ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Vlastní text dokumentu
Část :Část I. – Členění textu


Text:Část I. – Členění textu

Členění textu dokumentu se řídí originálem, přičemž se používají tyto názvy jeho dílčích jednotek:

A. Vyšší dělení

1.partpartieTeilčást (římské nebo slovní číslování)
2.titletitreTitelhlava (římské číslování)
3.chapterchapitreKapitelkapitola (římské nebo arabské číslování)
4.sectionsectionAbschnittoddíl (arabské číslování)
5.subsectionsous-sectionUnterabschnittpododdíl (arabské číslování)

B. Základní dělení

1.ArticlearticleArtikelčlánek (arabské číslování)
2.Sole Article article uniqueEinzelne Artikeljediný článek
3.PointpointNummerbod (římské nebo arabské číslování nebo velká písmena)

C. Nižší dělení

Nižší dělení není terminologcky vždy jednotné a soustavné; pro české označení je třeba vždy přihlédnout ke kontextu a k definicím:

1.paragraphparagrapheAbsatzodstavec
(samostatná část článku; uvozený arabskou číslicí s tečkou, neodsazený)
2.subparagraph (ale často jen paragraph)alinéaUnterabsatzpododstavec
(samostatná nečíslovaná část článku nebo odstavce, bez uvození či odsazení)

3.point (někdy i subparagraph)pointBuchstabepísmeno
(text uvozený malým písmenem se závorkou, odsazený)
4.indenttiretGedenkstrichodrážka
(text uvozený odrážkou, odsazený)
5.subindentsous-tiretUntergedenkstrichpododrážka
(text uvozený odrážkou v rámci jiného textu uvozeného odrážkou)
6.phrasephraseSatzvěta

Ostatní celky, označované nejčastěji jako point/point/Nummer, nazýváme:

a) části, jedná-li se o celek pod úrovní článku, ale nad úrovní odstavce (uvozený velkým písmenem a tečkou);

b) body, jedná-li se o celek pod úrovní odstavce. Bod je nejčastěji:
i) malou římskou číslicí se závorkou, odsazený;
ii) arabskou číslicí se závorkou, odsazený;

          iii) arabskou číslicí s tečkou, odsazený (zejména v novelách; nezaměňovat s odstavcem).
      Vyskytuje-li se více těchto dělení vedle sebe, lze některé z nich nazvat “podbod”, případně jiným vhodným slovem.

D. Zvláštní části dokumentu a jejich dělení

Předpisy bývají doprovázeny přílohami

1.AnnexannexeAnhangpříloha
2.Annex I / Annex Aannexe I / annexe AAnhang I / Anhang Apříloha I / příloha A
3.Annex B to / of Directive Xannexe B ŕ / de la directive XAnhang B zur / der Richtlinie Xpříloha B směrnice X

Forma příloh je volnější než forma hlavního textu; používají se výše uvedená dělení, přičemž základním členěním nebývá odstavec, nýbrž bod.

Přílohy obsahují texty různé povahy, např.

1.Appendixsupplément / appendiceAnlagedodatek
2.Appendix B2 to Annex B to Directive Xappendice B2 de l’annexe B de la directive XAnhang B Anlage B2 der Richtlinie Xdodatek B2 přílohy B směrnice X
3.ListlisteListeseznam
4.ScheduleéchéancierFälligkeitsplanrozvrh, program
5.TimetablecalendrierZeitplanharmonogram
6.TabletableauTabelletabulka
7.Correlation tabletableau de correspondanceEntsprechungs-tabellesrovnávací tabulka

E. Kombinovaná nomenklatura, Taric a harmonizovaný systém

Kombinovaná nomenklatura a Taric se dělí na

1.sectionsectionAbschnitttřída (římské číslice)
2.(tariff) headingposition (tarifaire)(Tarif-)Position, Tarifnummerčíslo (čtyřmístný kód)
3.subheadingsous-positionUnterpositionpoložka (šestimístný kód)
4.(CN / Taric) subheadingsous-position (NC / Taric)Unterposition (KN / Taric)podpoložka (kombinované nomenklatury / Taric)
(osmimistný / desetimistný kód).


F. Statistické klasifikace ES (např. NACE rev. 1, COICOP)
Alfabetický kód
1.sectionsectionAbschnittsekce (1 velké písmeno)
2.subsectionsous-sectionUnterabschnittsubsekce (2 velká písmena)
Číselný kód
1.2-digit level (division)le niveau ŕ deux chiffres (division)zweistellige Ebene (Abteilung)dvoumístný číselný kód (oddíl)
2.3-digit level (group)le niveau ŕ trois chiffres (groupe)dreistellige Ebene (Gruppe)třímístný číselný kód (skupina)
3.4-digit level (class)le niveau ŕ quatre chiffres (classe)vierstellige Ebene (Klasse)čtyřmístný číselný kód (třída)
4.5-digit level (sub-class)le niveau ŕ cinq chiffres (sous-classe)fünfstellige Ebene (Unterklasse)pětimístný číselný kód (podtřída)2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti