ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Název dokumentu
Část :Část I. - Druh dokumentu


Text:Část I. - Druh dokumentu

1. Nařízení

1.Council Regulation No 29Rčglement no 29 du ConseilVerordnung Nr. 29 des RatesNařízení Rady č. 29
(do 31.12.1962)
2.Commission Regulation No 64Rčglement no 64 de la CommissionVerordnung Nr. 64 der KommissionNařízení Komise č. 64
(do 31.12.1962)
3.Council Regulation No 219/66/EECRčglement no 219/66/CEE du ConseilVerordnung Nr. 219/66/EWG des RatesNařízení Rady č. 219/66/EHS
(1.1.1963-31.12.1968)
4.Commission Regulation No 131/64/EECRčglement no 131/64/CEE de la CommissionVerordnung Nr. 131/64/EWG der KommissionNařízení Komise č. 131/64/EHS
(1.1.1963-31.12.1968)
5.Council Regulation (EEC) No 918/83Rčglement (CEE) no 918/83 du ConseilVerordnung (EWG) Nr. 918/83 des RatesNařízení Rady (EHS) č. 918/83
(1.1.1968-31.12.1998)
6.Commission Regulation (EEC) No 3020/77Rčglement (CEE) no 3020/77 de la CommissionVerordnung (EWG) Nr. 3020/77 der KommissionNařízení Komise (EHS) č. 3020/77
(1.1.1968-31.12.1998)
7.Council Regulation (EC) No 314/2000Rčglement (CE) no 314/2000 du ConseilVerordnung (EG) Nr. 314/2000 des RatesNařízení Rady (ES) č. 314/2000
(od 1.1.1999)
8.Commission Regulation (EC) No 1250/1999Rčglement (CE) no 1250/1999 de la CommissionVerordnung (EG) Nr. 1250/1999 der KommissionNařízení Komise (ES) č. 1250/1999
(od 1.1.1999)
9.Council Regulation (ECSC, EC, Euratom) No 3163/94Rčglement (CECA, CE, Euratom) no 3164/93 du ConseilVerordnung (EGKS, EG, Euratom) Nr. 3164/93 des RatesNařízení Rady (ESUO, ES, Euratom) č. 3164/93
10.Commission Regulation (Euratom) No 3137/74Rčglement (Euratom) no 3137/74 de la CommissionVerordnung (Euratom) Nr. 3137/74 der KommissionNařízení Komise (Euratom) č. 3137/74
11.Regulation (EC) No 1783/1999 of the European Parliament and of the CouncilRčglement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du ConseilVerordnung (EG) Nr. 1783/1999 des Europäischen Parlaments und des RatesNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999

12.Regulation (EC) No 2818/98 of the European Central BankRčglement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenneVerordnung (EG) Nr. 2818/98 der Europäischen ZentralbankNařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2818/98
13.Financial regulationRčglement financierFinanzregelungFinanční nařízení

2. Směrnice

1.Council DirectiveDirective du ConseilRichtlinie des RatesSměrnice Rady
(do listopadu 1991 číslo pod názvem)
2.Commission DirectiveDirective de la CommissionRichtlinie der KommissionSměrnice Komise
(do listopadu 1991 číslo pod názvem)
3.Second Commission DirectiveDeuxičme directive de la CommissionZweite Richtlinie der KommissionDruhá směrnice Komise
4.Council Directive 92/12/EECDirective 92/12/CEE du ConseilRichtlinie 92/12/EWG des RatesSměrnice Rady 92/12/EHS
(od listopadu 1991)
5.Commission Directive 1994/81/ECDirective 1994/81/CE de la CommissionRichtlinie 1994/81/EG der KommissionSměrnice Komise 1994/81/ES
(od listopadu 1991)
6.Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the CouncilDirective 98/34/CE du Parlement européen et du ConseilRichtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des RatesSměrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
7.Council Directive 97/43/EuratomDirective 97/43/Euratom du ConseilRichtlinie 97/43/Euratom des RatesSměrnice Rady 97/43/Euratom

3. Rozhodnutí

1.Decision No 22/66Décision no 22/66Entscheidung Nr. 22/66Rozhodnutí č. 22/66 (rozhodnutí Vysokého úřadu)
2.Commission decision No 2233/97/ECSCDécision no 2233/97/CECA de la CommissionEntscheidung Nr. 2233/97/EGKS der KommissionRozhodnutí Komise č. 2233/97/ESUO
3.Decision No 818/95/EC of the European Parliament and of the CouncilDécision no 818/95/CE du Parlement européen et du ConseilEntscheidung Nr. 818/95/EG des Europäischen Parlaments und des RatesRozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 818/95/ES
4.Council Decision 1999/198/JHADécision 1999/198/JAI du ConseilBeschluss 1999/198/JI des RatesRozhodnutí Rady 1999/198/JVV

5.Decision of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council (, and of the Commission)Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil (, et de la Commission)Entscheidung der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten (und der Kommission)Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě (, a Komise)
6.Decision of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the CouncilDécision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du ConseilEntscheidung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der MitgliedstaatenRozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě
7.Decision of XXXDécision de XXXEntscheidung des XXX / Beschluss des XXXRozhodnutí XXX (název orgánu)

4. Doporučení

1.High Authority Recommendation No 1/64Recommandation no 1/64 de la Haute AutoritéEmpfehlung Nr. 1/64 der Hohe BehördeDoporučení Vysokého úřadu č. 1/64
(v rámci ESUO)
2.Commission Recommendation No 245/78/ECSCRecommandation no 245/78/CECA de la CommissionEmpfehlung Nr. 245/78/EGKSDoporučení Komise č. 245/78/ESUO
(v rámci ESUO)
3.Recommendation of XXXRecommandation de XXXEmpfehlung des XXXDoporučení XXX (název orgánu)

5. Jiné akty

1.Common Strategy 1999/66/CFSP of the European CouncilStratégie commune 1999/66/PESC du Conseil européenGemeinsame Strategie 1999/66/GASP des Europäischen RatesSpolečná strategie Evropské rady 1999/66/SZBP
2.Joint Action 2000/6/CFSP of the CouncilAction commune 2000/6/PESC du ConseilGemeinsame Action 2000/6/GASP des RatesSpolečná akce Rady 2000/6/SZBP
3.Common Position 2000/45/CFSP of the CouncilPosition commune 2000/45/PESC du ConseilGemeinsamer Standpunkt 2000/45/GASP des RatesSpolečný postoj Rady 2000/45/SZBP
4.Common Position 1999/302/JHA of the CouncilPosition commune 1999/302/JAI du ConseilGemeinsamer Standpunkt 1999/302/JI des RatesSpolečný postoj Rady 1999/302/JVV

5.Framework Decision 2000/105/JHA of the CouncilDécision-cadre 2000/105/JAI du ConseilRahmenbeschluss 2000/105/JI des RatesRámcové rozhodnutí Rady 2000/105/JVV
6.actacteAkteakt
7.action programmeprogramme d’actionAktionsprogrammakční program
8.communication
nebo notice
communicationMitteilungsdělení nebo oznámení
9.interinstitutional agreementaccord interinstitutionnelinterinstitutionelle Vereinbarunginterinstitucionální dohoda
10.interpretative communicationcommunication interprétativeMitteilung zu Auslegungsfrageninterpretační sdělení
11.conclusionsconclusionsSchlussfolgerungenzávěry
12general programmeprogramme généralallgemeines Programmobecný program
13.Green Paperlivre vertGrünbuchZelená kniha
14guideline(s)orientation(s)Leitlinie(n)obecné směry, pokyny;
obecné zásady (u ECB a EMI)
15.initiativeinitiativeInitiativepodnět
16.opinionavisStellungnahmestanovisko
17pactpactePaktpakt
18.priority programmeprogramme des prioritésPrioritätenprogrammprogram priorit
19.reportrapportBerichtzpráva
20.Final Reportrapport finalAbschlussberichtzávěrečná zpráva
21.resolutionrésolutionEntschließungusnesení
22.statementdéclarationErklärungprohlášení
23.White Paperlivre blancWeißbuchBílá kniha
24.declarationdéclarationErklärungprohlášení
25.corrigendumrectificatifBerichtigungoprava
26.code of conductcode de conduitVerhaltenskodex, Wohlverhaltensregelnkodex chování
27.treatytraitéVertragsmlouva
28.conventionconventionÜbereinkommenúmluva
29.agreementaccordVereinbarung nebo
Abkommen
dohoda
30.framework agreementaccord-cadreRahmenvereinbarungrámcová dohoda
31.cooperation agreementaccord de coopérationKooperations-abkommendohoda o spolupráci
32.Europe agreementaccord européenEuropa-AbkommenEvropská dohoda
33.interim agreementaccord intérimaireInterimsabkommenprozatímní dohoda

34.(agreement in the form of an) exchange of letters(accord sous forme d’) échange des lettres(Abkommen in Form eines) Briefwechsel(s)(dohoda ve formě) výměny dopisů
35.protocolprotocoleProtokollprotokol
36.additional protocol/ supplementary protocolprotocole additionnel/ protocole complémentaireZusatzprotokolldodatkový protokol
37.agreed minuteprocčs-verbal agréévereinbarte Niederschriftdohodnutý zápis
38.memorandum of understandingmémorandum d’accord nebo mémorandum d’ententeMemorandum über Vereinbarungmemorandum o porozumění2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti