ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :8. PODPORA REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ POLITIKY V EU
Část : PŘEDMLUVA
Kapitola : Předmluva

Text:Česká republika prochází transformací směrem k tržní ekonomice a k demokratickému systému veřejné správy, s prvořadým cílem zapojení do evropské integrace. Tento proces je provázen řadou změn, např. ekonomickou rekonverzí, růstem regionálních rozdílů v nezaměstnanosti, adaptací na technologické změny, zaváděním nové legislativy a reformou regionálních a lokálních stupňů veřejné správy, rozvojem malého a středního podnikání, rozvojem moderních služeb, nových forem regionálního a lokálního rozvoje (např. přeshraniční spolupráce) a s tím vším související potřebou postupného začleňování České republiky do evropských integračních procesů.

Jednoznačným cílem, ke kterému směřuje hospodářský i politický vývoj v České republice, je integrace státu do struktur EU. V praxi to znamená vytvoření adekvátních systémových a funkčních struktur, nahrazení či modifikaci stávajícího systému veřejné správy, jejích jednotlivých součástí, včetně i způsobu realizace regionálního a územního rozvoje.

Mechanizmus integrace, rozhodování o konkrétním postupu budou ovlivňovány, nebo v řadě případů i limitovány tím, že nepůjde o totální implantaci systému. Je nutné vycházet z toho, že:

· V ČR již existuje systém regionální politiky i územního rozvoje, včetně způsobů uplatňování určitých nástrojů.
· Rovněž systémy v EU, včetně systému regionální politiky a územního rozvoje, procházejí určitými změnami a modifikacemi v souvislosti s celkovými problémy EU i jednotlivých zemí.
· Přes dané problémy systém regionální politiky a regionálního a územního rozvoje patří mezi klíčové mechanizmy, které pomáhají potlačovat vývojové extrémy jak v územním rozvoji, tak i z hlediska udržení sociálního smíru.
Pro další postup je zároveň zřejmé, že nepůjde o jednoduchý a jednorázový proces, ale o mechanizmus postupné modifikace systému s poměrně složitou identifikací klíčových problémů a hlavních souvislostí.

Při řešení projektu “Studie na podporu regionální a municipální politiky” jsme zvolili následující postup:


  1) Charakteristika systému regionální politiky a územního rozvoje v zemích EU, a to z hlediska:
   a) jejich postavení v systému veřejné správy (včetně legislativního postavení);
   b) struktury a uplatňování nástrojů;
   c) posouzení efektů jejich působení;
   d) posouzení významu klíčových diferencí mezi autonomním systémem každého státu EU a systémem EU jako takovým.
  2) Charakteristika stávajícího systému regionální politiky a územního rozvoje v ČR (včetně jeho vazeb na minulé období) a identifikace klíčových diferencí stávajícího systému ve vztahu k EU.
  3) Závěrečné vyhodnocení, včetně návrhu konkrétních úprav systému regionální politiky a územního rozvoje i jejich klíčových vazeb na ostatní struktury a funkční systémy státní správy (statistika, legislativa, nástroje).
Pro srovnávací analýzu přístupu k regionální rozvojové politice jsme z členských zemí EU vybrali:

· z hlediska velikosti: Rakousko, Belgii,
· z hlediska ekonomické situace: Portugalsko,
· z hlediska politické institucionální struktury: Francii a Velkou Británii.
Srovnávací analýza se zaměřila na zhodnocení strategických hledisek týkajících se regionální politiky:

· základní charakteristiky regionální diferenciace vybraných zemí;
· typologie a analýza problémových regionů;
· úloha regionální a místní správy;
· analýza metodologie regionálního plánování a jeho legislativy;
· úloha centrální státní správy;
· regionální strategie a politika centrální a regionální správy;
· zdroje financování pro podporu regionálního rozvoje;
· nástroje regionální politiky;
· analýza statistických ukazatelů užívaných pro měření regionálních rozdílů;
· vliv regionální politiky na úrovni EU pro řešení regionálních problémů na národní úrovni.
V analýze nástrojů EU a politických aspektech regionální politiky jsme se zaměřili na okruhy:

· specifické nástroje a operativní nařízení užívané k podpoře regionálního rozvoje,
· cíle a principy strukturální politiky EU,
· “adicionalita” pro fondové příspěvky členských zemí vázané na granty EU,
· “partnerství” formované mezi EU, členskými státy a regionálními subjekty,
· úloha Výboru regionů,
· zkušenosti z rozšíření strukturálních fondů na bývalou NDR,
· realizace programů financovaných z Evropského regionálního rozvojového fondu (např. program INTERREG),
· přeshraniční spolupráce a její vliv na kohezi EU.
Hlavní pozornost byla věnována adaptaci výsledků analýz provedených v rámci aktivit I a II na systém české regionální politiky tak, aby byl v souladu s politikou vlády ČR a zároveň posiloval kompatibilitu a koordinaci této politiky s politikou a nástroji EU:

· vyhodnocení současné české regionální politiky z hlediska její adaptibility na regionální politiku EU;
· návrh systému regionální politiky v ČR ve vztahu k vnitřním podmínkám a při současné kompatibilitě se systémem v EU;
· doporučení role centrální správy ve finanční, politické, plánovací a manažerské podpoře regionálního rozvoje;
· doporučení role regionální a lokální správy ve finanční, politické, plánovací a manažerské podpoře regionálního rozvoje;
· doporučení statistických ukazatelů potřebných pro zjišťování regionálních rozdílů a metodologické srovnání s obdobnou statistikou EU;
· doporučení specifických nástrojů a operativních nařízení, užívaných na regionální a lokální úrovni pro podporu regionálního rozvoje;
doporučení reformních postupů pro rozvoj české integrace ve vazbě na možné otevírání regionální politiky EU pro zapojení ČR (financování, partnerství atd.).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti