ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :4. SMĚRNICE


Text:SMĚRNICE RADY..../..../.....

ze dne ….............
......................................................................


RADA EVROPSKÉ UNIE,

[s ohledem na Smlouvu o ......,] /a zejména na článek (články)........... této smlouvy,]

[s ohledem na .........,]

[s ohledem na návrh Komise,]

[s ohledem na návrh směrnice předložený Komisí,]

[po konzultaci s Komisí,]

[s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,]

[s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,]

[s ohledem na stanovisko Výboru regionů,]

[v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy,]

[s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,]

[vzhledem k tomu, že ....;]

vzhledem k tomu, že .....,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
[Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na ..........................]
Článek
1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné (opatření nezbytná) pro dosažení souladu s touto směrnicí do ......(s účinností od ..)(během lhůty......) od nabytí účinnosti směrnice (od přijetí) (od oznámení). Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátního práva, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice. (Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.)]
[Článek

Členské státy uvedou v účinnost (přijmou a vyhlásí) právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ..... Neprodleně o nich uvědomí Komisi.]

[Článek

1. Do ..... členské státy (po konzultaci s Komisí) přijmou a vyhlásí právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.]

Tato ustanovení jsou použitelná (nejpozději) od .......... .

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

2. Jakmile tato směrnice nabude účinnosti, členské státy zajistí, aby byla Komise informována o návrzích právních a správních předpisů, které mají v úmyslu přijmout v oblasti působnosti této směrnice, a to v dostatečném předstihu, aby Komise mohla předložit své připomínky.]
[Článek

Členské státy sdělí Komisi své právní předpisy vztahující se na uplatňování této směrnice.]
[Článek

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých na základě této směrnice.]
[Článek

Tato směrnice nabývá účinnosti ......]

[Tato směrnice nabývá účinnosti ... dnem (dne následujícím po) vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.]

[Je použitelná do....]
[Účinnosti pozbývá...]
[Článek
Tato směrnice je použitelná od .... (do....)]
Článek

Tato směrnice je určena členským státům.
(Tato směrnice je určena .......).


V.............. dne................
Za Radu
předseda
...............................


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti