ISAP-Directory-E2016C0093
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2016C0093
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 93/16/KOL ze dne 11. května 2016 Doporučení Kontrolního úřadu ESVO o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle aktu uvedeného v bodě 5 cl přílohy XI Dohody o EHP (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací), přizpůsobeného protokolem 1 k uvedené dohodě a odvětvovými úpravami, které obsahuje příloha XI uvedené dohody [2017/608]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 084    Datum : 03/30/2017   Str. : 0007-0013
EUROVOCdomácí trh ;země ESVO ;elektronická pošta ;přenosová síť ;regulace trhu ;členský stát EU ;soutěžní právo ;regulace telekomunikací ;soutěž ;
Platnost do31.12.9999        
Platnost od19/04/2017; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorMPO             Datum převzetí gesce:  04/11/2017

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti