ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :9. PŘÍKLAD ÚVODU SMĚRNICE


Text:Pro způsob psaní poznámek pod čarou je závazná verze připojená v MS Word.

uvod.doc


COUNCIL DIRECTIVE

of 20 December 1985

to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

(875/577/EEC)


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1(1) OJ No C 22, 29. 1. 1977, p. 6; OJ No C 127, 1. 6. 1978, p. 6.),

Having regard to the opinion of the European Parliament (2(2) OJ No C 241, 10. 10. 1977, p. 26.),

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3(3) OJ No C 180, 18. 7. 1977, p. 39.),

Whereas it is a common form of commercial practice in the Member States for the conclusion of a contract or a unilateral engagement between a trader and consumer to be made away from the business premises of the trader, and whereas such contracts and engagements are the subject of legislation which differs from one Member State to another;

Whereas any disparity between such legislation may directly affect the functioning of the common market; whereas it is therefore necessary to approximate laws in this field;

Whereas the preliminary programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy (4(4) OJ No C 92, 25. 4. 1975, p. 2.) provides inter alia, under paragraphs 24 and 25, that appropriate measures be taken to protect consumers against unfair commercial practices in respect of doorstep selling; whereas the second programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy (5(5) OJ No C 133, 3. 6. 1981, p. 1.) confirmed that the action and priorities defined in the preliminary programme would be pursued;

Whereas the special feature of contracts concluded away from the business premises of the trader is that as a rule it is the trader who initiates the contract negotiations, for which the consumer is unprepared or which he does not except; whereas the consumer is often unable to compare the quality and price of the offer with other offers; whereas this surprise element generally exists not only in contracts made at the doorstep but also in other forms of contract concluded by the trader away from his business premises;
Whereas the consumer should be given a right of cancellation over a period of at least seven days in order to enable him to assess the obligations arising under the contract;

Whereas appropriate measures should be taken to ensure that the consumer is informed in writing of this period for reflection;

Whereas the freedom of Member States to maintain or introduce a total or partial prohibition on the conclusion of contracts away from business premises, inasmuch as they consider this to be in the interest of consumers, must not be affected;

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

1. This Directive shall apply to contracts under which a trader supplies goods or services to a consumer and which are concluded:
ľ during an excursion organized by the trader away from his business premises, or
ľ during a visit by a trader
(i) to the consumer's home or to that of another consumer;
(ii) to the consumer's place of work;
  where the visit does not take place at the express request of the consumer.

2. This Directive shall also apply to contracts for the supply of goods or services other than those concerning which the consumer requested the visit of the trader, provided that when he requested the visit the consumer did not know, or could not reasonably have known, that the supply of those other goods or services formed part of the trader's commercial or professional activities.

3. This Directive shall also apply to contracts in respect of which an offer was made by the consumer under conditions similar to those described in paragraph 1 or paragraph 2 although the consumer was not bound by that offer before its acceptance by the trader.

SMĚRNICE RADY

ze dne 20. prosince 1985

na ochranu spotřebitele v případech, kdy se smlouva uzavírá
mimo stálé provozovny

(85/577/EHS)


RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise11 Úř. věst. č. C 22, 29. 1. 1977, s. 6, Úř. věst. č. C 127, 1. 6. 1978, s. 6.,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu22 Úř. věst. č. C 241, 10. 10. 1977, s. 26. ,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru33 Úř. věst. č. C 180, 18. 7. 1977, s. 39.,

vzhledem k tomu, že v členských zemích je běžnou obchodní praxí, že obchodník a spotřebitel uzavírají smlouvu nebo jednostranný závazek mimo stálé provozovny obchodníka; že se právní předpisy upravující podobné smlouvy a závazky ve členských zemích liší;

vzhledem k tomu, že všechny takové odlišnosti mezi právními předpisy mohou přímo ovlivnit fungování společného trhu; že je proto nutné jednotlivé právní předpisy v této oblasti sblížit;

vzhledem k tomu, že předběžný program Evropského hospodářského společenství44 Úř. věst. č. C 92, 25. 4. 1975, s. 2. na ochranu spotřebitele a pro jeho informovanost mimo jiné stanoví v odstavcích 24 a 25, že na ochranu spotřebitele před nekalými obchodními praktikami při podomním prodeji budou přijata vhodná opatření; že ve druhém programu Evropského hospodářského společenství55 Úř. věst. č. C 133, 3. 6. 1981, s. 1.
na ochranu spotřebitele a pro jeho informovanost bylo potvrzeno sledování opatření a priorit uvedených v předběžném programu;

vzhledem k tomu, že pro smlouvy uzavírané mimo stálé provozovny obchodníků je příznačné, že jednání o smlouvě zahajuje zpravidla obchodník, na což spotřebitel není připraven nebo to neočekává; že spotřebitel často nemůže porovnat kvalitu a cenu nabídky s jinou nabídkou; že moment překvapení se všeobecně vyskytuje nejen u smluv uzavíraných při podomním prodeji, ale také při jiných formách smluv, které se uzavírají s obchodníkem mimo jeho stálé provozovny;

vzhledem k tomu, že by spotřebitel měl mít právo vypovědět smlouvu do 7 dnů od jejího uzavření, aby mohl posoudit závazky, které mu v souvislosti s smlouvou vznikly;

vzhledem k tomu, že by měla být provedena vhodná opatření pro zajištění toho, že spotřebitel obdrží písemnou informaci o této době na rozmyšlenou;

vzhledem k tomu, že nesmí být dotčena svoboda členských států v zájmu spotřebitelů zachovat nebo úplně či částečně zakázat uzavírání smluv mimo stálé provozovny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na smlouvy, podle kterých obchodník dodá spotřebiteli zboží či poskytne služby a které se uzavírají

během obchodní cesty organizované obchodníkem mimo jeho stálé provozovny, nebo
  během návštěvy

  i) ve spotřebitelově domácnosti či v domácnosti jiného spotřebitele,

  ii) na pracovišti spotřebitele,
   pokud se návštěva neuskutečňuje na výslovnou žádost spotřebitele.

  2. Tato směrnice se také vztahuje na smlouvy o dodávkách zboží či poskytování služeb jiných, než těch, u nichž si spotřebitel vyžádal návštěvu obchodníka, za předpokladu, že spotřebitel v době, kdy o návštěvu požádal, nevěděl nebo nemohl vědět, že dodávka tohoto jiného typu zboží či poskytnutí těchto služeb tvoří část obchodní či pracovní činnosti obchodníka.

  3. Tato směrnice se vztahuje také na nabídky spotřebitele, které smluvně činí za podmínek podobných těm, které jsou popsány v odstavci 1 nebo odstavci 2, pokud spotřebiteli jeho nabídkou vzniká závazek.


  2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti