ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :2. ROZHODNUTÍ VE SMYSLU ČLÁNKŮ 189 SMLOUVY O ES A 161 SMLOUVY EURATOM


Text:

ROZHODNUTÍ RADY .../.../...
ze dne .........
....................................................................RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o .......,[a zejména na článek (články).....,]

[s ohledem na .........,]

[s ohledem na návrh Komise,]

[s ohledem na návrh rozhodnutí předložený Komisí,]

[po konzultaci s Komisí,]

[s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,]

[s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,]

[s ohledem na stanovisko Výboru regionů,]

[v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy,]

[vzhledem k tomu, že .....;]

vzhledem k tomu, že .....,


PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
...........................................................................
Článek ....

Toto rozhodnutí je použitelné od ........... [do ...... ].

Článek .........
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

[Toto rozhodnutí je určeno...........]


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti