ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :3. ROZHODNUTÍ SUI GENERIS


Text:3.1. Rozhodnutí (obecně)

ROZHODNUTÍ RADY
ze dne .........
.........................................................................RADA EVROPSKÉ UNIE,

[s ohledem na Smlouvu o .......,] [a zejména článek (články).....této smlouvy,]

[s ohledem na nařízení o zaměstnancích .........,]

[s ohledem na .....,]

[s ohledem na návrh Komise,]

[s ohledem na návrh rozhodnutí předložený Komisí,]

[s ohledem na doporučení Komise,]

[s ohledem na zprávu Komise,]

[s ohledem na stanovisko Evropského Parlamentu,]

[s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,]

[s ohledem na stanovisko Výboru regionů,]

[s ohledem na stanovisko Výboru pro personální nařízení,]

[po konzultaci Výboru zaměstnanců,]

[v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy,]

[vzhledem k tomu, že .....;]

vzhledem k tomu, že .....,


ROZHODLA TAKTO:
Článek 1 (Jediný článek)
...........................................................................

[Článek .........

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství. (Nabývá účinnosti (Nabývá účinnosti) dnem vyhlášení.) ]

(Je použitelné od .........) (Je použitelné do ....)(od.... do)].V ............…. dne ...................
Za Radu
předseda
....................................

3.2. Rozhodnutí týkající se uzavírání dohod

3.2.1. Závazný postup

ROZHODNUTÍ RADY [RADY A KOMISE]
ze dne............ (datum),
o (které se týká/ se vztahuje na) uzavření dohody
[mezi Evropským společenstvím a ......... ] ...............


RADA EVROPSKÉ UNIE,
[A KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ]

(Znění preambule viz 1.2.1.)


ROZHODLA (ROZHODLY) TAKTO:

Článek 1
............................................................................................................................

[Článek


Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropských společenství.]


V............. dne ..............


[Za Radu Za Komisi Za Radu
předseda předseda] předseda
..................... ......................... ....................3.2.2. Zjednodušený postup
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne..... (datum),
o (které se týká / se vztahuje na) uzavření dohody [mezi
Evropským společenstvím a ......... ] ..............................


RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, [a zejména na článek ...., (v souvislosti s ... větou čl. 228 odst. 2)]

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že ....... [dohoda ...........by měla být schválena], [je žádoucí, aby dohoda ...... byla schválena],


ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Tímto se schvaluje dohoda (mezi Evropským společenstvím a .....) ....... jménem (Evropského) Společenství.

K tomuto rozhodnutí je připojeno znění dohody.

[Článek ...

Předseda Rady je tímto oprávněn jmenovat osobu (osoby) zmocněnou(é) podepsat dohodu zavazující Společenství.
[Článek ...

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropských společenství.]


V............. dne ................
Za Radu
předseda
...............................


3.3. Rozhodnutí schvalující uzavření dohod Komisí
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne...........(datum),
kterým se schvaluje Komisí uzavřenou dohodu mezi Evropským společenstvím
pro atomovou energii a .........[, která se týká] .............. [a výměna dopisů
k ní se vztahujících]


RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na druhý odstavec článku 101 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

[vzhledem k tomu, že ....... ;]

vzhledem k tomu, že uzavření dohody Komisí by mělo být schváleno,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Tímto se schvaluje Komisí uzavřená dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a ..... [týkající se] ......... [a výměna dopisů k ní se vztahujících].

K tomuto rozhodnutí je připojeno znění dohody [a výměnných dopisů ].


V.............. dne ................
Za Radu
předseda
...............................

3.4. Rozhodnutí, kterými se přijímají obecná prováděcí ustanovení (týkající se úředníků a jiných zaměstnanců)
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne ...........,
kterým se přijímají obecná prováděcí ustanovení
................................................................................


RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení o zaměstnávání úředníků Evropských společenství a podmínky zaměstnávání jiných zaměstnanců Společenství stanovených v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 naposledy pozměněném nařízením (.../ ... / ...) č. .../.., a zejména na článek (články) .... nařízení o zaměstnávání úředníků [a článek (články) .... přílohy ..... k nařízení o zaměstnávání úředníků] a článek (články) ....... podmínek zaměstnávání,

s ohledem na stanovisko Výboru pro personální nařízení,

po konzultaci s Výborem zaměstnanců,

[vzhledem k tomu, že .....;]

vzhledem k tomu, že ...... ,


ROZHODLA TAKTO:
Článek 1
...................................................................................

Článek

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne následujícího po dni přijetí.

Je použitelné od .......

V.................. dne …..........
Za Radu
předseda
...............................


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti