ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :5. PRAVIDLA


Text:(týkající se úředníků a ostatních zaměstnanců)

PRAVIDLA
ze dne .......,
která se vztahují na (kterými se mění pravidla o)
..........................................................................
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na ustanovení o zaměstnávání úředníků Evropských společenství a podmínky zaměstnávání jiných zaměstnanců Společenství stanovených v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 naposledy pozměněném nařízením (ESUO, EHS, Euratom) č. .../.., a zejména na článek (články) .... nařízení o zaměstnávání úředníků [a článek (články) .... přílohy ..... k nařízení o zaměstnávání úředníků] a článek (články) ....... o podmínkách zaměstnávání,

s ohledem na ........,

[vzhledem k tomu, že .......; ]

vzhledem k tomu, že ......... ,

PŘIJALA TOTO PRAVIDLO:
Článek 1
.........................................................................


Článek....

Toto pravidlo nabývá účinnosti prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž předseda Soudního dvora Evropských společenství konstatuje společnou dohodu orgánů.

[Nabývá účinnosti od ....]

V.............. dne ................
Za Radu
předseda
...............................


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti