ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :Poznámky k formátování stránky


Text:111

Překlad musí být dodán vytištěný na papíru A 4 a na disketě 3 1/2.

Formát je založen na konvencích EUROLOOK, které přijala Evropská komise podle požadavků Generálního sekretariátu, Překladatelské služby a oficiálního nakladatelství Evropských společenství EUR-OP.

V zásadě je třeba dodržovat formát v Úředním věstníku (vystředění nadpisů, tučné písmo), ale na rozdíl od Úředního věstníku je nutno psát v jednom sloupci.

Publikaci překladů bude zajišťovat Evropské společenství a budou současně vydány překlady všech přistupujících zemí v souběžném vydání. Proto je nutné věnovat formátování dostatečnou pozornost.

Pokud bude přeložený dokument dodán ve špatném formátu, je to samo o sobě dostatečný důvod pro vrácení dokumentu k novému přeložení.

K těmto pokynům jsou na disketě přiloženy šablony pro překlady právních předpisů, a to pro:

· směrnice Rady
· nařízení Komise
· nařízení EP a Rady
· nařízení Rady
· rozhodnutí Komise
· rozhodnutí Komise sui generis
· rozhodnutí EP a Rady
· rozhodnutí EP a Rady sui generis
· rozhodnutí Rady sui generis
· doporučení Rady

Níže uvádíme styly pro jednotlivé části dokumentů podle těchto šablon.

Program: MS Word 8.0 for Windows 95/NT

Font: Times New Roman 12


Právní předpis:

První nadpis
druh právního předpisu: styl – type du document, tj. vystředěný, tučný, všechna písmena velká
datum přijetí: styl – date d’adoption, tj. vystředěný, tučný
název dokumentu: styl – titre objet, tj. vystředěný, tučný
číslo v závorkách pod názvem: vystředěné, normální (ne tučné)

Preambule:
první řádka: styl – institution qui agit, tj. všechna písmena velká
poslední řádka: styl – formule d’adoption, tj. všechna písmena velká
ostatní řádky: normální písmo, řádky bez mezery

Nadpis oddílu:
První řádka: vystředěná, všechna písmena velká, římské číslování
Druhá řádka: styl – section title, tj. všechna písmena velká, tučná

Nadpis článku:
První řádka: styl – titre article, tj. vystředěná, kurzíva, arabské číslování
Druhá řádka: styl – titre objet, tj. vystředěná, tučná

Vlastní text:
První řádka od okraje stránky bez mezery.
Na konci odstavce Enter, další odstavec se píše bez vynechání řádku.
Odsazování: způsobem, který se používá v Úředním věstníku. První řádka odstavce není odsazována. Odstavce, které tvoří výčet, jsou odsazovány dle písmen, odrážek, tečky, či středníku apod. Odrážky jsou v šabloně označeny jako ”tiret”. Odsazení základní odrážky je 0 cm, odsazení textu u základní odrážky je na 1,5 cm atd., podle šablony.
Číslování: při číslování je lépe nepoužívat příkazu ”číslování” v MS Word, při konverzi dochází ke zkreslování. U číslovaných odsazených odstavců se používá příslušný styl NumPar.

Konec dokumentu:
Orgán, který předpis vydává – styl Institution qui signe (Za Radu), osoba, která za orgán předpis podepisuje – Personne qui signe.

Poznámky pod čarou:
Číslovat průběžně v celém textu bez ohledu na číslování poznámek v Úředním věstníku (v Úředním věstníku se číslují podle jednotlivých stránek, které v překladu nejsou zachovány).
Psaní velkých písmen: používat CapsLock, nikoli kapitálky

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti