Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :AKT
Název :AKT o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: AA2003/ACT/cs 39 AKT o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie Část první Zásady ČLÁNEK 1 Pro účely tohoto aktu se: – “původními smlouvami” rozumějí: a) Smlouva o založení Evropského společenství (“Smlouva o ES”) a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (“Smlouva o Euratomu”), ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před tímto přistoupením, b) Smlouva o Evropské unii (“Smlouva o EU”), ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před tímto přistoupením; – “stávajícími členskými státy” rozumějí Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska; – “Unií” rozumí Evropská unie, jak byla založena Smlouvou o EU; – “Společenstvím” rozumí jedno či obě Společenství uvedená v první odrážce, podle konkrétní situace; – “novými členskými státy” rozumějí Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika; – “orgány” rozumějí orgány zřízené původními smlouvami. ČLÁNEK 2 Ode dne přistoupení se ustanovení původních smluv a aktů přijatých orgány Společenství a Evropskou centrální bankou přede dnem přistoupení stávají závaznými pro nové členské státy a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v uvedených smlouvách a v tomto aktu. ČLÁNEK 3 1. Ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství (dále jen “schengenský protokol”), a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, uvedená v seznamu v příloze I tohoto aktu, jakož i všech dalších takových aktů případně přijatých přede dnem přistoupení, jsou ode dne přistoupení závazná a použitelná v nových členských státech. 2. Ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, která nejsou uvedena v odstavci 1, jsou závazná pro nové členské státy ode dne přistoupení, avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě rozhodnutí Rady vydaného po konzultaci s Evropským parlamentem za tímto účelem poté, co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny. Toto rozhodnutí přijme Rada na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států, vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku, a zástupce vlády členského státu, vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku. Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet, pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, na nichž se tyto členské státy podílejí. 3. Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne přistoupení. 4. Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU, se nové členské státy zavazují: – přistoupit k těm, které jsou ke dni přistoupení otevřené k podpisu stávajícím členským státům, a k těm, které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům; – zavést správní a další mechanismy podobné těm, které ke dni přistoupení už přijaly stávající členské státy nebo Rada, aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. ČLÁNEK 4 Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členský stát, na který se vztahuje výjimka, ve smyslu článku 122 Smlouvy o ES. ČLÁNEK 5 1. Nové členské státy tímto aktem přistupují k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě. Zavazují se připojit se ode dne přistoupení k jakékoli další dohodě uzavřené stávajícími členskými státy vztahující se k fungování Unie nebo související s její činností. 2. Nové členské státy se zavazují přistoupit ke smlouvám, na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES, a ke smlouvám, které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES, jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem, a zahájit za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů. 3. Nové členské státy se nacházejí ve stejném postavení jako stávající členské státy, pokud jde o prohlášení, usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady, jakož i o prohlášení, usnesení nebo jiné postoje, jež se týkají Společenství nebo Unie a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států; proto budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijmou opatření, jež se ukáží jako nezbytná k jejich provedení. ČLÁNEK 6 1. Dohody nebo smlouvy uzavřené nebo prozatímně prováděné Společenstvím nebo v souladu s články 24 nebo 38 Smlouvy o EU s jedním nebo více třetími státy, s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího státu zavazují nové členské státy za podmínek stanovených v původních smlouvách a v tomto aktu. 2. Nové členské státy se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto aktu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Společenstvím nebo jimi prozatímně prováděnými, jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy, které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí. Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 6, jakož i k dohodám s Běloruskem, Čínou, Chile, Mercosurem a Švýcarskem, které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně s členskými státy, sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou, jež jedná jednomyslně jménem členských států, a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Společenství ani rozdělení pravomocí mezi Společenství a členské státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn, které se netýkají přistoupení. Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států. Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření. 3. Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 2 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy. 4. Nové členské státy přistupují tímto aktem k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny států africké, karibské a tichomořské oblasti na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 Úř. věst. L 317, 15. 12. 2000, s. 3.. 5. Nové členské státy se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto aktu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody Úř. věst. L 1, 3. 1. 1994, s. 3.. 6. Ode dne přistoupení až do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 2 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem, Arménií, Ázerbájdžánem, Bulharskem, Chorvatskem, Egyptem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Gruzií, Izraelem, Jordánskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Libanonem, Mexikem, Moldávií, Marokem, Rumunskem, Ruskou federací, San Marinem, Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou, Sýrií, Tuniskem, Tureckem, Turkmenistánem, Ukrajinou a Uzbekistánem, jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před přistoupením. Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem. Jestliže protokoly nebudou uzavřeny přede dnem přistoupení, přijmou Společenství a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření, aby tato situace byla vyřešena bezprostředně po přistoupení. 7. Ode dne přistoupení budou nové členské státy uplatňovat dvoustranné dohody a ujednání o textilu, které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi. Množstevní omezení uplatňovaná Společenstvím na dovoz textilních a oděvních výrobků budou přizpůsobena s ohledem na přistoupení nových členských států ke Společenství. Za tímto účelem mohou být změny výše uvedených dvoustranných dohod a ujednání sjednány Společenstvím s dotyčnými třetími zeměmi přede dnem přistoupení. Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení, provede Společenství nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států ke Společenství. 8. Množstevní omezení uplatňovaná Společenstvím na dovoz oceli a ocelářských výrobků budou přizpůsobena na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během posledních let. Za tímto účelem budou změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli sjednány Společenstvím s třetími zeměmi přede dnem přistoupení. Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení, použije se první pododstavec. 9. Ode dne přistoupení jsou dohody o rybolovu uzavřené novými členskými státy se třetími zeměmi spravovány Společenstvím. Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období, během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována, nijak dotčeny. Jakmile to bude možné, v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci, přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou v jednotlivých případech vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod, včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok. 10. S účinkem ode dne přistoupení odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, včetně Středoevropské dohody o volném obchodu. Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto aktu, učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěné neslučitelnosti. Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením, odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených. 11. Nové členské státy přistupují tímto aktem a za podmínek v něm stanovených k vnitřním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy k provedení dohod nebo smluv uvedených v odstavcích 2 a 4 až 6. 12. Nové členské státy přijmou vhodná opatření, aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám, jejichž smluvními stranami je také Společenství nebo jiné členské státy, případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii. Zejména odstoupí ke dni přistoupení nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu, jejichž stranou je rovněž Společenství, a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu, jejichž členem je rovněž Společenství, pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu. ČLÁNEK 7 Ustanovení tohoto aktu, není-li v něm stanoveno jinak, mohou být pozastavena, změněna nebo zrušena pouze postupy stanovenými v původních smlouvách, které revizi těchto smluv umožňují. ČLÁNEK 8 Akty přijaté orgány, na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto aktu, si zachovávají svou právní sílu; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů. ČLÁNEK 9 Ustanovení tohoto aktu, jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány, mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům. ČLÁNEK 10 Pro uplatňování původních smluv a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto aktu. ČÁST DRUHÁ ÚPRAVY SMLUV HLAVA I USTANOVENÍ O ORGÁNECH Kapitola 1 Evropský parlament ČLÁNEK 11 S účinkem od začátku volebního období 2004-2009 se v čl. 190 odst. 2 Smlouvy o ES a v čl. 108 odst. 2 Smlouvy o Euratomu první pododstavce nahrazují tímto: “Počet zastupitelů volených v jednotlivých členských státech je stanoven takto: Belgie 24 Česká republika 24 Dánsko 14 Německo 99 Estonsko 6 Řecko 24 Španělsko 54 Francie 78 Irsko 13 Itálie 78 Kypr 6 Lotyšsko 9 Litva 13 Lucembursko 6 Maďarsko 24 Malta 5 Nizozemsko 27 Rakousko 18 Polsko 54 Portugalsko 24 Slovinsko 7 Slovensko 14 Finsko 14 Švédsko 19 Spojené království 78.” Kapitola 2 RADA ČLÁNEK 12 1. S účinkem od 1. listopadu 2004 se: a) v článku 205 Smlouvy o ES a článku 118 Smlouvy o Euratomu i) odstavec 2 nahrazuje tímto: “2. Má-li se Rada usnést kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena tato váha: Belgie 12 Česká republika 12 Dánsko 7 Německo 29 Estonsko 4 Řecko 12 Španělsko 27 Francie 29 Irsko 7 Itálie 29 Kypr 4 Lotyšsko 4 Litva 7 Lucembursko 4 Maďarsko 12 Malta 3 Nizozemsko 13 Rakousko 10 Polsko 27 Portugalsko 12 Slovinsko 4 Slovensko 7 Finsko 7 Švédsko 10 Spojené království 29. K přijetí aktů Rady je potřeba nejméně 232 hlasů většiny členů v případech, kdy podle této smlouvy mají být akty přijaty na návrh Komise. V ostatních případech se k přijetí aktů Rady vyžaduje nejméně 232 hlasů alespoň dvou třetin členů.”; ii) doplňuje nový odstavec, který zní: “4. Člen Rady může požádat, aby při přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou bylo ověřeno, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Ukáže-li se, že tato podmínka není splněna, není dané rozhodnutí přijato.”; b) v čl. 23 odst. 2 Smlouvy o EU třetí pododstavec nahrazuje tímto: “Hlasům členů Rady je přidělena váha podle čl. 205 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje nejméně 232 hlasů alespoň dvou třetin členů. Člen Rady může požádat, aby při přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou bylo ověřeno, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Ukáže-li se, že tato podmínka není splněna, není dané rozhodnutí přijato.”; c) v článku 34 Smlouvy o EU odstavec 3 nahrazuje tímto: “3. Má-li Rada rozhodnout kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena váha stanovená v čl. 205 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství a k přijetí aktů Rady se vyžaduje nejméně 232 hlasů alespoň dvou třetin členů. Člen Rady může požádat, aby při přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou bylo ověřeno, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Ukáže-li se, že tato podmínka není splněna, není dané rozhodnutí přijato.” 2. V článku 3 Protokolu o rozšíření Evropské unie, který je připojen ke Smlouvě o EU a Smlouvě o ES, se zrušuje odstavec 1. 3. V případě, že k Evropské unii přistoupí méně než deset nových členských států, stanoví Rada rozhodnutím práh kvalifikované většiny tak, že uplatní přísnou lineární aritmetickou interpolaci zaokrouhlenou nahoru nebo dolů k nejbližšímu hlasu v rozmezí mezi 71 % v případě Rady s 300 hlasy a úrovní 72,27 % v případě EU s 25 členskými státy. Kapitola 3 Soudní dvůr ČLÁNEK 13 1. V článku 9 Protokolu o statutu Soudního dvora, který je připojen ke Smlouvě o EU, Smlouvě o ES a Smlouvě o Euratomu, se odstavec 1 nahrazuje tímto: “Částečná obměna, k níž dochází každé tři roky, se střídavě týká třinácti a dvanácti soudců.” 2. Článek 48 Protokolu o statutu Soudního dvora, který je připojen ke Smlouvě o EU, Smlouvě o ES a Smlouvě o Euratomu, se nahrazuje tímto: “Článek 48 Soud prvního stupně se skládá z dvaceti pěti soudců.”. Kapitola 4 Hospodářský a sociální výbor ČLÁNEK 14 V článku 258 Smlouvy o ES a článku 166 Smlouvy o Euratomu se druhé pododstavce nahrazují tímto: “Počet členů výboru je stanoven takto: Belgie 12 Česká republika 12 Dánsko 9 Německo 24 Estonsko 7 Řecko 12 Španělsko 21 Francie 24 Irsko 9 Itálie 24 Kypr 6 Lotyšsko 7 Litva 9 Lucembursko 6 Maďarsko 12 Malta 5 Nizozemsko 12 Rakousko 12 Polsko 21 Portugalsko 12 Slovinsko 7 Slovensko 9 Finsko 9 Švédsko 12 Spojené království 24.” Kapitola 5 Výbor regionů ČLÁNEK 15 V článku 263 Smlouvy o ES se třetí pododstavec nahrazuje tímto: “Počet členů výboru je stanoven takto: Belgie 12 Česká republika 12 Dánsko 9 Německo 24 Estonsko 7 Řecko 12 Španělsko 21 Francie 24 Irsko 9 Itálie 24 Kypr 6 Lotyšsko 7 Litva 9 Lucembursko 6 Maďarsko 12 Malta 5 Nizozemsko 12 Rakousko 12 Polsko 21 Portugalsko 12 Slovinsko 7 Slovensko 9 Finsko 9 Švédsko 12 Spojené království 24.” Kapitola 6 Výbor pro vědu a techniku ČLÁNEK 16 V čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu se první pododstavec nahrazuje tímto: “2. Výbor se skládá z 39 členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Komisí.” Kapitola 7 Evropská centrální banka ČLÁNEK 17 V Protokolu č. 18 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojeném ke Smlouvě o založení Evropského společenství se v článku 49 doplňuje nový odstavec, který zní: “49.3 Jakmile se jedna nebo více zemí stanou členskými státy a jejich národní centrální banky se stanou součástí ESCB, upsaný základní kapitál ECB a horní hranice částky devizových rezerv, které mohou být převedeny na ECB, budou automaticky zvýšeny. V rámci rozšířeného klíče pro upisování základního kapitálu se zvýšení určí vynásobením dosavadních částek poměrem vážených podílů vstupujících národních centrálních bank k váženým podílům národních centrálních bank, které již jsou členy ESCB. Vážený podíl každé národní centrální banky v klíči pro upisování základního kapitálu se vypočte obdobně podle článku 29.1 a v souladu s článkem 29.2. Pro statistické údaje se použijí referenční období totožná s těmi, která byla použita při poslední pětileté úpravě vážených podílů podle článku 29.3.” HLAVA II Jiné úpravy ČLÁNEK 18 V čl. 57 odst. 1 Smlouvy o ES se doplňuje nová věta, která zní: “S ohledem na omezení existující ve vnitrostátních právních řádech Estonska a Maďarska je odpovídajícím dnem 31. prosinec 1999.” ČLÁNEK 19 V článku 299 Smlouvy o ES se odstavec 1 nahrazuje tímto: “1. Tato smlouva se vztahuje na Belgické království, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Irsko, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.” ČÁST TŘETÍ TRVALÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚPRAVY AKTŮ PŘIJATÝCH ORGÁNY ČLÁNEK 20 Akty uvedené v seznamu v příloze II tohoto aktu se upravují podle této přílohy. ČLÁNEK 21 Úpravy aktů uvedené v seznamu v příloze III tohoto aktu, jež se v důsledku přistoupení stávají nezbytnými, se stanoví v souladu s obecnými směry vymezenými v této příloze postupem a za podmínek stanovených v článku 57. HLAVA II JINÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 22 Opatření uvedená v seznamu v příloze IV tohoto aktu se uplatňují za podmínek stanovených v této příloze. ČLÁNEK 23 Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně provést úpravy ustanovení tohoto aktu týkajících se společné zemědělské politiky, které se ukáží jako nezbytné v důsledku změny pravidel Společenství. Tyto úpravy lze provést přede dnem přistoupení. Část čtvrtá Dočasná ustanovení HLAVA I Přechodná opatření ČLÁNEK 24 Opatření uvedená v seznamech v přílohách V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII a XIV tohoto aktu se uplatňují ve vztahu k novým členským státům za podmínek stanovených v těchto přílohách. ČLÁNEK 25 1. Odchylně od čl. 189 druhého pododstavce Smlouvy o ES a čl. 107 druhého pododstavce Smlouvy o Euratomu a s ohledem na čl. 190 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 108 odst. 2 Smlouvy o Euratomu je počet míst v Evropském parlamentu přidělených novým členským státům pro období ode dne přistoupení do počátku volebního období Evropského parlamentu 2004-2009 stanoven takto: Česká republika 24 Estonsko 6 Kypr 6 Lotyšsko 9 Litva 13 Maďarsko 24 Malta 5 Polsko 54 Slovinsko 7 Slovensko 14. 2. Odchylně od čl. 190 odst. 1 Smlouvy o ES a čl. 108 odst. 2 Smlouvy o Euratomu jsou zástupci lidu nových členských států v Evropském parlamentu pro období ode dne přistoupení do počátku volebního období Evropského parlamentu 2004-2009 jmenováni parlamenty těchto států z jejich řad podle postupů stanovených těmito jednotlivými státy. ČLÁNEK 26 1. Pro období do 31. října 2004 se použijí tato ustanovení: a) s ohledem na čl. 205 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 118 odst. 2 Smlouvy o Euratomu: Má-li se Rada usnést kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena tato váha: Belgie 5 Česká republika 5 Dánsko 3 Německo 10 Estonsko 3 Řecko 5 Španělsko 8 Francie 10 Irsko 3 Itálie 10 Kypr 2 Lotyšsko 3 Litva 3 Lucembursko 2 Maďarsko 5 Malta 2 Nizozemsko 5 Rakousko 4 Polsko 8 Portugalsko 5 Slovinsko 3 Slovensko 3 Finsko 3 Švédsko 4 Spojené království 10. b) s ohledem na druhé a třetí pododstavce čl. 205 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 118 odst. 2 Smlouvy o Euratomu: K přijetí aktů Rady je potřeba nejméně: – 88 hlasů v případech, kdy podle této smlouvy mají být přijaty na návrh Komise, – 88 hlasů alespoň dvou třetin členů v ostatních případech. c) s ohledem na druhou větu třetího pododstavce čl. 23 odst. 2 Smlouvy o EU: K přijetí rozhodnutí je potřeba nejméně 88 hlasů alespoň dvou třetin členů. d) s ohledem na čl. 34 odst. 3 Smlouvy o EU: Má-li Rada rozhodnout kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena váha podle čl. 205 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství a k přijetí aktů Rady je potřeba nejméně 88 hlasů alespoň dvou třetin členů. 2. V případě, že k Unii přistoupí méně než deset nových členských států, stanoví Rada rozhodnutím práh kvalifikované většiny pro období do 31. října 2004 tak, aby co možná nejvíce odpovídal 71,26 % celkového počtu hlasů. ČLÁNEK 27 1. Příjmy označené jako “cla stanovená ve společném celním sazebníku a další cla” uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství Úř. věst. L 253, 7. 10. 2000, s. 42. nebo v odpovídajícím ustanovení kteréhokoli rozhodnutí, které je nahradí, zahrnují cla vypočtená na základě sazeb vyplývajících ze společného celního sazebníku a veškerých s nimi souvisejících celních koncesí uplatňovaných Společenstvím v obchodě nových členských států se třetími zeměmi. 2. Pro rok 2004 se harmonizovaný vyměřovací základ DPH a základ HND (hrubý národní důchod) jednotlivých nových členských států, uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom, rovnají dvěma třetinám ročního základu. Základ HND každého nového členského státu, k němuž se přihlíží pro účely výpočtu financování opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království, uvedený v čl. 5 odst. 1 rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom, se rovněž rovná dvěma třetinám ročního základu. 3. Pro účely určení “zmrazené sazby” pro rok 2004 podle čl. 2 odst. 4 písm. b) rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom se omezené základy DPH nových členských států vypočítávají na základě dvou třetin jejich neomezeného základu DPH a dvou třetin jejich HND. ČLÁNEK 28 1. Souhrnný rozpočet Evropských společenství pro rozpočtový rok 2004 bude upraven s přihlédnutím k přistoupení nových členských států prostřednictvím opravného rozpočtu, který nabude účinku dne 1. května 2004. 2. Dvanáct měsíčních dvanáctin zdrojů založených na DPH a HND, které mají zaplatit nové členské státy podle tohoto opravného rozpočtu, jakož i zpětné úpravy měsíčních dvanáctin pro období od ledna do dubna 2004, které se vztahují pouze na stávající členské státy, budou přepočteny na osminy, jež budou vybrány v období od května do prosince 2004. Zpětné úpravy vyplývající z jakýchkoli dalších opravných rozpočtů přijatých v roce 2004 budou rovněž přepočteny na stejné části, jež budou vybrány ve zbývající části roku. ČLÁNEK 29 První pracovní den každého měsíce zaplatí Společenství České republice, Kypru, Maltě a Slovinsku jako položku výdajů v rámci souhrnného rozpočtu Evropských společenství v roce 2004 ode dne přistoupení jednu osminu a v letech 2005 a 2006 jednu dvanáctinu následujících částek dočasné rozpočtové náhrady: 2004 2005 2006 (miliony eur, v cenách roku 1999) Česká republika 125,4 178,0 85,1 Kypr 68,9 119,2 112,3 Malta 37,8 65,6 62,9 Slovinsko 29,5 66,4 35,5 ČLÁNEK 30 První pracovní den každého měsíce zaplatí Společenství České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku jako položku výdajů v rámci souhrnného rozpočtu Evropských společenství v roce 2004 ode dne přistoupení jednu osminu a v letech 2005 a 2006 jednu dvanáctinu následujících částek zvláštního nástroje pro paušální hotovostní toky: 2004 2005 2006 (miliony eur, v cenách roku 1999) Česká republika 174,7 91,55 91,55 Estonsko 15,8 2,9 2,9 Kypr 27,7 5,05 5,05 Lotyšsko 19,5 3,4 3,4 Litva 34,8 6,3 6,3 Maďarsko 155,3 27,95 27,95 Malta 12,2 27,15 27,15 Polsko 442,8 550,0 450,0 Slovinsko 65,4 17,85 17,85 Slovensko 63,2 11,35 11,35 1 miliarda eur pro Polsko a 100 milionů eur pro Českou republiku obsažené ve zvláštním nástroji pro paušální hotovostní toky se berou v úvahu pro veškeré výpočty při rozdělování strukturálních fondů v letech 2004-2006. ČLÁNEK 31 1. Níže uvedené nové členské státy zaplatí následující částky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, uvedeného v rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2002/234/ESUO ze dne 27. února 2002 o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel Úř. věst. L 79, 22. 3. 2002, s. 42.: (miliony eur, v běžných cenách) Česká republika 39,88 Estonsko 2,5 Lotyšsko 2,69 Maďarsko 9,93 Polsko 92,46 Slovinsko 2,36 Slovensko 20,11 2. Příspěvky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel budou zaplaceny ve čtyřech splátkách počínaje rokem 2006 a placených následovně, v každém případě první pracovní den prvního měsíce každého roku: 2006: 15 % 2007: 20 % 2008: 30 % 2009: 35 %. ČLÁNEK 32 1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, nebudou po 31. prosinci 2003 uskutečněny žádné finanční závazky v rámci programu Phare Nařízení (EHS) č. 3906/89 (Úř. věst. L 375, 23. 12. 1989, s. 11), ve znění pozdějších předpisů., programu Phare pro přeshraniční spolupráci Nařízení (ES) č. 2760/98 (Úř. věst. L 345, 19. 12. 1998, s. 49), ve znění pozdějších předpisů., předvstupních fondů pro Kypr a Maltu Nařízení (ES) č. 555/2000 (Úř. věst. L 68, 16. 3. 2000, s. 3), ve znění pozdějších předpisů., programu ISPA Nařízení (ES) č. 1267/1999 (Úř. věst. L 161, 26. 6. 1999, s. 73), ve znění pozdějších předpisů. a programu SAPARD Nařízení (ES) č. 1268/1999 (Úř. věst. L 161, 26. 6. 1999, s. 87). ve prospěch nových členských států. Nové členské státy obdrží stejné zacházení jako stávající členské státy, pokud jde o výdaje podle prvních tří kapitol finančního výhledu, jak je vymezen interinstitucionální dohodou ze dne 6. května 1999 Interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (Úř. věst. C 172, 18. 6. 1999, s. 1)., od 1. ledna 2004, s výhradou jednotlivých níže uvedených specifikací a výjimek, nebo není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Maximální dodatečné položky pro kapitoly 1, 2, 3 a 5 finančního výhledu týkající se rozšíření jsou stanoveny v příloze XV. Avšak žádný finanční závazek v rámci rozpočtu na rok 2004 pro jakýkoliv dotyčný program nebo agenturu nesmí být uskutečněn před přistoupením daného nového členského státu. 2. Odstavec 1 se nevztahuje na výdaje záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu podle čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 o financování společné zemědělské politiky Úř. věst. L 160, 26. 6. 1999, s. 103., které se stávají způsobilými pro financování Společenstvím pouze ode dne přistoupení v souladu s článkem 2 tohoto aktu. Avšak odstavec 1 tohoto článku se vztahuje na výdaje na rozvoj venkova v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu podle článku 47a nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení Úř. věst. L 160, 26. 6. 1999, s. 80., s výhradou podmínek stanovených ve změně uvedeného nařízení v příloze II tohoto aktu. 3. S výhradou poslední věty odstavce 1 se od 1. ledna 2004 nové členské státy účastní programů a agentur Společenství za stejných podmínek jako stávající členské státy s financováním ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství. Podmínky stanovené v rozhodnutích Rad přidružení, dohodách a memorandech o porozumění mezi Evropskými společenstvími a novými členskými státy týkajících se jejich účasti na programech a agenturách Společenství budou nahrazeny předpisy upravujícími dotyčné programy a agentury s účinkem od 1. ledna 2004. 4. Pokud některý ze států uvedených v čl. 1 odst. 1 smlouvy o přistoupení nepřistoupí ke Společenství během roku 2004, je každá žádost tohoto státu nebo žádost z něj pocházející o financování výdajů v rámci prvních tří kapitol finančního výhledu pro rok 2004 od počátku neplatná. V tom případě se vůči tomuto státu nadále uplatňují příslušná rozhodnutí Rady přidružení, dohody nebo memoranda o porozumění po celý rok 2004. 5. Pokud jsou určitá opatření nezbytná k usnadnění přechodu od předvstupního režimu na režim vyplývající z uplatňování tohoto článku, přijme Komise požadovaná opatření. ČLÁNEK 33 1. Nabídková řízení, uzavírání smluv a jejich provádění a platby na předvstupní pomoc v rámci programu Phare Nařízení (EHS) č. 3906/89 (Úř. věst. L 375, 23. 12. 1989, s. 11), ve znění pozdějších předpisů., programu Phare CBC Nařízení (ES) č. 2760/98 (Úř. věst. L 345, 19. 12. 1998, s. 49), ve znění pozdějších předpisů. a předvstupních fondů pro Kypr a Maltu Nařízení (ES) č. 555/2000 (Úř. věst. L 68, 16. 3. 2000, s. 3), ve znění pozdějších předpisů. spravují provádějící agentury v nových členských státech ode dne přistoupení. Předchozí kontrola nabídkových řízení a uzavírání smluv prováděná Komisí bude ukončena odpovídajícím rozhodnutím Komise poté, co bude příznivě vyhodnocen rozšířený systém decentralizovaného provádění (EDIS) v souladu s kritérii a podmínkami stanovenými v příloze nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 o koordinaci podpory kandidátským zemím v rámci předvstupní strategie a o změně nařízení (EHS) č. 3906/89 Úř. věst. L 232, 2. 9. 1999, s. 34.. Nebude-li rozhodnutí Komise o ukončení předchozí kontroly přijato přede dnem přistoupení, nejsou žádné smlouvy podepsané mezi dnem přistoupení a dnem, ke kterému bude rozhodnutí Komise přijato, způsobilé pro předvstupní pomoc. Bude-li však rozhodnutí Komise o ukončení předchozí kontroly přijato opožděně až po dni přistoupení z důvodů, jež nebyly způsobeny orgány nového členského státu, může Komise výjimečně v řádně odůvodněných případech přiznat způsobilost pro předvstupní pomoc smlouvám podepsaným mezi dnem přistoupení a dnem rozhodnutí Komise a povolit pokračování v provádění předvstupní pomoci po omezenou dobu, s výhradou předchozí kontroly nabídkových řízení a uzavírání smluv prováděné Komisí. 2. Celkové závazky v rozpočtu uskutečněné před přistoupením v rámci předvstupních finančních nástrojů uvedených v odstavci 1, včetně uzavírání a registrace následných jednotlivých právních závazků a plateb uskutečňovaných po přistoupení, se budou nadále řídit pravidly a nařízeními pro předvstupní finanční nástroje a budou zaznamenávány do odpovídajících kapitol rozpočtu až do ukončení dotyčných programů a projektů. Bez ohledu na to budou postupy zadávání veřejných zakázek zahájené po přistoupení prováděny v souladu s odpovídajícími směrnicemi Společenství. 3. Poslední programování předvstupní pomoci uvedené v odstavci 1 se uskuteční v posledním úplném kalendářním roce před přistoupením. K činnostem v rámci těchto programů musí být uzavřeny smlouvy v průběhu následujících dvou let a vydání učiněna tak, jak je stanoveno v memorandu o financování Jak je stanoveno v pokynech Phare (SEC (1999) 1596, aktualizováno C 3303/2 dne 6. 9. 2002)., zpravidla do konce třetího roku po uskutečnění závazku. Prodloužení období pro uzavírání smluv nebudou povolena. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze povolit omezená prodloužení, pokud jde o dobu vydání. 4. K zajištění nezbytného postupného zrušení předvstupních finančních nástrojů uvedených v odstavci 1 a programu ISPA Nařízení (ES) č. 1267/99 (Úř. věst. L 161, 26. 6. 1999, s. 73), ve znění pozdějších předpisů. a hladkého přechodu z pravidel použitelných před přistoupením na pravidla použitelná po něm může Komise přijmout veškerá vhodná opatření, aby zabezpečila, že budou zachováni nezbytní statutární zaměstnanci v nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců po přistoupení. Během tohoto období mají úředníci přidělení na místa v nových členských státech před přistoupením, po kterých bude požadováno, aby zůstali ve službě v těchto státech po dni přistoupení, výjimečně stejné finanční a materiální podmínky, jaké používala Komise před přistoupením v souladu s přílohou X služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovených v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 Úř. věst. L 56, 4. 3. 1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 2265/02 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2002, s. 1).. Správní výdaje, včetně platů pro ostatní zaměstnance, nezbytné pro řízení předvstupní pomoci budou hrazeny po celý rok 2004 a až do konce července 2005 v rámci kapitoly “podpůrné výdaje na operace” (bývalá část B rozpočtu) nebo obdobných kapitol pro finanční nástroje uvedené v odstavci 1 a pro program ISPA příslušných předvstupních rozpočtů. 5. Nemohou-li již být projekty schválené podle nařízení (ES) č. 1268/1999 financovány v rámci tohoto nástroje, mohou být začleněny do programování a financování rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Pokud budou k tomuto účelu nezbytná zvláštní přechodná opatření, přijme je Komise postupem podle čl. 50 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech Úř. věst. L 161, 26. 6. 1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1447/2001 (Úř. věst. L 198, 21. 7. 2001, s. 1). . ČLÁNEK 34 1. Mezi dnem přistoupení a koncem roku 2006 bude Unie poskytovat dočasnou finanční pomoc (dále jen “přechodový nástroj”) novým členským státům na rozvoj a posílení jejich správní kapacity pro provádění a vymáhání právních přepisů Společenství a na podporu výměny nejlepších postupů mezi pozorovateli. 2. Pomoc bude zaměřena na trvalou potřebu posílení institucionální kapacity v některých oblastech prostřednictvím činností, jež nemohou být financovány ze strukturálních fondů, zejména v těchto oblastech: – spravedlnost a vnitřní věci (posilování soudního systému, kontroly na vnějších hranicích, protikorupční strategie, posilování kapacit pro vymáhání práva); – finanční kontrola; – ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům; – vnitřní trh, včetně celní unie; – životní prostředí; – veterinární služby a budování správní kapacity týkající se bezpečnosti potravin; – správní a kontrolní struktury pro rozvoj zemědělství a venkova, včetně integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS); – jaderná bezpečnost (posílení výkonnosti a odbornosti orgánů jaderné bezpečnosti a jejich organizací pro technickou podporu, jakož i veřejných subjektů pro zpracování radioaktivního odpadu); – statistika; – posílení veřejné správy v souladu s potřebami zjištěnými v souhrnné monitorovací zprávě Komise, které není hrazeno ze strukturálních fondů. 3. O pomoci v rámci přechodového nástroje bude rozhodnuto postupem podle článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy Úř. věst. L 375, 23. 12. 1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2500/2001 (Úř. věst. L 342, 21. 12. 2001, s. 1).. 4. Tento program bude prováděn v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení pro souhrnný rozpočet Evropských společenství Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 248, 16. 9. 2002, s. 1).. Pro twinningové projekty mezi orgány veřejné správy pro účely budování institucí se bude nadále uplatňovat postup výzvy k podání návrhů prostřednictvím sítě kontaktních míst ve členském státě, jak byl stanoven v rámcových dohodách se stávajícími členskými státy pro účely předvstupní pomoci. Položky závazků pro přechodový nástroj v cenách roku 1999 budou činit 200 milionů eur v roce 2004, 120 milionů eur v roce 2005 a 60 milionů eur v roce 2006. Roční položky budou rozpočtovým orgánem schváleny v mezích finančního výhledu. ČLÁNEK 35 1. Zřizuje se schengenský nástroj jako dočasný nástroj na pomoc přijímajícím členským státům v období mezi dnem přistoupení a koncem roku 2006 k financování činností na nových vnějších hranicích Unie pro provádění schengenského acquis a kontrol na vnějších hranicích. K nápravě nedostatků zjištěných při přípravě na účast v schengenském prostoru budou pro financování ze schengenského nástroje způsobilé následující typy činností: – investice do výstavby, renovace nebo zvyšování úrovně infrastruktury hraničních přechodů a souvisejících budov; – investice do jakéhokoli provozního zařízení (např. laboratorního zařízení, detekčních nástrojů, technického a programového vybavení pro Schengenský informační systém-SIS 2, dopravních prostředků); – odborná příprava pohraniční stráže; – podpora nákladů na logistiku a provoz. 2. V rámci schengenského nástroje budou níže uvedeným přijímajícím členským státům ode dne přistoupení zpřístupněny následující částky v podobě paušálních příspěvků: 2004 2005 2006 (miliony eur, v cenách roku 1999) Estonsko 22,9 22,9 22,9 Lotyšsko 23,7 23,7 23,7 Litva 44,78 61,07 29,85 Maďarsko 49,3 49,3 49,3 Polsko 93,34 93,33 93,33 Slovinsko 35,64 35,63 35,63 Slovensko 15,94 15,93 15,93 3. Přijímající členské státy odpovídají za výběr a provádění jednotlivých operací v souladu s tímto článkem. Odpovídají rovněž za koordinaci využití tohoto nástroje s pomocí z ostatních nástrojů Společenství, za zajišťování slučitelnosti s politikami a opatřeními Společenství a za soulad s finančním nařízením pro souhrnný rozpočet Evropských společenství. Paušální příspěvky budou využity do tří let od první platby a veškeré nevyužité nebo neodůvodněně vynaložené prostředky budou vráceny Komisi. Přijímající členské státy předloží nejpozději šest měsíců po uplynutí lhůty tří let souhrnnou zprávu o čerpání paušálních příspěvků s prohlášením odůvodňujícím dané výdaje. Přijímající stát vykonává tuto působnost, aniž je dotčena odpovědnost Komise za plnění souhrnného rozpočtu Evropských společenství a v souladu s ustanoveními finančního nařízení týkajícími se decentralizovaného řízení. 4. Komise si vyhrazuje právo ověřování prostřednictvím Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Komise a Účetní dvůr mohou rovněž provádět kontroly na místě v souladu s příslušnými postupy. 5. Komise může přijmout jakékoli technické předpisy nezbytné k fungování tohoto nástroje. ČLÁNEK 36 Částky uvedené v článcích 29, 30, 34 a 35 budou každý rok upraveny jako součást technických úprav stanovených v odstavci 15 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999. HLAVA II JINÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 37 1. Jestliže nový členský stát narazí do konce tříletého období po přistoupení na vážné obtíže, jež by mohly přetrvávat v některém odvětví hospodářství nebo by se mohly projevit vážným zhoršením hospodářské situace určitého území, může požádat o povolení přijmout ochranná opatření k nápravě situace a k přizpůsobení dotyčného odvětví hospodářství společného trhu. Za stejných podmínek může každý stávající členský stát požádat o povolení přijmout ochranná opatření vůči jednomu nebo více novým členským státům. 2. Na žádost dotyčného státu přijme Komise postupem pro naléhavé situace ochranná opatření, která považuje za nezbytná, a zároveň upřesní podmínky a způsob provedení těchto opatření. V případě vážných hospodářských obtíží a na výslovnou žádost dotyčného členského státu rozhodne Komise ve lhůtě pěti pracovních dnů od přijetí žádosti doplněné odpovídajícím odůvodněním. Takto stanovená opatření jsou bezprostředně použitelná, přičemž berou v úvahu zájmy všech zúčastněných stran a nesmějí zahrnovat hraniční kontroly. 3. Opatření povolená podle odstavce 2 se mohou odchylovat od pravidel Smlouvy o ES a tohoto aktu v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů uvedených v odstavci 1. Přednostně je třeba vybrat taková opatření, která nejméně naruší fungování společného trhu. ČLÁNEK 38 Pokud nový členský stát nesplní závazky přijaté v rámci jednání o přistoupení, a tím způsobí vážné narušení fungování vnitřního trhu, včetně jakýchkoliv závazků ve všech odvětvových politikách, které se týkají hospodářských činností s přeshraničním účinkem, nebo bezprostřední riziko takového narušení, může Komise až do konce tříletého období po vstupu tohoto aktu v platnost na odůvodněnou žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijmout vhodná opatření. Opatření musí být přiměřená s tím, že budou upřednostněna taková, která nejméně naruší fungování vnitřního trhu, a bude-li to vhodné, budou přednostně uplatňovány stávající odvětvové ochranné mechanismy. Tyto ochranné mechanismy nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy. Ochranná doložka může být použita i před přistoupením na základě monitorovacích zjištění s tím, že vstoupí v platnost dnem přistoupení. Opatření nebudou zachována déle, než je nezbytně nutné, a v každém případě budou zrušena po splnění dotyčného závazku. Mohou však být uplatňována i po uplynutí období stanoveného v prvním pododstavci, a to po dobu, než budou dotyčné závazky splněny. Podle pokroku v plnění závazků učiněného novým členským státem může Komise opatření přiměřeně upravit. Komise informuje Radu v potřebném předstihu před zrušením ochranných opatření a bude v tomto ohledu přihlížet k vyjádření Rady. ČLÁNEK 39 Pokud se v novém členském státě vyskytnou vážné nedostatky nebo bezprostřední riziko nedostatků v provádění, stavu provedení nebo v uplatňování rámcových rozhodnutí nebo jiných dotyčných závazků, nástrojů spolupráce a rozhodnutí týkajících se vzájemného uznávání v oblasti trestního práva podle hlavy VI Smlouvy o EU a směrnic a nařízení týkajících se vzájemného uznávání v občanských věcech podle hlavy IV Smlouvy o ES, může Komise až do konce tříletého období po vstupu tohoto aktu v platnost na odůvodněnou žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci s členskými státy přijmout vhodná opatření a upřesnit podmínky a způsob provedení těchto opatření. Tato opatření mohou spočívat v dočasném pozastavení uplatňování dotyčných ustanovení a rozhodnutí ve vztazích mezi novým členským státem a jiným členským státem nebo členskými státy, aniž by tím bylo dotčeno pokračování úzké soudní spolupráce. Ochranná doložka může být použita i před přistoupením na základě monitorovacích zjištění s tím, že vstoupí v platnost dnem přistoupení. Opatření nebudou zachována déle, než je nezbytně nutné, a v každém případě budou zrušena po odstranění nedostatků. Mohou však být uplatňována i po uplynutí období stanoveného v prvním pododstavci, a to po dobu, po kterou tyto nedostatky budou přetrvávat. Podle pokroku v nápravě zjištěných nedostatků učiněném novým členským státem může Komise po konzultaci s členskými státy opatření přiměřeně upravit. Komise informuje Radu v potřebném předstihu před zrušením ochranných opatření a bude v tomto ohledu přihlížet k vyjádření Rady. ČLÁNEK 40 Aby nebylo narušeno řádné fungování vnitřního trhu, nesmí uplatňování vnitrostátních předpisů nových členských států v průběhu přechodných období uvedených v přílohách V až XIV zahrnovat hraniční kontroly mezi členskými státy. ČLÁNEK 41 Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v nových členských státech na režim vyplývající z uplatňování společné zemědělské politiky za podmínek stanovených v tomto aktu nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru Úř. věst. L 178, 30. 6. 2001, s. 1. nebo podle odpovídajících článků ostatních nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, anebo odpovídajícím postupem projednávání ve výboru stanoveným příslušným právním předpisem. Přechodná opatření uvedená v tomto článku mohou být přijímána po dobu tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování se omezí na toto období. Rada může toto období na návrh Komise po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslným rozhodnutím prodloužit. Přechodná opatření týkající se provádění předpisů upravujících společnou zemědělskou politiku neuvedená výslovně v tomto aktu, která jsou potřebná v důsledku přistoupení, přijme přede dnem přistoupení Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou nebo, pokud se týkají předpisů původně přijatých Komisí, je přijme Komise postupem vyžadovaným pro přijímání příslušných předpisů. ČLÁNEK 42 Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v nových členských státech na režim vyplývající z uplatňování veterinárních a rostlinolékařských pravidel Společenství nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise postupem projednávání ve výboru stanoveným příslušným právním předpisem. Tato opatření budou přijímána po dobu tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování se omezí na toto období. ČÁST PÁTÁ Ustanovení k provedení tohoto aktu HLAVA I Ustavení orgánů a subjektů ČLÁNEK 43 Evropský parlament provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení. ČLÁNEK 44 Rada provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení. ČLÁNEK 45 1. Každý stát, který přistoupí k Unii, má právo, aby jeden jeho státní příslušník byl členem Komise. 2. Odchylně od čl. 213 odst. 1 druhého pododstavce, čl. 214 odst. 1 prvního pododstavce, čl. 214 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 126 prvního pododstavce Smlouvy o Euratomu: a) bude ode dne přistoupení jeden státní příslušník každého nového členského státu jmenován členem Komise. Noví členové Komise budou jmenováni Radou po vzájemné dohodě s předsedou Komise kvalifikovanou většinou, b) funkční období členů Komise jmenovaných podle písmene a) a členů, kteří byli jmenováni ode dne 23. ledna 2000, končí dnem 31. října 2004, c) se nová Komise složená z jednoho státního příslušníka z každého členského státu ujme funkce dnem 1. listopadu 2004; funkční období členů této nové Komise končí dnem 31. října 2009, d) se den 1. ledna 2005 v čl. 4 odst. 1 Protokolu o rozšíření Evropské unie, který je připojen ke Smlouvě o EU a smlouvám o založení Evropských společenství, nahrazuje dnem 1. listopadu 2004. 3. Komise provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení. ČLÁNEK 46 1. Soudní dvůr se doplní jmenováním deseti nových soudců; stejně se doplní jmenováním deseti nových soudců Soud prvního stupně. 2. a) Funkční období pěti soudců Soudního dvora jmenovaných podle odstavce 1 končí dnem 6. října 2006. Tito soudci budou vybráni losem. Funkční období ostatních soudců končí dnem 6. října 2009. b) Funkční období pěti soudců Soudu prvního stupně jmenovaných podle odstavce 1 končí dnem 31. srpna 2004. Tito soudci budou vybráni losem. Funkční období ostatních soudců končí dnem 31. srpna 2007. 3. a) Soudní dvůr provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení. b) Soud prvního stupně provede po dohodě se Soudním dvorem ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení. c) Takto upravené jednací řády podléhají schválení Radou kvalifikovanou většinou. 4. Při rozhodování o věcech projednávaných Soudy ke dni přistoupení, jejichž ústní část řízení byla zahájena před tímto dnem, zasedá plénum a senáty Soudního dvora ve stejném složení jako před přistoupením, přičemž se použije jednací řád ve znění platném ke dni předcházejícímu dni přistoupení. ČLÁNEK 47 Účetní dvůr se doplní jmenováním deseti dalších členů na funkční období šesti let. ČLÁNEK 48 Hospodářský a sociální výbor se doplní jmenováním 95 členů, kteří zastupují různé skupiny hospodářského a sociálního života organizované občanské společnosti v nových členských státech. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení. ČLÁNEK 49 Výbor regionů se doplní jmenováním 95 členů, kteří zastupují regionální a místní orgány v nových členských státech a kteří byli zvoleni do regionálních nebo místních orgánů nebo jsou volenému orgánu politicky odpovědni. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení. ČLÁNEK 50 1. Funkční období stávajících členů Výboru pro vědu a techniku podle čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu končí dnem vstupu tohoto aktu v platnost. 2. Bezprostředně po přistoupení jmenuje Rada nové členy Výboru pro vědu a techniku postupem stanoveným v čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu. ČLÁNEK 51 Úpravy statutů a jednacích řádů výborů zřízených původními smlouvami, jež se stávají v důsledku přistoupení nezbytnými, se provedou co nejdříve po přistoupení. ČLÁNEK 52 1. Funkční období nových členů výborů, skupin a jiných subjektů vytvořených smlouvami a legislativními orgány a uvedených v příloze XVI končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení. 2. Funkční období nových členů výborů a skupin vytvořených Komisí a uvedených v příloze XVII končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení. 3. Výbory uvedené v příloze XVIII se bezprostředně po přistoupení nově obsazují v plném rozsahu. HLAVA II Použitelnost aktů orgánů ČLÁNEK 53 Směrnice a rozhodnutí ve smyslu článku 249 Smlouvy o ES a článku 161 Smlouvy o Euratomu se ode dne přistoupení považují za určené novým členským státům, pokud byly tyto směrnice a rozhodnutí určeny všem stávajícím členským státům. Tyto směrnice a rozhodnutí, s výjimkou směrnic a rozhodnutí vstupujících v platnost podle čl. 254 odst. 1 a čl. 254 odst. 2 Smlouvy o ES, se považují za oznámené novým členským státům v okamžiku přistoupení. ČLÁNEK 54 Nové členské státy uvedou v účinek opatření nezbytná k tomu, aby bylo ode dne přistoupení dosaženo souladu se směrnicemi a rozhodnutími ve smyslu článku 249 Smlouvy o ES a článku 161 Smlouvy o Euratomu, není-li v seznamu v přílohách uvedených v článku 24 nebo v jiných ustanoveních tohoto aktu nebo jeho přílohách určena jiná lhůta. ČLÁNEK 55 Na základě řádně odůvodněné žádosti některého nového členského státu může Rada na návrh Komise jednomyslně přijmout před 1. květnem 2004 opatření spočívající v dočasné odchylce od aktů orgánů, které byly přijaty mezi 1. listopadem 2002 a dnem podpisu smlouvy o přistoupení. ČLÁNEK 56 Pokud není stanoveno jinak, přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou opatření nezbytná k provedení ustanovení obsažených v přílohách II, III a IV uvedených v článcích 20, 21 a 22 tohoto aktu. ČLÁNEK 57 1. Jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto aktem ani jeho přílohami, provedou se tyto úpravy postupem podle odstavce 2. Tyto úpravy vstoupí v platnost dnem přistoupení. 2. Příslušné úpravy provede za tímto účelem buď Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, nebo je provede Komise, podle toho, který orgán původní akty přijal. ČLÁNEK 58 Znění aktů přijatých orgány a Evropskou centrální bankou před přistoupením, jež byla vypracována Radou nebo Komisí nebo Evropskou centrální bankou v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském, jsou ode dne přistoupení platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná ve stávajících jedenácti jazycích. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie, pokud byla takto zveřejněna znění ve stávajících jazycích. ČLÁNEK 59 Nové členské státy sdělí Komisi do tří měsíců od přistoupení, podle článku 33 Smlouvy o Euratomu, znění právních a správních předpisů, které mají na jejich území zajistit ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků proti nebezpečí ionizujícího záření. Hlava III Závěrečná ustanovení ČLÁNEK 60 Přílohy I až XVIII, jejich dodatky a protokoly č. 1 až 10, které jsou připojeny k tomuto aktu, jsou jeho nedílnou součástí. ČLÁNEK 61 Vláda Italské republiky předá vládám nových členských států ověřený opis Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a smluv, které je pozměnily nebo doplnily, včetně Smlouvy o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii, Smlouvy o přistoupení Řecké republiky k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii, Smlouvy o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii a Smlouvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském. Znění těchto smluv vypracovaná v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském se připojují k tomuto aktu. Tato znění mají stejnou platnost jako znění smluv uvedená v prvním pododstavci vypracovaná ve stávajících jazycích. ČLÁNEK 62 Ověřený opis mezinárodních dohod uložených v archivu generálního sekretariátu Rady Evropské unie předá vládám nových členských států generální tajemník.
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti