ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Vlastní text dokumentu
Část :Část III. A - Ustanovení týkající se výborů a přezkumných postupů


Text:

1.
The Commission shall be assisted by a (advisory) (implementation) (management) (regulatory) committee (of an advisory nature) composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission.
La Commission est assistée par un comité (consultatif / de caractčre consultatif) (d’application) (de gestion) (de réglementation) composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.
Die Kommission wird von einem Ausschuss mit beratender Funktion (beratenden Ausschuss) (Verwaltungsausschuss) (Regelungsausschuss) unterstützt, der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.
Komisi je nápomocen (poradní) (prováděcí) (řídící) (regulativní) výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2.
The Commission shall be assisted by the XXX Committee established by Decision YYY.
La Commission est assistée par le comité XXX institué par la décision YYY.
Die Kommission wird von dem Ausschuss XXX unterstützt, der durch den Beschluss YYY eingesetzt wurde.
Komisi je nápomocen Výbor XXX zřízený rozhodnutím YYY.

3.
A Committee XXX, hereinafter referred to as the “Committee”, shall be set up, consisting of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission.
Il est institué un comité XXX, ci-aprčs dénommé “comité”, composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.
Es wird ein Ausschuss XXX, nachstehend “Ausschuss” genannt, eingesetzt, der aus Vertretern der Mitgliedstaaten besteht und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.
Zřizuje se Výbor XXX (dále jen “výbor”) složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

4.
It shall consist of representatives of the Member States with a representative of the Commission as chairman.
Il est composé des représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.
Er setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und einem Vertreter der Kommission zusammen, der den Vorsitz führt.
Skládá se ze zástupců členských států a předsedá mu zástupce Komise.

5.
The committee shall adopt its rules of procedure.
Le comité établit son rčglement intérieur.
Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
Výbor přijme svůj jednací řád.


6.
Where the procedure laid down in this Article is to be followed, matters shall be referred by the Chairman, either on his own initiative or at the request of the representative of a Member State, to the Committee XXX (hereinafter called the “Committee”).

nebo

Where the procedure laid down in this Article is to be followed, the chairman shall (, without delay,) refer the matter to the Committee XXX (hereinafter called the “Committee”), either on his own initiative or at the request of the representative of a Member State.
Dans le cas oů il est fait référence ŕ la procédure définie au présent article, le comité XXX, ci-aprčs dénommé “comité”, est saisi par son président (sans délai), soit ŕ l’initiative de celui-ci, soit ŕ la demande du représentant d’un Etat membre.
Wird auf das Verfahren dieses Artikels Bezug genommen, so befasst der Vorsitzende des Ausschusses XXX (im folgenden “Ausschuss” genannt) diesen (unverzieglich) von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats.
Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Výboru XXX (dále jen “výbor”) (neprodleně) jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

7.
The representative of the Commission shall submit (to the committee) a draft of measures to be adopted.
Le représentant de la Commission soumet (au comité) un projet des mesures ŕ prendre.
Der Vertreter der Kommission unterbreitet (dem Ausschuss) einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Zástupce Komise předloží (výboru) návrh opatření, která mají být přijata.

8.
The Committee shall deliver its opinion on such measures (on the draft) within a time limit which the chairman may lay down (within a time limit set by the Chairman) according to the urgency of the matter, (if necessary by taking a vote) (within a period of two months).
Le comité émet son avis sur ces mesures (ce projet), dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause, (le cas échéant en procédant ŕ un vote) (dans un délai de deux mois).
Der Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu (diesem Entwurf) innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage (erforderlichenfalls durch eine Abstimmung) festsetzen kann (innerhalb einer Frist von zwei Monaten).
Výbor zaujme stanovisko k opatřením (k návrhu) ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci, (případně hlasováním) (ve lhůtě dvou měsíců).

9.
The Committee shall deliver its opinion on such measures (on the draft) within a period of two months.
Le comité émet son avis sur ces mesures (ce projet) dans un délai de deux mois.
Der Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu (diesem Entwurf) innerhalb einer Frist von zwei Monaten.
Výbor zaujme stanovisko k opatřením (k návrhu) ve lhůtě dvou měsíců.


10.
Opinions shall be adopted by a majority of XXX votes.
Le comité se prononce ŕ la majorité de XXX voix.
Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit von XXX Stimmen zustande.
Stanovisko se přijímá většinou XXX hlasů.

11.
The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148 (205) (2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission.
L’avis est émis ŕ la majorité prévue ŕ l’article 148 (205) paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé ŕ prendre sur proposition de la Commission.
Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 (205) Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist.
Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 (205) odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise.

12.
Opinions shall be adopted by a majority of XXX votes, the votes of the Member States being weighted as provided in Article 148 (2) of the Treaty
Il se prononce ŕ la majorité de XXX voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue ŕ l’article 148 paragraphe 2 du traité.
Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit von XXX Stimmen zustande, wobei die Stimmen der Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden.
Stanovisko se přijímá většinou XXX hlasů, přičemž hlasům členských států je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy.

13.
(Within the Committee) The votes of (the representatives of) the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article (as provided in Article 148 (2) of the Treaty).
Lors des votes au sein du comité, les voix (des représentants des) Etats membres sont affectées de la pondération définie ŕ l’article précité.
Bei der Abstimmung im Ausschuss werden die Stimmen (der Vertreter) der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen.
Hlasům (zástupců) členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku (podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy).

14.
The Chairman shall not vote.
Le président ne prend pas part au vote.
Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.
Předseda nehlasuje.

15.
The opinion shall be recorded in the minutes; in addition, each Member State shall have the right to ask to have its position recorded in the minutes.
L’avis est inscrit au procčs-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure ŕ ce procčs-verbal.
Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen; darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlangen, dass sein Standpunkt im Protokoll festgehalten wird.
Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uveden jeho postoj.

16.
The Commission shall take the utmost account of the opinion delivered by the committee.
La Commission tient le plus grand compte de l’avis émis par le comité.
Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses.
Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru.

17.
It shall inform the committee of the manner in which its opinion has been taken into account.
Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Sie unterrichtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.
Sdělí výboru způsob, jakým vzala toto stanovisko na vědomí.

18.
The Commission shall adopt measures which shall apply immediately.
La Commission arręte des mesures qui sont immédiatement applicables.
Die Kommission erläßt Maßnahmen, die unmittelbar gelten.
Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná.

19.
The Commission shall adopt the measures envisaged (and shall implement them immediately) if they are in accordance with the opinion of the committee.
La Commission arręte les mesures envisagées (et les met immédiatement en application) lorsqu’elles sont conformes ŕ l’avis du comité.
Die Kommission erläßt die beabsichtigten Maßnahmen (und bringt sie sofort zur Anwendung), wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschusses übereinstimmen.
Komise přijme zamýšlená opatření (a ihned je provede), jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

20.
However, if these measures are not in accordance with the opinion of the Committee, they shall forthwith be communicated by the Commission to the Council.
Toutefois, si elles ne sont pas conformes ŕ l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Stimmen sie jedoch mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein, so werden diese Maßnahmen sofort von der Kommission dem Rat mitgeteilt.
Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě.

21.
If measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall, without delay, submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes ŕ l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures ŕ prendre.

Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder liegt keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu treffenden Maßnahmen.
Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata.

22.
In that event the Commission may defer application of the measures which it has adopted for not more than one month from the date of such communication.
(Dans ce cas,) La Commission peut différer d’une période d’un mois au plus, ŕ compte de la date de cette communication, l’application des mesures décidées par elle.
Die Kommission kann die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um einen Zeitraum von höchstens einem Monat von dieser Mitteilung an verschieben.
V tomto případě může Komise nejvýše o jeden měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

23.
The Council, acting by a qualified majority, may take a different decision within the time limit (referred to in the previous paragraph) (of one month).
Le Conseil, statuant ŕ la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai (prévu ŕ l’alinéa précédent) (dans le délai d´un mois).
Der Rat kann innerhalb des in dem vorstehenden Absatz genannten Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit einen anderslautenden Beschluss fassen.
Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě (stanovené v předchozím pododstavci) (jednoho měsíce) přijmout jiné rozhodnutí.

24.
The Commission shall (may) defer application of the measures which it has decided for a period to be laid down in each act adopted by the Council (basic instrument), but which may in no case exceed three months from the date of communication.
La Commission diffčre l’application des mesures décidées par elle d’un délai qui sera fixé dans chaque acte ŕ adopter par le Conseil, mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois ŕ compter de la date de la communication.
Die Kommission verschiebt die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um einen Zeitraum, der in jedem vom Rat zu genehmigenden Rechtsakt festzulegen ist, der jedoch in keinem Fall drei Monate, vom Zeitpunkt der Mitteilung an gerechnet, übersteigen darf.
V tomto případě Komise odloží (může Komise odložit) použitelnost opatření, o kterých rozhodla, na dobu, která bude upřesněna v každém aktu přijatém Radou (základním aktu), ale která v žádném případě nesmí přesáhnout tři měsíce ode dne tohoto sdělení.

25.
The Council shall act by a qualified majority.
Le Conseil statue ŕ la majorité qualifiée.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.
Rada se usnese kvalifikovanou většinou.


26.
If, on the expiry of a period to be laid down in each act to be adopted by the Council under this paragraph but which may in no case exceed three months from the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission, (save where the Council has decided against the said measures by a simple majority).
Si, ŕ l’expiration d’un délai qui sera fixé dans chaque acte ŕ adopter par le Conseil en vertu du présent paragraphe, mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois ŕ compter de la saisine du Conseil, celui-ci n’a pas statué, les mesures proposées sont arrętées par la Commission, (sauf dans le cas oů le Conseil s’est prononcé ŕ la majorité simple contre lesdites mesures).
Hat der Rat nach Ablauf einer Frist, die in jedem vom Rat gemäß 4 diesem Absatz zu erlassenden Rechtsakt festgelegt wird, keinesfalls aber drei Monate von der Befassung des Rates an überschreiten darf, keinen Beschluss gefasst, so werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der Kommission erlassen, (es sei denn, der Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen ausgesprochen).
Pokud se Rada neusnese ve lhůtě, která bude stanovena v každém aktu, jejž má Rada přijmout podle tohoto odstavce, ale která v žádném případě nesmí přesáhnout tři měsíce ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise (s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou).

27.
If the Council has not adopted any measures within XXX of the date on which the matter is referred to it, the Commission shall adopt the proposed measures and shall implement them immediately unless the Council has voted against the measures by a simple majority.
Si, dans un délai de XXX ŕ compter de la date ŕ laquelle il a été saisi, le Conseil n’a pas arręté de mesures, la Commission arręte les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas oů le Conseil s’est prononcé ŕ la majorité simple contre lesdites mesures.
Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von XXX nach Unterbreitung des Vorschlags keine Maßnahmen beschlossen, so trifft die Kommission die vorgeschlagenen Maßnahmen und bringt sie sofort zur Anwendung, es sei denn, der Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen die genannten Maßnahmen ausgesprochen.
Pokud se Rada neusnese do XXX ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou.

28.
If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall, without delay, submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken and shall inform the European Parliament.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes ŕ l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures ŕ prendre et en informe le Parlement européen.
Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder liegt keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu treffenden Maßnahmen und unterrichtet davon das Europäische Parlament.
Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata, a uvědomí o tom Evropský parlament.


29.
If the European Parliament considers that a proposal submitted by the Commission pursuant to a basic instrument adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty exceeds the implementing powers provided for in that basic instrument, it shall inform the Council of its position.
Si le Parlement européen considčre qu’une proposition présentée par la Commission en vertu d’un acte de base adopté selon la procédure prévue ŕ l’article 251 du traité excčde les compétences d’exécution prévues dans cet acte de base, il informe le Conseil de sa position.
Ist das Europäische Parlament der Auffassung, dass ein Vorschlag, den die Kommission auf der Grundlage eines gemäß Artikel 251 des Vertrags erlassenen Basisrechtsakts unterbreitet hat, über die in diesem Basisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgeht, so unterrichtet es den Rat über seinen Standpunkt.
Pokud má Evropský parlament za to, že návrh Komise na základě základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy překračuje prováděcí pravomoci stanovené v tomto základním aktu, uvědomí Radu o svém postoji.

30.
The Council may, where appropriate in view of any such position, act by qualified majority on the proposal, within a period to be laid down in each basic instrument but which shall in no case exceed three months from the date of referral to the Council.
Le Conseil peut, le cas échéant ŕ la lumičre de cette position éventuelle, statuer ŕ la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois ŕ compter de la saisie du Conseil.
Der Rat kann, gegebenenfalls in Anbetracht eines solchen etwaigen Standpunkts, innerhalb einer Frist, die in jedem Basisrechtsakt festzulegen ist, die keinesfalls aber drei Monate von der Befassung des Rates an überschreiten darf, mit qualifizierter Mehrheit über den Vorschlag befinden.
Rada se může s ohledem na tento případný postoj usnést o návrhu kvalifikovanou většinou ve lhůtě, která bude stanovena v každém základním aktu, ale která v žádném případě nepřesáhne tři měsíce od okamžiku, kdy jí věc byla předložena.

31.
If within that period the Council has indicated by qualified majority that it opposes the proposal, the Commission shall re-examine it. It may submit an amended proposal to the Council, re-submit its proposal or present a legislative proposal on the basis of the Treaty.
Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, ŕ la majorité qualifiée, qu’il s’oppose ŕ la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre ŕ nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.
Hat sich der Rat innerhalb dieser Frist mit qualifizierter Mehrheit gegen den Vorschlag ausgesprochen, so überprüft die Kommission den Vorschlag. Die Kommission kann dem Rat einen geänderten Vorschlag vorlegen, ihren Vorschlag erneut vorlegen oder einen Vorschlag für einen Rechtsakt auf der Grundlage des Vertrags vorlegen.
Pokud se Rada v této lhůtě kvalifikovanou většinou usnesla, že s návrhem nesouhlasí, Komise ho znovu přezkoumá. Může Radě na základě Smlouvy předložit pozměněný návrh, původní návrh nebo normotvorný návrh.


32.
If on the expiry of that period the Council has neither adopted the proposed implementing act nor indicated its opposition to the proposal for implementing measures, the proposed implementing act shall be adopted by the Commission.
Si, ŕ l’expiration de ce délai, le Conseil n’a pas adopté les mesures d’application proposées ou s’il n’a pas indiqué qu’il s’opposait ŕ la proposition de mesures d’application, les mesures d’application proposées sont arrętées par la Commission.
Hat der Rat nach Ablauf dieser Frist weder den vorgeschlagenen Durchführungsrechtsakt erlassen noch sich gegen den Vorschlag fuer die Durchführungsmaßnahmen ausgesprochen, so wird der vorgeschlagene Durchführungsrechtsakt von der Kommission erlassen.
Pokud po uplynutí této lhůty Rada navrhovaná prováděcí opatření nepřijala ani nevyjádřila nesouhlas s jejich návrhem, přijme navrhovaná prováděcí opatření Komise.

33.
The Commission shall notify the Council and the Member States of any decision regarding safeguard measures.
La Commission communique au Conseil et aux Etats membres toute décision relative ŕ des mesures de sauvegarde.
Die Kommission teilt dem Rat und den Mitgliedstaaten jeden Beschluss über Schutzmaßnahmen mit.
Komise sdělí Radě a členským státům všechna rozhodnutí o ochranných opatřeních.

34.
(It may be stipulated that) Before adopting this decision the Commission shall consult the Member States in accordance with procedures to be determined in each case.
(Il peut ętre prévu que) la Commission, avant d’arręter sa décision, consulte les Etats membres selon des modalités ŕ définir dans chaque cas.
(Es kann vorgesehen werden, dass) die Kommission konsultiert die Mitgliedstaaten nach jeweils festzulegenden Modalitaeten (konsultiert), bevor sie ihren Beschluss fasst.
(Může být stanoveno, že) Komise před přijetím rozhodnutí konzultuje členské státy v souladu s postupy vymezenými pro jednotlivé případy.

35.
Any Member State may refer the Commission’s decision to the Council within a time limit to be determined in the act (within the basic instrument) in question.
Tout Etat membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, dans un délai ŕ déterminer dans l’acte (de base) en question.
Jeder Mitgliedstaat kann den Rat innerhalb einer Frist, die in dem betreffenden (Basis)rechtsakt festzulegen ist, mit dem Beschluss der Kommission befassen.
Každý členský stát může Radě předložit rozhodnutí Komise ve lhůtě, kterou stanoví daný (základní) akt.

36.
The Council, acting by a qualified majority, may take a different decision within a time limit to be determined in the act (in the basic instrument) in question.
Le Conseil, statuant ŕ la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai ŕ déterminer dans l’acte de base en question.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb einer Frist, die in dem betreffenden (Basis)rechtsakt festzulegen ist, einen anderslautenden Beschluss fassen.
Rada může ve lhůtě stanovené v daném (základním) aktu přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

37.
The Council, acting by a qualified majority, may confirm, amend or revoke the decision adopted by the Commission.
Le Conseil, statuant ŕ la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision arrętée par la Commission
Der Rat kann den Beschluss der Kommission mit qualifizierter Mehrheit bestätigen, ändern oder aufheben.
Rada může kvalifikovanou většinou potvrdit, změnit nebo zrušit rozhodnutí Komise.

38.
If the Council has not taken a decision within a time limit to be determined in the act in question, the decision of the Commission is deemed to be revoked.
Si le Conseil n’a pas statué dans le délai précité, la décision de la Commission est réputée révoquée.
Wenn der Rat innerhalb der vorgenannten Frist keinen Beschluss gefasst hat, gilt der Beschluss der Kommission als aufgehoben.
Pokud Rada nepřijala rozhodnutí ve lhůtě stanovené v daném aktu, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

39.
Alternatively, it may be stipulated in the basic instrument that the Council, acting by qualified majority, may confirm, amend or revoke the decision adopted by the Commission and that, if the Council has not taken a decision within the abovementioned time-limit, the decision of the Commission is deemed to be revoked.
Il peut également ętre prévu dans l’acte de base que le Conseil, statuant ŕ la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision arrętée par la Commission et que, si le Conseil n’a pas statué dans le délai précité, la décision de la Commission est réputée révoquée.
Wahlweise kann in dem Basisrechtsakt vorgesehen werden, dass der Rat den Beschluss der Kommission mit qualifizierter Mehrheit bestätigen, aendern oder aufheben kann oder dass der Beschluss der Kommission, wenn der Rat innerhalb der vorgenannten Frist keinen Beschluss gefasst hat, als aufgehoben gilt.
V základním aktu může být rovněž stanoveno, že Rada může kvalifikovanou většinou potvrdit, změnit nebo zrušit rozhodnutí přijaté Komisí a že rozhodnutí Komise je považováno za zrušené, pokud se Rada neusnese ve stanovené lhůtě.

40.
Where reference is made to this paragraph, Articles XXX and XXX of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
Dans le cas oů il est fait référence au présent paragraphe, les articles XXX et XXX de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Bei einer Bezugnahme auf diesen Absatz finden die Artikel XXX und XXX des Beschlusses 1999/468/EG Anwendung, wobei Artikel 8 desselben Beschlusses zu beachten ist.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články XXX a XXX rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

41.
The period laid down in Article XXX(XXX) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.
La période prévue ŕ l’article XXX, paragraphe XXX, de la décision 1999/468/CE est fixée ŕ trois mois.
Der Zeitraum nach Artikel XXX Absatz XXX des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.
Doba uvedená v čl. XXX odst. XXX rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti