Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Rakouské republiky, Švédského království, Finské republiky a Norského království
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: VI. DOPRAVA A. VNITROZEMSKÁ DOPRAVA 1. 370 R 1108: Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy (Úř. věst. 130, 15. 6. 1970, s. 4), ve znění: – 370 R 2598: nařízení Komise (EHS) č. 2598/70 ze dne 18. prosince 1970 (Úř. věst. L 278, 23. 12. 1970, s. 1), – 371 R 0281: nařízení Komise (EHS) č. 281/71 ze dne 9. února 1971 (Úř. věst. L 33, 10. 2. 1971, s. 11), – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 379 R 1384: nařízení Rady (EHS) č. 1384/79 ze dne 25. června 1979 (Úř. věst. L 167, 5. 7. 1979, s. 1), – 381 R 3021: nařízení Rady (EHS) č. 3021/81 ze dne 19. října 1981 (Úř. věst. L 302, 23. 10. 1981, s. 8), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 12). Příloha II se mění takto: a) V bodu “A.1. ŽELEZNICE – hlavní sítě” se vkládají nové položky, které znějí: “Rakouská republika – Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)” “Finská republika – Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)” “Švédské království – Statens järnvägar (SJ)” b) V bodu “A.2. ŽELEZNICE – železnice pro veřejnou přepravu, které jsou připojeny na hlavní síť (vyjma městských sítí)” se vkládají nové položky, které znějí: “Finská republika – Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)” “Švédské království – Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB) – Malmö-Limhamns-Järnväg (MLJ) – Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ) – Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)” c) V bodu “B. SILNICE” se vkládají nové položky, které znějí: “Rakouská republika 1. Bundesautobahnen 2. Bundesstraßen 3. Landesstraßen 4. Gemeindestraßen” “Finská republika 1. Päätiet/Huvudvägar 2. Muut maantiet/Övriga landsvägar 3. Paikallistiet/Bygdevägar 4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar” “Švédské království 1. Motorvägar 2. Motortrafikleder 3. Övriga vägar” 2. 371 R 0281: Nařízení Komise (EHS) č. 281/71 ze dne 9. února 1971, kterým se stanoví seznam vodních cest námořního charakteru uvedený v čl. 3 písm. e) nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 (Úř. věst. L 33, 10. 2. 1971, s. 11), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze se doplňují nové položky, které znějí: “Finsko – Saimaan kanava/Saima kanal – Saimaan vesistö/Saimens vattendrag Švédsko – Trollhätte kanal a Göta älv – jezero Vänern – Södertälje kanal – jezero Mälaren” 3. 385 R 3821: Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. 370, 31. 12. 1985, s. 8), ve znění: – 390 R 3314: nařízení Komise (EHS) č. 3314/90 ze dne 16. listopadu 1990 (Úř. věst. L 318, 17. 11. 1990, s. 20), – 390 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 12), – 392 R 3688: nařízení Komise (EHS) č. 3688/92 ze dne 21. prosince 1992 (Úř. věst. L 374, 22. 12. 1992, s. 12). V příloze II odst. 1 první odrážce se do sloupce doplňují slova a čísla: “Rakousko 12,” “Finsko 17,” “Švédsko 5,”. 4. 391 L 0439: Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 237, 24. 8. 1991, s. 1), opravená v Úř. věst. L 310, 12. 11. 1991, s. 16. a) V příloze I bodu 2 se třetí odrážka nahrazuje tímto: “– rozlišovací znak členského státu, který průkaz vydává. Tato označení budou následující: B: Belgie L: Lucembursko DK: Dánsko NL: Nizozemsko D: Německo A: Rakousko GR: Řecko P: Portugalsko E: Španělsko FIN: Finsko F: Francie S: Švédsko IRL: Irsko UK: Spojené království”. I: Itálie b) V příloze I bodu 3 se druhý odstavec nahrazuje tímto: “Pokud si členský stát přeje provést tyto záznamy v jiném jazyce než v jednom z následujících jazyků, tj. angličtině, dánštině, finštině, francouzštině, italštině, němčině, nizozemštině, portugalštině, řečtině, španělštině nebo švédštině, vypracuje dvojjazyčnou verzi řidičského průkazu, ve které použije jeden z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy.” 5. 392 L 0106: Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17. 12. 1992, s. 38). V čl. 6 odst. 3 se vkládají nové položky, které znějí: “– Rakousko: Straßenverkehrsbeitrag;” “– Finsko: varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;” “– Švédsko: fordonsskatt;” 6. 392 R 0881: Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států (Úř. věst. L 95, 9. 4. 1992, s. 1), ve znění opravy ( Úř. věst. L 213, 29. 7. 1992, s. 36). V příloze I (modrá karta) poznámce pod čarou 1 se doplňují slova: “(A) Rakousko” od 1. ledna 1997, “(FIN) Finsko”, “(S) Švédsko”. 7. 392 R 1839: Nařízení Komise (EHS) č. 1839/92 ze dne 1. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 684/92, pokud jde o doklady pro mezinárodní přepravu cestujících (Úř. věst. L 187, 7. 7. 1992, s. 5), ve znění: – 393 R 2944: nařízení Komise (EHS) č. 2944/93 ze dne 25. října 1993 (Úř. věst. L 266, 27. 10. 1993, s. 2). V příloze IA poznámce pod čarou 1, příloze IV poznámce pod čarou 1 a příloze V poznámce pod čarou 1 se doplňují slova: “(A) Rakousko”, “(FIN) Finsko”, “(S) Švédsko”. 8. 392 R 2454: Nařízení Rady (EHS) č. 2454/92 ze dne 23. července 1992, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu (Úř. věst. L 251, 29. 8. 1992, s. 1). V přílohách I, II a III se v poznámce pod čarou 1 doplňují slova: “(A) Rakousko”, “(FIN) Finsko”, “(S) Švédsko”. 9. 393 L 0089: Směrnice Rady 93/89/EHS ze dne 25. října 1993 o zdaňování určitých vozidel určených k přepravě zboží členskými státy a o výběru průjezdních poplatků a poplatků za užívání určitých pozemních komunikací (Úř. věst. L 279, 12. 11. 1993, s. 32). V čl. 3 odst. 1 se vkládají nové položky, které znějí: “Rakousko Kraftfahrzeugsteuer” “Finsko varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt” “Švédsko fordonsskatt” B. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 1. 369 R 1192: Nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 ze dne 26. června 1969 o společných pravidlech pro normalizaci účtů železničních podniků (Úř. věst. 156, 28. 6. 1969, s. 8), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 12). V článku 3 se vkládají nové položky, které znějí: “– Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)”; “– Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)”; “– Statens järnvägar (SJ)”. 2. 377 R 2830: Nařízení Rady (EHS) č. 2830/77 ze dne 12. prosince 1977 o opatřeních nezbytných k dosažení srovnatelnosti účetních systémů a ročních účetních závěrek železničních podniků (Úř. věst. 334, 24. 12. 1977, s. 13), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 12). V článku 2 se vkládají nové položky, které znějí: “– Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)”; “– Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)”; “– Statens järnvägar (SJ)”. 3. 378 R 2183: Nařízení Rady (EHS) č. 2183/78 ze dne 19. září 1978, kterým se stanoví jednotné zásady pro výpočet nákladů železničních podniků (Úř. věst. L 258, 21. 9. 1978, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 12). V článku 2 se vkládají nové položky, které znějí: “– Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)”; “– Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)”; “– Statens järnvägar (SJ)”. 4. 382 D 0529: Rozhodnutí Rady 82/529/EHS ze dne 19. července 1982 o tvorbě cen v mezinárodní železniční přepravě zboží (Úř. věst. L 234, 9. 8. 1982, s. 5), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 12). V článku 1 se vkládají nové položky, které znějí: “– Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)”; “– Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)”; “– Statens järnvägar (SJ)”. 5. 383 D 0418: Rozhodnutí Rady 83/418/EHS ze dne 25. července 1983 o obchodní samostatnosti železničních podniků při řízení svých mezinárodních přeprav cestujících a zavazadel (Úř. věst. L 237, 26. 8. 1983, s. 32), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 R 3572: nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 12). V článku 1 se vkládají nové položky, které znějí: “– Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)”; “– Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)”; “-– Statens järnvägar (SJ)”. C. VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA 1. 377 D 0527: Rozhodnutí Komise 77/527/EHS ze dne 29. července 1977, kterým se stanoví seznam námořních plavebních cest pro použití směrnice Rady 76/135/EHS (Úř. věst. L 209, 17. 8. 1977, s. 29), ve znění: – 378 L 1016: směrnice Rady 78/1016/EHS ze dne 23. listopadu 1978 (Úř. věst. L 349, 13. 12. 1978, s. 31), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V seznamu uvedeném v příloze se doplňují nové položky, které znějí: “SUOMI – Saimaan kanava/Saima kanal – Saimaan vesistö/Saimens vattendrag SVERIGE – Trollhätte kanal a Göta älv – jezero Vänern – jezero Mälaren – Södertälje kanal – Falsterbo kanal – Sotenkanalen” 2. 382 L 0714: Směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (Úř. věst. L 301, 28. 10. 1982, s. 1). Příloha I se mění takto: a) V “KAPITOLE I” “Zóně 2” se doplňuje nová položka, která zní: “Švédsko Trollhätte kanal a Göta älv, jezero Vänern, Södertälje kanal, jezero Mälaren, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.” b) V “KAPITOLE II” “Zóně 3” se doplňují nové položky, které znějí: “Rakousko Dunaj od rakousko-německé hranice po rakousko-slovenskou hranici. Švédsko Göta kanal, jezero Vättern.” c) V “KAPITOLE III” “Zóně 4” se doplňuje nová položka, která zní: “Švédsko Všechny ostatní řeky, kanály a jezera neuvedené v zónách 1, 2 a 3.” 3. 391 L 0672: Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 373, 31. 12. 1991, s. 29). a) Příloha I se mění takto: i) V bodu “SKUPINA A” se doplňují nové položky, které znějí: “Finská republika: – Laivurinkirja/Skepparbrev, – Kuljettajankirja I/Förarbrev I. Švédské království: – Bevis om behörighet som skeppare B, – Bevis om behörighet som skeppare A, – Bevis om behörighet som styrman B, – Bevis om behörighet som styrman A, – Bevis om behörighet som sjökapten.” ii) V bodu “SKUPINA B” se doplňují nové položky, které znějí: “Rakouská republika – Kapitänspatent A, – Schiffsführerpatent A.” “Finská republika – Laivurinkirja/Skepparbrev, – Kuljettajankirja I/Förarbrev I.” “Švédské království: – Bevis om behörighet som skeppare B, – Bevis om behörighet som skeppare A, – Bevis om behörighet som styrman B, – Bevis om behörighet som styrman A, – Bevis om behörighet som sjökapten.” b) V příloze II se vkládají nové položky, které znějí: “Finská republika Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag. Švédské království Trollhätte kanal a Göta älv, jezero Vänern, jezero Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen”. D. LETECKÁ DOPRAVA 1. 392 R 2408: Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké tratě uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240, 24. 8. 1992, s. 8). a) V příloze I “Seznam letišť první kategorie” se vkládají nové položky, které znějí: “RAKOUSKO: Vídeň” “FINSKO: Helsinky-Vantaa/Helsingfors Vanda” “ŠVÉDSKO: Letištní systém Stockholm” b) V příloza II “Seznam letištních systémů” se vkládá nová položka, která zní: “ŠVÉDSKO: Stockholm-Arlanda/Bromma”. 2. 393 L 0065: Směrnice Rady 93/65/EHS ze dne 19. července 1993 o definicích a užívání slučitelných technických specifikací pro zadávání veřejných zakázek na zařízení a systémy řízení letového provozu (Úř. věst. L 187, 29. 7. 1993, s. 52). V příloze II se vkládáají é položky, které znějí: “Rakousko Austro Control GmbH Schnirchgasse 11 A-1030 Wien” “Finsko Ilmailulaitos/Luftfartsverket P.O. Box 50 FIN-01531 Vantaa Zakázky na zařízení pro malá letiště a letiště, která nemají status mezinárodního letiště, mohou zadávat místní orgány nebo vlastníci.” “Švédsko Luftfartsverket S-601 79 Norrköping”. VII. ROZVOJ 391 D 0482: Rozhodnutí Rady 91/482/EHS ze dne 25. července 1991 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (Úř. věst. L 263, 19. 9. 1991, s. 1). a) V příloze II čl. 13 odst. 3 se doplňují slova: “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/ UTFÄRDAT I EFTERHAND”, “UTFÄRDAT I EFTERHAND”. b) V příloze II článku 14 se doplňují slova: “KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT”, “DUPLIKAT”. c) V příloze III článku 3 se doplňují slova: “KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT”, “DUPLIKAT”. VIII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A. OCHRANA VOD A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1. 376 L 0160: Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání (Úř. věst. L 31, 5. 2. 1976, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 11 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 2. 377 D 0795: Rozhodnutí Rady 77/795/EHS ze dne 12. prosince 1977, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství (Úř. věst. L 334, 24. 12. 1977, s. 29), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 381 D 0856: rozhodnutí Rady 81/856/EHS ze dne 19. října 1981 (Úř. věst. L 319, 7. 11. 1981, s. 17), – 384 D 0422: rozhodnutí Rady 84/422/EHS ze dne 24. července 1984 (Úř. věst. L 237, 5. 9. 1984, s. 15), – 386 D 0574: rozhodnutí Rady 86/574/EHS ze dne 24. listopadu 1986 (Úř. věst. L 335, 28. 11. 1986, s. 44). a) V čl. 8 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. b) V příloze I “SEZNAM VZORKOVACÍCH MĚŘICÍCH STANIC ZAŘAZENÝCH DO VÝMĚNY INFORMACÍ” se doplňují nové tabulky, které znějí: “RAKOUSKO Vzorkovací nebo měřicí stanice Seznam řek Jochenstein Abwinden-Asten Wolfsthal Lavamünd Kufstein/Erl Oberndorf Bad Radkersburg 2 203,8 km proti proudu od ústí 2 119,9 km proti proudu od ústí 1 873,5 km proti proudu od ústí 2,1 km nad místem, kde Dráva opouští rakouské území 204,03 km proti proudu od soutoku s Dunajem 47,2 km proti proudu od soutoku s Innem 101,4 km proti proudu od soutoku s DrávouDunaj Dunaj Dunaj Dráva Inn Salzach Mur FINSKO Vzorkovací nebo měřicí stanice Seznam řek Kalkkistenkoski Most Pori–Tampere Mansikkakoski Most Raasakka Most Merikoski Most Isohaara Kukkolankoski Virtaniemi Stanice č. 4800, výtok z jezera Paijänne Stanice č. 8820, 7,5 km proti proudu od Pori Stanice č. 2800, výtok z jezera Saimaa 8.0 km nad Ii Stanice č. 13000, město Oulu Stanice č. 14000, město Kemi Stanice č. 14310, 13 km proti proudu od Tornio Stanice č. 14400, výtok z jezera InariKymi Kokemäenjoki Vuoksi Ii Oulujoki Kemijoki Torniojoki Paatsjoki ŠVÉDSKO Vzorkovací nebo měřicí stanice Seznam řek Luleĺ Stornorrfors Bergeforsen Älvkarleby Stockholm Norrköping Mörrum Helsingborg Laholm Alelyckan Stanice č. 009 Stanice č. 028 Stanice č. 040 Stanice č. 053 Stanice č. 061 Stanice č. 067 Stanice č. 086 Stanice č. 094 Stanice č. 098 Stanice č. 108Lule älv Ume älv Indalsälven Dalälven Norrström Motala ström Mörrumsĺn Rĺĺn Lagan Göta älv ” . 3. 378 L 0659: Směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb (Úř. věst. L 222, 14. 8. 1978, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 14 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 4. 379 L 0869: Směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 o metodách stanovení a četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody (Úř. věst. L 271, 29. 10. 1979, s. 44), ve znění: – 381 L 0855: směrnice Rady 81/855/EHS ze dne 19. října 1981 (Úř. věst. L 319, 7. 11. 1981, s. 16), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 11 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 5. 380 L 0778: Směrnice Rady 80/778/EHS ze dne 15. července 1980 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 229, 30. 8. 1980, s. 11), ve znění: – 381 L 0858: směrnice Rady 81/858/EHS ze dne 19. října 1981 (Úř. věst. L 319, 7. 11. 1981, s. 19), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 15 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 6. 382 L 0883: Směrnice Rady 82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1982, s. 1), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 11 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. B. MONITOROVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 1. 380 L 0779: Směrnice Rady 80/779/EHS ze dne 15. července 1980 o mezních a směrných hodnotách kvality ovzduší pro oxid siřičitý a suspendované částice (Úř. věst. L 229, 30. 8. 1980, s. 30), ve znění: – 381 L 0857: směrnice Rady 81/857/EHS ze dne 19. října 1981 (Úř. věst. L 319, 7. 11. 1981, s. 18), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0427: směrnice Rady 89/427/EHS ze dne 21. června 1989 (Úř. věst. L 201, 14. 7. 1989, s. 53), – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 14 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 2. 382 L 0884: Směrnice Rady 82/884/EHS ze dne 3. prosince 1982 o mezních hodnotách pro olovo v ovzduší (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1982, s. 15), ve znění: – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 11 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 3. 385 L 0203: Směrnice Rady 85/203/EHS ze dne 7. března 1985 o normách kvality ovzduší pro oxid dusičitý (Úř. věst. L 87, 27. 3. 1985, s. 1), ve znění: – 385 L 0580: směrnice Rady 85/580/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 372, 31. 12. 1985, s. 36), – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 14 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 4. 385 L 0210: Směrnice Rady 85/210/EHS ze dne 20. března 1985 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se obsahu olova v benzinu (Úř. věst. L 96, 3. 4. 1985, s. 25), ve znění: – 385 L 0581: směrnice Rady 85/581/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 372, 31. 12. 1985, s. 37), – 387 L 0416: směrnice Rady 87/416/EHS ze dne 21. července 1987 (Úř. věst. L 225, 13. 8. 1987, s. 33). V čl. 12 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 5. 387 L 0217: Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem (Úř. věst. L 85, 28. 3. 1987, s. 40), ve znění: – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 12 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 6. 388 L 0609: Směrnice Rady 88/609/EHS ze dne 24. listopadu 1988 o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 336, 7. 12. 1988, s. 1), ve znění: – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59). a) V příloze I v tabulce “STROPY A CÍLE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO2 ZE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ” se do uvedených sloupců vkládají tyto položky: “ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Členský stát Emise SO2 z vel-kých spa-lo-va-cích zářízení 1980 (1 000 t) Emisní strop (1 000 t/rok) Snížení proti emisím v roce 1980 v % Snížení proti upraveným emisím v roce 1980 v % Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003 Rakousko Finsko Švédsko 90 171 112 54 102 67 36 68 45 27 51 34 –40 –40 –40 –60 –60 –60 –70 –70 –70 –40 –40 –40 –60 –60 –60 –70 –70 –70 ” . b) V příloze II v tabulce “STROPY A CÍLE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NOx ZE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ” se do uvedených sloupců vkládají tyto položky: “ 0 1 2 3 4 5 6 Členský stát Emise NOx (u velkých spalovacích zařízení jako NO2) 1980 (1 000 t) Emisní strop (1 000 t/rok) Snížení proti emisím v roce 1980 v % Snížení proti upraveným emisím v roce 1980 v % Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2 19933 1998 19933 1998 19933 1998 Rakousko Finsko Švédsko 19 81 31 15 65 25 11 48 19 –20 –20 –20 –40 –40 –40 –20 –20 –20 –40 –40 –40 ” . C. PREVENCE HLUKOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 379 L 0113: Směrnice Rady 79/113/EHS ze dne 19. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stanovení emise hluku stavebních strojů a zařízení (Úř. věst. L 33, 8. 2. 1979, s. 15), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 381 L 1051: směrnice Rady 81/1051/EHS ze dne 7. prosince 1981 (Úř. věst. L 376, 30. 12. 1981, s. 49), – 385 L 0405: směrnice Komise 85/405/EHS ze dne 11. července 1985 (Úř. věst. L 233, 30. 8. 1985, s. 9), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 5 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. D. CHEMIKÁLIE, PRŮMYSLOVÁ RIZIKA A BIOTECHNOLOGIE 1. 367 L 0548: Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16. 8. 1967, s. 1), naposledy pozměněná: – 393 L 0101: směrnicí Komise 93/101/ES ze dne 11. listopadu 1993 (Úř. věst. L 13, 15. 1. 1994, s. 1). V čl. 21 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 2. 378 D 0618: Rozhodnutí Komise 78/618/EHS ze dne 28. června 1978 o zřízení Vědeckého poradního výboru pro zjišťování toxicity a ekotoxicity chemických sloučenin (Úř. věst. L 198, 22. 7. 1978, s. 17), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 380 D 1084: rozhodnutí Komise 80/1084/EHS ze dne 7. listopadu 1980 (Úř. věst. L 316, 25. 11. 1980, s. 21), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 D 0241: rozhodnutí Komise 88/241/EHS ze dne 14. března 1988 (Úř. věst. L 105, 26. 4. 1988, s. 29). V článku 3 se číslo “24” nahrazuje číslem “30” a číslo “12” se nahrazuje číslem “15”. 3. 382 L 0501: Směrnice Rady 82/501/EHS ze dne 24. června 1982 o nebezpečí závažných havárií při určitých průmyslových činnostech (Úř. věst. L 230, 5. 8. 1982, s. 1), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 387 L 0216: směrnice Rady 87/216/EHS ze dne 19. března 1987 (Úř. věst. L 85, 28. 3. 1987, s. 36), – 388 L 0610: směrnice Rady 88/610/EHS ze dne 24. listopadu 1988 (Úř. věst. L 336, 7. 12. 1988, s. 14), – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 16 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 4. 391 D 0596: Rozhodnutí Rady 91/596/EHS ze dne 4. listopadu 1991 o formuláři souhrnu notifikace podle článku 9 směrnice Rady 90/220/EHS o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (Úř. věst. L 322, 23. 11. 1991, s. 1). V příloze pod nadpisem “INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍLOHY II směrnice 90/220/EHS” v části A odst. 3 písm. b) bodu i) se doplňují slova: “boreální [ ] arktický [ ]”. E. OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN 1. 379 L 0409: Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 103, 25. 4. 1979, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 381 L 0854: směrnice Rady 81/854/EHS ze dne 19. října 1981 (Úř. věst. L 319, 7. 11. 1981, s. 3), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 385 L 0411: směrnice Komise 85/411/EHS ze dne 25. července 1985, kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 233, 30. 8. 1985, s. 33), – 386 L 0122: směrnice Rady 86/122/EHS ze dne 8. dubna 1986 (Úř. věst. L 100, 16. 4. 1986, s. 22), – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0244: směrnice Rady 91/244/EHS (Úř. věst. L 115, 8. 5. 1991, s. 41). a) Příloha I se mění takto: i) V tabulce se doplňují nové položky, které znějí: “40.a Mergus albellus” “71.a Falco rusticolus” “103.a Limosa lapponica” “105.a Xenus cinereus” “127.a Surnia ulula” “128.a Strix nebulosa” “128.b Strix uralensis” ii) Vedle uvedených čísel se doplňují nové sloupce, které znějí: “ Suomi Svenska 1. Kaakkuri Smĺlom 2. Kuikka Storlom 3. Amerikanjääkuikka Islom 4. Mustakurkku-uikku Svarthakedopping 5. Madeiranviistäjä Smalnäbbad sammetspetrell 6. Kanarianviistäjä Tjocknäbbad sammetspetrell 7. Tyrskykiitäjä Spetsstjärtad petrell 8. Välimerenliitäjä Gulnäbbad lira 9. Pikkukiitäjä Medelhavslira 10. Kääpiökiitäjä Dvärglira 11. Ulappakeiju Fregattstormsvala 12. Merikeiju Stormsvala 13. Myrskykeiju Klykstjärtad stormsvala 14. Madeirankeiju Oceanlöpare 15. Merimetso (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa) Storskarv (underarten mellanskarv) 16. Karimetso (alalaji Välimeri) Toppskarv (underart frĺn Medelhavet) 17. Pikkumerimetso Dvärgskarv 18. Pelikaani Pelikan 19. Kiharapelikaani Krushuvad pelikan 20. Kaulushaikara Rördrom Suomi Svenska 21. Pikkuhaikara Dvärgrördrom 22 Yöhaikara Natthäger 23. Rääkkähaikara Rallhäger 24. Silkkihaikara Silkeshäger 25. Jalohaikara Ägretthäger 26. Ruskohaikara Purpurhäger 27. Mustahaikara Svart stork 28. Kattohaikara Vit stork 29. Pronssi ibis Bronsibis 30. Kapustahaikara Skedstork 31. Flamingo Flamingo 32. Pikkujoutsen Mindre sĺngsvan 33. Laulujoutsen Sĺngsvan 34. Tundrahanhi (alalaji Grönlanti) Bläsgĺs (grönländsk underart) 35. Kiljuhanhi Fjällgĺs 36. Valkoposkihanhi Vitkindad gĺs 37. Punakaulahanhi Rödhalsad gĺs 38. Ruostesorsa Rostand 39. Marmorisorsa Marmorand 40. Ruskosotka Vitögd dykand 40.a. Uivelo Salskrake 41. Viuhkasorsa Kopparand Suomi Svenska 42. Mehiläishaukka Bivrĺk 43. Liitohaukka Svartvingad glada 44. Haarahaukka Brun glada 45. Isohaarahaukka Glada 46. Merikotka Havsörn 47. Partakorppikotka Lammgam 48. Pikkukorppikotka Smutsgam 49. Hanhikorppikotka Gĺsgam 50. Munkkikorppikotka Grĺgam 51. Käärmekotka Ormörn 52. Ruskosuohaukka Brun kärrhök 53. Sinisuohaukka Blĺ kärrhök 54. Arosuohaukka Stäpphök 55. Niittysuohaukka Ängshök 56. Kanahaukka (alalaji Korsika ja Sardinia) Duvhök (underart frĺn Korsika och Sardinien) 57. Varpushaukka (alalaji Kanaria ja Madeira) Sparvhök (underart frĺn Kanarieöarna och Madeira) 58. Sirovarpushaukka Balkanhök 59. Arohiirihaukka Örnvrĺk 60. Pikkukiljukotka Mindre skrikörn 61. Kiljukotka Större skrikörn 62. Keisarikotka Kejsarörn (underart frĺn Sydosteuropa) 63. Iberiankeisarikotka Kejsarörn (spansk underart) Suomi Svenska 64. Kotka (maakotka) Kungsörn 65. Pikkukotka Dvärgörn 66. Vuorikotka Hökörn 67. Kalasääski Fiskgjuse 68. Pikkutuulihaukka Rödfalk 69. Ampuhaukka Stenfalk 70. Välimerenhaukka Eleonorafalk 71. Keltapäähaukka Slagfalk 71.a Tunturihaukka Jaktfalk 72. Muuttohaukka Pilgrimsfalk 73. Pyy Järpe 74. Kiiruna (alalaji Pyreneet) Fjällripa (underart frĺn Pyrenéerna) 75. Kiiruna (alalaji Alpit) Fjällripa (underart frĺn Alperna) 76. Teeri (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa) Orre 77. Metso Tjäder 78. Kivikkopyy (alalaji Alpit) Stenhöna (underart frĺn Alperna) 79. Kivikkopyy (alalaji Sisilia) Stenhöna (underart frĺn Sicilien) 80. Kalliopyy Klipphöna 81. Peltopyy (alalaji Italia) Rapphöna (italiensk underart) 82. Peltopyy (alalaji Iberian niemimaa) Rapphöna (underart frĺn Iberiska halvön) Suomi Svenska 83. Luhtahuitti Smĺfläckig sumphöna 84. Pikkuhuitti Mindre sumphöna 85. Kääpiöhuitti Dvärgsumphöna 86. Ruisrääkkä Kornknarr 87. Sulttaanikana Purpurhöna 88. Syylänokikana Kamsothöna 89. Viiriäispyy Springhöna 90. Kurki Trana 91. Pikkutrappi Smĺtrapp 92. Kaulustrappi Kragtrapp 93. Isotrappi Stortrapp 94. Pitkäjalka Styltlöpare 95. Avosetti Skärfläcka 96. Paksujalka Tjockfot 97. Aavikkojuoksija Ökenlöpare 98. Pääskykahlaaja Vadarsvala 99. Keräkurmitsa Fjällpipare 100. Kapustarinta Ljungpipare 101. Kynsihyyppä Sporrvipa 101.a Pikkusirri Smĺsnäppa 102. Suokukko Brushane 103. Heinäkurppa Dubbelbeckasin 103.a Punakuiri Myrspov 104. Siperiankuovi Smalnäbbad spov Suomi Svenska 105. Liro Grönbena 105.a Rantakurvi Tereksnäppa 106. Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa 107. Mustanmerenlokki Svarthuvad mĺs 108. Kaitanokkalokki Smalnäbbad mĺs 109. Välimerenlokki Rödnäbbad mĺs 110. Hietatiira Sandtärna 111. Räyskä Skräntärna 112. Riuttatiira Kentsk tärna 113. Ruusutiira Rosentärna 114. Kalatiira Fisktärna 115. Lapintiira Silvertärna 116. Pikkutiira Smĺtärna 117. Valkoposkitiira Skäggtärna 118. Mustatiira Svarttärna 119. Etelänkiisla (alalaji Iberi-an niemimaa) Sillgrissla (underart frĺn Iberiska halvön) 120. Hietakyyhky Svartbukig flyghöna 121. Jouhihietakyyhky Vitbukig flyghöna 122. Sepelkyyhky (alalaji Azorit) Ringduva (underart frĺn Azorerna) 123. Madeirankyyhky Madeiraduva 124. Kanariankyyhky Kanarieduva 125. Palmankyyhky Lagerduva Suomi Svenska 126. Huuhkaja Berguv 127. Tunturipöllö Fjälluggla 127.a Hiiripöllö Hökuggla 128. Varpuspöllö Sparvuggla 128.a Lapinpöllö Lappuggla 128.b Viirupöllö Slaguggla 129. Suopöllö Jorduggla 130. Helmipöllö Pärluggla 131. Kehrääjä Nattskärra 132. Kafferikiitäjä Kafferseglare 133. Kuningaskalastaja Kungsfiskare 134. Sininärhi Blĺkrĺka 135. Harmaapäätikka Grĺspett 136. Palokärki Spillkrĺka 137. Käpytikka (alalaji Teneriffa) Större hackspett (underart frĺn Teneriffa) 138. Käpytikka (alalaji Kanaria) Större hackspett (underart frĺn Gran Canaria) 139. Syyriantikka Balkanspett 140. Tammitikka Mellanspett 141. Valkoselkätikka Vitryggig hackspett 142. Pohjantikka Tretĺig hackspett 143. Kaitanokkakiuru Dupontlärka 144. Arokiuru Kalanderlärka 145. Lyhytvarvaskiuru Korttĺlärka Suomi Svenska 146. Kivikkokiuru Lagerlärka 147. Kangaskiuru Trädlärka 148. Nummikirvinen Fältpiplärka 148.a Lapinkirvinen Rödstrupig piplärka 149. Peukaloinen (alalaji Fair Isle) Gärdsmyg (underart frĺn Fair Isle) 150. Sinirinta Blĺhake 151. Kanariantasku Kanariebuskskvätta 152. Mustatasku Svart stenskvätta 153. Tamariskikerttunen Kaveldunsĺngare 154. Sarakerttunen Vattensĺngare 155. Oliivikultarinta Olivsĺngare 156. Sardiniankerttu Sardinsk sĺngare 157. Ruskokerttu Provencesĺngare 158. Mustakurkkukerttu Svarthakad sĺngare 159. Kirjokerttu Höksĺngare 160. Pikkusieppo Mindre flugsnappare 161. Balkaninsieppo Balkanflugsnappare 162. Sepelsieppo Halsbandsflugsnappare 163. Punarintanakkeli Krüpers nötväcka 164. Korsikkanakkeli Korsikansk nötväcka 165. Pikkulepinkäinen Törnskata 166. Mustaotsalepinkäinen Svartpannad törnskata 167. Alppivaris Alpkrĺka Suomi Svenska 168. Peippo (alalaji Hierro) Bofink (underart frĺn Hierro) 169. Kanarianpeippo Blĺ bofink 170. Skotlanninkäpylintu Skotsk korsnäbb 171. Aavikkotulkku Ökentrumpetare 172. Punatulkku (alalaji Azorit) Domherre (underart frĺn Azorerna) 173. Keltapääsirkku Gulgrĺ sparv 174. Peltosirkku Ortolansparv 175. Ruostekurkkusirkku Rostsparv 175.a Pikkusirkku Dvärgsparv ” . b) V příloze II/1 se vedle uvedených čísel doplňují nové sloupce, které znějí: “ Suomi Svenska 1. Metsähanhi Sädgĺs 2. Merihanhi Grĺgĺs 3. Kanadanhanhi Kanadagĺs 4. Haapana Bläsand 5. Harmaasorsa Snatterand 6. Tavi Kricka 7. Sinisorsa Gräsand 8. Jouhisorsa Stjärtand 9. Heinätavi Ĺrta 10. Lapasorsa Skedand Suomi Svenska 11. Punasotka Brunand 12. Tukkasotka Vigg 13. Nummiriekko (riekon alalajeja) Dalripa (underarten moripa) 14. Kiiruna Fjällripa 15. Kivikkopyy Stenhöna 16. Punapyy Rödhöna 17. Peltopyy Rapphöna 18 Fasaani Fasan 19. Nokikana Sothöna 20. Jänkäkurppa Dvärgbeckasin 21. Taivaanvuohi Enkelbeckasin 22. Lehtokurppa Morkulla 23. Kalliokyyhky Tamduva 24. Sepelkyyhky Ringduva ” . c) Příloha II/2 se mění takto: i) V tabulce se doplňují nové položky, které znějí: 38.a Lagopus lagopus lagopus 73. Garulus glandarius 74. Pica Pica 75. Corvus monedula 76. Corvus frugilegus 77. Corvus corone ii) Vedle uvedených čísel se doplňují nové sloupce, které znějí: Suomi Svenska 25. Kyhmyjoutsen Knölsvan 26. Lyhytnokkahanhi Spetsbergsgĺs 27. Tundrahanhi Bläsgĺs 28. Sepelhanhi Prutgĺs 29. Punapäänarsku Rödhuvad dykand 30. Lapasotka Bergand 31. Haahka Ejder 32. Alli Alfĺgel 33. Mustalintu Sjöorre 34. Pilkkasiipi Svärta 35. Telkkä Knipa 36. Tukkakoskelo Smĺskrake 37. Isokoskelo Storskrake 38. Pyy Järpe 38.a Riekko Dalripa 39. Teeri Orre 40. Metso Tjäder 41. Kalliopyy Klipphöna 42. Viiriäinen Vaktel 43. Kalkkuna Vildkalkon 44. Luhtakana Vattenrall 45. Liejukana Rörhöna 46. Meriharakka Strandskata Suomi Svenska 47. Kapustarinta Ljungpipare 48. Tundrakurmitsa Kustpipare 49. Töyhtöhyyppä Tofsvipa 50. Isosirri Kustsnäppa 51. Suokukko Brushane 52. Mustapyrstökuiri Rödspov 53. Punakuiri Myrspov 54. Pikkukuovi Smĺspov 55. Isokuovi Storspov 56. Mustaviklo Svartsnäppa 57. Punajalkaviklo Rödbena 58. Valkoviklo Gluttsnäppa 59. Naurulokki Skrattmĺs 60. Kalalokki Fiskmĺs 61. Selkälokki Silltrut 62. Harmaalokki Grĺtrut 63. Merilokki Havstrut 64. Uuttukyyhky Skogsduva 65. Turkinkyyhky Turkduva 66. Turturikyyhky Turturduva 67. Kiuru Sĺnglärka 68. Mustarastas Koltrast 69. Räkättirastas Björktrast 70. Laulurastas Taltrast Suomi Svenska 71. Punakylkirastas Rödvingetrast 72. Kulorastas Dubbeltras 73. Närhi Nötskrika 74. Harakka Skata 75. Naakka Kaja 76. Mustavaris Rĺka 77. Varis Krĺka d) V tabulkách na konci přílohy II/2 (obsahujících druhy č. 25 až 72) se doplňují slova: “Österreich” “Sverige” “Suomi/Finland” – doplňují se slova: “+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen. + = Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, fĺr tillĺta jakt pĺ de angivna arterna.” – v tabulkách na konci přílohy II/2a se pod slovo “Österreich” doplňuje znak “+” u těchto druhů: 25. Cygnus olor 35. Bucephala clangula 38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia) 39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) 40. Tetrao urogallus 42. Coturnix coturnix 43. Meleagris gallopavo 59. Larus ridibundus 65. Streptopelia decaoctoa 66. Streptopelia turtur 69. Turdus pilaris – v tabulkách na konci přílohy II/2a se pod slovo “Sverige” doplňuje znak “+” u těchto druhů: 27. Anser albifrons 31. Somateria mollissima 32. Clangula hyemalis 33. Melanitta nigra 34. Melanitta fusca 35. Bucephala clangula 36. Mergus serrator 37. Mergus merganser 38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia) 39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) 40. Tetrao urogallus 59. Larus ridibundus 60. Larus canus 62. Larus argentatus 63. Larus marinus 68. Urdus merula 69. Turdus pilaris – v tabulkách na konci přílohy II/2a se pod slovo “Suomi” doplňuje znak “+” u těchto druhů: 31. Somateria mollissima 32. Clangula hyemalis 33. Melanitta nigra 34. Melanitta fusca 35. Bucephala clangula 36. Mergus serrator 37. Mergus merganser 38. Bonasa bonasia 39. Tetrao tetrix 40. Tetrao urogallus 62. Larus argentatus 60. Larus canus 63. Larus marinus 69. Turdus pilaris – v tabulkách na konci přílohy II/2a se pod slovo “Sverige” doplňuje znak “+” u výše uvedených druhů číslo 38.a a 73 až 77. – v tabulkách na konci přílohy II/2a se pod slovo “Suomi” doplňuje znak “+” u těchto druhů: 38.a Lagopus lagopus lagopus 74. Pica pica 75. Corvus monedula 77. Corvus corone. e) V příloze III/1 se vedle uvedených čísel doplňují nové sloupce, které znějí: Suomi Svenska 1. Sinisorsa Gräsand 2. Nummiriekko (riekon alalajeja) Dalripa 3. Punapyy Rödhöna 4. Kalliopyy Klipphöna 5. Peltopyy Rapphöna 6. Fasaani Fasan 7. Sepelkyyhky Ringduva V příloze III/1 se za slova “Lagopus lagopus” doplňuje slovo “lagopus” (bod 2. pak zní “Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus”) f) V příloze III/2 se vedle uvedených čísel doplňují nové sloupce, které znějí: Suomi Svenska 8. Tundrahanhi (Euraasian rotu) Bläsgĺs 9. Merihanhi Grĺgĺs 10. Haapana Bläsand 11. Tavi Kricka 12. Jouhisorsa Stjärtand 13. Lapasorsa Skedand 14. Punasotka Brunand 15. Tukkasotka Vigg 16. Lapasotka Bergand 17. Haahka Ejder 18. Mustalintu Sjöorre Suomi Svenska 19. Kiiruna Fjällripa 20. Teeri (Iso-Britannian populaatio) Orre (brittisk underart) 21. Metso Tjäder 22. Nokikana Sothöna 23. Kapustarinta Ljungpipare 24. Jänkäkurppa Dvärgbeckasin 25. Taivaanvuohi Enkelbeckasin 26. Lehtokurppa Morkulla g) V příloze IVa) první odrážce se za slova “ - Smyčky (pytlácká oka)” doplňují slova “(vyjma Finsko a Švédsko pro odchyt druhů Lagopus lagopus lagopus a Lagopus mutus severně od 58. stupně severní šířky)”. 2. 381 R 0348: Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných pravidlech pro dovoz výrobků z velryb a z jiných kytovců (Úř. věst. 39, 12. 2. 1981, s. 1), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 2 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 3. 382 R 3626: Nařízení Rady (EHS) č. 3626/82 ze dne 3. prosince 1982 o provádění Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství (Úř. věst. L 384, 31. 12. 1982, s. 1), naposledy pozměněné: – 392 R 1970: nařízením Rady (EHS) č. 1970/92 (Úř. věst. L 201, 20. 7. 1992, s. 1). a) V čl. 13 odst. 3 se doplňují slova: – “Utrotningshotade arter” – “Uhanalaisia lajeja/Hotade arter”. b) V čl. 21 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 4. 392 L 0043: Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22. 7. 1992, s. 7). a) V čl. 1 písm. c) bodu iii) se slovo “pěti” nahrazuje slovem “šesti” a za slovo “atlantské” se doplňuje slovo “, boreální”. b) Příloha I se doplňuje takto: 1) Pod “Výklad”, “Kód” se doplňuje nová věta, která zní: “Boreální a panonská stanoviště se ztotožňují s kódem stanovišť Corine 1993.” 2) V oddílu “Pobřežní a halofytní stanoviště”, pod nadpis “Slané a sádrovcové vnitrozemské stepi” se za bod 15.19 vkládá nový bod, který zní: “15.1A * Panonské slané stepi a močály”. 3) V oddílu “Pobřežní písečné a vnitrozemské duny”, pod nadpis “Vnitrozemské duny, staré a odvápněné” se za bod 64.1x35.2 vkládá nový bod, který zní: “64.71 * Panonské vnitrozemské duny”. 4) V oddílu “Přirozená a polopřirozená travinná společenstva”, pod nadpis “Facie polopřirozených travinných porostů a křovin” se před body 34.32 až 34.34 vkládá nový bod, který zní: “34.31 * Subkontinentální stepní travinné porosty”, a za bod 34.5 se vkládají dva nové body, které znějí: “34.91 * Panonské stepi” a “34.A1 * Panonské písečné stepi”. 5) V oddílu “Vrchoviště, rašeliniště a močály” se za bod 54.3 vkládá nový nadpis “Rašeliniště aapa” a pod tento nadpis se vkládají dva nové body, které znějí: “54.8 * Rašeliniště aapa” a 54.9 * Rašeliniště palsa”. 6) V oddílu “Lesy” se před nadpis “Evropské lesy mírného pásu” vkládá nový nadpis “Severské lesy” a pod tento nadpis se vkládá nový bod, který zní: “42.C * Západní tajga”. 7) V oddílu “Lesy” se pod nadpis “Evropské lesy mírného pásu” vkládá za bod 41.26 nový bod, který zní: “41.2B * Panonský dubo-habrový les”, a za bod 41.53 se vkládají dva nové body, které znějí: “41.7374 * Panonská bílá doubrava” a 41.7A * Eurosibiřská stepní doubrava”. c) Příloha II se doplňuje takto: 1) V bodu a) Živočichové, Obratlovci, Savci, Rodentia: pod Sciuridae se vkládají slova “*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)”, pod Castoridae se za Castor fiber doplňují slova “(kromě finských a švédských populací)”. 2) V bodu a) Živočichové, Obratlovci, Savci, Carnivora: pod Canidae se doplňují slova “*Alopex lagopus” a za *Canis lupus se za text v závorkách doplňují slova “kromě finských populací”; pod Ursidae se za *Ursus arctos doplňují slova “(kromě finských a švédských populací)”; pod Mustelidae se doplňují slova “*Gulo gulo”; pod Felidae se za Lynx lynx doplňují slova “(kromě finských populací)”; pod Phocidae, *Monachus monachus se doplňuje nový bod, který zní: “*Phoca hispida saimensis”. 3) V bodu a) Živočichové, Obratlovci, Ryby: – pod Petromyzoniformes, Petromyzonidae se za Lampetra Fluviatalis (V) doplňují slova “(kromě finských a švédských populací)”; za Lampetra planeri (o) se doplňují slova “(kromě finských a švédských populací)”; za Petromyzon marinus (o) se doplňují slova “(kromě švédských populací)”; – pod Salmoniformes, Salmonidae se za Salmo salar doplňují slova “(kromě finských populací)”; – pod Cypriniformes, Cyprinidae se za Aspius aspius (o) doplňují slova “(kromě finských populací)” a pod Cobitidae se za Cobitis tgaenia (o) doplňují slova “(kromě finských populací)”; – pod Scorpaeniformes, Cottidae se za Cottus gobio (o) doplňují slova “(kromě finských populací)”. 4) V bodu a) Živočichové, Bezobratlí: – pod Členovci, Insecta, Coleoptera se za Buprestis splendens vkládá nový bod, který zní: “*Carabis menetresi pacholei”; – pod Měkkýši, Gastropoda se za Geomitra moniziana vkládá nový bod, který zní: “*Helicopsis striata austriaca”; 5) V bodu b) Rostliny: – pod Compositae se za Artemisia granatensis Boiss vkládají dva nové body, které znějí: “*Artemisia laciniata Willd” a “*Artemisia. Pancicii (Janka) Ronn”; – pod Gramineae se za *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz vkládá nový bod, který zní: “*Stipa styriaca Martinovsky”. d) Příloha IV se doplňuje takto: 1) V bodu a) Živočichové, Obratlovci, Savci: – pod Rodentia, pod Sciuridae se za Citellus citellus vkládají slova “Pteromys volans (Sciuropterus russicus)”; pod Castoridae se za Castor fiber doplňují slova “(kromě finských a švédských populací)” a pod Microtidae se za Microtus oeconomus arenicola vkládá nový bod, který zní: “Microtus oeconomus mehelyi”; – pod Carnivora, pod Canidae se vkládají slova “*Alopex lagopus”; pod Phocidae se za Monachus monachus vkládají slova “Phoca hispida saimensis”; pod Canidae se za Canis lupus doplňují slova “(kromě finských populací uvnitř oblasti péče o soby ve smyslu článku 2 finského zákona č. 848/90 ze dne 14. září 1990 o péči o soby)”; – pod Sauria, Lacertidae se za Lacerta viridis vkládá nový bod, který zní: “Lacerta vivipara pannonica”; – pod Salmoniformes, Coregonidae se za Coregonus oxyrhynchus doplňují slova “(kromě finských populací)”; 2) V bodu a) Živočichové, Bezobratlí, Měkkýši: – pod Gastropoda, Prosobranchia se za Patella feruginea vkládá nový bod, který zní: “Theodoxus prevostianus”. e) Příloha V se doplňuje takto: 1) V bodu a) Živočichové, Obratlovci: – pod Savci, před nadpis Carnivora se vkládá nový nadpis, který zní: “Rodentia”, pod tento nový nadpis se vkládá nový podnadpis, který zní: “Castoridae”, a pod Castoridae se vkládá nový bod, který zní “Castor fiber (finské a švédské populace)”; – pod Savci, Carnivora, Canidae se za Canis lupus doplňují slova “(finské populace uvnitř oblasti péče o soby ve smyslu článku 2 finského zákona č. 848/90 ze dne 14. září 1990 o péči o soby)”; – pod Ryby, Salmoniformes, Cyprinidae se před Barbus spp. vkládá nový bod, který zní: “Aspius aspius”, a za Barbus spp. se vkládají dva nové body, které znějí: “Rutilus friesii meidingeri” a “Rutilus pigus virgo”. F. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ČISTÉ TECHNOLOGIE 386 L 0278: Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4. 7. 1986, s. 6), ve znění: – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). V čl. 15 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. IX. VĚDA, VÝZKUM A VÝVOJ 1. 371 D 0057: Rozhodnutí Komise 71/57/Euratom ze dne 13. ledna 1971 o reorganizaci Společného výzkumného střediska pro jaderný výzkum (SVS) (Úř. věst. L 16, 20. 1. 1971, s. 14), ve znění: – 374 D 0578: rozhodnutí Komise 74/578/Euratom ze dne 13. listopadu 1974 (Úř. věst. L 316, 26. 11. 1974, s. 12), – 375 D 0241: rozhodnutí Komise 75/241/Euratom ze dne 25. března 1975 (Úř. věst. L 98, 19. 4. 1975, s. 40), – 382 D 0755: rozhodnutí Komise 82/755/Euratom ze dne 2. června 1982 (Úř. věst. L 319, 16. 11. 1982, s. 10), – 384 D 0339: rozhodnutí Komise 84/339/Euratom ze dne 24. května 1984 (Úř. věst. L 177, 4. 7. 1984, s. 29), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 385 D 0593: rozhodnutí Komise 85/593/Euratom ze dne 20. listopadu 1985 (Úř. věst. L 373, 31. 12. 1985, s. 6), – 393 D 0095: rozhodnutí Komise 93/95/Euratom ze dne 2. února 1993 (Úř. věst. L 37, 13. 2. 1993, s. 44). V čl. 4 odst. 1 se číslo “13” nahrazuje číslem “16” a číslo “12” se nahrazuje číslem “15”. 2. 374 R 1728: Nařízení Rady (EHS) č. 1728/74 ze dne 27. června 1974 o koordinaci zemědělského výzkumu (Úř. věst. L 182, 5. 7. 1974, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 385 R 3768: nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 362, 31. 12. 1985, s. 8). V čl. 8 odst. 3 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 3. Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980, kterým se zřizuje Poradní výbor pro termonukleární program (dokument Rady 4151/81 (ATO 103) ze dne 8. ledna 1981), ve znění: – rozhodnutí Rady z října 1986, kterým se mění rozhodnutí ze dne 16. prosince 1980 (dokument Rady 9705/86 (RECH 96) (ATO 49)). a) V první větě bodu 8 se číslo “10” nahrazuje číslem “12”. b) V bodu 14 se poslední dvě věty nahrazují tímto: “Stanoviska týkající se odst. 5 písm. g) se přijímají podle tohoto systému váženého hlasování: Belgie 2 Lucembursko 1 Dánsko 2 Nizozemsko 2 Německo 5 Rakousko 2 Řecko 1 Portugalsko 2 Španělsko 3 Finsko 1 Francie 5 Švédsko 2 Irsko 1 Švýcarsko 2 Itálie 5 Spojené království 5 ____ Celkem 42 Pro přijetí stanoviska se vyžaduje většina 21 hlasů vyjadřujících souhlas alespoň osmi delegací.” 4. 384 D 0128: Rozhodnutí Komise 84/128/EHS ze dne 29. února 1984 o zřízení Poradního výboru pro průmyslový výzkum a vývoj (IRDAC) (Úř. věst. L 66, 8. 3. 1984, s. 30), ve znění: – 386 D 0009: rozhodnutí Komise 86/9/EHS ze dne 7. ledna 1986 (Úř. věst. L 25, 31. 1. 1986, s. 26), – 388 D 0046: rozhodnutí Komise 88/46/EHS ze dne 13. ledna 1988 (Úř. věst. L 24, 29. 1. 1988, s. 66). V čl. 3 odst. 1 se číslo “14” nahrazuje číslem “17”. X. RYBOLOV 1. 376 R 0104: Nařízení Rady (EHS) č. 104/76 ze dne 19. ledna 1976, kterým se stanoví společné obchodní normy pro garnáty obecné (Crangon crangon), kraby německé (Cancer pagurus) a humry severské (Nephrops norvegicus) (Úř. věst. L 20, 28. 1. 1976, s. 35), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 383 R 3575: nařízení Rady (EHS) č. 3575/83 ze dne 14. prosince 1983 (Úř. věst. L 356, 20. 12. 1983, s. 6), – 385 R 3118: nařízení Rady (EHS) č. 3118/85 ze dne 4. listopadu 1985 (Úř. věst. L 297, 9. 11. 1985, s. 3), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 387 R 3940: nařízení Rady (EHS) č. 3940/87 ze dne 21. prosince 1987 (Úř. věst. L 373, 31. 12. 1987, s. 6), – 388 R 4213: nařízení Rady (EHS) č. 4213/88 ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 370, 31. 12. 1988, s. 33), – 391 R 3162: nařízení Rady (EHS) č. 3162/91 ze dne 28. října 1991 (Úř. věst. L 300, 31. 10. 1991, s. 1). V čl. 10 odst. 1 písm. b) druhé odrážce se doplňují slova: «“Hietakatkarapuja” nebo “Isotaskurapuja” nebo “Keisarihummereita”, “Hästräkor” nebo “Krabba” nebo “Havskräfta”.» 2. 382 R 3191: Nařízení Komise (EHS) č. 3191/82 ze dne 29. listopadu 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu referenčních cen pro produkty rybolovu (Úř. věst. L 338, 30. 11. 1982, s. 13), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 385 R 3474: nařízení Komise (EHS) č. 3474/85 ze dne 10. prosince 1985 (Úř. věst. L 333, 11. 12. 1985, s. 16). V příloze I se doplňují slova: “FINSKO: Helsinky Tornio Turku ŠVÉDSKO: Stockholm Göteborg”. 3. 383 R 2807: Nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (Úř. věst. L 276, 10. 10. 1983, s. 1), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 R 0473: nařízení Komise (EHS) č. 473/89 ze dne 24. února 1989 (Úř. věst. L 53, 25. 2. 1989, s. 34). V příloze IV bodu 2.4.1 se zrušuje položka: “S = Švédsko”. 4. 385 R 3459: Nařízení Komise (EHS) č. 3459/85 ze dne 6. prosince 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování vyrovnávacího příspěvku na sardinky z Atlantského oceánu (Úř. věst. L 32, 10. 12. 1985, s. 16). V čl. 4 odst. 2 druhé odrážce se doplňují nové položky, které znějí: “TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY) N:o 3117/85”, “BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) NR 3117/85”. 5. 392 R 3760: Nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince 1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu (Úř. věst. L 389, 31. 12. 1992, s. 1). Příloha I se mění takto: a) Pod nadpis “DÁNSKÉ POBŘEŽNÍ VODY” se doplňuje nový text, který zní: “ Zeměpisná oblast Členský stát Druhy Význam nebo zvláštní vlastnosti Skagerrak (4 až 12 mil) Švédsko všechny druhy neomezené Kattegat (31 až 12 mil) Švédsko všechny druhy neomezené Baltské moře (3 až 12 mil) Švédsko všechny druhy neomezené 1 Měřeno od pobřeží. ” . b) Za tabulku s nadpisem “NIZOZEMSKÉ POBŘEŽNÍ VODY” se vkládají nové tabulky, které znějí: “FINSKÉ POBŘEŽNÍ VODY Zeměpisná oblast Členský stát Druhy Význam nebo zvláštní vlastnosti Baltské moře (4 až 12 mil2) Švédsko všechny druhy neomezené ŠVÉDSKÉ POBŘEŽNÍ VODY Zeměpisná oblast Členský stát Druhy Význam nebo zvláštní vlastnosti Skagerrak (4 až 12 mil) Kattegat (33 až 12 mil) Baltské moře (4 až 12 mil) Baltské moře (4 až 12 mil) Dánsko Dánsko Dánsko Finsko všechny druhy všechny druhy všechny druhy všechny druhy neomezené neomezené neomezené neomezené 2 3 až 12 mil kolem Bogskärských ostrovů. 3 Měřeno od pobřeží. ” . 6. 393 R 2018: Nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 186, 28. 7. 1993, s. 1). V příloze V poznámce e) se doplňují nové kódy zemí, které znějí: “Finsko FIN Švédsko SVE”. 7. 393 R 2210: Nařízení Komise (EHS) č. 2210/93 ze dne 26. července 1993 o sdělování informací pro účely společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 197, 6. 8. 1993, s. 8). Příloha I se mění takto: a) V bodu “I. Produkty uvedené v příloze I (A) nařízení (EHS) č. 3759/92”: i) pod nadpis: “1. Sleď obecný (Clupea harengus)” se doplňují nové položky, které znějí: “spojené trhy Tornio-Kokkola spojené trhy Pietarsaari-Korsnäs spojené trhy Närpiö-Pyhämaa spojené trhy jižní Uusikaupunki-Kemiö spojené trhy Aland spojené trhy Finského zálivu spojené trhy Trelleborg/Simrishamn spojené trhy Lysekil/Kungshamn Gävle” ii) pod nadpis: “6. Treska (Gadus morhua)” se doplňují nové položky, které znějí: “Karlskrona Göteborg Mariehamn” b) V bodu “II. Produkty uvedené v příloze I (D) nařízení (EHS) č. 3759/92” se pod nadpis “Krevety hlubinné (Pandalus borealis)” vkládají nové položky, které znějí: “Smögen Göteborg”; c) V bodu “III. Produkty uvedené v příloze I (E) nařízení (EHS) č. 3759/92” se pod nadpis “2. a) Humr severský celý (Nephrops norvegicus)” vkládají nové položky, které znějí: “Smögen Göteborg”; d) V bodu “VIII. Produkty uvedené v příloze IV (A) nařízení (EHS) č. 3759/92”: i) pod nadpis: “1. Kapr:” se doplňují nové položky, které znějí: “– Rakousko: Waldviertel Bundesland Steiermark”; ii) pod nadpis: “2. Losos:” se doplňují nové položky, které znějí: “– Rakousko: celé území Rakouska – Finsko: celé pobřežní území”. XI. VNITŘNÍ TRH A FINANČNÍ SLUŽBY A. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, PRŮMYSLOVÁ DEMOKRACIE A ÚČETNÍ STANDARDY Jestliže se v níže uvedených směrnicích objevují výhradně nebo převážně odkazy na jednu formu společnosti, mohou se tyto odkazy po zavedení zvláštních právních předpisů pro soukromé společnosti s ručením omezeným změnit. Zavedení takových předpisů a označení takových společností bude oznámeno Komisi Evropských společenství nejpozději ke dni provedení příslušných směrnic. 1. 368 L 0151: První směrnice Rady ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření za účelem dosažení jejich rovnocennosti ve Společenství, která jsou vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, na ochranu zájmů společníků a třetích osob (68/151/EHS) (Úř. věst. L 65, 14. 3. 1968, s. 8), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v Rakousku: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung – ve Finsku: osakeyhtiö/aktiebolag – ve Švédsku: aktiebolag”. 2. 377 L 0091: Druhá směrnice Rady ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci záruk, které jsou vyžadovány v členských státech ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy od společností pro ochranu zájmů společníků a třetích osob při zakládání akciových společností a při udržování a změnách jejich základního kapitálu, v míře nezbytné k dosažení jejich rovnocennosti (77/91/EHS) (Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 392 L 0101: směrnice Rady 92/101/EHS ze dne 23. listopadu 1992 (Úř. věst. L 347, 28. 11. 1992, s. 64). a) V čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v Rakousku: die Aktiengesellschaft – ve Finsku: osakeyhtiö/aktiebolag – ve Švédsku: aktiebolag”. b) V článku 6 se slova “evropské zúčtovací jednotky” ve všech pádech nahrazují zkratkou “ECU”. 3. 378 L 0855: Třetí směrnice Rady ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností (78/855/EHS) (Úř. věst. L 295, 20. 10. 1978, s. 36), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V čl. 1 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Rakousko: die Aktiengesellschaft, – Finsko: osakeyhtiö/aktiebolag, – Švédsko: aktiebolag.” 4. 378 L 0660: Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (78/660/EHS) (Úř. věst. L 222, 14. 8. 1978, s. 11), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 383 L 0349: sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách (83/349/EHS) (Úř. věst. L 193, 18. 7. 1993, s. 1), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). – 389 L 0666: jedenácté směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu (89/666/EHS) (Úř. věst. L 395, 30. 12. 1989, s. 36), – 390 L 0604: směrnice Rady 90/604/EHS ze dne 8. listopadu 1990, , kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o výjimky pro malé a střední podniky a o zveřejňování ročních účetních závěrek v ECU (Úř. věst. L 317, 16. 11. 1990, s. 57), – 390 L 0605: směrnice Rady 90/605/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o oblast jejich působnosti (Úř. věst. L 317, 16. 11. 1990, s. 60). a) V čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Rakousko: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; – Finsko: osakeyhtiö/aktiebolag; – Švédsko: aktiebolag.” b) V čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci se doplňují nová písmena, která znějí: “m) – Rakousko: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, n) – Finsko: avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/ kommanditbolag, o) – Švédsko: handelsbolag, kommanditbolag.” 5. 383 L 0349: Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách (83/349/EHS) (Úř. věst. L 193, 18. 7. 1993, s. 1), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 L 0604: směrnice Rady 90/604/EHS ze dne 8. listopadu 1990, , kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o výjimky pro malé a střední podniky a o zveřejňování ročních účetních závěrek v ECU (Úř. věst. L 317, 16. 11. 1990, s. 57), – 390 L 0605: směrnice Rady 90/605/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o oblast jejich působnosti (Úř. věst. L 317, 16. 11. 1990, s. 60). V čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci se doplňují nová písmena, která znějí: “m) – Rakousko: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, n) – Finsko: osakeyhtiö/aktiebolag, o) – Švédsko: aktiebolag.” 6. 389 L 0667: Dvanáctá směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (89/667/EHS) (Úř. věst. L 395, 30. 12. 1989, s. 40). V článku 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Rakousko: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, – Finsko: osakeyhtiö/aktiebolag, – Švédsko: aktiebolag.” B. PŘÍMÉ DANĚ, POJIŠTĚNÍ A ÚVĚROVÉ INSTITUCE I. PŘÍMÉ DANĚ 1. 369 L 0335: Směrnice Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních ze zvýšení základního kapitálu (Úř. věst. L 249, 3. 10. 1969, s. 25), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 373 L 0079: směrnice Rady 73/79/EHS ze dne 9. dubna 1973 (Úř. věst. L 103, 18. 4. 1973, s. 13), – 373 L 0080: směrnice Rady 73/80/EHS ze dne 9. dubna 1973 (Úř. věst. L 103, 18. 4. 1973, s. 15), – 374 L 0553: směrnice Rady 74/553/EHS ze dne 7. listopadu 1974 (Úř. věst. L 303, 13. 11. 1974, s. 9), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 385 L 0303: směrnice Rady 85/303/EHS ze dne 10. června 1985 (Úř. věst. L 156, 15. 6. 1985, s. 23), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 3 odst. 1 písm. a) se doplňují slova: “společnosti podle rakouského práva nazvané: – Aktiengesellschaft, – Gesellschaft mit beschränkter Haftung, společnosti podle finského práva nazvané: – osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, säästöpankki/sparbank a vakuutusyhtiö/försäkringsbolag, společnosti podle švédského práva nazvané: – aktiebolag, – bankaktiebolag, – försäkringsaktiebolag”. 2. 390 L 0434: Směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 20. 8. 1990, s. 1). a) V čl. 3 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Körperschaftsteuer v Rakousku, – yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund ve Finsku, – statlig inkomstskatt ve Švédsku,”. b) V příloze se doplňují nová písmena, která znějí: “m) společnosti podle rakouského práva nazvané “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, n) společnosti podle finského práva nazvané “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/ sparbank” a “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”, o) společnosti podle švédského práva nazvané “aktiebolag”, “bankaktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”.” 3. 390 L 0435: Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 20. 8. 1990, s. 6). a) V čl. 2 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Körperschaftsteuer v Rakousku, – yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund ve Finsku, – statlig inkomstskatt ve Švédsku,”. b) V příloze se doplňují nová písmena, která znějí: “m) společnosti podle rakouského práva nazvané “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, n) společnosti podle finského práva nazvané “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” a “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”, o) společnosti podle švédského práva nazvané “aktiebolag”, “bankaktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”.” II. POJIŠTĚNÍ 1. 373 L 0239: První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16. 8. 1973, s. 3), ve znění: – 376 L 0580: směrnice Rady 76/580/EHS ze dne 29. června 1976 (Úř. věst. L 189, 13. 7. 1976, s. 13), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 384 L 0641: směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984 (Úř. věst. L 339, 27. 12. 1984, s. 21), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 387 L 0343: směrnice Rady 87/343/EHS ze dne 22. června 1987 (Úř. věst. L 185, 4. 7. 1987, s. 72), – 387 L 0344: směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 (Úř. věst. L 185, 4. 7. 1987, s. 77), – 388 L 0357: druhé směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 (Úř. věst. L 172, 4. 7. 1988, s. 1), – 390 L 0618: směrnice Rady 90/618/EHS ze dne 8. listopadu 1990 (Úř. věst. L 330, 29. 11. 1990, s. 44), – 392 L 0049: směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 (Úř. věst. L 228, 11. 8. 1992, s. 1). V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v případě Rakouské republiky: “Aktiengesellschaft”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, – v případě Finské republiky: “keskinäinen vakuutusyhtiö”/“ömsesidigt försäkringsbolag”, “vakuutusosakeyhtiö”/“försäkringsaktiebolag”, “vakuutusyhdistys”/“försäkringsförening”, – v případě Švédského království: “försäkringsaktiebolag”, “ömsesidiga försäkringsbolag”, “understödsföreningar”.” 2. 377 L 0092: Směrnice Rady 77/92/EHS ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (skupina 630 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností (Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 14), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V čl. 2 odst. 2 písm. a) se doplňují slova: “v Rakousku: – Versicherungsmakler; ve Finsku: – vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare; ve Švédsku: – försäkringsmäklare.” b) V čl. 2 odst. 2 písm. b) se doplňují slova: “v Rakousku: – Versicherungsagent; ve Finsku: – vakuutusasiamies/försäkringsombud; ve Švédsku: – försäkringsombud.” 3. 379 L 0267: První směrnice Rady ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu (79/267/EHS) (Úř. věst. L 63, 13. 3. 1979, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 L 0619: směrnice Rady 90/619/EHS ze dne 8. listopadu 1990 (Úř. věst. L 330, 29. 11. 1990, s. 50), – 392 L 0096: směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 (Úř. věst. L 360, 9. 12. 1992, s. 1). a) V článku 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní: “Tato směrnice se netýká penzijních činností penzijních pojišťovacích ústavů podle zákona o důchodovém pojištění zaměstnanců (TEL) a ostatních obdobných finských právních předpisů, pokud a) penzijní pojišťovací ústavy, které mají již podle finských právních předpisů povinnost vést pro své penzijní činnosti oddělené účetní a řídicí systémy, navíc zřídí ode dne přistoupení pro vykonávání těchto činností zvláštní právnické osoby; b) finské úřady umožní nediskriminačním způsobem všem státním příslušníkům a společnostem členských států vykonávat podle finských právních předpisů činnosti uvedené v článku 1 související s touto výjimkou, a to buď – jako vlastníci nebo podílníci existující pojišťovny nebo skupiny, – nebo vytvořením nových pojišťoven nebo skupin, včetně penzijních pojišťoven, nebo podílem na nich; c) finské úřady podají Komisi do tří měsíců ode dne přistoupení ke schválení zprávu, ve které bude uvedeno, jaká opatření byla přijata pro oddělení činností TEL od běžných pojišťovacích činností prováděných finskými pojišťovnami za účelem splnění všech požadavků třetí směrnice o životním pojištění.” b) V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v případě Rakouské republiky: “Aktiengesellschaft”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, – v případě Finské republiky: “keskinäinen vakuutusyhtiö”/ “ömsesidigt försäkringsbolag”, “vakuutusosakeyhtiö”/ “försäkringsaktiebolag”, “vakuutusyhdistys”/ “försäkringsförening”, – v případě Švédského království: “försäkringsaktiebolag”, “ömsesidiga försäkringsbolag”, “understödsföreningar”. III. ÚVĚROVÉ INSTITUCE 1. 377 L 0780: První směrnice Rady 77/780/EHS ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu (Úř. věst. L 322, 17. 12. 1977, s. 30), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 385 L 0345: směrnice Rady 83/345/EHS ze dne 8. července 1985 (Úř. věst. L 183, 18. 7. 1985, s. 19), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 386 L 0524: směrnice Rady 86/524/EHS ze dne 27. října 1986 (Úř. věst. L 309, 4. 11. 1986, s. 15), – 389 L 0646: směrnice Rady 89/646/EHS ze dne 15. prosince 1989 (Úř. věst. L 386, 30. 12. 1989, s. 1). V čl. 2 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “- v Rakousku: na Ţinnost podnik¨ uznßvan˛ch za obecný prospýÜnß stavebnÝ sdru×enÝ, ű ve Finsku: na činnost “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab”, “Suomen Vientiluotto Oy/ Finlands Exportkredit Ab”, “Kera Oy/Kera Ab”, – ve Švédsku: na činnost “Svenska Skeppshypotekskassan”. 2. 389 L 0647: Směrnice Rady 89/647/EHS ze dne 18. prosince 1989 o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí (Úř. věst. L 386, 30. 12. 1989, s. 14), ve znění: – 391 L 0031: směrnice Komise 91/31/EHS ze dne 19. prosince 1990 (Úř. věst. L 17, 23. 1. 1991, s. 20), – 392 L 0030: směrnice Rady 92/30/EHS ze dne 6. dubna 1992 (Úř. věst. L 110, 28. 4. 1992, s. 52). a) V čl. 6 odst. 1 písm. c) bodu 1 se doplňují slova: “a půjčky plně a zcela zajištěné ke spokojenosti příslušných orgánů akciemi finských společností bytové výstavby podle finského zákona o společnostech bytové výstavby z roku 1991 nebo rovnocenných pozdějších předpisů na obytné nemovitosti, které obývá nebo bude obývat, nebo které pronajímá nebo bude pronajímat vypůjčovatel”; b) V čl. 11 odst. 4 se slova “Německo, Dánsko a Řecko” nahrazují slovy: “Německo, Dánsko, Řecko a Rakousko”. 3. 392 L 0121: Směrnice Rady 92/121/EHS ze dne 21. prosince 1992 o sledování a kontrole velké úvěrové angažovanosti úvěrových institucí (Úř. věst. L 29, 5. 2. 1993, s. 1). a) V čl. 4 odst. 7 písm. p) se první věta nahrazuje tímto: “p) úvěry zajištěné ke spokojenosti příslušných orgánů hypotékami na obytné nemovitosti nebo akciemi finských společností bytové výstavby podle finského zákona o společnostech bytové výstavby z roku 1991 nebo rovnocenných pozdějších předpisů a nájmy, kdy si pronajimatel ponechává plné vlastnictví obytné nemovitosti, pokud nájemce nevyužije svého předkupního práva, v obou případech do výše 50 % hodnoty dané obytné nemovitosti.” b) V čl. 4 odst. 9 se doplňuje druhý pododstavec, který zní: “Stejný režim platí pro úvěry zajištěné ke spokojenosti příslušných orgánů akciemi finských společností bytové výstavby podle finského zákona o společnostech bytové výstavby z roku 1991 nebo rovnocenných pozdějších předpisů, které jsou podobné hypotečním úvěrům uvedeným v předchozím pododstavci.” C. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ I. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 370 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 42, 23. 2. 1970, s. 1), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 378 L 0315: směrnice Rady 78/315/EHS ze dne 21. prosince 1977 (Úř. věst. L 81, 28. 3. 1978, s. 1), – 378 L 0547: směrnice Rady 78/547/EHS ze dne 12. června 1978 (Úř. věst. L 168, 26. 6. 1978, s. 39), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 380 L 1267: směrnice Rady 80/1267/EHS ze dne 16. prosince 1980 (Úř. věst. L 375, 31. 12. 1980, s. 34), ve znění opravy v Úř. věst. L 265, 19. 9. 1981, s. 28, – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 387 L 0358: směrnice Rady 87/358/EHS ze dne 25. června 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 51), – 387 L 0403: směrnice Rady 87/403/EHS ze dne 25. června 1987 (Úř. věst. L 220, 8. 8. 1987, s. 44), – 392 L 0053: směrnice Rady 92/53/EHS ze dne 18. června 1992 (Úř. věst. L 225, 10. 8. 1992, s. 1), – 393 L 0081: směrnice Komise 92/81/EHS ze dne 29. září 1993 (Úř. věst. L 264, 23. 10. 1993, s. 49). a) V příloze VII se v bodu 1 části 1 doplňují nové řádky, které znějí: “12 pro Rakousko” “17 pro Finsko” “5 pro Švédsko”. b) V příloze IX se v části I na straně 2 a v části II na straně 2 doplňují v bodu 37 nové položky, které znějí: “Rakousko: ……., Finsko: ……., Švédsko: …….”. 2. 370 L 0157: Směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Úř. věst. L 42, 23. 2. 1970, s. 16), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 373 L 0350: směrnice Komise 73/350/EHS ze dne 7. listopadu 1973 (Úř. věst. L 321, 22. 11. 1973, s. 33), – 377 L 0212: směrnice Rady 77/212/EHS ze dne 8. března 1977 (Úř. věst. L 66, 12. 3. 1977, s. 33), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 381 L 0334: směrnice Komise 81/334/EHS ze dne 13. dubna 1981 (Úř. věst. L 131, 18. 5. 1981, s. 6), – 384 L 0372: směrnice Komise 84/372/EHS ze dne 3. července 1984 (Úř. věst. L 196, 26. 7. 1984, s. 47), – 384 L 0424: směrnice Rady 84/424/EHS ze dne 3. září 1984 (Úř. věst. L 238, 6. 9. 1984, s. 31), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0491: směrnice Komise 89/491/EHS ze dne 17. července 1989 (Úř. věst. L 238, 15. 8. 1989, s. 43), – 392 L 0097: směrnice Rady 92/97/EHS ze dne 10. listopadu 1992 (Úř. věst. L 371, 19. 12. 1992, s. 1). a) V příloze II se v poznámce pod čarou k bodu 3.1.3 doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. b) V příloze IV se v poznámce pod čarou k rozlišujícímu písmenu (rozlišujícím písmenům) země udělující schválení typu doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 3. 370 L 0388: Směrnice Rady 70/388/EHS ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zvukových výstražných zařízení motorových vozidel (Úř. věst. L 176, 10. 8. 1970, s. 227), ve znění opravy v Úř. věst. L 329, 25. 11. 1982, s. 31, ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze I se v bodu 1.4.1 ke slovům v závorkách doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 4. 371 L 0127: Směrnice Rady 71/127/EHS ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel (Úř. věst. L 68, 22. 3. 1971, s. 1), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 379 L 0795: směrnice Komise 79/795/EHS ze dne 20. července 1979 (Úř. věst. L 239, 22. 9. 1979, s. 1), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 385 L 0205: směrnice Komise 85/205/EHS ze dne 18. února 1985 (Úř. věst. L 90, 29. 3. 1985, s. 1), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 386 L 0562: směrnice Komise 86/562/EHS ze dne 6. listopadu 1986 (Úř. věst. L 326, 22. 11. 1986, s. 49), – 388 L 0321: směrnice Komise 88/321/EHS ze dne 16. května 1988 (Úř. věst. L 147, 14. 6. 1988, s. 77). V příloze II dodatku 2 bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 5. 374 L 0483: Směrnice Rady 74/483/EHS ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel (Úř. věst. L 266, 2. 10. 1974, s. 4), ve znění: – 379 L 0488: směrnice Komise 79/488/EHS ze dne 18. dubna 1979 (Úř. věst. L 128, 26. 5. 1979, s. 1), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze I se v poznámce pod čarou k bodu 3.2.2.2 doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 6. 376 L 0114: Směrnice Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a jejich umístění a způsobu upevnění (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 56, 4. 3. 1976, s. 38, a v Úř. věst. L 329, 25. 11. 1982, s. 31, ve znění: – 378 L 0507: směrnice Komise 78/507/EHS ze dne 19. května 1978 (Úř. věst. L 155, 13. 6. 1978, s. 31), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze se v bodu 2.1.2 ke slovům v závorkách doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 7. 376 L 0757: Směrnice Rady 76/757/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 32), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), V příloze III bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 8. 376 L 0758: Směrnice Rady 76/758/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 54), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0516: směrnice Komise 89/516/EHS ze dne 1. srpna 1989 (Úř. věst. L 265, 12. 9. 1989, s. 1). V příloze III bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 9. 376 L 0759 Směrnice Rady 76/759/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 71), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0277: směrnice Komise 89/277/EHS ze dne 28. března 1989 (Úř. věst. L 109, 20. 4. 1989, s. 25), ve znění opravy v Úř. věst. L 114, 27. 4. 1989, s. 52. V příloze III bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 10. 376 L 0760 Směrnice Rady 76/760/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 85), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze I bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 11. 376 L 0761: Směrnice Rady 76/761/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 96), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0517: směrnice Komise 89/517/EHS ze dne 1. srpna 1989 (Úř. věst. L 265, 12. 9. 1989, s. 15). V příloze VI bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 12. 376 L 0762: Směrnice Rady 76/762/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 122), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze II bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 13. 377 L 0538: Směrnice Rady 77/538/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 60), ve znění opravy v Úř. věst. L 284, 10. 10. 1978, s. 11, ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0518: směrnice Komise 89/518/EHS ze dne 1. srpna 1989 (Úř. věst. L 265, 12. 9. 1989, s. 24). V příloze II bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 14. 377 L 0539: Směrnice Rady 77/539/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 72), ve znění opravy v Úř. věst. L 284, 10. 10. 1978, s. 11, ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze II bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 15. 377 L 0540: Směrnice Rady 77/540/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 83), ve znění opravy v Úř. věst. L 284, 10. 10. 1978, s. 11, ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze IV bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 16. 377 L 0541: Směrnice Rady 77/541/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 95), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 381 L 0576: směrnice Rady 81/576/EHS ze dne 20. července 1981 (Úř. věst. L 209, 29. 7. 1981, s. 32), – 382 L 0319: směrnice Komise 82/319/EHS ze dne 2. dubna 1982 (Úř. věst. L 139, 19. 5. 1982, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 L 0628: směrnice Komise 90/628/EHS ze dne 30. října 1990 (Úř. věst. L 341, 6. 12. 1990, s. 1). V příloze III bodu 1.1.1 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 17. 378 L 0932: Směrnice Rady 78/932/EHS ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel (Úř. věst. L 325, 20. 11. 1978, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 329, 25. 11. 1982, s. 31, ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze VI bodu 1.1.1 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 18. 378 L 1015: Směrnice Rady 78/1015/EHS ze dne 23. listopadu 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motocyklů (Úř. věst. L 349, 13. 12. 1978, s. 21), ve znění opravy v Úř. věst. L 10, 16. 1. 1979, s. 15, ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 387 L 0056: směrnice Rady 87/56/EHS ze dne 18. prosince 1986 (Úř. věst. L 24, 27. 1. 1987, s. 42), – 389 L 0235: směrnice Rady 89/235/EHS ze dne 13. března 1989 (Úř. věst. L 98, 11. 4. 1989, s. 1). a) V článku 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “Typengenehmigung” v rakouském právu, – “tyyppihyväksyntä”/“typgodkännande” ve finském právu, – “typgodkännande” ve švédském právu.” b) V příloze II bodu 3.1.3 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 19. 380 L 0780: Směrnice Rady 80/780/EHS ze dne 22. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel s postranním vozíkem nebo bez něho a jejich upevňování na taková vozidla (Úř. věst. L 229, 30. 8. 1980, s. 49), ve znění: – 380 L 1272: směrnice Rady 80/1272/EHS ze dne 22. prosince 1980 (Úř. věst. L 375, 31. 12. 1980, s. 73), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 8 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “Typengenehmigung” v rakouském právu, – “tyyppihyväksyntä”/“typgodkännande” ve finském právu, – “typgodkännande” ve švédském právu.” 20. 388 L 0077: Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 36, 9. 2. 1988, s. 33), ve znění: – 391 L 0542: směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1. října 1991 (Úř. věst. L 295, 25. 10. 1991, s. 1). V příloze I bodu 5.1.3 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 21. 391 L 0226: Směrnice Rady 91/226/EHS ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 103, 23. 4. 1991, s. 5). V příloze II bodu 3.4.1 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 22. 392 L 0022: Směrnice Rady 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 129, 14. 5. 1992, s. 11). V příloze II se v poznámce pod čarou k bodu 4.4.1 doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 23. 392 L 0023: Směrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže (Úř. věst. L 129, 14. 5. 1992, s. 95). V příloze I bodu 4.2 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 24. 392 L 0061: Směrnice Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 225, 10. 8. 1992, s. 72). V příloze V bodu 1.1 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. II. ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ TRAKTORY 1. 374 L 0150: Směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 84, 28. 3. 1974, s. 10) opravená v Úř. věst. L 226, 18. 8. 1976, s. 16, ve znění: – 379 L 0694: směrnice Rady 79/694/EHS ze dne 24. července 1979 (Úř. věst. L 205, 13. 8. 1979, s. 17), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1982, s. 45), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0297: směrnice Rady 88/297/EHS ze dne 3. května 1988 (Úř. věst. L 126, 20. 5. 1988, s. 52). V čl. 2 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “Typengenehmigung” v rakouském právu, – “tyyppihyväksyntä”/“typgodkännande” ve finském právu, – “typgodkännande” ve švédském právu.” 2. 377 L 0536: Směrnice Rady 77/536/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských nebo lesnických traktorů (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0680: směrnice Rady 89/680/EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30. 12. 1989, s. 26). V příloze VI se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 3. 378 L 0764: Směrnice Rady 78/764/EHS ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Úř. věst. L 255, 18. 9. 1978, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 382 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1982, s. 45), – 383 L 0190: směrnice Komise 83/190/EHS ze dne 28. března 1983 (Úř. věst. L 109, 26. 4. 1983, s. 13), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0465: směrnice Komise 88/465/EHS ze dne 30. června 1988 (Úř. věst. L 228, 17. 8. 1988, s. 31). V příloze II bodu 3.5.2.1 se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 4. 379 L 0622: Směrnice Rady 79/622/EHS ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Úř. věst. L 179, 17. 7. 1979, s. 1), ve znění: – 382 L 0953: směrnice Komise 82/953/EHS ze dne 15. prosince 1982 (Úř. věst. L 386, 31. 12. 1982, s. 31), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0413: směrnice Komise 88/413/EHS ze dne 22. června 1988 (Úř. věst. L 200, 26. 7. 1988, s. 32). V příloze VI se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 5. 386 L 0298: Směrnice Rady 86/298/EHS ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 186, 8. 7. 1986, s. 26), ve znění: – 389 L 0682 Směrnice Rady 89/682/EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30. 12. 1989, s. 29). V příloze VI se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 6. 387 L 0402: Směrnice Rady 87/402/EHS ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 220, 8. 8. 1987, s. 1), ve znění: – 389 L 0681 Směrnice Rady 89/681/EHS ze dne 21. prosince 1989 (Úř. věst. L 398, 30. 12. 1989, s. 27). V příloze VII se ve výčtu rozlišujících čísel doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. 7. 389 L 0173: Směrnice Rady 89/173/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 67, 10. 3. 1989, s. 1). a) V příloze III A se v poznámce pod čarou 1 k bodu 5.4.1 doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. b) V příloze V bodu 2.1.3 se ke slovům v závorkách doplňují slova: “12 pro Rakousko, 17 pro Finsko, 5 pro Švédsko”. III. ZDVIHACÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ 384 L 0528: Směrnice Rady 84/528/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro zdvihací a manipulační zařízení (Úř. věst. L 300, 19. 11. 1984, s. 72), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31. 12. 1988, s. 42). V příloze I bodu 3 se ke slovům v závorkách doplňují slova: “A pro Rakousko, S pro Švédsko, FI pro Finsko”. IV. SPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST 379 L 0531: Směrnice Rady 79/531/EHS ze dne 14. května 1979, kterou se na elektrické trouby uplatňuje směrnice Rady 79/530/EHS o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 145, 13. 6. 1979, s. 7), ve znění aktu: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) Příloha I se mění takto: i) V bodu 3.1.1 se doplňují nové řádky, které znějí: ““sähköuuni” ve finštině (FI), “elektrisk ugn” ve švédštině (S).” ii) V bodu 3.1.3 se doplňují nové řádky, které znějí: ““käyttötilavuus” (FI), “nyttevolym” (S).” iii) V bodu 3.1.5.1 se doplňují nové řádky, které znějí: “Esilämmityskulutus 200 C:een (FI), Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 C (S).” “Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 C:ssa) (FI), Energiförbrukning för att upprätthĺlla 200 C i en timme (S).” “KOKONAISKULUTUS (FI), TOTALT (S).” iv) V bodu 3.1.5.3 se doplňují nové řádky, které znějí: “Puhdistusvaiheen kulutus (FI), Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S).” v) Doplňují se nové přílohy, které znějí: PŘÍLOHA II h) PŘÍLOHA II i) V. STAVEBNÍ ZAŘÍZENÍ A STROJE 1. 386 L 0295: Směrnice Rady 86/295/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení (ROPS) u některých stavebních zařízení (Úř. věst. L 186, 8. 7. 1986, s. 1). V příloze IV se ke slovům v závorkách doplňují slova: “A pro Rakousko, S pro Švédsko, FI pro Finsko”. 2. 386 L 0296: Směrnice Rady 86/296/EHS ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) u některých stavebních zařízení (Úř. věst. L 186, 8. 7. 1986, s. 10). V příloze IV se ke slovům v závorkách doplňují slova: “A pro Rakousko, S pro Švédsko, FI pro Finsko”. VI. TLAKOVÉ NÁDOBY 376 L 0767: Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 153), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31. 12. 1988, s. 42). V příloze I bodu 3.1 první odrážce a v příloze II bodu 3.1.1.1.1 první odrážce se ke slovům v závorkách doplňují slova: “A pro Rakousko, S pro Švédsko, FI pro Finsko”. VII. MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ 1. 371 L 0316: Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (Úř. věst. L 202, 6. 9. 1971, s. 1), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 372 L 0427: směrnice Rady 72/427/EHS ze dne 19. prosince 1972 (Úř. věst. L 291, 28. 12. 1972, s. 156), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 383 L 0575: směrnice Rady 83/575/EHS ze dne 26. října 1983 (Úř. věst. L 332, 28. 11. 1983, s. 43), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 387 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. června 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 388 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31. 12. 1988, s. 42). a) V příloze I bodu 3.1 první odrážce a v příloze II bodu 3.1.1.1.1 písm. a) první odrážce se ke slovům v závorkách doplňují slova: “A pro Rakousko, S pro Švédsko, FI pro Finsko”. b) Ve výkresech, na které odkazuje příloha II bod 3.2.1, se doplňují písmena potřebná pro znaky A, S, FI. 2. 371 L 0347: Směrnice Rady 71/347/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření objemové hmotnosti obilí (Úř. věst. L 239, 25. 10. 1971, s. 1), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 1 písm. a) se doplňují slova: “EY hehtolitrapaino” “EG hektolitervikt”. 3. 371 L 0348: Směrnice Rady 71/348/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přídavných zařízení k průtokoměrům pro kapaliny jiné než voda (Úř. věst. L 239, 25. 10. 1971, s. 9), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze v kapitole IV se na konci oddílu 4.8.1 doplňují slova: “10 grošů (Rakousko) 10 penniä/10 penni (Finsko) 10 öre (Švédsko)”. VIII. TEXTILNÍ VÝROBKY 371 L 0307: Směrnice Rady 71/307/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojmenovávání textilních výrobků (Úř. věst. L 185, 16. 8. 1971, s. 16), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 383 L 0623: směrnice Rady 83/623/EHS ze dne 25. listopadu 1983 (Úř. věst. L 353, 15. 12. 1983, s. 8), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 387 L 0140: směrnice Komise 87/140/EHS ze dne 6. února 1987 (Úř. věst. L 56, 26. 2. 1987, s. 24). V čl. 5 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– uusi villa – ren ull”. IX. POTRAVINY 1. 376 L 0118: Směrnice Rady 76/118/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 49), ve znění: – 378 L 0630: směrnice Rady 78/630/EHS ze dne 19. června 1978 (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1978, s. 12), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 383 L 0635: směrnice Rady 83/635/EHS ze dne 13. prosince 1983 (Úř. věst. L 357, 21. 12. 1983, s. 37), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 3 odst. 2 se písmeno c) se nahrazuje tímto: “c) “flřdepulver” v Dánsku, “Rahmpulver” a “Sahnepulver” v Německu a v Rakousku, “gräddpulver” ve Švédsku a “kermajauhe/gräddpulver” ve Finsku pro označení výrobku uvedeného v bodu 2 písm. d) přílohy.” 2. 379 L 0112: Směrnice Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 33, 8. 2. 1979, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 385 L 0007: směrnice Rady 85/7/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 2, 3. 1. 1985, s. 22), – 386 L 0197: směrnice Rady 86/197/EHS ze dne 26. května 1986 (Úř. věst. L 144, 29. 5. 1986, s. 38), – 389 L 0395: směrnice Rady 89/395/EHS ze dne 14. června 1989 (Úř. věst. L 186, 30. 6. 1989, s. 17), – 391 L 0072: směrnice Komise 91/72/EHS ze dne 16. ledna 1991 (Úř. věst. L 42, 15. 2. 1991, s. 27). a) V čl. 5 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– ve finštině: “säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä”, – ve švédštině: “bestrĺlad, behandlad med joniserande strĺlning”.” b) V čl. 9 odst. 6 odpovídá kódům KN 2206 00 91, 2206 00 93 a 2206 00 99 číslo harmonizovaného systému 22.06; c) V čl. 9a odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– ve finštině: “viimeinen käyttöajankohta”, – ve švédštině: “sista förbrukningsdag”.” d) V článku 10a odpovídá číslům 22.04 a 22.05 číslo harmonizovaného systému 22.04. 3. 380 L 0590: Směrnice Komise 80/590/EHS ze dne 9. června 1980, kterou se stanoví symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty určené pro styk s potravinami (Úř. věst. L 151, 19. 6. 1980, s. 21), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V nadpisu přílohy se doplňují slova: “LIITE” “BILAGA”. b) V příloze se doplňuje slovo: “Tunnus”. 4. 389 L 0108: Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989, s. 34). V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky. které znějí: “– ve finštině “pakastettu” – ve švédštině “djupfryst”.” 5. 391 L 0321: Směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Úř. věst. L 175, 4. 7. 1991, s. 35). a) V čl. 7 odst. 1 se za slova “Fórmula para lactentes” a “Fórmula de transiçăo” vklßdajÝ novÚ odrß×ky, kterÚ znýjÝ: “– ve finštině: “Äidinmaidonkorvike” a “Vierotusvalmiste”, – ve švédštině: “Modersmjölksersättning” a “Tillskottsnäring”.” b) V čl. 7 odst. 1 se za slova “Leite para lactentes” a “Leite de transiçăo” vklßdajÝ novÚ odrß×ky, kterÚ znýjÝ: “– ve finštině: “Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” a “Maitopohjainen vierotusvalmiste”, – ve švédštině: “Modersmjölksersättning uteslutande baserad pĺ mjölk” a “Tillskottsnäring uteslutande baserad pĺ mjölk”.” 6. 393 L 0077: Směrnice Rady 93/77/EHS ze dne 21. září 1993 o ovocných šťávách a některých obdobných výrobcích (Úř. věst. L 244, 30. 9. 1993, s. 23). V čl. 3 odst. 2 se doplňují nová písmena, která znějí: “f) “must” spolu s názvem (ve švédštině) použitého ovoce pro ovocné šťávy, g) “täysmehu” spolu s názvem (ve finštině) použitého ovoce pro šťávy bez přídavku vody a bez přídavku cukrů, kromě cukrů pro úpravu sladkosti (maximálně 15 g/kg), a bez dalších přísad, h) “tuoremehu” spolu s názvem (ve finštině) použitého ovoce pro šťávy bez přídavku vody, bez přídavku cukrů nebo dalších přísad a bez tepelného ošetření, i) “mehu” spolu s názvem (ve finštině) použitého ovoce pro šťávy s přídavkem vody nebo cukrů a s obsahem šťávy alespoň 35 % hmotnostních.” X. HNOJIVA 376 L 0116: Směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 21), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0183: směrnice Rady 88/183/EHS ze dne 22. března 1988 (Úř. věst. L 83, 29. 3. 1988, s. 33), – 389 L 0284: směrnice Rady 89/284/EHS ze dne 13. dubna 1989, kterou se mění a doplňuje směrnice 76/116/EHS s ohledem na obsah vápníku, hořčíku, sodíku a síry v hnojivech (Úř. věst. L 111, 22. 4. 1989, s. 34), – 389 L 0530: směrnice Rady 89/530/EHS ze dne 18. září 1989, kterou se mění a doplňuje směrnice 76/116/EHS s ohledem na stopové živiny bor, kobalt, měď, železo, mangan, molybden a zinek v hnojivech (Úř. věst. L 281, 30. 9. 1989, s. 116). a) V příloze I kapitole A II se v čísle 1 sloupci 6 třetím odstavci ke slovům v závorkách doplňují slova: “Rakousku, Finsku, Švédsku” b) V příloze I kapitolách B 1, 2 a 4 se v sloupci 9 odst. 3 za slova v závorkách po 6b) doplňují slova: “Rakousko, Finsko, Švédsko”. XI. OBECNÁ USTANOVENÍ V OBLASTI TECHNICKÝCH PŘEKÁŽEK OBCHODU 1. 383 L 0189: Směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů (Úř. věst. L 109, 26. 4. 1983, s. 8), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0182: směrnice Rady 88/182/EHS ze dne 22. března 1988 (Úř. věst. L 81, 26. 3. 1988, s. 75), – 392 D 0400: rozhodnutí Komise 92/400/EHS ze dne 15. července 1992 (Úř. věst. L 221, 6. 8. 1992, s. 55). a) v článku 1 se bod 7) se nahrazuje tímto: “7) “výrobkem” průmyslově vyrobené výrobky a zemědělské produkty včetně rybích výrobků”. b) V příloze v seznamu I se doplňují nové položky, které znějí: “ON (Rakousko) Österreichisches Normungsinstitut Heinestraße 38 A - 1020 Wien ÖVE (Rakousko) Österreichischer Verband für Elektrotechnik Eschenbachgasse 9 A - 1010 Wien SFS (Finsko) Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y. PL 116 FIN - 00241 Helsinki SESKO (Finsko) Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y. Särkiniementie 3 FIN - 00210 Helsinki SIS (Švédsko) Standardiseringskommissionen i Sverige Box 3295 S - 103 66 Stockholm SEK (Švédsko) Svenska Elektriska Kommissionen Box 1284 S - 164 28 Kista”. 2. 393 R 0339: Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí (Úř. věst. L 40, 17. 2. 1993, s. 1), ve znění: – 393 D 0583: rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1993 (Úř. věst. L 279, 12. 11. 1993, s. 39). a) V čl. 6 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93”, – “Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93”.” b) V čl. 6 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: – “Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93”, – “Icke överensstammande produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93”.” XII. OBCHOD A ODBYT 381 D 0428: Rozhodnutí Komise 81/428/EHS ze dne 20. května 1981 o zřízení Výboru pro obchod a odbyt (Úř. věst. L 165, 23. 6. 1981, s. 24), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V článku 3 – v odstavci 1 se číslo “50” nahrazuje číslem “68”. – v odstavci 2 se číslo “26” nahrazuje číslem “36”. b) V čl. 7 prvním pododstavci se číslo “12” nahrazuje číslem “16”. D. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ I. OBECNÝ SYSTÉM 392 L 0051: Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS (Úř. věst. L 209, 24. 7. 1992, s. 25). Příloha C “Seznam oborů vzdělávání a odborné přípravy, které mají zvláštní strukturu, uvedených v čl. 1 písm. a) prvním pododstavci druhé odrážce bodě ii)” se doplňuje takto: a) V bodu “1. Oblast zdravotnická a péče o dítě” se doplňují nové položky, které znějí: “V Rakousku odborná příprava pro povolání: – optik se zaměřením na kontaktní čočky (“Kontaktlinsenoptiker”), – pedikér (“Fußpfleger”), – výrobce pomůcek pro sluchově postižené (“Hörgeräteakustiker”), – drogista (“Drogist”), které představují vzdělávání a odbornou přípravu v celkové délce nejméně třináct let, zahrnující nejméně pět let odborné přípravy podle strukturované osnovy, jež se dělí na nejméně tříleté učňovské vzdělávání, získávané částečně na pracovišti a zčásti zajišťované zařízením pro odbornou přípravu, a na období odborné praxe a přípravy, které je zakončeno odbornou zkouškou propůjčující právo vykonávat dané povolání a vzdělávat učně. – masér (“Masseur”), které představuje vzdělávání a odbornou přípravu v celkové délce čtrnáct let, zahrnující pět let tvoří odborné přípravy podle strukturované osnovy, jež se dělí na učňovské vzdělávání v trvání dvou let, na období odborné praxe a přípravy v trvání dvou let a na odborný výcvik v délce jednoho roku, který je zakončen odbornou zkouškou propůjčující právo vykonávat dané povolání a vzdělávat učně. – učitel/ka v mateřské škole (“Kindergärtner/in”), – vychovatel (“Erzieher”), které představují obory vzdělávání a odborné přípravy v celkové délce třináct let, zahrnující pět let odborné přípravy v odborné škole zakončené zkouškou.” b) V bodu “2. Obor mistra řemesel (“Mester”/“Meister”/“Maitre”), který představuje obory vzdělávání a odborné přípravy týkající se řemeslných dovedností, na které se nevztahují směrnice vyjmenované v příloze A” se doplňují nové položky, které znějí: “V Rakousku odborná příprava pro povolání: – bandážista (“Bandagist”), – výrobce korzetů (“Miederwarenerzeuger”), – optik (“Optiker”), – ortopedický obuvník (“Orthopädieschuhmacher”), – ortopedický technik (“Orthopädietechniker”), – zubní technik (“Zahntechniker”), – zahradník (“Gärtner”), které představují vzdělávání a odbornou přípravu v celkové délce nejméně čtrnáct let, zahrnující nejméně pět let odborné přípravy podle strukturované osnovy, jež se dělí na nejméně tříleté učňovské vzdělávání, získávané částečně na pracovišti a zčásti zajišťované zařízením pro odbornou přípravu, a na období odborné praxe a přípravy v trvání nejméně dvou let, které je zakončeno mistrovskou zkouškou propůjčující právo vykonávat dané povolání, vzdělávat učně a užívat titul “Meister”. odborná příprava pro obor mistra řemesel v oblastech zemědělství a lesnictví: – mistr zemědělský (“Meister in der Landwirtschaft”), – mistr venkovského domácího hospodářství (“Meister in der ländlichen Hauswirtschaft”), – mistr zahradnický (“Meister im Gartenbau”), – mistr zelinářský (“Meister im Feldgemüsebau”), – mistr ovocnářský a zpracování ovoce (“Meister im Obstbau und in der Obstverwertung”), – mistr vinohradnický a vinařský (“Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft”), – mistr mlékárenský a sýrařský (“Meister in der Molkerei und Käsewirtschaft”), – mistr chovu koní (“Meister in der Pferdewirtschaft”), – mistr rybářský (“Meister in der Fischereiwirtschaft”), – mistr drůbežářský (“Meister in der Geflügelwirtschaft”), – mistr včelařský (“Meister in der Bienenwirtschaft”), – mistr lesnický (“Meister in der Forstwirtschaft”), – mistr lesních školek a lesního hospodářství (“Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft”), – mistr zemědělského skladování (“Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”), které představují vzdělávání a odbornou přípravu v celkové délce nejméně patnáct let, zahrnující nejméně šest let odborné přípravy podle strukturované osnovy, jež se dělí na nejméně tříleté učňovské vzdělávání, získávané částečně na pracovišti a zčásti zajišťované zařízením pro odbornou přípravu, a na období odborné praxe a přípravy v trvání nejméně tří let, které je zakončeno příslušnou mistrovskou zkouškou propůjčující právo vykonávat dané povolání, vzdělávat učně a užívat titul “Meister”.” e) V bodu “4. Technická oblast” se doplňují nové položky, které znějí: “V Rakousku odborná příprava na povolání: – lesník (“Förster”), – technický úředník (“Technisches Büro”), – najímání pracovníků (“Überlassung von Arbeitskräften – Arbeitsleihe”), – zprostředkovatel práce (“Arbeitsvermittlung”), – investiční poradce (“Vermögensberater”), – soukromý detektiv (“Berufsdetektiv”), – ostraha (“Bewachungsgewerbe”), – makléř s nemovitostmi (“Immobilienmakler”), – správce nemovitostí (“Immobilienverwalter”), – reklamní agentura (“Werbeagentur”), – organizace staveb (“Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer”), – vymáhání dluhů (“Inkassoinstitut”), která představuje vzdělávání a odbornou přípravu o celkové délce nejméně patnáct let, zahrnující nejméně osm let povinné školní docházky následované nejméně pětiletým středoškolským technickým nebo obchodním vzděláním, které je zakončeno technickou nebo obchodní maturitou, a doplněné nejméně dvouletým vzděláváním a odbornou přípravou na pracovišti, které je zakončeno odbornou zkouškou. – pojišťovací poradce (“Berater in Versicherungsangelegenheiten”), která představuje vzdělávání a odbornou přípravu o celkové délce nejméně patnáct let, zahrnující šestiletou odbornou přípravu podle strukturované osnovy, jež se dělí na učňovské vzdělávání v trvání tří let a na období odborné praxe a přípravy trvající tři roky, které je zakončeno zkouškou. – stavitel projektant (“Planender Baumeister”), – tesař projektant (“Planender Zimmermeister”). která představuje vzdělávání a odbornou přípravu o celkové délce nejméně osmnáct let, zahrnující nejméně devět let odborné přípravy rozdělené na čtyři roky středoškolského technického studia a pět let odborné praxe a přípravy, která je zakončena odbornou zkouškou propůjčující právo vykonávat dané povolání a vzdělávat učně, pokud se toto vzdělávání týká práva projektovat stavby, provádět technické výpočty a vykonávat dohled nad stavebními pracemi (“privilegium Marie Terezie”).” II. PRÁVNICKÉ OBORY 377 L 0249: Směrnice Rady 77/249EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78, 26. 3. 1977, s. 17), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 1 odst. 2 se doplňují nové řádky, které znějí: “Rakousko: “Rechtsanwalt”, Finsko: “Asianajaja/Advokat”, Švédsko: “Advokat”.” III. LÉKAŘSKÉ A OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ OBORY 1. Lékaři 393 L 0016: Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci (Úř. věst. L 165, 7. 7. 1993, s. 1). a) V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí: “m) v Rakousku: “Doktor der gesamten Heilkunde” (doktor všeobecného lékařství) vydaný lékařskou fakultou vysoké školy a “Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin” (diplom odborného vzdělání ve všeobecném lékařství) nebo “Facharztdiplom” (diplom odborného lékaře) vydaný příslušným orgánem; n) ve Finsku: “todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licenciat examen” (osvědčení o licenciátu v lékařství) vydané lékařskou fakultou vysoké školy a osvědčení o praktickém vzdělání vydané příslušnými orgány zdravotnictví; o) ve Švédsku: “läkarexamen” (vysokoškolský lékařský diplom) vydaný lékařskou fakultou vysoké školy a osvědčení o praktickém vzdělání vydané Národním zdravotnickým úřadem.” b) V čl. 5 odst. 2 se doplňují nové položky, které znějí: “v Rakousku: “Facharztdiplom” (diplom odborného lékaře) vydaný příslušným orgánem; ve Finsku: “todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen” (osvědčení o kvalifikaci odborného lékaře) vydané příslušnými orgány; ve Švédsku: “bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av Socialstyrelsen” (osvědčení o oprávnění užívat titulu odborný lékař) vydané Národním zdravotnickým úřadem.” c) V čl. 5 odst. 3 se v uvedených odrážkách doplňují nové položky, které znějí: – anesteziologie a resuscitace: “Rakousko: Anästhesiologie und Intensivmedizin Finsko: anestesiologia/anestesiologi Švédsko: anestesi och intensivvĺrd”; – chirurgie: “Rakousko: Chirurgie Finsko: kirurgia/kirurgi Švédsko: kirurgi”; – neurochirurgie: “Rakousko: Neurochirurgie Finsko: neurokirurgia/neurokirurgi Švédsko: neurokirurgi”; – gynekologie a porodnictví: “Rakousko: Frauenheilkunde und Geburtshilfe Finsko: naistentaudit ja synnytykset/ kvinnosjukdomar och förlossningar Švédsko: obstetrik och gynekologi”; – vnitřní lékařství: “Rakousko: Innere Medizin Finsko: sisätaudit/inremedicin Švédsko: internmedicin”; – oftalmologie “Rakousko: Augenheilkunde und Optometrie Finsko: silmätaudit/ ögonsjukdomar Švédsko: ögonsjukdomar (oftalmologi)”; – otorinolaryngologie: “Rakousko: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Finsko: korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ öron-, näs- och strupsjukdomar Švédsko: öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)”; – dětské lékařství: “Rakousko: Kinder- und Jugendheilkunde Finsko: lastentaudit/ barnsjukdomar Švédsko: barn- och ungdomsmedicin”; – tuberkulóza a respirační nemoci: “Rakousko: Lungenkrankheiten Finsko: keuhkosairaudet/ lungsjukdomar Švédsko: lungsjukdomar (pneumonologi)”; – urologie: “Rakousko: Urologie Finsko: urologia/ urologi Švédsko: urologi”; – ortopedie: “Rakousko: Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Finsko: ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi Švédsko: ortopedi”; – patologická anatomie: “Rakousko: Pathologie Finsko: patologia/ patologi Švédsko: klinisk patologi”; – neurologie: “Rakousko: Neurologie Finsko: neurologia/ neurologi Švédsko: neurologi”; – psychiatrie: “Rakousko: Psychiatrie Finsko: psykiatria/ psykiatri Švédsko: psykiatri”; d) V čl. 7 odst. 2 se v uvedených odrážkách doplňují nové řádky. které znějí: – klinická biologie: “Rakousko: Medizinische Biologie”; – hematologie: “Finsko: hematologiset laboratoriotutkimukset/ hematologiska laboratorieundersökningar”; – lékařská mikrobiologie: “Rakousko: Hygiene und Mikrobiologie Finsko: kliininen mikrobiologia/ klinisk mikrobiologi Švédsko: klinisk bakteriologi”; – klinická biochemie: “Rakousko: Medizinische und Chemische Labordiagnostik Finsko: kliininen kemia/ klinisk kemi Švédsko: klinisk kemi”; – klinická imunologie: “Rakousko: Immunologie Finsko: immunologia/ immunologi Švédsko: klinisk immunologi”; – plastická chirurgie: “Rakousko: Plastische Chirurgie Finsko: plastiikkakirurgia/ plastikkirurgi Švédsko: plastikkirurgi”; – kardiochirurgie: “Finsko: thorax- ja verisuonikirurgia/ thorax- och kärlkirurgi Švédsko: thoraxkirurgi”; – dětská chirurgie: “Rakousko Kinderchirurgie Finsko: lastenkirurgia/ barnkirurgi Švédsko: barn- och ungdomskirurgi”; – kardiologie: “Finsko: kardiologia/ kardiologi Švédsko: kardiologi”; – gastroenterologie: “Finsko: gastroenterologia/ gastroenterologi Švédsko: medicinsk gastro-enterologi och hepatologi”, – revmatologie: “Finsko: reumatologia/ reumatologi Švédsko: reumatologi”; – hematologie a transfúzní lékařství: “Finsko: kliininen hematologia/ klinisk hematologi Švédsko: hematologi”; – endokrinologie: “Finsko: endokrinologia/ endokrinologi Švédsko: endokrinologi”; – rehabilitační a fyzikální medicína: “Rakousko: Physikalische Medizin Finsko: fysiatria/ fysiatri Švédsko: rehabiliteringsmedicin”; – dermatovenerologie: “Rakousko: Haut- und Geschlechtskrankheiten Finsko: iho- ja sukupuolitaudit/ hud- och könssjukdomar Švédsko: hud- och könssjukdomar”; – radiologie: “Rakousko: Medizinische Radiologie-Diagnostik Finsko: radiologia/ radiologi Švédsko: medicinsk radiologi”; – radiační onkologie: “Rakousko: Strahlentherapie-Radioonkologie Finsko: syöpätaudit ja sädehoito/ cancersjukdomar och radioterapi Švédsko: onkologi”; – dětská a dorostová psychiatrie: “Finsko: lasten psykiatria/ barnspsykiatri Švédsko: barn- och ungdomspsykiatri”; – geriatrie: “Finsko: geriatria/ geriatri Švédsko: geriatrik”; – nefrologie: “Finsko: nefrologia/ nefrologi Švédsko: medicinska njursjukdomar (nefrologi)”; – infekční lékařství: “Finsko: infektiosairaudet/ infektionssjukdomar Švédsko: infektionssjukdomar”; – hygiena a epidemiologie: “Rakousko: Sozialmedizin Finsko: terveydenhuolto/ hälsovĺrd – klinická farmakologie: “Rakousko: Pharmakologie und Toxikologie Finsko: kliininen farmakologia/ klinisk farmakologi Švédsko: klinisk farmakologi”; – pracovní lékařství: “Rakousko: Arbeits- und Betriebsmedizin Finsko: työterveyshuolto/ företagshälsovĺrd Švédsko: yrkes- och miljömedicin”; – alergologie: “Finsko: allergologia/ allergologi Švédsko: allergisjukdomar”; – gastroenterologická chirurgie: “Finsko: gastroenterologia/ gastroenterologi”; – nukleární medicína: “Rakousko: Nuklearmedizin Finsko: isotooppitutkimukset/ isotopundersökningar”; – dentální, orální a maxilofaciální chirurgie (základní vzdělání lékařů a zubních lékařů): “Finsko: leukakirurgia/ käkkirurgi”. e) V čl. 9 odst. 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: “– dnem přistoupení v případě Rakouska, Finska a Švédska,”. f) V čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci se doplňuje nová odrážka, která zní: “– dnem přistoupení v případě Rakouska, Finska a Švédska.” 2. Zdravotní sestry a ošetřovatelé 377 L 0452: Směrnice Rady 77/452/EHS ze dne 27. června 1977 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 176, 15. 7. 1977, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23. 11. 1989, s. 19), – 389 L 0595: směrnice Rady 89/595/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23. 11. 1989, s. 30), – 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 73). a) V čl. 1 odst. 2 se doplňují nové položky, které znějí: “v Rakousku: “Diplomierte Krankenschwester/ Diplomierter Krankenpfleger”; ve Finsku: “sairaaanhoitaja/ sjukskötare”; ve Švédsku: “sjuksköterska”.” b) V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí: “m) v Rakousku: “Diplom in der allgemeinen Krankenpflege” (diplom všeobecné zdravotní péče) vydaný zdravotnickými školami uznanými státem; n) ve Finsku: diplom “sairaanhoitaja/sjukskötare” (diplom zdravotní péče nebo polytechnický diplom zdravotní péče) vydaný vyšší odbornou zdravotnickou školou; o) ve Švédsku: diplom “sjuksköterska” (vysokoškolský diplom zdravotní péče) vydaný vyšší odbornou zdravotnickou školou.” 3. Zubní lékaři a) 378 L 0686: Směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 233, 24. 8. 1978, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23. 11. 1989, s. 19), – 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 73). i) V článku 1 se doplňují nové položky, které znějí: “v Rakousku: označení, které Rakousko oznámí členským státům a Komisi nejpozději do 31. prosince 1998; ve Finsku: hammaslääkäri/tandläkare; ve Švédsku: tandläkare.” ii) V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí: “m) v Rakousku: diplom, jehož označení Rakousko oznámí členským státům a Komisi nejpozději do 31. prosince 1998; n) ve Finsku: “todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/ bevis om odontologi licentiat examen” (osvědčení o licenciátu v zubním lékařství) vystavené lékařskou fakultou nebo fakultou zubního lékařství vysoké školy a osvědčení o praktickém vzdělání vydané příslušnými orgány zdravotnictví; o) ve Švédsku: “tandläkarexamen” (vysokoškolský diplom zubního lékařství) vydaný školami zubního lékařství a osvědčení o praktickém vzdělání vydané Národním zdravotnickým úřadem”; iii) V článku 5 se v uvedených bodech doplňují nové odrážky, které znějí: 1. Ortodoncie: “– ve Finsku: “todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom omrĺdet tandreglering” (osvědčení ortodontisty) vydané příslušnými orgány; – ve Švédsku: “bevis om specialistkompetens i tandreglering” (osvědčení udělující oprávnění užívat titulu zubního lékaře se zaměřením na ortodoncii) vydané Národním zdravotnickým úřadem.” 2. Ústní chirurgie: “– ve Finsku: “todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom omrĺdet oralkirurgi (tand- och munkirurgi)” (osvědčení odborného lékaře se zaměřením na ústní chirurgii nebo na zubní a ústní chirurgii) vydané příslušnými orgány; – ve Švédsku: “bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar” (osvědčení udělující oprávnění užívat titulu zubního lékaře se zaměřením na ústní chirurgii) vydané Národním zdravotnickým úřadem.” iv) V článku 8 se odstavec 1 se mění takto: Slova “v článcích 2, 4, 7 a 19” se nahrazují slovy “v článcích 2, 4, 7, 19, 19a a 19b”. v) Článek 17 se mění takto: Slova “stanovené v článku 2, čl. 7 odst. 1 a článku 19” se nahrazují slovy “stanovené v článku 2, čl. 7 odst. 1 a v článcích 19, 19a a 19b”. vi) Za článek 19a se vkládá nový článek, který zní: “Článek 19b Od okamžiku, kdy Rakousko přijme opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí, uznají členské státy pro účely výkonu činností uvedených v článku 1 této směrnice diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství, které byly vydány v Rakousku osobám, které zahájily vysokoškolská studia lékařství před 1. lednem 1994, doplněné potvrzením vydaným příslušnými rakouskými orgány dokládajícím, že tyto osoby skutečně, v souladu se zákonem a jako hlavní činnost vykonávaly v Rakousku činnosti uvedené v článku 5 směrnice 78/687/EHS po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících vydání potvrzení, a že jsou tyto osoby oprávněny vykonávat dotyčné činnosti za stejných podmínek, jako držitelé diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zmíněných v čl. 3 písm. m). Požadavek tříleté praxe uvedený v prvním odstavci se nevztahuje na osoby, které úspěšně absolvovaly nejméně tříleté studium, které příslušné orgány uznaly za rovnocenné studiu uvedenému v článku 1 směrnice 78/687/ EHS.” b) 378 L 0687: Směrnice Rady 78/687/EHS ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů (Úř. věst. L 233, 24. 8. 1978, s. 10). V článku 6 se odstavce 1 a 2 mění takto: Slova “se vztahuje článek 19” se nahrazují slovy “se vztahují články 19, 19a a 19b”. 4. Veterinární lékařství 378 L 1026: Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 362, 23. 12. 1978, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23. 11. 1989, s. 19), – 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 73). V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí: “m) v Rakousku: “Diplom-Tierarzt”, “Mag. med. vet.” (diplom veterinárního lékaře) vydaný vídeňskou Univerzitou veterinárního lékařství (dříve Vysoká škola veterinárního lékařství, Vídeň); n) ve Finsku: “todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen” (diplom veterinárního lékaře) vydaný Vysokou školou veterinárního lékařství; o) ve Švédsku: “veterinärexamen ” (vysokoškolský diplom veterinárního lékařství, DVM) vydaný švédskou Univerzitou zemědělských věd.” 5. Porodní asistentky 380 L 0154: Směrnice Rady 80/154/EHS ze dne 21. ledna 1980 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci porodních asistentek a o opatřeních pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 33, 11. 2. 1980, s. 1), ve znění: – 380 L 1273: směrnice Rady 80/1273/EHS ze dne 22. prosince 1980 (Úř. věst. L 375, 31. 12. 1980, s. 74), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23. 11. 1989, s. 19), – 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 73). a) V článku 1 se doplňují nové položky, které znějí: “v Rakousku: “Hebamme”; ve Finsku: “kätilö/barnmorska”; ve Švédsku: “barnmorska”.” b) V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí: “m) v Rakousku: “Hebammen-Diplom” vydaný akademií pro porodní asistentky nebo spolkovým učilištěm pro porodní asistentky; n) ve Finsku: “kätilö/barnmorska” nebo “erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravĺrd” (diplom porodní asistentky nebo polytechnický diplom porodní asistentky) vydaný vyšší odbornou zdravotnickou školou; o) ve Švédsku: “barnmorskeexamen” (vysokoškolský diplom porodní asistentky) vydaný vyšší odbornou zdravotnickou školou.” 6. Farmacie 385 L 0433: Směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie (Úř. věst. L 253, 24. 9. 1985, s. 37), ve znění: – 385 L 0584: směrnice Rady 85/584/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 372, 31. 12. 1985, s. 42), – 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 73). V článku 4 se doplňují nová písmena, která znějí: “m) v Rakousku: “Staatliches Apothekerdiplom” (státní diplom lékárníka) vydaný příslušnými orgány; n) ve Finsku: “todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen” (magisterský titul v oboru farmacie) vydaný vysokou škoulou; o) ve Švédsku: “apotekarexamen” (vysokoškolský diplom farmacie) vydaný univerzitou v Uppsale.” IV. ARCHITEKTURA 385 L 0384: Směrnice Rady 85/384/EHS ze dne 10. června 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru architektury obsahující opatření pro umožnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 223, 21. 8. 1985, s. 15), ve znění: – 385 L 0614: směrnice Rady 85/614/EHS ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 376, 31. 12. 1985, s. 1), – 386 L 0017: směrnice Rady 86/17/EHS ze dne 27. ledna 1986 (Úř. věst. L 27, 1. 2. 1986, s. 71), – 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 73). V článku 11 se doplňují nová písmena, která znějí: “l) v Rakousku: – diplomy vydané technickými univerzitami ve Vídni a v Grazu a univerzitou v Innsbrucku pro stavební inženýrství (“Bauingenieurwesen”) a architekturu (“Architektur”) v oborech studia architektura (“Architektur”), stavební inženýrství (“Bauingenieurwesen”), “Hochbau” a “Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen”, – diplomy vydané zemědělskou univerzitou (“Universität für Bodenkultur”) v oborech “Kulturtechnik und Wasserwirtschaft”, – diplomy vydané vysokou školou užitého umění ve Vídni v oboru architektury, – diplomy vydané akademií výtvarných umění ve Vídni v oboru architektury, – diplomy inženýrů (Ing.) vydané vyššími technickými školami nebo technickými školami v oboru stavebnictví ve spojení s licencí stavitele (“Baumeister”), která potvrzuje nejméně šest let odborné praxe v Rakousku zakončené zkouškou, – diplomy vydané vysokou školou uměleckého a průmyslového designu v Linci v oboru architektury, – osvědčení o získání kvalifikace stavebního inženýra nebo konzultanta v oboru stavitelství (“Hochbau”, “Bauwesen”, “Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen”, “Kulturtechnik und Wasserwirtschaft”) ve smyslu zákona o stavebních technicích (Ziviltechnikergesetz, BGBl. Nr. 156/1994); m) ve Švédsku: – diplomy vydané školou architektury na Královském technologickém institutu, Chalmersovým technologickým institutem a technologickým institutem při universitě v Lundu (arkitekt, vysokoškolský diplom z architektury), – osvědčení o členství v “Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR), pokud dotčené osoby získaly své vzdělání ve státě, na který se vztahuje tato směrnice.” V. OBCHODNÍ A ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST 1. Zprostředkovatelské činnosti v obchodu, průmyslu a řemeslné výrobě 364 L 0224: Směrnice Rady 64/224/EHS ze dne 25. února 1964 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro zprostředkovatelské činnosti v obchodu, průmyslu a řemeslné výrobě (Úř. věst. 56, 4. 4. 1964, s. 869/64), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 3 se doplňují nové řádky, které znějí: pro osoby samostatně pro osoby v pracovním výdělečně činné poměru “v Rakousku: Handelsagent Handlungsreisender ve Finsku: Kauppa-agentti/ Myyntimies/Försäljare Handelsagent Kauppaedustaja/ Handelsrepresentant ve Švédsku: Handelsagent Handelsresande Mäklare Kommissionär” 2. Obchod a distribuce toxických látek 374 L 0557: Směrnice Rady 74/557/EHS ze dne 4. června 1974 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti a zprostředkovatelské činnosti v obchodě s toxickými látkami a jejich distribuci (Úř. věst. L 307, 18. 11. 1974, s. 5). V příloze se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Rakousko: Látky a přípravky zařazené jako “silně toxické” nebo “toxické” podle zákona o chemických látkách (Chemikaliengesetz, BGBl. Nr. 326/1987) a předpisů z něj vycházejících (§ 217 odst. 1 Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994). – Finsko: 1. Chemikálie, na které se vztahuje zákon o chemikáliích (744/89) a příslušná nařízení; 2. Biologické pesticidy, na které se vztahuje zákon o pesticidech (327/69) a příslušná nařízení. – Švédsko: 1. Extrémně nebezpečné a velmi nebezpečné chemické výrobky uvedené v nařízení o chemických výrobcích (1985:835); 2. Některé prekurzory uvedené v pokynech o povoleních k výrobě jedovatých a velmi nebezpečných chemických výrobků a k jejich distribuci a obchodu s nimi (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9); 3. Pesticidy třídy 1 uvedené nařízení 1985:836; 4. Odpady nebezpečné pro životní prostředí uvedené v nařízení 1985:841; 5. PCB a chemické výrobky obsahující PCB uvedené v nařízení 1985:837; 6. Látky uvedené ve skupině B vyhlášky o pokynech týkajících se mezních hodnot pro zdraví (AFS 1990:13); 7. Azbest a materiály obsahující azbest uvedené ve vyhlášce AFS 1986:2.” VI. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTMI DOPRAVCŮ 382 L 0470: Směrnice Rady 82/470/EHS ze dne 29. června 1982 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti související s činnostmi dopravců, cestovních kanceláří (skupina 719 ISIC) a skladovatelů (skupina 720 ISIC) (Úř. věst. L 213, 21. 7. 1982, s. 1), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 3 se doplňují slova: “Rakousko: A. Spediteur Transportagent Frachtenreklamation B. Reisebüro C. Lagerhalter Tierpfleger D. Kraftfahrzeugprüfer Kraftfahrzeugsachverständiger Wäger Finsko: A. Huolitsija/Speditör Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare B. Matkanjärjestäjä/Researrangör Matkanvälittäjä/Reseförmedlare C. – D. Autonselvittäjä/Bilmäklare Švédsko: A. Speditör Skeppsmäklare B. Resebyrĺ C. Magasinering Lagring Förvaring D. Bilinspektör Bilprovare Bilbesiktningsman.” VII. OSTATNÍ OBLASTI Služby v oblasti nemovitostí a v jiných oblastech 367 L 0043: Směrnice Rady 67/43/EHS ze dne 12. ledna 1967 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti: 1. z oboru “nemovitostí (jiné než 6401)” (skupina 640 ISIC) 2. z oboru “služeb poskytovaných podnikům jinde nezařazeným” (skupina 839 ISIC) (Úř. věst. 10, 19. 1. 1967, s. 140/67), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 2 odst. 3 se doplňují slova: “v Rakousku: – Immobilienmakler – Immobilienverwalter – Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer). ve Finsku: – kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare. ve Švédsku: – fastighetsmäklare – (fastighets-)värderingsman – fastighetsförvaltare – byggnadsentreprenörer.” E. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. 393 L 0037: Směrnice Rady 93/37/EHS ze 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce (Úř. věst. L 199, 9. 8. 1993, s. 54). a) V článku 25 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v Rakousku “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”, – ve Finsku “Kaupparekisteri”/“Handelsregistret”, – ve Švédsku “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”.” b) V příloze I “SEZNAM A KATEGORIE SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO PRÁVA UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. b)” se doplňují nové položky, které znějí: “XIII. RAKOUSKO: všechny subjekty podléhající rozpočtovému dozoru účetního dvora (“Rechnungshof”), které nejsou průmyslové nebo obchodní povahy. XIV. FINSKO: veřejné nebo veřejně ovládané subjekty nebo podniky, které nejsou průmyslové nebo obchodní povahy. XV. ŠVÉDSKO: všechny neobchodní subjekty, jejichž veřejné zakázky podléhají dozoru Národní rady pro zadávání veřejných zakázek.” 2. 393 L 0036: Směrnice Rady 93/36/EHS ze 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky (Úř. věst. L 199, 9. 8. 1993, s. 1). a) V článku 21 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v Rakousku “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitglieder-verzeichnisse der Landeskammern”, – ve Finsku “Kaupparekisteri”/“Handelsregistret”, – ve Švédsku “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;” b) V příloze I se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Ústřední vládní orgány 1. Bundeskanzleramt 2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Präsidium 1 4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle 5. Bundesministerium für Finanzen a) Amtswirtschaftsstelle b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechen-amtes) c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache) 6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 7. Bundesministerium für Inneres 8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle 9. Bundesministerium für Landesverteidigung (nevojenské materiály uvedené v dohodě GATT o zadávání veřejných zakázek v příloze I, části II, Rakousko) 10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle 12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst 13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 15. Österreichisches Statistisches Zentralamt 16. Österreichische Staatsdruckerei 17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA) 19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten 20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 21. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (pouze poštovní služby) FINSKO Ústřední vládní orgány 1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet 2. Rahapaja Oy/Myntverket Ab 3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen Ab 4. Metsähallitus/Forststyrelsen 5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen 6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral 7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket 8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet 9. Merenkulkuhallitus/Sjöfarststyrelsen 10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral 11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral 12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen 13. Opetushallitus/Utbildningstyrelsen ŠVÉDSKO Ústřední vládní orgány. Uvedené subjekty zahrnují regionální a místní oddělení. 1. Rikspolisstyrelsen 2. Kriminalvĺrdsstyrelsen 3. Försvarets sjukvĺrdsstyrelse 4. Fortifikationsförvaltningen 5. Försvarets materielverk 6. Statens räddningsverk 7. Kustbevakningen 8. Socialstyrelsen 9. Läkemedelsverket 10. Postverket 11. Vägverket 12. Sjöfartsverket 13. Luftfartsverket 14. Generaltullstyrelsen 15. Byggnadsstyrelsen 16. Riksskatteverket 17. Skogsstyrelsen 18. AMU-gruppen 19. Statens lantmäteriverk 20. Närings- och teknikutvecklingsverket 21. Domänverket 22. Statistiska centralbyrĺn 23. Statskontoret 3. 393 L 0038: Směrnice Rady 93/38/EHS ze 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 199, 9. 8. 1993, s. 84). a) V příloze I “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE PITNÉ VODY” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Místní orgány (Gemeinden) a sdružení místních orgánů (Gemeindeverbände) vyrábějící, dopravující nebo distribuující pitnou vodu podle Wasserversorgungsgesetze devíti spolkových zemí (Länder). FINSKO Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující pitnou vodu podle článku 1 Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) ze dne 23. prosince 1977. ŠVÉDSKO Místní orgány a obecní společnosti vyrábějící, dopravující nebo distribuující pitnou vodu podle lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.” b) V příloze II “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle druhého Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947) a Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975), včetně Elektrizitätswirtschaftsgesetze devíti spolkových zemí (Länder). FINSKO Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu na základě koncese podle článku 27 Sähkölaki (319/79) ze dne 16. března 1979. ŠVÉDSKO Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu na základě koncese podle lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.” c) V příloze III “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE ZEMNÍHO PLYNU A TEPLA” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Plyn: Smluvní subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn podle Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I s. 1451/1935 ve znění dRGBl. I s. 467/1941. Teplo: Smluvní subjekty dopravující nebo distribuující teplo na základě licence podle rakouského zákona na regulaci obchodu a průmyslu (Gewerbeordnung BGBl. Nr. 50/1974). FINSKO Obecní rady pro energii nebo jejich sdružení nebo jiné subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn nebo teplo na základě koncese udělované obecními orgány. ŠVÉDSKO Subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn nebo teplo na základě koncese podle lagen (1978:160) om vissa rörledningar.” d) V příloze IV “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY ROPY NEBO ZEMNÍHO PLYNU” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975. ŠVÉDSKO Subjekty, které jsou držiteli licence na průzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu podle minerallagen (1991:45) nebo kterým bylo uděleno povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.” e) V příloze V “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY UHLÍ NEBO JINÝCH PEVNÝCH PALIV” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle Berggesetz 1975, BGBl. Nr. 259/1975. FINSKO Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv na základě výlučného práva podle článků 1 a 2 Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78). ŠVÉDSKO Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle minerallagen (1991:45) nebo lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter nebo kterým bylo uděleno povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.” f) V příloze VI “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ ŽELEZNIČNÍCH SLUŽEB” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Subjekty poskytující železniční služby podle Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957). FINSKO Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (státní dráhy). ŠVÉDSKO Veřejnoprávní subjekty poskytující železniční služby podle förordningen (1988:1379) om statens spĺranläggningar a lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Regionální a místní veřejnoprávní subjekty provozující regionální nebo místní železniční spoje podle lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Soukromoprávní subjekty poskytující železniční služby na základě povolení podle förordningen (1988:1379) om statens spĺranläggningar, pokud je toto povolení v souladu s čl. 2 odst. 3 směrnice.” g) V příloze VII “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ MĚSTSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH, TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH NEBO AUTOBUSOVÝCH SLUŽEB” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Subjekty poskytující dopravní služby podle Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) a Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952). FINSKO Veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekty poskytující autobusové služby podle Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä a Helsingin kaupungin liikennelaitos/ Helsingfors stads trafikverk (Helsinská dopravní rada), která poskytuje služby podzemní dráhy a tramvajové služby veřejnosti. ŠVÉDSKO Subjekty poskytující městské železniční nebo tramvajové služby podle lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik a lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekty poskytující trolejbusové nebo autobusové služby podle lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik a lagen (1983:293) om yrkestrafik.” h) V příloze VIII “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ LETIŠTNÍCH ZAŘÍZENÍ” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Austro Control GmbH Subjekty uvedené v článcích 60 až 80 Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957). FINSKO Letiště řízená "Ilmailulaitos/Luftfartsverket" podle Ilmailulaki (595/64). ŠVÉDSKO Letiště veřejně vlasněná a provozovaná podle lagen (1957:297) om luftfart. Letiště soukromě vlastněná a provozovaná s povolením k provozu podle uvedeného zákona, pokud je toto povolení v souladu s kritérii čl. 2 odst. 3 směrnice.” i) V příloze IX “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ NÁMOŘNÍCH NEBO VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ NEBO JINÝCH ZAŘÍZENÍ TERMINÁLŮ” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Vnitrozemské přístavy zcela nebo částečně vlastněné spolkovými zeměmi (Länder) a/nebo obcemi (Gemeinden). FINSKO Přístavy provozované podle Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76). Kanál Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta). ŠVÉDSKO Přístavy a zařízení terminálů podle lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, förordningen (1983:744) om trafiken pĺ Göta kanal.” j) V příloze X “ZADAVATELÉ PROVOZUJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ NEBO POSKYTUJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY” se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV). FINSKO Subjekty působící na základě povolení, která jsou v souladu s kritérii čl. 2 odst. 3 směrnice (článek 4 Teletoimintalaki (183/87 ve znění 676/92)). ŠVÉDSKO Subjekty působící na základě povolení, která jsou v souladu s kritérii čl. 2 odst. 3 směrnice.” 4. 392 L 0013: Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití pravidel Společenství pro postupy při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23. 3. 1992, s. 14). V příloze “Vnitrostátní orgány, kterým lze podat žádost o smírčí řízení podle článku 9”, se doplňují nové položky, které znějí: “RAKOUSKO Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten FINSKO Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet ŠVÉDSKO Nämnden för offentlig upphandling”. 5. 392 L 0050: Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, 24. 7. 1992, s. 1). V čl. 30 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v Rakousku “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitglieder-verzeichnisse der Landeskammern”, – ve Finsku “Kaupparekisteri”/“Handelsregistret”, – ve Švédsku “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”.” F. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU I. PATENTY 392 R 1768: Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva (Úř. věst. L 182, 2. 7. 1992, s. 1). a) V čl. 3 písm. b) se doplňuje nový pododstavec, který zní: “Pro účely čl. 19 odst. 1 se povolení k uvedení výrobku na trh vydané v souladu s vnitrostátními právními předpisy Rakouska, Finska nebo Švédska považuje za povolení vydané v souladu se směrnicemi 65/65/EHS, popřípadě 81/851/EHS”. b) V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje tímto: “1. Pro každý výrobek, který je ke dni přistoupení chráněn platným patentem a pro který bylo první povolení k uvedení na trh jako léčivo ve Společenství nebo na území Rakouska, Finska nebo Švédska vydáno po 1. lednu 1985, lze vydat osvědčení. V případě osvědčení vydávaných v Dánsku, Německu a ve Finsku se datum 1. ledna 1985 nahrazuje datem 1. ledna 1988. V případě osvědčení vydávaných v Belgii, Itálii a Rakousku se datum 1. ledna 1985 nahrazuje datem 1. ledna 1982.” c) V článku 20 se doplňuje nový pododstavec, který zní: “Pokud jde o Rakousko, Finsko a Švédsko, nevztahuje se toto nařízení na osvědčení vydaná v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy přede dnem přistoupení.” II. POLOVODIČOVÉ VÝROBKY 390 D 0510 První rozhodnutí Rady ze dne 9. října 1990 o rozšíření právní ochrany topografií polovodičových výrobků na osoby z některých zemí a území (90/510/EHS) (Úř. věst. L 285, 17. 10. 1990, s. 29), ve znění: – 393 D 0017: rozhodnutí Rady 93/17/EHS ze dne 21. prosince 1992 (Úř. věst. L 11, 19. 1. 1993, s. 22). V příloze se zrušují odkazy na Rakousko, Finsko a Švédsko.
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti