ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Preambule
Část :Část II. – Právní východiska


Text:Část II. – PRÁVNÍ VÝCHODISKA

1. případné složení Rady

meeting in the composition of the Heads of State or Governmentréuni au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernementin der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefszasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád

2. odkaz na primární legislativu

1.Having regard to the Treaty XXX, and in particular Article 28 thereof,vu le traité XXX, et notamment son article 28,gestützt auf den Vertrag XXX, insbesondere auf Artikel 28,s ohledem na Smlouvu XXX, a zejména na článek 28 této smlouvy,
2.Having regard to the Treaty XXX, and in particular Articles 121 and 122 thereof, in conjunction with Article 300(1),vu le traité XXX, et notamment ses articles 121 et 122 en liaison avec l’article 300, paragraphe 1,gestützt auf den Vertrag XXX, insbesondere auf die Artikel 121 und 122 in Verbindung mit Artikel 300 Absatz 1,s ohledem na Smlouvu XXX, a zejména na články 121 a 122 této smlouvy ve spojení s čl. 300 odst. 1,
3.Having regard to the 1979 Act of accession, and in particular Article 26(1) thereof,vu l’acte d’adhésion du 1979, et notamment son article 26 paragraphe 1,gestützt auf die Beitrittsakte von 1979, insbesondere auf Artikel 26 Absatz 1,s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979, a zejména na čl. 26 odst. 1 tohoto aktu,
4.Having regard to Article 29 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter referred to as the “Statute”),vu l’article 29 des statuts du Systčme européen de banques centrales
et de la Banque centrale européenne (ci-aprčs dénommés “statuts”),
gestützt auf Artikel 29 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (nachfolgend als “Satzung” bezeichnet),s ohledem na článek 29 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen “statut”),

3. případný odkaz na sekundární legislativu

Having regard to Regulation (Directive, Decision…) XXX, and in particular Article 9 thereof,vu le rčglement (directive, décision…) XXX, et notamment son article 9,gestützt auf die Verordnung (Richtlinie, Entscheidung…) XXX, insbesondere auf Artikel 9,s ohledem na nařízení (směrnici, rozhodnutí…), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení (směrnice, rozhodnutí…),
Recalling Council decision XXX …rappelant la décision XXX du Conseil …unter Bezugnahme auf den Beschluss XXX des Rates …s odkazem na rozhodnutí Rady XXX …
4. odkaz na přípravný proces

1.Having regard to the proposal from the Commission,vu la proposition de la Commission,auf Vorschlag der Kommission,s ohledem na návrh Komise,
2.Having regard to the proposal submitted by the Commission after consultation with the Advisory Committee set up by (provided for in) the above Regulation,vu la proposition de la Commission, soumise aprčs consultation du comité consultatif créé (prévu) par ledit rčglement,auf Vorschlag der Kommission, vorgelegt nach Anhörung des mit der genannten Verordnung geschaffenen (in der genannten Verordnung vorgesehenen) Beratenden Ausschusses,s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem zřízeným uvedeným nařízením (stanoveným v uvedeném nařízení),
3.Having regard to the proposal from the Commission submitted after consultation within the Advisory Committee,vu la proposition de la Commission, présentée aprčs consultations au sein du comité consultatif créé / prévu par ledit rčglement,auf Vorschlag der Kommission nach Konsultationen in dem Beratenden Ausschuss,s ohledem na návrh Komise předložený po konzultacích v rámci poradního výboru,
4.Having regard to the draft Regulation (Directive, Decision…) submitted by the Commission,vu le projet de rčglement (directive, décision…) soumis par la Commission,nach Kenntnisnahme des von der Kommission vorgelegten Verordnungs-(Richtlinien-, Entscheidungs-) entwurfs,s ohledem na návrh nařízení (směrnici, rozhodnutí…) předložený Komisí,
5.Having regard to the Recommendation of the Commision,vu la recommandation de la Commission,auf Empfehlung der Kommission,,s ohledem na doporučení Komise,
6.Having regard to the Recommendation (of the Governing Council) of the European Central Bank,vu la recommandation (du Conseil des gouverneurs) de la Banque centrale européenne,gestützt auf die Empfehlung (des EZB-Rates) der Europäischen Zentralbank,s ohledem na doporučení (Rady guvernérů) Evropské centrální banky,
7.Having regard to the request made by XXXvu la demande présentée par XXXgestützt auf den Antrag XXXss ohledem na návrh podaný XXX
8.Having obtained the agreement of the Member States,aprčs avoir recueilli l’accord des Etats membres,im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten,po dohodě s členskými státy,

9.In cooperation with the European Parliament,en coopération avec le Parlement européen,in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament,ve spolupráci s Evropským parlamentem,
10.Having regard to the opinion of the European Parliament,vu l’avis du Parlement européen,nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
11.Having regard to the assent of the European Parliament,vu l’avis conforme du Parlement européen,nach Zustimmung des Europäischen Parlaments,s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
12.Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee,vu l’avis du Comité économique et social,nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,
13.Having regard to the opinion of the Committee of the Regions,vu l’avis du Comité des régions,nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,s ohledem na stanovisko Výboru regionů,
14.Having regard to the opinion of the Court of Justice,vu l’avis de la Cour de justice,nach Stellungnahme des Gerichtshofes,s ohledem na stanovisko Soudního dvora,
15.Having regard to the opinion of the Court of Auditors,vu l’avis de la Cour des comptes,nach Stellungnahme des Rechnungshofes,s ohledem na stanovisko Účetního dvora,
16.Having regard to the opinion of the Monetary Committee,vu l’avis du Comité monétaire,nach Stellungnahme des Währungsausschussess ohledem na stanovisko Měnového výboru,
17.Having regard to the opinion of the Economic and Financial Committee,vu l’avis du Comité économique et financier,nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses,s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru,
18.Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee,vu l’avis du comité du statut,nach Stellungnahme des Statutsbeirats,s ohledem na stanovisko Výboru pro služební řád
19.Acting in accordance with the procedure laid down in Article 252 (189c) of the Treaty,statuant conformément ŕ la procédure visée ŕ l’article 252 (189 C) du traité,gemäß dem Verfahren des Artikels 252 (189c) des Vertrags,v souladu s postupem stanoveným v článku 252 (189c) Smlouvy,

20.Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 (189b) of the Treaty, in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on XXX,statuant conformément ŕ la procédure visée ŕ l’article 251 (189 B) du traité, au vu du projet commun approuvé le XXX par le comité de conciliation,gemäß dem Verfahren des Artikels 251 (189b) des Vertrags, in Kenntnis des vom Vermittlungsausschuss am XXX gebilligten gemeinsamen Entwurfs,v souladu s postupem stanoveným v článku 251 (189b) Smlouvy s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne XXX,
21.Acting in accordance with the voting rules laid down in …statuant conformément aux rčgles de vote visées ŕ…gemäß den Abstimmungsregeln in…v souladu s pravidly hlasování stanovenými v…
22.Having regard to the contribution of the General Council of the European Central Bank provided in accordance with Article 47.2 of the Statute,vu la contribution du Conseil général de la Banque centrale européenne, apportée conformément ŕ l’article 47.2 des statuts,unter Berücksichtigung der gemäß Artikel 47.2 der Satzung eingeholten Ansichten des Erweiterten Rates der Europäischen Zentralbank;s ohledem na příspěvek Generální rady Evropské centrální banky předložený podle článku 47.2 statutu,
23.Having consulted (After Consultation of) the Consultative Committee,aprčs avoir
recueilli l’avis (aprčs consultation) du Comité consultatif,
nach Anhörung des Beratenden Ausschusses,po konzultaci s Poradním výborem,
24.…and with the (unanimous) assent of the Council,…et sur avis conforme du Conseil (statuant ŕ l’unanimité),…und mit (einstimmiger) Zustimmung des Rates,…a s (jednomyslným) souhlasem Rady,
25.In agreement with the Commission,en accord avec la Commission,im Einvernehmen mit der Kommission,po dohodě s Komisí,
26.Having taken into account XXX,ayant pris acte de XXX,in Kenntnis XXX,berouc(e) na vědomí XXX,2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti