Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :Zápis o podpisu Amsterodamské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: XV/CS 248 Zápis o podpisu Amsterodamské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty Zplnomocnění zástupci Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podepsali dne 2. října 1997 v Amsterodamu Amsterodamskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty. Při této příležitosti doprovodil zplnomocněný zástupce Belgického království svůj podpis touto poznámkou: “Tento podpis zavazuje rovněž Francouzské společenství, Vlámské společenství, Německy mluvící společenství, Valonský region, Vlámský region a Region hlavního města Bruselu.” Zplnomocněný zástupce Belgického království prohlásil, že Belgické království jako takové bude ve všech případech vázáno pro celé své území ustanoveními Amsterodamské smlouvy a že jedineě toto království jako takové nese plnou odpovědnost za dodržování povinností podesaných v této smlouvě. Zplnomocnění zástupci ostatních členských států to vzali na vědomí. V Lucemburku dne 22. října 1997. Předseda mezivládní konference Jacques POOS Generální tajemník Rady Evropské unie, tajemník mezivládní konference Jürgen TRUMPF Deklarace k článku K.7 Smlouvy o Evropské unii, ve znění Amsterodamské smlouvy Při příležitosi podpisu Amsterodamské smlouvy dne 2. října 1997 obdržela Italská republika, depozitář smlouvy, na základě článku K.7 Smlouvy o Evropské unii, ve znění Amsterodamské smlouvy, tato prohlášení: “Při podpisu Amsterodamské smlouvy prohlásily, že přijímají pravomoc Soudního dvora Evropských společenství za podmínek stanovených v čl. K.7 odst. 2 a 3: Belgické království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Lucemburské velkovévodství a Rakouská republika za podmínek stanovených v odst. 3 písm. b). Činíce uvedené prohlášení, vyhrazují si Belgické království, Spolková republika Německo, Lucemburské velkovévodství a Rakouská republika právo stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že pokud je otázka týkající se platnosti nebo výkladu aktu uvedeného v čl. K.7 odst. 1 vznesena ve věci projednávané před vnitrostátním soudem, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen předložit věc Soudnímu dvoru.” Dále Nizozemské království prohlásilo, že Nizozemsko přijímá pravomoc Soudního dvora Evropských společenství ve smyslu uvedeného článku K.7; jeho vláda dosud zkoumá, v souladu s odstavcem 3 uvedeného článku, zda může být možnost obrátit se na Soudní dvůr udělena i soudům jiným než těm, jejichž rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky.
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti