ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Preambule
Část :Část IV. – Přijímací formule


Text:Část IV. – Přijímací formule
1.Has (have) adopted this Regulationa (ont) arręté le présent rčglementhat (haben) folgende Verordnung erlassenpřijala (přijaly) toto nařízení
2.Has adopted this Financial Regulationa arręté le présent rčglement financierhat folgende Finanzregelung erlassenpřijala toto finanční nařízení
3.Has (have) adopted this Directivea (ont) arręté la présente directivehat (haben) folgende Richtlinie erlassenpřijala (přijaly) tuto směrnici
4.Has (have) adopted this Decisiona (ont) arręté la présente décisionhat (haben) folgende Entscheidung erlassenpřijala (přijaly) toto rozhodnutí
5.Has (have) decided as followsdécide (décident)beschließt (beschliessen)rozhodla (rozhodly) takto
6.Has adopted this Common Strategy (Joint Action, Common Position, Framework Decision)a arręté la présente stratégie commune (action commune, position commune, décision-cadre)hat folgende gemeinsame Strategie (gemeinsame Aktion, gemeinsamen Standpunkt, Rahmenbeschluss)přijala (přijaly) tuto společnou strategii (společnou akci, společný postoj, rámcové rozhodnutí)
7.Hereby recommends (Member States)recommande (aux Etats membres)empfiehlt (den Mitgliedstaaten)doporučuje (členským státům)
8.Hereby invites the Commission toinvite la Commission ŕersucht die Kommissionvyzývá Komisi k (aby)
9.Hereby adopts this Resolutionadopte la présente résolutionnimmt folgende Entschließung anpřijímá toto usnesení
10.Has (have) agreed as followsconvient (conviennent) de (ce qui suit)kommt (kommen) wie folgt übereinse dohodla (dohodly) na tomto
11.Have decided to conclude the following agreementont décidé de conclure le présent accordhaben beschlossen, dieses Abkommen zu schliessense rozhodly uzavřít tuto dohodu
12.Have agreed on following dispositionssont convenus des dispositions qui suivent (suivantes)sind an folgenden Bestimmungen übereinkommense dohodly na těchto ustanoveních


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti