ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Některá obecná terminologie
Část :Některá obecná terminologie


Text:

NĚKTERÁ OBECNÁ TERMINOLOGIEI. Názvy základních dokumentů

1.Treaty establishing the European Community of Coal and Steel (ECSC Treaty)Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Traité CECA)Vertrag zur Gründung der Europäischen Kohl- und Stahlgemeinschaft (EGKS-Vertrag)Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Smlouva o ESUO)
2.Treaty of Paristraité de ParisParis-VertragPařížská smlouva
3.Treaty establishing the European Community (EC Treaty)Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE)Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag)Smlouva o založení Evropského společenství (Smlouva o ES) (od 1. 11. 1993)
4.Treaty establishing the European Economic Community (EEC Treaty)Traité instituant la Communauté économique européenne (Traité CEE)Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-schaft (EWG-Vertrag)Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (Smlouva o EHS) (do 1. 11. 1993)
5.Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EAEC Treaty, Euratom Treaty)Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Traité CEEA, Traité Euratom)Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG-Vertrag, Euratom-Vertrag)Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Smlouva o ESAE, Smlouva o Euratomu)
6.Treaties of Rometraités de RomeRom-VerträgeŘímské smlouvy
7.Treaties establishing the European Communitiestraités instituant les Communautés européennesVerträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaftensmlouvy o založení Evropských společenství
8.Treaty on European Union (EU Treaty)Traité sur l’Union européen (Traité EU)Vertrag über die Europäische Union (EU-Vertrag)Smlouva o Evropské unii (Smlouva o EU)
9.Maastricht Treaty / Treaty of Maastrichttraité de MaastrichtVertrag von MaastrichtMaastrichtská smlouva
10.Amsterdam Treaty / Treaty of Amsterdamtraité d’AmsterdamVertrag von AmsterdamAmsterodamská smlouva

11.Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities (Merger Treaty)Traité instituant un Conseil unique et unde Commission unique des Communautés européennes (traité de fusion)Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Fusionsvertrag)Smlouva o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství (Smlouva o jednotných orgánech)
12.Single European Act (SAE)Acte unique européen (AUE)Einheitliche europäische Akte (EEA)Jednotný evropský akt (JEA)
13.Treaty between the AAA (Member States of the European Union) and the BBB, concerning the accession of the BBB to the European Union (to the European Economic Community and the European Atomic Energy Community)Traité entre AAA (Etats membres de l’ Union européenne) et BBB, relatif ŕ l’ adhésion de BBB ŕ l’ Union européenne
(ŕ la Communauté économique européenne et ŕ la Communauté européenne de l’énergie atomique)
Vertrag zwischen dem AAA (Mitgliedstaaten der Europäischen Union) und dem BBB über den Beitritt des BBB zur Europäischen Union (zur Europäischen Wirtschaftsgemeinchaft und zur Europäischen Atomgemeinschaft)Smlouva mezi AAA (členskými státy Evropské unie) a BBB o přistoupení BBB k Evropské unii (k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii)
14.Treaty concerning the accession of the BBB to the European Uniontraité relatif ŕ l’adhésion de BBB ŕ l’Union européenneVertrag über den Beitritt des BBB zur Europäischen Unionsmlouva o přistoupení BBB k Evropské unii
15.Treaty of Accesssion from 19.. / 19.. Accession Treatytraité d’adhésion de 19..Beitrittsvertrag von 19..smlouva o přistoupení z roku 19..
16.Treaty of Accession of BBBtraité d’adhésion de BBBBeitrittsvertrag BBBssmlouva o přistoupení BBB
17.Act concerning the conditions of accession of the BBB and the adjustments to the Treaties (on which the European Union is founded)Acte relatif aux conditions d’adhésion de BBB et aux adaptations des traités (sur lesquels est fondée l’Union européenne)Akte über die Bedingungen des Beitritts des BBB und die Anpassungen der (die Europäische Union begründenden) VerträgeAkt o podmínkách přistoupení BBB a o úpravách smluv (, na nichž je založena Evropská unie)
18.Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treatiesactes relatifs aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traitésAkte über die Bedingungen des Beitritts und die Anpassungen der Verträgeakt o podmínkách přistoupení a úpravách smluv
19.Act of Accession from 19.. / 19.. Act of Accessionacte d’adhésion de 19..Beitrittsakte von 19..akt o přistoupení z roku 19..
20.Act of Accession of BBBacte d’adhésion de BBBBeitriittsakte BBBsakt o přistoupení BBB
21.Protocol on the statute of the European System of Central Banks and of the European Central BankProtocole sur les statuts du Systčme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenneProtokoll über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen ZentralbankProtokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky
22.Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bankstatuts du Systčme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenneSatzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbankstatut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky
23.Protocol on the statute of the Court of Justice of the … CommunityProtocole sur le statute de la Cour de justice de la Communauté …Protokoll über die Satzung des Gerichtshofes der … GemeinschaftProtokol o statutu Soudního dvora … společenství
24.Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the CCC, of the other partAccord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la CCC, d’autre partEuropa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der CCC andererseitsEvropská dohoda zakládající přidružení mezi CCC na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
25.Fourth ACP-CE Convention of Loméquatričme convention ACP-CE de Lomé (convention de Lomé IV)Vierte AKP-EG-Abkommen von LoméČtvrtá loméská úmluva mezi AKT a ES

II. Názvy některých publikací

1.Official Journal of the European Communities (OJ; OJ EC)Journal officiel des Communautés européennes (JO; JOCE)Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (Abl.; Abl. EG)Úřední věstník Evropských společenství (Úř. věst.; Úř. věst. ES)
2.…L series / C series / S series… série L / série C / série S… Reihe L / Reihe C / Reihe S… řada L / řada C / řada S

3.Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of the First Instance (European Court Report, ECR)Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de premičre instance (Recueil, Rec.)Sammlung der Rechtssprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz (Sammlung, Slg.)Sbírka rozhodnutí Soudního dvora a Soudu prvního stupně (Sbírka rozhodnutí, Sb. rozh.)

III. Názvy členských států EU (a jejich řazení)

1.the Kingdom of Belgium (Belgium)le Royaume de Belgique (la Belgique)das Königreich Belgien (Belgien)Belgické království (Belgie)
2.the Kingdom of Denmark (Denmark)le Royaume de Danemark (le Danemark)das Königreich Dänemark (Dänemark)Dánské království (Dánsko)
3.the Federal Republic of Germany (Germany)la République fédérale d’Allemagne (l’Allemagne)die Bundesrepublik Deutschland (Deutschland)Spolková republika Německo (Německo)
4.the Hellenic Republic (Greece)la République hellénique (la Grčce)die Griechische Republik (Griechenland)Řecká republika (Řecko)
5.the Kingdom of Spain (Spain)le Royaume d’Espagne (l’Espagne)das Königreich Spanien (Spanien)Španělské království (Španělsko)
6.the French Republic (France)la République française (la France)die Französische Republik (Frankreich)Francouzská republika (Francie)
7.Irelandl’IrlandeIrlandIrsko
8.the Italian Republic (Italy)la République italienne (l’Italie)die Italienische Republik (Italien)Italská republika (Itálie)
9.the Grand Duchy of Luxembourg (Luxembourg)le Grand-duché de Luxembourg (le Luxembourg)das Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg)Lucemburské velkovévodství (Lucembursko)
10.the Kingdom of the Netherlands (the Netherlands)le Royaume des Pays-Bas (les Pays-Bas)das Königreich der Niederlande (die Niederlande)Nizozemské království (Nizozemsko)
11.the Republic of Austria (Austria)la République d’Autriche (l’Autriche)die Republik Österreich (Österreich)Rakouská republika (Rakousko)
12.the Portuguese Republic (Portugal)la République portugaise (le Portugal)die Portugiesische Republik (Portugal)Portugalská republika (Portugalsko)
13.the Republic of Finland (Finland)la République de Finlande (la Finlande)die Republik Finnland (Finnland)Finská republika (Finsko)
14.the Kingdom of Sweden (Sweden)le Royaume de Sučde (la Sučde)das Königreich Schweden (Schweden)Švédské království (Švédsko)
15.the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the United Kingdom)le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le Royaume-Uni)das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (das Vereinigte Königreich)Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Spojené království)

Jsou-li názvy těchto členských států nebo některých z nich seřazeny v pořadí, ve kterém po sobě následují v tabulce (tj. abecedně podle názvů v národních jazycích; používá se v případě, kdy jsou vyjmenovávány všechny členské státy), zachovává se v českém překladu totéž pořadí.

Jsou-li názvy členských států nebo jiných zemí seřazeny v každém jazyce individuálně (abecedně podle názvů států v příslušném jazyce), upraví se pořadí v překladu tak, aby odpovídalo českému abecednímu pořádku.

Pokud se vyskytnou výčty, kde je změna komplikovaná nebo z nějakého důvodu nevhodná, k seřazení podle abecedy nedojde.

Jsou-li názvy zemí seřazeny tak, že každému názvu předchází číslice či písmeno, je pořadí dané a nelze je měnit.

IV. Názvy úředních jazyků EU (a jejich řazení)

1.EnglishanglaisEnglischangličtina
2.DanishdanoisDänischdánština
3.FinnishfinnoisFinnischfinština
4.FrenchfrançaisFranzösischfrancouzština
5.Irish / GaelicgaéliqueIrischirština
6.ItalianitalienItalienischitalština
7.GermanallemandDeutschněmčina
8.DutchnéerlandaisNiederländischnizozemština
9.PortugueseportugaisPortugiesischportugalština
10.GreekgrčcqueGriechischřečtina
11.SpanishespagnolSpanischšpanělština
12.SwedishsuédoisSchwedischšvédština

Jsou-li tyto jazyky, některé z těchto jazyků a případně i jiné jazyky vyjmenovávány, řídí se jejich pořadí nikoli originálem, nýbrž českou abecedou.


V. Používání zkratek a zkrácených názvů

V anglických i jiných textech se hojně vyskytují zkratky, které nejsou v češtině rozšířené a jejich používání by zkomplikovalo porozumění textu (mj. s ohledem na jejich nesklonnost). Takové zkratky se do českého textu běžně nepřevádějí. Zkratky lze nahrazovat odpovídající českou zkratkou jen tehdy, je-li obecně používána, byla-li schválena jako závazný termín nebo je-li navrhována ke schválení jako závazný termín. Mezi zkratky, které se v českém textu vždy rozepisují, patří např.:

1.SME (SMEs)PMEKMUmalé a střední podniky
2.MEP (MEPs)--členové Evropského parlamentu
3.NCB (NCBs)BCNNZBnárodní centrální banky
4.CEEC (CEECs)PECOMOELzemě střední a východní Evropy
5.NISNEINUSnové nezávislé státy bývalého Sovětského svazu
6.EUAUCEEREevropská zúčtovací jednotka


Tzv. legislativní zkratky slouží k nahrazení víceslovného spojení jedním nebo několika slovy pro účely použití v dalším textu. Zkrácený tvar je žádoucí formulovat tak, jak je uvedeno níže (malá/velká písmena, závorky, uvozovky):

1.signatories of the Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons, hereinafter referred to as “the Treaty”signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ci-aprčs dénommé “le traité”Unterzeichner des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen - im folgenden als “der Vertrag” bezeichnet -signatáři Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen “smlouva”)
2.public access to documents of the Committee of the Regions (hereinafter “the Committee”)l’accčs du public aux documents du Comité des régions (ci-aprčs dénommé “le Comité”)Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Ausschusses der Regionen (im folgenden “der Ausschuss” genannt)přístup veřejnosti k dokumentům Výboru regionů (dále jen “výbor”)


VI. Měnové jednotky

1.unit of accountunité de compteRechnungseinheitzúčtovací jednotka
2.European unit of account (EUA)unité de compte européenne (UCE)Europäische Rechnungseinheit (ERE)evropská zúčtovací jednotka (nezkracuje se)
3.European Currency Unit (ECU/ecu)unité monétaire européenne (écu)Europäische Rechnungseinheit (ECU/Ecu)evropská měnová jednotka (ECU); mn. č. nesklonné: ECU 3 000 000, 3 000 000 ECU
4.euro (EUR)euro (EUR)Euro (EUR)euro (skloňuje se podle vzoru “město”), EUR

VII. Latinské výrazy v angličtině

Latinské výrazy (vždy psané kurzívou) se vyskytují nejčastěji v anglických textech. Takové výrazy se při překladu obvykle nahradí českými ekvivalenty, bez použití kurzívy, na základě smyslu a případně ostatních jazykových verzí. Níže jsou uvedeny příklady některých obvyklých latinských výrazů (a jednoho francouzského) a možných českých překladů.
ex officioz úřední moci
bona fidev dobré víře
a posterioridodatečně
a prioripředem, předběžně
mutatis mutandisobdobně, přiměřeně
de jurepodle práva, právně (de iure)
de factopodle skutečnosti, fakticky (de facto)
pro ratapoměrně
i. e. (id est)to je
e. g. (exempli gratia)například
i.a. (inter alia)mimo jiné
force majeure (vis maior)nepředvídatelné okolnosti; vyšší moc

  V latinském znění se ponechávají výrazy, které jsou latinsky i v jiných jazycích, zejména např. “ad hoc” a “modus vivendi”.


  VIII. Různé

  1.applicant countrypays candidatBewerberlandkandidátská země
  2.by the way of derogation fromen dérogation ŕabweichend vonodchylně od
  3.derogationdérogationAbweichungodchylka
  4.laws, regulations and administrative provisionsdispositions législatives, réglementaires et administrativesRechts- und Verwaltungsvor-schriftenprávní a správní předpisy
  5.Member StateEtat membreMitgliedstaatčlenský stát
  6.national law; national provisionsdroit interne, dispositions nationalesinnerstaatliche (Rechts-) Vorschriften, innerstaatliche Bestimmungenvnitrostátní právní předpisy
  7.non-member country; third coutrypays tiersDrittlandtřetí země
  8.notwithstandingnonobstantungeachtetbez ohledu na
  9.texts of provisions of national lawle texte des dispositions de droit interneWortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschriftenznění vnitrostátních právních předpisů
  10.without prejudice tosans préjudice deunbeschadetaniž je dotčen2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti