ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Poznámky k formátování stránky
Část :Poznámky k formátování stránky


Text:100

Poznámky k formátování stránky


Překlad musí být dodán vytištěný na papíru A 4 a na disketě 3 1/2.

Formát je založen na konvencích EUROLOOK, které přijala Evropská komise podle požadavků Generálního sekretariátu, Překladatelské služby a oficiálního nakladatelství Evropských společenství EUR-OP.

V zásadě je třeba dodržovat formát v Úředním věstníku (vystředění nadpisů, tučné písmo), ale na rozdíl od Úředního věstníku je nutno psát v jednom sloupci.

Publikaci překladů bude zajišťovat Evropské společenství a budou současně vydány překlady všech přistupujících zemí v souběžném vydání. Proto je nutné věnovat formátování dostatečnou pozornost.

Pokud bude přeložený dokument dodán ve špatném formátu, je to samo o sobě dostatečný důvod pro vrácení dokumentu k novému přeložení.

K těmto pokynům jsou na disketě přiloženy šablony pro překlady právních předpisů, a to pro:

· · směrnice Rady
· nařízení Komise
· nařízení EP a Rady
· nařízení Rady
· rozhodnutí Komise
· rozhodnutí Komise sui generis
· rozhodnutí EP a Rady
· rozhodnutí EP a Rady sui generis
· rozhodnutí Rady sui generis
· doporučení Rady

Níže uvádíme styly pro jednotlivé části dokumentů podle těchto šablon.

Program: MS Word 8.0 for Windows 95/NT

Font: Times New Roman 12

Právní předpis:

První nadpis

druh právního předpisu: styl – type du document, tj. vystředěný, tučný, všechna písmena velká

datum přijetí: styl – date d’adoption, tj. vystředěný, tučný

název dokumentu: styl – titre objet, tj. vystředěný, tučný

číslo v závorkách pod názvem: styl – statut, tj. vystředěné, normální (ne tučné)

Preambule:

první řádka: styl – institution qui agit, tj. všechna písmena velká

poslední řádka: styl – formule d’adoption, tj. všechna písmena velká

ostatní řádky: styl – normální, tj. normální písmo, řádky bez mezery

Nadpis oddílu:

První řádka: vystředěná, všechna písmena velká, římské číslování

Druhá řádka: styl – section title, tj. všechna písmena velká, tučná

Nadpis článku:

První řádka: styl – titre article, tj. vystředěná, kurzíva, arabské číslování

Druhá řádka: styl – titre objet, tj. vystředěná, tučná

Vlastní text:

První řádka od okraje stránky bez mezery.

Na konci odstavce Enter, další odstavec se píše bez vynechání řádku.

Odsazování: způsobem, který se používá v Úředním věstníku. První řádka odstavce není odsazována. Na odsazený text, neuvozený číslem, písmenem ani odrážkou, se použije styl “text1”.

Odstavce, které tvoří výčet, jsou odsazovány dle písmen, odrážek, tečky, či středníku apod. Při odsazování dle písmen je lépe nepoužívat příkazu “číslování” v MS Word, při konverzi dochází ke zkreslování. Na odrážky se v šabloně použije příslušný styl “tiret” (tiret 0, tiret 1…). Odsazení základní odrážky je 0 cm, odsazení textu u základní odrážky je na 1,5 cm atd., podle šablony.

Číslování: při číslování je lépe nepoužívat příkazu “číslování” v MS Word. U číslovaných odsazených odstavců se používá příslušný styl NumPar (NumPar 0, NumPar 1…).

Konec dokumentu:

Orgán, který předpis vydává – styl Institution qui signe (Za Radu), osoba, která za orgán předpis podepisuje – Personne qui signe.

Poznámky pod čarou:

Číslovat průběžně v celém textu bez ohledu na číslování poznámek v Úředním věstníku (v Úředním věstníku se číslují podle jednotlivých stránek, které v překladu nejsou zachovány).

Psaní velkých písmen: používat CapsLock nebo vypsat velkými písmeny, nikoli kapitálkyPŘÍLOHA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ A JINÉ ÚTVARY KOMISE


Stará generální ředitelství:

Directorate-General I – External Relations : Commercial Policy and Relations with North America, the Far East, Australia and New ZealandDirection générale I – Relations extérieures : politique commerciale, relations avec l’Amérique du Nord, l’Extręme Orient, l’Australie et la Nouvelle-ZélandeGeneraldirektion I – Auswärtige Beziehungen: Handelspolitik, Beziehungen zu Nordamerika, zum Fernen Osten sowie zu Australien und Neuseelandgenerální ředitelství I – vnější vztahy: obchodní politika, vztahy se Severní Amerikou, Dálným východem, Austrálií a Novým Zélandem.
Directorate-General IA – External Relatiions : Europe and the New Independent States, Comon Foreign and Security Policy and External MissionsDirection générale IA – Relations extérieures: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangčre et de securité commune, service extérieurGeneraldirektion IA – Auswärtige Beziehungen: Europa und Neue Unabhängige Staaten, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Außendienstgenerální ředitelství IA – vnější vztahy: Evropa a nové nezávislé státy, společná zahraniční a bezpečnostní politika, vnější služby
Directorate-General IB – External Relations : Southern Mediterranean, Middle and Near East, Latin America, South and Southe-East Asia and North-South CooperationDirection générale IB – Relations extérieures: Méditerranée du Sud, Moyen- et Proche-Orient, Amérique latine, Asie du Sud et du Sud-Est et coopération Nord-SudGeneraldirektion IB – Auswärtige Beziehungen: Südlicher Mittelmeerraum, Näher und Mittlerer Osten, Lateinamerika, Süd- und Südostasien und Nord-Süd-Zusammenarbeitgenerální ředitelství IB – vnější vztahy: jižní Středomoří, Střední a Blízký východ Latinská Amerika, jižní a jihovýchodní Asie a spolupráce Sever - Jih
Directorate-General II – Economic and Financial AffairsDirection générale II – Affaires économiques et financičresGeneraldirektion II – Wirtschaft und Finanzengenerální ředitelství II – hospodářské a finanční věci
Directorate-General II (FOS) – Financial Operations ServiceDirection générale II (SOF) – Service “Opérations financičres”Generaldirektion II (SOF) – Dienst “ Finanzielle Transaktionen”generální ředitelství II – služba “finanční operace”
Directorate-General III – IndustryDirection générale III – IndustrieGeneraldirektion III – Industriegenerální ředitelství III – průmysl
Directorate-General IV – CompetitionDirection générale IV – ConcurrenceGeneraldirektion IV – Wettbewerbgenerální ředitelství IV – hospodářská soutěž
Directorate-General V – Employment, Industrial Relations and Social AffairsDirection générale V – Emloi, relations industrielles et affaires socialesGeneraldirektion V – Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und soziale Angelegenheitengenerální ředitelství V – zaměstnanost, pracovní vztahy a sociální věci
Directorate-General VI – AgricultureDirection générale VI – AgricultureGeneraldirektion VI – Landwirtschaftgenerální ředitelství VI - zemědělství
Directorate-General VII – TransportDirection générale VII – TransportsGeneraldirektion VII – Verkehrgenerální ředitelství VII - doprava
Directorate-General VIII – Development (External Relations and Development Cooperation with Africa, the Caribbean and the Pacific – Lomé Convention)Direction générale VIII – Développement (relations extérieures et de coopération au développement avec l’Afrique, les Caraďbes et le Pacifique;convention de Lomé)Generaldirektion VIII – Enstwicklung (Außenbeziehungen und Entwicklungszusammenarbeit – Afrika, karibischer Raum und Pazifischer Ozean; Abkommen von Lomé)generální ředitelství VIII – rozvoj (vnější vztahy a spolupráce pro rozvoj s Afrikou, karibskou a tichomořskou oblastí; loméská úmluva
Directorate-General IX – Personnel and AdministrationDirection générale IX – Personnel et administrationGeneraldirektion IX – Personal und Verwaltunggenerální ředitelství IX – personál a administrativa
Directorate-General X – Information, Communication, Culture and Audiovisual MediaDirection générale X – Information, communication, culture, audiovisuelGeneraldirektion X – Information, Kommunikation, Kultur, Audiovisuelle Mediengenerální ředitelství X – informace, komunikace, kultura, audiovizuální média
Directorate-General XI – Environment, Nuclear Safety and Civil ProtectionDirection générale XI – Environnement, sécurité nucléaire et protection civileGeneraldirektion XI – Umwelt, nukleare Sicherheit und Katastrophenschutzgenerální ředitelství XI – životní prostředí, jaderná bezpečnost a civilní ochrana
Directorate-General XII – Science, Research and DevelopmentDirection générale XII – Science, recherche et développementGeneraldirektion XII – Wissenschaft, Forschung und Entwicklunggenerální ředitelství XII – věda, výzkum a vývoj
Directorate-General XIII – Telecommunications, Information Market and exploitation of researchDirection générale XIII – Télécommunications, marché de l’information et valorisation de la rechercheGeneraldirektion XIII – Telekommunikation, Informationsmarkt und Nutrung der Forschungsergebnissegenerální ředitelství XIII – telekomunikace, informační trh a využití vědeckého výzkumu
Directorate-General XIV – FisheriesDirection générale XIV – PęcheGeneraldirektion XIV – Fischereigenerální ředitelství XIV – rybářství
Directorate-General XV – Internal Market and Financial ServicesDirection générale XV – Marché intérieur et services financiersGeneraldirektion XV – Binnenmarkt und Finanz dienstungengenerální ředitelství XV – vnitřní trh a finanční služby
Directorate-General XVI – Regional Policy and CohesionDirection générale XVI – Politique régionale et cohésionGeneraldirektion XVI – Regionalpolitik und Kohäsiongenerální ředitelství XVI – regionální politika a soudržnost
Directorate-General XVII – EnergyDirection générale XVII – ÉnergieGeneraldirektion XVII – Energiegenerální ředitelství XVII – energie
Directorate-General XVIII-Credit and InvestmentsDirection générale XVIII-Crédit et investissementsGeneraldirektion XVIII-Kredit und Investitionengenerální ředitelství XVIII – úvěry a investice
Directorate-General XIX – BudgetsDirection générale XIX – BudgetsGeneraldirektion XIX – Haushaltgenerální ředitelství XIX - rozpočet
Directorate-General XX – Financial ControlDirection générale XX – Contrôle financierGeneraldirektion XX – Finanzkontrollegenerální ředitelství XX -. finanční kontrola
Directorate-General XXI – Customs and Indirect TaxationDirection générale XXI – Douane et fiscalité indirecteGeneraldirektion XXI – Steuern und Zolluniongenerální ředitelství XXI – cla a nepřímé daně
Directorate-General XXII – Education, Training and YouthDirection générale XXII – Éducation, formation et jeunesseGeneraldirektion XXII – Allgemeine und berufliche Bildung, Jugendgenerální ředitelství XXII – výchova, vzdělávání a mládež
Directorate-General XXIII – Enterprise Policy, Distributive Trades, Tourism and CooperativesDirection générale XXIII – Politique d’entreprise, commerce, tourisme et économie socialeGeneraldirektion XXIII – Unternehmenspolitik, Handel, Tourismus und Sozialwirtschaftgenerální ředitelství XXIII – politika podnikání, obchod, turistika a sociální hospodářství
Directorate-General XXIV – Consumer policy and Consumer Health ProtectionDirection générale XXIV – Politique des consommateurs et protection de leur santéGeneraldirektion XXIV – Verbraucherpolitik und Gesundheitsschutzgenerální ředitelství XXIV – spotřebitelská politika a ochrana zdraví spotřebitelů

Nová generální ředitelství:

Agriculture Directorate-GeneralDirection générale (de l’) agricultureGeneraldirektion Landwirtschaftgenerální ředitelství pro zemědělství
Competition Directorate-GeneralDirection générale (de la) concurrenceGeneraldirektion Wettbewerbgenerální ředitelství pro hospodářskou soutěž
Economic and Financial Affairs Directorate-GeneralDirection générale (des) affaires économiques et financičresGeneraldirektion Wirtschaft und Finanzengenerální ředitelství pro hospodářské a finanční věci
Education and Culture Directorate-GeneralDirection générale (de l’) éducation et (de la) cultureGeneraldirektion Bildung und Kulturgenerální ředitelství pro výchovu a kulturu
Employment and Social Affairs Directorate-GeneralDirection générale (pour l’) emploi et (les) affaires socialesGeneraldirektion für Beschäftigung und soziale Angelegenheitengenerální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci
Energy and Transport Directorate-GeneralDirection générale (de l’) énergie et (des) transportsGeneraldirektion Energie und Verkehrgenerální ředitelství pro energii a dopravu
Enterprise Directorate-GeneralDirection générale (des) entreprisesGeneraldirektion Unternehmengenerální ředitelství pro podniky
Environment Directorate-GeneralDirection générale (de l‘) environnementGeneraldirektion Umweltgenerální ředitelství pro životní prostředí
Fisheries Directorate-GeneralDirection générale (de la) pęcheGeneraldirektion Fischereigenerální ředitelství pro rybářství
Health and Consumer Protection Directorate-GeneralDirection générale (de la) santé et (de la) protection du consommateurGeneraldirektion Gesundheit und Verbraucherschutzgenerální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele
Information Society Directorate-GeneralDirection générale société de l’informationGeneraldirektion Informationgesellschaftgenerální ředitelství pro informační společnost
Internal Market Directorate-GeneralDirection générale (du) marché intérieurGeneraldirektion Binnenmarktgenerální ředitelství pro vnitřní trh
Justice and Home Affairs Directorate-GeneralDirection générale (de la) justice et (des) affaires étrangčresGeneraldirektion Justiz und Inneresgenerální ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci
Regional Policy Directorate-GeneralDirection générale (de la) politique régionaleGeneraldirektion Regionalpolitikgenerální ředitelství pro regionální politiku
Research Directorate-GeneralDirection générale (de la) rechercheGeneraldirektion Forschunggenerální ředitelství pro výzkum
Taxation and Customs Union Directorate-GeneralDirection générale (de la) fiscalité et (de l’) union douaničreGeneraldirektion Steuern und Zolluniongenerální ředitelství pro daně a cla
Development Directorate-GeneralDirection générale (du) développementGeneraldirektion Entwicklunggenerální ředitelství pro rozvoj
Enlargement Directorate-GeneralDirection générale (de l’) élargissementGeneraldirektion Erweiterunggenerální ředitelství pro rozšíření
External Relations Directorate-GeneralDirection générale (des) relations extérieuresGeneraldirektion Außenbeziehungengenerální ředitelství pro vnější vztahy
Trade Directorate-GeneralDirection générale (du) commerceGeneraldirektion Handelgenerální ředitelství pro obchod
Budget Directorate-GeneralDirection générale (du) budgetGeneraldirektion Haushaltgenerální ředitelství pro rozpočet
Financial Control Directorate-GeneralDirection générale (du) contrôle financierGeneraldirektion Finanzkontrollegenerální ředitelství pro finanční kontrolu
Personnel and Administration Directorate-GeneralDirection générale (du) personnel et (de l’) administrationGeneraldirektion Personal und Verwaltunggenerální ředitelství pro personál a administrativu

Jiné útvary:

Joint Service for External Relations (RELEX)Service commun Relex (SCR)Gemeinsamer Dienst Außenbeziehungen (Relex)společná služba pro vnější vztahy (Relex)
Task Force for the Accession Negotiation (TFAN)Task-force pour les négociations d’adhésion (TFNA)Task Force BeitrittsverhandlungenTask Force pro jednání o přistoupení
Secretariat-General of the CommissionSecrétariat général de la CommissionGeneralsekretariat der Kommissiongenerální sekretariát Komise
Legal ServiceService juridiqueJuristischer Dienstprávní služba
Spokesman’s ServiceService de porte-paroleDienst des Sprechersmluvčí
Press and Communication ServiceService presse et communicationPresse- und Informationsdiensttisková a komunikační služba
Statistical Office (Eurostat)Office statistique (Eurostat)Statistisches Amt (Eurostat)Statistický úřad (Eurostat)
Euratom Supply AgencyAgence d’approvisionnement de l’EuratomEuratom-VersorgungsagenturZásobovací agentura Euratomu
Informatics DirectorateDirection informatiqueDirektion Datenverarbeitungředitelství pro informatiku
Security OfficeBureau de sécuritéSicherheitsbürobezpečnostní kancelář
Joint Interpreting and Conference ServiceService commun “interprétation-conférences” (SCIC)Gemeinsamer Dolmetscher-Konferenzdienstspolečná tlumočnická a konferenční služba
Translation ServiceService de traductionÜberseztzungsdienstpřekladatelská služba
Forward Studies UnitCellule de prospectiveGruppe für prospektive Analysenjednotka pro výhledové analýzy
Inspectorate-GeneralInspection générale des services (IGS)Generalinspektion der Dienststellengenerální inspekce služeb
European Community Humanitarian Office (ECHO)Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO)Amt für humanitäre Hilfen der Europäischen Gemeinschaft (ECHO)Úřad pro humanitární pomoc Evropského společenství (ECHO)
Joint Research CentreCentre commun de rechercheGemeinsamme ForschungsstelleSpolečné výzkumné středisko
European Anti-Fraud Office (OLAF)Office européenne de lutte antifraude (OLAF)Europäisches Amt für BetrugsbekämpfungEvropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Publications Office, Office for PublicationsOffice des publicationsAmt für amtliche VeröffentlichungenÚřad pro úřední tisky


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti