ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Preambule
Část :Část III. – Odůvodnění


Text:Část III. – Odůvodnění

1. Starý systém (u předpisů vydaných do 31. května 1999)

   a) úprava se obecně řídí francouzskou verzí, s určitými změnami anglickou; německá je odlišná,
   b) body odůvodnění začínají malým písmenem a končí středníkem, s výjimkou posledního bodu odůvodnění, který je ukončen čárkou,
   c) jednotlivé věty jsou uvnitř bodu odůvodnění odděleny středníkem,
   d) každý bod odůvodnění začíná slovy “vzhledem k tomu, že”; uvnitř bodu odůvodnění jsou jednotlivé věty uvozeny pouze spojkou “že”,
   e) body odůvodnění jsou číslovány, jsou-li číslovány v originále.

   Whereas AAA; whereas BBB and whereas CCC; whereas DDD;considérant que AAA; que BBB et que CCC; que DDD;vzhledem k tomu, že AAA; že BBB a že CCC; že DDD;
2. Nový systém (u předpisů vydaných od 1. června 1999)
   a) odůvodnění je uvozeno slovy : “vzhledem k těmto důvodům” a dvojtečkou,
   b) body odůvodnění začínají malým písmenem a končí středníkem, s výjimkou posledního bodu odůvodnění, který je ukončen čárkou,
   c) jednotlivé věty jsou uvnitř bodu odůvodnění odděleny tečkou a začínají velkými písmeny,
   d) nepoužívají se žádné uvozovací výrazy,
   e) body odůvodnění jsou číslovány.

   Whereas:considérant ce qui suit:in Erwägung nachstehender Gründe:vzhledem k těmto důvodům:

3. Výjimka

   V některých případech je preambule dále členěna a její jednotlivé části jsou uváděny nadpisy. Tento stav se vyskytuje zejména v rozhodnutích týkajících se státní podpory a dumpingu, případně však i jiných. V těchto případech začínají jednotlivé body odůvodnění velkým písmenem a končí tečkou, s výjimkou posledního bodu odůvodnění, který je ukončen čárkou.

4. Některé standardizované body odůvodnění

1.
(Whereas) Adoption of this Directive constitutes the most appropriate means of attaining the desired objectives; whereas this Directive is limited to the minimum necessary to attain these objectives and does not go beyond what is needed for this purpose;
(considérant que) l’adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour la réalisation des objectifs visés; (que) cette directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n’excčde pas ce qui est nécessaire ŕ cette fin;
Der Erlaß dieser Richtlinie ist das am besten geeignete Mittel zur Erreichung der angestrebten Ziele. Diese Richtlinie beschränkt sich auf das Mindestmaß, das zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist, und überschreitet nicht das zu diesem Zweck notwendige Maß.
(vzhledem k tomu, že) přijetí této směrnice představuje nejvhodnější prostředek dosažení výše uvedených cílů; (že) tato směrnice nepřekračuje to, co je k jejich dosažení nezbytné;


2.
(Whereas) This Directive concerns the European Economic Area (EEA) and (whereas) the procedure under Article 99 of the Agreement on the European Economic Area has been complied with;
(considérant que) la présente directive concerne l’Espace économique européen (EEE) et (que) la procédure de l’article 99 de l’accord sur l’Espace économique européen a été respectée
Diese Richtlinie betrifft den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR); das Verfahren des Artikels 99 des Vertrags über den Europäischen Wirtschaftsraum wurde beachtet.
(vzhledem k tomu, že se tato směrnice) tato směrnice se vztahuje na Evropský hospodářský prostor (EHP) a (že) byl dodržen postup podle článku 99 Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

3.
(Whereas) The measures provided for in this Regulation (Directive) are in accordance with the Opinion of the XXX Committee,
(considérant que) les mesures prévues au présent rčglement (ŕ la présente directive) sont conformes ŕ l’avis du comité XXX,
Die in dieser Verordnung (Richtlinie) vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses XXX -
(vzhledem k tomu, že) opatření tohoto nařízení (této směrnice) jsou v souladu se stanoviskem Výboru XXX,
4.
(Whereas) The XXX Committee has not delivered an opinion within the time limit set by the chairman,
considérant que le comité XXX n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
Der Ausschuss XXX hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genommen -
(vzhledem k tomu, že) výbor XXX nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
5.
(whereas) the measures necessary for te implementation of this directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 Juna 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission;
(considérant que) les mesures nécessaires pour la mise en śuvre de la présente directive sont arrętées en conformité avec la décision 1999/468/EC du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées ŕ la Commission;
Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse erlassen werden.
(vzhledem k tomu, že) opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi;
6.
(whereas) In accordance with Article(s) 12.1 and (Article) 14.3 of the Statute (of the European System of Central Banks and of the European Central Bank), ECB guidelines form an integral part of Community law,
(considérant que) conformément aux articles 12. et 14.3 de statuts (du Systčme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,
Gemäß Artikel 12.1 und 14.3 der Satzung (des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank) sind die Leitlinien der EZB integraler Bestandteil des Gemeinschaftsrechts,
(vzhledem k tomu, že) v souladu s články 12.1 a 14.3 statutu (Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky) tvoří obecné zásady ECB nedílnou součást práva Společenství,
7.
In agreement with the Commission
en accord avec la Commission
im Einvernehmen mit der Kommission
po dohodě s Komisí

8.
After consulting the Commission
aprčs consultation de la Commission
nach Anhörung der Kommission
po konzultaci s Komisí


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti