ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Obecné pokyny k překladu právních předpisů ES
Část :B. Vázanost formou originálu


Text:B. Vázanost formou originálu

Překlad právních předpisů by měl dodržovat formální úpravu originálu, tzn. velká písmena, kurzíva a tučné písmo, umístění nadpisů, mezery mezi odstavci se důsledně řídí předlohou, nedodržuje se pouze dvousloupcový formát. Podrobněji je formální úprava zpracována v kapitole o formátování.

Nesmí se též měnit základní struktura originálu: dispozice textu, rozdělení do kapitol, článků, odstavců atd. V původních textech předpisů ES se občas vyskytují dlouhá, často téměř nepřehledná souvětí, jakým se jinak u původních českých textů snažíme v zájmu srozumitelnosti vyhnout, např. rozdělením takového souvětí na více větných celků. Při překladech právních předpisů ES však nelze věty rozdělovat ani slučovat. V právních předpisech se totiž často odkazuje na body nebo věty určitých odstavců a případné změny v členění textu by mohly způsobit potíže. Rovněž v používání interpunkce je vhodné řídit se originálním znění, pokud tím nejsou porušena pravidla českého pravopisu nebo pravidla obsažená v této příručce.

Ženská příjmení v běžném textu se přechylují. Stojí-li jména však v platnosti podpisu, zůstává jim původní podoba, tj. ženská příjmení se nepřechylují a respektují se i ostatní záležitosti (rozepisování, zkracování nebo vynechávání křestních jmen či částí příjmení, jejich pravopisná a jazyková podoba, používání titulů apod.).příručce.2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti