Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Rakouské republiky, Švédského království, Finské republiky a Norského království
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: XII. ENERGIE 1. 358 X 1101P0534: Rada ESAE: stanovy Zásobovací agentury Euratomu (Úř. věst. 27, 6. 12. 1958, s. 534/58), ve znění: – 373 D 0045: rozhodnutí Rady 73/45/Euratom ze dne 8. března 1973, kterým se mění stanovy Zásobovací agentury Euratomu v důsledku přistoupení nových členských států ke Společenství (Úř. věst. L 83, 30. 3. 1973, s. 20), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V článku V se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto: “1. Základní kapitál Agentury činí 4 416 000 evropských zúčtovacích jednotek. 2. Tento základní kapitál je rozdělen podle následujícího klíče: Belgie 4,38 % Dánsko 2,19 % Německo 15,33 % Řecko 4,38 % Španělsko 9,49 % Francie 15,33 % Irsko 0,73 % Itálie 15,33 % Lucembursko – Nizozemsko 4,38 % Rakousko 2,19 % Portugalsko 4,38 % Finsko 2,19 % Švédsko 4,38 % Spojené království 15,33 %”. b) V článku X se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto: “1. Zřizuje se Poradní výbor Agentury, který se skládá z padesáti dvou členů. 2. Počet míst se přiděluje státním příslušníkům členských států takto: Belgie 3 členové Dánsko 2 členové Německo 6 členů Řecko 3 členové Španělsko 5 členů Francie 6 členů Irsko 1 člen Itálie 6 členů Lucembursko – Nizozemsko 3 členové Rakousko 2 členové Portugalsko 3 členové Finsko 2 členové Švédsko 3 členové Spojené království 6 členů.” 2. 372 D 0443: Rozhodnutí Komise 72/443/ESUO ze dne 22. prosince 1972 o vyrovnání prodejních cen uhlí na společném trhu (Úř. věst. L 297, 30. 12. 1972, s. 45), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 386 S 2526: rozhodnutí Komise 2526/86/ESUO ze dne 31. července 1986 (Úř. věst. L 222, 8. 8. 1986, s. 8). V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí: “l) Rakousko; m) Finsko; n) Švédsko.”. 3. 377 D 0190: Rozhodnutí Komise 77/190/EHS ze dne 26. ledna 1977, kterým se provádí směrnice 76/491/EHS o postupu Společenství při získávání informací a konzultacích o cenách ropy a ropných produktů v rámci Společenství (Úř. věst. L 61, 5. 3. 1977, s. 34), ve znění: – 379 D 0607: rozhodnutí Komise 79/607/EHS ze dne 30. května 1979 (Úř. věst. L 170, 9. 7. 1979, s. 1), – 380 D 0983: rozhodnutí Komise 80/983/EHS ze dne 4. září 1980 (Úř. věst. L 281, 25. 10. 1980, s. 26), – 381 D 0883: rozhodnutí Komise 81/883/EHS ze dne 14. října 1981 (Úř. věst. L 324, 12. 11. 1981, s. 19), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V DODATKU A “NÁZVY ROPNÝCH PRODUKTŮ” se v tabulce doplňují slova: “ Č.řádku v ta- bulce 4 Názvy používané v členských státech RakouskoFinskoŠvédsko I. Pohonné hmoty 1 Superbenzin, SuperplusMoottoribensiini 99Motorbensin 98 2 Euro-Super 95Moottoribensiini 95, lyijytönMotorbensin 95, blyfri 3 Normalbenzin 4 DieselkraftstoffDieselöljyDieselolja II. Topná paliva pro domácnost 5 Gasöl für Heizzwecke (Heizöl extra leicht)Kevyt polttoöljyLätt eldningsolja 6 Heizöl leichtKevyt polttoöljy suurkiinteis tökäyttöönLätt eldningsolja för storfastighetsbruk 7 Heizöl mittelLämmityspetroliFotogen för uppvärmning III. Průmyslová paliva 8 Heizöl schwer HS 2Raskas polttoöljyTung brännolja 9 Heizöl schwer HS 1Raskas polttoöljy, vähärikkinenTung brännolja lĺgsvavlig “ b) V DODATKU B “SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT” se v tabulce doplňují slova: “ Rakousko Finsko Švédsko a) Benzin Super Benzin super – Super plus měrná váha (15C) oktanové číslo: RON MON spalné teplo (Kcal/kg) obsah olova (g/l) 0,725-0,780 nejméně 98,0 nejméně 87,0 – nejvýše 0,013 0,725–0,770 nejméně 99,0 nejméně 87,4 10 400 nejvýše 0,15 0,725–0,775 nejméně 98,0 nejméně 87,0 10 4001 nejvýše 0,15 b) Euro-Super 95 měrná váha (15C) oktanové číslo: RON MON spalné teplo (Kcal/kg) obsah olova (g/l) nejvýše 0,780 nejméně 95,0 nejméně 85,0 – nejvýše 0,013 0,725–0,770 nejméně 95,0 nejméně 85,0 10 400 nejvýše 0,003 0,725–0,780 nejméně 95,0 nejméně 85,0 10 4001 nejvýše 0,013 c) Benzin Normál bezolovnatý měrná váha (15C) oktanové číslo: RON MON spalné teplo (Kcal/kg) obsah olova (g/l) 0,725–0,780 nejméně 91,0 nejméně 82,5 – nejvýše 0,013 d) Motorová nafta měrná váha (15C) oktanové číslo: spalné teplo (Kcal/kg) obsah síry (%) 0,820–0,860 nejméně 49 – nejvýše 0,15 0,800–0,860 nejméně 45 10 250 nejvýše 0,20 0,800–0,860 nejméně 45 10 3001 nejvýše 0,20 .” c) V DODATKU C “SPECIFIKACE PALIV” se v tabulce doplňují slova: “ Rakousko Finsko Švédsko a) Topné oleje Plynový olej měrná váha (15C) spalné teplo (Kcal/kg) obsah síry (%) bod tuhnutí (C) nejvýše 0,845 - nejvýše 0,10 –8 0,820–0,860 10 250 < 0,2 < –15 0,820–0,8601 10 2001 nejvýše 0,2 nejvýše –6 Lehký topný olej měrná váha (15C) spalné teplo (Kcal/kg) obsah síry (%) bod tuhnutí (C) 0,900-0,935 — 0,20 -15 0,840–0,890 10 140 < 0,2 < -2 0,880–0,9201 10 0001 nejvýše 0,8 nejvýše 5 Střední topný olej měrná váha (15C) spalné teplo (Kcal/kg) obsah síry (%) bod tuhnutí (C) 0,900-0,980 - 0,60 0 Petrolej hustota (15C) spalné teplo (Kcal/kg) — — 0,775–0,820 10 300 Nejvýše 0,830 10 3501 b) Průmyslová paliva s vysokým obsahem síry měrná váha (15C) spalné teplo (Kcal/kg) obsah síry (%) s nízkým obsahem síry měrná váha (15C) spalné teplo (Kcal/kg) obsah síry (%) 0,970-1,030 — nejvýše 2,00 0,970-1,030 — nejvýše 1,00 < 1,040 9,460 <2,7 0,910–0,990 9,670 <1,0 1 - 0,920–0,9601 9,9001 nejvýše 0,8 (04) .” 4. 390 L 0377: Směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným velkoodběratelům (Úř. věst. L 185, 17. 7. 1990, s. 16) ve znění: – 393 L 0087: směrnice Komise 93/87/EHS ze dne 22. října 1993 (Úř. věst. L 277, 10. 11. 1993, s. 32). a) V příloze I bodu 11 se vkládají nové odrážky, které znějí: “– Rakousko Vídeň” “– Finsko celá země” “– Švédsko celá země”. b) V příloze II části I bodu 2 se vkládají nové odrážky, které znějí: “– Rakousko Horní Rakousko, Tyrolsko, Vídeň” “– Finsko celá země” “– Švédsko celá země”. 5. 390 L 0547: Směrnice Rady 90/547/EHS ze dne 29. října 1990 o přenosu elektřiny elektrizačními soustavami (Úř. věst. L 313, 13. 11. 1990, s. 30). V příloze se doplňují slova: “Rakousko Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG Tiroler Wasserkraftwerke AG Vorarlberger Kraftwerke AG Vorarlberger Illwerke AG přenosová síť vysokého a velmi vysokého napětí přenosová síť vysokého a velmi vysokého napětí přenosová síť vysokého a velmi vysokého napětí přenosová síť vysokého a velmi vysokého napětí” “Finsko Imatran Voima Oy/ IVO Voimansiirto Oy Teollisuuden Voimansiirto Oy přenosová síť vysokého a velmi vysokého napětí přenosová síť vysokého a velmi vysokého napětí” “Švédsko Affärsverket svenska kraftnät přenosová síť vysokého a velmi vysokého napětí” 6. 391 L 0296: Směrnice Rady 91/296/EHS ze dne 31. května 1991 o přepravě zemního plynu přepravními soustavami (Úř. věst. L 147, 12. 6. 1991, s. 37). V příloze se doplňují slova: “Rakousko ÖMV Aktiengesellschaft vysokotlaká přepravní soustava plynu” “Finsko Neste Oy vysokotlaká přepravní soustava plynu” “Švédsko Vattenfall Naturgas AB vysokotlaká přepravní soustava plynu” Sydgas AB vysokotlaká přepravní soustava plynu” 7. 392 D 0167: Rozhodnutí Komise 92/167/EHS ze dne 4. března 1992 o zřízení Výboru odborníků pro přenos elektřiny elektrizačními soustavami (Úř. věst. L 74, 20. 3. 1992, s. 43) Článek 4 se nahrazuje tímto: “Článek 4 Složení 1. Výbor se skládá z 20 členů, jmenovitě: – z patnácti zástupců sítí vysokého a velmi vysokého napětí provozovaných ve Společenství (jeden zástupce z každého členského státu), – ze tří nezávislých odborníků, jejichž odborné zkušenosti a kvalifikace v oblasti přenosu elektřiny jsou ve Společenství všeobecně uznávány, – z jednoho zástupce Eurelectric, – z jednoho zástupce Komise. 2. Členové výboru jmenuje Komise. Všech 15 zástupců elektrizačních soustav a zástupce Eurelectricu bude jmenováno po konzultaci s příslušnými místy na základě seznamu obsahujícího alespoň dva návrhy na obsazení každého místa.” XIII. CLA A DANĚ A. CLA I. TECHNICKÉ ÚPRAVY CELNÍHO KODEXU A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ a) Celní kodex 392 R 2913: Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19. 10. 1992, s. 1): a) V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto: “Celní území Společenství zahrnuje: – území Belgického království, – území Dánského království, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska, – území Spolkové republiky Německo, s výjimkou ostrova Helgoland a území Büsingen (smlouva ze dne 23. listopadu 1964 mezi Spolkovou republikou Německo a Švýcarskou konfederací), – území Španělského království, s výjimkou Ceuty a Melilly, – území Francouzské republiky, s výjimkou zámořských území a územních samosprávných celků, – území Řecké republiky, – území Irska, – území Italské republiky , s výjimkou obcí Livigno a Campione ďItalia a národních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí oblasti od Ponte Tresa k Porto Ceresio, – území Lucemburského velkovévodství, – území Nizozemského království v Evropě, – území Rakouské republiky, – území Portugalské republiky, – území Finské republiky včetně Aland, pokud bude učiněno prohlášení podle čl. 227 odst. 5 Smlouvy o ES, – území Švédského království, – území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Normanských ostrovů a ostrova Man.” b) Ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. a) se zrušuje. b) Prováděcí předpisy 393 R 2454: Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11. 10. 1993, s. 1) ve znění: – 393 R 3665: nařízení Komise (ES) č. 3665/93 ze dne 21. prosince 1993 (Úř. věst. L 335, 31. 12. 1993, s. 1). 1. V čl. 26 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto: “Osvědčení o pravosti se vztahují na hrozny, whisky a tabák, osvědčení o označení původu na víno a osvědčení o jakosti na dusičnan sodný.” 2. V tabulce v článku 26: a) u zboží vyjmenovaného v pořadovém čísle 2 se zrušuje: ve sloupci 5 slovo “Rakousko”; ve sloupci 6 slova “Agrarmarkt Austria AMA”; ve sloupci 7 slovo “Vídeň”. b) pořadové číslo 5 se zrušuje. 3. V čl. 27 odst. 2 se druhá odrážka nahrazuje tímto: “– u zboží, které je v tabulce v článku 26 uvedeno pod pořadovým číslem 4, bílý papír klížený ke psaní se žlutým okrajem o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2,”. 4. V čl. 29 odst. 1 se třetí odrážka nahrazuje tímto: “– šesti měsíců pro zboží uvedené v tabulce pod pořadovým číslem 7,”. 5. V čl. 62 třetím pododstavci se za slovy “emitido a posteriori” doplňují nové odrážky, které znějí: “– annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand, – utfärdat i efterhand.” 6. V čl. 75 odst. 1 písm. c) se zrušují slova: “Rakouska, Finska, Švédska nebo”. 7. Článek 80 se nahrazuje tímto: “Článek 80 Na původní výrobky ve smyslu tohoto oddílu se při dovozu do Společenství mohou vztahovat preferenční sazební opatření uvedená v článku 66 po předložení osvědčení o původu zboží na tiskopise A, jestliže toto osvědčení vydaly celní orgány Švýcarska na základě osvědčení o původu zboží na tiskopise A vydaného příslušnými orgány zvýhodněné země vývozu, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v článku 75 a jestliže Švýcarsko poskytuje Společenství pomoc tím, že umožňuje celním orgánům členských států ověřit pravost a pravdivost vydaných osvědčení. Kontrolní postup stanovený v článku 95 se použije přiměřeně. Lhůta uvedená v čl. 95 odst. 3 prvním pododstavci se prodlužuje na osm měsíců.” 8. Článek 96 se nahrazuje tímto: “Článek 96 Ustanovení čl. 75 odst. 1 písm. c) a článku 80 se použijí pouze v případě, že Norsko a Švýcarsko uplatňují v rámci preferenčních sazebních opatření, jež poskytují určitým výrobkům pocházejícím z rozvojových zemí, předpisy obdobné uvedeným ustanovením.” 9. V čl. 107 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand, – utfärdat i efterhand.” 10. V čl. 108 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT, – DUPLIKAT.” 11. V článku 163 se odstavec 2 nahrazuje tímto: “Celní hodnota zboží, které je po svém vstupu na celní území Společenství přepravováno do jiné části tohoto území přes a území Běloruska, Bulharska, České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenské republiky, Švýcarska nebo bývalé Jugoslávie v jejích hranicích ke dni 1. ledna 1991, se určuje na základě místa prvního vstupu zboží na celní území Společenství, je-li zboží dopravováno přímo přes území uvedených zemí po obvyklé dopravní cestě přes uvedené území do místa určení.” 12. V článku 163 se odstavec 4 nahrazuje tímto: “Odstavce 2 a 3 se vztahují i na vykládku nebo překládku zboží a na dočasné přerušení přepravy a na území Běloruska, Bulharska, České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenské republiky, Švýcarska a bývalé Jugoslávie v jejích hranicích ke dni 1. ledna 1991, pokud k nim dojde z přepravních důvodů.” 13. V čl. 280 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Yksinkertaistettu vienti/Förenklad export, – Förenklad export.” 14. V čl. 298 odst. 2 se v odrážce “v poli 104” doplňují nové pododrážky, které znějí: “– TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) No 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMĹL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORD-NING (EEG) Nr 2454/93), – SÄRSKILT ÄNDAMĹL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93);”. 15. V čl. 299 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMĹL, – SÄRSKILT ÄNDAMĹL.” 16. V čl. 303 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) No 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA)/SÄRSKILT ÄNDAMĹL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA). – SÄRSKILT ÄNDAMĹL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSRESTITUTIONER UTESLUTNA).” 17. V článku 318 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand, – utfärdat i efterhand.” 18. V čl. 335 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– ote/utdrag, – utdrag.” 19. V čl. 361 odst. 2 se za odrážku “– toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,” vkládají nové odrážky, které znějí: “– asetuksen (ETY) No 2454/93, 361 Artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93, – tillämpning av artikel 361.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93,”. 20. V čl. 371 se za odrážku “BEPERKTE GELDIGHEID – TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,” vkládají nové odrážky, které znějí: “– VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET – TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93, – BEGRÄNSAD GILTIGHET – TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,”. 21. V čl. 392 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande, – förenklat förfarande.” 22. V čl. 393 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– vapautettu allekirjoituksesta/befriad frĺn underskrift, – befriad frĺn underskrift.” 23 V čl. 402 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande, – förenklat förfarande.” 24 V čl. 404 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– vapautettu allekirjoituksesta/befriad frĺn underskrift, – befriad frĺn underskrift.” 25. V článku 464 se za odrážku “Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,” vkládají nové odrážky, které znějí: “– Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export frĺn Gemenskapen underkastad restriktioner, – Export frĺn Gemenskapen underkastad restriktioner,”. 26. V článku 464 se za odrážku “Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,” vkládají nové odrážky, které znějí: “– Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export frĺn Gemenskapen underkastad avgifter, – Export frĺn Gemenskapen underkastad avgifter,”. 27 V čl. 481 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/varor ej under transitering, – varor ej under transitering.” 28. V čl. 485 odst. 4 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Ote valvontakappaleesta:.............. (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar:.....(nummer och datum samt utfärdande kontor och land) – Utdrag ur kontrollexemplar:.....(nummer och datum samt utfärdande kontor och land)”. 29. V čl. 485 odst. 5 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– annettuja otteita ... (lukumäärä) – kopiot oheisina/... (antal) utfärdade utdrag – kopior bifogas, – ... (antal) utfärdade utdrag – kopior bifogas.” 30. V čl. 486 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand, – Utfärdat i efterhand.” 31. V čl. 492 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande, – Förenklat förfarande.” 32. V čl. 494 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad frĺn underskrift, – Befriad frĺn underskrift.” 33. V čl. 522 odst. 4 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– TK-tavaroita/NB-varor, – NB-varor.” 34. V čl. 601 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT, – DUPLIKAT.” 35. V čl. 610 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor, – AF/S-varor.” 36. V čl. 610 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Kauppapolitiikka/Handelspolitik, – Handelspolitik.” 37. V čl. 644 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– SJ/T-tavaroita/AF/R-varor, – AF/R-varor.” 38. V článku 711 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– VM-tavaroita/TI varor, – TI varor.” 39. V čl. 778 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT, – DUPLIKAT.” 40. V čl. 818 odst. 4 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– TK-tavaroita/VH-varor, – VH-varor.” 41. V čl. 849 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten, – Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.” 42. V čl. 849 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin ... (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet), – De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet).” 43. V čl. 849 odst. 3 se k odrážkám za slovem “nebo” doplňují nové odrážky, které znějí: “– Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu....(määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet), – Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet).” 44 V článku 855 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT, – DUPLIKAT.” 45. V čl. 882 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod, – Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex;”. 46. Příloha 1 se mění takto: V poli “13. Jazyk” se v kopiích 4 a 5 tiskopisu “Závazná informace o sazebním zařazení zboží” doplňují zkratky: “FI”, “SE”. 47. Příloha 6 se mění takto: Tiskopis “OSVĚDČENÍ O PRAVOSTI PRO FINSKOU VODKU” se nahrazuje tímto: “Zrušeno”. 48. Příloha 6a se mění takto: Tiskopis “OSVĚDČENÍ O PRAVOSTI PRO ŠVÉDSKOU VODKU” se nahrazuje tímto: “Zrušeno”. 49. Příloha 17 se mění takto: a) v poznámce I bodu 1 na zadní straně tiskopisu “Form A” v angličtině se čtyři sloupce začínající “Australia *” a končící “United Kingdom” nahrazují tímto: “Australia * European Community: Canada AustriaItaly Japan BelgiumLuxembourg New Zealand DenmarkNetherlands Switzerland FinlandPortugal United States of America FranceSpain GermanySweden GreeceUnited Kingdom”; Ireland b) v poznámce I bodu 1 na zadní straně tiskopisu “Formule A” ve francouzštině se čtyři sloupce začínající “Australie *” a končící “Royaume Uni” nahrazují tímto: “Australie * Communauté européenne: Canada AutricheIrelande États-Unis ďAmérique AllemagneItalie Japon BelgiqueLuxembourg Nouvelle-Zélande DanemarkPays-Bas Suisse EspagnePortugal FinlandeRoyaume-Uni FranceSučde”; Grčce c) poznámka III písm. b) bod 3 na zadní straně tiskopisu “Form A” v angličtině se nahrazuje tímto: “Japan, Switzerland and the European Community enter the letter “”W” in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: ”W” 96.18)”; d) poznámka III písm. b) bod 3 na zadní straně tiskopisu “Formule A” ve francoužštině se nahrazuje tímto: “Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d‘inscrire dans la case 8 la lettre ”W” suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douaničre (systčme harmonisé) (exemple: ”W” 96.18)”. 50. Příloha 18 se mění takto: a) poznámka I bod 1 v části 2 tiskopisu “Form APR” v angličtině se nahrazuje tímto: “Switzerland European Community: AustriaItaly BelgiumLuxembourg DenmarkNetherlands FinlandPortugal FranceSpain GermanySweden GreeceUnited Kingdom”; Ireland b) poznámka I bod 1 v části 2 tiskopisu “Formulaire APR” ve francouzštině se nahrazuje tímto: “Suisse Communauté européenne: AutricheIrelande AllemagneItalie BelgiqueLuxembourg DanemarkPays-Bas EspagnePortugal FinlandeRoyaume-Uni FranceSučde”. Grčce 51. V příloze 25 se doplňují nové tabulky, které znějí: SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 1. EVROPA Albánievšechna letiště77888885 Arménievšechna letiště90959494 Běloruskovšechna letiště72863380 Bosna a Hercegovinavšechna letiště48608780 Bulharskovšechna letiště80928986 Černá Horavšechna letiště55448585 Česká republikaBrno Ostrava Praha24 69 1232 86 1771 85 1121 78 97 Estonskovšechna letiště48487392 Faerské ostrovyvšechna letiště32282827 Gibraltarvšechna letiště0000 Gruzievšechna letiště98959293 SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 Chorvatskovšechna letiště43538177 Islandvšechna letiště60546765 Kyprviz Asie Litvavšechna letiště45676792 Lotyšskovšechna letiště63837175 Maďarskovšechna letiště72698677 Makedonie (bývalá jugoslávská republika)všechna letiště80929188 Maltavšechna letiště4444 Moldovavšechna letiště82908789 NorskoAlesund Bodř, Trondheim, Alta, Kirkenes, Bergen Kristiansand Oslo Stavanger11 93 67 36 799 59 38 18 5113 56 42 20 5214 54 34 15 41 PolskoBydhošť, Gdaňsk, Rzeszów, Wrocław Krakov Štětín, Varšava 44 66 0 58 64 83 0 74 64 79 0 70 50 73 0 67 RumunskoBukurešť všechna ostatní letiště81 7891 9786 8485 39 SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 RuskoGorkij, Kujbyšev, Perm Rostov, Volgograd Sankt-Peterburg Moskva, Orel Voroněž, Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk Chabarovsk, Vladivostok Omsk, Sverdlovsk87 73 85 84 8694 59 85 85 8790 92 85 88 9298 95 97 90 95 Slovenská republikaBratislava Košice, Prešov0 690 860 850 78 Slovinskovšechna letiště43528171 Srbskovšechna letiště78928383 ŠvýcarskoBasilej Bern Ženeva Curych0 5 8 60 6 8 40 5 6 30 4 6 2 Turecko (evropské)všechna letiště9109089 Turecko (asijské)Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trébizonde (Trabzon)32349393 Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van89869194 Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak85949093 UkrajinaKijev Lvov, Oděsa, Simferopoľ77 8589 9182 8887 88 SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 II. AFRIKA AlžírskoAlžír Annaba, Constantine El-Goléa11 10 3412 11 345 10 3210 9 31 Angolavšechna letiště65686564 Beninvšechna letiště58615656 Botswanavšechna letiště58615656 Burkina Fasovšechna letiště56595453 Burundivšechna letiště56585955 Čadvšechna letiště56595453 Džibutskovšechna letiště22232222 Egyptvšechna letiště22232222 Etiopievšechna letiště48514848 Gabonvšechna letiště58615756 Gambievšechna letiště26272536 Ghanavšechna letiště58615656 Guineavšechna letiště51534948 Guinea-Bissauvšechna letiště51534948 Jihoafrická republikavšechna letiště70757271 Kamerunvšechna letiště58615756 Kapverdy všechna letiště26272536 SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 Keňavšechna letiště57605753 Komoryvšechna letiště65676464 Kongovšechna letiště63666261 Lesothovšechna letiště58615656 Libérievšechna letiště51534948 LibyeBenghází, Tripolis Sebha14 3218 2816 2916 27 Madagaskarvšechna letiště65676464 Malawivšechna letiště57605753 Malivšechna letiště56595453 MarokoTanger, Tétouan jiná letiště0 100 100 90 9 Mauritánievšechna letiště26272536 Mauriciusvšechna letiště65676464 Mozambikvšechna letiště65676464 Namibievšechna letiště58615656 Nigervšechna letiště56595453 Nigérievšechna letiště58615656 Pobřeží slonovinyvšechna letiště58615656 Rovníková Guineavšechna letiště57605753 Rwandavšechna letiště56585955 Senegalvšechna letiště26272536 SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 Seychelyvšechna letiště65676464 Sierra Leonevšechna letiště51534948 Somálskovšechna letiště57605753 Středoafrická republikavšechna letiště50534948 Súdánvšechna letiště42454242 Sv. Helenavšechna letiště51534948 Sv. Tomáš a Principevšechna letiště51534948 Svazijskovšechna letiště58615656 Tanzánievšechna letiště57605753 Togovšechna letiště58615656 TuniskoDjerba Tunis11121010 Ugandavšechna letiště56585955 Zairvšechna letiště63666261 Zambievšechna letiště65676464 Zimbabwevšechna letiště65676464 SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 III. AMERIKA 1. Severní Amerika Grónskovšechna letiště78757371 KanadaEdmonton, Vancouver, Winnipeg84838180 Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto74747169 Spojené státy americkéAkron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington74747068 Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle59626059 Anchorage, Fairbanks, Juneau86818483 Honolulu87878585 Miami78787474 Portoriko76757272 SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 2. Střední Amerika Antilyvšechna letiště58595656 Bahamyvšechna letiště53545150 Belizevšechna letiště61615958 Bermudyvšechna letiště53545150 Curaçăovšechna letiště58595656 Dominikánská republikavšechna letiště53545150 Guatemalavšechna letiště61615958 Haitivšechna letiště53545151 Hondurasvšechna letiště61615958 Jamajkavšechna letiště61615958 Kostarikavšechna letiště61615958 Kubavšechna letiště61615958 Mexikovšechna letiště68666865 Nikaraguavšechna letiště61615958 Panamavšechna letiště61615958 Panenské ostrovyviz Antily Salvadorvšechna letiště61615968 3. Jižní Amerika Argentinavšechna letiště64666362 Arubavšechna letiště58595656 Bolívievšechna letiště64666362 Brazílievšechna letiště58595656 Ekvádorvšechna letiště58595656 Guyanavšechna letiště58595656 Chilevšechna letiště64666362 Kolumbievšechna letiště58595656 Paraguayvšechna letiště64666362 Peruvšechna letiště68595658 Surinamvšechna letiště58595658 Trinidad a Tobagovšechna letiště58595656 Uruguayvšechna letiště64666362 Venezuelavšechna letiště58595656 SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 IV. ASIE Afghánistánvšechna letiště94979697 Ázerbájdžánvšechna letiště98959293 Bahrajnvšechna letiště53569494 Bangladéšvšechna letiště94979697 Barmavšechna letiště94979697 Bhútánviz Nepál Brunejviz Malajsie Čínavšechna letiště94989899 Filipínyvšechna letiště96999798 Hongkongvšechna letiště96999798 Indievšechna letiště94979697 Indonésievšechna letiště96999798 Irákvšechna letiště79959394 Íránvšechna letiště90959494 Izraelvšechna letiště36393736 Japonskovšechna letiště96989899 Jemenská arabská republikavšechna letiště53569494 Jižní Koreavšechna letiště96999798 Jordánskovšechna letiště53569494 Kambodžavšechna letiště94979697 Katarvšechna letiště53569495 Kazachstánvšechna letiště92969496 Kuvajtvšechna letiště53569494 Kyprvšechna letiště33363434 Kyrgyzstánvšechna letiště92969496 Laosvšechna letiště94979697 Libanonvšechna letiště36393736 SEZNAM IX (Švédsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu GöteborgMalmöNorrköpingStockholm 1234567 Macaovšechna letiště96999798 Malajsievšechna letiště96999798 Maledivyvšechna letiště95989697 Maskat a Ománvšechna letiště53569495 Mongolskovšechna letiště95979799 Nepálvšechna letiště94979697 Ománviz Maskat a Omán Pákistánvšechna letiště94979697 Saúdská Arábievšechna letiště53569494 Severní Koreavšechna letiště94989899 Singapurvšechna letiště96999798 Spojené arabské emirátyvšechna letiště53569495 Srí Lankavšechna letiště95989697 Sýrievšechna letiště35383636 Tádžikistánvšechna letiště92969496 Thajskovšechna letiště94979697 Tchaj-wanvšechna letiště96999798 Tureckoviz Evropu Turkmenistánvšechna letiště92969496 Uzbekistánvšechna letiště92969496 Vietnamvšechna letiště94979697 IV. AUSTRÁLIE a OCEÁNIEvšechna letiště85878687 SEZNAM X (Rakousko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu InnsbruckKlagen-furtSalcburkVídeň 1234567 1. EUROPE Albánievšechna letiště71957887 Arménievšechna letiště85958997 Běloruskovšechna letiště50768193 Bosna a Hercegovinavšechna letiště60926680 Bulharskovšechna letiště72967683 Černá Horavšechna letiště69957590 Česká republikaBrno Ostrava Praha15 41 5622 50 4420 53 4939 87 32 Estonskovšechna letiště70857595 Faerské ostrovyvšechna letiště17172116 Gibraltarvšechna letiště0000 Gruzievšechna letiště84938897 Chorvatskovšechna letiště42603338 Islandvšechna letiště41384039 Kyprviz Asie Litvavšechna letiště68747693 Lotyšskovšechna letiště83799294 Maďarskovšechna letiště32553372 Makedonie (bývalá jugoslávská republika)všechna letiště72917888 Maltavšechna letiště8897 Moldovavšechna letiště69827796 NorskoAlesund, Bodř, Trondheim, Alta, Kirkenes Bergen Kristiansand Oslo Stavanger 6 29 11 17 25 6 26 9 16 22 6 29 10 17 25 6 27 9 17 20 PolskoBydhošť, Krakov, Gdaňsk, Rzeszňw Wrocław Štětín Varšava38 46 0 7347 54 0 6147 86 0 8280 69 0 82 RumunskoBukurešť všechna ostatní letiště69 6286 7875 6992 89 RuskoGorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd Sankt-Peterburg Moskva, Orel Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk Chabarovsk, Vladivostok Omsk, Sverdlovsk81 82 80 94 9181 83 86 97 9584 88 86 96 9497 96 96 99 99 Slovenská republikaBratislava Košice, Prešov0 560 440 490 32 Slovinskovšechna letiště34353634 Srbskovšechna letiště52756087 ŠvýcarskoBasilej Bern Ženeva Curych0 38 0 380 32 0 180 40 0 240 24 0 14 Turecko (evropské)všechna letiště13151416 Turecko (asijské)Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trébizonde (Trabzon)40444246 Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van85948997 Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak30343135 UkrajinaKijev Lvov, Oděsa, Simferopoľ70 7281 8477 7897 94 II. AFRIKA AlžírskoAlžír Annaba, Constantine El-Goléa20 20 5319 19 5219 18 5017 16 46 Angolavšechna letiště80798178 Beninvšechna letiště75767472 Botswanavšechna letiště84858383 Burkina Fasovšechna letiště74727470 Burundivšechna letiště68706869 Čadvšechna letiště74727470 Džibutskovšechna letiště61606862 Egyptvšechna letiště29313031 Etiopievšechna letiště61606862 Gabonvšechna letiště74737272 Gambievšechna letiště33323230 Ghanavšechna letiště75767472 Guineavšechna letiště64635360 Guinea-Bissauvšechna letiště64635360 Jihoafrická republikavšechna letiště84858383 Kamerunvšechna letiště74737272 Kapverdy všechna letiště33323230 Keňavšechna letiště69697170 Komoryvšechna letiště77777877 Kongovšechna letiště78787977 Lesothovšechna letiště84858383 Libérievšechna letiště64635360 LibyeBenghází, Tripolis Sebha45 2848 3045 2744 27 Madagaskarvšechna letiště77777877 Malawivšechna letiště69697170 Malivšechna letiště74727470 MarokoTanger, Tétouan jiná letiště0 140 130 130 12 Mauritánievšechna letiště33323230 Mauriciusvšechna letiště77777877 Mozambikvšechna letiště77777877 Namibievšechna letiště84858383 Nigervšechna letiště74727470 Nigérievšechna letiště75767472 Pobřeží slonovinyvšechna letiště75767472 Rovníková Guineavšechna letiště74737272 Rwandavšechna letiště68706869 Senegalvšechna letiště33323230 Seychelyvšechna letiště77777877 Sierra Leonevšechna letiště64645360 Somálskovšechna letiště69697170 Středoafrická republikavšechna letiště67696666 Súdánvšechna letiště55555756 Sv. Helenavšechna letiště74737272 Sv. Tomáš a Principevšechna letiště74737272 Svazijskovšechna letiště84858383 Tanzánievšechna letiště69697170 Togovšechna letiště75767472 TuniskoDjerba Tunis22222119 Ugandavšechna letiště68706869 Zairvšechna letiště78787977 Zambievšechna letiště77777877 Zimbabwevšechna letiště77777877 III. AMERIKA 1. Severní Amerika Grónskovšechna letiště64626361 KanadaEdmonton, Vancouver, Winnipeg88868685 Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto82798078 Spojené státy americkéAkron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington75737471 Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle65636462 Anchorage, Fairbanks, Juneau Honolulu Miami Portoriko91 79 60 5888 77 59 5689 78 59 5687 76 57 55 2. Střední Amerika Antilyvšechna letiště71717069 Bahamyvšechna letiště57565654 Belizevšechna letiště65636462 Bermudyvšechna letiště57565654 Curaçăovšechna letiště71707069 Dominikánská republikavšechna letiště57565654 Guatemalavšechna letiště57565654 Haitivšechna letiště57565654 Hondurasvšechna letiště65636462 Jamajkavšechna letiště65636462 Kostarikavšechna letiště65636462 Kubavšechna letiště65636462 Mexikovšechna letiště72707169 Nikaraguavšechna letiště65636462 Panamavšechna letiště65636462 Panenské ostrovyviz Antily Salvadorvšechna letiště65636462 3. Jižní Amerika Argentinavšechna letiště71717069 Arubavšechna letiště66656563 Bolívievšechna letiště71717069 Brazílievšechna letiště66656563 Ekvádorvšechna letiště66656563 Guyanavšechna letiště66656563 Chilevšechna letiště71717069 Kolumbievšechna letiště66656563 Paraguayvšechna letiště71717069 Peruvšechna letiště66656563 Surinamvšechna letiště66656563 Trinidad a Tobagovšechna letiště66656563 Uruguayvšechna letiště71717069 Venezuelavšechna letiště66656563 IV. ASIE Afghánistánvšechna letiště71757375 Ázerbájdžánvšechna letiště84938897 Bahrajnvšechna letiště52555355 Bangladéšvšechna letiště71757375 Bhútánviz Nepál Barmavšechna letiště94979697 Brunejviz Malajsie Čínavšechna letiště95989799 Filipínyvšechna letiště80828082 Hongkongvšechna letiště80828082 Indievšechna letiště71757375 Indonésievšechna letiště80828082 Irákvšechna letiště56605861 Íránvšechna letiště89969297 Izraelvšechna letiště28302830 Japonskovšechna letiště969897100 Jemenská arabská republikavšechna letiště61606862 Jižní Koreavšechna letiště80828082 Jordánskovšechna letiště28302830 Kambodžavšechna letiště94979697 Katarvšechna letiště52555355 Kazachstánvšechna letiště92969499 Kuvajtvšechna letiště52555355 Kyprvšechna letiště22482249 Kyrgyzstánvšechna letiště92969499 Laosvšechna letiště79818082 Libanonvšechna letiště28302830 Macaovšechna letiště80828082 Malajsievšechna letiště80828082 Maledivyvšechna letiště75777377 Maskat a Ománvšechna letiště52555355 Mongolskovšechna letiště95979699 Nepálvšechna letiště71757375 Ománviz Maskat a Omán Pákistánvšechna letiště71757375 Saúdská Arábievšechna letiště52555355 Severní Koreavšechna letiště95989799 Singapurvšechna letiště80828082 Spojené arabské emirátyvšechna letiště52555355 Srí Lankavšechna letiště75777377 Sýrievšechna letiště29322931 Tádžikistánvšechna letiště92969499 Tchaj-wanvšechna letiště80828082 Thajskovšechna letiště79818082 Tureckoviz evropské Turkmenistánvšechna letiště92969499 Uzbekistánvšechna letiště92969499 Vietnamvšechna letiště79818082 V. AUSTRÁLIE a OCEÁNIEvšechna letiště87888787 SEZNAM XI (Finsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu HelsinkiTampereTurku 1234567 1. EVROPA Albánievšechna letiště989497 Arménievšechna letiště1009395 Běloruskovšechna letiště1008188 Bosna a Hercegovinavšechna letiště989298 Bulharskovšechna letiště989297 Černá Horavšechna letiště989297 Česká republikaBrno Ostrava Praha51 97 6260 88 5966 95 65 Chorvatskovšechna letiště746974 Estonskovšechna letiště1002934 Faerské ostrovyvšechna letiště353738 Gibraltarvšechna letiště000 Gruzievšechna letiště1009295 Islandvšechna letiště606364 Kyprviz Asie Litvavšechna letiště1009790 Lotyšskovšechna letiště916763 Maďarskovšechna letiště984398 Makedonie (bývalá jugoslávská republika)všechna letiště989297 Maltavšechna letiště434 Moldovavšechna letiště1009293 NorskoAlesund, Bodř, Trondheim, Alta, Kirkenes Bergen Kristiansand Oslo Stavanger 9 36 20 8 32 10 41 21 14 39 10 41 23 16 38 SEZNAM XI (Finsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu HelsinkiTampereTurku 1234567 PolskoBydhošť, Krakov Gdaňsk, Rzeszów, Wrocław Štětín Varšava97 95 0 9684 76 0 8497 90 0 96 Rumunskovšechna letiště1009394 RuskoGorkij, Kujbyšev, Perm Rostov, Volgrad Sankt-Peterburg Moskva, Orel Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk Chabarovsk, Vladivostok Omsk, Sverdlovsk100 67 100 96 9588 33 77 95 9193 43 67 67 90 Slovenská republikaBratislava Košice0 970 880 95 Slovinskovšechna letiště726874 Srbskovšechna letiště949396 ŠvýcarskoBasilej Bern Ženeva Curych0 5 86 20 5 83 20 6 88 2 Turecko (evropské)všechna letiště1009397 Turecko (asijské)Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trébizonde (Trabzon)1009596 Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van1009496 Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak1009396 UkrajinaKijev Lvov, Oděsa, Simferopoľ100 10087 9092 93 SEZNAM XI (Finsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu HelsinkiTampereTurku 1234567 II. AFRIKA AlžírskoAlžír Annaba, Constantine El-Goléa9 8 289 8 289 8 29 Angolavšechna letiště626162 Beninvšechna letiště555455 Botswanavšechna letiště676667 Burkina Fasovšechna letiště504950 Burundivšechna letiště545334 Čadvšechna letiště504950 Džibutskovšechna letiště494747 Egyptvšechna letiště222122 Etiopievšechna letiště494747 Gabonvšechna letiště545353 Gambievšechna letiště232223 Ghanavšechna letiště555455 Guineavšechna letiště454545 Guinea-Bissauvšechna letiště454545 Jihoafrická republikavšechna letiště676667 Kamerunvšechna letiště545354 Kapverdy všechna letiště232223 Keňavšechna letiště565556 Komoryvšechna letiště636263 Kongovšechna letiště605960 Lesothovšechna letiště676667 Libérievšechna letiště454545 LibyeBenghází, Tripolis Sebha15 2615 2615 26 SEZNAM XI (Finsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu HelsinkiTampereTurku 1234567 Madagaskarvšechna letiště636263 Malawivšechna letiště565556 Malivšechna letiště504950 MarokoTanger, Tétouan jiná letiště0 80 80 8 Mauritánievšechna letiště232223 Mauriciusvšechna letiště636263 Mozambikvšechna letiště636263 Namibievšechna letiště676667 Nigervšechna letiště504950 Nigérievšechna letiště555455 Pobřeží slonovinyvšechna letiště555455 Rovníková Guineavšechna letiště454545 Rwandavšechna letiště545354 Senegalvšechna letiště232223 Seychelyvšechna letiště636263 Sierra Leonevšechna letiště454545 Somálskovšechna letiště565556 Středoafrická republikavšechna letiště545354 Súdánvšechna letiště424041 Sv. Helenavšechna letiště454545 Sv. Tomáš a Principevšechna letiště454545 Svazijskovšechna letiště676667 Tanzánievšechna letiště565556 Togovšechna letiště555455 TuniskoDjerba Tunis 9 9 9 Ugandavšechna letiště545354 Zairvšechna letiště605960 Zambievšechna letiště636263 Zimbabwevšechna letiště636263 SEZNAM XI (Finsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu HelsinkiTampereTurku 1234567 III. AMERIKA 1. Severní Amerika Grónskovšechna letiště656768 KanadaEdmonton, Vancouver, Winnipeg767778 Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto656566 Spojené státy americkéAkron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington646566 Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle565657 Anchorage, Fairbanks, Juneau Honolulu Miami Portoriko80 81 69 6780 82 69 6781 83 70 68 2. Střední Amerika Antilyvšechna letiště545354 Bahamyvšechna letiště474748 Belizevšechna letiště555556 Bermudyvšechna letiště474748 Curaçăovšechna letiště545354 SEZNAM XI (Finsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu HelsinkiTampereTurku 1234567 Dominikánská republikavšechna letiště474748 Guatemalavšechna letiště555556 Haitivšechna letiště474748 Hondurasvšechna letiště555556 Jamajkavšechna letiště555556 Kostarikavšechna letiště555556 Kubavšechna letiště555556 Mexikovšechna letiště626263 Nikaraguavšechna letiště555556 Panamavšechna letiště555556 Panenské ostrovyviz Antily Salvadorvšechna letiště555556 3. Jižní Amerika Argentinavšechna letiště606060 Arubavšechna letiště545354 Bolívievšechna letiště606060 Brazílievšechna letiště545354 Ekvádorvšechna letiště545354 Guyanavšechna letiště545354 Chilevšechna letiště606060 Kolumbievšechna letiště545453 Paraguayvšechna letiště606060 Peruvšechna letiště545354 Surinamvšechna letiště545354 Trinidad a Tobagovšechna letiště545354 Uruguayvšechna letiště606060 Venezuelavšechna letiště545354 SEZNAM XI (Finsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu HelsinkiTampereTurku 1234567 IV. ASIE Afghánistánvšechna letiště1009797 Ázerbájdžánvšechna letiště1009295 Bahrajnvšechna letiště1009696 Bangladéšvšechna letiště1009797 Bhútánviz Nepál Barmavšechna letiště1009797 Brunejviz Malajsie1009797 Čínavšechna letiště1009897 Filipínyvšechna letiště1009998 Hongkongvšechna letiště1009998 Indievšechna letiště1009797 Indonésievšechna letiště1009998 Irákvšechna letiště1009593 Íránvšechna letiště1009597 Izraelvšechna letiště1009495 Japonskovšechna letiště1009898 Jemenská arabská republikavšechna letiště494747 Jižní Koreavšechna letiště1009998 Jordánskovšechna letiště1009494 Kambodžavšechna letiště1009797 Katarvšechna letiště1009696 Kazachstánvšechna letiště1009696 Kuvajtvšechna letiště1009696 Kyprvšechna letiště1009897 Kyrgyzstánvšechna letiště1009696 Laosvšechna letiště1009797 Libanonvšechna letiště1009495 SEZNAM XI (Finsko) Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu HelsinkiTampereTurku 1234567 Macaovšechna letiště1009998 Malajsievšechna letiště1009998 Maledivyvšechna letiště1009191 Maskat a Ománvšechna letiště1009696 Mongolskovšechna letiště1009495 Nepálvšechna letiště1009797 Ománviz Maskat a Omán Pákistánvšechna letiště1009797 Saúdská Arábievšechna letiště1009696 Severní Koreavšechna letiště1009897 Singapurvšechna letiště1009998 Spojené arabské emirátyvšechna letiště1009696 Srí Lankavšechna letiště1009191 Sýrievšechna letiště1009496 Tádžikistánvšechna letiště1009696 Tchaj-wanvšechna letiště1009998 Thajskovšechna letiště1009797 Tureckoviz evropské Turkmenistánvšechna letiště1009696 Uzbekistánvšechna letiště1009696 Vietnamvšechna letiště1009797 V. AUSTRÁLIE a OCEÁNIEvšechna letiště989787 52. V příloze 27 se doplňuje nová tabulka, která zní: “Obchodní střediska pro výpočet jednotkových hodnot podle ČÍSEL SAZEBNÍHO ZAŘAZENÍ Položka Kód KN Rakousko Finsko Švédsko 1.10 0701 90 51 0701 90 59 x 1.20 0702 00 10 0702 00 90 x 1.30 0703 10 19 x 1.40 0703 20 00 x 1.50 ex 0703 90 00 x 1.60 ex 0704 10 10 ex 0704 10 90 x 1.70 0704 20 00 x 1.80 0704 90 10 x 1.90 ex 0704 90 90 (brokolice) x 1.100 ex 0704 90 90 (čínské zelí) x 1.110 0705 11 10 0705 11 90 x 1.120 ex 0705 29 00 x 1.130 ex 0706 10 00 x 1.140 ex 0706 90 90 x 1.150 0707 00 11 0707 00 19 x 1.160 0708 10 10 0708 10 90 x 1.170.1 ex 0708 20 10 ex 0708 20 90 x 1.170.2 ex 0708 20 10 ex 0708 20 90 (Vulgaris var. Compressus savi) x 1.180 ex 0708 90 00 x 1.190 0709 10 00 x 1.200.1 ex 0709 20 00 (zelený chřest) Položka Kód KN Rakousko Finsko Švédsko 1.200.2 ex 0709 20 00 (ostatní chřest) x 1.210 0709 30 00 x 1.220 ex 0709 40 00 x 1.230 0709 51 30 x 1.240 0709 60 10 x 1.250 0709 90 50 x 1.260 0709 90 70 x 1.270 0714 20 10 x 2.10 ex 0802 40 00 x 2.20 ex 0803 00 10 x 2.30 ex 0804 30 00 x 2.40 ex 0804 40 10 ex 0804 40 90 x 2.50 ex 0804 50 00 x 2.60.1 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41 x x 2.60.2 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45 x x 2.60.3 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49 x x x 2.70.1 ex 0805 20 10 x x 2.70.2 ex 0805 20 30 x x 2.70.3 ex 0805 20 50 x x Položka Kód KN Rakousko Finsko Švédsko 2.70.4 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 x x 2.80 ex 0805 30 10 x 2.85 ex 0805 30 90 x 2.90.1 ex 0805 40 00 (grapefruit bílý) x x 2.90.2 ex 0805 40 00 (grapefruit růžový) 2.100 0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19 x 2.110 0807 10 10 x 2.120.1 ex 0807 10 90 (melouny: Amarillo, atd.) x 2.120.2 ex 0807 10 90 (melouny: ostatní) x 2.130 0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 81 0808 10 83 0808 10 89 x x x x Položka Kód KN Rakousko Finsko Švédsko 2.140.1 ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39 (hrušky – nashi) x 2.140.2 ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39 (hrušky – ostatní) 2.150 0809 10 00 2.160 0809 20 10 0809 20 90 2.170 ex 0809 30 90 (broskve) 2.180 ex 0809 30 10 (nektarinky) 2.190 0809 40 11 0809 40 19 x 2.200 0810 10 10 0810 10 90 x 2.205 0810 20 10 x x 2.210 0810 40 30 x x 2.220 0810 90 10 x Položka Kód KN Rakousko Finsko Švédsko 2.230 ex 0810 90 80 (granátová jablka) x 2.240 ex 0810 90 80 (kaki, Sharon) 2.250 ex 0810 90 30 (liči) x 53. Příloha 31 (Jednotný správní doklad) se mění takto: V kopii č. 5 se doplňují slova “Palautetaan”, “Ĺter till”. 54. Příloha 32 (Jednotný správní doklad – vyhotovení celního prohlášení systémem počítačového zpracování dat) se mění takto: V kopiích č. 4 a 5 se doplňují slova “Palautetaan”, “Ĺter till”. 55. Příloha 48 se mění takto: V oddílu 1 bodu 1 se pododstavec začínající slovy “ve prospěch Belgického království” a končící slovy “za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný3” nahrazuje tímto: “ve prospěch Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný3 ......................”. 56. Příloha 49 se mění takto: V oddílu 1 bodu 1 se pododstavec začínající slovy “ve prospěch Belgického království” a končící slovy “za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný3” nahrazuje tímto: “ve prospěch Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný3......................”. 57. Příloha 50 se mění takto: V oddílu 1 bodu 1 se pododstavec začínající slovy “ve prospěch Belgického království” a končící slovy “7000 ECU na kus” nahrazuje tímto: “ve prospěch Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný dluží nebo bude dlužit výše uvedeným státům v důsledku protiprávního jednání nebo nesrovnalostí, k nimž dojde v průběhu operací tranzitu Společenství nebo v souvislosti s nimi, včetně cel, daní, zemědělských dávek a jiných poplatků, s výjimkou peněžitých trestů, týká-li se dlužná částka hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, pokud se za tuto částku podepsaný/podepsaná zaručí vydáním záručních poukázek v hodnotě nejvýše 7000 ECU na kus.” 58. Příloha 51 se mění takto: V poli 7 se zrušují slova: “HOSPODÁŘSKÉ”, “RAKOUSKO”, “FINSKO”, “ŠVÉDSKO”. 59. Příloha 60 se mění takto: V části “USTANOVENÍ O ÚDAJÍCH UVÁDĚNÝCH V CELNÍM VÝMĚRU” oddílu “I. Obecně”: a) ve sloupci za větou začínající slovy “Celní výměr uvádí” se doplňují nové řádky, které znějí: “AT = Rakousko” “FI = Finsko” “SE = Švédsko”; b) ve sloupci za pododstavcem začínajícím slovy “Položka 16” se doplňují nové řádky, které znějí: “ATS = rakouské šilinky” “FIM = finské marky” “SEK = švédské koruny”. 60. Příloha 63 (kontrolní výtisk T5) se mění takto: V kopiích 4 a 5 se doplňují slova “Palautetaan”, “Ĺter till”. 61. Příloha 68/A se mění takto: V části “Pravidla pro povolení provozovat celní sklad nebo použít režim” se v bodu 3 doplňují nové odrážky, které znějí: “– AT pro Rakousko” “– FI pro Finsko” “– SE pro Švédsko”. 62. Příloha 81 se mění takto: V poznámkách na rubové straně informačního listu INF 5 se v poznámce B.14. doplňují nové odrážky, které znějí: “– ATS rakouské šilinky” “– FIM finské marky” “– SEK švédské koruny”. 63. Příloha 82 se mění takto: V poznámkách na rubové straně informačního listu INF 1 se v poznámce B.9. doplňují nové odrážky, které znějí: “– ATS rakouské šilinky” “– FIM finské marky” “– SEK švédské koruny”. 64. Příloha 98 se mění takto: V poznámkách na rubové straně informačního listu INF 6 se v poznámce B.13. doplňují nové odrážky, které znějí: “– ATS rakouské šilinky” “– FIM finské marky” “– SEK švédské koruny”. 65. Příloha 99 se mění takto: Zrušují se slova: “Rakousko” “Finsko” “Švédsko”. 66. Příloha 106 se mění takto: a) V poznámkách na rubové straně informačního listu INF 2 se v poznámce B.15. doplňují nové odrážky, které znějí: “– ATS rakouské šilinky” “– FIM finské marky” “– SEK švédské koruny”; b) v ustanoveních k informačnímu listu INF 2 se v bodu 3 doplňují nové řádky, které znějí: “AT – Rakousko,” “FI – Finsko,” “SE – Švédsko.” 67. V příloze 108 se doplňují nové položky, které znějí: Finsko: Suomen Vapaasatama Oy / Finlands Frihamn Ab 10940 HANKO/HANGÖ Švédsko: Frihamnen i Stockholm Frihamnen i Göteborg Frihamnen i Malmö Frihamnen i Norrköping Frihamnen vid Arlanda”. 68. Příloha 111 se mění takto: V poznámkách na rubové straně tiskopisu “Žádost o vrácení nebo prominutí cla” se v poznámce B.12 doplňují nové odrážky, které znějí: “– ATS: rakouské šilinky,” “– FIM: finské marky,” “– SEK: švédské koruny.” II. TECHNICKÉ ÚPRAVY USTANOVENÍ, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V CELNÍM KODEXU 1. 376 L 0308: Směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel (Úř. věst. L 73, 19. 3. 1976, s. 18), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 379 L 1071: směrnice Rady 79/1071/EHS ze dne 6. prosince 1979 (Úř. věst. L 331, 27. 12. 1979, s. 10), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 22 se ustanovení odstavce 2 nahrazuje tímto “Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 62 hlasů, přičemž hlasům členských států je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.” 2. 382 R 0636: Nařízení Rady (EHS) č. 636/82 ze dne 16. března 1982 o vytvoření ekonomického režimu pasivního zušlechťovacího styku použitelného na některé textilní a oděvní výrobky dovážené zpět do Společenství po zpracování nebo přepracování v některých třetích zemích (Úř. věst. L 76, 20. 3. 1982, s. 1), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V čl. 12 odst. 3 písm. a) se druhý pododstavec nahrazuje tímto: “Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 62 hlasů, přičemž hlasům členských států je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.” 3. 383 R 2289: Nařízení Rady (EHS) č. 2289/83 ze dne 29. července 1983, kterým se provádějí články 70 až 78 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 220, 11. 8. 1983, s. 15), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 385 R 1745: nařízení Komise (EHS) č. 1745/85 ze dne 26. června 1985 (Úř. věst. L 167, 27. 6. 1985, s. 23), – 385 R 3399: nařízení Komise (EHS) č. 3399/85 ze dne 28. listopadu 1985 (Úř. věst č. L 322, 3. 12. 1985, s. 10), – 392 R 0735: nařízení Komise (EHS) č. 735/92 ze dne 25. března 1992 (Úř. věst č. L 81, 26. 3. 1992, s. 18). V čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehjota noudatetaan/föremĺl för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning”, – “Föremĺl för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls”.” 4. 383 R 2290: Nařízení Rady (EHS) č. 2290/83 ze dne 29. července 1983, kterým se provádějí články 50 až 59b a články 63a a 63b nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 220, 11. 8. 1983, s. 21), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 385 R 1745: nařízení Komise (EHS) č. 1745/85 ze dne 26. června 1985 (Úř. věst. L 167, 27. 6. 1985, s. 23), – 385 R 3399: nařízení Komise (EHS) č. 3399/85 ze dne 28. listopadu 1985 (Úř. věst č. L 322, 3. 12. 1985, s. 10), – 388 R 3893: nařízení Komise (EHS) č. 3893/88 ze dne 14. prosince 1988 (Úř. věst. L 346, 15. 12. 1988, s. 32), – 389 R 1843: nařízení Komise (EHS) č. 1843/89 ze dne 26. června 1989 (Úř. věst. L 180, 27. 6. 1989, s. 22), – 392 R 0735: nařízení Komise (EHS) č. 735/92 ze dne 25. března 1992 (Úř. věst č. L 81, 26. 3. 1992, s. 15). V čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “Unesco-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehjota noudatetaan / Unesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls”, – “UNESCO-varer: Fritaket oprettholdes forutsatt at artikkel 57 nr. 2 fřrste ledd i forordning (EŘF) nr. 918/83 overholdes”.” B. DANĚ 1. 377 L 0799: Směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých a nepřímých daní (Úř. věst. L 336, 27. 12. 1977, s. 15), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 379 L 1070: směrnice Rady 79/1070 EHS ze dne 6. prosince 1979 (Úř. věst. L 331, 27. 12. 1979, s. 8), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 392 L 0012: směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 (Úř. věst. L 76, 23. 3. 1992, s. 1). a) V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto: “3. Stávající daně podle odstavce 2 jsou zejména tyto: v Belgii: Impôt des personnes physiques/Personenbelasting Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders v Dánsku: Indkomstskat til staten Selsskabsskat Den kommunale indkomstskat Den amtskommunale indkomstskat Folkepensionsbidragene Sřmandsskat Den sćrlige indkomstskat Kirkeskat Formueskat til staten Bidrag til dagpengefonden v Německu: Einkommensteuer Körperschaftsteuer Vermögensteuer Gewerbesteuer Grundsteuer v Řecku: Öüńoň ĺéóoäŢěáôoň öőóéęţv đńoóţđův Öüńoň ĺéóoäŢěáôoň voěéęţv đńoóţđův Öüńoň áęévŢôoő đĺńéoőóßáň ve Španělsku: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Impuesto sobre Sociedades Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas ve Francii: Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Taxe professionnelle Taxe foncičre sur les propriétés bâties Taxe foncičre sur les propriétés non bâties v Irsku: Income tax Corporation tax Capital gains tax Wealth tax v Itálii: Imposta sul reddito delle persone fisiche Imposta sul reddito delle persone giuridiche Imposta locale sui redditi v Lucembursku: Impôt sur le revenu des personnes physiques Impôt sur le revenu des collectivités Impôt commercial communal Impôt sur la fortune Impôt foncier v Nizozemsku: Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vermogensbelasting v Rakousku: Einkommensteuer Körperschaftsteuer Grundsteuer Bodenwertabgabe Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben v Portugalsku: Contribuiçăo predial Imposto sobre a indústria agrícola Contribuiçăo industrial Imposto de capitais Imposto profissional Imposto complementar Imposto de mais-valias Imposto sobre o rendimento do petróleo Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes ve Finsku: Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Kunnallisvero/kommunalskatten Kirkollisvero/kyrkoskatten Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien Korkotulon lähdevero/källskatten pĺ ränteinkomst Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten Kiinteistövero/fastighetsskatten ve Švédsku: Den statliga inkomstskatten Sjömansskatten Kupongskatten Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl. Den statliga fastighetsskatten Den kommunala inkomstskatten Förmögenhetsskatten ve Spojeném království: Income tax Corporation tax Capital gains tax Petroleum revenue tax Development land tax”. b) V článku 1 se odstavec 5 nahrazuje tímto: “5. “Příslušnými orgány” se rozumějí: v Belgii: De Minister van financiën nebo jeho pověřený zástupce Le Ministre des finances nebo jeho pověřený zástupce v Dánsku: Skatteministeren nebo jeho pověřený zástupce v Německu: Der Bundesminister der Finanzen nebo jeho pověřený zástupce v Řecku: Ôo Őđoőńăĺßo Ďéęovoěéęţv nebo jeho pověřený zástupce ve Španělsku: El Ministro de Economía y Hacienda nebo jeho pověřený zástupce ve Francii: Le ministre de l’économie nebo jeho pověřený zástupce v Irsku: The Revenue Commissioners nebo jeho pověřený zástupce v Itálii: Il Ministro per le finanze nebo jeho pověřený zástupce v Lucembursku: Le ministre de finance nebo jeho pověřený zástupce v Nizozemsku: De minister van financiën nebo jeho pověřený zástupce v Rakousku: Der Bundesminister für Finanzen nebo jeho pověřený zástupce v Portugalsku: O Ministro das Finanças nebo jeho pověřený zástupce ve Finsku: Valtiovarainministeriö nebo jeho pověřený zástupce Finansministeriet nebo jeho pověřený zástupce ve Švédsku: Ministern med ansvar för skattefrĺgor nebo jeho pověřený zástupce ve Spojeném království: the Commissioners of Customs and Excise nebo jeho pověřený zástupce pro požadované informace o dani z přidané hodnoty a o spotřební dani, the Commissioners of Inland Revenue nebo jeho pověřený zástupce pro ostatní informace”. 2. 379 L 1072: Osmá směrnice Rady 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám podléhajícím dani neusazeným v tuzemsku (Úř. věst. L 331, 27. 12. 1979, s. 11), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) v příloze C se bod D nahrazuje tímto: “D. Žádost se podává příslušným orgánům, to znamená: – v Belgii: , – v Dánsku: , – v Německu: , – v Řecku: , – ve Španělsku: , – ve Francii: , – v Irsku: , – v Itálii: , – v Lucembursku: , – v Nizozemsku: , – v Rakousku: , – v Portugalsku: , – ve Finsku: , – ve Švédsku: , – ve Spojeném království: ” b) V příloze C se bod I nahrazuje tímto: “I. Žádost se může vztahovat na více než jednu fakturu nebo dovozní doklad, avšak celková výše vrácené DPH požadované pro rok 19.. nesmí být nižší než: ... BEF/LUF ... DKK ... DEM ... GRD ... PTE ... FRF ... IEP ... ITL ... NLG ... ATS ... ESP ... FIM ... SEK ... GBP pokud je doba, na niž se vztahuje, kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než tři měsíce, anebo nižší než ... BEF/LUF ... DKK ... DEM ... GRD ... PTE ... FRF ... IEP ... ITL ... NLG ... ATS ... ESP ... FIM ... SEK ... GBP pokud je doba, na niž se vztahuje, jeden kalendářní rok nebo kratší než tři měsíce.” 3. 383 L 0182: Směrnice Rady 83/182/EHS ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro dočasný dovoz některých dopravních prostředků (Úř. věst. L 105, 23. 4. 1983, s. 59), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). Příloha se nahrazuje tímto: “PŘÍLOHA Seznam daní uvedených v čl. 1 odst. 1 druhé odrážce BELGIE – Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arręté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus – Moniteur belge du 18 janvier 1966) – Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen – Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966) DÁNSKO – Vćgtafgift af motorkřretřjer (Lovbekendtgřrelse Nr. 163 af 31. marts 1993) NĚMECKO – Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz – 1979) – Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung – 1979) ŘECKO – ÔÝëç ęőęëoöońßáň (N.2367/53 üđůň éó÷ýĺé óŢěĺńá) ŠPANĚLSKO – Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y al Real Decreto 3 250/1976, de 30 de diciembre) FRANCIE – Taxe différentielle sur les véhicules ŕ moteur (Loi n 77-1467 du 30 décembre 1977) – Taxe sur les véhicules d‘une puissance fiscale supérieure ŕ 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particuličres (Loi de finances 1979 – article 1007 du code général des impôts) IRSKO – Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended) ITÁLIE – Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni) LUCEMBURSKO – Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l‘arręté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 aoűt 1975 et les rčglements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975) NIZOZEMSKO – Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 – wet van 18 december 1969/Stb 548) RAKOUSKO – Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. n 449/1992) PORTUGALSKO – Imposto sobre veículos (Decreto-Lei Nş 143/78, de 12 de Junho) – Imposto de compensaçăo (Decreto-Lei Nş 354-A/82, de 9 de Setembro) FINSKO – Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/ Lag om skatt pĺ motorfordon 722/66) ŠVÉDSKO – Fordonsskatt (Fordonsskattelagen 1988:327) SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)”. XIV. VZDĚLÁVÁNÍ 363 D 0266 : Rozhodnutí Rady 63/266/EHS ze dne 2. dubna 1963, kterým se stanoví obecné zásady provádění společné politiky odborného vzdělávání (Úř. věst č. 63, 20. 4. 1963, s. 1338/63) a 363 X 0688: 63/688/EHS: Statut Poradního výboru pro odborné vzdělávání ze dne 18. prosince 1963 (Úř. věst. 190 ze dne 30. 12. 1963, s. 3090/63), ve znění: – 368 D 0189 : rozhodnutí Rady 68/189/EHS ze dne 9. dubna 1968 (Úř. věst. L 91, 12. 4. 1968, s. 26), – 172 B : Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). V článku 1 rozhodnutí 63/688/EHS se první odstavec nahrazuje tímto: “1. Poradní výbor pro odborné vzdělávání zřízený v souladu s podmínkami čtvrté zásady rozhodnutí Rady ze dne 2. dubna 1963, kterým se stanoví obecné zásady pro provádění společné politiky odborného vzdělávání, se skládá z 96 členů, přičemž každý členský stát má dva zástupce vlády, dva zástupce odborových organizací a dva zástupce organizací zaměstnavatelů.” XV. STATISTIKA 1. 393 R 0696: Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30. 3. 1993, s. 1). V odstavci 2 přílohy oddílu II části B – Geografická kritéria se slova uvedená za slovy “v Nizozemsku” nahrazují tímto: “Gemeinde” v Rakousku, “concelho” v Portugalsku, “kunta/kommun” ve Finsku, “primärkommun” ve Švédsku a “ward” ve Spojeném království.” 2. 391 S 0612: Rozhodnutí Komise č. 91/612/ESUO ze dne 31. ledna 1991 o statistikách uhlí (Úř. věst. L 74, 20. 3. 1991, s. 1). V dotazníku Q60.A60: Oddíl 1.1: Za slovem “Nizozemsko” se vkládá slovo: “Rakousko”. Za slovem “Portugalsko” se vkládají slova: “Finsko”, “Švédsko”. 3. 391 X 0141: Doporučení Komise 91/141/ESUO ze dne 31. ledna 1991 o statistikách uhlí (Úř. věst. L 74, 20. 3. 1991, s. 35). a) V dotaznících M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61: Oddíl 1.1: Za slovem “Nizozemsko” se vkládá slovo: “Rakousko”. Za slovem “Portugalsko” se vkládají slova: “Finsko”, “Švédsko”. b) V dotaznících M40, A40, A40a: Oddíl 1.2: Slova “Rakousko” a “Švédsko” se zrušují. c) V dotaznících M50, A50, A50a a ve vysvětlivkách II k dotazníkům M.50/A.50 v odstavcích 2 a 3: Položka “EUR 12” se nahrazuje položkou “EUR 15”. 4. 378 L 0546: Směrnice Rady 78/546/EHS ze dne 12. června 1978 o statistickém vykazování silniční nákladní dopravy v rámci regionální statistiky (Úř. věst. L 168, 26. 6. 1978, s. 29), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0462: směrnice Rady 89/462/EHS ze dne 18. července 1989 (Úř. věst. L 226, 3. 8. 1989, s. 8). a) V příloze II se za údaje o Nizozemsku vkládají údaje: “Rakousko: Burgenland Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg” a za údaji o Portugalsku se vkládají údaje: “Finsko: do přijetí rozhodnutí o klasifikaci NUTS (používat NUTS II) Švédsko: do přijetí rozhodnutí o klasifikaci NUTS (používat NUTS II)” b) V příloze III: Za slovem “Nizozemsko” se vkládá slovo: “Rakousko”. Za slovem “Portugalsko” se vkládají slova: “Finsko”, “Švédsko”. V seznamu třetích zemí se zrušují slova “Rakousko”, “Švédsko” a “Finsko”. 5. 380 L 1119: Směrnice Rady 80/1119/EHS ze dne 17. listopadu 1980 o statistickém vykazování nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 339, 15. 12. 1980, s. 30), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V příloze II se za údaje o Nizozemsku vkládají slova: “Rakousko: Burgenland Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg” a za údaji o Portugalsku se vkládají slova: “Finsko: do přijetí rozhodnutí o klasifikaci NUTS (používat NUTS II) Švédsko: do přijetí rozhodnutí o klasifikaci NUTS (používat NUTS II)” b) V příloze III se seznam zemí mění takto: i) Část I se nahrazuje tímto: “I. Země Evropských společenství: 01. Belgie 02. Dánsko 03. Německo 04. Řecko 05. Španělsko 06. Francie 07. Irsko 08. Itálie 09. Lucembursko 10. Nizozemsko 11. Rakousko 12. Portugalsko 13. Finsko 14. Švédsko 15. Spojené království”. ii) V části III se zrušuje slovo “Rakousko” a dosavadní čísla 13 až 25 se označují jako čísla 16 až 27. c) V příloze IV tabulkách 7(A), 8(A) a 8(B) se nadpis “EUR 12” nahrazuje nadpisem “EUR 15” a sloupec s označením “A” se přesouvá pod nadpis “EUR 15” za písmeno “L”. d) V příloze IV tabulkách 10(A) a 10(B) levém sloupci se nadpis “EUR 12” nahrazuje nadpisem “EUR 15”. Za slovem “Nizozemsko” se vkládá slovo: “Rakousko”. Za slovem “Portugalsko” se vkládají slova: “Finsko” a “Švédsko”. Další odkaz na Rakousko se zrušuje. 6. 380 L 1177: Směrnice Rady 80/1177/EHS ze dne 4. prosince 1980 o statistickém vykazování železniční nákladní dopravy v rámci regionální statistiky (Úř. věst. L 350, 23. 12. 1980, s. 23), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V čl. 1 odst. 2 písm. a) se doplňují slova: “ÖBB: Österreichische Bundesbahnen VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna SJ: Statens järnvägar”. b) V příloze II se za údaje o Nizozemsku vkládají údaje: “Rakousko: Burgenland Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg” a za údaje o Portugalsku se vkládají slova: “Finsko: do rozhodnutí o klasifikaci NUTS (používání NUTS II) Švédsko: do rozhodnutí o klasifikaci NUTS (používání NUTS II)” c) V příloze III se seznam zemí mění takto: První část se nahrazuje tímto: “I Země Evropských společenství: 01. Belgie 02. Dánsko 03. Německo 04. Řecko 05. Španělsko 06. Francie 07. Irsko 08. Itálie 09. Lucembursko 10. Nizozemsko 11. Rakousko 12. Portugalsko 13. Finsko 14. Švédsko 15. Spojené království”. Ve druhé části se zrušují odkazy na “Rakousko”, Švédsko” a “Finsko” a dosavadní čísla 13 až 28 se označují jako čísla 16 až 27. XVI. OCHRANA SPOTŘEBITELE 392 X 0579: Doporučení Komise 92/579/EHS ze dne 27. listopadu 1992, kterým se vyzývají členské státy k vytvoření infrastruktur potřebných k identifikaci nebezpečných výrobků na vnějších hranicích (Úř. věst. L 374, 22. 12. 1992, s. 66). V bodu V podbodu 4 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– Vaarallinen tuote – ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY – Farlig produkt – ej godkjänd för fri omsättning. Rekommandation 92/579/EEG”. XVII. STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA 388 R 2052: Nařízení Rady EHS č. 2052/88 ze dne 24. června 1988 o úkolech strukturálních fondů a jejich účinnosti a o koordinaci jejich činnosti navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji (Úř. věst. L 185, 15. 7. 1988, s. 9), naposledy pozměněné: – 393 R 2081: nařízením Rady (EHS) č. 2081/93 ze dne 20. července 1993 (Úř. věst. L 193, 31. 7. 1993, s. 5). 1. V čl. 12 odst. 1 se doplňují nové věty, které znějí: “Jak je uvedeno v příloze III, dodatečné prostředky, které jsou k dispozici čtyřem novým členským státům pro účely cílů 1 až 5b), činí na období 1995 až 1999 částku 4 006 milionů ECU v cenách roku 1995. Rozdělení těchto prostředků podle členských států na jednotlivé roky je uvedeno v příloze III”. 2. V příloze I se doplňují slova: “RAKOUSKO: Burgenland”. 3. Doplňuje se nová příloha III, která zní: “PŘÍLOHA iii Orientační položky závazků pro nové členské státy (miliony ECU v cenách roku 1995) 1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999 Strukturální fondy (cíle 1 až 5b) a FIFG 760 783 802 821 840 4 006 z toho: Rakousko Finsko Švédsko 308 225 227 317 233 233 325 239 238 332 245 244 341 251 248 1 623 1 193 1 190 Cíl 1 – regiony 32 34 37 39 42 184 1. Tato čísla jsou pouze orientační. Skutečné položky plateb na jednotlivé cíle budou určeny uplatněním nařízení o strukturálních fondech jako pro stávající členské státy. 2. Tato čísla zahrnují všechny závazky na pilotní projekty, inovační akce, studie a iniciativy Společenství podle článku 3 a čl. 12 odst. 5.” XVIII. RŮZNÉ Akty EHS 358 R 0001: Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6. 10. 1958, s. 385/58), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Akut o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) Článek 1 se nahrazuje tímto: “Článek 1 Úředními a pracovními jazyky orgánů Unie jsou angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, portugalština, řečtina, španělština a švédština.” b) Článek 4 se nahrazuje tímto: “Článek 4 Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují v jedenácti úředních jazycích.” c) Článek 5 se nahrazuje tímto: “Článek 5 Úřední věstník Evropských společenství vychází v jedenácti úředních jazycích.” Akty EUROATOM 358 R 5001(01): Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 17, 6. 10. 1958, s. 401/58), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23): a) Článek 1 se nahrazuje tímto: “Článek 1 Úředními a pracovními jazyky orgánů Unie jsou angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, portugalština, řečtina, španělština a švédština.” b) Článek 4 se nahrazuje tímto: “Článek 4 Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují v jedenácti úředních jazycích.” c) Článek 5 se nahrazuje tímto: “Článek 5 Úřední věstník Evropských společenství vychází v jedenácti úředních jazycích.”
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti