ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :1. NAŘÍZENÍ


Text:I. PRÁVNÍ PŘEDPISY RADY

1. Nařízení


1.1 Nařízení (obecně)

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. ... /...
ze dne .... (datum)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

[s ohledem na Smlouvu o ....... ,[ a zejména na článek(články)......... této smlouvy,]

[s ohledem na .......,]

[s ohledem na návrh Komise,] [předložený po konzultaci (po konzultacích v rámci) poradního výboru, jak předpokládá uvedené nařízení,]

[s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí,]

[po konzultaci s Komisí,]

[s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,]

[s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,]

[s ohledem na stanovisko Výboru regionů,]

[s ohledem na stanovisko Soudního dvora,]

[s ohledem na stanovisko Výboru pro personální nařízení,]

[v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy,]

vzhledem k tomu, že ....


PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
.................................................................................................................................

Článek ..
Toto nařízení nabývá účinnosti .......

Toto nařízení nabývá účinnosti ... den (následující) po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.]

[Je použitelné od ... (do.....).]

[Pozbývá účinnosti .......]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne .......................
Za Radu
předseda
....................................


1.2. Nařízení týkající se uzavírání dohod

1.2.1. Závazný postup
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. ... /...
ze dne................,
které se týká (které se vztahuje k) uzavření dohody
[mezi Evropským hospodářským společenstvím a .........].....................
[a stanoví způsob jejího používání]


RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, [a zejména na články 113, (130y), (235) (238) (...) této smlouvy,]

[s ohledem na návrh Komise,]

[s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí,]

[s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,]

[s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,]

[vzhledem k tomu, že...;]

vzhledem k tomu, že [dohoda mezi ......by měla být schválena],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1

Tímto se schvaluje dohoda (mezi Evropským společenstvím a ...)..... za (Evropské) Společenství.

Znění dohody je připojeno k tomuto nařízení.

[Článek 1

Dohoda (mezi Evropským společenstvím a ....) ...... a k ní přiložené protokoly, prohlášení a............(společně s prohlášeními (.............) připojenými k závěrečnému aktu) se za (Evropské) Společenství tímto schvalují.

K tomuto nařízení jsou připojena znění dokumentů uvedených v prvním pododstavci.]
[Článek .
Předseda Rady jménem Společenství oznámí podle článku ... dohody.]

[Článek ..

Předseda Rady uloží jménem Společenství dokumenty podle článku ... dohody.]
[Článek..

Předseda Rady provede nezbytná opatření pro výměnu aktů podle článku ... dohody.]
Článek...

Komise společně se zástupci členských států zastupuje Společenství ve (společné komisi)(ve společném výboru)(výboru) ustanovené podle článku ...... dohody.
Článek...

Toto nařízení nabývá účinnosti dne...

[Toto nařízení nabývá účinnosti (... ) den (po dni) vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


V............. dne ……..
Za Radu
předseda
....................................1.2.2. Zjednodušený postup
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. ... /...
ze dne..................(datum),
které se týká (vztahuje k) uzavření dohody [mezi
Evropským společenstvím a .........] ......................
[a stanoví způsob jejího používání]


RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, [a zejména na článek ......],

s ohledem na návrh Komise,

[vzhledem k tomu, že...;]

vzhledem k tomu, že [dohoda ..........by měla být schválena], [je žádoucí, aby dohoda ...... byla schválena],


PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto se schvaluje dohoda (mezi Evropským společenstvím a .....) ....... jménem (Evropského) Společenství.

Znění dohody je připojeno k tomuto nařízení.

[Článek 1

Tímto se schvaluje dohoda (mezi Evropským společenstvím a ......) ................. , a protokoly, prohlášení a ................. k ní přiložené (,společně s prohlášeními (......) připojenými k závěrečnému aktu,) jménem (Evropského) Společenství.

K tomuto nařízení jsou připojena znění dokumentů uvedených v prvním pododstavci.]

Článek..

Předseda Rady je tímto oprávněn jmenovat osobu (osoby) zmocněnou(é) podepsat dohodu zavazující Společenství.
Článek..

Toto nařízení nabývá účinnosti .....

[Toto nařízení nabývá účinnosti (... ) den (po dni) vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V............. dne ................
Za Radu
předseda
....................................


1.3. Nařízení týkající se aplikace rozhodnutí nebo doporučení společných orgánů ustanovených dohodou

Nařízení rady (ES) č. ... /...
ze dne......... (datum),
které se týká provádění (vztahuje na provádění) rozhodnutí [doporučení]
č. .../ .... mezi zeměmi AKT Státy africké, karibské a tichomořské oblasti, které jsou smluvními stranami Loméské úmluvy a Radou ministrů
ES [ES a Radou přidružení (pro spolupráci)]
[společného výboru] [.................]
..............................................................................


RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství, [a zejména na článek 113 této smlouvy],

[s ohledem na návrh Komise],

[vzhledem k tomu, že.......;]

vzhledem k tomu, že ...... [je nezbytné provádět toto rozhodnutí (doporučení) ve Společenství],


PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozhodnutí č. ..../.... mezi zeměmi AKT a Radou ministrů ES [...... ] z ...... 19.. ............. je použitelné ve Společenství.

K tomuto nařízení je připojeno znění rozhodnutí.

[Článek 1

Opatření podle doporučení č. ..../.... mezi zeměmi AKT a Radou ministrů ES[.......] ze dne... 19.. ..... jsou použitelná ve Společenství.


K tomuto nařízení je přiloženo znění doporučení.]

Článek...

Toto nařízení nabývá účinnosti.....


Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


V........... dne ..................
Za Radu
předseda
....................................1. 4. Finanční nařízení
FINANČNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne............
........................................................................


RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 209 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména na článek 78h této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 183 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora,

[vzhledem k tomu, že.........;]

vzhledem k tomu, že ........,


PŘIJALA TOTO FINANČNÍ NAŘÍZENÍ:

Článek 1
....................................................................................................................

[Článek ..

Toto finanční nařízení nabývá účinnosti dne ..........

[Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.]


V.............. dne................
Za Radu
předseda
....................................


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti