ISAP-Directory-52010XX1123(06)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)52010XX1123(06)
NázevNávrh – Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení č. …/… zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé ze dne … o opatřeních pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, která jsou obsažena v dohodě o stabilizaci a přidružení
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 306    Datum : 11/23/2010   Str. : 0036 - 0041
EUROVOCčlenský stát EU; Chorvatsko; sociální dávky; rodinné přídavky; správní formality; smlouva o přidružení k ES; Evropská unie; sociální zabezpečení;
Platnost do        
Platnost od
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorMPSV             Datum převzetí gesce:  12/08/2010

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti