ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Technická harmonizace a Evropská dohoda - čl. 75 ED

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : II . BEZPROSTŘEDNÍ POUŽITELNOST USTANOVENÍ EVROPSKÉ DOHODY TÝKAJÍCÍCH SE VOLNÉHO POHYBU ZBOŽÍ A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ. VÝKLAD ČL. 75 EVROPSKÉ DOHODY
Kapitola :C. Technická harmonizace a Evropská dohoda - čl. 75 ED

Text:C. Technická harmonizace a Evropská dohoda - čl. 75 ED

   Z toho, co bylo uvedeno, je patrno, že i volného obchodu mezi ČR a EU může být dosaženo pouze tehdy, pokud budou harmonizovány technické normy a určité právní předpisy. Čl. 75 ED také předpokládá, že strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy EU, s evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody. Za tím účelem bude spolupráce usilovat především, jak ED výslovně stanoví, o podporu používání technických předpisů EU, evropských norem a postupů pro posuzování shody.

   Z tohoto ustanovení se odvozuje, že ČR se zavázala k zavedení systému technické harmonizace EU. Konec konců na obdobných principech je založeno i úsilí o odstraňování technických překážek obchodu ve světě.

   Výklad čl. 75 ED by se měl opírat o následující východiska:

   1. Evropská dohoda je z hlediska právního řádu ČR mezinárodní smlouvou, která je pro Českou republiku závazná a byla publikována ve Sbírce zákonů. To znamená, že jde o aplikaci ED v České republice, což je něco jiného, než je aplikace sekundárního práva EU v členských státech ES, pomocí níž se dosahuje technické harmonizace v rámci EU.

   2. Čl. 75 ED patří mezi ustanovení Evropské dohody, která nemají zcela přesný a jasný obsah. S ohledem na formulace, kterých používá (např. spolupracovat s cílem dosáhnout, usilovat, kde je to na místě, podpora aj.), je ustanovením spíše programového charakteru. Nelze z něj tedy patrně odvozovat přímo jednoznačné závazky. Toto ustanovení také není považováno za ustanovení s bezprostředním účinkem, tzn. že jednotlivci o něj nemohou přímo opírat své konkrétní nároky.

   3. Určitý význam může mít i terminologie. Český překlad klíčové formulace podpora používání technických předpisů", uvedený ve Sbírce zákonů, vychází z angličtiny ("use"), zatímco např. německý text ED užívá termínu podpora převzetí technických předpisů ("Übernahme"), což je formulace o stupeň konkrétnější.

   4. Čl. 75 ED je dále potřebné interpretovat ve spojení s ustanoveními čl. 69 - 71 ED o sbližování práva ČR s právem EU. ČR se tu výslovně zavazuje, že vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti svých právních předpisů s právem EU. I tato ustanovení ED jsou ovšem pouze obecná, aniž blíže stanoví jakékoli lhůty nebo vymezují konkrétní povinnosti.

   5. Čl. 75 ED musí být posuzován rovněž v kontextu Bílé knihy o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie (BK). Bílá kniha je ovšem sama jen vodítkem a obsahuje kromě přehledu platného práva EU o vnitřním trhu pouhá doporučení ke sbližování práva v této oblasti.

   Bílá kniha předně v souvislosti se stručným osvětlením nejdůležitějších principů volného pohybu zboží zdůrazňuje, že každý členský stát ES musí být schopen nejen vytvořit podmínky pro výrobu zboží, odpovídajícího standardům Společenství (to se týká i každé země, která do EU vyváží), ale také zaručit, že veškeré zboží na jeho trhu těmto standardům vyhovuje. Systém tudíž vyžaduje nejen potřebnou právní úpravu, ale také úplný soubor technických a dalších struktur (zkušeben atd.), nezbytných k účinné realizaci této právní úpravy (2.20 BK).

   Kromě toho Bílá kniha upozorňuje na potřebu harmonizace průmyslových (technických) norem v souvislosti s požadavkem sbližování právních úprav zemí střední a východní Evropy s právem EU (blíže v 4.17 BK) a zřetelně klade velký důraz na implementaci předpisů EU a zejména na mechanismy poskytování pomoci (srov. 5.8. - 5.17. BK).

   Z hlediska ČR to znamená především, že jsme se zavázali plnit závazky, které pro nás vyplývají z Evropské dohody, tzn. z mezinárodní smlouvy. Nejde tedy o plnění požadavků, které jsou stanoveny v sekundárním právu EU - těmi jsou vázány pouze členské státy ES. Na druhé straně je ovšem nutno si realisticky uvědomit, že harmonizace s evropskými normami je do značné míry předpokladem dalšího rozvoje vzájemných ekonomických styků, zejména právě českého vývozu do EU. Zároveň nelze zapomínat na to, co sice bývá zdůrazňováno, ale často opomíjeno: že totiž by harmonizace neměla být slepá. Jinými slovy, není nutné a ani účelné harmonizovat za každou cenu.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti