Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;Text 1;Text 2;Text 3;Text 4;Annexe titre (acte);Annexe titre (exposé global);Annexe titre (exposé);Annexe titre (globale);ChapterTitle;Confidence;Date d'adoption;Titre objet;Statut;Type du document;Emission;Référence institutionelle;Exposé des motifs titre;Exposé des motifs titre (global);Fait a;Institution qui signe;Personne qui signe;Fiche financiere texte (table);Fiche financiere titre;Fiche financiere titre (table);footer;footnote text;Formule d'adoption;Titre article;header;Institution qui agit;Langue;Référence interne;Nom de l'institution;Langue originale;Manual Heading 1;Manual Heading 2;Manual Heading 3;Manual Heading 4;Manual NumPar 1;Manual NumPar 2;Manual NumPar 3;Manual NumPar 4;Normal Centered;Normal Left;Normal Right;NumPar 1;NumPar 2;NumPar 3;NumPar 4;Objet externe;PartTitle;Point 0;Point 1;Point 2;Point 3;Point 4;PointDouble 0;PointDouble 1;PointDouble 2;PointDouble 3;PointDouble 4;PointTriple 0;PointTriple 1;PointTriple 2;PointTriple 3;PointTriple 4;Quoted NumPar;Quoted Text;Référence interinstitutionelle;SectionTitle;Table Title;Tiret 0;Tiret 1;Tiret 2;Tiret 3;Tiret 4;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;TOC Heading;Body Text;Body Text Indent 2;annotation text;XI/CS 302 PROTOKOLY Protokol č. 1 o statutu Evropské investiční banky ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA STATUTU EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY Článek 1 Článek 3 protokolu o statutu banky se nahrazuje tímto: “Článek 3 V souladu s článkem 129 Smlouvy jsou členy banky: – Belgické království, – Dánské království, – Spolková republika Německo, – Řecká republika, – Francouzská republika, – Irsko, – Italská republika, – Lucemburské velkovévodství, – Nizozemské království, – Spojené království Velké Británie a Severního Irska.” Článek 2 V čl. 4 odst. 1 protokolu o statutu banky se první pododstavec nahrazuje tímto: “1. Bance se přiděluje základní kapitál ve výši sedmi miliard dvou set milionů zúčtovacích jednotek, který upíší členské státy v těchto částkách: v původním textu není výčet formou tabulky – je třeba předělat Německo (SRN): 1 575 milionů Francie 1 575 milionů Spojené království 1 575 milionů Itálie 1 260 milionů Belgie 414,75 milionů Nizozemsko 414,75 milionů Dánsko 210 milionů Řecko 112,50 milionů Irsko 52,50 milionů Lucembursko je třeba zarovnat pod sebe! 10,50 milionů.” Článek 3 Článek 7 protokolu o statutu banky se nahrazuje tímto: “1. V případě, že se přepočítací koeficient mezi měnou jednoho členského státu a zúčtovací jednotkou stanovenou v článku 4 sníží, upraví tento stát výši svého podílu na základním kapitálu splaceného ve své národní měně úměrně změně přepočítacího koeficientu tím, že provede ve prospěch banky dodatečnou vyrovnávací platbu. 2. V případě, že se přepočítací koeficient mezi měnou jednoho členského státu a zúčtovací jednotkou stanovenou v článku 4 zvýší, upraví se výše podílu na základním kapitálu splaceného tímto státem v jeho národní měně úměrně změně přepočítacího koeficientu tím, že banka provede zpětnou platbu ve prospěch tohoto státu. 3. Pro účely tohoto článku se přepočítacím koeficientem mezi měnou členských států a zúčtovací jednotkou stanovenou v článku 4 rozumí přepočítací koeficient mezi touto zúčtovací jednotkou a touto měnou založený na tržních kurzech. 4. Rada guvernérů může na návrh správní rady jednomyslným rozhodnutím změnit metodu přepočtu částek vyjádřených v zúčtovacích jednotkách na národní měny a naopak. Dále může na návrh správní rady jednomyslným rozhodnutím vymezit metodu pro úpravy základního kapitálu podle odstavců 1 a 2; vypořádání úprav se provádí nejméně jednou ročně.” Článek 4 V čl. 11 odst. 2 protokolu o statutu banky se první, druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto: “2. Správní rada je složena z 19 řádných členů a 11 zastupujících členů. Řádné členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto: – tři řádné členy nominované Spolkovou republikou Německo, – tři řádné členy nominované Francouzskou republikou, – tři řádné členy nominované Italskou republikou, – tři řádné členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, – jednoho řádného člena nominovaného Belgickým královstvím, – jednoho řádného člena nominovaného Dánským královstvím, – jednoho řádného člena nominovaného Řeckou republikou, – jednoho řádného člena nominovaného Irskem, – jednoho řádného člena nominovaného Lucemburským velkovévodstvím, – jednoho řádného člena nominovaného Nizozemským královstvím, – jednoho řádného člena nominovaného Komisí. Zastupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto: – dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou Německo, – dva zastupující členy nominované Francouzskou republikou, – dva zastupující členy nominované Italskou republikou, – dva zastupující členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, – jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Dánského království, Řecké republiky a Irska, – jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou zemí Beneluxu, – jednoho zastupujícího člena nominovaného Komisí.” Článek 5 V čl. 12 odst. 2 protokolu o statutu banky se druhá věta nahrazuje tímto: “Pro dosažení kvalifikované většiny je třeba třinácti hlasů.” Článek 6 V čl. 13 odst. 1 protokolu o statutu banky se první pododstavec nahrazuje tímto: “1. Řídící výbor se skládá z předsedy a pěti místopředsedů jmenovaných Radou guvernérů na návrh správní radyna dobu šesti let . Mohou být jmenováni opakovaně.” ČÁST DRUHÁ JINÁ USTANOVENÍ Článek 7 1. Řecká republika splatí částku 8 840 000 zúčtovacích jednotek, odpovídající jejímu podílu na upsaném základním kapitálu splaceném členskými státy ke dni 31. prosince 1979, v pěti pololetních splátkách splatných vždy ke dni 30. dubna a 31. října. První splátka je splatná k nejbližšímu z obou dnů, který následuje po dni přistoupení, pokud mezi těmito dny uplynou alespoň dva měsíce. 2. Ode dne přistoupení se Řecká republika podílí na zvýšení základního kapitálu, o němž bylo rozhodnuto dne 19. června 1978 tím, že uskutečňuje platby na základě tohoto zvýšení poměrně ke svému podílu na upsaném základním kapitálu a podle splátkovéjho kalendáře stanoveného Radou guvernérů. Pokud členské státy před přistoupením Řecké republiky již uskutečnily jednu nebo více plateb k tomuto účelu, přičte se částka odpovídající podílu těchto plateb na základním kapitálu upsaném Řeckem v pěti stejných splátkách k platbám, které má Řecká republika uskutečnit na základě odstavce 1 tohoto článku. Článek 8 Řecká republika přispěje do rezervního statutárního fondu, do dodatečných rezervních fondů a do rezerv rovnocenných rezervním fondům, jakož i na částku, jež má být ještě vyčleněna na rezervní fondy a rezervy, odpovídající zůstatku účtu zisků a ztrát, jak je vykazuje v zúčtovacích jednotkách ke dni 31. prosince roku předcházejícího přistoupení schválená rozvaha banky, částkou odpovídající procentnímu podílu 1,56 % těchto položek ke dnům uvedeným v čl. 7 odst. 1. Článek 9 Platby uvedené v článcích 7 a 8 tohoto protokolu uskutečňuje Řecká republika ve své volně převoditelné národní měně. Pro výpočet splatných částek se použije přepočítací koeficient mezi zúčtovací jednotkou a drachmou platný v poslední pracovní den měsíce předcházejícího dni dotyčné platby. Článek 10 1. Bezprostředně po přistoupení doplní Rada guvernérů složení správní rady jmenováním jednoho řádného člena nominovaného Řeckou republikou a jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Dánského království, Řecké republiky a Irska. 2. Funkční období takto jmenovaného řádného člena a zastupujího člena správní rady skončí na závěr výročního zasedání Rady guvernérů, na kterém je přezkoumána výroční zpráva za účetní období 1982. Článek 11 Rada guvernérů jmenuje na návrh správní rady pátého místopředsedu uvedeného v článku 6 tohoto protokolu nejpozději na svém výročním zasedání, na kterém je přezkoumána výroční zpráva za účetní období 1981. Protokol č. 2 o stanovení základní celní sazby pro zápalky čísla 36.06 společného celního sazebníku Základní celní sazba, u které Řecká republika provede postupná snížení stanovená v článku 25 pro zápalky čísla 36.06 společného celního sazebníku, je 9,6 %. Základní celní sazba určená pro přibližování společnému celnímu sazebníku, které má být provedeno v souladu s článkem 31, je pro stejné výrobky 17,2 %. Protokol č. 3 o osvobození dovozu určitého zboží od cla uděleném Řeckou republikou Ustanovení o sbližování celních sazeb řeckého celního sazebníku s celními sazbami společného celního sazebníku nebrání tomu, aby Řecká republika zachovala opatření týkající se osvobození od cla, udělených před 1. lednem 1979 podle – zákona č. 4171/61 (všeobecná opatření na podporu hospodářského rozvoje země), – dekretu – zákona č. 2687/53 (investice a ochrana zahraničního kapitálu), – zákona č. 289/76 (pobídky s cílem podpory rozvoje pohraničních oblastí a řešení všech souvisejících otázek) až do skončení platnosti dohod uzavřených řeckou vládou s poživateli výhod těchto opatření. Protokol č. 4 o bavlně VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, uznávajíce velký význam produkce bavlny pro řecké hospodářství, uznávajíce zvláštní zemědělský charakter této produkce, uznávajíce, že z důvodu významu bavlny jako suroviny nesmí být ovlivněn režim obchodu se třetími zeměmi, domnívajíce se, že režim přijatý na základě tohoto protokolu se musí používat na celém území Společenství, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci mezi producenty Společenství, SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH: 1. Tento protokol se týká nemykané ani nečesané bavlny čísla 55.01 společného celního sazebníku. 2. Ve Společenství je zaveden režim, zejména za účelem: – podpořit produkci bavlny v těch regionech Společenství, ve kterých má význam pro zemědělské hospodářství, – umožnit dotyčným producentům získat spravedlivý příjem, – stabilizovat trh zlepšením struktur na úrovni nabídky a uvádění na trh. 3. Režim uvedený v odstavci 2 zahrnuje poskytování podpory pro produkci. Aby byla usnadněna správa režimu a dohled nad ním, je podpora pro produkci poskytována prostřednictvím vyzrňovacích stanic. V tomto ohledu je vhodné dbát na to, aby během následných fází zpracování nedocházelo k žádnému narušování hospodářské soutěže uvnitř Společenství. Výše uvedené podpory se stanoví pravidelně na základě rozdílu mezi: – cílovou cenou stanovenou pro nevyzrněnou bavlnu v souladu s kritérii uvedenými v odstavci 2 a – světovou tržní cenou stanovenou na základě nabídek a cenových záznamů na světovém trhu. Poskytování podpory pro produkci je omezeno na množství bavlny, které se každoročně pro Společenství stanoví. Uvedené množství se pohybuje v rozpětí mezi: – množstvím produkce Společenství během let 1978 až 1980 nebo množstvím produkce v jednom z těchto roků a – množstvím stanoveným podle předchozí odrážky, zvýšeným o 25%. Překročí-li skutečná produkce hospodářského roku množství stanovené pro uvedený hospodářský rok, vynásobí se výše podpory koeficientem získaným vydělením stanoveného množství množstvím skutečně vyprodukovaným. 4. Aby bylo producentům bavlny umožněno soustředit nabídku a přizpůsobit produkci požadavkům trhu, zavede se režim podporující vytváření seskupení producentů a jejich sdružení. Tento režim stanoví poskytování podpor za účelem podpořit vytváření takových seskupení producentů a usnadňovat jejich činnost. Výhody uvedeného režimu jsou vyhrazeny pro seskupení, která – byla vytvořena z podnětu samotných producentů, – poskytují dostatečnou záruku, pokud jde o délku a účinnost jejich činnosti, – byla uznána dotyčnými členskými státy. 5. Obchodní režim Společenství se třetími zeměmi nesmí být narušen. V tomto ohledu nesmí být zejména přijato žádné opatření omezující dovoz. 6. Členské státy a Komise si navzájem sdělují údaje nezbytné pro uplatňování režimu stanoveného tímto protokolem. 7. Náklady na stanovená opatření nebo na opatření, která budou přijata na základě tohoto protokolu, jsou financovány Společenstvím v souladu s ustanoveními Smlouvy o EHS. 8. Rada na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním kvalifikovanou většinou přijímá cílovou cenu uvedenou v odstavci 3 každý rok do 1. srpna pro hospodářský rok počínající v příštím roce. 9. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou přijme opatření nezbytná k provedení tohoto protokolu, zejména: a) jednací řád a pravidla řádné správy pro jeho používání; b) obecná pravidla režimu podpory pro produkci uvedeného v odstavci 3 a kritéria stanovení světových tržních cen uvedená ve stejném odstavci; c) obecná pravidla režimu podporujícího vytváření seskupení producentů a jejich sdružení; d) obecná pravidla týkající se financování uvedeného v odstavci 7. Stejným postupem Rada stanoví: a) každý rok v přiměřené době před začátkem každého hospodářského roku množství uvedené v odstavci 3; b) výši podpor uvedených v odstavci 4; c) podmínky, za jakých je možné přijmout přechodná opatření nezbytná k usnadnění přechodu od předchozího režimu k režimu vycházejícímu z používání tohoto protokolu, zejména pokud provádění nového režimu ke stanovenému dni provázejí vážné obtíže. 10. Komise stanoví světovou tržní cenu a výši podpory uvedené v odstavci 3. 11. Nejpozději do pěti let po provedení režimu zavedeného tímto protokolem přezkoumá Rada na základě zprávy Komise fungování uvedeného režimu. Pokud se to na základě výsledků tohoto přezkoumání ukáže nezbytné, rozhodne Rada na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním kvalifikovanou většinou o případných nezbytných úpravách režimu. 12. Opatření přijatá na základě tohoto protokolu se provedou nejpozději do 1. srpna 1981 a poprvé se použijí pro produkty sklizené v roce 1981. Až do dne tohoto provádění si může Řecká republika odchylně zachovat režim podpor závazný na jejím území před přistoupením. Protokol č. 5 o příspěvcích Řecké republiky do fondů Evropského společenství uhlí a oceli Příspěvek Řecké republiky do fondů Evropského společenství uhlí a oceli je stanoven na 3 miliony evropských zúčtovacích jednotek. Platba tohoto příspěvku se provádí ve třech stejných ročních bezúročných splátkách od 1. ledna 1981. Každá z těchto splátek je hrazena ve volně směnitelné národní měně Řecké republiky. Protokol č. 6 o výměně poznatků s Řeckou republikou v oblasti jaderné energie Článek 1 1. Bezprostředně po přistoupení budou Řecké republice zpřístupněny poznatky sdělované členským státům, osobám a podnikům v souladu s článkem 13 Smlouvy o ESAE, která je na svém území šíří jen v omezeném rozsahu, za podmínek stanovených ve výše uvedeném článku. 2. Bezprostředně po přistoupení zpřístupní Řecká republika Evropskému společenství pro atomovou energii poznatky určené k šíření jen v omezeném rozsahu, získané v oblasti jaderné energie v Řecku, pokud se nejedná o přísně obchodní použití. Komise sdělí tyto poznatky podnikům ve Společenství za podmínek stanovených v článku uvedeném v odstavci 1. 3. Tyto informace se hlavně týkají: – studií o použití radioizotopů v následujících oblastech: lékařství, zemědělství, entomologie, ochrana životního prostředí, – použití jaderné technologie v archeometrii, – vývoje elektronických lékařských přístrojů, – vývoje metod hledání radioaktivních rud. Článek 2 1. V oblastech, v nichž Řecká republika zpřístupňuje své poznatky Společenství, udělují příslušné subjekty na žádost a za obchodních podmínek licence členským státům, osobám a podnikům Společenství, pokud jsou držiteli výhradních práv na patenty přihlášené v členských státech Společenství a pokud nemají žádnou povinnost vůči třetím osobám udělovat nebo nabízet výlučné licence nebo částečně výlučné licence na práva vyplývající z těchto patentů. 2. Je-li udělena výlučná nebo částečně výlučná licence, Řecká republika podporuje a usnadňuje postup, při němž držitelé takových licencí udělují za obchodních podmínek sublicence členským státům, osobám a podnikům ve Společenství. Udělení takových výlučných nebo částečně výlučných licencí se provádí na běžné obchodní bázi. Protokol č. 7 o hospodářském a průmyslovém rozvoji Řecka VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, přejíce si vyřešit některé specifické problémy týkající se Řecka, PO DOHODĚ O NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH, připomínají, že základní cíle Evropského hospodářského společenství zahrnují neustálé zlepšování životních a pracovních podmínek obyvatelstva v členských státech a harmonický rozvoj hospodářství těchto zemí zmenšováním rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraněním zaostalosti nejvíce znevýhodněných oblastí; berou na vědomí, že řecká vláda provádí politiku industrializace a hospodářského rozvoje, jejímž cílem je přiblížit životní úroveň v Řecku životní úrovni ostatních evropských národů a odstranit nedostatečnou zaměstnanost a přitom postupně vyrovnávat regionální rozdíly v úrovni rozvoje; uznávají, že dosažení cílů této politiky je v jejich společném zájmu; dohodly se za tímto účelem doporučit orgánům Společenství, aby uplatňovaly veškeré prostředky a postupy stanovené ve Smlouvě o EHS, zejména přiměřeným využitím prostředků Společenství, jež jsou k dispozici pro dosahování výše uvedených cílů Společenství; uznávají zejména, že v případě používání článků 92 a 93 Smlouvy o EHS bude třeba přihlížet k cílům hospodářského rozvoje a zvyšování životní úrovně obyvatelstva. ZÁVĚREČNÝ AKT Zplnomocnění zástupci JEHO VELIČENSTVA KRÁLE BELGIČANŮ, JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY DÁNSKA, PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY, PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENTA IRSKA, PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY, JEHO KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI VELKOVÉVODY LUCEMBURSKA, JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY NIZOZEMSKA, JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, a RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, zastoupená svým předsedou, shromážděni v Aténách dne dvacátého osmého května roku tisíc devět set sedmdesát devět u příležitosti podpisu Smlouvy o přistoupení Řecké republiky k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii, potvrzují skutečnost, že v rámci konference mezi Evropskými společenstvími a Řeckou republikou byly vypracovány a přijaty následující dokumenty: I. Smlouva o přistoupení Řecké republiky k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii; II. Akt o podmínkách přistoupení Řecké republiky a o úpravách smluv; III. níže uvedené dokumenty, které se připojují k Aktu o podmínkách přistoupení Řecké republiky a o úpravách smluv: A. Příloha I: Seznam uvedený v článku 21 aktu o přistoupení, Příloha II: Seznam uvedený v článku 22 aktu o přistoupení, Příloha III: Seznam uvedený v čl. 36 odst. 1 a 2 aktu o přistoupení (Euratom), Příloha IV: Seznam uvedený v čl. 114 aktu o přistoupení, Příloha V: Seznam uvedený v čl. 115 odst. 1 aktu o přistoupení, Příloha VI: Seznam uvedený v čl. 115 odst. 3 aktu o přistoupení, Příloha VII: Seznam uvedený v čl. 117 odst. 1 aktu o přistoupení, Příloha VIII: Seznam uvedený v článku 128 aktu o přistoupení, Příloha IX: Seznam uvedený v čl. 142 odst. 1 aktu o přistoupení, Příloha X: Seznam uvedený v čl. 142 odst. 2 aktu o přistoupení, Příloha XI: Seznam uvedený v článku 144 aktu o přistoupení, Příloha XII: Seznam uvedený v článku 145 aktu o přistoupení; B. Protokol č. 1 o statutu Evropské investiční banky, Protokol č. 2 o stanovení základní celní sazby pro zápalky čísla 36.06 společného celního sazebníku, Protokol č. 3 o osvobození dovozu určitého zboží od cla uděleném Řeckou republikou, Protokol č. 4 o bavlně, Protokol č. 5 o příspěvcích Řecké republiky do fondů Evropského společenství uhlí a oceli, Protokol č. 6 o výměně poznatků s Řeckou republikou v oblasti jaderné energie, Protokol č. 7 o hospodářském a průmyslovém rozvoji Řecka; C. Znění Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i smluv, které je pozměnily nebo doplnily, včetně Smlouvy o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii, v jazyce řeckém. Zplnomocnění zástupci vzali na vědomí rozhodnutí Rady Evropských společenství ze dne 24. května 1979 o přistoupení Řecké republiky k Evropskému společenství uhlí a oceli. Zplnomocnění zástupci a Rada dále přijali níže uvedená prohlášení, která se připojují k tomuto závěrečnému aktu: 1. Společné prohlášení o volném pohybu pracovníků, 2. Společné prohlášení o zvláštních přechodných opatřeních, která by mohla být nezbytná ve vztazích mezi Řeckem a Španělskem a Portugalskem po přistoupení Španělska a Portugalska, 3. Společné prohlášení o protokolech, které mají být uzavřeny s některými třetími zeměmi podle článku 118, 4. Společné prohlášení o hoře Athos, 5. Společné prohlášení o postupu společného přezkoumání vnitrostátních podpor poskytnutých Řeckou republikou v oblasti zemědělství v době před přistoupením, 6. Společné prohlášení o postupu společného přezkoumání ročních změn cen zemědělských produktů v Řecku v době před přistoupením, 7. Společné prohlášení o cukru, mléčných výrobcích, olivovém oleji a výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny, 8. Společné prohlášení k první směrnici Rady ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu. Zplnomocnění zástupci a Rada rovněž vzali na vědomí následující prohlášení, která se připojují k tomuto závěrečnému aktu: 1. Prohlášení vlády Spolkové republiky Německo o uplatňování rozhodnutí o přistoupení k Evropskému společenství uhlí a oceli a Smlouvy o přistoupení k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii na Berlín, 2. Prohlášení vlády Spolkové republiky Německo týkající se definice výrazu “státní příslušníci”. Zplnomocnění zástupci a Rada dále vzali na vědomí dohodu o postupu pro přijímání některých rozhodnutí a ostatních opatření, která mají být přijata v době předcházející přistoupení, které bylo dosaženo v rámci konference mezi Evropskými společenstvími a Řeckou republikou a která se připojuje k tomuto závěrečnému aktu. Závěrem byla učiněna následující prohlášení, která se připojují k tomuto závěrečnému aktu: 1. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o přístupu řeckých pracovníků k zaměstnání ve stávajících členských státech, 2. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 3. Prohlášení Řecké republiky o měnových otázkách. Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto závěrečnému aktu své podpisy. V Aténách dne dvacátého osmého května tisíc devět set sedmdesát devět. Wilfried MARTENS H.SIMONET J. VAN DER MEULEN Niels Anker KOFOED RIBERHOLDT Hans-Dietrich GENSCHER Helmut SIGRIST Costantinos CARAMANLIS G.RALLIS Georgios CONTOGEORGIS Seán Ó LOINSIGH Micheál O CINNEIDE Breandán DIOLIÚN Giulio ANDEOTTI Adolfo BATTAGLIA Eugenio PLAJA Gaston THORN J. DONDELINGER C.V. van der KLAAUW J.H.LUBBERS CARRINGTON Donald MAITLAND Společné prohlášení o volném pohybu pracovníků Rozšíření Společenství by s sebou mohlo nést určité obtíže v sociální situaci jednoho nebo více členských států, pokud jde o uplatňování ustanovení o volném pohybu pracovníků. Členské státy si tímto prohlášením vyhrazují pro případ takových obtíží obrátit se na orgány Společenství, aby byly tyto obtíže vyřešeny v souladu se smlouvami o založení Evropských společenství a s předpisy přijatými na jejich základě. Společné prohlášení o zvláštních přechodných opatřeních, která by mohla být nezbytná ve vztazích mezi Řeckem a Španělskem a Portugalskem po přistoupení Španělska a Portugalska Přistoupení Španělska a Portugalska ke Společenstvím před ukončením přechodných opatření stanovených v článku 9 aktu by mohlo vyžadovat zvláštní přechodná opatření ve vztazích mezi těmito dvěma zeměmi a Řeckem. Tato přechodná opatření by měla být stanovena v nástrojích o přistoupení se Španělskem a Portugalskem. Společné prohlášení o protokolech, které mají být uzavřeny s některými třetími zeměmi podle článku 118 Při vyjednávání protokolů, jež mají být uzavřeny se třetími zeměmi, uvedenými v článku 118, které jsou smluvními stranami daných dohod, bere Společenství za základ pro jednání ta ustanovení, která byla v této oblasti dohodnuta během konference mezi Evropskými Společenstvími a Řeckou republikou. Společné prohlášení o hoře Athos Uznávajíce, že zvláštní status udělený hoře Athos tak, jak jej zaručuje článek 105 řecké ústavy, je odůvodněn výhradně duchovními a náboženskými pohnutkami, Společenství zajistí, aby byl tento status brán v úvahu při uplatňování a pozdějším vypracování právních předpisů Společenství, zejména právních předpisů týkajících se osvobození od cla a daní a práva usazování. Společné prohlášení o postupu společného přezkoumání vnitrostátních podpor poskytnutých Řeckou republikou v oblasti zemědělství v době před přistoupením 1. Seznam podpor uvedený v čl. 69 odst. 2 aktu o přistoupení, jakož i jejich výše tvoří podpory, které byly dohodnuty v rámci konference. Výše podpor může být popřípadě aktualizována po zavedení postupu stanoveného bodě 2. 2. Změny, které budou zamýšleny řeckými orgány jak z hlediska podmínek poskytování, tak z hlediska aktualizace výše každé z vnitrostátních podpor poskytovaných v Řecku v období předcházejícím přistoupení, jsou předmětem postupu společného přezkoumání mezi uvedenými orgány a orgány Společenství. Za tímto účelem přistupují Řecká republika a Komise pravidelně ke společné analýze zamýšlených změn jak ve struktuře, tak ve výši podpor poskytovaných Řeckem. Komise podá Radě zprávu o výsledcích této analýzy. 3. Pokud o to po přezkoumání výše uvedené zprávy Společenství ve stávajícím složení požádá, sdělí mu Řecká republika rozhodnutí, která zamýšlí přijmout ve věci vnitrostátních podpor v oblasti zemědělství, za účelem uplatnění jinde stanoveného postupu pro přijímání některých rozhodnutí a ostatních opatření, která mají být přijata v době před přistoupením. Společné prohlášení o postupu společného přezkoumání ročních změn cen zemědělských produktů v Řecku v době před přistoupením 1. Za účelem uplatnění ustanovení aktu o přistoupení, která stanovují úroveň řeckých cen, jež se má popřípadě přiblížit úrovni společných cen, je dohodnuto, že na základě referenčního období, jehož délka má být stanovena pro každý produkt během přechodného období, jsou v úvahu brány ceny vyplývající z cenových záznamů učiněných a zapsaných v aktech konference, aktualizované na základě pohybu cen, k němuž od té doby došlo nebo k dojde do dne přistoupení. 2. Pohyb cen, o kterém má být rozhodnuto řeckými orgány nebo který vyplývá z cenových záznamů učiněných v Řecku, podléhá postupu společného přezkoumání řeckými orgány a orgány Společenství. Za tímto účelem přistupují Řecká republika a Komise pravidelně ke společné analýze údajů o pohybu cen, o kterém má být rozhodnuto nebo který byl zjištěn na řeckém trhu. Komise podá Radě zprávu o výsledcích této analýzy. 3. Pokud o to po přezkoumání výše uvedené zprávy Společenství ve stávajícím složení požádá, sdělí mu Řecká republika rozhodnutí, která zamýšlí přijmout ve věci změn zemědělských cen, za účelem uplatnění jinde stanoveného postupu pro přijímání některých rozhodnutí a ostatních opatření, která mají být přijata v době před přistoupením. Společné prohlášení o cukru, mléčných výrobcích, olivovém oleji a výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny 1. Pokud bude v době přistoupení Řecké republiky v platnosti stejný nebo obdobný režim výrobních kvót, jaký je v současnosti stanoven v rámci společné organizace trhu v odvětví cukru, bude s Řeckou republikou zacházeno podle stejných kritérií jako s ostatními členskými státy. Za tímto účelem se maximální kvóta pro výrobu cukru v Řecku stanoví na úrovni, jež je blízká úrovni odpovídající množstvím vyrobeným v Řecku během nedávného sledovaného období, jehož délka bude stanovena během přechodného období; tato délka však nesmí překročit hospodářský rok 1978/79 pro odvětví cukru. V rámci této maximální kvóty se rozliší mezi kvótou A a kvótou B v souladu s pravidly platnými ve Společenství ve stávajícím složení pro stanovení maximální kvóty. 2. Pokud bude ke dni přistoupení v platnosti stejný nebo obdobný režim týkající se dávky spoluodpovědnosti v odvětví mléka nebo mléčných výrobků, budou se na Řeckou republiku vztahovat za stejných podmínek jako na ostatní členské státy platné právní předpisy stanovující osvobození od uvedené dávky za určitých podmínek. 3. Podpora výroby olivového oleje bude v Řecku poskytována pro oblasti osázené olivovníky ke dni přistoupení. Řecká republika učiní nezbytná opatření k zamezení jakéhokoli rozšiřování těchto oblastí do přistoupení tak, aby počet dotyčných olivovníků nebyl vyššší než na konci roku 1978. 4. Článek 103 aktu o přistoupení se uplatňuje s ohledem na platné právní předpisy Společenství pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny ke dni podpisu smlouvy. Pokud by po přezkoumání provedeném Radou do 1. října 1982, co se týče fungování režimu podpor Společenství pro výrobu určitých výrobků v daném odvětví, byly platné předpisy změněny, bude v důsledku toho upraven článek 103. Společné prohlášení k první směrnici Rady ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu Při příležitosti změny čl. 2 odst. 2 dotyčné směrnice je uvedeno, že Rada rozhodne o vyřazení Τá÷őäńďěéęü ÔáěéĺőôŢńéď (Poštovní spořitelna) ze seznamu institucí v uvedeném ustanovení: – bude-li statut Poštovní spořitelny změněn; – zvýší-li se podíl této instituce na řeckém trhu, pokud jde buď o celkový počet jejích vkladů, nebo jejích úvěrů nebo jejích aktiv, o více než 1,5 % oproti stavu existujícímu ke dni 30. listopadu 1978. Prohlášení vlády Spolkové republiky Německo o uplatňování rozhodnutí o přistoupení k Evropskému společenství uhlí a oceli a Smlouvy o přistoupení k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii na Berlín Vláda Spolkové republiky Německo si vyhrazuje právo prohlásit ke dni nabytí účinku přistoupení Řecké republiky k Evropskému společenství uhlí a oceli a při ukládání své listiny o ratifikaci smlouvy o přistoupení této země k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii, že se rozhodnutí Rady ze dne 24. května 1979 o přistoupení k Evropskému společenství uhlí a oceli a výše uvedená smlouva vztahují rovněž na zemi Berlín. Prohlášení vlády Spolkové republiky Německo týkající se definici výrazu “státní příslušníci” Pokud jde v aktu o přistoupení a v jeho přílohách o státní příslušníky členských států, těmito výrazy se rozumějí, co se týče Spolkové republiky Německo, “Němci ve smyslu základního zákona Spolkové republiky Německo”. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o přístupu řeckých pracovníků k zaměstnání ve stávajících členských státech Pokud v rámci přechodných ustanovení o výkonu práva volného pohybu použijí stávající členské státy pracovní síly pocházející ze třetích zemí, které nejsou součástí jejích řádného trhu práce, aby uspokojily svou potřebu pracovních sil, poskytnou řeckým státním příslušníkům stejné výhody, jakých požívají státní příslušníci ostatních členských států. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o Evropském fondu pro regionální rozvoj Pokud v rámci opětovného přezkoumání stanoveného v článku 22 nařízení (EHS) č. 724/75, ve znění nařízení (EHS) č. 214/79, Rada včas nedospěje ke změnám určujícím podmínky účasti Řecké republiky na zdrojích fondu od 1. ledna 1981, změní se od přistoupení ustanovení čl. 2 odst. 3 písm. a) postupem použitelným pro přijetí uvedeného nařízení, aby se zajistila účast Řecké republiky na výhodách z uvedených ustanovení. Prohlášení Řecké republiky o měnových otázkách Za účelem sledování vývoje skutečného kurzu řecké drachmy na devizových trzích, zejména ve vztahu k měnám stávajících členských států, Řecká republika před svým přistoupením ke Společenství: – zřídí devizový trh v Aténách, – učiní nezbytná opatření k tomu, aby zajistila, že alespoň na jednom z devizových trhů Společenství ve stávajícím složení bude drachma předmětem kotování na burze, existuje-li takové kotování, nebo kotování podobného druhu. Informační a konzultační postup při přijímání některých rozhodnutí I 1. K zajištění přiměřeného informování Řecké republiky jsou všechny návrhy nebo sdělení Komise Evropských společenství, které mohou vést k rozhodnutím Rady Evropských společenství, dány na vědomí Řecké republice poté, co byly předloženy Radě. 2. Konzultace se konají na odůvodněnou žádost Řecké republiky, která v ní výslovně vyjádří své zájmy jako budoucí člen Společenství a uvede své připomínky. 3. Správní rozhodnutí zpravidla nejsou důvodem konání konzultací. 4. Konzultace se konají v rámci prozatímního výboru složeného ze zástupců Společenství a Řecké republiky. 5. Členy uvedeného prozatímního výboru jsou za Společenství členové Výboru stálých zástupců nebo osoby jimi jmenované pro tento účel. Komise je vyzvána k účasti na této práci. 6. Prozatímnímu výboru je nápomocen sekretariát, kterým je sekretariát konference, pokračující v činnosti za tímto účelem. 7. Konzultace se obvykle konají, jakmile přípravné práce, vedené na úrovni Společenství s cílem přijmout rozhodnutí Rady, dospěly k vypracování společných obecných zásad, které umožňují užitečné uspořádání těchto konzultací. 8. Jestliže po konzultacích zůstanou vážné obtíže, může být věc projednána na žádost Řecké republiky na ministerské úrovni. 9. Postup stanovený ve výše uvedených bodech se vztahuje také na každé rozhodnutí, které má být přijato Řeckou republikou a které by mohlo mít následky pro závazky vyplývající z jejího postavení budoucího člena Společenství. II Řecká republika přijme nezbytná opatření, která zajistí, aby k jejímu přistoupení k dohodám nebo smlouvám uvedeným v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv, došlo v mezích možností a za podmínek stanovených v uvedeném aktu a ve stejné době jako ke vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. Pokud dohody nebo smlouvy mezi členskými státy uvedené v čl. 3 odst. 1 druhé větě a odst. 2 existují jen v návrhu, nejsou ještě podepsány a pravděpodobně již nemohou být podepsány v době před přistoupením, Řecká republika bude vyzvána, aby se po podpisu smlouvy o přistoupení a podle příslušných postupů zapojila do přípravy uvedených návrhů v pozitivním duchu a takovým způsobem, který usnadní jejich uzavření. III Při jednáních o protokolech o přechodu a o úpravách se zeměmi, které jsou smluvními stranami dohod, uvedenými v článcích 118 aktu o podmínkách přistoupení, se zástupci přistupujících států připojí k této práci jako pozorovatelé po boku zástupců stávajících členských států. Některé nepreferenční dohody, které Společenství uzavřelo a které zůstávají v platnosti po dni 1. ledna 1981, mohou být přizpůsobeny nebo upraveny s cílem přihlédnout k rozšíření Společenství. Tyto úpravy budou sjednány Společenstvím ve spojení se zástupci Řecké republik podle postupu uvedeného v předchozím pododstavci. IV Konzultace mezi Řeckou republikou a Komisí podle čl. 49 odst. 2 aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv se uskuteční před přistoupením. V Řecká republika se zavazuje, že poskytování licencí uvedené v článku 2 protokolu č. 6 o výměně informací s Řeckou republikou v oblasti jaderné energie nebude úmyslně urychlováno před přistoupením, aby byl snížen rozsah závazků obsažených v uvedeném protokolu. VI Orgány Společenství v patřičně době vypracují znění uvedená v článku 147 aktu o podmínkách přistoupení Řecké republiky a o úpravách smluv.
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti