Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Rakouské republiky, Švédského království, Finské republiky a Norského království
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: PŘÍLOHY PŘÍLOHA I Seznam uvedený v článku 29 aktu o přistoupení I. VNĚJŠÍ VZTAHY 1. 370 L 0509: Směrnice Rady 70/509/EHS ze dne 27. října 1970 o přijetí společné politiky pojištění úvěrů pro střednědobé a dlouhodobé operace s kupujícími z veřejného sektoru (Úř. věst. L 254, 23. 11. 1970, s. 1), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze A se v poznámce pod čarou doplňují slova: “Rakousko: Republik Österreich, Finsko: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen, Švédsko: Exportkreditnämden”. 2. 393 R 3030: Nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (Úř. věst. L 275, 8. 11. 1993, s. 1), ve znění: – 393 R 3617: nařízení Komise (ES) č. 3617/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 328, 29. 12. 1993, s. 22), – 394 R 0195: nařízení Komise (ES) č. 195/94 ze dne 12. ledna 1994 (Úř. věst. L 29, 2. 2. 1994, s. 1). V čl. 28 odst. 6 přílohy III se druhá odrážka nahrazuje tímto: “– dvě písmena označující členský stát zamýšleného určení: AT – Rakousko BL – Benelux DE – Německo DK – Dánsko EL – Řecko ES – Španělsko FI – Finsko FR – Francie GB – Spojené království IE – Irsko IT – Itálie PT – Portugalsko SE – Švédsko”. 3. 370 L 0510: Směrnice Rady 70/510/EHS ze dne 27. října 1970 o přijetí společné politiky pojištění úvěrů pro střednědobé a dlouhodobé operace s kupujícími ze soukromého sektoru (Úř. věst. L 254, 23. 11. 1970, s. 1), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 172 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V příloze A se poznámka pod čarou doplňuje slovy: “Rakousko: Republik Österreich, Finsko: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen, Švédsko: Exportkreditnämden”. 4. 373 D 0391: Rozhodnutí Rady 73/391/EHS ze dne 3. prosince 1973 o poradenských a informačních postupech v záležitostech pojištění úvěrů, úvěrových záruk a finančních úvěrů (Úř. věst. L 346, 17. 12. 1973, s. 1), ve znění: – 376 D 0641: rozhodnutí Rady 76/641/EHS ze dne 27. července 1976 (Úř. věst. L 223, 16. 8. 1976, s. 25), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 3 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 přílohy se slovo “šest” nahrazuje slovem “sedm”. 5. Rozhodnutí Rady ze dne 4. dubna 1978 o uplatňování některých zásad v oblasti úředně podporovaných vývozních úvěrů (dosud nezveřejněné), naposledy rozšířené: – 393 D 0112: rozhodnutím Rady 93/112/EHS ze dne 14. prosince 1992 (Úř. věst. L 44, 22. 2. 1993, s. 1). V příloze I “Seznam účastníků” se zrušují v seznamu třetích zemí Rakousko, Finsko a Švédsko a vkládají se v poznámce pod čarou uvádějící členské státy Společenství. II. POHYB KAPITÁLU A HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA 1. 358 X 0301 P 0390: Rozhodnutí Rady ze dne 18. března 1958 o pravidlech, jimiž se řídí Měnový výbor (Úř. věst. 17, 6. 10. 1958, s. 390/58), ve znění: – 362 D 0405 P 1064: rozhodnutí Rady 62/405/EHS ze dne 2. dubna 1962 (Úř. věst. 32, 30. 4. 1962, s. 1064/62), – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 372 D 0377: rozhodnutí Rady 72/377/EHS ze dne 30. října 1972 (Úř. věst. L 257, 15. 11. 1972, s. 20), – 376 D 0332: rozhodnutí Rady 76/332/EHS ze dne 25. března 1976 (Úř. věst. L 84, 31. 3. 1976, s. 56), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V článku 7 se slovo “čtrnácti” nahrazuje slovem “sedmnácti”. b) V čl. 10 odst. 1 se slovo “čtrnácti” nahrazuje slovem “sedmnácti”. 2. 388 R 1969: Nařízení Rady (EHS) č. 1969/88 ze dne 24. června 1988, kterým se zavádí jednotný systém střednědobé finanční podpory platebních bilancí členských států (Úř. věst. L 178, 8. 7. 1988, s. 1). Příloha se nahrazuje tímto: “PŘÍLOHA Pro nesplacené úvěry platí podle čl. 1 odst. 3 tyto limity: Členský stát milionů ECU % z celkových úvěrů Společenství Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Rakousko Portugalsko Finsko Švédsko Spojené království 782 364 2 427 209 1 012 2 427 141 1 617 28 808 485 202 309 687 2 427 5,62 2,62 17,43 1,50 7,27 17,43 1,01 11,61 0,20 5,80 3,48 1,45 2,22 4,93 17,43 Celkem 13 925 100,00” III. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A. ZMOCŇOVACÍ NAŘÍZENÍ 1. 365 R 0019: Nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. března 1965 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. 36, 6. 3. 1965, s. 533/65), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 4 – se v odstavci 1 doplňuje nový pododstavec, který zní: “Předchozí pododstavec se rovněž použije v případě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.” – se v odstavci 2 doplňuje nový pododstavec, který zní: “Odstavec 1 se vztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, na které se na základě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska vztahuje čl. 85 odst. 1 Smlouvy a které musí být oznámeny do šesti měsíců od přistoupení v souladu s články 5 a 25 nařízení č. 17, pouze pokud byly takto oznámeny v uvedené lhůtě. Tento pododstavec se nevztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 2. 371 R 2821: Nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 ze dne 20. prosince 1971 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 285, 29. 12. 1971, s. 46), ve znění: – 372 R 2743: nařízení Rady (EHS) č. 2743/72 ze dne 19. prosince 1972 (Úř. věst. L 291, 28. 12. 1972, s. 144). – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 4: – se v odstavci 1 doplňuje nový pododstavec, který zní: “Předchozí pododstavec se rovněž použije v případě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.” – se v odstavci 2 doplňuje nový pododstavec, který zní: “Odstavec 1 se vztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, na které se na základě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska vztahuje čl .85 odst. 1 Smlouvy a které musí být oznámeny do šesti měsíců od přistoupení v souladu s články 5 a 25 nařízení č. 17, pouze pokud byly takto oznámeny v uvedené lhůtě. Tento pododstavec se nevztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 3. 387 R 3976: Nařízení Rady (EHS) č. 3976/87 ze dne 14. prosince 1987 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (Úř. věst. č.L 374, 31. 12. 1987, s. 9), ve znění: – 390 R 2344: nařízení Rady (EHS) č. 2344/90 ze dne 24. července 1990 (Úř. věst. L 217, 11. 8. 1990, s. 15), – 392 R 2411: nařízení Rady (EHS) č. 2411/92 ze dne 23. července 1992 (Úř. věst. L 240, 24. 8. 1992, s. 19). Vkládá se nový článek, který zní: “Článek 4a Nařízení přijaté podle článku 2 může stanovit, že zákaz uvedený v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje během doby stanovené uvedeným nařízením na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě existující již v den přistoupení, na které se vztahuje čl. 85 odst. 1 na základě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a které nesplňují podmínky čl. 85 odst. 3. Tento článek se však nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 4. 392 R 0479: Nařízení Rady (EHS) č. 479/92 ze dne 25. února 1992 o použití čl. 85 odst. 2 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi liniovými lodními společnostmi (konsorcii) (Úř. věst. L 55, 29. 2. 1992, s. 3): Vkládá se nový článek, který zní: “Článek 3a Nařízení přijaté podle článku 2 může stanovit, že zákaz uvedený v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se uvedeným nařízením nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě existující již v den přistoupení, na které se vztahuje čl. 85 odst. 1 na základě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a které nesplňují podmínky stanovené v čl. 85 odst. 3. Tento článek se však nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” B. PROCEDURÁLNÍ NAŘÍZENÍ 1. 362 R 0017: První nařízení Rady č. 17 ze dne 6. února 1962, kterým se provádí články 85 a 86 Smlouvy (Úř. věst. 13, 21. 2. 1962, s. 204/62), ve znění: – 362 R 0059: nařízení Rady č. 59 ze dne 3. července 1962 (Úř. věst. 58, 10. 7. 1962, s. 1665/62), – 363 R 0018: nařízení Rady č. 118/63/EHS ze dne 5. listopadu 1963 (Úř. věst. 162, 7. 11. 1963, s. 2696/63), – 371 R 2822: nařízení Rady EHS č. 2822/71 ze dne 20. prosince 1971 (Úř. věst. č.L 285, 29. 12. 1971, s. 49), – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 25 se doplňuje nový odstavec, který zní: “6. Odstavce 1 až 4 použijí rovněž v případě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska. Nevztahují se však na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 Dohody o EHP.” 2. 368 R 1017: Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 o používání pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 175, 23. 7. 1968, s. 1), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). V čl. 30 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní: “Zákaz v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které již existovaly v den přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a na které se z důvodu tohoto přistoupení vztahuje čl. 85 odst. 1, jestliže jsou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak, že splňují podmínky stanovené v článcích 4 a 5 tohoto nařízení. Tento pododstavec se však nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 3. 386 R 4056: Nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 ze dne 22. prosince 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1986, s. 4). Vkládá se nový článek, který zní: “Článek 26a “Zákaz v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které již existovaly v den přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a na které se důvodu tohoto přistoupení vztahuje čl. 85 odst. 1, jestliže jsou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak, že splňují podmínky stanovené v článcích 3 až 6 tohoto nařízení. Tento článek se však nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 4. 389 R 4064: Nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 395, 30. 12. 1989, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 257, 21. 9. 1990, s. 13. V článku 25 se doplňuje nový odstavec, který zní: “3. Pokud jde o spojování podniků, na které se vztahuje toto nařízení na základě přistoupení, nahrazuje se den vstupu tohoto nařízení v platnost dnem přistoupení. Druhá alternativa v odstavci 2 se vztahuje rovněž na řízení zahájená orgánem nových členských států příslušným pro hospodářskou soutěž nebo Kontrolním úřadem ESVO.” C. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ 1. 362 R 0027: Nařízení Komise č. 27 ze dne 3. května 1962: první nařízení, kterým se provádí nařízení Rady č. 17 ze dne 6. února 1962 (Úř. věst. 35, 10. 5. 1962, s. 1118/62), ve znění: – 375 R 1699: nařízení Komise (EHS) č. 1699/75 ze dne 2. července 1975 (Úř. věst. L 172, 3. 7. 1975, s. 11), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 385 R 2526: nařízení Komise (EHS) č. 2526/85 ze dne 5. srpna 1985 (Úř. věst. L 240, 7. 9. 1985, s. 1), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 393 R 3666: nařízení Komise (ES) č. 3666/93 ze dne 15. prosince 1993 (Úř. věst. L 336, 31. 12. 1993, s. 1). V čl. 2 odst. 1 se slovo “patnáct” nahrazuje slovem “osmnáct”. 2. 369 R 1629: Nařízení Komise (EHS) č. 1629/69 ze dne 8. srpna 1969 o formě, obsahu a jiných podrobnostech stížností podle článku 10, žádostí podle článku 12 a oznámení podle čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 (Úř. věst. L 209, 21. 8. 1969, s. 1), ve znění: – 393 R 3666: nařízení Komise (ES) č. 3666/93 ze dne 15. prosince 1993 (Úř. věst. L 336, 31. 12. 1993, s. 1). V čl. 3 odst. 5 se slovo “patnáct” nahrazuje slovem “osmnáct”. 3. 388 R 4260: Nařízení Komise (EHS) č. 4260/88 ze dne 16. prosince 1988 o sděleních, stížnostech, žádostech a slyšeních podle nařízení Rady (EHS) 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě (Úř. věst. L 376, 31. 12. 1988, s. 1), ve znění: – 393 R 3666: nařízení Komise (ES) č. 3666/93 ze dne 15. prosince 1993 (Úř. věst. L 336, 31. 12. 1993, s. 1). V čl. 4 odst. 4 se slovo “patnáct” nahrazuje slovem “osmnáct”. 4. 388 R 4261: Nařízení Komise (EHS) č. 4261/88 ze dne 16. prosince 1988 o stížnostech, žádostech a slyšeních podle nařízení Rady (EHS) č. 3975/87, kterým se stanoví postup pro uplatňování pravidel hospodářské soutěže na podniky v odvětví letecké přepravy (Úř. věst. L 376, 31. 12. 1988, s. 10), ve znění: – 393 R 3666: nařízení Komise (ES) č. 3666/93 ze dne 15. prosince 1993 (Úř. věst. L 336, 31. 12. 1993, s. 1). V čl. 3 odst. 4 se slovo “patnáct” nahrazuje slovem “osmnáct”. 5. 390 R 2367: Nařízení Komise (EHS) č. 2367/90 ze dne 25. července 1990 o oznamování, lhůtách a slyšeních v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 4064/89 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 219, 14. 8. 1990, s. 5), ve znění: – 393 R 3666: nařízení Komise (ES) č. 3666/93 ze dne 15. prosince 1993 (Úř. věst. L 336, 31. 12. 1993, s. 1). V čl. 2 odst. 2 se slovo “dvacet jedna” nahrazuje slovem “dvacet čtyři” a slovo “šestnáct” slovem “devatenáct”. D. NAŘÍZENÍ O BLOKOVÝCH VÝJIMKÁCH 1. 383 R 1983: Nařízení Komise (EHS) č. 1983/83 ze dne 22. června 1983 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o výhradním prodeji (Úř. věst. 173, 30. 6. 1983, s. 1), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). Vkládá se nový článek, který zní: “Článek 7a “Zákaz v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, které již existovaly v den přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a na které se z důvodu tohoto přistoupení vztahuje čl. 85 odst. 1, jestliže jsou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak, že splňují podmínky stanovené tímto nařízením. Tento článek se však nevztahuje na dohody, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 Dohody o EHP.” 2. 383 R 1984: Nařízení Komise (EHS) č. 1984/83 ze dne 22. června 1983 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o výhradním odběru (Úř. věst. 173, 30. 6. 1983, s. 5), ve znění opravy v Úř. věst. L 281, 13. 10. 1983, s. 24, ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). Vkládá se nový článek, který zní: “Článek 15a “Zákaz v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, které již existovaly v den přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a na které se z důvodu tohoto přistoupení vztahuje čl. 85 odst. 1, jestliže jsou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak, že splňují podmínky stanovené tímto nařízením. Tento článek se však nevztahuje na dohody, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 3. 384 R 2349: Nařízení Komise (EHS) č. 2349/84 ze dne 23. července 1984 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie patentových licenčních dohod (Úř. věst. L 219, 16. 8. 1984, s. 15), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 393 R 0151: nařízení Komise (EHS) č. 151/93 ze dne 23. prosince 1992 (Úř. věst č. L 21, 29. 1. 1993, s. 8.). V článku 8 se doplňuje nový odstavec, který zní: “4. Pokud jde o dohody, na které se vztahuje článek 85 Smlouvy v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, články 6 a 7 se použijí obdobně za předpokladu, že příslušnými dny budou den přistoupení místo 13. března 1962 a den, kdy uplyne šest měsíců ode dne přistoupení, místo 1. února 1963, 1. ledna 1967 a 1. dubna 1985. Změny v těchto dohodách v souladu s článkem 7 není nutno oznamovat Komisi. Tento odstavec se však nevztahuje na dohody, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 4. 385 R 0123: Nařízení Komise (EHS) č. 123/85 ze dne 12. prosince 1984 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o prodeji a servisu motorových vozidel (Úř. věst. L 15, 18. 1. 1985, s. 16), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 9 se doplňuje nový odstavec, který zní: “4. Pokud jde o dohody, na které se vztahuje článek 85 Smlouvy v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, články 7 a 8 se použijí obdobně za předpokladu, že příslušnými dny budou den přistoupení místo 13. března 1962 a den, kdy uplyne šest měsíců ode dne přistoupení, místo 1. února 1963, 1. ledna 1967 a 1. října 1985. Změny v těchto dohodách v souladu s článkem 8 není nutno oznamovat Komisi. Tento odstavec se však nevztahuje na dohody, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 5. 385 R 0417: Nařízení Komise (EHS) č. 417/85 ze dne 19. prosince 1984 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie specializačních dohod (Úř. věst. L 53, 22. 2. 1985, s. 1), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 393 R 0151: nařízení Komise (EHS) č. 151/93 ze dne 23. prosince 1992 (Úř. věst č. L 21, 29. 1. 1993, s. 8.). V článku 9a se doplňuje nový odstavec, který zní: “4. Pokud jde o dohody, na které se vztahuje článek 85 Smlouvy v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, předchozí článek se použije obdobně za předpokladu, že příslušnými dny budou den přistoupení uvedených zemí a den, kdy uplyne šest měsíců ode dne přistoupení, v tomto pořadí. Tento odstavec se však nevztahuje na dohody, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 6. 385 R 0418: Nařízení Komise (EHS) č. 418/85 ze dne 19. prosince 1984 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst. L 53, 22. 2. 1985, s. 5), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 393 R 0151: nařízení Komise (EHS) č. 151/93 ze dne 23. prosince 1992 (Úř. věst č. L 21, 29. 1. 1993, s. 8.). V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní: “7. Pokud jde o dohody, na které se vztahuje článek 85 Smlouvy v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, odstavce 1 až 3 se použijí obdobně za předpokladu, že příslušnými dny budou den přistoupení místo 13. března 1962 a den, kdy uplyne šest měsíců ode dne přistoupení, místo 1. února 1963, 1. ledna 1967, 1. března 1985 a 1. září 1985. Změny v těchto dohodách v souladu s odstavcem 3 není nutno oznamovat Komisi. Tento odstavec se však nevztahuje na dohody, které v den přistoupení již spadají pod čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 7. 388 R 4087: Nařízení Komise (EHS) č. 4087/88 ze dne 30. listopadu 1988 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie franšízových dohod (Úř. věst. L 359, 28. 12. 1988, s. 46). Vkládá se nový článek, který zní: “Článek 8a “Zákaz v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na franšízové dohody, které již existovaly v den přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a na které se z důvodu tohoto přistoupení vztahuje čl. 85 odst. 1, jestliže jsou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak, že splňují podmínky stanovené tímto nařízením. Tento článek se však nevztahuje na dohody, které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.”. 8. 389 R 0556: Nařízení Komise (EHS) č. 556/89 ze dne 30. listopadu 1988 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o licencích na know-how (Úř. věst. L 61, 4. 3. 1989, s.15), ve znění: – 393 R 0151: nařízení Komise (EHS) č. 151/93 ze dne 23. prosince 1992 (Úř. věst č. L 21, 29. 1. 1993, s. 8.). V článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní: “4. Pokud jde o dohody, na které se vztahuje článek 85 Smlouvy v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, články 8 a 9 se použijí obdobně za předpokladu, že příslušnými dny budou den přistoupení místo 13. března 1962 a den, kdy uplyne šest měsíců ode dne přistoupení místo 1. února 1963 a 1. ledna 1967. Změny v těchto dohodách v souladu s článkem 9 není nutno oznamovat Komisi. Tento odstavec se však nevztahuje na dohody, na které s v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 9. 392 R 3932: Nařízení Komise (EHS) č. 3932/92 ze dne 21. prosince 1992 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v oblasti pojišťovnictví (Úř. věst. L 398, 31. 12. 1992, s. 7). V článku 20 se doplňuje nový odstavec, který zní: “4. Pokud jde o dohody, na které se vztahuje článek 85 Smlouvy v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, články 18 a 19 se použijí obdobně za předpokladu, že příslušnými dny budou den přistoupení místo 13. března 1962 a den, kdy uplyne šest měsíců ode dne přistoupení, místo 1. února 1963, 1. ledna 1967, 31. prosince 1993 a 1. dubna 1994. Změny v těchto dohodách v souladu s článkem 19 není nutno oznamovat Komisi. Tento odstavec se však nevztahuje na dohody, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” 10. 393 R 1617: Nařízení Komise (EHS) č. 1617/93 ze dne 25. června 1993 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě týkajících se společného plánování a koordinace letových řádů, společného poskytování služeb, jednání o tarifech osobní a nákladní dopravy na pravidelných linkách a přidělování volných letištních časů na letištích (Úř. věst. L155, 26. 6. 1993, s. 18). Vkládá se nový článek, který zní: “Článek 6a “Zákaz v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které již existovaly v den přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a na které se z důvodu tohoto přistoupení vztahuje čl. 85 odst. 1, jestliže během šesti měsíců ode dne přistoupení jsou změněny tak, že splňují podmínky stanovené tímto nařízením. Tento článek se však nevztahuje na dohody, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.”. 11. 393 R 3652: Nařízení Komise (ES) č. 3652/93 ze dne 22. prosince 1993 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod mezi podniky o automatizovaném rezervačním systému služeb v letecké dopravě (Úř. věst. L 333, 31. 12. 1993, s. 37). Vkládá se nový článek, který zní: “Článek 14a “Zákaz v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které již existovaly v den přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a na které se z důvodu tohoto přistoupení vztahuje čl. 85 odst. 1, jestliže během šesti měsíců ode dne přistoupení jsou změněny tak, že splňují podmínky stanovené tímto nařízením. Tento článek se však nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.” IV. SOCIÁLNÍ POLITIKA A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. 371 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5. 7. 1971, s. 2), pozměněné a aktualizované: – 383 R 2001: nařízením Rady (EHS) č. 2001/83 ze dne 2. června 1983 (Úř. věst. L 230, 22. 8. 1983, s. 6), a následně ve znění: – 385 R 1660: nařízení Rady (EHS) č. 1660/85 ze dne 13. června 1985 (Úř. věst. L 160, 20. 6. 1985, s. 1), – 385 R 1661: nařízení Rady (EHS) č. 1661/85 ze dne 13. června 1985 (Úř. věst. L 160, 20. 6. 1985, s. 7), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 386 R 3811: nařízení Rady (EHS) č. 3811/86 ze dne 11. prosince 1986 (Úř. věst. L 355, 16. 12. 1986, s. 5), – 389 R 1305: nařízení Rady (EHS) č. 1305/89 ze dne 11. května 1989 (Úř. věst. L 131, 13. 5. 1989, s. 1), – 389 R 2332: nařízení Rady (EHS) č. 2332/89 ze dne 18. července 1989 (Úř. věst. L 224, 2. 8. 1989, s. 1), – 389 R 3427: nařízení Rady (EHS) č. 3427/89 ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 331, 16. 11. 1989, s. 1), – 391 R 2195: nařízení Rady (EHS) č. 2195/91 ze dne 25. června 1991 (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1991, s. 2), – 392 R 1247: nařízení Rady (EHS) č. 1247/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19. 5. 1992, s. 1), – 392 R 1248: nařízení Rady (EHS) č. 1248/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19. 5. 1992, s. 7), – 392 R 1249: nařízení Rady (EHS) č. 1249/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19. 5. 1992, s. 28), – 393 R 1945: nařízení Rady (EHS) č. 1945/93 ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 181, 23. 7. 1993, s. 1). a) V čl. 82 odst. 1 se číslo “72” nahrazuje číslem “90”. b) Příloha I část I “Zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné (čl. 1 písm. a) body ii) a iii) nařízení )” se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Neuplatňuje se.”; ii) dosavadní oddíly “K. PORTUGALSKO” a “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označují jako oddíly “L. PORTUGALSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl“L. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Za zaměstnanou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu čl. 1 písm. a) bodu ii) nařízení je považována každá osoba, která je zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou ve smyslu právních předpisů o systému zaměstnaneckých důchodů. N. ŠVÉDSKO Za zaměstnanou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu čl. 1 písm. a) bodu ii) nařízení je považována každá osoba, která je zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou ve smyslu právních předpisů o pojištění pro případ pracovních úrazů.”; c) Příloha I část II “Rodinní příslušníci” (čl. 1 písm. f) druhá věta nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Neuplatňuje se.”; ii) dosavadní oddíly “K. PORTUGALSKO” a “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označují jako oddíly “L. PORTUGALSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “L. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se “rodinným příslušníkem” rozumí manžel nebo manželka nebo dítě ve smyslu zákona o nemocenském pojištění. N. ŠVÉDSKO Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se “rodinným příslušníkem” rozumí manžel nebo manželka nebo dítě mladší 18 let.”; d) Příloha II “(čl. 1 písm. j) a u) nařízení)” část I “Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. j) čtvrtého pododstavce” se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Pojšťovací orgány a orgány sociálního zabezpečení (Versicherungs- und Versorgungswerke), zejména zařízení sociální péče (Fürsorgeeinrichtungen), a systém pro rozšířené rozdělení honorářů (erweiterte Honorarverteilung) pro lékaře, veterinární lékaře, advokáty a poradce a stavební inženýry (Ziviltechniker)”; ii) dosavadní oddíly “K. PORTUGALSKO” a “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označují jako oddíly “L. PORTUGALSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “L. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Neuplatňuje se. N. ŠVÉDSKO Neuplatňuje se.”; e) Příloha II část II “Zvláštní příspěvky při narození dítěte, vyňaté z oblasti z působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. u)” se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Obecná část porodného.”; ii) dosavadní oddíly “K. PORTUGALSKO” a “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označují jako oddíly “L. PORTUGALSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “L. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Celkový mateřský příspěvek nebo jednorázový mateřský příspěvek přiznané na základě zákona o dávkách v mateřství. N. ŠVÉDSKO Žádné.”; f) Příloha II část III “Zvláštní nepříspěvkové dávky ve smyslu čl. 4 odst. 2b, které nespadají do oblasti působnosti nařízení” se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Dávky přiznané podle právních předpisů spolkových zemí pro zdravotně postižené osoby a osoby vyžadující péči.”; ii) dosavadní oddíly“K. PORTUGALSKO” a “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označují jako oddíly “L. PORTUGALSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “L. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Žádné. N. ŠVÉDSKO Žádné.”; g) Příloha IIa “(článek 10a nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO a) Vyrovnávací přídavek (spolkový zákon ze dne 9. září 1955 o všeobecném sociálním pojištění – ASVG, spolkový zákon ze dne 11. října 1978 o sociálním pojištění osob působících v obchodě – GSVG a spolkový zákon ze dne 11. října 1978 o sociálním pojištění zemědělců – BSVG). b) Příspěvek na péči (Pflegegeld) podle rakouského spolkového zákona o příspěvku na péči (Bundespflegegeldgesetz) s výjimkou příspěvku na péči přiznaného institucemi úrazového pojištění, pokud je postižení způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.”; ii) dosavadní oddíly “K. PORTUGALSKO” a “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označují jako oddíly “L. PORTUGALSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “L. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO a) Příspěvek na péči o dítě (zákon o přídavcích na péči o dítě, 444/69). b) Příspěvek pro zdravotně postižené osoby (zákon o příspěvku pro zdravotně postižené osoby, 124/88). c) Příspěvek na bydlení pro důchodce (zákon o příspěvku na bydlení pro důchodce, 591/78). d) Základní příspěvek v nezaměstnanosti (zákon o příspěvku v nezaměstnanosti, 602/84) v případech, pokud osoba nesplňuje odpovídající podmínky pro přiznání na příjmu závislém příspěvku v nezaměstnanosti. N. ŠVÉDSKO a) Obecní příspěvky na bydlení k základním důchodům (zákon 1962:392, znovu vydán 1976:1014). b) Příspěvky pro zdravotně postižené, které nejsou vypláceny osobě pobírající důchod (zákon 1962:381, znovu vydán 1982:120). c) Příspěvky na péči pro zdravotně postižené děti (zákon z roku 1962:381, znovu vydán 1982:120).”; h) Příloha III část A “Ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení, která zůstávají použitelná bez ohledu na článek 6 nařízení,” se mění takto: i) za oddíl “9. BELGIE–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “10. BELGIE–RAKOUSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 4. dubna 1977, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod III závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; ii) dosavadní oddíl “10. BELGIE–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “11. BELGIE–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “12. BELGIE–FINSKO Žádná úmluva. 13. BELGIE–ŠVÉDSKO Žádná úmluva.”; iii) dosavadní oddíl “11. BELGIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako “14. BELGIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “15. DÁNSKO–NĚMECKO” “16. DÁNSKO–ŠPANĚLSKO” “17. DÁNSKO–FRANCIE” “18. DÁNSKO–ŘECKO” “19. DÁNSKO–IRSKO” “20. DÁNSKO–ITÁLIE” “21. DÁNSKO–LUCEMBURSKO” “22. DÁNSKO–NIZOZEMSKO”; iv) za oddíl “22. DÁNSKO-NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “23. DÁNSKO–RAKOUSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 16. června 1987, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod I závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. v) dosavadní oddíl “20. DÁNSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “24. DÁNSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “25. DÁNSKO–FINSKO Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.”; 26. DÁNSKO –ŠVÉDSKO Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.”; vi) dosavadní oddíl “21. DÁNSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “27. DÁNSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “28. NĚMECKO– ŠPANĚLSKO” “29. NĚMECKO–FRANCIE” “30. NĚMECKO–ŘECKO” “31. NĚMECKO–IRSKO” “32. NĚMECKO–ITÁLIE” “33. NĚMECKO–LUCEMBURSKO” “34. NĚMECKO–NIZOZEMSKO” vii) za oddíl “34. NĚMECKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “35. NĚMECKO–RAKOUSKO a) Článek 41 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 22. prosince 1966 ve znění dodatkových úmluv č. 1 ze dne 10. dubna 1969, č. 2 ze dne 29. března 1974 a č. 3 ze dne 29. srpna 1980. b) Bod 3 písm. c) a d), bod 17, bod 20 písm. a) a bod 21 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě. c) Článek 3 uvedené úmluvy, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. d) Bod 3 písm. g) závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. e) Ustanovení čl. 4 odst. 1 úmluvy, pokud jde o německé právní předpisy, podle kterých úrazy (a nemoci z povolání), ke kterým došlo mimo území Spolkové republiky Německo, a doby získané mimo uvedené území nezakládají nárok na výplatu dávek, nebo zakládají nárok na výplatu dávek pouze za některých podmínek, pokud příjemci mají bydliště mimo Spolkovou republiku Německo, v těchto případech: i) dávka již byla přiznána nebo je splatná 1. ledna 1994; ii) příjemce dávky určil za své obvyklé bydliště Rakousko před 1. lednem 1994 a vyplácení důchodů podle důchodového a úrazového pojištění začne před 31. prosincem 1994. f) Bod 19 písm. b) závěrečného protokolu k uvedené úmluvě. Při použití čl. 3 písm. c) tohoto ustanovení nesmí částka, kterou bere příslušná instituce v úvahu, překročit částku, která přísluší za odpovídající období, za které má tato instituce poskytnout platbu. g) Článek 2 dodatkové úmluvy č. 1 ze dne 10. dubna 1969 k uvedené úmluvě. h) Ustanovení čl. 1 odst. 5 a článku 8 úmluvy o pojištění pro případ nezaměstnanosti ze dne 19. července 1978. i) Bod 10 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě.”; viii) dosavadní oddíl “29. NĚMECKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “36. NĚMECKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “37. NĚMECKO–FINSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 23. dubna 1979. b) Bod 9 písm. a) závěrečného protokolu k uvedené úmluvě. 38. NĚMECKO–ŠVÉDSKO a) Ustanovení čl. 4 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 27. února 1976. b) Bod 8 písm. a) závěrečného protokolu k uvedené úmluvě.”; ix) dosavadní oddíl “30. NĚMECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “39. NĚMECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “40. ŠPANĚLSKO–FRANCIE” “41. ŠPANĚLSKO–ŘECKO” “42. ŠPANĚLSKO–IRSKO” “43. ŠPANĚLSKO–ITÁLIE” “44. ŠPANĚLSKO–LUCEMBURSKO” “45. ŠPANĚLSKO–NIZOZEMSKO”; x) za oddíl “45. ŠPANĚLSKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “46. ŠPANĚLSKO–RAKOUSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 6. listopadu 1981, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. xi) dosavadní oddíl “37. ŠPANĚLSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “47. ŠPANĚLSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “48. ŠPANĚLSKO–FINSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 19. prosince 1985. 49. ŠPANĚLSKO–ŠVÉDSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 a článku 16 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 29. června 1987.”; xii) dosavadní oddíl “38. ŠPANĚLSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “50. ŠPANĚLSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “51. FRANCIE–ŘECKO” “52. FRANCIE–IRSKO” “53. FRANCIE–ITÁLIE” “54. FRANCIE–LUCEMBURSKO” “55. FRANCIE–NIZOZEMSKO”; xiii) za oddíl “55. FRANCIE–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “56. FRANCIE–RAKOUSKO Žádné.”; xiv) dosavadní oddíl “44. FRANCIE–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl“57. FRANCIE–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “58. FRANCIE–FINSKO Žádné. 59. FRANCIE–ŠVÉDSKO Žádné.”; xv) dosavadní oddíl “45. FRANCIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “60. FRANCIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “61. ŘECKO–IRSKO” “62. ŘECKO–ITÁLIE” “63. ŘECKO–LUCEMBURSKO” “64. ŘECKO–NIZOZEMSKO”; xvi) za oddíl “64. ŘECKO–NIZOZEMSKO” sevkládá nový oddíl, který zní: “65. ŘECKO –RAKOUSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 14. prosince 1979 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 21. května 1986, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xvii) dosavadní oddíl “50. ŘECKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “66. ŘECKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “67. ŘECKO–FINSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 a článku 21 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 11. března 1988. 68. ŘECKO–ŠVÉDSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 a článku 23 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 5. května 1978 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 14. září 1984.”; xviii) dosavadní oddíl “51. ŘECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “69. ŘECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “70. IRSKO–ITÁLIE” “71. IRSKO–LUCEMBURSKO” “72. IRSKO–NIZOZEMSKO”; xix) za oddíl “72. IRSKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “73. IRSKO–RAKOUSKO Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 30. září 1988, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xx) dosavadní oddíl “55. IRSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “74. IRSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “75. IRSKO–FINSKO Žádná úmluva. 76. IRSKO–ŠVÉDSKO Žádná úmluva.”; xxi) dosavadní oddíl “56. IRSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “77. IRSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “78. ITÁLIE–LUCEMBURSKO” “79. ITÁLIE–NIZOZEMSKO”; xxii) za oddíl “79. ITÁLIE–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “80. ITÁLIE–RAKOUSKO a) Ustanovení čl. 5 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 21. ledna 1981. b) Článek 4 uvedené úmluvy a odstavec 2 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xxiii) dosavadní oddíl “59. ITÁLIE–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “81. ITÁLIE–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “82. ITÁLIE–FINSKO Žádná úmluva. 83. ITÁLIE–ŠVÉDSKO Článek 20 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 25. září 1979.”; xxiv) dosavadní oddíl “60. ITÁLIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “84. ITÁLIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíl se označuje takto: “85. LUCEMBURSKO–NIZOZEMSKO”; xxv) za oddíl “85. LUCEMBURSKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “86. LUCEMBURSKO–RAKOUSKO a) Ustanovení čl. 5 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 21. prosince 1971 ve znění dodatkových úmluv č. 1 ze dne 16. května 1973 a č. 2 ze dne 9. října 1978. b) Ustanovení čl. 3 odst. 2 uvedené úmluvy, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. c) Bod III závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xxvi) dosavadní oddíl “62. LUCEMBURSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “87. LUCEMBURSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “88. LUCEMBURSKO–FINSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. září 1988. 89. LUCEMBURSKO–ŠVÉDSKO a) Článek 4 a čl. 29 odst. 1 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 21. února 1985, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Článek 30 uvedené úmluvy.”; xxvii) dosavadní oddíl “63. LUCEMBURSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “90. LUCEMBURSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a vkládá nový oddíl, který zní: “91. NIZOZEMSKO–RAKOUSKO a) Článek 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. března 1974 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 5. listopadu 1980, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xxviii) dosavadní oddíl “64. NIZOZEMSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “92. NIZOZEMSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “93. NIZOZEMSKO–FINSKO Žádná úmluva. 94. NIZOZEMSKO–ŠVÉDSKO Článek 4 a čl. 24 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 2. července 1976, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xxix) dosavadní oddíl “65. NIZOZEMSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “95. NIZOZEMSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “96. RAKOUSKO–PORTUGALSKO Žádné. 97. RAKOUSKO–FINSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 11. prosince 1985 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 9. března 1993, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. 98. RAKOUSKO–ŠVÉDSKO a) Článek 4 a čl. 24 odst. 1 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 11. listopadu 1975 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 21. října 1982, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. 99. RAKOUSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ a) Článek 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 22. července 1980 ve znění dodatkových úmluv č. 1 ze dne 9. prosince 1985 a č. 2 ze dne 13. října 1992, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Protokol o věcných dávkách k uvedené úmluvě s výjimkou čl. 2 odst. 3, pokud jde o osoby, které nemohou uplatňovat nárok podle hlavy III kapitoly I nařízení. 100. PORTUGALSKO–FINSKO Žádná úmluva. 101. PORTUGALSKO–ŠVÉDSKO Článek 6 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 25. října 1978.”; xxx) dosavadní oddíl “66. PORTUGALSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “102. PORTUGALSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “103. FINSKO–ŠVÉDSKO Článek 10 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992. 104. FINSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné. 105. ŠVÉDSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Ustanovení čl. 4 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 29. června 1987.”; i) Příloha III část B “Ustanovení úmluv, která se nevztahují na všechny osoby, na které se vztahuje nařízení”, se mění takto: i) za oddíl “9. BELGIE–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “10. BELGIE–RAKOUSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 4. dubna 1977, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod III závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; ii) dosavadní oddíl “10. BELGIE–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “11. BELGIE–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “12. BELGIE–FINSKO Žádná úmluva. 13. BELGIE–ŠVÉDSKO Žádná úmluva.”; iii) dosavadní oddíl “11. BELGIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “14. BELGIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “15. DÁNSKO–NĚMECKO” “16. DÁNSKO–ŠPANĚLSKO” “17. DÁNSKO–FRANCIE” “18. DÁNSKO–ŘECKO” “19. DÁNSKO–IRSKO” “20. DÁNSKO–ITÁLIE” “21. DÁNSKO–LUCEMBURSKO” “22. DÁNSKO–NIZOZEMSKO”; iv) za oddíl “22. DÁNSKO-NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “23. DÁNSKO–RAKOUSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 16. června 1987, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod I závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. v) dosavadní oddíl “20. DÁNSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “24. DÁNSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “25. DÁNSKO–FINSKO Žádné. 26. DÁNSKO –ŠVÉDSKO Žádné.”; vi) dosavadní oddíl “21. DÁNSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “27. DÁNSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “28. NĚMECKO– ŠPANĚLSKO” “29. NĚMECKO–FRANCIE” “30. NĚMECKO–ŘECKO” “31. NĚMECKO–IRSKO” “32. NĚMECKO–ITÁLIE” “33. NĚMECKO–LUCEMBURSKO” “34. NĚMECKO–NIZOZEMSKO”; vii) za oddíl “34. NĚMECKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “35. NĚMECKO–RAKOUSKO a) Článek 41 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 22. prosince 1966 ve znění dodatkových úmluv č. 1 ze dne 10. dubna 1969, č. 2 ze dne 29. března 1974 a č. 3 ze dne 29. srpna 1980. b) Bod 20 písm. a) závěrečného protokolu k uvedené úmluvě. c) Článek 3 uvedené úmluvy, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. d) Bod 3 písm. g) závěrečného protokolu k uvedené úmluvě. e) Ustanovení čl. 4 odst. 1 úmluvy, pokud jde o německé právní předpisy, podle kterých úrazy (a nemoci z povolání), ke kterým došlo mimo území Spolkové republiky Německo, a doby získané mimo uvedené území nezakládají nárok na výplatu dávek, nebo pouze zakládají nárok na výplatu dávek za některých podmínek, pokud příjemci mají bydliště mimo Spolkovou republiku Německo, v těchto případech: i) dávka již byla přiznána nebo je splatná 1. ledna 1994; ii) příjemce dávky určil za své obvyklé bydliště Rakousko před 1. lednem 1994 a vyplácení důchodů podle důchodového a úrazového pojištění začne před 31. prosincem 1994. f) Bod 19 písm. b) závěrečného protokolu k uvedené úmluvě. Při použití odst. 3 písm. c) tohoto ustanovení nesmí částka, kterou bere příslušná instituce v úvahu, překročit částku, která přísluší za odpovídající období, za které má tato instituce poskytnout platbu.”; viii) dosavadní oddíl “29. NĚMECKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “36. NĚMECKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “37. NĚMECKO–FINSKO Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 23. dubna 1979. 38. NĚMECKO-ŠVÉDSKO Ustanovení čl. 4 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 27. února 1976.”; ix) dosavadní oddíl “30. NĚMECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “39. NĚMECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “40. ŠPANĚLSKO–FRANCIE” “41. ŠPANĚLSKO–ŘECKO” “42. ŠPANĚLSKO–IRSKO” “43. ŠPANĚLSKO–ITÁLIE” “44. ŠPANĚLSKO–LUCEMBURSKO” “45. ŠPANĚLSKO–NIZOZEMSKO”; x) za oddíl “45. ŠPANĚLSKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “46. ŠPANĚLSKO–RAKOUSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 6. listopadu 1981, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xi) dosavadní oddíl “37. ŠPANĚLSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “47. ŠPANĚLSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “48. ŠPANĚLSKO–FINSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 19. prosince 1985. 49. ŠPANĚLSKO–ŠVÉDSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 a článku 16 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 29. června 1987.”; xii) dosavadní oddíl “38. ŠPANĚLSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “50. ŠPANĚLSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “51. FRANCIE–ŘECKO” “52. FRANCIE–IRSKO” “53. FRANCIE–ITÁLIE” “54. FRANCIE–LUCEMBURSKO” “55. FRANCIE–NIZOZEMSKO” xiii) za oddíl “55. FRANCIE–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “56. FRANCIE–RAKOUSKO Žádné.”; xiv) dosavadní oddíl “44. FRANCIE–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “57. FRANCIE–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “58. FRANCIE–FINSKO Žádné. 59. FRANCIE–ŠVÉDSKO Žádné.”; xv) dosavadní oddíl “45. FRANCIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “60. FRANCIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “61. ŘECKO–IRSKO” “62. ŘECKO–ITÁLIE” “63. ŘECKO–LUCEMBURSKO” “64. ŘECKO–NIZOZEMSKO”; xvi) za oddíl “64. ŘECKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “65. ŘECKO–RAKOUSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 14. prosince 1979 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 21. května 1986, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xvii) dosavadní oddíl “50. ŘECKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “66. ŘECKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “67. ŘECKO–FINSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 11. března 1988. 68. ŘECKO–ŠVÉDSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 5. května 1978 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 14. září 1984.”; xviii) dosavadní oddíl “51. ŘECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “69. Řecko–Spojené království” a následující oddíly se označují takto: “70. IRSKO–ITÁLIE” “71. IRSKO–LUCEMBURSKO” “72. IRSKO–NIZOZEMSKO”; xix) za oddíl “72. IRSKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “73. IRSKO–RAKOUSKO Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 30. září 1988, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xx) dosavadní oddíl “55. IRSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “74. IRSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “75. IRSKO–FINSKO Žádná úmluva. 76. IRSKO–ŠVÉDSKO Žádná úmluva.”; xxi) dosavadní oddíl “56. IRSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “77. IRSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “78. ITÁLIE–LUCEMBURSKO” “79. ITÁLIE–NIZOZEMSKO”; xxii) za oddíl “79. ITÁLIE–NIZOZEMSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “80. ITÁLIE–RAKOUSKO a) Ustanovení čl. 5 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 21. ledna 1981. b) Článek 4 uvedené úmluvy a odstavec 2 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xxiii) dosavadní oddíl “59. ITÁLIE–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “81. ITÁLIE–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “82. ITÁLIE–FINSKO Žádná úmluva. 83. ITÁLIE–ŠVÉDSKO Článek 20 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 25. září 1979.”; xxiv) dosavadní oddíl “60. ITÁLIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “84. ITÁLIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíl se označuje takto: “85. “LUCEMBURSKO–NIZOZEMSKO”; xxv) za oddíl “85. LUCEMBURSKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “86. LUCEMBURSKO–RAKOUSKO a) Ustanovení čl. 5 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 21. prosince 1971 ve znění dodatkových úmluv č. 1 ze dne 16. května 1973 a č. 2 ze dne 9. října 1978. b) Ustanovení čl. 3 odst. 2 uvedené úmluvy, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. c) Bod III závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xxvi) dosavadní oddíl “62. LUCEMBURSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “87. LUCEMBURSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “88. LUCEMBURSKO–FINSKO Ustanovení čl. 5 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. září 1988. 89. LUCEMBURSKO–ŠVÉDSKO Článek 4 a čl. 29 odst. 1 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 21. února 1985, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xxvii) dosavadní oddíl “63. LUCEMBURSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “90. LUCEMBURSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a vkládá se nový oddíl, který zní: “91. NIZOZEMSKO–RAKOUSKO a) Článek 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. března 1974 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 5. listopadu 1980, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xxviii) dosavadní oddíl “64. NIZOZEMSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “92. NIZOZEMSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “93. NIZOZEMSKO–FINSKO Žádná úmluva. 94. NIZOZEMSKO–ŠVÉDSKO Článek 4 a čl. 24 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 2. července 1976, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě.”; xxix) dosavadní oddíl “65. NIZOZEMSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “95. NIZOZEMSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “96. RAKOUSKO–PORTUGALSKO Žádné. 97. RAKOUSKO–FINSKO a) Článek 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 11. prosince 1985 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 9. března 1993, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. 98. RAKOUSKO–ŠVÉDSKO a) Článek 4 a čl. 24 odst. 1 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 11. listopadu 1975 ve znění dodatkové úmluvy ze dne 21. října 1982, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Bod II závěrečného protokolu k uvedené úmluvě, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. 99. RAKOUSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ a) Článek 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 22. července 1980 ve znění dodatkových úmluv č. 1 ze dne 9. prosince 1985 a č. 2 ze dne 13. října 1992, pokud jde o osoby mající bydliště ve třetím státě. b) Protokol o věcných dávkách k uvedené úmluvě s výjimkou čl. 2 odst. 3, pokud jde o osoby, které nemohou uplatňovat nárok podle hlavy III kapitoly I nařízení. 100. PORTUGALSKO–FINSKO Žádná úmluva. 101. PORTUGALSKO–ŠVÉDSKO Článek 6 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 25. října 1978.”; xxx) dosavadní oddíl “66. PORTUGALSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “102. PORTUGALSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “103. FINSKO–ŠVÉDSKO Žádné. 104. FINSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné. 105. ŠVÉDSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Ustanovení čl. 4 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 29. června 1987.”; j) Příloha IV část A “Právní předpisy uvedené v čl. 37 odst. 1 nařízení, podle kterých je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce dob pojištění”, se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Žádné.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO”; iii) za oddíl “L. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Státní důchody pro osoby, které se narodí zdravotně postižené nebo se stanou zdravotně postiženými v dětském věku (státní zákon o důchodech (547/93)). N. ŠVÉDSKO Žádné.”; iv) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; k) Příloha IV část B “Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu čl. 38 odst. 3 a čl. 45 odst. 3 nařízení č. 1408/71” se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Žádné.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Žádné. N. ŠVÉDSKO Žádné.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; l) Příloha IV část C “Případy uvedené v čl. 46 odst. 1 písm. b) nařízení, ve kterých lze upustit od výpočtu dávky podle čl. 46 odst. 2 nařízení”, se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Žádné.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Žádné. N. ŠVÉDSKO Všechny žádosti o starobní základní a doplňkové důchody, s výjimkou důchodů uvedených v příloze IV části D.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; m) Příloha IV část D se nahrazuje tímto: “Dávky a dohody uvedené v čl. 46b odst. 2 nařízení 1. Dávky uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. a) nařízení, jejichž výše je nezávislá na délce získaných dob pojištění nebo bydlení: a) Invalidní dávky stanovené právními předpisy uvedenými v části A přílohy. b) Plná výše dánského starobního důchodu získaného po deseti letech pobytu osobami, kterým byl přiznán důchod nejpozději od 1. října 1989. c) Španělské pohřebné a pozůstalostní důchody poskytované podle obecného a zvláštního systému. d) Vdovská podpora na základě vdovského pojištění francouzského obecného systému sociálního zabezpečení nebo systému sociálního zabezpečení pro pracovníky v zemědělství. e) Vdovecký nebo vdovský invalidní důchod podle francouzského obecného systému sociálního zabezpečení nebo systému sociálního zabezpečení pro pracovníky v zemědělství, jestliže jsou vypočteny na základě invalidního důchodu zemřelého manžela (manželky), vyplácené v souladu s čl. 46 odst. 1 písm. a) bod i), f) Nizozemský vdovský důchod podle zákona ze dne 9. dubna 1959 o obecném pojištění pro vdovy a sirotky, ve znění pozdějších předpisů. g) Finské státní důchody stanovené podle státního zákona o důchodech ze dne 8. června 1956 a přiznané podle přechodných ustanovení státního zákona o důchodech (547/93). h) Plný švédský základní důchod přiznaný podle právních předpisů o základních důchodech, které platily před 1. lednem 1993, a plný základní důchod přiznaný podle přechodných ustanovení platných od uvedeného dne. 2. Dávky uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. b) nařízení, jejichž výše se určuje na základě teoretických dob považovaných za získané mezi dnem vzniku pojistné události a pozdějším dnem: a) Dánské předčasné starobní důchody, jejichž výše je stanovena v souladu s právními předpisy platnými před 1. říjnem 1984. b) Německé invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se přihlíží k doplňkové době, a německé starobní důchody, u kterých se přihlíží k již získané doplňkové době. c) Italské důchody v případě celkové pracovní neschopnosti (inabilitŕ). d) Lucemburské invalidní a pozůstalostní důchody. e) Finské zaměstnanecké důchody, u kterých se vezmou v úvahu budoucí doby podle vnitrostátních právních předpisů. f) Švédské invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se berou v úvahu teoretické doby pojištění, a švédské starobní důchody, u kterých se berou v úvahu teoretické doby již získané. 3. Dohody uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. b) bodě i) nařízení, které mají zabránit dvojímu nebo vícenásobnému započtení stejných získaných dob: Dohoda ze dne 20. července 1978 mezi vládou Lucemburského velkovévodství a vládou Spolkové republiky Německo o různých záležitostech sociálního zabezpečení. Severská úmluva o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.”; n) Příloha VI se mění takto: i) za bod “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO 1. Pro účely hlavy III kapitoly 1 nařízení je osoba pobírající důchod státního zaměstnance považována za důchodce. 2. Pro účely čl. 46 odst. 2 nařízení se doplatky příspěvků na doplňkové pojištění a doplňkovou dávku horníků podle rakouských právních předpisů neberou v úvahu. V těchto případech se částka vypočtená podle čl. 46 odst. 2 nařízení zvyšuje o doplatky příspěvků na doplňkové pojištění a doplňkovou dávku horníků. 3. Pro účely čl. 46 odst. 2 nařízení při uplatňování rakouských právních předpisů je za den vzniku nároku na důchod (Stichtag) považován den vzniku pojistné události. 4. Uplatňování nařízení nemá za následek snížení nároku na dávky na základě rakouských právních předpisů s ohledem na osoby, jejichž situace v oblasti sociálního zabezpečení utrpěla z důvodů politických, náboženských nebo z důvodů původu.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO 1. Ke stanovení, zda má být doba mezi událostí zakládající nárok na důchod a důchodovým věkem (budoucí doba) vzata v úvahu při výpočtu výše finského zaměstnaneckého důchodu, se pro splnění podmínky bydliště ve Finsku berou v úvahu doby pojištění nebo pobytu podle právních předpisů jiného členského státu. 2. Pokud zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost ve Finsku skončila a pojistná událost nastala během výkonu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v jiném členském státě a pokud důchod podle finských právních předpisů o zaměstnaneckých důchodech již nezahrnuje dobu mezi pojistnou událostí a důchodovým věkem (budoucí doba), berou se doby pojištění podle právních předpisů jiného členského státu v úvahu pro splnění podmínky budoucí doby, jako by šlo o doby pojištění ve Finsku. 3. Pokud finské právní předpisy stanoví, že finská instituce musí vyplácet příplatek z důvodu prodlení při vyřizování žádosti o důchod, považuje se žádost předložená orgánem jiného členského státu pro účely použití ustanovení finských právních předpisů týkajících se těchto příplatků za předloženou dnem, kdy byla spolu se všemi nezbytnými přílohami byla doručena příslušné instituci ve Finsku. N. ŠVÉDSKO 1. Při uplatňování čl. 18 odst. 1 pro účely stanovení nároku určité osoby na rodičovskou dávku jsou doby pojištění získané podle právních předpisů jiného členského státu než Švédska považovány za založené na stejných průměrných příjmech jako švédské doby pojištění, a připočtou se k nim. 2. Ustanovení nařízení o sčítání dob pojištění nebo dob bydlení se nevztahují na přechodná ustanovení švédských právních předpisů o nároku na příznivější výpočet základních důchodů osob majících bydliště ve Švédsku po stanovenou dobu přede dnem podání žádosti. 3. Za účelem stanovení nároku na invalidní nebo pozůstalostní důchod, který je založen zčásti na předpokládaných budoucích dobách pojištění, se má za to, že určitá osoba splňuje požadavky pojištění a příjmu stanovené švédskými právními předpisy, je-li jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná účastníkem systému pojištění nebo bydlení jiného členského státu. 4. Podle podmínek stanovených švédskými právními předpisy se roky péče o malé děti považují za doby pojištění pro účely doplňkového důchodu, a to i když dotyčné dítě a osoba bydlí v jiném členském státě, pokud je tato osoba pečující o dítě na rodičovské dovolené v souladu s ustanoveními zákona o nároku na dovolenou na výchovu dítěte.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; o) Příloha VII se nahrazuje tímto: “PŘÍLOHA VII (čl. 14c odst. 1 písm. b) nařízení) Případy, kdy osoba současně podléhá právním předpisům dvou členských států 1. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Belgii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě kromě Lucemburska. Na Lucembursko se vztahuje výměna dopisů ze dnů 10. a 12. července 1968 mezi Belgií a Lucemburskem. 2. Pokud je osoba, která má bydliště v Dánsku, samostatně výdělečně činná v Dánsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 3. Pro systém úrazového pojištění pro zemědělce a pro systém starobního pojištění pro zemědělce: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství v Německu a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 4. Pokud je osoba, která má bydliště ve Španělsku, samostatně výdělečně činná ve Španělsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 5. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná ve Francii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě kromě Lucemburska. 6. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství ve Francii a vykonává závislou činnost v Lucembursku. 7. Pro systém důchodového pojištění pro samostatně výdělečně činné osoby: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Řecku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 8. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Itálii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 9. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Rakousku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 10. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Portugalsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 11. Pokud je osoba, která má bydliště ve Finsku, samostatně výdělečně činná ve Finsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 12. Pokud je osoba, která má bydliště ve Švédsku, samostatně výdělečně činná ve Švédsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.” 2. 372 R 0574: Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27. 3. 1972, s. 1), změněné a aktualizované: – 383 R 2001: nařízením Rady (EHS) č. 2001/83 ze dne 2. června 1983 (Úř. věst. L 230, 22. 8. 1983, s. 6), a následně ve znění: – 385 R 1660: nařízení Rady (EHS) č. 1660/85 ze dne 13. června 1985 (Úř. věst. L 160, 20. 6. 1985, s. 1), – 385 R 1661: nařízení Rady (EHS) č. 1661/85 ze dne 13. června 1985 (Úř. věst. L 160, 20. 6. 1985, s. 7), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). – 386 R 0513: nařízení Rady (EHS) č. 513/86 ze dne 26. února 1986 (Úř. věst. L 51, 28. 2. 1986, s. 44), – 386 R 3811: nařízení Rady (EHS) č. 3811/86 ze dne 11. prosince 1986 (Úř. věst. L 355, 16. 12. 1986, s. 5), – 389 R 1305: nařízení Rady (EHS) č. 1305/89 ze dne 11. května 1989 (Úř. věst. L 131, 13. 5. 1989, s. 1), – 389 R 2332: nařízení Rady (EHS) č. 2332/89 ze dne 18. července 1989 (Úř. věst. L 224, 2. 8. 1989, s. 1), – 389 R 3427: nařízení Rady (EHS) č. 3427/89 ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 331, 16. 11. 1989, s. 1), – 391 R 2195: nařízení Rady (EHS) č. 2195/91 ze dne 25. června 1991 (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1991, s. 2), – 392 R 1248: nařízení Rady (EHS) č. 1248/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19. 5. 1992, s. 7), – 392 R 1249: nařízení Rady (EHS) č. 1249/92 ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 136, 19. 5. 1992, s. 28), – 393 R 1945: nařízení Rady (EHS) č. 1945/93 ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 181, 23. 7. 1993, s. 1), a) Příloha 1 se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO 1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (spolkový ministr práce a sociálních věcí), Wien. 2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (spolkový ministr pro životní prostředí, mládež a rodinu), Wien”. ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly které znějí: “M. FINSKO Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovĺrdsministeriet (ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví), Helsinki. N. ŠVÉDSKO Regeringen (Socialdepartementet) [vláda (ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí)], Stockholm.”; iii) dosavadní oddíl ”L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; b) Příloha 2 se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Příslušnost rakouských orgánů se řídí rakouskými právními předpisy, není-li dále stanoveno jinak: 1. Nemocenské pojištění: a) Pokud má dotyčná osoba bydliště na území jiného členského státu a Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) je příslušná k pojištění a podle rakouských právních předpisů nemůže být o místní příslušnosti rozhodnuto, místní příslušnost se určí takto: – Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) příslušná pro poslední zaměstnání v Rakousku, nebo – Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) příslušná pro poslední bydliště v Rakousku, nebo – jestliže neměla zaměstnání, u kterého byla Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) příslušná, nebo neměla bydliště v Rakousku, je příslušná Wiener Gebietskrankenkasse (Vídeňská oblastní nemocenská pokladna), Wien. b) Pro účely uplatnění oddílu 5 kapitoly 1 části III nařízení v souvislosti s článkem 95 prováděcího nařízení ve vztahu k náhradám nákladů na dávky osobám majícím nárok na důchod podle spolkového zákona ze dne 9. září 1955 o všeobecném sociálním pojištění (ASWG): Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. Náhrada nákladů se uskuteční z příspěvků na nemocenské pojištění důchodců vybíraných uvedeným hlavním svazem. 2. Důchodové pojištění: Při určení instituce příslušné pro vyplácení některé dávky se vezmou v úvahu pouze doby pojištění podle rakouských právních předpisů. 3. Pojištění pro případ nezaměstnanosti: a) pro nahlášení nezaměstnanosti: Arbeitsamt (úřad práce) příslušný pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby. b) pro vydání formulářů č. E 301, E 302 a E 303: Arbeitsamt (úřad práce) příslušný pro místo zaměstnání dotyčné osoby. 4. Rodinné dávky: a) rodinné dávky s výjimkou Karenzurlaubsgeld (zvláštní mateřský příspěvek): Finanzamt (finanční úřad). b) Karenzulabsgeld (zvláštní mateřský příspěvek): Arbeitsamt (úřad práce) příslušný pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO 1. Nemoc a mateřství: a) peněžité dávky: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, nebo zaměstnanecký fond, u kterého je dotyčná osoba pojištěna; b) věcné dávky: i) náhrady v rámci nemocenského pojištění: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, nebo zaměstnanecký fond, u kterého je dotyčná osoba pojištěna; ii) veřejné zdravotnické a nemocniční služby: místní zařízení, která poskytují služby v rámci systému. 2. Stáří, invalidita a úmrtí (důchody): a) státní důchody: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, nebo b) zaměstnanecké důchody: instituce zaměstnaneckých důchodů, která přiznává a vyplácí důchody. 3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: instituce pojištění, která je příslušná pro úrazové pojištění dotyčné osoby. 4. Pohřebné: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, nebo instituce pojištění, která je příslušná pro vyplácení dávek v případě úrazového pojištění. 5. Nezaměstnanost: a) základní systém: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, nebo b) systém závislý na příjmu: příslušný fond nezaměstnanosti. 6. Rodinné dávky: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki. N. ŠVÉDSKO 1. Pro všechny případy s výjimkou dávek v nezaměstnanosti: a) obecně: úřad sociálního pojištění, u kterého je dotyčná osoba pojištěna; b) pro námořníky, kteří nemají bydliště ve Švédsku: Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Obecná sociální pojišťovna v Göteborgu, oddělení pro námořníky); c) pro účely použití článků 35 až 59 prováděcího nařízení na osoby nemající bydliště ve Švédsku: Stockholms läns allmänna försäkringskassa, Utlandsavdelningen (Obecná sociální pojišťovna pro stockholmský kraj, zahraniční oddělení); d) pro účely použití článků 60 až 77 prováděcího nařízení na osoby, s výjimkou námořníků, nemající bydliště ve Švédsku: – správa sociálního pojištění příslušná pro místo, kde došlo k pracovnímu úrazu nebo se objevila nemoc z povolání, nebo – Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Obecná sociální pojišťovna pro stockholmský kraj, zahraniční oddělení). 2. Pro dávky v nezaměstnanosti: – Arbetsmarknadsstyrelsen (Státní rada trhu práce).”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl ”O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; c) Příloha 3 se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO 1. Nemocenské pojištění: a) ve všech případech, s výjimkou článků 27 a 29 nařízení a článků 30 a 31 prováděcího nařízení ve vztahu k instituci místa bydliště důchodce uvedené v článku 27 nařízení: Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) příslušná pro místo bydliště nebo pobytu dotyčné osoby; b) pro účely článků 27 a 29 nařízení a článků 30 a 31 prováděcího nařízení ve vztahu k instituci místa bydliště důchodce uvedené v článku 27 nařízení: příslušná instituce. 2. Důchodové pojištění: a) Podléhá-li dotyčná osoba rakouským právním předpisům s výjimkou článku 53 prováděcího nařízení: příslušná instituce; b) ve všech ostatních případech s výjimkou článku 53 prováděcího nařízení: Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Důchodová pojišťovna pro zaměstnance), Wien; c) pro účely článku 53 prováděcího nařízení: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. 2. Úrazové pojištění: a) věcné dávky: – Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) příslušná pro místo bydliště nebo pobytu dotyčné osoby; – nebo může tyto dávky přiznat Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Ústav obecného úrazového pojištění), Wien. b) peněžité dávky: i) ve všech případech s výjimkou článku 53 ve spojení s článkem 77 prováděcího nařízení: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Ústav obecného úrazového pojištění),Wien; ii) pro účely článku 53 ve spojení s článkem 77 prováděcího nařízení: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. 4. Pojištění pro případ nezaměstnanosti: Arbeitsamt (úřad práce) příslušný pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby. 5. Rodinné dávky: a) rodinné dávky s výjimkou Karenzurlaubsgeld (zvláštní mateřský příspěvek): Finanzamt (finanční úřad) příslušný pro místo bydliště nebo pobytu příjemce); b) Karenzurlaubsgeld (zvláštní mateřský příspěvek): Arbeitsamt (úřad práce) příslušný pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby).”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO 1. Nemoc a mateřství: a) peněžité dávky: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki; b) věcné dávky: i) náhrady v rámci nemocenského pojištění: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, ii) veřejné zdravotnické a nemocniční služby: místní zařízení, která poskytují služby v rámci systému. 2. Stáří, invalidita a úmrtí (důchody): a) státní důchody: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, nebo b) zaměstnanecké důchody: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústřední ústav důchodového pojištění), Helsinki. 3. Pohřebné: Obecné pohřebné: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki. 4. Nezaměstnanost: a) základní systém: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki. b) systém závislý na příjmu: i) v případě článku 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, ii) v ostatních případech: příslušný fond nezaměstnanosti, u kterého je dotyčná osoba pojištěna. 5. Rodinné dávky: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki. N. ŠVÉDSKO 1. Pro všechny případy s výjimkou dávek v nezaměstnanosti: úřad sociálního pojištění místa bydliště nebo pobytu. 2. Pro dávky v nezaměstnanosti: okresní rada trhu práce místa bydliště nebo místa pobytu.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; d) Příloha 4 se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO 1. Nemocenské, úrazové a důchodové pojištění: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. 2. Pojištění pro případ nezaměstnanosti: a) vztahy s Německem: Landesarbeitsamt Salzburg (Zemský úřad práce Salcburk), Salzburg; b) ve všech ostatních případech: Landesarbeitsamt Wien (Zemský úřad práce Vídeň), Wien. 3. Rodinné dávky: a) rodinné dávky s výjimkou Karenzurlaubsgeld (zvláštní mateřský příspěvek): Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (spolkové ministerstvo pro životní prostředí, mládež a rodinu), Wien; b) Karenzurlaubsgeld (zvláštní mateřský příspěvek): Landesarbeitsamt Wien (Zemský úřad práce Vídeň), Wien.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO 1. Nemocenské a mateřské pojištění, státní důchody, rodinné dávky, dávky v nezaměstnanosti a pohřebné: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki. 2. Zaměstnanecké důchody: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústřední ústav důchodového pojištění), Helsinki. 3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto / Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Svaz úrazových pojišťoven), Helsinki. N. ŠVÉDSKO 1. Pro všechny případy s výjimkou dávek v nezaměstnanosti: Riksförsäkringsverket (Státní rada sociálního pojištění). 2. Pro dávky v nezaměstnanosti: Arbetsmarknadsstyrelsen (Státní rada trhu práce).”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; e) Příloha 5 se mění takto: i) za oddíl “9. BELGIE–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “10. BELGIE–RAKOUSKO Žádné.”; ii) dosavadní oddíl “10. BELGIE–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “11. BELGIE–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “12. BELGIE–FINSKO Neuplatňuje se. 13. BELGIE–ŠVÉDSKO Neuplatňuje se.”; iii) dosavadní oddíl “11. BELGIE–spojené království” se označuje jako oddíl “14. BELGIE–spojené království” a následující oddíly se označují takto: “15. DÁNSKO–NĚMECKO” “16. DÁNSKO–ŠPANĚLSKO” “17. DÁNSKO–FRANCIE” “18. DÁNSKO–ŘECKO” “19. DÁNSKO–IRSKO” “20. DÁNSKO–ITÁLIE” “21. DÁNSKO–LUCEMBURSKO” “22. DÁNSKO–NIZOZEMSKO”; iv) za oddíl ”22. DÁNSKO-NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “23. DÁNSKO–RAKOUSKO Žádné.”; v) dosavadní oddíl “20. DÁNSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “24. DÁNSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “25. DÁNSKO–FINSKO Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad na základě čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady na věcné dávky v nemoci a v mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky). 26. DÁNSKO–ŠVÉDSKO Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad na základě čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady na věcné dávky v nemoci a v mateřství, při pracovních úrazech a nemocech z povolání a v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky).”; vi) dosavadní oddíl “21. DÁNSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “27. DÁNSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “28. NĚMECKO– ŠPANĚLSKO” “29. NĚMECKO–FRANCIE” “30. NĚMECKO–ŘECKO” “31. NĚMECKO–IRSKO” “32. NĚMECKO–ITÁLIE” “33. NĚMECKO–LUCEMBURSKO” “34. NĚMECKO–NIZOZEMSKO”; vii) za oddíl “34. NĚMECKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “35. NĚMECKO–RAKOUSKO Oddíl II bod 1 a oddíl III dohody ze dne 2. srpna 1979 provádějící Úmluvu o pojištění pro případ nezaměstnanosti ze dne 19. července 1978.”; viii) dosavadní oddíl “29. NĚMECKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “36. NĚMECKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “37. NĚMECKO–FINSKO Žádné. 38. NĚMECKO-ŠVÉDSKO Žádné.”; ix) dosavadní oddíl “30. NĚMECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “39. NĚMECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “40. ŠPANĚLSKO–FRANCIE” “41. ŠPANĚLSKO–ŘECKO” “42. ŠPANĚLSKO–IRSKO” “43. ŠPANĚLSKO–ITÁLIE” “44. ŠPANĚLSKO–LUCEMBURSKO” “45. ŠPANĚLSKO–NIZOZEMSKO”; x) za oddíl “45. ŠPANĚLSKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “46. ŠPANĚLSKO–RAKOUSKO Žádné.”; xi) dosavadní oddíl “37. ŠPANĚLSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “47. ŠPANĚLSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “48. ŠPANĚLSKO–FINSKO Žádné. 49. ŠPANĚLSKO–ŠVÉDSKO Žádné.”; xii) dosavadní oddíl “38. ŠPANĚLSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “50. ŠPANĚLSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “51. FRANCIE–ŘECKO” “52. FRANCIE–IRSKO” “53. FRANCIE–ITÁLIE” “54. FRANCIE–LUCEMBURSKO” “55. FRANCIE–NIZOZEMSKO”; xiii) za oddíl “55. FRANCIE–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “56. FRANCIE–RAKOUSKO Žádné.”; xiv) dosavadní oddíl “44. FRANCIE–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “57. FRANCIE–PORTUGALSKO” a následující oddíly se označují takto:“58. FRANCIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” “59. ŘECKO–IRSKO” “60. ŘECKO–ITÁLIE” “61. ŘECKO–LUCEMBURSKO” “62. ŘECKO–NIZOZEMSKO”; xv) za oddíl “62. ŘECKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “63. ŘECKO–RAKOUSKO Žádné.”; xvi) dosavadní oddíl “50. ŘECKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “64. ŘECKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “65. ŘECKO–FINSKO Žádné. 66. ŘECKO–ŠVÉDSKO Žádné.”; xvii) dosavadní oddíl “51. ŘECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “67. ŘECKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “68. IRSKO–ITÁLIE” “69. IRSKO–LUCEMBURSKO” “70. IRSKO–NIZOZEMSKO”; xviii) za oddíl “70. IRSKO–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “71. IRSKO–RAKOUSKO Žádné.”; xix) dosavadní oddíl “55. IRSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “72. IRSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “73. IRSKO–FINSKO Neuplatňuje se. 74. IRSKO–ŠVÉDSKO Neuplatňuje se.”; xx) dosavadní oddíl “56. IRSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “75. IRSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a následující oddíly se označují takto: “76. ITÁLIE–LUCEMBURSKO” “77. ITÁLIE–NIZOZEMSKO”; xxi) za oddíl “77. ITÁLIE–NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “78. ITÁLIE–RAKOUSKO Žádné.”; xxii) dosavadní oddíl “59. ITÁLIE–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “79. ITÁLIE–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “80. ITÁLIE–FINSKO Neuplatňuje se. 81. ITÁLIE–ŠVÉDSKO Žádné.”; xxiii) dosavadní oddíly “60. ITÁLIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a “61. LUCEMBURSKO–NIZOZEMSKO” se označují jako oddíly “82. ITÁLIE–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a “83. LUCEMBURSKO–NIZOZEMSKO” a vkládá se nový oddíl, který zní: “84. LUCEMBURSKO–RAKOUSKO Žádné.”; xxiv) dosavadní oddíl “62. LUCEMBURSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “85. LUCEMBURSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “86. LUCEMBURSKO–FINSKO Dohoda o náhradě ze dne 24. února 1994, přijatá na základě čl. 36 odst. 3 a čl. 63 odst. 3 nařízení. 87. LUCEMBURSKO–ŠVÉDSKO Žádné.”; xxv) dosavadní oddíl “61. LUCEMBURSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “88. LUCEMBURSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a vkládá se nový oddíl, který zní: “89. NIZOZEMSKO–RAKOUSKO Dohoda ze dne 17. listopadu 1993 o náhradě nákladů sociálního zabezpečení.”; xxvi) dosavadní oddíl “64. NIZOZEMSKO–PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “90. NIZOZEMSKO–PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “91. NIZOZEMSKO–FINSKO Dohoda o náhradě ze dne 26. ledna 1994, přijatá na základě čl. 36 odst. 3 a čl. 63 odst. 3 nařízení. 92. NIZOZEMSKO–ŠVÉDSKO Žádné.”; xxvii) dosavadní oddíl “65. NIZOZEMSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “93. NIZOZEMSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “94. RAKOUSKO–PORTUGALSKO Žádné. 95. RAKOUSKO–FINSKO Žádné. 96. RAKOUSKO–ŠVÉDSKO Dohoda ze dne 22. prosince 1993 o náhradě nákladů v oblasti sociálního zabezpečení. 97. RAKOUSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ a) Ustanovení čl. 18 odst. 1 a 2 dohody ze dne 10. listopadu 1980 provádějící úmluvu o sociálním zabezpečení ze dne 22. července 1980, ve znění dodatkových úmluv č. 1 ze dne 26. března 1986 a č. 2 ze dne 4. června 1993, s ohledem na osoby, které nemohou uplatňovat nárok podle hlavy III kapitoly 1 nařízení; b) Ustanovení čl. 18 odst. 1 a 2 uvedené dohody, pokud jde o osoby, které mohou uplatňovat nárok podle hlavy III kapitoly 1 nařízení, s tím, že u rakouských státních příslušníků s bydlištěm na území Rakouska a u státních příslušníků Spojeného království s bydlištěm na území Spojeného království (s výjimkou Gibraltaru) se formulář E 111 u všech dávek, které jsou zahrnuty uvedeným formulářem, nahrazuje příslušným pasem. 98. PORTUGALSKO–FINSKO Neuplatňuje se. 99. PORTUGALSKO–ŠVÉDSKO Žádné.”; xxviii) dosavadní oddíl “66. PORTUGALSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “100. PORTUGALSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “101. FINSKO–ŠVÉDSKO Článek 23 Severské úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992: dohoda o vzájemném zřeknutí se náhrad na základě čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení (náklady na věcné dávky v nemoci a v mateřství a při pracovních úrazech a nemocech z povolání a v nezaměstnanosti) a čl. 105 odst. 2 prováděcího nařízení (náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky). 102. FINSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné. 103. ŠVÉDSKO–SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; f) Příloha 6 se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Přímá platba.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Přímá platba. N. ŠVÉDSKO Přímá platba.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; g) Příloha 7 se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Österreichische Nationalbank (Rakouská národní banka), Wien”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab, Helsingfors (S. A Postipankki Helsinki). N. ŠVÉDSKO Žádné.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; h) Příloha 8 se nahrazuje tímto: “Příloha 8 POSKYTOVÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK (čl. 4 odst. 8, čl. 10a odst. 1 písm. d) a článek 122 prováděcího nařízení) Ustanovení čl. 10a odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení se vztahuje na: A. Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné a) s referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi: – Belgií a Německem, – Belgií a Španělskem, – Belgií a Francií, – Belgií a Řeckem, – Belgií a Irskem, – Belgií a Lucemburskem, – Belgií a Rakouskem, – Belgií a Portugalskem, – Belgií a Finskem, – Belgií a Švédskem, – Belgií a Spojeným královstvím, – Německem a Španělskem, – Německem a Francií, – Německem a Řeckem, – Německem a Irskem, – Německem a Lucemburskem, – Německem a Rakouskem, – Německem a Finskem, – Německem a Švédskem, – Německem a Spojeným královstvím, – Španělskem a Rakouskem, – Španělskem a Finskem, – Španělskem a Švédskem, – Francií a Lucemburskem, – Francií a Rakouskem, – Francií a Finskem, – Francií a Švédskem, – Irskem a Rakouskem, – Irskem a Švédskem, – Lucemburskem a Rakouskem, – Lucemburskem a Finskem, – Lucemburskem a Švédskem, – Nizozemskem a Rakouskem, – Nizozemskem a Finskem, – Nizozemskem a Švédskem, – Rakouskem a Portugalskem, – Rakouskem a Finskem, – Rakouskem a Švédskem – Rakouskem a Spojeným královstvím, – Portugalskem a Francií, – Portugalskem a Irskem, – Portugalskem a Lucemburskem, – Portugalskem a Finskem, – Portugalskem a Švédskem, – Portugalskem a Spojeným královstvím, – Finskem a Švédskem, – Finskem a Spojeným královstvím, – Švédskem a Spojeným královstvím. b) s referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi: – Dánskem a Německem, – Nizozemskem a Německem, Dánskem, Francií, Lucemburskem, Portugalskem. B. Osoby samostatně výdělečně činné S referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi: – Belgií a Nizozemskem. C. Zaměstnané osoby S referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve v vztazích mezi: – Belgií a Nizozemskem.”; i) Příloha 9 se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Průměrné roční náklady na věcné dávky se vypočítají s přihlédnutím k dávkám poskytovaným Gebietskrankenkassen (oblastní nemocenské pokladny).”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: M. FINSKO Průměrné roční náklady na věcné dávky se vypočítají s přihlédnutím k systémům služeb veřejného zdraví a nemocničních služeb a k náhradám v rámci nemocenského pojištění a rehabilitace poskytovaným Kansaneläkelaitos /Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki. N. ŠVÉDSKO Průměrné roční náklady na věcné dávky se vypočítají s přihlédnutím k dávkám poskytovaným v rámci státního systému sociálního pojištění.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; j) Příloha 10 se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO 1. Pro účely použití čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení ve vztahu k dobrovolnému pojištění podle článku 16 spolkového zákona ze dne 9. září 1955 o všeobecném sociálním pojištění (ASVG) pro osoby mající bydliště mimo území Rakouska: Wiener Gebietskrankenkasse (Vídeňská oblastní nemocenská pokladna), Wien. 2. Pro účely použití čl. 14 bodu 1 písm. b) a článku 17 nařízení: Bundesminister für Arbeit und Soziales (spolkový ministr práce a sociálních věcí), Wien, v dohodě s Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fami-lie (spolkový ministr pro životní prostředí, mládež a rodinu) Vídeň. 3. Pro účely použití článků 11, 11a, 12a, 13 a 14 prováděcího nařízení: a) když dotyčná osoba podléhá rakouským právním předpisům a vztahuje se na ni nemocenské pojištění: příslušný orgán nemocenského pojištění. b) když dotyčná osoba podléhá rakouským právním předpisům a nevztahuje se na ni nemocenské pojištění: příslušný orgán úrazového pojištění, c) ve všech ostatních případech: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. 4. Pro účely použití čl. 38 odst. 1 a čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení: Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) příslušná pro místo bydliště rodinných příslušníků. 5. Pro účely použití čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: Arbeitsamt (úřad práce) příslušný pro poslední místo bydliště nebo pobytu zaměstnané osoby nebo pro poslední místo zaměstnání. 6. Pro účely použití čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení ve vztahu ke Karenzurlaubsgeld (zvláštní mateřský příspěvek): Arbeitsamt (úřad práce) příslušny pro poslední místo bydliště nebo pobytu zaměstnané osoby nebo pro poslední místo zaměstnání. 7. Pro účely použití: a) ustanovení čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve vztahu k článkům 36 a 63 nařízení: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. b) ustanovení čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve vztahu k článku 70 nařízení: Landesarbeitsamt Wien (Zemský úřad práce, Vídeň), Wien. 8. Pro účely použití článku 110 prováděcího nařízení: – příslušná instituce, nebo – neexistuje-li žádná rakouská příslušná instituce, instituce místa bydliště. 9. Pro účely použití čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien, přičemž platí, že náhrada nákladů na věcné dávky se uskuteční z příspěvků na nemocenské pojištění důchodců zaplacených uvedenému svazu.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO 1. Pro účely použití čl. 14 bodu 1 písm. b), čl. 14a bodu 1 písm. b) nařízení a čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústřední ústav důchodového pojištění), Helsinki. 2. Pro účely použití článku 10b prováděcího nařízení: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki. 3. Pro účely použití článků 36 a 90 prováděcího nařízení: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, a Työeläkelaitokset (orgány zaměstnaneckých důchodů) a Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústřední ústav důchodového pojištění), Helsinki. 4. Pro účely použití čl. 37 písm. b), čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki. 5. Pro účely použití článků 41 až 59 prováděcího nařízení: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, a Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústřední ústav důchodového zabezpečení), Helsinki. 6. Pro účely použití článků 60 až 67, 71, 75, 76 a 78 prováděcího nařízení: pojišťovací instituce v místě bydliště nebo pobytu určená: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto / Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Svaz úrazových pojišťoven), Helsinki. 7. Pro účely použití článků 80 a 81 prováděcího nařízení: příslušný fond nezaměstnanosti v případě dávek v nezaměstnanosti souvisejících s příjmy. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, v případě základních dávek v nezaměstnanosti. 8. Pro účely použití článků 102 a 113 prováděcího nařízení: Kansaneläkelaitos Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto / Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Svaz úrazových pojišťoven), Helsinki, v případě úrazového pojištění. 9. Pro účely použití článku 110 prováděcího nařízení: a) zaměstnanecké důchody: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústřední ústav důchodového pojištění), Helsinki, v případě zaměstnaneckých důchodů. b) pracovní úrazy, nemoci z povolání: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto / Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Svaz úrazových pojišťoven), Helsinki, v případě úrazového pojištění; c) v ostatních případech: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki. N. ŠVÉDSKO 1. Pro účely použití čl. 14 bodu 1, čl. 14a bodu 1, čl. 14b bodů 1 a 2 nařízení a čl. 11 odst. 1 písm. a) a čl. 11a odst. 1 prováděcího nařízení: úřad sociálního pojištění, u kterého je dotyčná osoba pojištěna. 2. Pro účely použití čl. 14 bodu 1 písm. b) a čl. 14a odst. 1 písm. b) v případech, kdy je osoba vyslána do Švédska: úřad sociálního pojištění místa, kde je vykonávána práce. 3. Pro účely použití čl. 14b bodů 1 a 2 v případech, kdy je osoba vyslána do Švédska na dobu delší než 12 měsíců: Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Správa sociálního pojištění v Göteborgu, oddělení pro námořníky). 4. Pro účely použití čl. 14 bodů 2 a 3 a čl. 14a bodů 2 a 3 nařízení: úřad sociálního pojištění místa bydliště. 5. Pro účely použití čl. 14a bodu 4 nařízení a čl. 11 odst. 1 písm. b), čl. 11a odst. 1 písm. b) a čl. 12a odst. 5 a 6 a odst. 7 písm. a) prováděcího nařízení: úřad sociálního pojištění místa, kde je vykonávána práce. 6. Pro účely použití článku 17 nařízení: a) úřad sociálního pojištění místa, kde je nebo bude práce vykonávána, a b) Riksförsäkringsverket (Státní rada sociálního pojištění), pro kategorie zaměstnaných osob nebo osob samostatně výdělečně činných. 7. Pro účely použití čl. 102 odst. 2: a) Riksförsäkringsverket (Státní rada sociálního pojištění); b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Státní rada trhu práce) pro dávky v nezaměstnanosti.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; k) Příloha 11 se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Žádné.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Žádné. N. ŠVÉDSKO Žádné.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”. 3. Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků: a) rozhodnutí č. 117 ze dne 7. července 1982 (Úř. věst. C 238, 7. 9. 1983, s. 3). Bod 2.2. rozhodnutí se nahrazuje tímto: “Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným subjektem: Belgie: Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad), Bruxelles. Dánsko: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Ředitelství pro sociální zabezpečení a péči), Křbenhavn. Německo: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Středisko pro zpracování dat Svazu německých důchodových pojišťoven), Würzburg. Španělsko: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Národní ústav sociálního zabezpečení), Madrid. Francie: Caisse nationale d’assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Národní fond starobního pojištění – Národní středisko zpracování dat migrujících pracovníků SCOM), Tours. Řecko: Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Ústav sociálního pojištění), Athena. Irsko: Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálních věcí), Dublin. Itálie: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Národní ústav sociální péče), Roma. Lucembursko: Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de sécurité sociale (Společné středisko zpracování dat, evidence pojištění a inkasa příspěvků institucí sociálního zabezpečení), Luxembourg. Nizozemsko: Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam. Rakousko: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. Portugalsko: Centro Nacional de Pensőes (Národní důchodové středisko), Lisboa. Finsko: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústřední ústav důchodového pojištění), Helsinki. Švédsko: Riksförsäkringsverket (Státní úřad sociálního pojištění), Stockholm. Spojené Království: Department of Social Security, Records Branch (Ministerstvo sociálního zabezpečení, oddělení evidence), Newcastle-upon-Tyne.”; b) Rozhodnutí č. 118 ze dne 20. dubna 1983 (Úř. věst. C 306, 12. 11. 1983, s. 2). Bod 2.4. rozhodnutí se nahrazuje tímto: “Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným subjektem: Belgie: Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad), Bruxelles. Dánsko: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Ředitelství pro sociální zabezpečení a péči), Křbenhavn. Německo: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Středisko pro zpracování dat Svazu německých důchodových pojišťoven), Würzburg. Španělsko: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Národní ústav sociálního zabezpečení), Madrid. Francie: Caisse nationale d’assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Národní fond starobního pojištění – Národní středisko zpracování dat migrujících pracovníků SCOM), Tours. Řecko: Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Ústav sociálního pojištění), Athena. Irsko: Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálních věcí), Dublin. Itálie: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Národní ústav sociální péče), Roma. Lucembursko: Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de sécurité sociale (Společné středisko zpracování dat, evidence pojištění a inkasa příspěvků institucí sociálního zabezpečení), Luxembourg. Nizozemsko: Sociale Verzekeringsbank (Sociálního pojišťovna), Amsterdam Rakousko: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. Portugalsko: Centro Nacional de Pensőes (Národní důchodové středisko), Lisboa. Finsko: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústřední ústav důchodového pojištění), Helsinki. Švédsko: Riksförsäkringsverket (Státní úřad sociálního pojištění), Stockholm. Spojené království: Department of Social Security, Records Branch (Ministerstvo sociálního zabezpečení, oddělení evidence), Newcastle-upon-Tyne.”; c) Rozhodnutí č. 135 ze dne 1. července 1987 (Úř. věst. C 281, 4. 11. 1988, s. 7). Bod 2.2. rozhodnutí se nahrazuje tímto: “očekávané nebo skutečné náklady uvedené dávky překračují tuto paušální výši: a) pro instituci místa bydliště v Belgii 20 000 BEF, b) pro instituci místa bydliště v Dánsku 3 600 DKK, c) pro instituci místa bydliště v Německu 1 000 DEM, d) pro instituci místa bydliště v Řecku 50 000 GRD, e) pro instituci místa bydliště v Španělsku 50 000 PTE, f) pro instituci místa bydliště ve Francii 2 900 FRF, g) pro instituci místa bydliště v Irsku 300 IEP, h) pro instituci místa bydliště v Itálii 590 000 ITL, i) pro instituci místa bydliště v Lucembursku 20 000 LUF, j) pro instituci místa bydliště v Nizozemsku 1 100 NLG, k) pro instituci místa bydliště v Rakousku 7 000 ATS, l) pro instituci místa bydliště v Portugalsku 60 000 ESP, m) pro instituci místa bydliště ve Finsku 3 000 FIM, n) pro instituci místa bydliště ve Švédsku 3 600 SEK, o) pro instituci místa bydliště ve Spojeném království 350 GBP.”; d) Rozhodnutí č. 136 ze dne 1. července 1987 (Úř. věst. C 64, 9. 3. 1988, s. 7). Příloha uvedeného rozhodnutí se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO Žádné.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO Žádné. N. ŠVÉDSKO Žádné.”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”. e) Rozhodnutí č. 150 ze dne 26. června 1992 (Úř. věst. C 229, 25. 8. 1993, s. 5). Příloha uvedeného rozhodnutí se mění takto: i) za oddíl “J. NIZOZEMSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “K. RAKOUSKO 1. Jde-li jen o rodinné dávky: příslušný Finanzamt (finanční úřad). 2. Ve všech ostatních případech: příslušná instituce důchodového pojištění.”; ii) dosavadní oddíl “K. PORTUGALSKO” se označuje jako oddíl “L. PORTUGALSKO” a vkládají se nové oddíly, které znějí: “M. FINSKO 1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, a 2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústřední ústav důchodového pojištění), Helsinki N. ŠVÉDSKO Pro příjemce mající bydliště ve Švédsku: úřad sociálního pojištění místa bydliště. Pro příjemce nemající bydliště ve Švédsku: Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Obecná sociální pojišťovna pro stockholmský kraj, zahraniční oddělení).”; iii) dosavadní oddíl “L. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako oddíl “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”. B. VOLNÝ POHYB PRACOVNÍKŮ 368 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257, 19. 10. 1968, s. 13). Poznámky pod čarou 1 a 2 v příloze se nahrazuje tímto: “(1) Belgickém, britském, dánském, finském, francouzském, irském, italském, lucemburském, německém, nizozemském, portugalském, rakouském, řeckém, španělském a švédském – podle země, která povolení vydává. (2) Belgičtí, britští, dánští, finští, francouzští, irští, italští, lucemburští, němečtí, nizozemští, portugalští, rakouští, řečtí, španělští a švédští – podle země, která povolení vydává.” C. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 382 D 0043: Rozhodnutí Komise 82/43/EHS ze dne 9. prosince 1981 o zřízení Poradního výboru pro rovné příležitosti žen a mužů (Úř. věst. L 20, 28. 1. 1982, s. 35), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) Ustanovení čl. 3 odst. 1 se nahrazuje tímto: “Výbor má dva členy nebo členky z každého členského státu.”. b) V článku 6 se druhá věta nahrazuje tímto: “K volbě je třeba dvoutřetinová většina přítomných členů (členek); požaduje se však nejméně polovina kladných hlasů.”. c) V článku 11 se věta “Požaduje se však nejméně dvanáct kladných hlasů.” nahrazuje větou “Požaduje se však nejméně polovina kladných hlasů.” D. pracovní právo 380 L 0987: Směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. L 283, 28. 10. 1980, s. 23), ve znění: – 387 L 0164: směrnice Rady 87/164/EHS ze dne 2. března 1987 (Úř. věst. L 66, 11. 3. 1987, s. 11). V příloze oddílu 1 (“Zaměstnanci s pracovní smlouvou nebo v pracovním poměru zvláštní povahy”) se doplňuje nový text, který zní: “F. RAKOUSKO 1. Členové orgánu právnické osoby, který odpovídá za statutární zastupování této právnické osoby. 2. Společníci oprávnění vykonávat dominantní vliv ve společnosti, i když je tento vliv založen na přenesení pravomoci. G. ŠVÉDSKO Zaměstnanec nebo pozůstalí po zaměstnanci, který sám nebo spolu se svými blízkými příbuznými vlastnil podstatnou část zaměstnavatelova podniku nebo činnosti a měl značný vliv na jeho činnost. To platí také v případě, je-li zaměstnavatel právnickou osobou bez podniku nebo činnosti.” E. zdraví a bezpečnost 1. 380 L 1107: Směrnice Rady 80/1107/EHS ze dne 27. listopadu 1980 o ochraně pracovníků před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci (Úř. věst. L 327, 3. 12. 1980, s. 8), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0642: směrnice Rady 88/642/EHS ze dne 16. prosince 1988 (Úř. věst. L 356, 24. 12. 1988, s. 74). V čl. 10 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 2. 382 L 0130: Směrnice Rady 82/130/EHS ze dne 15. února 1982 o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se na elektrická zařízení pro použití ve výbušném prostředí v plynujících dolech (Úř. věst. L 59, 2. 3. 1982, s. 10), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0035: směrnice Rady 88/35/EHS ze dne 2. prosince 1989 (Úř. věst. L 20, 26. 1. 1988, s. 28), – 391 L 0269: směrnice Rady 91/269/EHS ze dne 30. dubna 1991 (Úř. věst. L 134, 29. 5. 1991, s. 51). V čl. 7 odst. 2 se číslo “54” nahrazuje číslem “62”. 3. 388 D 0383: Rozhodnutí Komise 88/383/EHS ze dne 24. února 1988 o zlepšení informací v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci (Úř. věst. L 183, 14. 7. 1988, s. 34). V článku 3 se slova “24 členů” nahrazují slovy “dva členové z každého členského státu”. 4. 378 D 0618: Rozhodnutí Komise 78/618/EHS ze dne 28. června 1978 o zřízení Vědeckého poradního výboru pro zkoumání toxicity a ekotoxicity chemických sloučenin (Úř. věst. L 198, 22. 7. 1978, s. 17), ve znění: – 388 D 0241: rozhodnutí Komise 88/241/EHS ze dne 18. března 1988 (Úř. věst. L 105, 26. 4. 1988, s. 29). V článku 3 se číslo “24” nahrazuje číslem “30” a dvakrát uvedené číslo “12” se nahrazuje číslem “15”. 5. Rozhodnutí zástupců vlád členských států, kteří se sešli ve zvláštní Radě ministrů dne 9. července 1957 (Úř. věst. 28, 31. 8. 1957, s. 487/57), ve znění: – Rozhodnutí Rady ze dne 11. března 1965 zástupců vlád členských států, kteří se sešli ve zvláštní Radě ministrů (Úř. věst. 46, 22. 3. 1965, s. 698/65), – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). Příloha se mění takto: a) v čl. 3 prvním pododstavci se číslo “48” nahrazuje číslem “60”; b) v čl. 9 druhém pododstavci se slovo “šest” nahrazuje slovem “osm”; c) v čl. 13 třetím pododstavci se slova “ve všech devíti” nahrazuje slovy “ve všech”; d) v čl. 18 prvním pododstavci číslo “32” nahrazuje číslem “40”; e) v čl. 18 druhém pododstavci se číslo “25” nahrazuje číslem “31”. 6. 374 D 0325: Rozhodnutí Rady 74/325/EHS ze dne 27 června 1974 o zřízení Poradního výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. L 185 9. 7. 1974, p. 15), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 4 odst. 1 se číslo “72” nahrazuje číslem “90”. F. ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 393 D 0136: Rozhodnutí Rady 93/136/EHS ze dne 25. února 1993 o vypracování třetího akčního programu Společenství pro zdravotně postižené osoby (Helios II 1993-1996) (Úř. věst. L 56 9. 3. 1993, s. 30). a) V čl. 9 odst. 1 písm. a) se číslo “24” nahrazuje číslem “27”. b) V čl. 10 odst. 1 písm. b) se číslo “12” nahrazuje číslem “15”. G. RŮZNÉ 375 R 1365: Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30. 5. 1975, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V čl. 6 odst. 1 se číslo “39” nahrazuje číslem “48” a v písmenech a), b) a c) stejného odstavce se slovo “dvanáct” nahrazuje slovem “patnáct”. b) V čl. 10 odst. 1 se číslo “12” nahrazuje číslem “15”.
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti