ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Název dokumentu
Část :Část III. - Předmět dokumentu


Text:Část III. - PŘEDMĚT dokumentu

Při překladu názvu dokumentu je třeba se vyhnout tomu, aby bylo anglické či francouzské gerundium překládáno přídavným jménem slovesným.

   Např. (Regulation) establishing the standard import values …/ (Rčglement) établissant des valeurs forfaitaires ŕ l’importation …/ (Verordnung) zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte…

Řešeními mohou být (podle konkrétního případu)

a) vedlejší věta se slovem “který” a nevyjádřeným neosobním podmětem:

Nařízení, kterým se stanoví paušální dovozní hodnoty….

b) formulace s předložkou “o” a podstatným jménem slovesným:

Nařízení o stanovení paušálních dovozních hodnot…

c) formulace s předložkou “o” a vynecháním (mnohdy nadbytečného) výrazu

Nařízení o paušálních dovozních hodnotách…

Poslední řešení se použije zejména u slov jako “concerning”, “regarding”, “relating to”, “relative ŕ”, nap°.
   Directive … concerning urban waste water treatment / Directive … relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

   Směrnice … o čištění městských odpadních vod (nikoli Směrnice týkající se…)

Nicméně:
   Směrnice … o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se průmyslových hnojiv…

U společných postojů se používají formulace “Common Postition on/ concerning/ regarding/ with regard to”, “position commune relative ŕ/ concernantŕ”, “Gemeinsamer Standpunkt betreffendŕ” apod. V ŢeskÚm p°ekladu se pou×ije bu´ “k (předmětu)”, anebo “týkající se (předmětu)” nebo vedlejší věta (“kterým se stanoví…” apod.), a to podle tohoto pravidla:

Pokud se jedná o společný postoj obsahující právní úpravu předmětu obsaženého v jeho názvu, použijí se slova “týkající se” nebo vedlejší věta.
   Příklad:

   Common Position concerning a prohibiton on imports of rough diamonds from Sierra Leone / position commune concernant l’interdiction des importations des diamants bruts de Sierra Leone / Gemeinsamer Standpunkt betreffend die Einfuhrverbot für Rohdiamanten aus Sierra Leone se přeloží jako “společný postoj týkající zákazu dovozu surových diamantů ze Sierry Leone”, protože společný postoj tento zákaz stanoví a upravuje. Podobně Common Position on combating terrorism / position commune relative ŕ la lutte contre le terrorisme / Gemeinsamer Standpunkt über die Bekämpfung des Terrorismus obsahuje určitou právní úpravyu boje proti terorismu, a proto se přeloží jako “společný postoj týkající se potírání terorismu”.

V ostatních případech se použije “k”.
   Příklad:

   Common Position on Nigeria / position commune relative ŕ Nigerie / Gemeinsamer Standpunkt betreffend Nigeria se přeloží jako “společný postoj k Nigérii”, neboť tento předpis “Nigérii” právně neupravuje. Podobně Common Position on International Criminal Court / position commune concernant la Cour pénale internationale / Gemeinsamer Standpunkt zum Internationalen Strafgerichtshof se přeloží jako “společný postoj k Mezinárodnímu trestnímu soudu”, protože tento předpis právně neupravuje Mezinárodní trestní soud (to činí příslušná mezinárodní smlouva OSN), pouze vyjadřuje postoj Společenství k němu.

Je třeba vycházet z textu společného postoje. Například Common Position on flight ban in respect of Taliban / position commune concernant l’interdiction des vols ŕ l’encontre de Taliban / Gemeinsamer Standpunkt zu einem Flugverbot betreffend die Taliban se přeloží jako “společný postoj týkající se zákazu letů, pokud jde o Taliban”, pokud tento zákaz vyhlašuje a upravuje sama Unie, ale jako “společný postoj k zákazu letů, pokud jde o Taliban”, je-li tento zákaz vyhlášen a upraven na mezinárodní úrovni a Unie jej svým společným postojem pouze přebírá.

Kromě společných postojů jako právních předpisů podle Smlouvy o EU existují rovněž společné postoje procedurální povahy podle článků 251 a 252 Smlouvy o ES, které zaujímá Rada k návrhům Evropského parlamentu. U nich se používá zásadně “k”.


Zvláštním případech jsou dokumenty měnící nebo zrušující jiné předpisy:

1.Directive A amending Directive Bdirective A modifiant directive BRichtlinie A zur Änderung der Richtlinie BSměrnice A, kterou se mění směrnice B
2.Directive A amending and consolidating Directive Bdirective A modifiant et codifiant directive BRichtlinie A zur Änderung und Kodifizierung der Richtlinie BSměrnice A, kterou se mění a kodifikuje směrnice B
3.Directive A repealing Directive Bdirective A abrogeant directive BRichtlinie A zur Aufhebung der Richtlinie BSměrnice A, kterou se zrušuje směrnice B
4.Directive A amending Directive B and repealing Directive Cdirective A modifiant directive B et abrogeant directive CRichtlinie A zur Änderung der Richtlinie B und (zur) Aufhebung der Richtlinie CSměrnice A, kterou se mění směrnice B a zrušuje směrnice C
5.Directive A on … and amending/ repealing Directive Bdirective A visant …, et modifiant/abrogeant directive BRichtlinie A zur … und zur Änderung /Aufhebung der Richtlinie BSměrnice A o … a o změně/zrušení směrnice B
nebo
Směrnice A, kterou se … a kterou se mění/zrušuje směrnice B
6.Directive A adapting to technical progress Directive Bdirective A portant adaptations au progrčs technique de la directive BRichtlinie A zur Anpassung der Richtlinie B an den technischen FortschrittSměrnice A, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice B
7.Council Directive XXX (amended and consolidated)Directive XXX du Conseil (modifiée et codifiée)Richtlinie XXX des Rates (geändert und kodifiziert)Směrnice Rady XXX (úplné znění)

Někdy název pozměňujících předpisů různými formulacemi naznačuje, že se jedná o formální změny v důsledku určité události (např. přistoupení nových členských států, změn kombinované nomenklatury, uzavření mezinárodních smluv). V tom případě je vhodné, je-i to stylisticky možné, uvést toto “odůvodnění” na začátek textu předmětu dokumentu před název předpisu, který je měněn, i pokud je v originále na konci. Účelem je zajistit, aby tento dodatek nebyl považován za součást názvu původního předpisu. Přednostně se doporučuje použít vazby “v důsledku, jde-li o událost (např. “v důsledku uzavření obchodní dohody …”), a “s ohledem na”, jde-li o dokument nebo předpis (např. “s ohledem na obchodní dohodu…”).
Například:
Směrnice A, kterou se v důsledku změn kombinované nomenklatury upravuje příloha směrnice B.
Nařízení A, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění nařízení B.
Nařízení A, kterým se s ohledem na závěry Uruguyského kola mnohostranných obchodních jednání mění nařízení B.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat názvům dokumentů provádějících předpisy, a vůbec formulacím týkajícím se provádění právních norem. Jednotlivé jazyky používají nejrůznější varianty, které si v nich navzájem neodpovídají a které mají stejný význam. V českém znění je třeba je co nevíce sjednotit.

1.Directive Alaying down(detailed) rules for (the) application of
(detailed) rules/provisions for (the) implementation of
(detailed) implementing rules/provisions for/to the
Directive B
Directive Aarrętant

portant
modalités d’application de
rčgles d’application de
rčgles d’exécution de
dispositions pour l’application de
la directive B
Richtlinie Azur Festlegung von

mit
Durchführungsbestimmungen zur
Durchführungsvorschriften zur
Anwendungsbestimmungen zur
Anwendungsvorschriften zur
Bestimmungen zur Durchführung der
Bestimmungen zur Anwendung der
Richtlinie B
Směrnice A,kterou se stanovíprováděcí pravidla kesměrnici B

Poznámky:

1) Obecným českým výrazem je “prováděcí pravidla”, který je závazným termínem. V různých jazycích mu odpovídají výrazy uvedené ve třetím sloupci.

2) Je třeba dodržovat zásadní rozdíl: “provádění předpisu” = přijetí podrobnějších právních norem nižší síly, “uplatňování předpisu” = jeho používání v praxi.

Angličtina a němčina mohou mít i v druhém případě mít slovo “implement/implementation”, resp. “durchführen/Durchführung”. I v obecné češtině lze v těchto případech používat slovo “provádět” (provádět opatření, provádět program), avšak z důvodu jednoznačnosti by mělo být slovo “provádět” používáno pouze ve výše uvedeném významu přijímání předpisů, pokud by mohlo dojít k záměně.

3) U prováděcích pravidel se nepřekládá “podrobná” (“detailed”). Mohou však být např. obecná (general, générales, allgemeine), společná (common, communes, gemeinsame), doplňující (additional, additionnelles, zusätzliche).

4) Zásadně se používá
prováděcí pravidla k (předpisu nebo určitému celku právní úpravy, např. systému, programu, opatření; nikoli pravidla k provádění …),
prováděcí pravidla pro / týkající se (určitého předmětu nebo oblasti)

5) Vzhledem k tomu, že originály si v této otázce často neodpovídají, nerozlišuje se v uvedeném termínu v češtině mezi “(detailed) rules/provisions”, “modalités/rčgles/dispositions” a “Bestimmungen/Vorschriften”.

6) Ve výrazech “(detailed) rules for application”, “modalités d’application” nebo “Anwendungsbestimmungen / Bestimmungen zur Anwendung” může slovo “application/Anwendung” znamenat “uplatňování” ve významu vymezeném v bodě 1) (např. “rules for application of VAT” = “pravidla pro uplatňování DPH”). V takovém případě se překlad “prováděcí pravidla” nepoužije.

Existuje i krátká varianta názvu prováděcího předpisu:

2.Directive A implementing Directive Bdirective A portant application de la directive BRichtlinie A zur Durchführung der Richtlinie BSměrnice A, kterou se provádí směrnice B

Další zvláštní kategorií jsou předpisy stanovící odchylku:

1.Regulation A concerning the derogation(s) … from Regulation Brčglement A portant/relatif ŕ la/aux … dérogation(s) au rčglement BVerordnung A betreffend die Abweichung(en) … von der Verordnung Bnařízení A o odchylce/ odchylkách … od nařízení B
2.Regulation A laying down derogations /measures derogating from…rčglement A arrętant les mesures dérogatoires ŕ…Verornung A mit den abweichenden Maßnahmen von…nařízení A, kterým se stanoví opatření odchylující se od…
3.Regulation A derogating /providing for a derogation from Regulation Brčglement A dérogeant au rčglement BVeordnung A zur Abweichung von der Verordnung Bnařízení A, kterým se stanoví odchylka (odchylky) od nařízení B
4.Regulation A granting Portugal a derogation from Regulation Brčglement A dérogeant pour le Portugal au rčglement BVeordnung A über die Abweichung Portugals von der Verordnung Bnařízení A, kterým se pro Portugalsko stanoví odchylka od nařízení B
5.Regulation A derogating form and amending Regulation Brčglement A dérogeant au et modifiant rčglement BVeordnung A zur Abweichung und Änderung von der Verordnung Bnařízení A, kterým se stanoví odchylka (odchylky) od nařízení B a kterým se mění uvedené nařízení

Zmínka o právním podkladu společných postojů a společných akcí

1.defined by the Council on the basis of Article X of the Treaty on European Uniondéfinie par le Conseil sur la base de l’article X du traité sur l’Union européennevom Rat aufgrund von Artikel X des Vertrags über die Europäische Union festgelegt(společný postoj) vymezený Radou na základě článku X Smlouvy o Evropské unii
2.adopted by the Council on the basis of Article X of the Treaty on European Unionadoptée par le Conseil sur la base de l’article X du traité sur l’Union européennevom Rat aufgrund von Artikel X des Vertrags über die Europäische Union angenommen(společná akce) přijatá Radou na základě článku X Smlouvy o Evropské unii

(Tuto pasáž je třeba ponechat na počátku názvu.)

Předpisy týkající se dohod a rozhodnutí smíšených orgánů:

1.on the conclusion (signature) of the agreement (between the European Community and…)concernant (relatif ŕ) la conclusion (la signature) de l’accord (entre la Communauté européenne et…)über den Abschluss (Unterschreibung) des Abkommens (zwischen der Europäischen Gemeinschaft und…)o uzavření (podepsání) dohody (mezi Evropským společenstvím a…)
2.… and laying down provisions for its implementation… et arrętant des dispositions pour son application… und zur Festlegung von Durchführungs-bestimmungen zu diesem Abkommena kterým se provádí tato dohoda
3.approving the conclusion by the Commission of the Agreement Xportant approbation de la conclusion par la Commission de l’accord Xzur Zustimmung an die Kommission für den Abschluss der Vereinbarung X, kterým se schvaluje uzavření dohody X Komisí
4.based on (drawn up on the basis of) Article K.3 (34) of the Treaty on European Union, on (établie) sur la base de l’article K.3 (34) du traité sur l’Union européenne, relative ŕaufgrund von Artikel K.3 (34) des Vertrags über die Europäische Union überzaložená na (vypracovaná na základě) článku K.3 (34) Smlouvy o Evropské unii o
5.drawing up the Convention onétablissant la convention relative ŕüber die Ausarbeitung des Übereinkommens übero vypracování úmluvy o

6.drawing up the Convention based on Article K.3 (34) of the Treaty on European Union, onportant établissement de la convention sur la base de l’article K.3 (34) du traité sur l’Union
européenne, relative ŕ
über die Fertigstellung des Übereinkommens aufgrund von Artikel K.3 (34) des Vertrags über die Europäische Union übero vypracování úmluvy založené na článku K.3 (34) Smlouvy o Evropské unii o
7.on the application of Decision / Recommendationconcernant (relatif ŕ) l’application de la décision/ recommandationüber die Durchführung des Beschlusses / der Empfehlung, kterým se provádí rozhodnutí / doporučení2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti