Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: PROTOKOLY Protokol č. 1 o statutu Evropské investiční banky ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA STATUTU EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY Článek I Článek 3 protokolu o statutu banky se nahrazuje tímto: “Článek 3 V souladu s článkem 129 Smlouvy jsou členy banky: – Belgické království, – Dánské království, – Spolková republika Německo, – Řecká republika, – Španělské království, – Francouzská republika, – Irsko, – Italská republika, – Lucemburské velkovévodství, – Nizozemské království, – Rakouská republika, – Portugalská republika, – Spojené království Velké Británie a Severního Irska.” Článek 2 V čl. 4 odst. 1 protokolu o statutu banky se první pododstavec nahrazuje tímto: “1. Bance se přiděluje základní kapitál ve výši dvaceti osmi miliard osmi set milionů ECU, který upíší členské státy v těchto částkách: – Německo 5 508 725 000 – Francie 5 508 725 000 – Itálie 5 508 725 000 – Spojené království 5 508 725 000 – Španělsko 2 024 928 000 – Belgie 1 526 980 000 – Nizozemsko 1 526 980 000 – Dánsko 773 154 000 – Řecko 414 190 000 – Portugalsko 266 922 000 – Lucembursko 38 658 000.” Č lánek 3 V článku 5 protokolu o statutu banky se odstavec 1 nahrazuje tímto: “1. Upsaný základní kapitál splatí členské státy do výše 9,01367457 % průměru částek uvedených v čl. 4 odst. 1.” Článek 4 Článek 10 protokolu o statutu banky se nahrazuje tímto: “Článek 10 Nestanoví-li tento statut jinak, přijímá Rada guvernérů rozhodnutí prostou většinou svých členů. Tato většina musí představovat alespoň 45 % upsaného základního kapitálu. Hlasování Rady guvernérů se řídí ustanoveními článku 148 Smlouvy.” Článek 5 V čl. 11 odst. 2 protokolu o statutu banky se první, druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto: “2. Správní rada je složena z dvaceti dvou řádných členů a dvanácti zastupujících členů. Řádné členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernéru takto: – tři řádné členy nominované Spolkovou republikou Německo, – tři řádné členy nominované Francouzskou republikou, – tři řádné členy nominované Italskou republikou, – tři řádné členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, – dva řádné členy nominované Španělským královstvím, – jednoho řádného člena nominovaného Belgickým královstvím, – jednoho řádného člena nominovaného Dánským královstvím, – jednoho řádného člena nominovaného Řeckou republikou, – jednoho řádného člena nominovaného Irskem, – jednoho řádného člena nominovaného Lucemburským velkovévodstvím, – jednoho řádného člena nominovaného Nizozemským královstvím, – jednoho řádného člena nominovaného Portugalskou republikou, – jednoho řádného člena nominovaného Komisí. Zatupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto: – dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou Německo, – dva zastupující členy nominované Francouzskou republikou, – dva zastupující členy nominované Italskou republikou, – dva zastupující členy nominované Královstvím Velké Británie a Severního Irska, – jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Dánského království, Řecké republiky a Irska, – jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou zemí Beneluxu, – jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Španělského království a Portugalské republiky, – jednoho zastupujícího člena nominovaného Komisí.” Článek 6 V čl. 12 odst. 2 protokolu o statutu banky se druhá věta nahrazuje tímto: “Pro dosažení kvalifikované většiny je třeba patnácti hlasů.” Článek 7 Ustanovení čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce protokolu o statutu banky se nahrazuje tímto: “1. Řídící výbor se skládá z předsedy a šesti místopředsedů jmenovaných na dobu šesti let Radou guvernérů na návrh správní rady. Mohou být jmenováni opakovaně.” ČÁST DRUHÁ JINÁ USTANOVENÍ Článek 8 1. Španělské království splatí částku 91 339 340 ECU a Portugalská republika částku 12 040 186 ECU odpovídající jejich podílu na základním kapitálu splaceném členskými státy ke dni 1. ledna 1986, a to v pěti stejných pololetních splátkách splatných vždy ke dni 30. dubna a 31. října. První splátka je splatná k prvnímu z těchto dnů, který nastane po dni přistoupení. 2. Pokud se jedná o tu část zvýšení základního kapitálu, o němž bylo rozhodnuto dne 15. června 1981 a dne 11. června 1985, která ke dni přistoupení dosud není splacena, přispějí Španělské království a Portugalská republika úměrně podle splátkového kalendáře schváleného pro uvedená zvýšení základního kapitálu. 3. Částky, které mají být splaceny podle odstavce 1 a v souladu s dosud nesplacenou částí zvýšení základního kapitálu, o němž bylo rozhodnuto dne 15. června 1981, odpovídají podílům na základním kapitálu, které mají splatit nové členské státy, vypočteným podle článku 5 protokolu o statutu banky, v němž se procento, které mají nové členské státy splatit, stanoví na 10,17857639 % upsaného základního kapitálu před zvýšením kapitálu z 11. června 1985, uvedeného v odstavci 2. Článek 9 Španělské království a Portugalská republika přispějí v termínech uvedených v čl. 8 odst. 1 do rezervního fondu, do dodatečných rezervních fondů a do rezerv rovnocenných rezervním fondům, jakož i na částku, jež má být ještě vyčleněna na rezervní fondy a rezervy, odpovídající zůstatku účtu zisků a ztrát, jak je vykazuje ke dni 31. prosince roku předcházejícího přistoupení rozvaha banky, částkami odpovídajícími z uvedených položek pro Španělské království a z uvedených položek pro Portugalskou republiku. Článek 10 Platby uvedené v článcích 8 a 9 tohoto protokolu uskutečňují Španělské království a Portugalská republika ve své volně převoditelné národní měně. Pro výpočet výše splátek se použije přepočítací koeficient mezi ECU a pesetou a ECU a escudem platný v poslední pracovní den měsíce předcházejícího dni dotyčné platby. Týž vzorec se použije pro úpravu základního kapitálu podle článku 7 protokolu o statutu banky. Uvedená úprava se vztahuje rovněž na platby, které byly Španělským královstvím a Portugalskou republikou již provedeny. Článek 11 1. Bezprostředně po přistoupení doplní Rada guvernérů složení správní rady jmenováním řádných dvou členů nominovaných Španělským královstvím a jednoho řádného člena nominovaného Portugalskou republikou a jednoho zatupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Španělského království a Portugalské republiky. 2. Funkční období takto jmenovaných řádných a zastupujících členů skončí na závěr výročního zasedání Rady guvernérů, během nějž bude posouzena výroční zpráva za účetní období 1987. Článek 12 1. Rada guvernérů jmenuje na návrh správní rady šestého místopředsedu podle článku 7 tohoto protokolu do tří měsíců po přistoupení. 2. Funkční období takto jmenovaného místopředsedy uplyne na závěr výročního zasedání Rady guvernérů, během nějž bude posouzena výroční zpráva za účetní období 1987. _____________ Protokol č. 2 o Kanárských ostrovech a o Ceutě a Melille Článek 1 1. Výrobky pocházející z Kanárských ostrovů nebo z Ceuty a Melilly a výrobky pocházející ze třetích zemí, které byly na Kanárské ostrovy nebo do Ceuty a Melilly dovezeny v rámci režimů, které se na ně vztahují na uvedených územích, nejsou při jejich propuštění do volného oběhu na celním území Společenství považovány za zboží splňující podmínky článků 9 a 10 Smlouvy o EHS ani za zboží ve volném oběhu podle Smlouvy o ESUO. 2. Celní území Společenství nezahrnuje Kanárské ostrovy a Ceutu a Melillu. 3. Není-li v tomto protokolu stanoveno jinak, použijí se na obchod mezi celním územím Společenství na jedné straně a Kanárskými ostrovy a Ceutou a Melillou na straně druhé akty orgánů Společenství v oblasti celních předpisů týkajících se vnějších obchodních vztahů za stejných podmínek. 4. Není-li v tomto protokolu stanoveno jinak, nevztahují se všeobecné nebo smluvní akty orgánů Společenství týkající se společné obchodní politiky, přímo spojené s dovozem nebo vývozem zboží, na Kanárské ostrovy a Ceutu a Melillu. 5. Není-li v aktu o přistoupení včetně tohoto protokolu stanoveno jinak, uplatňuje Společenství v obchodu s Kanárskými ostrovy a s Ceutou a Melillou na produkty uvedené v příloze II Smlouvy o EHS všeobecný režim, který uplatňuje ve svých vnějších obchodních vztazích. Článek 2 1. S výhradou článků 3 a 4 tohoto protokolu se na výrobky pocházející z Kanárských ostrovů a z Ceuty a Melilly vztahuje při propuštění do volného oběhu na celním území Společenství osvobození od cla za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3. 2. Části Španělska, která je zahrnuta do celního území Společenství, je osvobození od cla podle odstavce 1 poskytnuto od 1. ledna 1986. Pokud jde o zbytek celního území Společenství, jsou dovozní cla na výrobky pocházející z Kanárských ostrovů a z Ceuty a Melilly odstraňována podle stejného časového rozvrhu a za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v článcích 30, 31 a 32 aktu o přistoupení. 3. Odchylně od odstavců 1 a 2 se na zpracovaný tabák čísla 24.02 společného celního sazebníku vyrobený na Kanárských ostrovech vztahuje na celním území Společenství osvobození od cla v rámci celních kvót. O otevírání a rozdělování uvedených kvót rozhoduje Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, přičemž jako referenční množství je brán průměr ze tří nejlepších z pěti posledních let, pro něž jsou k dispozici statistické údaje. Rada rozhodne včas tak, aby uvedené kvóty mohly být otevřeny a rozděleny k 1. lednu 1986. Aby byly vyloučeny hospodářské obtíže, které by tento režim mohl způsobit v jednom nebo více členských státech z důvodu zpětného odeslání dovezeného zpracovaného tabáku do jiného členského státu, stanoví Komise po konzultaci s členskými státy veškeré potřebné metody administrativní spolupráce. Článek 3 1. Na veškeré produkty rybolovu čísel 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 a 16.05 a položek 05.15 A a 23.01 B společného celního sazebníku pocházející z Kanárských ostrovů a z Ceuty a Melilly se v rámci celních kvót vypočtených pro jednotlivé produkty z průměrných množství skutečně vyvezených během let 1982, 1983 a 1984 do části Španělska, která je zahrnuta do celního území Společenství, na jedné straně a do Společenství ve stávajícím složení na straně druhé vztahuje tento režim: – pokud jsou uvedené produkty dovezeny do části Španělska, která je zahrnuta do celního území Společenství, jsou osvobozeny od cla. Nemohou být považovány za produkty ve volném oběhu v uvedené části Španělska ve smyslu článku 10 Smlouvy o EHS, pokud jsou vyvezeny zpět do jiného členského státu, – pokud jsou uvedené produkty propuštěny do volného oběhu ve zbytku celního území Společenství, vztahuje se na ně postupné snižování cla podle stejného časového rozvrhu a za stejných podmínek jako u produktů uvedených v článku 173 aktu o přistoupení a s výhradou dodržování referenčních cen. 2. Na produkty rybolovu uvedené v odstavci 1 se vztahuje osvobození od cla od 1. ledna 1993 a na přípravky a konzervy ze sardinek položky 16.04 D společného celního sazebníku od 1. ledna 1996, a to na celém celním území Společenství v rámci celních kvót vypočtených pro jednotlivé produkty z průměrných množství představujících skutečný odbyt během let 1982, 1983 a 1984 v části Španělska, která je zahrnuta do celního území Společenství, nebo vyvezených do Společenství ve stávajícím složení . Propuštění produktů, které jsou dovezeny na celní území Společenství v rámci uvedených celních kvót, do volného oběhu se bude řídit pravidly stanovenými společnou organizací trhů, a zejména dodržováním referenčních cen. 3. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou přijme každoročně předpisy o otevírání a rozdělování celních kvót podle podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2. Pokud jde o rok 1986, rozhodne Rada včas, aby umožnila otevření a rozdělení kvót k 1. lednu 1986. Článek 4 1. Na zemědělské produkty uvedené v příloze A, které pocházejí z Kanárských ostrovů, se za podmínek stanovených v tomto článku během jejich propuštění do volného oběhu na celním území Společenství vztahuje osvobození od cla v rámci celních kvót vypočtených z průměrných množství skutečně vyvezených během let 1983, 1983 a 1984 do části Španělska, která je zahrnuta do celního území Společenství, na jedné straně a do Společenství ve stávajícím složení na straně druhé: a) až do 31. prosince 1995, pokud jde o ty z výše uvedených produktů v oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 1035/72, a až do 31. prosince 1992, pokud jde o ostatní uvedené produkty, se na dotyčné produkty vztahují: – v části Španělska, která je zahrnuta do celního území Společenství, osvobození od cla a nevztahuje se na ně v takovém případě režim referenčních cen, – na zbytku celního území Společenství stejné podmínky, jako jsou podmínky stanovené pro stejné produkty pocházející z části Španělska, která je zahrnuta do celního území Společenství, avšak s dodržením režimu referenčních cen v případě, kdy se na ně tyto ceny vztahují; b) od 1. ledna 1996, pokud jde o ty z výše uvedených produktů v oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 1035/72, a od 1. ledna 1993, pokud jde o ostatní uvedené produkty, se na dotyčné produkty vztahuje osvobození od cla na celém celním území Společenství, avšak s dodržením systému referenčních cen v případě, kdy se na ně tyto ceny vztahují. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou přijme včas opatření, která umožní otevírání a rozdělování uvedených kvót od 1. ledna 1986. 2. a) Odchylně od odstavce 1 se na banány položky 08.01 B společného celního sazebníku pocházející z Kanárských ostrovů při jejich propuštění do volného oběhu v části Španělska, která je zahrnuta do celního území Společenství, vztahuje osvobození od cla. Banány dovezené v rámci výše uvedeného režimu nemohou být považovány za produkty ve volném oběhu v uvedené části Španělska ve smyslu článku 10 Smlouvy o EHS, pokud jsou vyvezeny zpět do jiného členského státu; b) až do 31. prosince 1995 může zachovat Španělské království pro banány uvedené v písmenu a) dovezené z jiných členských států množstevní omezení a opatření s rovnocenným účinkem, která uplatňovalo při dovozu uvedených produktů v rámci předcházejícího vnitrostátního režimu. Odchylně od čl. 76 odst. 2 aktu o přistoupení může Španělské království až do zavedení společné organizace trhu s uvedeným produktem zachovat v míře nezbytně nutné, aby zajistilo zachování své vnitrostátní organizace, množstevní omezení dovozu banánů uvedených v písmenu a) dovážených ze třetích zemí. Článek 5 1. Jestliže by uplatňování režimu uvedeného v čl. 2 odst. 2 vedlo ke značnému zvýšení dovozu některých výrobků pocházejících z Kanárských ostrovů nebo z Ceuty a Melilly, které by mohlo poškodit výrobce ve Společenství, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodnout o podřízení přístupu výrobků na celní území Společenství zvláštním podmínkám. 2. Pokud z důvodu neuplatňování společné obchodní politiky a společného celního sazebníku při dovozu surovin nebo polotovarů na Kanárské ostrovy nebo do Ceuty a Melilly dovoz nějakého výrobku pocházejícího z Kanárských ostrovů nebo z Ceuty a Melilly vážně poškodí nebo by mohl vážně poškodit některou výrobní činnost provozovanou v jednom nebo více členských státech, může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijmout vhodná opatření. Článek 6 1. Na výrobky pocházející z celního území Společenství se při dovozu na Kanárské ostrovy nebo do Ceuty a Melilly vztahuje osvobození od cla a poplatků s rovnocenným účinkem za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3. 2. Cla existující na Kanárských ostrovech a v Ceutě a Melille, jakož i poplatek nazývaný “arbitrio insular – tarifa general” existující na Kanárských ostrovech jsou postupně odstraněna u výrobků pocházejících z celního území Společenství podle stejného časového rozvrhu a za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v článcích 30, 31 a 32 aktu o přistoupení. 3. Poplatek nazývaný “arbitrio insular – tarifa special” Kanárských ostrovů se zruší u výrobků pocházejících z celního území Společenství dnem 1. března 1986. Uvedený poplatek však může být zachován při dovozu výrobků uvedených na seznamu v příloze B v sazbě odpovídající 90 % sazby uvedené pro každý z těchto výrobků v uvedeném seznamu za podmínky, že se tato snížená sazba uplatňuje jednotně na veškerý dovoz dotyčných výrobků pocházejících z celého celního území Společenství. Uvedený poplatek se zruší nejpozději dnem 1. ledna 1993, pokud Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou nerozhodne o jeho prodloužení pro každý z dotyčných výrobků s ohledem na vývoj hospodářské situace na Kanárských ostrovech. Tento poplatek však nesmí být nikdy vyšší než španělská celní sazba, upravená s cílem postupného zavedení společného celního sazebníku. Článek 7 Cla a poplatky s účinkem rovnocenným clům, jakož i režim obchodu, které se vztahují na dovoz zboží ze třetí země na Kanárské ostrovy a do Ceuty a Melilly, nemohou být méně výhodné než cla a poplatky uplatňované Společenstvím v souladu s jeho mezinárodními závazky nebo jeho preferenčními režimy vůči uvedené třetí zemi s výhradou, že tato třetí země poskytuje dovozu z Kanárských ostrovů a z Ceuty a Melilly stejné zacházení, jaké tato třetí země poskytuje Společenství. Avšak režim, který se vztahuje na dovoz zboží z uvedené třetí země na Kanárské ostrovy a do Ceuty a Melilly, nemůže být výhodnější než ten, který je uplatňován na dovoz výrobků pocházejících z celního území Společenství. Článek 8 Režim vztahující se na obchod se zbožím mezi Kanárskými ostrovy na jedné straně a Ceutou a Melillou na straně druhé je alespoň tak výhodný jako režim uplatňovaný podle článku 6. Článek 9 1. Do 1. března 1986 přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou prováděcí pravidla k tomuto protokolu, a zejména pravidla původu zboží vztahující se na obchod uvedený v článcích 2, 3, 4, 6 a 8, včetně ustanovení o označování původu výrobků a o kontrole původu. Tato pravidla budou zejména obsahovat ustanovení týkající se označování výrobků, podmínek registrace plavidel, uplatňování pravidla o kumulaci původu pro produkty rybolovu, a ustanovení umožňující určit původ výrobků. 2. Až do 28. února 1986 zůstávají použitelná: – na obchod mezi celním územím Společenství ve stávajícím složení na jedné straně a Kanárskými ostrovy a Ceutou a Melillou na straně druhé pravidla původu stanovená ve smlouvě z roku 1970 mezi Evropským hospodářským společenstvím a Španělskem; – na obchod mezi částí Španělska, která je zahrnuta do celního území Společenství, na jedné straně a Kanárskými ostrovy a Ceutou a Melillou na straně druhé pravidla původu stanovená ve vnitrostátních právních předpisech platných do 31. prosince 1985. ________________ PŘÍLOHA A Seznam uvedený v čl. 4 odst. 1 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 06.01 Cibule, hlízy, kořenové hlízy, výběžkaté oddenky a oddenky ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu: ex A. ve vegetačním klidu: - jiné než hyacinty, narcisy, tulipány a gladioly 06.02 Ostatní živé rostliny a kořeny, včetně řízků a roubů A. Nezakořeněné řízky a rouby: II. ostatní ex D. ostatní: - růže (všechny druhy Rosa) neroubované: - s krčkem o průměru nejvýše 10 mm - ostatní - jiné než mycélium (podhoubí k pěstování žampionů), rododendrony (azalky), sazenice zeleniny a jahod - Venkovní rostliny - Stromy a keře. jiné než ovocné a lesní: - Zakořeněné řízky a mladé rostliny - ostatní - ostatní: - Trvalky - ostatní - Pokojové rostliny - Zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů - jiné než kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, kromě kaktusů Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 06.03 Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné anebo jinak upravené: A. čerstvé: I. od 1. června do 31. října: - Růže - Karafiáty - Orchideje - Gladioly - Chryzantémy - ostatní II. od 1. listopadu do 31. května: - Růže - Karafiáty - Orchideje - Gladioly - Chryzantémy - ostatní 07.01. Zelenina, čerstvá nebo zmrazená: A. Brambory: II. rané F. Luštěniny, v podobě zrn nebo lusků: II. Fazole Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 07.01 ex H. Cibule, šalotka a česnek - Cibule M. Rajčata P. Okurky salátové a nakládačky I. Okurky salátové S. Sladká paprika nebo paprikové lusky T. ostatní: II. Lilek 08.01 Datle, banány, ananas, mango, plody mangostany, avokádo, kujava, kokosové ořechy, paraořechy, oříšky kešú (akažuové nebo ledvinovníkové), čerstvé nebo suché, ve skořápce nebo vyloupané. D. Avokádo PŘÍLOHA B Seznam uvedený v čl. 6 odst. 3 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) 02.01 Maso a poživatelné droby ze zvířat čísel 01.01 až 01.04 včetně, čerstvé, chlazené nebo zmrazené A. Maso: II. hovězí: a) čerstvé nebo chlazené III. vepřové a) z domácích prasat ex 1. Jatečně upravená těla nebo půlky: - čerstvé nebo chlazené ex 2. Kýty a kusy z nich: - čerstvé nebo chlazené ex 3. Přední části a kusy z nich: - čerstvé nebo chlazené ex 4. Hřbety a kusy z nich: - čerstvé nebo chlazené ex 5. Plece a kusy z nich: - čerstvé nebo chlazené ex 6. ostatní bb) bez označení: – čerstvé nebo chlazené ex b) ostatní – čerstvé nebo chlazené 20 20 20 20 20 20 20 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) 04.01 Mléko a smetana, čerstvé, nezahuštěné, neobsahující cukr : A. o obsahu tuku nejvýše 6 % hmotnostních: I. Jogurt, kefír, syrovátka, laktosérum, podmáslí a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko: ex a) ve spotřebitelském obalu o čistém obsahu nejvýše 2 l: – Jogurty 12,5 04.05 Ptačí vejce a žloutky, čerstvé, sušené nebo jinak konzervované, obsahující nebo neobsahující cukr: A. Vejce ve skořápce, čerstvá nebo konzervovaná: 1. Domácí drůbeže: ex b) ostatní: - slepičí 9 09.01 Káva, též pražená bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoli obsahem kávy: A. Káva: I. pražená a) s kofeinem 19 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) 19.03 Těstoviny B. ostatní 12 20.02 Zelenina, připravovaná nebo konzervovaná, jinak než v octě nebo v kyselině octové: ex C. Rajčata: - Rajčatové pyré o obsahu sušiny vyšším než 30 % hmotnostních, v hermeticky uzavřených nádobách 10 21.04 Omáčky; kořenící a ochucovací směsi: B. Omáčky na bázi rajčatového pyré 9 21.07 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: D.Upravené jogurty; mléko v prášku pro dětskou výživu nebo pro dietní či kuchyňské použití: I. Upravené jogurty: b) ostatní 12,5 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) 22.09 Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % obejmových; destiláty, likéry a jiné lihoviny; složené alkoholické přípravky (tzv. koncentrované výtažky) používané k výrobě nápojů: C. Lihoviny: I. Rum, arak a tafia v nádobách: ex a) o obsahu nejvýše 2 l: - Rum ex b) o obsahu vyšším než 2 l: - Rum 39,1 Ptas/l 39,1Ptas/l 39.02 Produkty polymerace a kopolymerace (polyethyleny, polytetrahaloethyleny, polyisobutylen, polystyren, polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polyvinylchlóracetát a ostatní deriváty polyvinylu, polyakrylu a polymethakrylu, kumaron-indenové pryskyřice atd.) C. ostatní: ex IV. Polypropylen: – v pásech o tloušťce vyšší než 0,1 mm VII. Polyvinylchlorid: ex b) v jiné formě: - trubky 10,5 10,5 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) 39.07 Výrobky z materiálů čísel 39.01 až 39.06 včetně: D. ostatní: V. z ostatních surovin: ex d) ostatní: - Talíře o průměru 17 až 21 cm včetně a pohárky z polystyrenu - Pytle sáčky a podobné výrobky z polyethylenu - Nádoby, jiné než demižony, láhve a flakony z polystyrenu - Trubky tvarované a potrubní tvarovky z polyvinylchloridu 15 10,5 15 10,5 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) 42.02 Cestovní potřeby (velké cestovní kufry, kufry, pouzdra na klobouky, cestovní vaky a brašny, batohy atd.), nákupní tašky, kabelky, školní brašny, aktovky, náprsní tašky, peněženky, nceséry, brašny na nářadí, pytlíky na tabák, schránky, pouzdra, pouzdra (na zbraně, hudební nástroje, divadelní kukátka, dalekohledy, šperky, flakony, límce, obuv, kartáče atd.) a podobné schránky, z přírodní, umělé nebo kompozitní usně, z vulkánfíbru, fólií a plastů, lepenky nebo tkanin: ex A z plastových fólií: – polyethylenové pytle 10,5 48.05 Papír a lepenka, zvlněné (též s plochými nalepenými listy na povrchu), krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích nebo listech (arších): A. Vlnitý papír a lepenka ex B) ostatní: – Krepovaný papír používaný v domácnosti, o plošné hmotnosti nejméně 15 g.-m2, avšak nižší než 50 g.-m2 14 12,5 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) ex 48.14 Potřeby pro korespondenci: dopisní papíry v blocích, obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky; krabice, tašky a podobné obaly z papíru nebo lepenky obsahující potřeby pro korespondenci: – dopisní papíry, v blocích 15 48.15 Ostatní papír a lepenka, nařezané pro určité účely: ex B. ostatní: – toaletní papír, v kotoučích – papír pro kancelářské stroje a podobně, v pásech nebo na cívkách 12 12 48.16 Krabice, pytle a jiné obaly z papíru nebo lepenky; zboží z papíru nebo lepenky používané v kancelářích, obchodech a podobně: ex A. Krabice, pytle a jiné obaly z papíru nebo lepenky: Krabice z vlnitého papíru nebo vlnité lepenky – Sáčky, kapsy, tašky a kornouty, z kraftového papíru – Krabičky na doutníky a cigarety 15 11 14 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) ex 48.18 Rejstříky, účetní knihy, bloky (poznámkové, bloky objednávek, stvrzenek), poznámkové notesy, diáře, psací podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné) a jiné školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru nebo lepenky: – Poznámkové notesy a sešity 13 ex 48.19 Etikety všech druhů z papíru nebo lepenky, potištěné nebo nepotištěné, ilustrované nebo neilustrované, též gumované: – Etikety všech druhů, kromě kroužků na doutníky 14,5 48.21 Ostatní výrobky z papíroviny, papíru, lepenky nebo buničité vaty: B. Dětské pleny ex I. neupravené pro drobný prodej: – z buničité vaty ex II. ostatní: – z buničité vaty ex D. Ložní prádlo, stolní prádlo a výrobky používané k toaletním účelům (včetně kapesníků, čisticího a odličovacího hedvábného papíru), výrobky používané při přípravě jídel; spodní prádlo a jiné oděvy: – Ručníky a ubrousky ex E. Hygienické vložky a tampony – Hygienické vložky, z buničité vaty F. ostatní: ex I. Výrobky používané k chirurgickým, lékařským nebo hygienickým účelům, neupravené pro drobný prodej: – Hygienické pleny, z buničité vaty ex II nespecifikované výrobky: – Hygienické pleny, z buničité vaty 14 14 14 14 14 14 14 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) 70.10 Demižony, láhve, flakony, baňky, zavařovací sklenice, lékovky a jiné obaly, ze skla; zátky, víčka a jiné uzávěry, ze skla: – kromě obalů vyrobených ze skleněné trubky o tloušťce stěny menší než 1 mm a zátek, víček a jiných uzávěrů 9 ex 76.08 8,4 8,4 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Sazba (%) 94.03 Ostaní nábytek a části nábytku: ex B. ostatní – Lůžka z obecných kovů – Police a jejich části, z obecných kovů 13 11,5 94.04 Drátěnky; ložní potřeby a podobné výrobky, pérované nebo vycpávané či uvnitř vyložené jakýmkoli materiálem, jako jsou matrace, pokrývky, peřiny, podhlavníky, polštáře, polštářky atd., včetně výrobků z lehčené pryže nebo lehčených plastů, též povlečené: A. Ložní potřeby a podobné výrobky, z lehčené pryže nebo lehčených plastů, též povlečené ex B. ostatní: – Drátěnky, matrace a podhlavníky 12 13 Protokol č. 3 o obchodu se zbožím mezi Španělskem a Portugalskem po dobu uplatňování přechodných opatření Článek 1 1. Pouze pro produkty uvedené v příloze II Smlouvy o EHS a s výhradou ustanovení tohoto protokolu uplatňují Španělsko a Portugalsko ve svých obchodních vztazích zacházení dohodnuté mezi každým z nich na jedné straně a Společenstvím ve stávajícím složení na straně druhé, jak je vymezeno v kapitole I oddílu II a v kapitole I oddílu III čtvrté části aktu o přistoupení. 2. Španělské království uplatňuje pro výrobky pocházející z Portugalska uvedené v kapitolách 25 až 99 společného celního sazebníku, s výjimkou výrobků uvedených v nařízeních (EHS) č. 2783/75, (EHS) č. 3033/80 a (EHS) č. 3035/80, stejný režim, jaký uplatňuje Společenství ve stávajícím složení vůči Portugalsku, zejména pokud jde o odstranění cel a poplatků s rovnocenným účinkem a množstevních omezení dovozu a vývozu a opatření s rovnocenným účinkem, pokud jde o zboží uvedené ve Smlouvě o EHS a splňující v Portugalsku podmínky článků 9 a 10 uvedené smlouvy nebo o zboží uvedené ve Smlouvě o ESUO, které je v souladu s uvedenou smlouvou v Portugalsku ve volném oběhu. Portugalská republika uplatňuje pro výrobky pocházející ze Španělska uvedené v kapitolách 25 až 99 společného celního sazebníku, s výjimkou výrobků uvedených v nařízeních (EHS) č. 2783/75, (EHS) č. 3033/80 a (EHS) č. 3035/80, stejný režim jako vůči Společenství ve stávajícím složení. 3. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou přijme do 1. března 1986 pravidla původu zboží, která se vztahují na obchod mezi Španělskem a Portugalskem. Článek 2 Pro účely článku 48 aktu o přistoupení, pokud jde o produkty ze seznamu v příloze A, se výlučná španělská dovozní cla uvedená v odstavci 3 uvedeného článku odstraňují postupným otevíráním kvót pro dovoz výrobků pocházejících z Portugalska od 1. března 1986. Objemy kvót pro rok 1986 jsou uvedeny ve výše uvedeném seznamu. Španělské království zvyšuje objemy kvót za podmínek uvedených v téže příloze. Ke každé kvótě je připojeno procentní zvýšení a následující zvýšení se vypočte na základě takto získaného součinu. Článek 3 1. Odchylně od článku 1 zavádí Španělské království od 1. března 1986 do 31. prosince 1990 pro výrobky pocházející z Portugalska a uvedené v příloze B celní stropy s osvobozením od cla. Pokud jsou dosažena množství stanovená pro každý z uvedených celních stropů, může Španělské království na dobu do konce běžného kalendářního roku cla znovu zavést; tyto celní sazby jsou stejné jako sazby, které ve stejném období uplatňuje pro Společenství ve stávajícím složení. Objem celních stropů pro rok 1986 je uveden v příloze B a roční časový rozvrh postupného zvyšování je následující: – 1987: 10 % – 1988: 12 % – 1989: 14 % – 1990: 16 % Zvýšení je připočteno ke každé kvótě a následující zvýšení se vypočte na základě takto získaného součinu. 2. Režim celních stropů podle odstavce 1 se bude rovněž vztahovat v roce 1990 na textilní výrobky uvedené v příloze C. 3. Až do 31. prosince 1990 mohou Španělské království a Portugalská republika podrobit dovozy výrobků uvedených v příloze B předběžnému dohledu výhradně pro statistické účely. V roce 1990 může Španělské království podrobit dovozy výrobků uvedených v příloze C předběžnému dohledu výhradně pro statistické účely. Uplatňování tohoto statistického dohledu nesmí být v žádném případě příčinou zpoždění dovozu výše uvedených výrobků. Článek 4 1. Až do 31. prosince 1990 může Španělské království podrobit předběžnému dohledu při dovozu výhradně pro statistické účely následující výrobky pocházející z Portugalska: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 47.01 Papírovina 48.01 Papír a lepenka, včetně buničité vaty, v kotoučích nebo listech Uplatňování tohoto statistického dohledu nesmí být v žádném případě příčinou zpoždění dovozu výše uvedených výrobků 2. Za podmínek a ve lhůtách stanovených v odstavci 1 může Portugalská republika podrobit výrobky uvedené v odstavci 1 pocházející ze Španělska předběžnému dohledu při dovozu výhradně pro statistické účely. Článek 5 1. Až do 31. prosince 1988 může Portugalská republika podrobit předběžnému dohledu při dovozu výhradně pro statistické účely následující výrobky pocházející ze Španělska: a) výrobky spadající do oblasti působnosti Smlouvy o ESUO, b) Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 73.14 Dráty ze železa nebo oceli, holé nebo potažené, kromě izolovaných drátů používaných pro elektroinstalace 73.15 Slitiny oceli a ušlechtilá uhlíková ocel v podobě výrobků čísel 73.06 až 73.14 včetně: A. Ušlechtilá uhlíková ocel: ex VIII. Dráty holé nebo potažené, kromě izolovaných drátů používaných pro elektroinstalace: – dráty holé 73.12 Trubky a potrubí (včetně polotovarů) ze železa nebo oceli, kromě výrobků čísla 73.19 Uplatňování tohoto statistického dohledu nesmí být v žádném případě příčinou zpoždění dovozu výše uvedených výrobků. Obě strany mohou vzájemnou dohodou prodloužit režim statistického dohledu na dobu nejvýše do 31. prosince 1990. V případě neshody může Komise na žádost jednoho z obou uvedených států rozhodnout o prodloužení uvedeného režimu, zjistí-li závažné narušení portugalského trhu. 2. Za podmínek stanovených v odst. 1 druhém pododstavci může Portugalská republika až do 31. prosince 1992 podrobit předběžnému dohledu při dovozu výhradně pro statistické účely následující výrobky pocházející ze Španělska: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 22. 02 Limonády, aromatizované sodovky (včetně takto upravených minerálních vod) a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných a zeleninových šťáv čísla 20.07 22.03 Pivo 3. Za podmínek stanovených v odst. 1 druhém pododstavci může Španělské království až do 31. prosince 1992 podrobit předběžnému dohledu při dovozu výhradně pro statistické účely výrobky uvedené v příloze VII aktu o přistoupení, jakož i lihoviny položky 22.09 C společného celního sazebníku pocházející z Portugalska. Článek 6 1. Dojde-li do 31. prosince 1990, pokud jde o výrobky uvedené v článku 4, k náhlým a významným změnám v jejich tradičních obchodních tocích, konzultují se Španělské království a Portugalská republika navzájem ve lhůtě nejvýše pěti pracovních dnů od žádosti podané jedním z uvedených členských států, aby vyhodnotily situaci a dosáhly dohody, co se týče přijetí případných opatření. 2. Dojde-li do 31. prosince 1990, pokud jde o výrobky uvedené v čl. 5 odst. 1, k náhlým a významným změnám v dovozu výrobků pocházejících ze Španělska do Portugalska, konzultují se Španělské království a Portugalská republika navzájem ve lhůtě nejvýše pět pracovních dnů od obdržení žádosti Španělským královstvím, aby vyhodnotily situaci a dosáhly dohody, co se týče přijetí případných opatření. 3. Pokud v rámci konzultací stanovených v odstavcích 1 a 2 nedosáhnou Španělské království a Portugalská republika dohody, stanoví Komise ve zkráceném řízení s ohledem na kritéria ochranné doložky uvedené v článku 379 aktu o přistoupení ochranná opatření, která považuje za nezbytná, a upřesní podmínky a způsoby jejich uplatňování. Článek 7 1. Pokud se vyrovnávací částky uvedené v článcích 72 a 240 aktu o přistoupení nebo mechanismus vyrovnávacích částek uvedený v článku 270 uplatňují v obchodu mezi Španělskem a Portugalskem pro jeden nebo více základních produktů považovaných za produkty, které byly použity při výrobě zboží podle nařízení Rady (EHS) č. 3933/80 ze dne 11. listopadu 1982, kterým se stanoví obchodní úprava pro určité zboží vyrobené ze zemědělských produktů, jsou použitelná přechodná opatření stanovena v souladu s pravidly stanovenými v článcích 53 a 213 uvedeného aktu. Vyrovnávací částky použitelné v obchodě mezi Španělským královstvím a Portugalskou republikou jsou vybírány anebo poskytovány státem, v němž jsou ceny dotyčných základních zemědělských produktů vyšší. 2. Clo tvořící pevnou složku zdanění vztahujícího se ke dni přistoupení na dovoz zboží, uvedeného v nařízení (EHS) č. 3033/82, ze Španělska do Portugalska a naopak je stanoveno v souladu s články 53 a 213 aktu o přistoupení. Je-li však clo u produktů uvedených v příloze XIX uvedeného aktu o přistoupení, vypočtené podle výše uvedených ustanovení a tvořící pevnou složku zdanění, které se v Portugalsku vztahuje na dovoz ze Španělska, nižší než cla v uvedené příloze, použijí se cla podle této přílohy. Je-li uvedené clo u týchž výrobků vyšší než clo tvořící pevnou složku zdanění, které se v Portugalsku vztahuje na dovoz ze Společenství ve stávajícím složení, použije se stejné clo jako pro výrobky ze Společenství. Předchozí pododstavec se nevztahuje na čokoládu a jiné potravinové přípravky obsahující kakao čísla 18.06 společného celního sazebníku. Pokud jde o uvedené produkty, nemůže být pevná složka zdanění, které se v Portugalsku vztahuje na dovoz ze Španělska, vyšší než 32 %. Článek 8 1. S ohledem na platná ustanovení, a zejména na ustanovení, která se týkají tranzitu přes Společenství, stanoví Komise metody administrativní spolupráce, jejichž účelem je zajistit, aby se na zboží splňující podmínky vyžadované pro tranzit vztahovalo zacházení podle tohoto protokolu. Součástí těchto metod jsou rovněž nezbytná opatření zajišťující, aby bylo pro zboží, na něž se vztahuje uvedené zacházení ve Španělsku nebo v Portugalsku, při zpětném odeslání do Společenství ve stávajícím složení uplatňováno stejné zacházení jako v případě jeho přímého dovozu. 2. Až do 28. února 1986 zůstávají pro obchod mezi Španělskem a Portugalskem v platnosti režimy, kterými se řídí obchod mezi těmito dvěma státy v současné době. 3. Komise určí, která ustanovení se od 1. března 1986 vztahují na obchod mezi Španělskem a Portugalskem, pokud jde o zboží vyrobené ve Španělsku nebo v Portugalsku, při jehož výrobě bylo použito: – produktů, na které nebylo uplatňováno clo a poplatky s rovnocenným účinkem, které pro ně byly použitelné ve Španělsku nebo v Portugalsku, anebo na něž se vztahovalo úplné nebo částečně vrácení uvedených cel a poplatků, – zemědělských produktů nesplňujících podmínky požadované pro propuštění do volného oběhu ve Španělsku nebo v Portugalsku. Při přijímání uvedených ustanovení Komise přihlédne k pravidlům stanoveným v aktu o přistoupení, která se týkají odstraňování cel mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem a Portugalskem a postupného uplatňování společného celního sazebníku ve Španělském království a v Portugalské republice a předpisů v oblasti společné zemědělské politiky. Článek 9 1. Není-li v aktu o přistoupení a v tomto protokolu stanoveno jinak, vztahují se platné celní předpisy týkající se obchodu se třetími zeměmi za stejných podmínek na obchod mezi Španělskem a Portugalskem tak dlouho, dokud jsou vybírána cla při uvedeném obchodu. Pro stanovení celní hodnoty v obchodu mezi Španělskem a Portugalskem a v obchodu se třetími zeměmi je až do – 31. prosince 1992 v případě průmyslových výrobků, – 31. prosince 1995 v případě zemědělských produktů za celní území považováno celní území, jak je definováno v právních předpisech platných ve Španělském království a v Portugalské republice k 31. prosinci 1985. 2. Španělské království a Portugalská republika uplatňují ve svých obchodních vztazích od 1. března 1986 nomenklaturu společného celního sazebníku a nomenklaturu sjednoceného sazebníku ESUO. Článek 10 Portugalská republika používá v rámci svého obchodu s Kanárskými ostrovy a s Ceutou a Melillou zvláštní režimy, které byly pro tato území sjednány mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělským královstvím a které jsou uvedeny v protokolu č. 2. Článek 11 Aniž je dotčen čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec, přijme Komise okamžitě po přistoupení veškerá opatření, která se ukáží jako nezbytná k provedení tohoto protokolu, a zejména prováděcí pravidla týkající se dohledu stanoveného v článcích 3, 4 a 5. PŘÍLOHA A Seznam uvedený v článku 2 protokolu č. 3 Číslo kvóty Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Objem základních kvót (1986) Sazba ročního zvýšení (%) 1 24.02 Zpracovaný tabák, tabákové výtažky a maceráty (praiss) A.Cigarety 300 000 000 jednotek 20 2 24.02 B.Doutníky a doutníčky (cigarillos) 3 510 000 jednotek 20 3 24.02 C. Tabák ke kouření D. Žvýkací tabák a šňupací tabák E. ostatní, včetně aglomerovaného tabáku ve formě listů 60 tun 20 4 27.10 Ropné oleje nebo oleje ze živičných nerostů (jiné než surové); jinde neuvedené ani nezařazené přípravky obsahující podíl přípravků z ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů nejméně 70 % hmotnostních a přípravky, ve kterých jsou tyto oleje základní složkou: ex A.Lehké oleje - kromě motorových benzinů a petroleje 7 427 tun 10 Číslo kvóty Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Objem základních kvót (1986) Sazba ročního zvýšení (%) 5 27.10 ex A. Lehké oleje: – Motorové benziny 9 531 tuna 10 6 27.10 ex A. Lehké oleje - petrolej 6 000 tun 10 7 27.10 C. Těžké oleje I. Palivo pro vznětové motory (motorová nafta) 7 400 tun 18,5 8 27.10 C. Těžké oleje II. Mazut 13 600 tun 12,5 9 27.10 34.03 C. Těžké oleje III. Mazací oleje a ostatní Mazací prostředky a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, kůže nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících nejméně 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných materiálů ex A. Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných materiálů – kromě mazacích prostředků pro úpravu textilních materiálů, kůže a kožešin 850 tun 10 Číslo kvóty Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Objem základních kvót (1986) Sazba ročního zvýšení (%) 10 27.11 Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky 17 000 tun 10 11 27.12 27.13 Vazelína Parafín, ropné vosky nebo vosky z nerostných živic, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, parafinové zbytky (“gáč”, “slack wax” atd.), též obarvené. 400 tun 10 12 27.14 27.15 27.16 Ropné živice, ropný koks a ostatní odpady ropných olejů nebo živičných nerostů Přírodní živice a asfalty, břidlice a živičné písky; živičné horniny Živičné směsi na bázi asfaltu nebo přírodní živice, ropného asfaltu, přírodního asfaltu nebo smoly přírodního asfaltu (asfaltové tmely, “cut-backs” atd.) 6 000 tun 10 PŘÍLOHA B Seznam uvedený v článku 3 protokolu č. 3 Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1986) 1 ex 58.04 58.09 60.01 Vlasové textilie, smyčkové textilie a žinylkové předdílo, kromě výrobků čísel 55.08 a 58.05: – z bavlny Tyly, bobinové tyly a síťové textilie, vzorované; krajky (strojově a ručně vyrobené) v metráži, pásech nebo motivech: B. Krajky: ex I. ručně vyrobené: – kromě krajek z bavlny, vlny a syntetických a umělých vláken II. strojově vyrobené Pletené nebo háčkované textilie ne elastické ani povrstvené pryží, kusové: C. ostatní textilní materiály: I. z bavlny 65 tun Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1986) 2 60.04 60.05 Spodní oděvy pletené nebo háčkované ne elastické ani povrstvené pryží: A. Kojenecké oděvy, oděvy dívčí až do obchodní velikosti 86 včetně: I. Trička: a) z bavlny II. Roláky: a) z bavlny III. ostatní b) z bavlny B. ostatní: IV.ostatní: d) z bavlny: 1. pánské a chlapecké: bb) pyžama 2. dámské, dívčí a dětské: aa) pyžama bb) noční košile Svrchní oděvy, oděvní doplňky a ostatní pletené nebo háčkované výrobky ne elastické ani povrstvené pryží: A. Svrchní oděvy a oděvní doplňky: II. ostatní: ex a) Oděvy pletené nebo háčkované čísla 59.08: – z bavlny b) ostatní 1. Kojenecké oděvy, dívčí oděvy až do obchodní velikosti 86 včetně: cc) z bavlny 2. Plavky: 6 tun Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1986) bb) z bavlny 3. Teplákové soupravy (tepláky): bb) z bavlny 4. ostatní svrchní oděvy cc) Šaty: 44. z bavlny dd) Sukně, včetně kalhotových sukní: 33. z bavlny A. II. E) 4. ee) Kalhoty: ex 33 z ostatních textilních materiálů: – z bavlny ff) Pánské a chlapecké obleky a komplety, kromě lyžařských kompletů: ex 22. z ostatních textilních materiálů: – z bavlny gg) Dámské, dívčí a dětské kostýmy a komplety, kromě lyžařských kompletů: 44. z bavlny hh) Kabáty a kabátky 44. z bavlny ijij) Větrovky, bundy a podobné výrobky: ex 11. z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny, syntetických nebo umělých vláken: – z bavlny kk) Kostýmy a lyžařské komplety, dvoudílné nebo třídílné: ex 11. z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny, syntetických nebo umělých vláken: - z bavlny ll) ostatní svrchní oděvy: 44. z bavlny 5. Oděvní doplňky: ex cc) z ostatních textilních materiálů: – z bavlny B.ostatní: ex III. z ostatních textilních materiálů – z bavlny Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1986) 3 61.01 Pánské a chlapecké svrchní oděvy: A. Oděvy ve stylu western a ostatní podobné oděvy pro kostýmované převleky, obchodní velikost nejvýše 158; oděvy z textilií čísel 59.08, 59.11 nebo 59.12 : II. ostatní : ex a) Kabáty : – z bavlny ex b) ostatní: - z bavlny 10 tun B. ostatní I. Pracovní oděvy a) Svrchní kombinézy, náprsníkové kalhoty se šlemi 1. z bavlny b) ostatní 1. z bavlny II. Plavky: ex b) z ostatních textilních materiálů: - z bavlny III. Koupací pláště, župany, domácí kabátky a podobné domácí oděvy: d) z bavlny IV. Parky, větrovky, bundy a podobné výrobky b) z bavlny V. ostatní : a) Kabátky : 3. z bavlny b) Svrchníky, pláště a ostatní kabáty, včetně pláštěnek: 3. z bavlny c) Obleky a komplety, kromě lyžařských: 3. z bavlny B. V. f) Obleky, komplety a lyžařské komplety, dvoudílné nebo třídílné: ex l. z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny, syntetických nebo umělých vláken: – z bavlny g) ostatní oděvy: 3. z bavlny Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1986) 61.02 Dámské , dívčí a dětské svrchní oděvy: A. Kojenecké oděvy, dívčí oděvy až do obchodní velikosti 86 včetně; oděvy ve stylu western a ostatní podobné oděvy pro kostýmované převleky, obchodní velikost nejvýše 158: 1. Kojenecké oděvy; dívčí oděvy až do obchodní velikosti 86 včetně : a) z bavlny B. ostatní: I. Oděvy z textilií čísel. 59.08, 59.11 nebo 59.12 : ex a) Kabáty: – z bavlny ex b) ostatní: – z bavlny II. ostatní: a) Zástěry, pracovní pláště a ostatní pracovní oděvy: 1. z bavlny b) Plavky : ex 2. z ostatních textilních materiálů: – z bavlny c) Koupací pláště, župany a noční kabátky a podobné výrobky: 2. z bavlny d) Parky, větrovky, bundy a podobné výrobky: 2. z bavlny e) ostatní : 1. Kabátky: cc) z bavlny 2. Kabáty a pláště, včetně pláštěnek: cc) z bavlny 3. Kostýmy a komplety, kromě lyžařských: cc) z bavlny 4. Šaty : ee) z bavlny 5. Sukně, včetně kalhotových sukní : cc) z bavlny 8. Obleky, komplety a lyžařské komplety, dvoudílné nebo třídílné: ex aa) z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny, syntetických nebo umělých vláken: – z bavlny 9. ostatní oděvy: cc) z bavlny Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1986) 4 61.03 61.04 Pánské a chlapecké spodní oděvy (spodní prádlo), včetně límců, připínacích límců, náprsenek a manžet: B. Pyžama: II. z bavlny C. ostatní II. z bavlny Dámské, dívčí a dětské spodní oděvy (spodní prádlo): A. Kojenecké oděvy; dívčí oděvy až do obchodní velikosti 86 včetně: I. z bavlny B. ostatní I. Pyžama a noční košile . b) z bavlny II. ostatní: b) z bavlny 3 tuny 5 60.04 Spodní oděvy pletené nebo háčkované ne elastické ani povrstvené pryží: B.ostatní: IV. ostatní b) ze syntetických vláken: 1. pánské a chlapecké: cc) slipy a spodky 2.dámské, dívčí a dětské dd) kalhotky a kalhotky s nohavičkou d) z bavlny: 1. pánské a chlapecké: cc) slipy a spodky: 2. dámské, dívčí a dětské cc) kalhotky a kalhotky s nohavičkou 1 milion jednotek 6 39.02 Produkty polymerace a kopolymerace (polyethylen, polytetrahaloethylen, polyisobutylen, polystyren, polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polyvinylchloracetát a ostatní deriváty polyvinylu, polyakryliacké a polymethakrylické deriváty, kumaron–indenové pryskyřice atd.) 12 000 tun Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1986) 7 45.02 Kostky, desky, listy a pásy z přírodního korku, včetně kostek nebo čtverců pro výrobu zátek 1 tuna 8 45.03 Výrobky z přírodního korku 200 tun 9 45.04 Aglomerovaný korek (též s pojidlem) a výrobky z aglomerovaného korku 500 tun PŘÍLOHA C Seznam uvedený v článku 3 protokolu č. 3 Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1990) 1 55.05 Příze bavlněná neupravená pro drobný prodej 245 tun 2 55.09 Ostatní textilie z bavlny 245 tun 3 56.07 a Textilie ze syntetických nebo umělých střižových vláken: A. ze syntetických vláken 325 tun 4 60.04 Spodní prádlo pletené nebo háčkované ne elastické ani povrstvené pryží B. ostatní I. Trička II. Nátělníky: a) z bavlny b) ze syntetických vláken c) z umělých vláken IV. ostatní: b) ze syntetických vláken 1. pánské a chlapecké aa) košile s dlouhým a krátkým rukávem dd) ostatní 2. dámské, dívčí a dětské ee) ostatní d) z bavlny 1. pánské a chlapecké aa) košile s dlouhým a krátkým rukávem dd) ostatní 2. dámské, dívčí a dětské dd) ostatní 814 000 jednotek Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1990) 5 60.05 Svrchní oděvy, oděvní doplňky a ostatní pletené nebo háčkované výrobky ne elastické ani povrstvené pryží: A. Svrchní oděvy a oděvní doplňky: I. Svetry a pulovry obsahující nejméně 50 % hmotnostních vlny, jejichž jednotková váha je 600g nebo více: oděvy ve stylu western a jiné podobné oděvy používané jako kostýmované převleky, obchodní velikost nižší než 158: a) Svetry a pulovry obsahujících nejméně 50 % hmotnostních vlny o jednotkové váze 600g a více II. ostatní: b) ostatní 4. ostatní svrchní oděvy bb) Svetry, pulovry (s rukávy nebo bez), twinsety, vesty na rozepínání kabátky kromě kabátků podpoložky 60.05 A II b) 4: 652 000 jednotek 11. pánské a chlapecké aaa) z vlny bbb) z jemných zvířecích chlupů ccc) ze syntetických vláken ddd) z umělých vláken eee) z bavlny 22. dámské, dívčí a dětské bbb) z vlny ccc) z jemných zvířecích chlupů ddd) ze syntetických vláken eee) z umělých vláken fff) z bavlny Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1990) 7 60.05 61.02 Svrchní oděvy, oděvní doplňky a ostatní pletené nebo háčkované výrobky ne elastické ani povrstvené pryží: A. Svrchní oděvy a oděvní doplňky: b) ostatní: 4. ostatní svrchní oděvy: aa) Košile a halenky dámské, dívčí a dětské: 22. z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 33. ze syntetických vláken 44. z umělých vláken 55. z bavlny Dámské a dívčí svrchní oděvy: B. ostatní: II. ostatní: e) ostatní: 7. Halenky a košile: bb)ze syntetických nebo umělých vláken cc) z bavlny ex dd) z ostatních textilních materiálů: – z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 293 000 jednotek 8 61.03 Spodní oděvy (spodní prádlo), pánské, chlapecké, včetně límců, připínacích límců, náprsenek a manžet: A. Košile s dlouhými a krátkými rukávy: I. ze syntetických vláken II. z bavlny ex III. z ostatních materiálů: – z vlny nebo – z umělých vláken 814 000 jednotek 9 55.08 62.02 Smyčkové tkaniny typu froté z bavlny Ložní, stolní, toaletní, kuchyňské prádlo: záclony, záclonky a jiné bytové textilie: B. ostatní: III. Toaletní a kuchyňské: a) z bavlny 1. smyčkové typu froté 325 tun Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1990) 10 61.05 Kapesníky a kapesníčky: A.z bavlny ex C. z ostatních textilních materiálů: – z vlny nebo – ze syntetických nebo umělých vláken 1,6 tuny 11 62.02 Ložní, stolní, toaletní, kuchyňské prádlo; záclony, záclonky a jiné bytové textilie: B. ostatní I. Ložní prádlo: a) z bavlny ex c) z ostatních materiálů - z vlny nebo - ze syntetických nebo umělých vláken 407 tun 12 51.04 Textilie ze syntetických nebo umělých vláken (včetně monofilu nebo pásků čísel 51.01 nebo 51.02) A. Textilie ze syntetických vláken III. Textilie z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu, o šířce: a) menší než 3 mm 325 tun 62.03 Pytle a pytlíky používané při balení: B. z ostatních textilních materiálů: II. ostatní: b) z textilií ze syntetických vláken 1. z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu 13 62.02 Ložní, stolní, toaletní, kuchyňské prádlo; záclony, záclonky a jiné bytové textilie: B. ostatní II. Stolní prádlo: a) z bavlny ex c) z ostatních textilních materiálů: - z vlny nebo - ze syntetických nebo umělých vláken 245 tun Číslo celního stropu Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní objem (1990) 14 59.04 z toho ex 59.04 Motouzy; provazy a lana, pletená nebo nepletená: – ze syntetických vláken 2 282 tuny 1 466 tun Protokol č. 4 Mechanismus doplňkových povinností v rámci dohod o rybolovu uzavřených Společenstvím se třetími zeměmi 1. Pro provádění činností vykonávaných jako doplněk rybolovné činnosti je pro plavidla plující pod vlajkou některého z členských států Společenství ve vodách pod svrchovaností nebo soudní pravomocí některé třetí země zaveden zvláštní režim v rámci povinností stanovených na základě dohod o rybolovu, které Společenství uzavřelo s příslušnou třetí zemí. 2. K činnostem, které lze považovat za doplněk rybolovné činnosti za podmínek a omezení přesně stanovených v odstavcích 3 a 4, patří: – zpracování na území dotyčné třetí země produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou členských států Společenství ve vodách uvedené třetí země v rámci rybolovné činnosti vyplývající z provádění dohody o rybolovu s cílem uvést tyto produkty na trh Společenství pod čísly kapitoly 3 společného celního sazebníku, – nakládka a překládka produktů rybolovu kapitoly 3 společného celního sazebníku na palubu plavidla plujícího pod vlajkou členského státu a provádějícího činnost v rámci činností stanovených v takové dohodě o rybolovu s cílem jejich přepravy, jakož i případného zpracování za účelem jejich uvedení na trh Společenství. 3. U dovozu produktů, které jsou předmětem činností uvedených v odstavci 2, do Společenství se částečné nebo úplně pozastavuje celní sazba společného celního sazebníku nebo se na ně vztahuje zvláštní režim poplatků za podmínek a doplňkových omezení stanovených každoročně s ohledem na objem rybolovných práv vyplývajících z dotyčných dohod a k nim připojených pravidel. 4. Do 1. března 1986 přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou obecná prováděcí pravidla k tomuto režimu, a zejména kritéria týkající se stanovení a rozdělení dotyčných množství. Úpravy tohoto režimu, které se na základě zkušeností ukáží jako nezbytné, budou přijaty podle stejného postupu. Prováděcí pravidla k tomuto režimu a dotyčná množství budou přijata postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81. ___________________ Protokol č. 5 o příspěvcích nových členských států do fondů Evropského společenství uhlí a oceli Příspěvky nových členských států do fondů Evropského společenství uhlí a oceli jsou stanoveny následovně: – Španělské království – 54 400 000 ECU, – Portugalská republika – 2 475 000 ECU. Platby těchto příspěvků se uskuteční: – pokud jde o Španělské království, ve třech stejných ročních bezúročných splátkách od 1. ledna 1986, – pokud jde o Portugalskou republiku, ve čtyřech stejných ročních bezúročných splátkách od 1. ledna 1986. Každá z těchto splátek se uskuteční ve volně směnitelné národní měně každého nového členského státu. __________________ Protokol č. 6 o španělských ročních celních kvótách na dovoz motorových vozidel položky 87.02 A I b) společného celního sazebníku, uvedených v článku 34 aktu o přistoupení 1. Od 1. ledna 1986 otevírá Španělsko roční celní kvóty na dovoz motorových vozidel se vznětovým nebo zážehovým motorem pro přepravu osob, jiných než autokarů nebo autobusů, položky 87.02 A I b) společného celního sazebníku pocházejících ze Společenství ve stávajícím složení. Clo uplatňované v rámci této celní kvóty je stanoveno na 17,4 %. Kvóta se zrušuje dnem 31. prosince 1988. Základní objem celní kvóty je stanoven na 32 000 motorových vozidel. Od 1. ledna 1987 se zvyšuje na 36 000 motorových vozidel a od 1. ledna 1988 na 40 000 motorových vozidel. 2. Roční objemy jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina je dále rozdělena do čtyř kategorií podle obsahu válců: – méně než 1 275 cm3, – od 1 275 do 1 990 cm3 včetně, – více než 1 990 do 2 600 cm3 včetně, – více než 2 600 cm3. Druhá skupina představuje rezervu. První skupina je rozdělena následovně: a) v roce 1986: 28 000 jednotek, z toho: – 3 000 jednotek v kategorii méně než 1 275 cm3, – 13 000 jednotek v kategorii od 1 275 do 1 990 cm3 včetně, – 11 000 jednotek v kategorii více než 1 990 do 2 600 cm3 včetně, – 1 000 jednotek v kategorii více než 2 600 cm3; b) v roce 1987: 32 000 jednotek, z toho: – 3 400 jednotek v kategorii méně než 1 275 cm3, – 14 850 jednotek v kategorii od 1 275 do 1 990 cm3 včetně, – 12 600 jednotek v kategorii více než 1 990 do 2 600 cm3 včetně, – 1 150 jednotek v kategorii více než 2 600 cm3; c) v roce 1988: 36 000 jednotek, z toho: – 3 850 jednotek v kategorii méně než 1 275 cm3, – 16 700 jednotek v kategorii od 1 275 do 1 990 cm3 včetně, – 14 150 jednotek v kategorii více než 1 990 do 2 600 cm3 včetně, – 1 300 jednotek v kategorii více než 2 600 cm3. Roční rezerva 4 000 vozidel pro léta 1986, 1987 a 1988 se vztahuje na dovozy vozidel se všemi obsahy válců. Avšak použití této rezervy se omezuje na motorová vozidla pocházející z Itálie nebo ze Spojeného království v poměru 2 000 vozidel pro každý z uvedených členských států. 3. Předpisy týkající se správy a použití roční celní kvóty zajišťují zejména stejný a plynulý přístup všech motorových vozidel vyrobených ve Společenství ve stávajícím složení a nepřerušené uplatňování celní sazby stanovené pro uvedenou kvótu všem výrobcům ve Společenství ve stávajícím složení až do vyčerpání kvóty. Tyto předpisy zaručují, že objem kvóty je plně využit na konci každého roku. Stav využití roční celní kvóty je společně přezkoumán Španělským královstvím a Komisí 1. října každého roku. 4. Španělské království oznámí Komisi 15. března, 15. května, 15. července, 15. září, 15. listopadu a 15. ledna každého roku tyto informace: – stav čerpání jednotlivých částí kvóty, – případné zvýšení objemu jednotlivých částí čerpáním z rezervy, – zpětný převod do rezervy, – stav rezervy, – jakékoli další informace, které Komise považuje za nezbytné. 5. Dříve než ve Španělském království vstoupí v platnost jakýkoli prováděcí akt k tomuto protokolu, bez ohledu na právní formu, včetně dekretu, směrnice nebo administrativního pokynu, musí být předložen Komisi, aby jej mohla posoudit z hlediska slučitelnosti se Smlouvou, aktem o přistoupení, a zejména s tímto protokolem. Španělské království sdělí Komisi veškeré změny takového aktu. __________________ Protokol č. 7 o španělských množstevních kvótách 1. Kvóty stanovené v článku 43 jsou celkové a jsou otevřeny bez diskriminace všem stávajícím členským státům. Jsou otevřeny všem producentům bez omezení. 2. Kvóty se otevírají vždy pro celou část na začátku kalendářního roku. Španělské království však může otevřít uvedené kvóty pro dvě stejné části, přičemž druhá část kvóty začíná na začátku druhého pololetí. V takovém případě se zůstatek z první části převede do druhé části, aby byla dodržena celková roční výše. 3. Každý rok a každé pololetí oznámí Španělské království Komisi a vyhlásí otevření kvót. 4. Lhůta pro předložení žádosti o licenci je nejméně 4 týdny od zveřejnění nebo oznámení; jakmile uvedená lhůta uplyne, Španělské království udělí licence ve lhůtě nejvýše 20 pracovních dnů. 5. Dovozní licence je platná nejméně šest měsíců. 6. Španělské království poskytne Komisi pololetní informace o využití kvót. Protokol č. 8 o španělských patentech 1. Španělské království se zavazuje, že po přistoupení učiní své vnitrostátní právní předpisy týkající se patentů slučitelné se zásadami volného pohybu zboží a s úrovní ochrany průmyslového vlastnictví dosaženou ve Společenství, zejména v oblastech předpisů týkajících smluvní licence, výlučné nucené licence, povinného využití patentu a importačního patentu. Za tímto účelem bude navázána úzká spolupráce mezi útvary Komise a španělskými orgány; spolupráce bude rovněž zahrnovat problémy přechodu od stávajících španělských právních předpisů na nové právní předpisy. 2. Španělské království zavede do svých vnitrostátních právních předpisů ustanovení o přenesení důkazního břemene odpovídající článku 75 Lucemburské úmluvy o patentu Společenství ze dne 15. prosince 1975. Uvedené ustanovení se použije od přistoupení pro nové patenty týkající se postupů přihlášených ode dne přistoupení. Na patenty přihlášené před uvedeným dnem se uvedené ustanovení použije nejpozději od 7. října 1992. Uvedené ustanovení se však nepoužije, pokud je podána žaloba ve věci padělání proti držiteli jiného patentovaného postupu na výrobu výrobku totožného s výrobkem, který je výsledkem patentovaného postupu žalobce, pokud byl tento jiný patent vydán přede dnem přistoupení. Španělské království však zruší s účinkem ode dne přistoupení článek 273 svého v současné době platného zákona o patentech. V případech, kdy se přenesení důkazního břemene nepoužije, ponechá Španělské království nadále důkazní břemeno ve věci padělků na držiteli patentu. Ve všech takových případech však Španělské království zavede s účinkemod 7. října 1992 do svých právních předpisů dokumentačně-zajišťovací soudní řízení. “Dokumentačně-zajišťovacím řízením” se rozumí řízení tvořící součást systému uvedeného v předchozích pododstavcích, podle kterého jakákoli osoba oprávněná podat žalobu ve věci padělání může soudním rozhodnutím vydaným na základě její žaloby pořídit prostřednictvím soudního vykonavatele v doprovodu znalců v prostorách předpokládaného padělatele podrobnou dokumentaci o postupech, které jsou předmětem sporu, zejména tím, že pořídí fotokopie technické dokumentace a případně dokumentaci zajistí. Uvedeným soudním rozhodnutím může být nařízeno složení jistoty určené k odškodnění domnělého padělatele pro případ, že mu vznikne újma způsobená dokumentačně-zajišťovacím řízením. 3. Španělské království přistoupí k Úmluvě o evropském patentu uzavřené dne 5. října 1973 v Mnichově v požadované lhůtě tak, aby mohlo uplatňovat ustanovení článku 167 uvedené úmluvy pouze na chemické a farmaceutické výrobky. V této souvislosti a s ohledem na plnění závazku přijatého Španělským královstvím v odstavci 1 se členské státy Společenství jakožto smluvní strany mnichovské úmluvy zavazují, že v případě, že o to Španělské království požádá v souladu s uvedenou úmluvou, učiní vše pro to, aby platnost výjimky stanovené v dotyčném článku 167 byla prodloužena na dobu po 7. říjnu 1987 a na nejvyšší dobu stanovenou v mnichovské úmluvě. Pokud není dosaženo výše uvedené prodloužení výjimky, může se Španělské království odvolat na článek 174 mnichovské úmluvy, přičemž k úmluvě v každém případě přistoupí nejpozději 7. října 1992. 4. Po uplynutí výše uvedené výjimky přistoupí Španělské království k Lucemburské úmluvě o patentu Společenství. Španělské království se může odvolat na čl. 95 odst. 4 uvedené úmluvy s cílem provést čistě technické úpravy nutné z důvodu přistoupení k uvedené úmluvě, přičemž takové odvolání není v žádném případě důvodem přistoupení Španělského království k lucemburské úmluvě až po uplynutí výše stanovené lhůty. ______________ Protokol č. 9 o obchodu s textilními výrobky mezi Španělskem a Společenstvím ve stávajícím složení Článek 1 Za podmínek stanovených v článcích 2, 3 a 4 kontroluje Španělské království až do 31. prosince 1989 vývoz výrobků uvedených v seznamu v příloze A do stávajících členských států, a to na základě množství uvedených v daném seznamu. Článek 2 Společenství a Španělské království zavádějí na dobu použití článku 1 administrativní spolupráci za podmínek stanovených v příloze B. Článek 3 Po předběžném oznámení Komisi může Španělské království uplatňovat pro vývoz svých výrobků uvedených v seznamu v příloze A do stávajících členských států ustanovení o flexibilitě uvedená v příloze C. Článek 4 Pokud to situace vyžaduje, přistoupí Komise a příslušné orgány Španělského království k odpovídajícím konzultacím tak, aby se zabránilo situacím, u nichž by bylo nutné použití ochranných opatření. Článek 5 1. Pokud jsou dosažena množství uvedená v příloze A nebo pokud jsou při dovozu výrobků uvedených v příloze B bodu 1 do stávajících členských států Společenství zjištěny náhlé a významné odchylky od tradičních obchodních toků, stanoví Komise na žádost zúčastněného členského státu mimořádným postupem podle čl. 379 odst. 2 aktu ochranná opatření, která považuje za nezbytná. 2. Pokud jsou při dovozu výrobků uvedených v příloze B bodu 9 do Španělska zjištěny náhlé a významné odchylky od tradičních obchodních toků, stanoví Komise na žádost Španělského království mimořádným postupem podle čl. 379 odst. 2 aktu ochranná opatření, která považuje za nezbytná. XII/CS 783 PŘÍLOHA A Seznam uvedený v článku 1 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Jednotka 1986 1987 1988 1989 1 55.05 55.05-13. 19, 21, 25, 27,29, 33, 35, 37,41, 45, 46, 48,51, 53, 55, 57,61, 65, 67, 69,72, 78, 81, 83,85, 87 Bavlněná, neupravená pro drobný prodej tuny 23 791 26 408 29 841 34 317 6 61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc) 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72 Svrchní oděvy pánské a chlapecké Svrchní oděvy dámské, dívčí a dětské B. ostatní Krátké kalhoty, šortky a kalhoty, tkané, pánské a chlapecké; kalhoty tkané, dámské, dívčí a dětské, z vlny, z bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken 1 000 kusů 9 623 10 682 12 071 13 881 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Jednotka 1986 1987 1988 1989 13 60.04 B IV b)1cc) 2dd) d)1cc) 2cc) 60.04-48, 56, 75, 85 Spodní prádlo, pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží Pánské a chlapecké slipy a spodky, dámské, dívčí a dětské kalhotky (jiné než kojenecké), pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží, z bavlny nebo syntetických vláken 1 000 kusů 48 287 53 599 60 567 69 652 20 62.02 B 1 a) c) 62.02-12, 13, 19 Ložní, stolní, toaletní a kuchyňské prádlo; záclony, záclonky a jiné bytové textilie: B. ostatní: Ložní prádlo, tkané tuny 1 837 2 039 2 304 2 650 22 56.03 A 56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 Příze ze syntetických nebo umělých střižových vláken (nebo odpadu ze syntetických nebo umělých vláken), neupravené pro drobný prodej A. ze syntetických vláken: Příze z syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej tuny 3 958 4 393 4 964 5 709 PŘÍLOHA B Administrativní spolupráce uvedená v článku 2 VÝVOZ TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POCHÁZEJÍCÍCH ZE ŠPANĚLSKA - Seznam výrobků podléhajících režimu administrativní spolupráce: Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Jednotka 1 55 05 55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33,35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87 Bavlněná příze, neupravená pro drobný prodej tuny 2 55 09 55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 55 09-06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 Ostatní bavlněné tkaniny: Bavlněné tkaniny, jiné než gázy, smyčkové tkaniny typu froté, prýmkařské výrobky, samety, plyše, smyčkové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyly a ostatní jemné tkaniny a) jiné než nebělené nebo bělené tuny Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Jednotka 3 56 07 A 56 07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 412, 43, 45, 46, 47, 49 56 07- 01, 05, 07, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49 Tkaniny ze syntetických a umělých střižových vláken A. ze syntetických vláken Tkaniny ze syntetických střižových vláken, jiné než prýmkařské výrobky, samety, plyše, smyčkové tkaniny (včetně tkanin typu froté) a žinylkové tkaniny a) jiné než neupravované (režné, surové) nebo bělené tuny 4 60 04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd) 60 04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89 Spodní prádlo pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží: Košile s dlouhými a krátkými rukávy, trička, nátělníky, spodky a podobné výrobky pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží, jiné než kojenecké výrobky, z bavlny nebo ze syntetických vláken, trička, nátělníky z umělých vláken, jiné než kojenecké výrobky. 1 000 kusů Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Jednotka 5 60 05 A I IIb)4bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff) 60 05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 Svrchní oděvy, oděvní doplňky a ostatní pletené nebo háčkované výrobky, neelastické ani nepovrstvené pryží: A. Svrchní oděvy a oděvní doplňky Svetry, pulovry (též s rukávy), tvinsety, vesty a kabátky na rozepínání, pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží, z vlny, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 1 000 kusů 6 61.01 B Vd) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc) 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72 Svrchní oděvy pánské a chlapecké Svrchní oděvy dámské, dívčí a dětské: B. ostatní Krátké kalhoty, šortky a kalhoty, tkané, pánské a chlapecké; kalhoty tkané, dámské, dívčí a dětské, z vlny, z bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken 1 000 kusů Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Jednotka 13 60.04 B IV b) 1cc) 2dd) d)1cc) 2cc 60.04-48, 56, 75, 85 Spodní prádlo pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží: Pánské a chlapecké slipy a spodky, dámské, dívčí a dětské kalhotky (jiné než kojenecké), pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží, z bavlny nebo syntetických vláken 1 000 kusů 20 62.02 B 1 a) c) 62.02-12, 13, 19 Ložní, stolní, toaletní a kuchyňské prádlo; záclony a záclonky a jiné bytové textilie: B. ostatní Ložní prádlo, tkané tuny 22 56.05 A 56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 56.05-21, 23, 25, 28, 32, 34, 36 Příze ze syntetických nebo umělých střižových vláken (nebo odpadu ze syntetických a umělých vláken) neupravené pro drobný prodej A. ze syntetických vláken Příze ze střižových syntetických vláken, neupravená pro drobný prodej: a) akryl tuny 23 56.05 B 56.05-51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91, 95, 99 Příze ze syntetických a umělých střižových vláken (nebo odpadu ze syntetických a umělých vláken) neupravené pro drobný prodej B. z umělých vláken: Příze z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej 2. Příslušné španělské orgány vydají vývozní povolení pro veškeré textilní výrobky kategorií, čísel celního sazebníku a kódů Nimexe uvedených v bodu 1, pocházející ze Španělska a určené k odeslání do stávajících členských států za účelem jejich definitivního dovozu. 3. Po předložení vývozního povolení uvedeného v bodu 2 vydají příslušné španělské orgány osvědčení o vývozním povolení. V těchto osvědčeních se znovu zejména uvedou údaje, které mají být uvedeny v prohlášení nebo žádosti dovozce podle bodu 6. 4. Příslušné španělské orgány sdělí Komisi během prvních deseti dnů každého čtvrtletí, a to rozdělené podle členských států a kategorií výrobků: a) množství, pro něž byla vydána osvědčení o vývozu během předchozího čtvrtletí; b) vývozy uskutečněné během čtvrtletí přecházejícího období uvedenému v písmenu a). 5. Příslušné španělské orgány rovněž čtvrtletně sdělí Komisi a příslušným orgánům stávajících členských států čísla neplatných osvědčení o vývozním povolení, jakož i veškeré další informace, které v tomto ohledu pokládají za užitečné. 6. Definitivní dovoz výrobků, jichž se týká uvedená administrativní spolupráce, do stávajícího členského státu podléhá předložení dovozního dokladu. Příslušný orgán dovážejícího členského státu vydá nebo potvrdí uvedený doklad bezplatně pro všechna požadovaná množství, a to ve lhůtě nejvýše pěti pracovních dnů po podání prohlášení nebo prosté žádosti podle platných vnitrostátních předpisů jakýmkoli dovozcem z členských států s místem usazení kdekoli ve Společenství. Uvedený dovozní doklad se vydává nebo potvrzuje pouze po předložení osvědčení o vývozním povolení vydaného příslušnými španělskými orgány. V prohlášení nebo v žádosti dovozce jsou uvedeny: a) jméno a adresa dovozce a vývozce; b) popis výrobku s udáním: – obchodního názvu, – čísla kategorie výrobku uvedeného ve sloupci 1 seznamu podle bodu 1, – čísla celního sazebníku nebo referenčního čísla zbožové nomenklatury národní statistiky zahraničního obchodu, – země původu; c) uvedení výrobku v jednotkách uvedených ve sloupci 5 seznamu podle odstavce 1; d) předpokládaný termín nebo předpokládané termíny dovozu. Dovážející členský stát může požádat o dodatečné údaje, aniž to může působit překážku dovozu. Tento bod není na překážku definitivnímu dovozu daných výrobků, jestliže množství výrobků předložených při dovozu přesahuje celkově o méně než 5 % množství, které je uvedeno v dovozním dokladu. 7. Pokud se požadovaný dovozní doklad týká množství, které je nižší než množství uvedené v osvědčení o vývozním povolení, je uvedené osvědčení vráceno dovozci s poznámkou na rubu o množství, pro které byl dovozní doklad vydán. 8. Stávající členské státy sdělí Komisi během prvních deseti dnů každého čtvrtletí, a to rozdělené podle kategorií výrobků, a) množství, pro něž byly vydány nebo potvrzeny dovozní doklady během předchozího čtvrtletí; b) dovoz uskutečněný během čtvrtletí přecházejícího období uvedenému v písmenu a). DOVOZ TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POCHÁZEJÍCÍCH ZE SPOLEČENSTVÍ DO ŠPANĚLSKA 9. Seznam výrobků podléhajících režimu administrativní spolupráce: Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe Popis zboží Jednotka 55.05 55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87 Bavlněná příze neupravená pro drobný prodej tuny 55.06 55.06-10, 90 Bavlněná příze upravená pro drobný prodej 55.09 55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99; Ostatní bavlněné tkaniny: Bavlněné tkaniny, jiné než gázy, smyčkové tkaniny typu froté, prýmkařské výrobky, samety, plyše, smyčkové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyly a ostatní jemné tkaniny tuny Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe Popis zboží Jednotka ex 62. 02 AII ex 62.02-09 Záclony, závěsy, jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny 62.02 B I a) B II a) B IIIa) 62.02-12, 13, 40, 42, 44, 46, 51, 59, 71, 72, 74 Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské, jiné než pletené nebo háčkované , z bavlny tuny 62.02 B IV a) 62. 02-83, 85 Závěsy a bytový textil, jiný než pletený nebo háčkovaný, z bavlny tuny 62.03 62.03-11, 13, 15, 17, 20, 30, 40, 51, 59, 97, 98 Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené nebo háčkované ex 62.05 C 62.05-20 Hadry na podlahu, na nádobí, prachovky a čistící hadříky, jiné než pletené nebo háčkované ex 62.05 A 62.05-01 Ostatní zcela zhotovené výrobky jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny, včetně střihových šablon ex 62.05 B ex 62.05 E 62.05-10 ex 62.05-93 ex 62.05-95 cx 62.05-99 10. Dovoz výrobků, které jsou uvedeny v bodu 9 a pocházejí z členských států, do Španělska podléhá předložení dovozního dokladu. Příslušný španělský orgán vydá nebo potvrdí uvedený doklad bezplatně pro všechna požadovaná množství, a to ve lhůtě nejvýše pěti pracovních dnů po podání prohlášení nebo prosté žádosti podle platných vnitrostátních předpisů jakýmkoli dovozcem z členských států s místem usazení kdekoli ve Společenství. V prohlášení nebo v žádosti dovozce jsou uvedeny: a) jméno a adresa dovozce a vývozce; b) popis výrobku s udáním: – obchodního názvu, – položky celního sazebníku nebo referenčního čísla zbožové nomenklatury národní statistiky zahraničního obchodu, – země původu; c) uvedení výrobku v jednotkách uvedených ve sloupci 4 seznamu podle odstavce 9; d) předpokládaný termín nebo předpokládané termíny dovozu. Španělské království může požádat o dodatečné údaje, aniž to může působit překážku dovozu. Tento bod není na překážku definitivnímu dovozu daných výrobků, jestliže množství výrobků předložených při dovozu přesahuje celkově o méně než 5 % množství, které je uvedeno v dovozním dokladu. 11. Španělské království sdělí Komisi během prvních deseti dnů druhého čtvrtletí následujícího po dotyčném čtvrtletí uskutečněný dovoz, vyjádřený v jednotkách uvedených ve sloupci 4 seznamu uvedeného v bodu 9, rozdělený podle položek celního sazebníku a kódů Nimexe a členských států původu. Společná ustanovení 12. Komise a španělské orgány zkoumají nejméně každé čtvrtletí stav obchodu a jeho perspektivy s cílem důkladně analyzovat situaci. PŘÍLOHA C Flexibilita uvedená v článku 3 Ustanovení o flexibilitě uvedená v článku 3 tohoto protokolu jsou stanovena následujícím způsobem: – převod množství, která zůstávají nevyužitá během roku, do odpovídajících množství následujícího roku až do výše 9 % dotyčných množství skutečně využitého roku, – předběžné využití během roku části množství stanovených pro následující rok až do výše 5 % dotyčných množství využitého roku. Uvedený předběžný vývoz je odečten od odpovídajících množství stanovených pro následující rok. __________________ Protokol č. 10 o restrukturalizaci španělského železářského a ocelářského průmyslu 1. Plány restrukturalizace španělských železářských a ocelářských podniků musí být zaměřeny tak, aby výrobní kapacita španělského železářského a ocelářského průmyslu, pokud jde o výrobky ESUO válcované za tepla, nepřesáhla 18 milionů tun koncem období uvedeného v článku 52, a musí být slučitelné s posledními obecnými cíli v oblasti oceli přijatými přede dnem přistoupení. 2. Ode dne přistoupení zhodnotí Komise společně se španělskou vládou úroveň plnění plánů, které již byly španělskou vládou schváleny a úředně předány Komisi 24. července a 1. srpna 1984, jakož i rentabilitu železářských a ocelářských podniků, kterých se uvedené plány týkají. 3. Pokud by rentabilita uvedených podniků nebyla uspokojivě zaručena do konce nejvýše tříletého období po přistoupení, navrhne Komise po konzultaci se španělskou vládou na konci prvního roku po přistoupení, aby byl k uvedeným plánům připojen dodatek tak, aby bylo dosaženo rentability uvedených podniků při ukončení uvedených plánů. 4. Ode dne přistoupení posoudí rovněž Komise a španělská vláda rentabilitu podniků, pro které se v plánech uvedených v odstavci 2 s poskytnutím žádné podpory po dni přistoupení nepočítá. Pokud by rentabilita uvedených podniků nebyla uspokojivě zaručena do konce nejvýše tříletého období po přistoupení, navrhne Komise po konzultaci se španělskou vládou na konci prvního roku po přistoupení restrukturalizační opatření tak, aby bylo dosaženo rentability uvedených podniků nejpozději na konci výše uvedeného tříletého období. 5. Případné podpory španělskému železářskému a ocelářskému průmyslu, které by byly součástí dodatků k plánům uvedeným v odstavci 3 anebo opatření stanovených v odstavci 4, oznámí španělská vláda Komisi předem nejpozději do konce prvního roku po přistoupení . Španělská vláda provede své projekty pouze se souhlasem Komise. Komise posoudí uvedené projekty podle kritérii a postupů stanovených v příloze k tomuto protokolu. 6. V průběhu období uvedeného v článku 52 aktu o přistoupení musí španělské dodávky výrobků ze železa a oceli ESUO na zbývající trhy Společenství splňovat tyto podmínky: a) úroveň španělských dodávek do zbytku Společenství během prvního roku po přistoupení stanoví Komise po dohodě se španělskou vládou a po konzultaci s Radou v průběhu roku, který bude předcházet přistoupení. Nebude-li ke dni přistoupení dohody v této věci dosaženo, stanoví úroveň dodávek nejpozději do dvou měsíců po dni přistoupení Komise se souhlasem Rady. Uvedené dodávky musí však být liberalizovány, jakmile skončí přechodný režim, a jejich úroveň může být s ohledem na plynulý přechod zvýšena před koncem uvedeného režimu, přičemž úroveň dodávek prvního roku se považuje za nejnižší. Každé zvýšení úrovně dodávek se provede se zřetelem: – na stav postupu španělských restrukturalizačních plánů a s ohledem na prvky významné pro obnovení rentability podniků a k opatřením nezbytným k dosažení této rentability, – na opatření v oblasti železářského a ocelářského průmyslu, která by mohla vstoupit v platnost ve Společenství po přistoupení tak, aby se Španělsku nedostalo méně příznivého zacházení než třetím zemím; b) španělská vláda se zavazuje, že po přistoupení zavede na vlastní odpovědnost a po dohodě s Komisí mechanismus pro kontrolu dodávek na zbývající trh Společenství tak, aby zajistila přísné dodržování množstevních závazků dohodnutých nebo stanovených podle písmene a). Uvedený mechanismus musí být slučitelný s jakýmkoli dalším opatřením o dohledu nad trhem, které bude případně přijato v průběhu tří let následujících po dni přistoupení, a nesmí ohrozit možnost dodat dohodnutá množství. Komise pravidelně informuje Radu o spolehlivosti a účinnosti uvedeného mechanismu. Pokud se uvedený mechanismus ukáže jako nevyhovující, přijme Komise se souhlasem Rady příslušná opatření. ______________ PŘÍLOHA Postupy a kritéria pro posuzování podpor 1. Všechny podpory železářského a ocelářského průmyslu, které jsou financovány španělským státem anebo prostřednictvím státních zdrojů, nezávisle na jejich formální podobě a na tom, zda se jedná o podpory specifické či nikoli, lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pouze tehdy, jsou-li v souladu s obecnými pravidly stanovenými v bodu 2 a odpovídají-li bodům 3 až 6. Uvedené podpory se mohou uskutečnit pouze postupy stanovenými v této příloze. Pojem podpora zahrnuje podpory poskytované územními samosprávnými celky, jakož i prvky podpory obsažené případně ve finančních opatřeních přijatých španělským státem vůči železářským a ocelářským podnikům, které španělský stát přímo či nepřímo kontroluje a které nespočívají ve vkladu rizikového kapitálu podle obvyklé praxe společností v tržním hospodářství. 2. Podpory poskytované španělskému železářskému a ocelářskému průmyslu lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pod podmínkou, že: – podnik nebo skupina podniků, na které se podpora vztahuje, jsou zapojeny do provádění soustavného a přesně stanoveného programu restrukturalizace týkajícího se různých prvků restrukturalizace (modernizace, snížení kapacity, případně finanční restrukturalizace), programu schopného obnovit jejich konkurenceschopnost a učinit je rentabilními bez podpory v obvyklých tržních podmínkách, a to nejpozději při ukončení přechodného režimu, – výsledkem dotyčného programu restrukturalizace je snížení celkové výrobní kapacity podniku anebo skupiny podniků, na které se podpora vztahuje, aniž by se předpokládalo zvýšení výrobní kapacity u různých kategorií výrobků, jejichž trh by nerostl, – výše a intenzita podpor poskytovaných železářským a ocelářským podnikům se postupně snižuje, – podpory nepovedou k narušení hospodářské soutěže a nezhorší podmínky obchodu v míře odporující společnému zájmu, – podpory jsou schváleny nejpozději do patnácti měsíců po přistoupení a nezakládají nárok na pozdější platbu při ukončení přechodného režimu, kromě úrokových příspěvků nebo plateb k úhradě úvěrových záruk čerpaných před uvedeným dnem. 3. Podpory ve prospěch investic do železářského a ocelářského průmyslu lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pod podmínkou, že: – Komise obdrží předem sdělení o investičním programu, pokud je požadováno v souladu s rozhodnutím Komise č. 3302/81/ESUO ze dne 18. listopadu 1981 o informacích, které jsou podniky ocelářského průmyslu povinny o svých investicích poskytovat, anebo jakýmkoli pozdějším rozhodnutím, – výše a intenzita podpor jsou odůvodněny významem vynaloženého restrukturalizačního úsilí s ohledem na strukturální problémy v oblasti, kde se investice uskutečňuje, a omezeny na to, co je pro tento účel nezbytné, – investiční program splňuje kritéria stanovená v bodu 2, jakož i obecné cíle týkající se “oceli” a přihlíží k odůvodněnému stanovisku, které Komise k tomuto programu případně zaujme. Při posuzování takových podpor Komise přihlíží k tomu, jak dotyčný investiční program přispívá k ostatním cílům Společenství, jako jsou inovace, úspory energie a ochrana životního prostředí, přičemž musí být dodržena pravidla uvedená v bodu 2. 4. Podpory určené na úhradu obvyklých nákladů spojených s částečným nebo úplným uzavíráním železářských a ocelářských provozů lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu. Pomocí podpor lze hradit následující náklady: – příspěvky vyplácené propuštěným pracovníkům anebo pracovníkům propuštěným do předčasného důchodu, pokud takové příspěvky neplynou z podpor podle čl. 56 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 písm. b) Smlouvy, – odškodnění třetím osobám z důvodu zrušení smluv týkajících se zejména dodávky surovin, – výdaje spojené s úpravami pozemku, budov a/nebo infrastruktury uzavřeného provozu s cílem jiného průmyslového využití. Podpory poskytované na uzavření provozů, které by nemohly být stanoveny v programech oznámených do dvanácti měsíců nejpozději po přistoupení, mohou být výjimečně a odchylně od odstavce 5 protokolu č. 10 a bodu 2 páté odrážky této přílohy oznámeny Komisi po uvedeném dni a schváleny později než prvních patnáct měsíců po přistoupení. 5. Podpory určené na usnadnění chodu některých podniků nebo některých provozů lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pod podmínkou, že: – uvedené podpory jsou nedílnou součástí programu restrukturalizace, jak je definován v bodu 2 první odrážce, – jsou postupně snižovány nejméně jednou ročně, – jejich intenzita a jejich výše jsou omezeny na to, co je zcela nezbytné pro pokračování činností po dobu restrukturalizace, a odůvodněny významem vynaloženého restrukturalizačního úsilí s ohledem na podpory případně poskytované investorům. Při posuzování takových podpor přihlíží Komise k obtížím, kterým čelí hospodářská jednotka nebo hospodářské jednotky a dotyčný region nebo dotyčné regiony a rovněž k vedlejším účinkům podpory na hospodářskou soutěž na jiných trzích, než je trh oceli, zejména trh dopravy. 6. Podpory určené k úhradě výdajů vynakládaných ocelářskými podniky na projekty v oblasti výzkumu a vývoje lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pod podmínkou, že daný výzkumný a/nebo vývojový projekt sleduje jeden z následujících cílů: – snížení výrobních nákladů, a zejména úspory energie nebo zvýšení produktivity, – zlepšení kvality výrobku, – zlepšení užitných vlastností výrobků ze železa a oceli nebo rozšíření rozsahu využití oceli, – zlepšení pracovních podmínek v oblasti zdraví a bezpečnosti práce. Celková výše všech podpor poskytnutých za tímto účelem nesmí přesáhnout 50 % oprávněných nákladů projektu. Oprávněnými náklady u podpor se rozumějí náklady přímo spojené s projektem, s výjimkou zejména všech investičních výdajů týkajících se výrobního procesu. 7. Komise si vyžádá stanovisko členských států o návrzích podpory, které jí oznámí španělská vláda, než k nim zaujme stanovisko. Komise informuje všechny členské státy o stanovisku, které přijala ke každému návrhu podpory. Pokud Komise poté, co vyzve zúčastněné strany, aby předložily své připomínky, zjistí, že podpora není slučitelná s ustanoveními této přílohy, informuje o svém rozhodnutí španělskou vládu. Článek 88 Smlouvy se použije v případě, že se španělská vláda tomuto rozhodnutí nepodřídí. 8. Španělská vláda podává dvakrát ročně Komisi zprávu o podporách vyplacených v průběhu předchozích šesti měsíců, o jejich použití a o výsledcích dosažených v průběhu daného období v oblasti restrukturalizace. Tyto zprávy musí obsahovat informace o všech finančních opatřeních přijatých španělským státem nebo regionálními či místními orgány, pokud jde o veřejné ocelářské podniky. Zprávy musí být předány ve lhůtě dvou měsíců po uplynutí každého pololetí a vypracovány v podobě, kterou určí Komise. První z uvedených zpráv se bude týkat podpor vyplacených v průběhu prvního pololetí následujícího po přistoupení. ______________ Protokol č. 11 o pravidlech v oblasti cen 1. Španělské podniky uplatňují od přistoupení ustanovení Smlouvy o ESUO týkající se cen [čl. 4 písm. b), články 60 až 64], jakož i rozhodnutí, která se k nim vztahují. 2. Odchylně od odstavce 1 mohou níže uvedené podniky zachovat následující dvojí výchozí místa pro stejný výrobek: Železářské a ocelářské podniky Výchozí místa Altos Hornos de Vizcaya (plech stříhaný ze svitků válcovaný za tepla, svitky a plech válcovaný za studena, pokovený zinkem) Baracaldo (Vizcaya), Lesaca (Navarra) - Comercial Tetracero SA Gijón (Asturias), Torrejón de Ardoz (Madrid) - José Ma. Aristrain SA Madrid, Factoría Olaberría (Guipúzcoa) - Redondos Depositos Unidos SA (Redunisa) Gijón (Asturias), Teixeiro (Coruńa) - Tetracero SA Gijón (Asturias), Torrejón de Ardoz (Madrid) Důlní podniky Výchozí místa - Empresa Nacional Carbonifera del Sur (černé uhlí) Puertollano (C.Real), Peńarroya (Córdoba) - Minera Martin Aznar (subživičné uhlí) Escucha (Teruel), Castellote (Teruel) Základní cena stejného výrobku však musí být jednotná bez ohledu na určené výchozí místo. _______________ Protokol č. 12 o regionálním rozvoji Španělska VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, přejíce si vyřešit některé specifické obtíže týkající se Španělska, PO DOHODĚ O NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH, připomínají, že základní cíle Evropského hospodářského společenství obsahují neustálé zlepšování životních a pracovních podmínek obyvatelstva v členských státech, stejně jako harmonický rozvoj hospodářství těchto zemí zmenšováním rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraněním zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů; berou na vědomí skutečnost, že španělská vláda provádí politiku regionálního rozvoje zaměřenou zejména na podporu hospodářského růstu nejvíce znevýhodněných regionů a oblastí Španělska; uznávají, že dosažení cílů této politiky je v jejich společném zájmu; dohodly se, aby usnadnily španělské vládě plnění tohoto úkolu, doporučit orgánům Společenství, aby využívaly veškeré prostředky a postupy stanovené v právních předpisech Společenství, zejména přiměřeným využitím zdrojů Společenství, jež jsou k dispozici pro dosahování uvedených cílů Společenství; uznávají zejména, že v případě uplatňování článků 92 a 93 Smlouvy o EHS bude třeba přihlížet k cílům hospodářského rozvoje a zvyšování životní úrovně obyvatelstva nejvíce znevýhodněných regionů a oblastí Španělska. ________ Protokol č. 13 o výměně poznatků se Španělskem v oblasti jaderné energie Článek 1 1. Bezprostředně po přistoupení budou Španělskému království zpřístupněny poznatky sdělované členským státům, osobám a podnikům v souladu s článkem 13 Smlouvy o ESAE, které je na svém území šíří jen v omezeném rozsahu, za podmínek stanovených ve výše uvedeném článku. 2. Bezprostředně po přistoupení zpřístupní Španělské království Evropskému společenství pro atomovou energii poznatky určené k šíření jen v omezeném rozsahu, získané v oblasti jaderné energie ve Španělsku, pokud se nejedná o přísně obchodní použití. Komise sdělí tyto poznatky podnikům ve Společenství za podmínek stanovených v článku uvedeném v odstavci l. 3. Tyto poznatky se hlavně týkají: – jaderné fyziky (nízkých a vysokých energií), – radiační ochrany, – použití izotopů, zejména stabilních izotopů, – výzkumných reaktorů a příslušných paliv, – výzkumu v oblasti palivového cyklu (především těžba a zpracování chudých uranových rud; optimalizace palivových článků pro energetické reaktory). Článek 2 1. V oblastech, v nichž Španělské království zpřístupňuje své informace Společenství, udělují příslušné subjekty na žádost a za obchodních podmínek licence členským státům, osobám a podnikům Společenství, pokud jsou držiteli výhradních práv na patenty přihlášené v členských státech Společenství a pokud nemají žádnou povinnost vůči třetím osobám udělovat nebo nabízet výlučné licence nebo částečně výlučné licence na práva vyplývající z těchto patentů. 2. Je-li udělena výlučná nebo částečně výlučná licence, Španělské království podporuje a usnadňuje postup, při němž držitelé takových licencí udělují za obchodních podmínek sublicence členským státům, osobám a podnikům ve Společenství. Udělení takových výlučných nebo částečně výlučných licencí se provádí na běžné obchodní bázi. Protokol č. 14 o bavlně VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, berouce v úvahu existenci produkce bavlny ve Španělsku, SE DOHODLY TAKTO UPRAVIT protokol č. 4 o bavlně, připojený k Aktu o podmínkách přistoupení Řecké republiky a o úpravách smluv, aby bylo do uvedeného protokolu zahrnuto množství bavlny produkované ve Španělsku a byly stanoveny postupy pro přibližování španělských cen cenám Společenství, pro odstranění cel uvnitř Společenství a pro přijetí společného celního sazebníku: 1. V odstavci 3 se za pátý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní: “Množství takto stanovené podle předchozího pododstavce se zvyšuje o 185 000 tun.” 2. Doplňuje se nový odstavec, který zní: “13. Články 68, 70, 75, 76, 89, 90 a 91 aktu o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky se použijí přiměřeně na přijetí tohoto protokolu Španělským královstvím. Články 234, 236, 238, 243, 244, 257 a 258 výše uvedeného aktu o přistoupení se použijí přiměřeně na přijetí tohoto protokolu Portugalskou republikou.” Protokol č. 15 o stanovení portugalských základních celních sazeb pro některé výrobky 1. Pro níže uvedené výrobky jsou základními celními sazbami, které Portugalská republika postupně snižuje podle článku 190, sazby uvedené pro každý z těchto výrobků: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) ex 34.02 Organické povrchově aktivní výrobky, povrchově aktivní přípravky a prací prostředky, též obsahující mýdlo - Sulfáty sodné a dodekan-1-yly 20 - Sulfáty sodné a dodekan-1-ylové 20 - Kyselina sulfonová, alkylbenzen sulfonátu sodíku a alkylbenzen sulfátu amonného 20 - Kyselina sulfonová, alkylbenzen sulfonátu sodíku a alkylbenzen sulfátu amonného 20 38.19 Chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně těch, které mísí přírodní produkty), jinde neuvedené ani nezahrnuté: odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté. Q. Připravená pojidla pro licí jádra na bázi syntetických pryskyřic 20 ex X. ostatní: - Žáruvzdorné vyzdívky typu vyzdívek používaných ve slévárnách pro povrchovou úpravu odlitků 20 - Směsi zabraňující tvorbě kotelního kamene a podobných usazenin, určené pro použití v kotlích a na úpravu průmyslové chladicí vody 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 39.01 Produkty kondenzace, polykondenzace a polyadice, též modifikované, polymerizované nebo lineární (fenoplasty, aminoplasty, alkydy, polyallylestery nebo jiné nenasycené polyestery, silikony atd.) C. ostatní II. Aminoplasty ex a) v jedné z forem uvedených v poznámce 3 písm. a) a b) k této kapitole - Močovinové pryskyřice modifikované furfilakoholem, v etherifikovaném roztoku, používané ve slévárnách 20 III. Alkydy a jiné polyestery ex b) ostatní 39.01 – Nasycené polytereftaláty ethylenu, kromě černých polymerů, v jedné z forem uvedených v poznámce 3 písm. a) a b) k této kapitole, pro použití při odlévání do forem nebo vytlačování 20 – v prášku, obsahující additiva a pigmenty používané pro tepelně nanášené ochranné nátěry 20 ex VII jinde neuvedené - Epoxidové pryskyřice (ethoxylin), v prášku, osahující additiva a pigmenty, používané pro tepelně nanášené ochranné nátěry 20 39.02 Produkty polymerizace a kopolymerizace (polyethylen, polytetrahaloethylen, polyisobutylen, polystyren, polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polyvinylchloridacetát a ostatní deriváty polyvinylu, polyakrylické a polymetaakrylické deriváty, kumaron-indenové pryskyřice atd.) Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) C. ostatní: VII. Polyvinylchlorid ex a) v jedné z forem uvedených v poznámce 3 písm. a) a b) k této kapitole – v mikrosuspenzi 20 ex X. Kopolymery polyvinylchloridu a vinylacetátu - Přípravky pro lisování gramofonových desek 20 40.06 Přírodní kaučuk (nebo latex přírodního kaučuku) nebo syntetický kaučuk, nevulkanizovaný, v jiných formách nebo stavech (roztoky a disperze, trubky, tyče, profily atd.), výrobky z přírodního nebo syntetického kaučuku, nevulkanizované (textilní vlákna potažená nebo impregnovaná; desky, kolečka atd.) ex B.ostatní: – záplaty na duše a pneumatiky 20 40.07 Vlákna a provázky z vulkanizované pryže, též pokryté textilem; textilní vlákna impregnovaná nebo pokrytá vulkanizovanou pryží: ex A. Vlákna a provázky z vulkanizované pryže, též pokryté textilem – Vlákna nepotažená, s kruhovým průřezem 20 48.07 Vrstvený papír a lepenka, natírané, impregnované, na povrchu barvené (mramorované, vzorované apod.) nebo potištěné (jiné než v kapitoly 49), v kotoučích nebo listech (arších): ex D ostatní: – Papír a lepenka povločkované 10 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 56.01. Syntetická a umělá textilní vlákna střižová, nezpracovaná pro spřádání ex A Syntetická textilní vlákna: - z polyesteru, o délce nejvýše 65 mm a o měrné pevnosti vyšší než 53cN/tex 16 59.03 Textilie netkané a výrobky z nich, též impregnované a povrstvené ex B ostatní: - Textilie netkané, v kusech nebo nastříhané do čtverců či obdélníků, povločkované 10 - Textilie netkané, v kusech nebo nastříhané do čtverců či obdélníků, o váze nejméně 17g/m2 nebo nejvýše 80g/m2 20 ex 59.08 Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené deriváty celulózy nebo jinými plasty a textilie laminované plasty: - neimpregnované, povločkované polvinylchloridem 10 - neimpregnované, jiné než s plasty na rubu textilie, povločkované deriváty celulózy nebo jinými plasty, kromě polyuretanu 10 ex 59.12 Ostatní textilie impregnované nebo povrstvené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účely: – povločkované 10 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) ex70.06 Sklo lité nebo válcované a okenní sklo (též s drátěnou vložkou nebo přejímáné během výroby), broušené nebo leštěné, v tabulích ve formě čtverce nebo obdélníku - Plavené sklo, bez drátěné vložky, kromě skla broušeného, o tloušťce od 2 do 10 mm včetně 16 70.08 Bezpečnostní sklo, též lisované, tvrzené nebo vrstvené: ex B. ostatní: - vrstvené, pro vozidla nebo plavidla 20 ex 70.13 Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné výrobky toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely, kromě čísla 70.19: - ze sodného skla, mechanicky nabíraného, kromě broušených nebo jinak zdobených pohárů, zavařovacích sklenic a předmětů z tvrzeného skla 10 73.13 Železné nebo ocelové plechy, válcované za tepla nebo za studena: ex B. ostatní plechy: IV. plátované, potažené nebo jinak povrchově upravené: ex d) ostatní (poměděněné, uměle zoxidované, natřené, poniklované, lakované, plátované, parkerované, potištěné atd.) – potažené polyvinylchloridem 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 73.38 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti ze železa nebo oceli; železná nebo ocelová vlna; drátěnky a nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky ze železa nebo oceli B. ostatní: ex II jinde neuvedené: vany z ocelového nebo železného plechu o tloušťce nejvýše 3 mm, smaltované 20 74.03 Tyče, profily a dráty s plným profilem z mědi ex B. ostatní: - Tyče o kruhovém průřezu z čisté mědi, ve svitcích - Dráty o kruhovém průřezu, z čisté mědi 20 20 ex 83.01 Zámky (včetně doplňkového kování), zámky a visací zámky, klíčové, kombinační nebo elektronické, a jejich části a součásti, z obecných kovů; klíče z obecných kovů pro tyto zámky: – skříňky zámků, cylindrické vložky a pružiny, stopky a vačky slinované 20 84.10 Čerpadla, motorová čerpadla a turbočerpadla, včetně nemechanických čerpadel a distribučních čerpadel, též vybavená měřícím zařízením; zdviže na kapaliny (korečkové, kapsové, pásové atd.) B. ostatní čerpadla II. jinde neuvedené: ex a) Čerpadla: - odstředivá čerpadla ponorná kromě dávkovacích čerpadel 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 84.12 Klimatizační zařízení sestávající z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro úpravu teploty a vlhkosti vzduchu ex B. ostatní: – kromě částí a náhradních dílů 20 84.15 Chladicí zařízení, stroje a přístroje, elektrická nebo jiné C ostatní ex I Chladicí zařízení o objemu vyšším než 340 l – o hmotnosti vyšší než 200kg/kus, kromě částí a náhradních dílů 15 ex II jinde neuvedené: – chladicí a mrazící boxy, pultové nebo skříňové o hmotnosti nejvýše 200kg/kus, kromě částí a náhradních dílů 15 ex 84.22 Přístroje a zařízení na určování hmotnosti, včetně vah pro kontrolu soustružených výrobků, kromě vah o citlivosti 5 centigramů nebo citlivějších, závaží pro váhy všech druhů - elektronické vážící dávkovací a balící zařízení a jiné programovatelné váhy pro konstantní odvažování vyjma částí a náhradních dílů - elektronická zařízení pro vážení a etiketování předem zabaleného zboží - elektronické mostní váhy se zatížením nad 5 000 kg, vyjma částí a náhradních dílů - elektronické váhy používané v prodejnách s digitálním displayem vyjma částí a náhradních dílů - váhy a vážící plošiny, elektronické s digitálním displejem vyjma osobních vah, částí a náhradních dílů 20 20 20 20 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 84.41 Šicí stroje (k šití látek, kůže, bot apod.), včetně skříněk na šicí stroje a jehel do šicích strojů: A. Šicí stroje včetně skříněk na šicí stroje ex III. Části a náhradní díly, skříňky na šicí stroje – části a náhradní díly, slinované 20 ex 84.42 Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží nebo usní a na výrobu obuvi a ostatních výrobků z kůží nebo usní, kromě šicích strojů čísla 84.41 - stříhací lisy na kůži, usně a kožešiny, kromě částí a náhradních dílů 20 84.53 Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky, magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedená ani nezahrnutá ex B. ostatní - Digitální zpracovatelské jednotky, obsahující pod společným krytem alespoň jednu centrální procesorovou jednotku a jednu výstupní a vstupní jednotku, pro použití v průmyslových systémech na výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie - modulační/demodulační jednotky (modemy) pro přenos dat 20 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 84.59 Mechanické stroje, přístroje a zařízení, jinde neuvedené ani nezahrnuté E. ostatní: ex II: Mechanické stroje a přístroje - vstřikovací listy, vytlačovací lisy, drtiče, stroje na tvarování vyfukováním, používané při průmyslové výrobě a zpracování kaučuku a plastů 20 ex 84.62 Ložiska všech typů (kuličková, válečková, jehlová a veškerá kuželíková) - kroužky na ložiska slinované, pro jízdní kola 20 84.63 Převodové hřídele, kliky a klikové hřídele, ložisková pouzdra a ložiskové pánve, ozubená soukolí a třecí kola, redukční převody, skříně převodovek a měniče rychlosti, setrvačníky a řemenice (včetně kladnic pro kladkostroje) spojky a hřídelové spojky apod. a klouby (kardanový kloub, Oldhamova křížová spojka atd.) B. ostatní ex II jinde neuvedené - Ložiskové pánve, slinované - o hmotnosti nepřesahující 500g/kus - pro ložisková pouzdra, samomazná, bronzová nebo železná 20 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 85.01 Generátory, motory, rotační nebo statické měniče, usměrňovače atd., transformátory, indukční a samoindukční cívky B. ostatní stroje a přístroje I. Generátory, motory (včetně motorů s redukčním převodem, plynulým převodem a měničem rychlosti), rotační konvertory ex b) ostatní: - Elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým nebo zážehovým motorem, o výkonu nejvýše 750kVA, včetně generátorů, jejichž výkon není vyjádřen v kW nebo v kVA, o hmotnosti nad 150kg/kus - Generátory na střídavý proud o hmotnosti nad 100kg/kus a s výkonem nepřesahujícím 750kVA - Motory a generátory na stejnosměrný proud o hmotnosti nad 100kg/kus, vyjma motorů a ostatních generátorů, jejichž výkon není vyjádřen v kW nebo v kVA - Rotační konvertory o váze nad 100kg/kus 20 20 20 20 ex II Transformátory a statické konvertory (usměrňovače atd.) indukční a samoindukční cívky: - Statické konvertory o hmotnosti nad 100kg/kus a usměrňovače jiné než usměrňovače konstruované výhradně pro sváření - Třífázové transformátory, bez tekutého dielektrika o výkonu rovnajícím se nebo vyšším než 50kVA a nižším nebo rovnajícím se 2 500 kVA 20 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 85.04 Elektrické akumulátory: B. ostatní: ex.II Akumulátory jinde neuvedené – niklo-kadmiové hermeticky uzavřené 20 85.12 Průtokové ohřívače vody, zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače; elektrické přístroje pro vytápění místností a pro podobné účely; elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy (vysoušeče vlasů, vlasové kulmy, přístroje na trvalou ondulaci), elektrické žehličky; elektrotepelné přístroje používané v domácnostech; topné odpory, jiné než čísla 85.24 ex C. Elektrotepelné přístroje pro úpravu vlasů (vysoušeče vlasů, vlasové kulmy, přístroje na trvalou ondulaci atd.) – vysoušeče vlasů, kromě sušících helem 20 85.13 Elektrické přístroje pro drátovou telefonii nebo telegrafii včetně telekomunikačních přístrojů pro nosnou frekvenci ex B.ostatní: - Automatické elektronické uživatelské přístroje vyjma částí a náhradních dílů 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 85.15 Vysílací a přijímací přístroje pro radiotelefonii a radiotelegrafii, přístroje pro rozhlasové a televizní vysílání a příjem tohoto vysílání (včetně přijímačů kombinovaných s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku) a televizní kamery; radionavigační, radiolokační, radiosondážní přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení: A. Radiotelefonické a radiotelegrafické vysílače a přijímače; rozhlasové a televizní vysílače a přijímače (včetně přijímačů kombinovaných s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku) a televizní kamery. I. Vysílací přístroje ex b) ostatní - Používající pásma HF a MF II. Vysílače-přijímače ex b) ostatní: - Používající pásma VHF - Přenosné stojany pro vysílače-přijímače VHF III. Přijímače včetně přijímačů kombinovaných s přístrojem na záznam nebo reprodukci zvuku: b) ostatní: ex 2. jinde neuvedené: - přijímače pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii pracující v pásmu VLF, LF, MF a HF 20 20 20 20 ex 85.16 Elektrické signalizační přístroje (jiné než přístroje pro předávání zpráv) bezpečnostní, pro kontrolu a řízení železničních a ostatních dopravních sítí včetně přístavů a letišť: - s výjimkou přístrojů pro železniční dopravní síť a jejich částí a náhradních dílů 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 85.17 Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (zvonky, sirény, návěstní panely, poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru atd.), jiné než čísel 85.09 a 85.16 ex B ostatní: - kromě poplachových zařízení pro ochranu proti krádeži, požáru nebo podobné přístroje a jejich části a náhradní díly k nim 20 85.19 Elektrické přístroje k vypínání, odpojování, ochraně, zapojování nebo spojování elektrických obvodů (odpojovače, spínače, relé, pojistky, bleskojistky, tlumiče vln (omezovač proudu, napětí), zásuvky, kabelové spojky atd.) netopné odpory, potenciometry a reostaty; tištěné obvody, ovládací panely nebo rozvodné desky: ex A. Přístroje k vypínání nebo oddělování obvodů, přístroje na ochranu, zapojování nebo spojování elektrických obvodů; - pro průmyslové použití vyjma spojovacího materiálu; - pro napětí 1 000 V nebo vyšší - odpojovače a vypínače včetně zátěžových vypínačů, mimo 1 kV – 60 kV - pojistky od 6 kV do 36 kV včetně, typ HT - pro napětí nižší než 1 000V - pojistky typu NH - vypínače od 63 A až do 1 000 A, tři nebo čtyřpólové s dvojím vypínáním 20 20 20 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) ex D Ovládací panely nebo rozvodné desky: - s příslušným přístrojovým vybavením: - pro průmyslové použití, jiné než telekomunikační a měřící: - pro napětí 1 000 V a vyšší se zabudovanými demontovatelnými vypínači a jističi, pro zapouzdřený transformátor – pro napětí ne vyšší než 1 000 V 20 20 85.23 Dráty, vodiče a kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované a jiné izolované vodiče (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením), též s elektrickým spojovacím materiálem. ex B. ostatní: - dráty a kabely pro přenos elektrické energie, pro nominální napětí nepřesahující 60 kV, neupravené pro instalaci připojovacího materiálu ani tímto materiálem nevybavené, s polyetylenovou izolací, kromě drátu na cívky - drát na cívky, měděný, lakovaný o průměru 0,40 mm nebo vyšším a nižším nebo rovnajícím se 1,20 mm (třída F, stupeň I a II) 20 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 87.02 Motorová vozidla s veškerými typy motoru pro přepravu osob (včetně sportovních vozidel a trolejbusů) nebo zboží: A. pro přepravu osob, včetně smíšených vozidel: se vznětovým nebo zážehovým motorem ex b) ostatní: - s pohonem na čtyři kola, světlost nápravy vyšší než 205 mm, o vlastní hmotnosti vyšší než 1 350 kg a nižší než 1 900 kg, o celkové technicky přípustné hmotnosti nejméně 1 950 kg a nejvýše 3 600 kg, se zážehovým motorem s obsahem válců vyšším než 1 560 cm3 a nižším než 2 900 cm3 nebo se vznětovým motorem s obsahem válců vyšším než 1 980 cm3 a nižším než 2 500 cm3 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) B. pro přepravu zboží: II. ostatní: a) se zážehovým nebo vznětovým motorem 1. Nákladní automobily se zážehovým motorem s obsahem válců nejméně 2 800 cm3 nebo se vznětovým motorem s obsahem válců nejméně 2 500 cm3: ex bb) ostatní – s pohonem na čtyři kola, světlost nápravy vyšší než 205 mm, o vlastní hmotnosti vyšší než 1 350 kg a nižší než 1 900 kg, o celkové technicky přípustné hmotnosti nejméně 1 950 kg a nejvýše 3 600 kg, se zážehovým motorem s obsahem válců nižším než 2 900 cm3 ostatní: ex bb) ostatní: – s pohonem na čtyři kola, světlost nápravy vyšší než 205 mm, o vlastní hmotnosti vyšší než 1 305 kg a nižší než 1 900 kg, o celkové technicky přípustné hmotnosti nejméně 1 950 kg a nejvýše 3 600 kg, se zážehovým motorem s obsahem válců vyšším než 1 560cm3 a nižším než 2 900 cm3 nebo se vznětovým motorem s obsahem válců vyšším než 1 980 cm3 a nižším než 2 500 cm3 20 20 Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba (%) 87.06 Části, součásti, náhradní díly a příslušenství motorových vozidel čísel 87.01 až 87.03 včetně: B. ostatní: ex II jinde neuvedené: - Písty a vodicí tyče tlumičů, slinované - Části, součásti a náhradní díly slinované, kromě dílů, částí a součástí karoserie, kompletních převodových skříní, kompletních zadních náprav, kol, částí a součástí kol a příslušenství kol, nepoháněných náprav a brzdového obložení montovaného s pouzdrem pro kotoučové brzdy - Vyvažovací závaží kol 20 20 20 87.12 Části, součásti, náhradní díly a příslušenství motorových vozidel čísel 87.09 až 87.11 včetně. ex B. ostatní: - Ozubená kola, slinovaná 20 ex 90.17 Zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje, včetně elektroléčebných přístrojů, a přístrojů pro vyšetření zraku: – injekční stříkačky z plastů 20 90.28 Elektrické měřicí, kontrolní, regulační a analytické přístroje a zařízení: A. Elektronické přístroje a zařízení: II.ostatní: ex b) ostatní - Regulátory - Kontrolní a regulační přístroje a zařízení používané v průmyslových systémech na výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie B. ostatní: ex II. jinde neuvedené: - – Regulátory 20 20 20 Pro zápalky čísla 36.06 a kuřácké hubky (troud) položky ex 36.08 B společného celního sazebníku pocházejících ze Společenství je základní celní sazba v nulové výši. ___________________ Protokol č. 16 týkající se osvobození od cla uděleného Portugalskou republikou při dovozu některého zboží Článek 197 aktu o přistoupení týkající se sbližování celních sazeb portugalského celního sazebníku s celními sazbami společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO, ani článek 190 aktu o přistoupení týkající se postupného odstraňování cel mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem nebrání tomu, aby se pro šest níže uvedených podniků zachovala opatření týkající se osvobození od cla při dovozu investičních zařízení až do uplynutí platnosti dohod uzavřených mezi Společenstvím ve stávajícím složení a portugalskou vládou. Uvedené uplynutí platnosti a celková výše investice ve formě investičních zařízení jsou uvedeny v příloze tohoto protokolu. Seznam výrobků, na které se osvobození od cla vztahuje, schválí Komise po přistoupení. Portugalská republika poskytne Komisi všechny informace k tomuto účelu nezbytné: – Isopor – Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda, – Renault Portuguesa – Sociedade Comercial e Industrial, Lda, – Dea Portuguesa – Sociedade de Equipamentos Automóveis, Lda, – Somincor – Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda – Texas Instruments, – Funfrap – Sociedade de Fundiçăo Franco-Portuguesa, Sarl. ________ PŘÍLOHA Termín smlouvy Celková výše investice ve formě investičních zařízení Isopor – Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda 25. červenec 1990 37 000 000 dolarů Spojených států amerických Renault Portuguesa – Sociedade Comercial e Industrial, Lda, 13. únor 1990 9 000 000 000 portugalských escud (1978) Dea Portuguesa – Sociedade de Equipamentos Automóveis, Lda, 28. červenec 1991 35 000 000 francouzských franků Somincor – Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda 31. prosinec 1989 13 000 000 000 portugalských escud Texas Instruments 31. prosinec 1995 30 000 000 dolarů Spojených států amerických Funfrap – Sociedade de Fundiçăo Franco-Portuguesa, 30. listopad 1993 2 300 000 000 portugalských escud Protokol č. 17 o obchodu s textilními výrobky mezi Portugalskem a ostatními členskými státy Společenství Článek 1 1. Za podmínek stanovených v článcích 2, 3 a 4 kontroluje Portugalská republika vývoz výrobků uvedených v seznamu v příloze A do stávajících členských států Společenství až do 31. prosince 1988 a do Španělska až do 31. prosince 1989, a to na základě množství uvedených v daném seznamu. 2. Na žádost některého stávajícího členského státu, který se domnívá, že kjej k tomu opravňuje situace, prodlouží Komise o rok použití odstavce 1 na základě množství uvedených pro rok 1989 ve stejném seznamu. 3. Zpětný dovoz textilních výrobků po zušlechťovacím styku v Portugalsku do stávajících členských států, které se uskutečňují za podmínek a na základě množství stanovených v příloze B, se nepřičítá k množstvím uvedeným v odstavci 1. Článek 2 Společenství a Portugalská republika zavádějí na dobu použití článku 1 administrativní spolupráci za podmínek stanovených v příloze C. Článek 3 Portugalská republika přijme přiměřená opatření k zajištění dodržování množství uvedených v článku 1 a opatření týkající se administrativní spolupráce uvedená v článku 2. Článek 4 Po předběžném oznámení Komisi může Portugalská republika uplatňovat pro vývoz svých výrobků uvedených v seznamu v příloze A do stávajících členských států Společenství ustanovení o flexibilitě uvedená v příloze D. Článek 5 Pokud to situace vyžaduje, přistoupí Komise a příslušné orgány Portugalské republiky k odpovídajícím konzultacím tak, aby se zabránilo situacím, u nichž by bylo nutné použití ochranných opatření. Článek 6 Pokud to situace vyžaduje, zejména s ohledem na vývoj spotřeby a zvyšování dovozu textilních výrobků pocházejících z jednoho nebo více členských států do Portugalska, konzultují se Komise a příslušné orgány Portugalské republiky navzájem za účelem nalezení vhodných řešení umožňujících vyhnout se použití ochranných opatření. Článek 7 Pokud jsou dosažena množství uvedená v příloze A, stanoví Komise na žádost zúčastněného členského státu mimořádným postupem podle čl. 379 odst. 2 aktu o přistoupení ochranná opatření, která považuje za nezbytná. PŘÍLOHA A Seznam uvedený v článku 1 KategorieČíslo společného celního sazebníkuKód Nimexe (1985)Popis zbožíČlenské státyJednotky1986198719881989 1 55.05 55.05-13, 19, 21, .25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87 Bavlněná příze, neupravená pro drobný prodej D F I BNL UK IRL DK GR E tuny 759 203 1 245 687 6 712 1 799 4 050 27 150 842 225 1 382 763 7 450 1 997 4 496 30 165 951 254 1 562 862 8 419 2 257 5 080 34 185 1 094 292 1 796 991 9 682 2 594 5 842 39 211 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 2 55.09 55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 Ostatní bavlněné tkaniny: Bavlněné tkaniny, jiné než gázy, smyčkové tkaniny typu froté, prýmkařské výrobky, samety, plyše, smyčkové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyly a jemné síťované textilie D F I BNL UK IRL DK GR E tuny 717 820 396 569 5 694 397 875 155 150 796 910 440 632 6 320 441 971 172 165 899 1 028 497 714 7 142 498 1 097 194 185 1 034 1 182 572 821 8 213 573 1 262 223 211 3 56.07 A 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49 Tkaniny ze syntetických nebo umělých střižových vláken A. ze syntetických vláken: Tkaniny ze syntetických střižových vláken, jiné než prýmkařské výrobky, samety, plyše, smyčkové tkaniny (včetně smyčkových tkanin typu froté) a žinylkových tkanin. D F I BNL UK IRL DK GR E tuny 1 343 1 017 235 713 3 878 822 1 062 28 200 1 491 1 129 261 791 4 305 912 1 179 31 220 1 685 1 276 295 894 4 865 1 031 1 332 35 246 1 938 1 467 339 1 028 5 595 1 186 1 532 40 280 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 4 60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd) 60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89 Spodní oděvy (spodní prádlo), pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží : Košile s dlouhými a krátkými rukávy, trička, nátělníky, spodky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží, jiné než oděvy pro kojence, z bavlny nebo ze syntetických vláken, z vlny, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken D F I BNL UK IRL DK GR E 1 000 kusů 10 801 7 162 751 5 766 23 874 398 2 535 102 500 11 775 7 807 819 6 285 26 023 434 2 763 111 550 13 068 8 666 909 6 976 28 886 482 3 067 123 616 14 767 9 793 1 027 7 883 32 641 545 3 466 139 702 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 5 60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff) 60.05-01, 31, 33 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 Svrchní oděvy, oděvní doplňky a ostatní výrobky pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží A. Svrchní oděvy a oděvní doplňky : Svetry, pulovry (též s rukávy), twinsety, vesty a kabátky, pletené, neelastické ani nepovrstvené pryží, z vlny, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken D F I BNL UK IRL DK GR E 1 000 kusů 3 525 6 480 950 1 455 4 417 285 1 026 15 400 3 842 7 063 1 036 1 585 4 815 311 1 118 16 440 4 265 7 840 1 150 1 760 5 345 345 1 241 18 493 4 819 8 859 1 300 1 989 6 040 390 1 402 20 562 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 6 61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc) 61.01-62, 64, 66 72, 74, 76 Svrchní oděvy pánské a chlapecké Svrchní oděvy dámské, dívčí a dětské : B. ostatní : Kalhoty krátké i dlouhé, tkané, pánské a chlapecké; UK E 1 000 kusů 3 729 250 4 139 275 4 677 308 5 397 351 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 6 pokr 61.02-66, 68, 72 kalhoty tkané, dámské, dívčí a dětské, z vlny, z bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken 7 60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd) 60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84 Svrchní oděvy, oděvní doplňky a ostatní pletené nebo háčkované zboží, neelastické ani nepovrstvené pryží: A. Svrchní oděvy a oděvní doplňky : II. ostatní Svrchní oděvy dámské, dívčí a dětské : B. ostatní Košile, košilové halenky a halenky pletené nebo háčkované (neelastické ani nepovrstvené pryží), dámské, dívčí nebo dětské, z vlny, z bavlny nebo ze syntetických či umělých vláken D F I BNL UK IRL DK GR E 1 000 kusů 1 630 768 262 251 790 31 472 39 180 1 777 837 286 274 861 34 514 43 198 1 972 929 317 304 956 38 571 48 222 2 228 1 050 358 344 1 080 43 645 54 253 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 8 61.03 A 61.03-11, 15, 19 Spodní oděvy (spodní prádlo), pánské a chlapecké, včetně límců, připínacích límců a manžet : Košile s dlouhým i krátkým rukávem, pánské a chlapecké, z vlny, z bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken D F I BNL UK IRL DK GR E 1 000 kusů 1 876 2 507 853 1 308 2 410 153 637 58 500 2 045 2 733 930 1 426 2 627 167 694 63 550 2 270 3 034 1 032 1 583 2 916 185 770 70 616 2 565 3 428 1 166 1 789 3 295 209 870 79 702 9 55.08 62.02 B III a) 1 55.08-10, 30, 50 80 62.02-71 Smyčkové tkaniny typu froté z bavlny Ložní, stolní, toaletní a kuchyňské prádlo : záclony, záclonky a jiné bytové textilie : B. ostatní : Tkaniny z bavlny, smyčkové tkaniny typu froté; toaletní, stolní nebo kuchyňské, smyčkové tkaniny typu froté, z bavlny D F BNL E tuny 1 792 1 521 1 252 9 081 200 1 971 1 673 1 377 0 989 220 2 208 1 874 1 542 11 188 246 2 517 2 136 1 758 12 754 280 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 13 60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d)1 cc) 2 cc) 60.04-48, 56, 75 85 Spodní oděvy (spodní prádlo) pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží: Pánské a chlapecké slipy a spodky, dámské, dívčí a dětské kalhotky (jiné než kojenecké), pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží, z bavlny nebo syntetických vláken BNL 1 000 kusů 12 007 13 328 15 061 17 320 19 61.05 A C 61.05-10, 99 Kapesníky a kapesníčky F I E tuny 453 120 1 503 133 1 568 150 1 653 172 1 20 62.02 B 1 a) c) 62.02-12, 13, 19 Ložní, stolní, toaletní a kuchyňské prádlo; záclony, záclonky a jiné bytové textilie: C. ostatní : Ložní prádlo, tkané D F I BNL UK IRL DK GR E tuny 850 550 197 885 7 509 85 110 28 250 935 605 217 974 8 260 94 121 31 275 1 047 678 243 1 091 9 251 105 136 35 308 1 194 773 273 1 244 10 546 120 155 40 351 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 33 51.04 A III a) 62. 03 B II b) 10 51.04-06 62.03-51, 59 Textilie ze syntetických a umělých vláken (včetně monofilů nebo pásků položky 51.01 nebo 51.02) A. Textilie ze syntetických vláken Pytle a pytlíky k balení zboží B. z tkanin z ostatních materiálů II. ostatní : Textilie z polyethylenových nebo polypropylenových pásků užších než 3 mm Tkané pytle z těchto pásků nebo podobného materiálu D F I BNL UK IRL DK GR E tuny 662 1 064 539 1 738 2 077 40 509 39 200 728 1 170 593 1 912 2 285 44 560 43 220 815 1 310 664 2 141 2 559 49 627 48 246 929 1 493 757 2 440 2 917 56 715 55 280 39 62.02 B II a) c) III a) 2 c) 62.02-40, 42, 44 46, 51, 59, 65, 72, 74,77 Ložní, stolní, toaletní a kuchyňské prádlo; záclony, záclonky a jiné bytové textilie: záslony, záclonky a jiné bytové textilie: B. ostatní : Ložní, stolní, toaletní a kuchyňské prádlo; záclony, záclonky a jiné bytové textilie, tkané, jiné než ze smyčkové bavlny typu froté F UK E tuny 997 804 150 1 097 884 165 1 229 990 185 1 401 1 129 211 Kategorie Číslo společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 90 59.04 z toho : 59.04 A 59.04-11. 12, 14 15, 17, 18, 19, 21, 23, 31, 35, 38, 50, 60, 70, 80 59.04-11, 12, 14 15, 17, 18, 19, 21 Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané: ze syntetických vláken z abaky (manilské konopí) ze sisalových vláken a jinýchvláken rodu Agave z konopí ze lnu nebo ramie z jutových vláken a jiných lýkových vláken - číslo 57.03 z ostatních textilních materiálů Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané: Motouzy, šňůry, provazy a lana, ze syntetických vláken, též splétané nebo oplétané: D F I BNL UK IRL DK GR E D F BNL UK IRL GR E tuny tuny 10 777 8 322 3 055 3 346 9 037 211 2 729 287 1 400 1 011 1 281 1 254 2 495 67 135 900 11 962 9 237 3 391 3 714 10 032 234 3 029 319 1 540 1 112 1 409 1 379 2 745 74 149 990 13 517 10 438 3 832 4 197 11 336 264 3 423 360 1 725 1 245 1 579 1 545 3 074 83 1671 109 15 545 12 004 4 4907 4 827 13 036 304 3 936 414 1 567 1 419 1 799 1 761 3 504 95 190 1 264 PŘÍLOHA B Dovozy v režimu pasivního zušlechťovacího styku 1. Operacemi zušlechťovacího styku se ve smyslu tohoto protokolu rozumějí operace, při nichž v Portugalsku dochází k přepracování zboží dočasně vyvezeného ze Společenství ve stávajícím složení s cílem jeho zpětného dovozu do Společenství ve stávajícím složení ve formě zušlechtěných výrobků. 2. Režim bude schválen pouze fyzickým nebo právnickým osobám usazeným ve Společenství ve stávajícím složení. Každá osoba uvedená v předchozím pododstavci, která žádá o povolení režimu, musí splňovat následující podmínky: a) vyrábět na vlastní účet v závodě nacházejícím se ve Společenství ve stávajícím složení podobné výrobky ve stejném stadiu výroby jako zušlechtěné výrobky, pro které je režim požadován; b) může nechat vyrobit v Portugalsku zušlechtěné výrobky v rámci operací zušlechťovacího styku v ročních množstevních limitech stanovených příslušnými orgány členského států, v němž je podána žádost, za podmínek uvedených v odstavci 3; c) zboží, které dočasně vyváží k provedení operací zušlechťovacího styku, musí být ve volném oběhu ve Společenství ve stávajícím složení ve smyslu čl. 9 odst. 2 Smlouvy o EHS a musí pocházet ze Společenství ve stávajícím složení ve smyslu nařízení (EHS) č. 802/68 a prováděcích nařízení k němu. Odchylky od tohoto pododstavce mohou povolit orgány stávajících členských států pouze v případě zboží, u kterého je výroba ve Společenství nedostačující. Takové odchylky mohou být povoleny pouze u 14 % celkové hodnoty zboží Celkovou hodnotou zboží se rozumí: - u zboží dovezeného předem jeho celní hodnota definovaná v nařízení (EHS) č. 1224/80 (Úř. věst. L 134, 31. 5. 1980, s. 1); - v ostatních případech cena na výstupu ze závodu., pro které byl povolen režim v dotyčném členském státě v průběhu předchozího roku. Stávající členské státy sdělí Komisi každé čtvrtletí základní údaje o odchylkách, které byly takto povoleny, konkrétně o povaze, původu a množství dotyčného zboží, které nepochází ze Společenství. Komise sdělí tyto informace ostatním členským státům; d) operace zušlechťovacího styku, které mají být provedeny v Portugalsku, nesmí znamenat rozsáhlejší přepracování, než je přepracování stanovené pro každý výrobek v odstavci 11. Operace zušlechťovacího styku, které mají být provedeny, mohou však znamenat méně rozsáhlé přepracování, než je přepracování stanovené pro každý výrobek v odstavci 11. Stávající členské státy se mohou odchýlit od ustanovení písm. a) druhého pododstavce u osob nesplňujících podmínky výše uvedeného pododstavce. Uvedené odchylky se budou používat jen do výše celkového dováženého množství v rámci zvláštního režimu existujícího před přistoupením. Odchylky uvedené v předchozím pododstavci se budou přednostně vztahovat na osoby, které dříve požívaly výhod výše uvedeného zvláštního režimu. Pokud však uvedené osoby nepoužijí celková množství, na která by si mohly činit nárok, může být zbytek těchto množství přidělen jiným osobám. 3. Příslušné orgány každého členského státu rozdělují mezi osoby požívající výhod režimu uvedeného v odstavci 2 roční množství zušlechtěných výrobků uvedených v tabulce připojené k této příloze, pro něž může dotyčný stávající členský stát povolit zpětný dovoz na základě ustanovení této přílohy. 4. Příslušné orgány členského státu, do kterého mají být zušlechtěné výrobky zpět dovezeny, vydají předchozí povolení žadatelům splňujícím podmínky stanovené v této příloze. Předchozí povolení může být vydáno buď jednou ročně celkově pro celé množství přidělené žadateli na základě odst. 2 písm. b) druhého pododstavce, nebo postupně v průběhu roku tak, že se částečná množství postupně přičítají až do vyčerpání přiděleného množství. Žadatel předloží příslušným orgánům smlouvu uzavřenou s podnikem, který je pověřen provádět operace zušlechťovacího styku na jeho účet v Portugalsku, nebo jakýkoli důkaz považovaný uvedenými orgány za rovnocenný. 5. Předchozí povolení je uděleno pouze tehdy, jestliže mohou příslušné orgány ztotožnit dočasně vyvezené zboží v zušlechtěných výrobcích dovážených zpět. Příslušné orgány mohou odmítnout udělení výhody režimu, jestliže zjistí, že nemohou získat všechny záruky, které jim umožňují zajistit účinnou kontrolu dodržování odstavce 2. Předchozí povolení stanoví podmínky, za nichž musí probíhat operace zušlechťovacího styku, zejména: – množství zboží, které má být vyvezeno, a výrobky, které mají být dovezeny zpět, vypočítané podle výtěžnosti stanovené podle technologie operace nebo operací zušlechťovacího styku, které mají být provedeny, jsou-li údaje stanoveny nebo nejsou-li stanoveny, dostupné údaje ve Společenství ve stávajícím složení pro podobně operace zušlechťovacího styku, – postupy umožňující ztotožnit v zušlechtěných výrobcích dočasně vyvážené zboží, – lhůta pro zpětný dovoz při zohlednění doby nezbytné k provedení operace nebo operací zušlechťovacího styku. 6. Při dočasném vývozu se předchozí povolení vydávané příslušnými orgány předkládá příslušnému celnímu úřadu k celnímu projednání. 7. Stávající členské státy sdělí Komisi číselné údaje týkající se předchozích povolení vydávaných každý měsíc do 10. dne následujícího měsíce. Na žádost Komise informují stávající členské státy o každém odmítnutí žádosti o předchozí povolení, včetně důvodů, které s ohledem na podmínky tohoto protokolu k tomuto zamítnutí vedly. 8. Aniž jsou dotčeny následující odstavce, nemůže zpětný dovoz zušlechtěných výrobků zamítnout stávající členský stát, který pro tyto výrobky vydal předchozí povolení, s výhradou splnění podmínek stanovených ve výše uvedeném povolení a ostatních podmínek běžně požadovaných při celním projednání při dovozu. Uvedené výrobky nemohou být dovezeny zpět do jiného stávajícího členského státu, než je stát, ve kterém bylo vydáno předchozí povolení. Jsou-li zušlechtěné výrobky dováženy zpět do Společenství ve stávajícím složení, předkládá deklarant příslušným orgánům předchozí povolení společně s důkazem o tom, že operace zušlechťovacího styku byla skutečně provedena v Portugalsku. 9. Odůvodňují-li to okolnosti, mohou příslušné orgány dotyčného členského státu: – prodloužit původně stanovenou lhůtu pro zpětný dovoz, – povolit zpětný dovoz zušlechtěných výrobků v několika zásilkách; v takovém případě se ihned pro přijetí dotyčné zásilky provede záznam do předchozího povolení. Příslušné orgány dotyčného členského státu mohou povolit zpětný dovoz zušlechtěných výrobků i přesto, že všechny operace zušlechťovacího styku uvedené v předchozím povolení nebyly provedeny. 10. Stávající členské státy sdělí Komisi statistické údaje týkající se veškerého zpětného dovozu prováděného na jejich území v rámci tohoto protokolu. Komise sdělí uvedené údaje ostatním stávajícím členským státům. 11. Nejvyšší přípustné úrovně přepracování uvedené v odst. 2 písm. d) druhém pododstavci jsou následující: Zušlechtěné výrobky podle kategorie Nejvyšší přípustné úrovně přepracování Kategorie Operace 4, 5, 7, 8 Přepracování tkanin nebo pletených nebo háčkovaných textilií TABULKA UVEDENÁ V ODSTAVCI 3 KategorieČíslo.společného celního sazebníkuKód Nimexe (1985)Popis zbožíČlenské státyJednotky1986198719881989 4 60.04 B I II a) b) c) IV b) 1aa) dd) 2 cc) d) 1 aa) dd) 2 dd) 60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89 Spodní prádlo, pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží Pánské a chlapecké slipy a spodky, dámské, dívčí a dětské kalhotky (jiné než kojenecké), pletené nebo háčkované, neelastické ani nepovrstvené pryží, z bavlny nebo syntetických vláken D F BNL EHS 1 000 kusů 14 309 20 34,3 15 337 22 374 17 374 24 415 19 423 27 469 5 60.05 A I a) IIb) 4bb) 11aaa) bbb) ccc) ddd eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff) 60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40,41, 42, 43 Svrchní oděvy, oděvní doplňky a ostatní pletené nebo háčkované zboží, neelastické ani nepovrstvené pryží B. Svrchní oděvy a oděvní doplňky Svetry, pulovry (též s rukávy), twinsety, vesty a kabátky, pletené, neelastické ani nepovrstvené pryží, z vlny, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken D F BNL IRL DK EHS 1 000 kusů 179 599 74 723 5 14 1 594 195 653 81 788 5 15 1 737 216 725 90 875 6 17 1 929 244 819 102 989 7 19 2 180 Kategorie Číslo.společného celního sazebníku Kód Nimexe (1985) Popis zboží Členské státy Jednotky 1986 1987 1988 1989 7 60.05 A II b)4 aa) 22 33 44 55 51.02 B II c) 7 bb) cc) dd) 60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84 Svrchní oděvy, oděvní doplňky a jiné pletené výrobky, neelastické ani nepovrstvené pryží A. Svrchní oděvy nebo oděvní doplňky II. ostatní Svrchní oděvy dámské, dívčí a dětské B. ostatní Košile, košilové halenky a halenky pletené (ne elastické, ani povrstvené pryží) nebo tkané, dámské, dívčí a dětské, z vlny, z bavlny nebo z syntetických nebo umělých vláken D F BNL IRL EHS 1 000 kusů 1 438 586 168 36 2 228 1 567 639 183 39 2 428 1 739 709 203 43 2 694 1 965 801 229 49 3 044 8 61.03 A 61.03-11, 15, 19 Spodní oděvy (spodní prádlo), pánské a chlapecké, včetně límců, připínacích límců a manžet.: Košile s dlouhým a krátkým rukávem, pánské a chlapecké, z vlny, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken D F I BNL IRL DK EHS 1 000 kusů 1 198 1 297 371 994 24 74 3 958 1 306 1 414 404 1 083 26 81 4 314 1 450 1 570 448 1 202 29 90 4 789 1 639 1 774 506 1 358 33 102 5 412 XII/CS 804 PŘÍLOHA C Administrativní spolupráce uvedená v článku 2 1. Příslušné portugalské orgány vydají za stanovených podmínek “Boletim de Registro de Exportaçao” (BRE) nebo “Boletim global de Exportaçao” (BGE) pro jakýkoli vývoz textilních výrobků kategorií, čísel celního sazebníku a kódů Nimexe uvedených v příloze A, pocházejících z Portugalska a určených k odeslání do ostatních členských států za účelem jejich definitivního dovozu. 2. Příslušné portugalské orgány vydají ověřené kopie BRE nebo BGE pro výrobky, na které se vztahuje tento protokol. V těchto kopiích se znovu zejména uvedou údaje, které mají být uvedeny v prohlášení nebo žádosti dovozce podle odstavce 5. 3. Příslušné portugalské orgány sdělí Komisi během prvních deseti dnů každého čtvrtletí, a to rozdělené podle členských států a kategorií výrobků: a) množství, pro něž byly vydány ověřené kopie BRE nebo BGE během předchozího čtvrtletí, b) vývozy uskutečněné během čtvrtletí předcházejícího období uvedenému v písmenu a). 4. Příslušné portugalské orgány rovněž čtvrtletně sdělí Komisi a příslušným orgánům ostatních členských států čísla neplatných BRE a BGE, jakož i veškeré další informace, které v tomto ohledu pokládají za užitečné. 5. Definitivní dovoz výrobků, jichž se týká uvedená administrativní spolupráce, do jiného členského státu podléhá předložení dovozního dokladu. Příslušný orgán dovážejícího členského státu vydá nebo potvrdí uvedený doklad bezplatně pro všechna požadovaná množství, a to ve lhůtě nejvýše pět pracovních dnů po podání prohlášení nebo prosté žádosti podle platných vnitrostátních předpisů jakýmkoli dovozcem z členských států s místem usazení kdekoli ve Společenství; tato skutečnost nepředpokládá dodržování ostatních podmínek vyžadovaných platnými předpisy. Uvedený dovozní doklad se vydává nebo potvrzuje pouze po předložení kopie BRE nebo BGE ověřené příslušnými portugalskými orgány, které je vydaly. V prohlášení nebo v žádosti dovozce jsou uvedeny: a) jméno a adresa dovozce a vývozce; b) popis výrobku s udáním: – obchodního názvu, – čísla kategorie výrobku uvedeného ve sloupci 1 přílohy A, – čísla celního sazebníku nebo referenčního čísla zbožové nomenklatury národní statistiky zahraničního obchodu, – země původu; c) uvedení výrobku v jednotkách uvedených ve sloupci 6 přílohy A; d) předpokládaný termín nebo předpokládané termíny dovozu. Dovážející členský stát může požádat o dodatečné údaje, aniž to může působit překážku dovozu. Tento bod není na překážku definitivnímu dovozu daných výrobků, jestliže množství výrobků předložených při dovozu přesahuje celkově o méně než 5 % množství, které je uvedeno v dovozním dokladu. 6. Pokud se požadovaný dovozní doklad týká množství, které je nižší než množství uvedené na ověřené kopii BRE nebo BGE, je uvedená kopie vrácena dovozci s poznámkou na rubu o množství, pro které byl dovozní doklad vydán. 7. Ostatní členské státy sdělí Komisi během prvních deseti dnů každého čtvrtletí, a to rozdělené podle kategorií výrobků, a) množství, pro něž byly vydány nebo potvrzeny dovozní doklady během předchozího čtvrtletí; b) dovoz uskutečněný během čtvrtletí předcházejícího období uvedenému v písmenu a). 8. Komise a portugalské orgány zkoumají nejméně každé čtvrtletí stav obchodu a jeho perspektivy s cílem důkladně analyzovat situaci. ________________ PŘÍLOHA D Flexibilita uvedená v článku 3 Ustanovení o flexibilitě uvedená v článku 3 tohoto protokolu jsou stanovena následujícím způsobem: a) v rámci každé kategorie: – předběžné využití během roku části množství stanovených pro následující rok až do výše 8,75 % dotyčných množství využitého roku. Uvedený předběžný vývoz je odečten od odpovídajících množství následujícího roku, – převod množství, která zůstávají nevyužitá během roku, do odpovídajících množství následujícího roku až do výše 8,75 % dotyčných množství skutečně využitého roku. Na žádost portugalských orgánů může Komise povolit dodatečný převod; b) mezi kategoriemi: převody z jedné kategorie do druhé až do výše 10 % úrovně kategorie, do níž se převod uskutečňuje. Uvedené ustanovení se vztahuje na následující operace: – kategorie 2 a 3 mezi sebou, kromě Beneluxu, kde může být převod 100 %, – kategorie 2 nebo 3 do kategorií 9, 19, 20, 39, – kategorie 4, 5, 7, 8 mezi sebou, – kategorie 6 a 8 mezi sebou pouze pro Spojené království, – kategorie 33 a 90 mezi sebou, – v rámci čísla 59.04 mezi sisalem a syntetikou, kromě Itálie a Dánska, kde může být převod 100 %. Uvedené přesuny se uskuteční na základě následujících ekvivalencí: Kategorie Kus/kg Gramy/kusy 4 6,48 154 5 4,53 221 6 1,76 568 7 5,55 180 8 4,60 217 __________________ PŘÍLOHA E Společné prohlášení Společenství ve stávajícím složení a Portugalska Při uplatňování ustanovení přílohy B je dohodnuto, že zboží pocházející z Portugalska nemůže být považováno za zboží pocházející ze Společenství ve smyslu nařízení (EHS) č. 802/68. __________________ Protokol č. 18 o režimu dovozu motorových vozidel z ostatních členských států do Portugalska Článek 1 Režim stanovený v následujících článcích se vztahuje na montáž a dovoz motorových vozidel s jakýmkoli motorem pro přepravu osob nebo zboží. Článek 2 1. Od 1. ledna 1986 otevírá Portugalská republika každoročně dovozní kvóty uvedené v příloze A na motorová vozidla ve smontovaném stavu, dále jen “CBU”, o hrubé hmotnosti do 3 500 kilogramů pocházející z ostatních členských států. 2. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou změnit seznam v příloze A. 3. Od 1. ledna 1986 otevírá Portugalská republika každoročně dovozní kvóty na motorová vozidla CBU o hrubé hmotnosti do 3 500 kilogramů pocházející z ostatních členských států, jiná než jsou motorová vozidla uvedená v seznamu v příloze A, podle následujících podmínek: Dovozní kalendář Roční kvóty 1. leden 1986 1. leden 1987 440 jednotek 550 jednotek V rámci této kvóty může být každé značce přiznána nejvýše čtvrtina stanoveného objemu. Každé značce je přiznáno právo na minimální kvótu 20 jednotek. Článek 3 Od 1. ledna 1986 otevírá Portugalská republika každoročně dovozní kvóty na motorová vozidla CBU o hrubé hmotnosti nad 3 500 kilogramů pocházející z ostatních členských států, podle následujících podmínek: Dovozní kalendář Roční kvóty 1. leden 1986 1. leden 1987 660 jednotek 770 jednotek Článek 4 1. Od 1. ledna 1986 otevírá Portugalská republika na začátku každého roku kvótu podle jednotlivých značek Společenství na motorová vozidla v nesmontovaném stavu, dále jen “CKD”, o hrubé hmotnosti do 2 000 kilogramů pro přepravu osob, podle základních kvót udělených v roce 1985 a uvedených v příloze B. 2. Kvóty podle jednotlivých značek Společenství se každoročně aktualizují. Za tímto účelem se na ně vztahuje opravný koeficient s cílem vyrovnat zvýšení cen v Portugalsku a vývoj výrobních cen motorových vozidel CKD. Součet všech kvót podle jednotlivých značek (značky Společenství a značky mimo Společenství) je stanoven v pevných cenách v escudech na 41 500 motorových vozidel pro rok 1986 a 44 000 motorových vozidel pro rok 1987. 3. Roční kvóty podle jednotlivých značek, jakož i všechny údaje o oceňování, které se jich týkají, jsou sděleny Komisi do 15. února každého roku. 4. Využití kvót podle jednotlivých značek přidělených jako základní kvóty je volné až do výše 90 % v roce 1986 a 93 % v roce 1987. Využití zbytku kvót podle jednotlivých značek se řídí vývozem motorových vozidel nebo jejich komponentů na základě přidané hodnoty v Portugalsku, vztahující se na tyto vývozy. Článek 5 1. Vývozcům, kteří již využili všechny své základní kvóty podle článku 4, jsou přiděleny dodatečné kvóty CKD v průběhu roku na základě přidané hodnoty v Portugalsku, vztahující se na vývoz automobilů nebo jejich komponentů Dodatečné kvóty jsou přidělovány na základě koeficientů uvedených v příloze C. 2. V případě potřeby může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou stanovit později strop pro každou značku, který se rovná procentu ze součtu základních kvót přidělených všem značkám. Článek 6 Kvóty stanovené v článcích 4 a 5 mohou být použity pro dovoz motorových vozidel CKD nebo CBU PŘÍLOHA A Seznam vývozních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 l. leden 1986 l. leden 1987 Alfa Romeo 700 800 Audi (Auto Union) 700 800 BMW (Bayerische Motoren-Werke) 700 800 British Leyland (ex–BMC) 700 800 British Leyland (ex–Leyland) 700 800 Jaguar/Daimler 700 800 Talbot (Francie) 700 800 Talbot (Spojené království) 700 800 Citroën 700 800 Daimler-Banz 700 800 Fiat 700 800 Ford (Německo) 700 800 Ford (Spojené království) 700 800 General Motors (Německo) 700 800 General Motors (Spojené království) 700 800 Peugeot 700 800 Renault 700 800 VW (Volkswagen) 700 800 Volvo (Nizozemsko) 700 800 Lancia (Itálie) 700 800 Autobianchi (Itálie) 700 800 Volvo (Belgie) 700 800 Nuova Innocenti (Itálie) 700 800 Porsche (Německo) 700 800 Seat 700 800 PŘÍLOHA B Základní kvóty podle jednotlivých značek v roce 1985 uvedené v čl. 4 odst. 1 (v tisících escud) Fiat 2 362 057 Renault 1 879 085 Peugeot 1 614 092 BLMC 1 600 822 Citroën 1 480 199 Ford 1 331 611 General Motors 1 151 434 Talbot 551 350 VW 505 305 BMW 320 773 Mercedes 139 308 Alfa Romeo 49 328 Audi 39 706 PŘÍLOHA C Vážení vývozních koeficientů uvedených v čl. 5 odst. 1 1986 1987 CKD 0,6 0,5 CBU a karoserie 0,5 0,45 Komponenty – polotovary 0,4 0,35 Komponenty - hotové výrobky: - Motory 0,8 0,7 - Převodové skříně 0,8 0,7 - Ostatní mechanické komponenty 0,7 0,6 - Elektrické komponenty 0,6 0,5 - Ostatní komponenty 0,55 0,5 Protokol č. 19 o portugalských patentech 1. Portugalská republika se zavazuje, že po přistoupení učiní své vnitrostátní právní předpisy týkající se patentů slučitelné se zásadami volného pohybu zboží a s úrovní ochrany průmyslového vlastnictví dosaženou ve Společenství. Portugalská republika především zruší po přistoupení článek 8 dekretu č. 27/84 ze dne 18. ledna 1984, podle něhož je držitel patentu vydaného v Portugalsku povinen, aby mohl využívat výluční právo udělené tímto patentem, vyrábět na portugalském území patentovaný výrobek nebo výrobek získaný díky patentovanému postupu. Za tímto účelem bude navázána úzká spolupráce mezi útvary Komise a portugalskými orgány; tato spolupráce bude rovněž zahrnovat problémy přechodu od současných portugalských právních předpisů na nové právní předpisy. 2. Portugalská republika zavede do svých vnitrostátních právních předpisů ustanovení o přenesení důkazního břemene odpovídající článku 75 Lucemburské úmluvy o patentu Společenství ze dne 15. prosince 1975. Uvedené ustanovení se použije od přistoupení pro nové patenty týkající se postupů přihlášených ode dne přistoupení. Na patenty přihlášené před uvedeným dnem se uvedené ustanovení použije nejpozději od 1. ledna 1992. Uvedené ustanovení se však nepoužije, pokud je podána žaloba ve věci padělání proti držiteli jiného patentovaného postupu na výrobu výrobku totožného s výrobkem, který je výsledkem patentovaného postupu žalobce, pokud byl tento jiný patent vydán přede dnem přistoupení. V případech, kdy se přenesení důkazního břemene nepoužije, ponechá Portugalská republika nadále důkazní břemeno ve věci padělků na držiteli patentu. Ve všech případech, kdy se přenesení důkazního břemene nepoužije do 1. ledna 1987, včetně případů týkajících se patentů přihlášených do dne přistoupení, zavede Portugalská republika s účinkem od uvedeného dne do svých právních předpisů dokumentačně-zajišťovací soudní řízení. “Dokumentačně-zajišťovacím řízením” se rozumí řízení, podle kterého jakákoli osoba oprávněná podat žalobu ve věci padělání může soudním rozhodnutím vydaným na základě její žaloby pořídit prostřednictvím soudního vykonavatele v doprovodu znalců v prostorách předpokládaného padělatele podrobnou dokumentaci o postupech, které jsou předmětem sporu, zejména tím, že pořídí fotokopie technické dokumentace a případně tuto dokumentaci zajistí. Uvedeným soudním rozhodnutím může být nařízeno složení jistoty určené k odškodnění domnělého padělatele pro případ, že mu vznikne újma způsobená dokumentačně-zajišťovacím řízením. 3. Portugalská republika přistoupí k Úmluvě o evropském patentu uzavřené dne 5. října 1973 v Mnichově a k Úmluvě o patentu Společenství uzavřené dne 15. prosince 1975 v Lucemburku. Portugalská republika se může odvolat na čl. 95 odst. 4 lucemburské úmluvy o udělování patentů Společenství s cílem provést čistě technické úpravy nutné z důvodu přistoupení k této úmluvě, přičemž takové odvolání není v žádném případě důvodem přistoupení Portugalské republiky k lucemburské úmluvě až po uplynutí výše stanovené lhůty. ________________ Protokol č. 20 o restrukturalizaci portugalského železářského a ocelářského průmyslu 1. Ode dne přistoupení nemůže být portugalskému železářskému a ocelářskému průmyslu poskytnuta žádná podpora, kromě podpor schválených Komisí v rámci restrukturalizačního plánu. Plán restrukturalizace portugalského železářského a ocelářského průmyslu musí být slučitelný s posledními obecnými cíli v oblasti oceli přijatými přede dnem přistoupení. 2. Ode dne přistoupení zhodnotí Komise společně s portugalskou vládou plán schválený portugalskou vládou, který má být úředně předán Komisi do 1. září 1985, jakož i rentabilitu dotyčného železářského a ocelářského podniku, kterého se uvedený plán týká. 3. Pokud by rentabilita uvedeného podniku nebyla uspokojivě zaručena do konce nejvýše pětiletého období po přistoupení, navrhne Komise po konzultaci s portugalskou vládou na konci prvního roku po přistoupení, aby byl k uvedenému plánu připojen dodatek tak, aby bylo dosaženo rentability uvedeného podniku při ukončení uvedeného plánu. 4. Případné podpory portugalskému železářskému a ocelářskému průmyslu, které by byly součástí dodatku k plánu uvedenému v odstavci 3, oznámí portugalská vláda Komisi předem nejpozději do konce prvního roku po přistoupení. Portugalská vláda provede své projekty pouze se souhlasem Komise. Komise posoudí uvedené projekty podle kritérii a postupů uvedených v příloze tohoto protokolu. 5. V průběhu období uvedeného v článku 212 aktu o přistoupení musí portugalské dodávky výrobků ze železa a oceli ESUO na zbývající trhy Společenství splňovat tyto podmínky: a) úroveň portugalských dodávek do zbytku Společenství ve stávajícím složení během prvního roku po přistoupení stanoví Komise po dohodě s portugalskou vládou a po konzultaci s Radou v průběhu roku, který bude předcházet přistoupení. Za jakékoli situace nemůže být uvedená úroveň v žádném případě nižší než 80 000 tun. Nebude-li dohody mezi Komisí a portugalskou vládou dosaženo nejpozději do měsíce přede dnem přistoupení, nesmějí množství dodaná portugalským železářským a ocelářským průmyslem během prvního čtvrtletí ode dne přistoupení překročit 20 000 tun. Nebude-li ke dni přistoupení žádné dohody v této věci dosaženo, stanoví úroveň dodávek stanovena nejpozději do dvou měsíců po dni Komise se souhlasem Rady. Uvedené dodávky musí však být liberalizovány, jakmile skončí přechodný režim, a jejich úroveň může být s ohledem na plynulý přechod zvýšena před koncem uvedeného režimu, přičemž úroveň dodávek prvního roku se považuje za nejnižší. Každé zvýšení úrovně dodávek se provede se zřetelem: – na stav postupu portugalského restrukturalizačního plánu s ohledem na prvky významné pro obnovení rentability podniků a k opatřením nezbytným k dosažení této rentability, – na opatření v oblasti železářského a ocelářského průmyslu, která by mohla být v platnosti ve Společenství po přistoupení tak, aby se Portugalsku nedostalo méně příznivého zacházení než třetím zemím, a – na vývoj dodávek výrobků ze železa a oceli ESUO ze Společenství ve stávajícím složení do Portugalska; b) portugalská vláda se zavazuje, že po přistoupení zavede na vlastní odpovědnost a po dohodě s Komisí mechanismus pro kontrolu dodávek na zbývající trh Společenství tak, aby zajistila přísné dodržování množstevních závazků dohodnutých nebo stanovených podle písmene a). Uvedený mechanismus musí být slučitelný s jakýmkoli dalším opatřením o dohledu nad trhem, které bude případně přijato v průběhu tří let následujících po dni přistoupení, a nesmí ohrozit možnost dodat dohodnutá množství. Komise pravidelně informuje Radu o spolehlivosti a účinnosti uvedeného mechanismu. Pokud se uvedený mechanismus ukáže jako nevyhovující, přijme Komise se souhlasem Rady příslušná opatření. ______________ PŘÍLOHA Postupy a kritéria pro posuzování podpor 1. Všechny podpory železářského a ocelářského průmyslu, které jsou financovány portugalským státem nebo prostřednictvím státních zdrojů, nezávisle na jejich formální podobě a na tom, zda se jedná o podpory specifické či nikoli, lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pouze tehdy, jsou-li v souladu s obecnými pravidly uvedenými v bodu 2 a odpovídají-li ustanovením bodů 3 až 6. Uvedené podpory se mohou uskutečnit pouze v souladu s postupy stanovenými v této příloze. Pojem podpora zahrnuje podpory poskytované územními samosprávnými celky, jakož i prvky podpory obsažené případně ve finančních opatřeních přijatých portugalským státem vůči železářským a ocelářským podnikům, které portugalský stát přímo či nepřímo kontroluje a které nespočívají vkladu rizikového kapitálu podle obvyklé praxe společností v tržním hospodářství. 2. Podpory poskytované portugalskému železářskému a ocelářskému průmyslu lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pod podmínkou, že: – podnik nebo skupina podniků, na které se podpora vztahuje, jsou zapojeny do provádění soustavného a přesně stanoveného programu restrukturalizace týkajícího se různých prvků restrukturalizace (modernizace, snížení kapacity, případně finanční restrukturalizace), programu schopného obnovit jejich konkurenceschopnost a učinit je rentabilními bez podpory v obvyklých tržních podmínkách, a to nejpozději při ukončení přechodného režimu, – dotyčný program restrukturalizace nepředpokládá v celkové výrobní kapacitě podniku, na který se podpora vztahuje, zvýšení výrobní kapacity u různých kategorií výrobků, jejichž trh by nerostl, – výše a intenzita podpor poskytovaných železářskému a ocelářskému podniku se postupně snižuje, – podpory nepovedou k narušení hospodářské soutěže a nezhorší podmínky obchodu v míře odporující společnému zájmu, – podpory jsou schváleny nejpozději do třiceti šesti měsíců po přistoupení a nezakládají nárok na pozdější platbu při ukončení přechodného režimu, kromě úrokových příspěvků nebo plateb k úhradě úvěrových záruk čerpaných před uvedeným dnem. Při rozhodování o žádostech, které jsou předloženy Komisi v rámci programu restrukturalizace, přihlíží Komise ke zvláštní situaci Portugalska jako jednoho z členských států, které mají pouze jeden železářský a ocelářský podnik, jehož vliv na trh Společenství je málo významný. 3. Podpory ve prospěch investic do železářského a ocelářského průmyslu lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pod podmínkou, že: – Komise obdrží předem sdělení o investičním programu, pokud je požadováno v souladu s rozhodnutím Komise č. 3302/81/ESUO ze dne 18. listopadu 1981 o informacích, které jsou podniky ocelářského průmyslu povinny o svých investicích poskytovat, anebo jakýmkoli pozdějším rozhodnutím, – výše a intenzita podpor jsou odůvodněny významem vynaloženého restrukturalizačního úsilí s ohledem na strukturální problémy v oblasti, kde se investice uskutečňuje, a omezeny na to, co je pro tento účel nezbytné, – investiční program splňuje kritéria stanovená v bodu 2, jakož i obecné cíle týkající se “oceli” a přihlíží k odůvodněnému stanovisku, které Komise k tomuto programu případně zaujme. Při posuzování takových podpor Komise přihlíží k tomu, jak dotyčný investiční program přispívá k ostatním cílům Společenství, jako jsou inovace, úspory energie a ochrana životního prostředí, přičemž musí být dodržena pravidla uvedená v odstavci 2. 4. Podpory určené na úhradu obvyklých nákladů spojených s částečným nebo úplným uzavíráním železářských a ocelářských provozů lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu. Pomocí podpor lze hradit následující náklady: – příspěvky vyplácené propuštěným pracovníkům anebo pracovníkům propouštěným do předčasného důchodu, pokud takové příspěvky neplynou z podpor podle čl. 56 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 písm b) Smlouvy, – odškodnění třetím osobám z důvodu zrušení smluv týkajících se zejména dodávky surovin, – výdaje spojené s úpravami pozemku, budov a/nebo infrastruktury uzavřeného provozu s cílem jiného průmyslového využití. Podpory poskytované na uzavření provozů, které by nemohly být stanoveny v programech oznámených do osmnácti měsíců nejpozději po přistoupení, mohou být výjimečně a odchylně od odstavce 4 protokolu č. 20 a odst. 2 páté odrážky této přílohy oznámeny Komisi po uvedeném dni a schváleny později než prvních třicet šest měsíců po přistoupení. 5. Podpory určené na usnadnění chodu některých podniků nebo některých provozů lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pod podmínkou, že: – uvedené podpory jsou nedílnou součástí programu restrukturalizace, jak je definován v odst. 2 první odrážce, – jsou postupně snižovány nejméně jednou ročně, – jejich intenzita a jejich výše jsou omezeny na to, co je zcela nezbytné pro pokračování činnosti po dobu restrukturalizace, a odůvodněny významem vynaloženého restrukturalizačního úsilí s ohledem na podpory případně poskytované investorům. Při posuzování takových podpor přihlíží Komise k obtížím, kterým čelí hospodářská jednotka nebo hospodářské jednotky a dotyčný region nebo regiony a rovněž k vedlejším účinkům podpory na hospodářskou soutěž na jiných trzích, než je trh oceli, zejména trh dopravy. 6. Podpory určené k úhradě výdajů vynakládaných ocelářskými podniky na projekty v oblasti výzkumu a vývoje lze považovat za slučitelné s řádným fungováním společného trhu pod podmínkou, že daný výzkumný a/nebo vývojový projekt sleduje jeden z následujících cílů: – snížení výrobních nákladů, a zejména úspory energie nebo zvýšení produktivity, – zlepšení kvality výrobku, – zlepšení užitných vlastností výrobků ze železa a oceli nebo rozšíření rozsahu využití oceli, – zlepšení pracovních podmínek v oblasti zdraví a bezpečnosti práce. Celková výše všech podpor poskytnutých za tímto účelem nesmí přesáhnout 50 % oprávněných nákladů projektu. Oprávněnými náklady u podpor se rozumějí náklady přímo spojené s projektem, s výjimkou zejména všech investičních výdajů týkajících se výrobního procesu. 7. Komise si vyžádá stanovisko členských států o návrzích podpory, které jí oznámí portugalská vláda, než k nim zaujme stanovisko. Komise informuje všechny členské státy o stanovisku, které přijala ke každému návrhu podpory. Pokud Komise poté, co vyzve zúčastněné strany, aby předložily své připomínky, zjistí, že podpora není slučitelná s ustanoveními této přílohy, informuje o svém rozhodnutí portugalskou vládu. Článek 88 Smlouvy se použije v případě, že se portugalská vláda tomuto rozhodnutí nepodřídí. 8. Portugalská vláda podává dvakrát ročně Komisi zprávu o podporách vyplacených v průběhu předchozích šesti měsíců, o jejich použití a o výsledcích dosažených v průběhu daného období v oblasti restrukturalizace. Tyto zprávy musí obsahovat informace o všech finančních opatřeních přijatých portugalským státem nebo regionálními či místními orgány, pokud jde o veřejné ocelářské podniky. Zprávy musí být předány ve lhůtě dvou měsíců po uplynutí každého pololetí a vypracovány v podobě, kterou určí Komise. První z uvedených zpráv se bude týkat podpor vyplacených v průběhu prvního pololetí následujícího po přistoupení. ______________ Protokol č. 21 o hospodářském a průmyslovém rozvoji Portugalska VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, přejíce si vyřešit některé specifické obtíže týkající se Portugalska, PO DOHODĚ O NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH, připomínají, že základní cíle Evropského hospodářského společenství obsahují neustálé zlepšování životních a pracovních podmínek obyvatelstva v členských státech, stejně jako harmonický rozvoj hospodářství těchto zemí zmenšováním rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraněním zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů; berou na vědomí, že portugalská vláda provádí politiku industrializace a hospodářského rozvoje, jejímž cílem je přiblížit životní úroveň v Portugalsku životní úrovni ostatních evropských národů a odstranit nedostatečnou zaměstnanost postupným vyrovnáváním regionálních rozdílů v úrovni rozvoje; uznávají, že dosažení cílů této politiky je v jejich společném zájmu; dohodly se za tímto účelem doporučit orgánům Společenství, aby využívaly veškeré prostředky a postupy stanovené ve Smlouvě o EHS, zejména přiměřeným využitím zdrojů Společenství, jež jsou k dispozici pro dosahování uvedených cílů Společenství; uznávají zejména, že v případě uplatňování článků 92 a 93 Smlouvy o EHS bude třeba přihlížet k cílům hospodářského rozvoje a zvyšování životní úrovně obyvatelstva. Protokol č. 22 o výměně poznatků s Portugalskou republikou v oblasti jaderné energie Článek 1 1. Bezprostředně po přistoupení budou Portugalské republice zpřístupněny poznatky sdělované členským státům, osobám a podnikům v souladu s článkem 13 Smlouvy o ESAE, která je na svém území šíří jen v omezeném rozsahu, za podmínek stanovených ve výše uvedeném článku. 2. Bezprostředně po přistoupení zpřístupní Portugalská republika Evropskému společenství pro atomovou energii poznatky určené k šíření jen v omezeném rozsahu, získané v oblasti jaderné energie v Portugalsku, pokud se nejedná o přísně obchodní použití. Komise sdělí tyto poznatky podnikům ve Společenství za podmínek stanovených v článku uvedeném v odstavci l. 3. Tyto poznatky se hlavně týkají: – dynamiky reaktorů, – radiační ochrany, – použití jaderných měřicích technik (v průmyslové, zemědělské, archeologické a geologické oblasti), – atomové fyziky (měření účinných průřezů, technologie budování sítí), – metalurgického získávání uranu. Článek 2 1. V oblastech, v nichž Portugalská republika zpřístupňuje své poznatky Společenství, udělují příslušné subjekty na žádost a za obchodních podmínek licence členským státům, osobám a podnikům Společenství, pokud jsou držiteli výhradních práv na patenty přihlášené v členských zemích Společenství a pokud nemají žádnou povinnost vůči třetím osobám udělovat nebo nabízet výlučné licence nebo částečně výlučné licence na práva vyplývající z těchto patentů. 2. Je-li udělena částečná nebo částečné výlučná licence, Portugalská republika podporuje a usnadňuje postup, při němž držitelé takových licencí udělují za obchodních podmínek sublicence členským státům, osobám a podnikům ve Společenství. Udělení takových výlučných nebo částečně výlučných licencí se provádí na běžné obchodní bázi. Protokol č. 23 o režimu dovozu motorových vozidel ze třetích zemí do Portugalska Článek 1 Dále stanovený režim se vztahuje od 1. ledna 1986 do 31. prosince 1987 na montáž a dovoz motorových vozidel s jakýmkoli motorem pro přepravu osob a zboží. Článek 2 Portugalská republika otevírá každoročně dovozní kvóty podle jednotlivých značek na dovoz motorových vozidel ve smontovaném stavu, dále jen “CBU”, o hrubé hmotnosti do 3 500 kilogramů do Portugalska, ze třetích zemí, které nejsou smluvními stranami, až do výše patnácti jednotek na výrobce a rok pro značky vozidel, které nejsou montovány v Portugalsku, a v případě ostatních značek až do výše 2 % z počtu vozidel stejné značky, které byly smontovány v Portugalsku v předchozím roce. Článek 3 Portugalská republika otevírá roční celkovou kvótu na vozidla CBU o hrubé hmotnosti nad 3 500 kilogramů dovážená ze třetích zemí, které nejsou smluvními stranami, až do výše 30 jednotek. Článek 4 1. Portugalská republika otevírá na začátku každého roku kvótu podle jednotlivých značek na motorová vozidla v nesmontovaném stavu, dále jen “CKD”, o hrubé hmotnosti do 2 000 kilogramů pro přepravu osob podle základních kvót udělených v roce 1985 uvedených v příloze. 2. Kvóty podle jednotlivých značek se každoročně aktualizují. Za tímto účelem se na ně vztahuje opravný koeficient s cílem vyrovnat zvýšení cen v Portugalsku a vývoj výrobních cen motorových vozidel CKD. 3. Využití kvót podle jednotlivých značek přidělených jako základní kvóty je volné až do výše 90 % v roce 1986 a 93 % v roce 1987; využití zbytku kvót podle jednotlivých značek se řídí vývozem motorových vozidel nebo jejich komponentů na základě přidané hodnoty v Portugalsku, vztahující se na tyto vývozy. Článek 5 1. Vývozcům, kteří již využili všechny své základní kvóty podle článku 4, jsou přiděleny dodatečné kvóty CKD v průběhu roku na základě přidané hodnoty v Portugalsku, vztahující se na vyvezená motorová vozidla nebo komponenty motorových vozidel. Dodatečné kvóty jsou přidělovány na základě koeficientů uvedených v příloze B. 2. Pro vývozce uvedené v odstavci 1 je možnost dodatečných kvót omezena na celkovou hodnotu, která nemůže přesáhnout 12 % celkového součtu základních kvót CKD pro značky uvedené v příloze A. Článek 6 Kvóty stanovené v článcích 4 a 5 mohou být použity pro dovoz motorových vozidel CKD nebo CBU. ________ PŘÍLOHA A Základní kvóty podle značek - 1985 (v tisících escud) Toyota 1 429 811 Datsun 1 151 548 Mazda 188 282 Honda 170 077 Subaru 102 304 Daihatsu 20 315 PŘÍLOHA B Vážení vývozních koeficientů uvedených v čl. 5 odst. 1 1986 1987 CKD 0,6 0,5 CBU a karoserie 0,5 0,45 Komponenty – polotovary 0,4 0,35 Komponenty – hotové výrobky: – Motory 0,8 0,7 – Převodové skříně 0,8 0,7 Ostatní mechanické komponenty 0,7 0,6 Elektrické komponenty 0,6 0,5 Ostatní komponenty 0,55 0,3 Protokol č. 24 o zemědělských strukturách v Portugalsku 1. Ode dne přijetí bude zahájena ve prospěch Portugalska a v souladu s cíli společné zemědělské politiky společná akce obsahující zvláštní program rozvoje přizpůsobený zvláštním podmínkám portugalského zemědělství. Cílem uvedeného programu, který bude rozložen na dobu celkem deseti let, bude zejména výrazné zlepšení produkčních podmínek a podmínek uvádění na trh, jakož i zlepšení celkové strukturální situace portugalského zemědělského odvětví. 2. Společenství zahájí uvedený akční program ve prospěch Portugalska podobným způsobem jako akce ve Společenství již existující pro nejvíce znevýhodněné regiony. Program se zaměří na rozvoj zemědělských infrastruktur, na osvětu v zemědělství a na možnosti profesního vzdělávání a přispěje k přesměrování produkce, včetně zavlažování, jestliže se ukáže jako nezbytné, odvodnění a zlepšení pastvy. Kromě toho Společenství bude provádět program tak, aby přesněji odpovídal potřebám a zvláštní situaci Portugalska. Program bude obsahovat zejména opatření, která mají být ještě stanovena, jež účinně přispějí k ukončení činnosti. Uvedená opatření nemohou být v žádném případě méně příznivá než opatření, jejichž výhod využívaly členské státy stávajícího Společenství, a podmínky pro nárok na financování ze Společenství se budou muset přizpůsobit zvláštní portugalské situaci. 3. Pokud jde o žádoucí rozvoj zemědělských struktur v Portugalsku, Společenství k němu přispěje s cílem dosáhnout krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů: a) z krátkodobého hlediska – zlepšení osvěty v zemědělství a stávajících podmínek hospodářství lepším rozdělováním dostupných zdrojů, aniž by to znamenalo změnu velikosti zemědělských hospodářství nebo významná racionalizační opatření; kromě toho v mezích možností zlepšení zpracovatelských a obchodních zařízení s ohledem na převládající nebo předpokládané charakteristické rysy zemědělské produkce; b) ze střednědobého hlediska – rozvoj dobré infrastruktury a zavlažování suchých pěstitelských oblastí, podpora lepšího využívání půdy a zavádění a rozvoj účinných opatření zaměřených na osvětu v zemědělství, zemědělského vzdělávání a výzkumu. V této souvislosti by bylo rovněž možné zabývat se dlouhodobějšími hledisky týkajícími se zlepšení stáda, jako jsou zkoušky výkonnosti a kontroly potomstva plemenných samců; c) z dlouhodobého hlediska by se hlavně jednalo o podporu scelování rozdrobených hospodářství a zvětšování hospodářství, která nejsou v současné době rentabilní. Současně s tím by bylo třeba upravovat nerovnováhu věkové struktury zemědělské populace a podporovat přitom odchod starších zemědělců do důchodu a provádět opatření usnadňující přístup mladých lidí k povolání za podmínek, které zaručují dlouhodobou rentabilitu jejich hospodářství. 4. Celkové předběžné náklady hrazené z orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu pro provádění zvláštního programu zahrnujícího především chudé portugalské regiony, včetně autonomních oblastí Azory a Madeira, představují přibližně 700 milionů ECU na období 10 let, což je přibližně 70 milionů ECU ročně. 5. Podíl Společenství na financování výdajů v rámci zvláštního programu se stanoví s ohledem na podíl, který byl použit nebo je či bude použit pro nejméně příznivé oblasti Společenství při podobných akcích. 6. Rada přijme kvalifikovanou většinou na návrh Komise, za podmínek stanovených v článku 258 aktu o přistoupení, postupy pro zvláštní program. 7. Komise předá Radě do 1. ledna 1991 zprávu hodnotící plnění zvláštního programu. _______________ Protokol č. 25 o uplatňování produkční kázně zavedené v rámci společné zemědělské politiky v Portugalsku 1. Společenství se domnívá, že s ohledem na současnou situaci portugalského zemědělství dojde ke zlepšení produktivity vlivem různých faktorů, k nimž patří uplatňování strukturálních předpisů Společenství a provádění zvláštního programu pro zemědělské struktury v Portugalsku uvedeného v protokolu č. 24. 2. Společenství se domnívá, že i když k uvedenému zvýšení produktivity dojde v rámci racionalizace portugalského zemědělství účinkem konverze nebo zastavení činnosti, výsledkem bude určité zvýšení produkce. Společenství však takový vývoj během první etapy podporuje, neboť je nezbytnou podmínkou pro zachování konkurenceschopné zemědělské činnosti v Portugalsku v rámci rozšířeného Společenství. Naproti tomu, jakmile vstoupí počátkem druhé etapy v Portugalsku v platnost soubor pravidel společné zemědělské politiky, bude se produkční kázeň Společenství v Portugalsku uplatňovat za stejných podmínek jako kázeň v nejvíce znevýhodněných regionech Společenství ve stávajícím složení. 3. Výše popsaná situace se musí odlišovat v následujících odvětvích: víno, olivový olej, ovoce a zelenina zpracované na bázi rajčat a cukrovka. V uvedených odvětvích by totiž jakýkoli rozvoj zemědělské produkce v Portugalsku mohl ztížit celkovou situaci produkce ve Společenství. Z tohoto důvodu se Společenství domnívá, že Portugalská republika nemůže být osvobozena od pravidel produkční kázně přijatých na úrovni Společenství, a to ode dne přistoupení, ať je pro daný produkt zvolena jakákoli forma přechodu. Společenství však dbá na to, aby uvedená opatření produkční kázně byla stanovena s přihlédnutím k velmi zvláštní zemědělské situaci tohoto členského státu; za tím účelem ustanovení aktu o přistoupení stanoví, aby byl pro uvedená odvětví od počátku zahrnut prvek pružnosti do uplatňování pravidel Společenství týkajících se produkční kázně. _____________________
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti