ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :6. DOPORUČENÍ


Text:6.1. Doporučení ve zjednodušené formě

DOPORUČENÍ RADY
ze dne.......
..........................................................


RADA EVROPSKÉ UNIE,

[schvalujíc......,]

[poznamenávajíc, že ............]

[přejíc si ........]


DOPORUČUJE ČLENSKÝM STÁTŮM:


[1) Aby ............

2) aby ............]


DOPORUČUJE:

[1) Aby členské státy............;

2) aby členské státy............(;)]


[VYZÝVÁ Komisi, aby ......]


V.............. dne................
Za Radu
předseda
...............................


6.2. Doporučení v podrobněji zpracované formě

DOPORUČENÍ RADY
ze dne.......
.........................................................


RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, [a zejména na článek ...... této smlouvy,]

[s ohledem na Smlouvy o založení Evropských společenství,]

[s ohledem na návrh Komise,]

[s ohledem na návrh doporučení předložený Komisí,]

[s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,]

[s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,]

[schvalujíc......,]

[poznamenávajíc, že ............]

[přejíc si ........,]

[vzhledem k tomu, že.............,]


DOPORUČUJE:


V.............. dne ................
Za Radu
předseda
...............................


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti