ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Podpora exportu do zemí EU

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Část :III. POSTUPY PROKAZOVÁNÍ SHODY Ing. V. Petřík, CSc. - ÚNMZ
Kapitola :B. Podpora exportu do zemí EU

Text:B. Podpora exportu do zemí EU

  Čeští výrobci a vývozci se setkávají při vývozu do EU opakovaně s problémy souvisejícími s povinným a často i nepovinným prokazováním shody .Ve snaze pomoci jim překonávat technické překážky obchodu započal ÚNMZ budovat síť center technické pomoci.

  Častou otázkou jsou práva a povinnosti českých výrobců u zboží exportovaného do zemí EU. Problém je často zužován na možnost či povinnost označování výrobků značkou CE. Předně je nutno uvést že tyto problémy nejsou řešeny pro všechny výrobky a země EU jednotně závazným postupem. Liší se i stanoviska expertů Evropské komise. Jednoznačně jednotné však jsou závěry o tom, že rozhodující pro exportéra ze třetí země je přístup orgánů které mají v té které zemi dozor nad trhem.

  V principu může český výrobce označit svůj výrobek značkou shody CE pokud ovšem zajistil všechny potřebné náležitosti vyplývající z příslušné směrnice, či směrnic pokud se jich na výrobek vztahuje více. Nezbytné ovšem je aby jeho smluvní partner mající sídlo na území EU převzal na sebe povinnosti a zodpovědnost vyplývající ze směrnice ES ve vztahu k dozorovým orgánům.

  Významnou pomoc mohou poskytnout i české státní zkušebny, jejichž experti byli vysláni na příslušné semináře k zavádění směrnic. Zkušebny samy mají v řadě případů uzavřeny dohody s notifikovanými místy, která využívají jejich nálezy, takže do procesu prokazování shody ve smyslu směrnic zapojeny jsou, ovšem prozatím pouze nepřímo.

  Postupy uplatňované v ES jsou důležité i pro české zkušebny, protože jejich transformace a postupy by měly být upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům, které Komise zakotvila v interním dokumentu Doc. Certif. 91/7 rev 3 z 11.6.1992.

  1. Centra technické pomoci

  Vytvoření systému prokazování shody plně kompatibilního s EU přinese do zkušebnictví změny na které již s předstihem zkušebny reagují. Předně provedly potřebné analýzy a zavádějí nové aktivity. Jednou z forem je jejich spolupráce s českými výrobci, kteří jsou nuceni prokázat shodu svých výrobků s požadavky zahraničních systémů. Byla vytvořena síť center technické pomoci, která představují základ subjektů nového typu t.zv. třetí strany. Těmito centry jsou jednotlivé státní zkušebny, které jsou schopny účinně výrobcům napomoci jak při objasnění nároků kladených na výrobek směrnicemi ES a harmonizovanými normami, tak při posuzování shody výrobků s těmito požadavky. Jedná se v podstatě o roli subkontraktora notifikovaných orgánů. Mimo vybraných státních zkušeben působí jako centra technické pomoci i Český metrologický institut a TESTCOM.

  Činnost CTP vzhledem k zákazníkům zahrnuje zejména:

  - výběr směrnic vztahujících se na výrobek

  - vyspecifikování evropských norem nebo harmonizačních dokumentů, případně dalších norem v návaznosti na příslušnou směrnici ES

  - distribuce aktualizovaných informaci formou seminářů, informačního zpravodaje a pod.

  - doporučení (event. smluvní zprostředkováni) dalších zkušeben, které mohou dané zkoušky realizovat

  - konzultace (přímo na místě u výrobce) při vytváření souboru konstrukční a technické dokumentace

  - pomoc při odstraňování nedostatků výrobků, u kterých nebyla prokázána shoda

  Činnost CTP vzhledem k zajištění podkladů pro poskytování služeb představuje hlavně

  - zpracování a průběžné udržování postupů posuzování shody (pro směrnice, kde je garantem)

  - spolupráci na postupech ( pravidelné přezkoumávání a připomínkování postupů) v oblastech kde není garantem

  2. Aktivity vybraných center

  Činnost jednotlivých center se váže na vybrané směrnice Nového přístupu. Rozdělení působnosti center je následující:

  201 Elektrotechnický zkušební ústav, Praha

  87/404/EHS Jednoduché tlakové nádoby

  89/392/EHS Strojní zařízení

  90/396/EHS Spotřebiče spalující plynná paliva

  92/42/EHS Horkovodní kotle

  93/42/EHS Prostředky zdravotnické techniky

  94/25/EHS Rekreační plavidla

  204 Technický a zkušební ústav stavební, Praha

  89/106/EHS Stavební výrobky

  206 Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha

  89/392/EHS Strojní zařízení

  210 Fyzikální a technický zkušební ústav,0strava - Radvanice

  93/15/EHS Výbušniny pro civilní použití

  94/09/EHS ATEX - zařízení a ochranné systémy pro potenciálně výbušné prostředí

  224 Institut pro testování a certifikaci, Zlín

  88/378/EHS Bezpečnost hraček

  235 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha

  89/686/EHS Osobní ochranné prostředky

  246 Státní zkušební ústav lehkého průmyslu, České Budějovice

  88/378/EHS Bezpečnost hraček

  TESTCOM

  91/263/EHS Telekomunikační koncová zařízení

  ČMI

  90/384/EHS Váhy s neautomatickou činností

  Uvedená CTP jsou připravena k poskytování pomoci výrobcům. Jejich programové i přístrojové vybavení se systematicky zlepšuje tak, aby mohlo dojít k jejich notifikaci v nejbližším možném termínu. Ten ovšem závisí na řadě dalších aspektů, nikoliv pouze technického charakteru.

  3. Czecholab

  K tomu, aby mohly české zkušebny a certifikační místa spolupracovat v rámci EU je nezbytné jejich proniknutí do struktur evropských organizací. V daném případě se jedná o Eurolab, organizaci sdružující evropské zkušební laboratoře.

  Organizace CZECHOLAB vznikla v lednu 1993 jako sdružení subjektů zainteresovaných na zkoušení a certifikaci výrobků v ČR dohodou mezi Asociací autorizovaných a akreditovaných zkušeben, Sdružením českých zkušeben, Svazem zkušeben pro výstavbu a ÚNMZ. Jedním z jejích hlavních cílů byla koordinace národních aktivit a zejména přijetí do evropské organizace EUROLAB. Díky předjednání celé záležitosti se jí podařilo, téměř současně se založením, již v lednu 1993 získat statut Observer Member v EUROLAB. Vytvoření jednotné organizace v ČR bylo jednou z podmínek přijetí a právě v této věci sehrál koordinační úlohu ÚNMZ.

  Hlavní cíle CZECHOLAB se kryjí s cíli EUROLAB, které jsou zadefinovány takto:

  - rozšířit spolupráci mezi zkušebními laboratořemi a všemi ostatními účastníky zkušebního procesu z národní úrovně na úroveň mezinárodní

  - usnadnit technickou spolupráci mezi laboratořemi a ostatními zúčastněnými subjekty k urychlení rozvoje a sladění zkušebních metod

  - podporovat vzájemné uznávání výsledků zkoušek

  - poskytovat EOTC odborné zázemí v oblasti zkoušení.

  K specifickým úkolům CZECHOLAB patří prezentace výsledků českých zkušeben na mezinárodní úrovni. Cílem je pak docílení mezinárodního uznávání jejich výsledků a certifikátů. Významnou skutečností podporující tyto aktivity je přijetí Českého institutu pro akreditaci za asociovaného člena dvou evropských sdružení akreditačních orgánů EAC a EAL. Systém akreditace lze považovat za významnou záruku zabezpečování a ověřování úrovně zkušeben podporující snahu CZECHOLAB docílit v rámci EUROLAB vyššího stupně členství.

  Mimo mezinárodní reprezentace a spolupráce v oblasti zkušebnictví CZECHOLAB úzce spolupracuje s orgány působícími v ČR v akreditačním procesu, v certifikaci výrobků i systémů jakosti. Zabezpečuje plošnou informovanost členů o aktuálních problémech a postupech v oblasti zkušebnictví a svým zastoupením v Komisi pro zkušebnictví usiluje o podporu zkušebních aktivit a o vymezení regulované sféry v souladu s potřebami ochrany spotřebitele na jedné straně a s odstraňováním překážek obchodu na straně druhé. CZECHOLAB organizuje každoroční semináře, 73/23/EHS Elektrická zařízení používaná v určitých mezích napětí

  89/336/EHS Elektromagnetická kompatibilita

  90/385/EHS Aktivní implantovatelné prostředky zdravotní techniky

  202 Strojírenský zkušební ústav, Brno

  na nichž se řeší zásadní otázky zkušebnictví. Hosty seminářů jsou významní zahraniční experti. Mimo společně organizovaných seminářů pořádají odborná setkání specialistů i jednotlivá členská sdružení a asociace.

  CZECHOLAB má zastoupení i v Radě pro akreditaci, Radě pro normalizaci a Radě pro metrologii. Organizaci řídí výkonný výbor, ten volí ze svého středu předsedu na období dvou let. V začátku činnosti CZECHOLAB zajišŠoval funkci sekretariátu odbor státního zkušebnictví ÚNMZ. V současné době tuto funkci plní Nadace ABF.

  Hlavní zahraniční spolupracující organizace EUROLAB byla založena 27.dubna 1990 v Bruselu při podpisu Memoranda o porozumění delegacemi reprezentujícími státní a soukromé zkušební a analytické laboratoře šestnácti západoevropských států. V současné době reprezentuje přes tisíc evropských laboratoří. Je v ní zastoupeno 17 řádných členů (národních delegací), 13 pozorovatelských evropských organizací a 5 pozorovatelských národních delegací, které se ucházejí o řádné členství. Jedná se o Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

  4. CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

  Stejně tak jako je nezbytné pro české subjekty proniknutí mezi orgány zabývající se posuzováním výrobků, je nezbytné i zapojení českých subjektů do struktur evropských organizací pro certifikaci systémů jakosti.

  Zkušebny a orgány, jejichž činnost souvisí s certifikací systémů jakosti, vytvořily v dubnu 1993 sdružení CQS.Jedná se o:

  Elektrotechnický zkušební ústav - SZ 201

  Český normalizační institut

  Institut pro testování a certifikaci - SZ 224

  Institut pro testování textilních výrobků- SZ 219

  Státní zkušebna zemědělských potr. a les. strojů - SZ 206

  Strojírenský zkušební ústav - SZ 202

  Technický a zkušební ústav stavební - SZ 206

  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (pozn.: Po úspěšném rozběhu činnosti ÚNMZ své členství v CQS ukončil).

  CQS usiluje o členství v EQ-NET (Evropská síť certifikačních orgánů pro systémy jakosti), což umožní mezinárodní uznávání jím vydaných certifikátů.

  Výkony, nabízené Sdružením pro certifikaci systémů jakosti CQS českým výrobcům a organizacím, poskytujícím služby, jsou zajímavé a výhodné hned z několika důvodů:

  - CQS pokrývá svou činností řadu průmyslových odvětví, může posuzovat a certifikovat systémy jakosti i v podnicích, jejichž aktivity zasahují do kompetence několika jednotlivých certifikačních orgánů

  - CQS nabízí plně konzistentní služby vycházející z průběžné spolupráce svých členských organizací (certifikačních orgánů) v oblastech znalostí, zkušeností, metod a postupů

  - všechny členské organizace CQS jsou akreditovány také jako zkušební laboratoře nebo certifikační orgány pro výrobky, což jim umožňuje chápat a posuzovat procesy komplexně

  - auditoři CQS s rozsáhlými zkušenostmi ve zkušebnictví jsou plně kvalifikovanými odborníky pro posuzování systémů jakosti v různých odvětvích

  - posuzování a dohled nad systémy jakosti klientů jsou jednotlivými členskými certifikačními orgány CQS výrobkově orientovány

  - výkonný výbor CQS, který nese plnou odpovědnost za všechny činnosti sdružení, je tvořen nejzkušenějšími specialisty v oblasti systémů zabezpečování jakosti v České republice. Tito pracovníci zaručují plnou kompatibilitu certifikátů, vydaných CQS s certifikáty vydanými v zemích EU.

  - v oblasti mezinárodní spolupráce CQS navázal styky s renomovanými zahraničními certifikačními orgány, jako je SQS (Švýcarsko) nebo ÖQS (Rakousko). Auditoři CQS jsou zváni do mezinárodních prověrkových týmů pro joint audity

  CQS připravuje oficiální přihlášku do EQ-Net. Členství CQS v této mezinárodně uznávané síti otevírá nové možnosti českým výrobcům.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti