ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :10. PŘÍKLAD POZMĚŇUJÍCÍ SMĚRNICE


Text:Pro způsob psaní poznámek pod čarou je závazná připojená verze v MS Word.

změna.docCOUNCIL DIRECTIVE

of 17 September 1990

amending Directive 84/529/EEC on the approximation of the laws of the
Member States relating to electrically operated lifts

(90/486/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1(1) OJ No C 17, 24. 1. 1990, p. 9.),

In cooperation with the European Parliament (2(2) OJ No C 149, 18. 6. 1990, p. 144 and Decision of 12 September 1990 (not yet published in the Official Journal).),

Having regard to the opinion of the European and Social Committee (3(3) OJ No C 168, 10. 7. 1990, p. 3.),

Whereas Council Directive 84/529/EEC (4(4) OJ No L 300, 19. 11. 1984, p. 86.), as amended by Commission Directive 86/312/EEC (5(5) OJ No L 196, 18. 7. 1986, p. 56.), may be applied, mutatis mutandis, to hydraulically or electro-hydraulically operated lifts;

Whereas the standard EN 81-1 on which Directive 84/529/EEC is based has been supplemented since that Directive was published by a second part, EN 81-2, which relates to hydraulic and oil lifts;

Whereas the scope of Directive 84/529/EEC should be extended as a matter of urgency since manufacturers face significant technical barriers to intra-Community trade which threaten to distort the market;

Whereas measures must be adopted aimed at progressively establishing the internal market over a period expiring on 31 December 1992,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:
Article 1

Directive 84/529/EEC is hereby amended as follows:

1. the title of the Directive is replaced by:
   'Council Directive 84/529/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to electrically, hydraulically or oil-electrically operated lifts';

2. the first recital is replaced by the following:
   'Whereas in the Member States the construction and inspection of electrically, hydraulically or oil-electrically operated lifts are subject to mandatory provisions which differ from one Member State to another and consequently hinder trade in such lifts; whereas it is therefore necessary to approximate these provisions;'

3. Article 1 (1) is replaced by the following:
   '1. This Directive shall apply to permanently installed hoisting appliances electrically, hydraulically or oil-electrically driven serving specific levels, having a car designed for the transport of persons or of persons and goods, suspended by ropes or chains or supported by one or more ramps and moving at least partially between guides which are vertical or inclined at an angle of less than 15° to the vertical, hereinafter referred to as "lifts".';SMĚRNICE RADY

ze dne 17. září 1990,

kterou se mění směrnice 84/529/EHS o sbližování právních předpisů členských států

o výtazích poháněných elektřinou
(90/486/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise11 Úř. věst. č. C 17, 24. 1. 1990, s. 9.,

ve spolupráci s Evropským parlamentem22 Úř. věst. č. C 149, 18. 6. 1990, s.144 a rozhodnutí 12. 9. 1990, dosud nevyhlášené v Úř. věst. ,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru33 Úř. věst. č. C 168, 10. 7. 1990, s. 3.,

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 84/529/EHS44 Úř. věst. č. L 300, 19. 11. 1984, s. 86. ve znění směrnice Komise 86/312/EHS55 Úř. věst. č. L 196, 18. 7. 1986, s. 56.
může být také obdobně použita pro hydraulicky či elektrohydraulicky poháněné výtahy;

vzhledem k tomu, že norma EN 81-1, z níž směrnice 84/529/EHS vychází, byla po vyhlášení uvedené směrnice doplněna o druhou část EN 81-2, která se vztahuje na hydraulicky a elektrohydraulicky poháněné výtahy;

vzhledem k tomu, že je třeba rozšířit oblast působnosti směrnice 84/529/EHS co nejdříve, neboť se výrobci setkávají se závažnými technickými překážkami při obchodu uvnitř Společenství, které ohrožují trh;

vzhledem k tomu, že musí být přijata opatření zaměřená na postupné vytváření vnitřního trhu v období do 31. prosince 1992,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 84/529/EHS se mění tímto způsobem:

1. Název směrnice se nahrazuje tímto:
   “Směrnice Rady 84/529/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států o elektricky, hydraulicky či elektrohydraulicky poháněných výtazích”.

2. První bod preambule se nahrazuje tímto:
   “vzhledem k tomu, že v členských státech výroba a kontrola elektricky, hydraulicky a elektrohydraulicky poháněných výtahů podléhají závazným předpisům, které se v jednotlivých členských státech liší, a tím brání obchodování s těmito výtahy; že je proto nezbytné tyto předpisy sblížit. ”

3. Ustanovení čl. 1 odst. 1 se nahrazují tímto:
   “1. Tato směrnice se vztahuje na napevno nainstalovaná elektricky, hydraulicky a elektrohydraulicky poháněná zdvižná zařízení (dále “výtahy”), která obsluhují jednotlivá podlaží a jsou vybavena kabinou určenou pro přepravu osob nebo osob a zboží, zavěšenou na lanech či řetězech nebo nesenou jednou či více plošinami, a která se alespoň částečně pohybují po vodicích kolejích instalovaných svisle či v úhlu menším než 15o ke svislé rovině;


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti