Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :PŘÍLOHA II
Název :Technické adaptace - 2. VOLNÝ POHYB OSOB
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: AA2003/ACT/Příloha II/cs 579 2. VOLNÝ POHYB OSOB A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. 31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5. 7. 1971, s. 2), pozměněné a aktualizované: - 31997 R 0118: nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. 12. 1996 (Úř. věst. č. L 28, 30. 1. 1997, s. 1), a následně ve znění: - 31997 R 1290: nařízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27. 6. 1997 (Úř. věst. L 176, 4. 7. 1997, s. 1), - 31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4. 6. 1998 (Úř. věst. L 168, 13. 6. 1998, s. 1), - 31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29. 6. 1998 (Úř. věst. L 209, 25. 7. 1998, s. 1), - 31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8. 2. 1999 (Úř. věst. L 38, 12. 2. 1999, s. 1), - 31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29. 4. 1999 (Úř. věst. L 164, 30. 6. 1999, s. 1), - 32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 ze dne 5. 6. 2001 (Úř. věst. L 187, 10. 7. 2001, s. 1). a) V čl. 82 odst. 1 se číslo “90” nahrazuje číslem “150”. b) Příloha I část I “Zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné (čl. 1 písm. a) body ii) a iii) nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Neuplatňuje se.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Neuplatňuje se.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Neuplatňuje se. L. LOTYŠSKO Neuplatňuje se. M. LITVA Neuplatňuje se.”; v) za oddíl “ N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Neuplatňuje se. P. MALTA Za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu čl. 1 písm. a) bodu ii) nařízení je považována každá osoba, která je osobou samostatně výdělečně činnou nebo samostatně pracující ve smyslu zákona o sociálním zabezpečení (Cap. 318) 1987.”; vi) za oddíl “K. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Neuplatňuje se.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Neuplatňuje se. V. SLOVENSKO Neuplatňuje se.” c) Příloha I část II “Rodinní příslušníci (čl. 1 písm. f) druhá věta nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se “rodinným příslušníkem” rozumí manžel nebo nezaopatřené dítě, jak jsou definováni zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Neuplatňuje se.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Neuplatňuje se. L. LOTYŠSKO Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se “rodinným příslušníkem” rozumí manžel nebo dítě mladší 18 let. M. LITVA Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se “rodinným příslušníkem” rozumí manžel nebo dítě mladší 18 let.”; v) za oddíl “ N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Neuplatňuje se. P. MALTA Neuplatňuje se.”; vi) za oddíl “K. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Neuplatňuje se.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Neuplatňuje se. V. SLOVENSKO Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se “rodinným příslušníkem” rozumí manžel nebo nezaopatřené dítě, jak jsou definováni zákonem o přídavku na dítě a o příspěvku k přídavku na dítě.” d) Příloha II část I “Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. j) čtvrtého pododstavce” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Neuplatňuje se.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Neuplatňuje se.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR 1. Systém důchodového zabezpečení soukromých lékařů zřízený nařízeními o zdravotnických důchodech a přídavcích z roku 1999 (P.I. 295/99) vydanými na základě zákona o zdravotnických komorách, zdravotnické etice a penzijních fondech zdravotníků) z roku 1967 (zákon 16/67), ve znění pozdějších předpisů. 2. Systém důchodového zabezpečení advokátů zřízený nařízeními o důchodech a přídavcích advokátů z roku 1966 (P.I. 642/66), ve znění pozdějších předpisů, vydanými na základě zákona o advokátech, Cap. 2, ve znění pozdějších předpisů. L. LOTYŠSKO Neuplatňuje se. M. LITVA Neuplatňuje se.”; v) za oddíl “ N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Neuplatňuje se. P. MALTA Neuplatňuje se.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Neuplatňuje se.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Neuplatňuje se. V. SLOVENSKO Neuplatňuje se.” e) Příloha II část II “Zvláštní příspěvky při narození nebo osvojení dítěte, vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. u) bodu i)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Porodné.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Porodné.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Žádné. L. LOTYŠSKO Porodné. M. LITVA Porodné.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Mateřský příspěvek. P. MALTA Žádné.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Jednorázová dávka sociální pomoci při narození dítěte (zákon ze dne 29. listopadu 1990 o sociální pomoci).”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Příspěvek při narození dítěte. V. SLOVENSKO Porodné.” f) Příloha II část III “Zvláštní nepříspěvkové dávky ve smyslu čl. 4 odst. 2b, které nespadají do oblasti působnosti nařízení”, se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Žádné.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Žádné.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Žádné. L. LOTYŠSKO Žádné. M. LITVA Žádné.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Žádné. P. MALTA Žádné.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Žádné.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Žádné. V. SLOVENSKO Žádné.” g) Příloha IIa “Zvláštní nepříspěvkové dávky (článek 10a nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Sociální příplatek (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO a) Příspěvek pro zdravotně postižené dospělé osoby (zákon o sociálních dávkách pro tělesně postižené ze dne 27. ledna 1999). b) Státní podpora v nezaměstnanosti (zákon o sociální ochraně nezaměstnaných ze dne 1. října 2000).”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR a) Sociální důchod (zákon o sociálních důchodech z roku 1995 (zákon č. 25(I)/95), ve znění pozdějších předpisů). b) Příspěvek pro osoby s těžkým motorickým postižením (rozhodnutí Rady ministrů č. 38.210 ze dne 16. října 1992, č. 41.370 ze dne 1. srpna 1994, č. 46.183 ze dne 11. června 1997 a č. 53.675 ze dne 16. května 2001). c) Zvláštní příspěvek pro nevidomé (zákon o zvláštních příspěvcích z roku 1996 (zákon č. 77(I)/96), ve znění pozdějších předpisů). L. LOTYŠSKO a) Dávka státního sociálního zabezpečení (zákon o sociální pomoci ze dne 26. října 1995). b) Příspěvek na náhradu cestovních nákladů pro postižené osoby s omezenou pohyblivostí (zákon o sociální pomoci ze dne 26. října 1995). M. LITVA a) Sociální důchod (zákon o sociálním důchodu z roku 1994). b) Zvláštní náhrada cestovních nákladů pro postižené osoby s obtížemi s pohyblivostí (článek 7 zákona o náhradách cestovních nákladů z roku 2000).”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO a) Invalidní důchod (vyhláška Rady ministrů č. 83/1987 (XII 27) o invalidním důchodu). b) Nepříspěvkový starobní důchod (zákon č. III z roku 1993 o správě sociálních věcí a sociálních dávkách). c) Příspěvek na přepravu (vládní vyhláška č. 164/1995 (XII 27) o příspěvcích na přepravu pro osoby s těžkým zdravotním postižením). P. MALTA a) Doplňkový příspěvek (oddíl 73 zákona o sociálním zabezpečení (Cap. 318) z roku 1987). b) Starobní důchod (zákon o sociálním zabezpečení (Cap. 318) z roku 1987).”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Sociální důchod (zákon o sociální pomoci ze dne 29. listopadu 1990).”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO a) Státní důchod (zákon o penzijním a invalidním pojištění ze dne 23. prosince 1999). b) Státní důchod (zákon o penzijním a invalidním pojištění ze dne 23. prosince 1999). c) Příspěvek na výživu (zákon o penzijním a invalidním pojištění ze dne 23. prosince 1999). V. SLOVENSKO Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů (zákon č. 100/1988 Zb.).” h) Příloha III část A “Ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení, která zůstávají použitelná bez ohledu na článek 6 nařízení” (čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení)”, se mění takto: i) před oddíl “1. BELGIE – DÁNSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “1. BELGIE – ČESKÁ REPUBLIKA Žádná úmluva.”; ii) dosavadní oddíl “1. BELGIE – DÁNSKO” se označuje jako “2. BELGIE – DÁNSKO” a následující oddíl se označuje takto: “3. BELGIE – NĚMECKO”; iii) za oddíl “3. BELGIE – NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “4. BELGIE – ESTONSKO Žádná úmluva.”; iv) pořadí dosavadních oddílů 3 až 7 se mění a tyto oddíly se označují takto: “5. BELGIE – ŘECKO” “6. BELGIE – ŠPANĚLSKO” “7. BELGIE – FRANCIE” “8. BELGIE – IRSKO” “9. BELGIE – ITÁLIE”; v) za oddíl “9. BELGIE – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “10. BELGIE – KYPR Žádná úmluva. 11. BELGIE – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 12. BELGIE – LITVA Žádná úmluva.”; vi) dosavadní oddíl “8. BELGIE – LUCEMBURSKO” se označuje jako “13. BELGIE – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “14. BELGIE – MAĎARSKO Žádná úmluva. 15. BELGIE – MALTA Žádná úmluva.”; vii) dosavadní oddíl “9. BELGIE – NIZOZEMSKO” se označuje jako “16. BELGIE – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “17. BELGIE – RAKOUSKO”; viii) za oddíl “17. BELGIE – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “18. BELGIE – POLSKO Žádné.”; ix) dosavadní oddíl “11. BELGIE – PORTUGALSKO” se označuje jako “19. BELGIE – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “20. BELGIE – SLOVINSKO Žádné. 21. BELGIE – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; x) dosavadní oddíl “12. BELGIE – FINSKO” se označuje jako “22. BELGIE – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “23. BELGIE – ŠVÉDSKO” “24. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xi) za oddíl “24. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “25. ČESKÁ REPUBLIKA – DÁNSKO Žádná úmluva. 26. ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO Žádná úmluva. 27. ČESKÁ REPUBLIKA – ESTONSKO Žádná úmluva. 28. ČESKÁ REPUBLIKA – ŘECKO Žádné. 29. ČESKÁ REPUBLIKA – ŠPANĚLSKO Žádné. 30. ČESKÁ REPUBLIKA – FRANCIE Žádné. 31. ČESKÁ REPUBLIKA – IRSKO Žádná úmluva. 32. ČESKÁ REPUBLIKA – ITÁLIE Žádná úmluva. 33. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR Žádné. 34. ČESKÁ REPUBLIKA – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 35. ČESKÁ REPUBLIKA – LITVA Žádné. 36. ČESKÁ REPUBLIKA – LUCEMBURSKO Žádné. 37. ČESKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO Žádné. 38. ČESKÁ REPUBLIKA – MALTA Žádná úmluva. 39. ČESKÁ REPUBLIKA – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 40. ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO Čl. 32 odst. 3 smlouvy o sociálním zabezpečení ze dne 20. července 1999. 41. ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO Žádné. 42. ČESKÁ REPUBLIKA – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 43. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVINSKO Žádné. 44. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO Článek 20 smlouvy o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992. 45. ČESKÁ REPUBLIKA – FINSKO Žádná úmluva. 46. ČESKÁ REPUBLIKA – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 47. ČESKÁ REPUBLIKA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; xii) dosavadní oddíl “15. DÁNSKO – NĚMECKO” se označuje jako “48. DÁNSKO – NĚMECKO” a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní: “49. DÁNSKO – ESTONSKO Žádná úmluva.”; xiii) pořadí dosavadních oddílů 16 až 20 se mění a tyto oddíly se označují takto: “50. DÁNSKO – ŘECKO” “51. DÁNSKO – ŠPANĚLSKO” “52. DÁNSKO – FRANCIE” “53. DÁNSKO – IRSKO” “54. DÁNSKO – ITÁLIE”; xiv) za oddíl “54. DÁNSKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “55. DÁNSKO – KYPR Žádná úmluva. 56. DÁNSKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 57. DÁNSKO – LITVA Žádná úmluva.”; xv) dosavadní oddíl “21. DÁNSKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “58. DÁNSKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “59. DÁNSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 60. DÁNSKO – MALTA Žádná úmluva.”; xvi) dosavadní oddíl “22. DÁNSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “61. DÁNSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “62. DÁNSKO – RAKOUSKO”; xvii) za oddíl “62. DÁNSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “63. DÁNSKO – POLSKO Žádná úmluva.”; xviii) dosavadní oddíl “24. DÁNSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “64. DÁNSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “65. DÁNSKO – SLOVINSKO Žádné. 66. DÁNSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; xix) dosavadní oddíl “25. DÁNSKO – FINSKO” se označuje jako “67. DÁNSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “68. DÁNSKO – ŠVÉDSKO” “69. DÁNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xx) za oddíl “69. DÁNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládá nový oddíl, který zní: “70. NĚMECKO – ESTONSKO Žádná úmluva.”; xxi) pořadí dosavadních oddílů 28 až 32 se mění a tyto oddíly se označují takto: “71. NĚMECKO – ŘECKO” “72. NĚMECKO – ŠPANĚLSKO” “73. NĚMECKO – FRANCIE” “74. NĚMECKO – IRSKO” “75. NĚMECKO – ITÁLIE”; xxii) za oddíl “75. NĚMECKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “76. NĚMECKO – KYPR Žádná úmluva. 77. NĚMECKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 78. NĚMECKO – LITVA Žádná úmluva.”; xxiii) dosavadní oddíl “33. NĚMECKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “79. NĚMECKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “80. NĚMECKO – MAĎARSKO a) Čl. 27 odst. 3 a čl. 40 odst. 1 písm. b) úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 2. května 1998. b) Bod 16 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě. 81. NĚMECKO – MALTA Žádná úmluva.”; xxiv) dosavadní oddíl “34. NĚMECKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “82. NĚMECKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “83. NĚMECKO – RAKOUSKO”; xxv) za oddíl “83. NĚMECKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “84. NĚMECKO – POLSKO a) Úmluva ze dne 9. října 1975 o důchodovém a úrazovém pojištění, za podmínek a v oblasti působnosti čl. 27 odst. 2 až 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 1990. b) Čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 27 odst. 5 a čl. 28 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 1990.”; xxvi) dosavadní oddíl “36. NĚMECKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “85. NĚMECKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “86. NĚMECKO – SLOVINSKO a) Článek 42 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 24. září 1997. b) Bod 15 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě. 87. NĚMECKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; xxvii) dosavadní oddíl “37. NĚMECKO – FINSKO” se označuje jako “88. NĚMECKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “89. NĚMECKO – ŠVÉDSKO” “90. NĚMECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xxviii) za oddíl “90. NĚMECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “91. ESTONSKO – ŘECKO” Žádná úmluva. 92. ESTONSKO – ŠPANĚLSKO Žádná úmluva. 93. ESTONSKO – FRANCIE Žádná úmluva. 94. ESTONSKO – IRSKO Žádná úmluva. 95. ESTONSKO – ITÁLIE Žádná úmluva. 96. ESTONSKO – KYPR Žádná úmluva. 97. ESTONSKO – LOTYŠSKO Žádné. 98. ESTONSKO – LITVA Žádné. 99. ESTONSKO – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 100. ESTONSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 101. ESTONSKO – MALTA Žádná úmluva. 102. ESTONSKO – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 103. ESTONSKO – RAKOUSKO Žádná úmluva. 104. ESTONSKO – POLSKO Žádná úmluva. 105. ESTONSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 106. ESTONSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 107. ESTONSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva. 108. ESTONSKO – FINSKO Žádné. 109. ESTONSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 110. ESTONSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádná úmluva.”; xxix) pořadí dosavadních oddílů 41, 51, 61 a 62 se mění a tyto oddíly se označují takto: “111. ŘECKO – ŠPANĚLSKO” “112. ŘECKO – FRANCIE” “113. ŘECKO – IRSKO” “114. ŘECKO – ITÁLIE”; xxx) za oddíl “114. ŘECKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “115. ŘECKO – KYPR Žádné. 116. ŘECKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 117. ŘECKO – LITVA Žádná úmluva.”; xxxi) dosavadní oddíl “63. ŘECKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “118. ŘECKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “119. ŘECKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 120. ŘECKO – MALTA Žádná úmluva.”; xxxii) dosavadní oddíl “64. ŘECKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “121. ŘECKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “122. ŘECKO – RAKOUSKO”; xxxiii) za oddíl “122. ŘECKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “123. ŘECKO – POLSKO Žádné.”; xxxiv) dosavadní oddíl “66. ŘECKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “124. ŘECKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “125. ŘECKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 126. ŘECKO – SLOVENSKO Žádné.”; xxxv) dosavadní oddíl “67. ŘECKO – FINSKO” se označuje jako “127. ŘECKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “128. ŘECKO – ŠVÉDSKO” “129. ŘECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xxxvi) dosavadní oddíl “40. ŠPANĚLSKO – FRANCIE” se označuje jako “130. ŠPANĚLSKO – FRANCIE” a následující oddíly se označují takto: “131. ŠPANĚLSKO – IRSKO” “132. ŠPANĚLSKO – ITÁLIE”; xxxvii) za oddíl “132. ŠPANĚLSKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “133. ŠPANĚLSKO – KYPR Žádná úmluva. 134. ŠPANĚLSKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 135. ŠPANĚLSKO – LITVA Žádná úmluva.”; xxxviii) dosavadní oddíl “44. ŠPANĚLSKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “136. ŠPANĚLSKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “137. ŠPANĚLSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 138. ŠPANĚLSKO – MALTA Žádná úmluva.”; xxxix) dosavadní oddíl “45. ŠPANĚLSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “139. ŠPANĚLSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “140. ŠPANĚLSKO – RAKOUSKO”; xl) za oddíl “140. ŠPANĚLSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “141. ŠPANĚLSKO – POLSKO Žádné.”; xli) dosavadní oddíl “47. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “142. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “143. ŠPANĚLSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 144. ŠPANĚLSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; xlii) dosavadní oddíl “48. ŠPANĚLSKO – FINSKO” se označuje jako “145. ŠPANĚLSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “146. ŠPANĚLSKO – ŠVÉDSKO” “147. ŠPANĚLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xliii) dosavadní oddíl “52. FRANCIE – IRSKO” se označuje jako “148. FRANCIE – IRSKO” a následující oddíl se označuje takto: “149. FRANCIE – ITÁLIE”; xliv) za oddíl “149. FRANCIE – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “150. FRANCIE – KYPR Žádná úmluva. 151. FRANCIE – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 152. FRANCIE – LITVA Žádná úmluva.”; xlv) dosavadní oddíl “54. FRANCIE – LUCEMBURSKO” se označuje jako “153. FRANCIE – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “154. FRANCIE – MAĎARSKO Žádná úmluva. 155. FRANCIE – MALTA Žádná úmluva.”; xlvi) dosavadní oddíl “55. FRANCIE – NIZOZEMSKO” se označuje jako “156. FRANCIE – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “157. FRANCIE – RAKOUSKO xlvii) za oddíl “157. FRANCIE – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “158. FRANCIE – POLSKO Žádné.”; xlviii) dosavadní oddíl “57. FRANCIE – PORTUGALSKO” se označuje jako “159. FRANCIE – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “160. FRANCIE – SLOVINSKO Žádné. 161. FRANCIE – SLOVENSKO Žádné.”; xlix) dosavadní oddíl “58. FRANCIE – FINSKO” se označuje jako “162. FRANCIE – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “163. FRANCIE – ŠVÉDSKO” “164. FRANCIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; l) dosavadní oddíl “70. IRSKO – ITÁLIE” se označuje jako “165. IRSKO – ITÁLIE” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “166. IRSKO – KYPR Žádná úmluva. 167. IRSKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 168. IRSKO – LITVA Žádná úmluva.”; li) dosavadní oddíl “71. IRSKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “169. IRSKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “170. IRSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 171. IRSKO – MALTA Žádná úmluva.”; lii) dosavadní oddíl “72. IRSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “172. IRSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “173. IRSKO – RAKOUSKO”; liii) za oddíl “173. IRSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “174. IRSKO – POLSKO Žádná úmluva.”; liv) dosavadní oddíl “74. IRSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “175. IRSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “176. IRSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 177. IRSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lv) dosavadní oddíl “75. IRSKO – FINSKO” se označuje jako “178. IRSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “179. IRSKO – ŠVÉDSKO” “180. IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lvi) za oddíl “180. IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “181. ITÁLIE – KYPR Žádná úmluva. 182. ITÁLIE – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 183. ITÁLIE – LITVA Žádná úmluva.”; lvii) dosavadní oddíl “78. ITÁLIE – LUCEMBURSKO” se označuje jako “184. ITÁLIE – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “185. ITÁLIE – MAĎARSKO Žádná úmluva. 186. ITÁLIE – MALTA Žádná úmluva.”; lviii) dosavadní oddíl “79. ITÁLIE – NIZOZEMSKO” se označuje jako “187. ITÁLIE – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “188. ITÁLIE – RAKOUSKO”; lix) za oddíl “188. ITÁLIE – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “189. ITÁLIE – POLSKO Žádná úmluva.”; lx) dosavadní oddíl “81. ITÁLIE – PORTUGALSKO” se označuje jako “190. ITÁLIE – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “191. ITÁLIE – SLOVINSKO a) Dohoda o úpravě vzájemných závazků v oblasti sociálního zabezpečení s odkazem na odstavec 7 přílohy XIV mírové smlouvy (uzavřená výměnou nót dne 5. února 1959). b) Ustanovení čl. 45 odst. 3 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. prosince 1997 týkající se bývalé zóny B bývalého Svobodného území Terst. 192. ITÁLIE – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxi) dosavadní oddíl “82. ITÁLIE – FINSKO” se označuje jako “193. ITÁLIE – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “194. ITÁLIE – ŠVÉDSKO” “195. ITÁLIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxii) za oddíl “195. ITÁLIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “196. KYPR – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 197. KYPR – LITVA Žádná úmluva. 198. KYPR – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 199. KYPR – MAĎARSKO Žádná úmluva. 200. KYPR – MALTA Žádná úmluva. 201. KYPR – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 202. KYPR – RAKOUSKO Žádné. 203. KYPR – POLSKO Žádná úmluva. 204. KYPR – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 205. KYPR – SLOVINSKO Žádná úmluva. 206. KYPR – SLOVENSKO Žádné. 207. KYPR – FINSKO Žádná úmluva. 208. KYPR – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 209. KYPR – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxiii) za oddíl “209. KYPR – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “210. LOTYŠSKO – LITVA Žádné. 211. LOTYŠSKO – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 212. LOTYŠSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 213. LOTYŠSKO – MALTA Žádná úmluva. 214. LOTYŠSKO – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 215. LOTYŠSKO – RAKOUSKO Žádná úmluva. 216. LOTYŠSKO – POLSKO Žádná úmluva. 217. LOTYŠSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 218. LOTYŠSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 219. LOTYŠSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva. 220. LOTYŠSKO – FINSKO Žádné. 221. LOTYŠSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 222. LOTYŠSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádná úmluva.”; lxiv) za oddíl “222. LOTYŠSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “223. LITVA – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 224. LITVA – MAĎARSKO Žádná úmluva. 225. LITVA – MALTA Žádná úmluva. 226. LITVA – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 227. LITVA – RAKOUSKO Žádná úmluva. 228. LITVA – POLSKO Žádná úmluva. 229. LITVA – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 230. LITVA – SLOVINSKO Žádná úmluva. 231. LITVA – SLOVENSKO Žádná úmluva. 232. LITVA – FINSKO Žádné. 233. LITVA – ŠVÉDSKO Žádné. 234. LITVA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádná úmluva.”; lxv) za oddíl “234. LITVA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “235. LUCEMBURSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 236. LUCEMBURSKO – MALTA Žádná úmluva.”; lxvi) dosavadní oddíl “85. LUCEMBURSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “237. LUCEMBURSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “238. LUCEMBURSKO – RAKOUSKO”; lxvii) za oddíl “238. LUCEMBURSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “239. LUCEMBURSKO – POLSKO Žádné.”; lxviii) dosavadní oddíl “87. LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “240. LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “241. LUCEMBURSKO – SLOVINSKO Žádné. 242. LUCEMBURSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxix) dosavadní oddíl “88. LUCEMBURSKO – FINSKO” se označuje jako “243. LUCEMBURSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “244. LUCEMBURSKO – ŠVÉDSKO” “245. LUCEMBURSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxx) za oddíl “245. LUCEMBURSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “246. MAĎARSKO – MALTA Žádná úmluva. 247. MAĎARSKO – NIZOZEMSKO Žádné. 248. MAĎARSKO – RAKOUSKO Čl. 23 odst. 2 a čl. 36 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 3. března 1999. 249. MAĎARSKO – POLSKO Žádné. 250. MAĎARSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 251. MAĎARSKO – SLOVINSKO Článek 31 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. října 1957. 252. MAĎARSKO – SLOVENSKO Žádné. 253. MAĎARSKO – FINSKO Žádné. 254. MAĎARSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 255. MAĎARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxi) za oddíl “255. MAĎARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “256. MALTA – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 257. MALTA – RAKOUSKO Žádná úmluva. 258. MALTA – POLSKO Žádná úmluva. 259. MALTA – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 260. MALTA – SLOVINSKO Žádná úmluva. 261. MALTA – SLOVENSKO Žádná úmluva. 262. MALTA – FINSKO Žádná úmluva. 263. MALTA – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 264. MALTA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxii) dosavadní oddíl “91. NIZOZEMSKO – RAKOUSKO” se označuje jako “265. NIZOZEMSKO – RAKOUSKO” a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní: “266. NIZOZEMSKO – POLSKO Žádná úmluva.”; lxxiii) dosavadní oddíl “92. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “267. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “268. NIZOZEMSKO – SLOVINSKO Žádné. 269. NIZOZEMSKO – SLOVENSKO Žádné.”; lxxiv) dosavadní oddíl “93. NIZOZEMSKO – FINSKO” se označuje jako “270. NIZOZEMSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “271. NIZOZEMSKO – ŠVÉDSKO” “272. NIZOZEMSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxv) za oddíl “272. NIZOZEMSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládá nový oddíl, který zní: “273. RAKOUSKO – POLSKO Čl. 33 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. září 1998.”; lxxvi) dosavadní oddíl “96. RAKOUSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “274. RAKOUSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “275. RAKOUSKO – SLOVINSKO Článek 37 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 10. března 1997. 276. RAKOUSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxxvii) dosavadní oddíl “97. RAKOUSKO – FINSKO” se označuje jako “277. RAKOUSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “278. RAKOUSKO – ŠVÉDSKO “279. RAKOUSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxviii) za oddíl “279. RAKOUSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “280. POLSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 281. POLSKO – SLOVINSKO Žádné. 282. POLSKO – SLOVENSKO Žádné. 283. POLSKO – FINSKO Žádná úmluva. 284. POLSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 285. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxix) za oddíl “285. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “286. PORTUGALSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 287. PORTUGALSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxxx) dosavadní oddíl “100. PORTUGALSKO – FINSKO” se označuje jako “288. PORTUGALSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “289. PORTUGALSKO – ŠVÉDSKO” “290. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxxi) za oddíl “290. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “291. SLOVINSKO – SLOVENSKO Žádné. 292. SLOVINSKO – FINSKO Žádná úmluva. 293. SLOVINSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 294. SLOVINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxxii) za oddíl “294. SLOVINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “295. SLOVENSKO – FINSKO Žádná úmluva. 296. SLOVENSKO – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 297. SLOVENSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxxiii) dosavadní oddíl “103. FINSKO – ŠVÉDSKO” se označuje jako “298. FINSKO – ŠVÉDSKO” a následující oddíl se označuje takto: “299. FINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxxiv) dosavadní oddíl “105. ŠVÉDSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako “300. ŠVÉDSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”. i) Příloha III část B “Ustanovení úmluv, které se nevztahují na všechny osoby, na které se vztahuje nařízení (čl. 3 odst. 3 nařízení)”, se mění takto: i) před oddíl “1. BELGIE – DÁNSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “1. BELGIE – ČESKÁ REPUBLIKA Žádná úmluva.”; ii) dosavadní oddíl “1. BELGIE – DÁNSKO” se označuje jako “2. BELGIE – DÁNSKO” a následující oddíl se označuje takto: “3. BELGIE – NĚMECKO”; iii) za oddíl “3. BELGIE – NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “4. BELGIE – ESTONSKO Žádná úmluva.”; iv) pořadí dosavadních oddílů 3 až 7 se mění a tyto oddíly se označují takto: “5. BELGIE – ŘECKO” “6. BELGIE – ŠPANĚLSKO” “7. BELGIE – FRANCIE” “8. BELGIE – IRSKO” “9. BELGIE – ITÁLIE”; v) za oddíl “9. BELGIE – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “10. BELGIE – KYPR Žádná úmluva. 11. BELGIE – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 12. BELGIE – LITVA Žádná úmluva.”; vi) dosavadní oddíl “8. BELGIE – LUCEMBURSKO” se označuje jako “13. BELGIE – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “14. BELGIE – MAĎARSKO Žádná úmluva. 15. BELGIE – MALTA Žádná úmluva.”; vii) dosavadní oddíl “9. BELGIE – NIZOZEMSKO” se označuje jako “16. BELGIE – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “17. BELGIE – RAKOUSKO”; viii) za oddíl “17. BELGIE – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “18. BELGIE – POLSKO Žádné.”; ix) dosavadní oddíl “11. BELGIE – PORTUGALSKO” se označuje jako “19. BELGIE – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “20. BELGIE – SLOVINSKO Žádné. 21. BELGIE – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; x) dosavadní oddíl “12. BELGIE – FINSKO” se označuje jako “22. BELGIE – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “23. BELGIE – ŠVÉDSKO” “24. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xi) za oddíl “24. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “25. ČESKÁ REPUBLIKA – DÁNSKO Žádná úmluva. 26. ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO Žádná úmluva. 27. ČESKÁ REPUBLIKA – ESTONSKO Žádná úmluva. 28. ČESKÁ REPUBLIKA – ŘECKO Žádné. 29. ČESKÁ REPUBLIKA – ŠPANĚLSKO Žádné. 30. ČESKÁ REPUBLIKA – FRANCIE Žádné. 31. ČESKÁ REPUBLIKA – IRSKO Žádná úmluva. 32. ČESKÁ REPUBLIKA – ITÁLIE Žádná úmluva. 33. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR Žádné. 34. ČESKÁ REPUBLIKA – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 35. ČESKÁ REPUBLIKA – LITVA Žádné. 36. ČESKÁ REPUBLIKA – LUCEMBURSKO Žádné. 37. ČESKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO Žádné. 38. ČESKÁ REPUBLIKA – MALTA Žádná úmluva. 39. ČESKÁ REPUBLIKA – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 40. ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO Čl. 32 odst. 3 smlouvy o sociálním zabezpečení ze dne 20. července 1999. 41. ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO Žádné. 42. ČESKÁ REPUBLIKA – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 43. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVINSKO Žádné. 44. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO Žádné. 45. ČESKÁ REPUBLIKA – FINSKO Žádná úmluva. 46. ČESKÁ REPUBLIKA – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 47. ČESKÁ REPUBLIKA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; xii) dosavadní oddíl “15. DÁNSKO – NĚMECKO” se označuje jako “48. DÁNSKO – NĚMECKO” a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní: “49. DÁNSKO – ESTONSKO Žádná úmluva.”; xiii) pořadí dosavadních oddílů 16 až 20 se mění a tyto oddíly se označují takto: “50. DÁNSKO – ŘECKO” “51. DÁNSKO – ŠPANĚLSKO” “52. DÁNSKO – FRANCIE” “53. DÁNSKO – IRSKO” “54. DÁNSKO – ITÁLIE”; xiv) za oddíl “54. DÁNSKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “55. DÁNSKO – KYPR Žádná úmluva. 56. DÁNSKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 57. DÁNSKO – LITVA Žádná úmluva.”; xv) dosavadní oddíl “21. DÁNSKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “58. DÁNSKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “59. DÁNSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 60. DÁNSKO – MALTA Žádná úmluva.”; xvi) dosavadní oddíl “22. DÁNSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “61. DÁNSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “62. DÁNSKO – RAKOUSKO”; xvii) za oddíl “62. DÁNSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “63. DÁNSKO – POLSKO Žádná úmluva.”; xviii) dosavadní oddíl “24. DÁNSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “64. DÁNSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “65. DÁNSKO – SLOVINSKO Žádné. 66. DÁNSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; xix) dosavadní oddíl “25. DÁNSKO – FINSKO” se označuje jako “67. DÁNSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “68. DÁNSKO – ŠVÉDSKO” “69. DÁNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xx) za oddíl “69. DÁNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládá nový oddíl, který zní: “70. NĚMECKO – ESTONSKO Žádná úmluva.”; xxi) pořadí dosavadních oddílů 28 až 32 se mění a tyto oddíly se označují takto: “71. NĚMECKO – ŘECKO” “72. NĚMECKO – ŠPANĚLSKO” “73. NĚMECKO – FRANCIE” “74. NĚMECKO – IRSKO” “75. NĚMECKO – ITÁLIE”; xxii) za oddíl “75. NĚMECKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “76. NĚMECKO – KYPR Žádná úmluva. 77. NĚMECKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 78. NĚMECKO – LITVA Žádná úmluva.”; xxiii) dosavadní oddíl “33. NĚMECKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “79. NĚMECKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “80. NĚMECKO – MAĎARSKO Bod 16 závěrečného protokolu k úmluvě o sociálním zabezpečení ze dne 2. května 1998. 81. NĚMECKO – MALTA Žádná úmluva.”; xxiv) dosavadní oddíl “34. NĚMECKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “82. NĚMECKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “83. NĚMECKO – RAKOUSKO”; xxv) za oddíl “83. NĚMECKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “84. NĚMECKO – POLSKO Žádné.”; xxvi) dosavadní oddíl “36. NĚMECKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “85. NĚMECKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “86. NĚMECKO – SLOVINSKO a) Článek 42 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 24. září 1997. b) Bod 15 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě. 87. NĚMECKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; xxvii) dosavadní oddíl “37. NĚMECKO – FINSKO” se označuje jako “88. NĚMECKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “89. NĚMECKO – ŠVÉDSKO” “90. NĚMECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xxviii) za oddíl “90. NĚMECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “91. ESTONSKO – ŘECKO” Žádná úmluva. 92. ESTONSKO – ŠPANĚLSKO Žádná úmluva. 93. ESTONSKO – FRANCIE Žádná úmluva. 94. ESTONSKO – IRSKO Žádná úmluva. 95. ESTONSKO – ITÁLIE Žádná úmluva. 96. ESTONSKO – KYPR Žádná úmluva. 97. ESTONSKO – LOTYŠSKO Žádné. 98. ESTONSKO – LITVA Žádné. 99. ESTONSKO – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 100. ESTONSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 101. ESTONSKO – MALTA Žádná úmluva. 102. ESTONSKO – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 103. ESTONSKO – RAKOUSKO Žádná úmluva. 104. ESTONSKO – POLSKO Žádná úmluva. 105. ESTONSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 106. ESTONSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 107. ESTONSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva. 108. ESTONSKO – FINSKO Žádné. 109. ESTONSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 110. ESTONSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádná úmluva.”; xxix) pořadí dosavadních oddílů 41, 51, 61 a 62 se mění a tyto oddíly se označují takto: “111. ŘECKO – ŠPANĚLSKO” “112. ŘECKO – FRANCIE” “113. ŘECKO – IRSKO” “114. ŘECKO – ITÁLIE”; xxx) za oddíl “114. ŘECKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “115. ŘECKO – KYPR Žádné. 116. ŘECKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 117. ŘECKO – LITVA Žádná úmluva.”; xxxi) dosavadní oddíl “63. ŘECKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “118. ŘECKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “119. ŘECKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 120. ŘECKO – MALTA Žádná úmluva.”; xxxii) dosavadní oddíl “64. ŘECKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “121. ŘECKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “122. ŘECKO – RAKOUSKO”; xxxiii) za oddíl “122. ŘECKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “123. ŘECKO – POLSKO Žádné.”; xxxiv) dosavadní oddíl “66. ŘECKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “124. ŘECKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “125. ŘECKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 126. ŘECKO – SLOVENSKO Žádné.”; xxxv) dosavadní oddíl “67. ŘECKO – FINSKO” se označuje jako “127. ŘECKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “128. ŘECKO – ŠVÉDSKO” “129. ŘECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xxxvi) dosavadní oddíl “40. ŠPĚLSKO – FRANCIE” se označuje jako “130. ŠPĚLSKO – FRANCIE” a následující oddíly se označují takto: “131. ŠPANĚLSKO – IRSKO” “132. ŠPANĚLSKO – ITÁLIE”; xxxvii) za oddíl “132. ŠPANĚLSKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “133. ŠPANĚLSKO – KYPR Žádná úmluva. 134. ŠPANĚLSKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 135. ŠPANĚLSKO – LITVA Žádná úmluva.”; xxxviii) dosavadní oddíl “44. ŠPANĚLSKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “136. ŠPANĚLSKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “137. ŠPANĚLSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 138. ŠPANĚLSKO – MALTA Žádná úmluva.”; xxxix) dosavadní oddíl “45. ŠPANĚLSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “139. ŠPANĚLSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “140. ŠPANĚLSKO – RAKOUSKO”; xl) za oddíl “140. ŠPANĚLSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “141. ŠPANĚLSKO – POLSKO Žádné.”; xli) dosavadní oddíl “47. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “142. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “143. ŠPANĚLSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 144. ŠPANĚLSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; xlii) dosavadní oddíl “48. ŠPANĚLSKO – FINSKO” se označuje jako “145. ŠPANĚLSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “146. ŠPANĚLSKO – ŠVÉDSKO” “147. ŠPANĚLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xliii) dosavadní oddíl “52. FRANCIE – IRSKO” se označuje jako “148. FRANCIE – IRSKO” a následující oddíl se označuje takto: “149. FRANCIE – ITÁLIE”; xliv) za oddíl “149. FRANCIE – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “150. FRANCIE – KYPR Žádná úmluva. 151. FRANCIE – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 152. FRANCIE – LITVA Žádná úmluva.”; xlv) dosavadní oddíl “54. FRANCIE – LUCEMBURSKO” se označuje jako “153. FRANCIE – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “154. FRANCIE – MAĎARSKO Žádná úmluva. 155. FRANCIE – MALTA Žádná úmluva.”; xlvi) dosavadní oddíl “55. FRANCIE – NIZOZEMSKO” se označuje jako “156. FRANCIE – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “157. FRANCIE – RAKOUSKO”; xlvii) za oddíl “157. FRANCIE – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “158. FRANCIE – POLSKO Žádné.”; xlviii) dosavadní oddíl “57. FRANCIE – PORTUGALSKO” se označuje jako “159. FRANCIE – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “160. FRANCIE – SLOVINSKO Žádné. 161. FRANCIE – SLOVENSKO Žádné.”; xlix) dosavadní oddíl “58. FRANCIE – FINSKO” se označuje jako “162. FRANCIE – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “163. FRANCIE – ŠVÉDSKO” “164. FRANCIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; l) dosavadní oddíl “70. IRSKO – ITÁLIE” se označuje jako “165. IRSKO – ITÁLIE” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “166. IRSKO – KYPR Žádná úmluva. 167. IRSKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 168. IRSKO – LITVA Žádná úmluva.”; li) dosavadní oddíl “71. IRSKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “169. IRSKO –LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “170. IRSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 171. IRSKO – MALTA Žádná úmluva.”; lii) dosavadní oddíl “72. IRSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “172. IRSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “173. IRSKO – RAKOUSKO”; liii) za oddíl “173. IRSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “174. IRSKO – POLSKO Žádná úmluva.”; liv) dosavadní oddíl “74. IRSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “175. IRSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “176. IRSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 177. IRSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lv) dosavadní oddíl “75. IRSKO – FINSKO” se označuje jako “178. IRSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “179. IRSKO – ŠVÉDSKO” “180. IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lvi) za oddíl “180. IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “181. ITÁLIE – KYPR Žádná úmluva. 182. ITÁLIE – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 183. ITÁLIE – LITVA Žádná úmluva.”; lvii) dosavadní oddíl “78. ITÁLIE – LUCEMBURSKO” se označuje jako “184. ITÁLIE – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “185. ITÁLIE – MAĎARSKO Žádná úmluva. 186. ITÁLIE – MALTA Žádná úmluva.”; lviii) dosavadní oddíl “79. ITÁLIE – NIZOZEMSKO” se označuje jako “187. ITÁLIE – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “188. ITÁLIE – RAKOUSKO”; lix) za oddíl “188. ITÁLIE – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “189. ITÁLIE – POLSKO Žádná úmluva.”; lx) dosavadní oddíl “81. ITÁLIE – PORTUGALSKO” se označuje jako “190. ITÁLIE – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “191. ITÁLIE – SLOVINSKO a) Dohoda o úpravě vzájemných závazků v oblasti sociálního zabezpečení s odkazem na odstavec 7 přílohy XIV mírové smlouvy (uzavřené výměnou nót dne 5. února 1959). b) Ustanovení čl. 45 odst. 3 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. prosince 1997 týkající se bývalé zóny B bývalého Svobodného území Terst. 192. ITÁLIE – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxi) dosavadní oddíl “82. ITÁLIE – FINSKO” se označuje jako “193. ITÁLIE – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “194. ITÁLIE – ŠVÉDSKO” “195. ITÁLIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxii) za oddíl “195. ITÁLIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “196. KYPR – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 197. KYPR – LITVA Žádná úmluva. 198. KYPR – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 199. KYPR – MAĎARSKO Žádná úmluva. 200. KYPR – MALTA Žádná úmluva. 201. KYPR – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 202. KYPR – RAKOUSKO Žádné. 203. KYPR – POLSKO Žádná úmluva. 204. KYPR – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 205. KYPR – SLOVINSKO Žádná úmluva. 206. KYPR – SLOVENSKO Žádné. 207. KYPR – FINSKO Žádná úmluva. 208. KYPR – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 209. KYPR – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxiii) za oddíl “209. KYPR – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “210. LOTYŠSKO – LITVA Žádné. 211. LOTYŠSKO – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 212. LOTYŠSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 213. LOTYŠSKO – MALTA Žádná úmluva. 214. LOTYŠSKO – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 215. LOTYŠSKO – RAKOUSKO Žádná úmluva. 216. LOTYŠSKO – POLSKO Žádná úmluva. 217. LOTYŠSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 218. LOTYŠSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 219. LOTYŠSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva. 220. LOTYŠSKO – FINSKO Žádné. 221. LOTYŠSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 222. LOTYŠSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádná úmluva.”; lxiv) za oddíl “222. LOTYŠSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “223. LITVA – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 224. LITVA – MAĎARSKO Žádná úmluva. 225. LITVA – MALTA Žádná úmluva. 226. LITVA – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 227. LITVA – AUSTRIA Žádná úmluva. 228. LITVA – POLSKO Žádná úmluva. 229. LITVA – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 230. LITVA – SLOVINSKO Žádná úmluva. 231. LITVA – SLOVENSKO Žádná úmluva. 232. LITVA – FINSKO Žádné. 233. LITVA – ŠVÉDSKO Žádné. 234. LITVA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádná úmluva.”; lxv) za oddíl “234. LITVA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “235. LUCEMBURSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 236. LUCEMBURSKO – MALTA Žádná úmluva.”; lxvi) dosavadní oddíl “85. LUCEMBURSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “237. LUCEMBURSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “238. LUCEMBURSKO – RAKOUSKO”; lxvii) za oddíl “238. LUCEMBURSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “239. LUCEMBURSKO – POLSKO Žádné.”; lxviii) dosavadní oddíl “87. LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “240. LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “241. LUCEMBURSKO – SLOVINSKO Žádné. 242. LUCEMBURSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxix) dosavadní oddíl “88. LUCEMBURSKO – FINSKO” se označuje jako “243. LUCEMBURSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “244. LUCEMBURSKO – ŠVÉDSKO” “245. LUCEMBURSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxx) za oddíl “245. LUCEMBURSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “246. MAĎARSKO – MALTA Žádná úmluva. 247. MAĎARSKO – NIZOZEMSKO Žádné. 248. MAĎARSKO – RAKOUSKO Čl. 36 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 31. března 1999. 249. MAĎARSKO – POLSKO Žádné. 250. MAĎARSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 251. MAĎARSKO – SLOVINSKO Článek 31 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. října 1957. 252. MAĎARSKO – SLOVENSKO Žádné. 253. MAĎARSKO – FINSKO Žádné. 254. MAĎARSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 255. MAĎARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxi) za oddíl “255. MAĎARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “256. MALTA – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 257. MALTA – RAKOUSKO Žádná úmluva. 258. MALTA – POLSKO Žádná úmluva. 259. MALTA – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 260. MALTA – SLOVINSKO Žádná úmluva. 261. MALTA – SLOVENSKO Žádná úmluva. 262. MALTA – FINSKO Žádná úmluva. 263. MALTA – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 264. MALTA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxii) dosavadní oddíl “91. NIZOZEMSKO – RAKOUSKO” se označuje jako “265. NIZOZEMSKO – RAKOUSKO” a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní: “266. NIZOZEMSKO – POLSKO Žádná úmluva.”; lxxiii) dosavadní oddíl “92. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “267. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “268. NIZOZEMSKO – SLOVINSKO Žádné. 269. NIZOZEMSKO – SLOVENSKO Žádné.”; lxxiv) dosavadní oddíl “93. NIZOZEMSKO – FINSKO” se označuje jako “270. NIZOZEMSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “271. NIZOZEMSKO – ŠVÉDSKO” “272. NIZOZEMSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxv) za oddíl “272. NIZOZEMSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládá nový oddíl, který zní: “273. RAKOUSKO – POLSKO Čl. 33 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. září 1998. lxxvi) dosavadní oddíl “96. RAKOUSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “274. RAKOUSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “275. RAKOUSKO – SLOVINSKO Článek 37 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 10. března 1997. 276. RAKOUSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxxvii) dosavadní oddíl “97. RAKOUSKO – FINSKO” se označuje jako “277. RAKOUSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “278. RAKOUSKO – ŠVÉDSKO” “279. RAKOUSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxviii) za oddíl “279. RAKOUSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “280. POLSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 281. POLSKO – SLOVINSKO Žádné. 282. POLSKO – SLOVENSKO Žádné. 283. POLSKO – FINSKO Žádná úmluva. 284. POLSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 285. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxix) za oddíl “285. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “286. PORTUGALSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 287. PORTUGALSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxxx) dosavadní oddíl “100. PORTUGALSKO – FINSKO” se označuje jako “288. PORTUGALSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “289. PORTUGALSKO – ŠVÉDSKO” “290. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxxi) za oddíl “290. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “291. SLOVINSKO – SLOVENSKO Žádné. 292. SLOVINSKO – FINSKO Žádná úmluva. 293. SLOVINSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 294. SLOVINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxxii) za oddíl “294. SLOVINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “295. SLOVENSKO – FINSKO Žádná úmluva. 296. SLOVENSKO – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 297. SLOVENSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxxiii) dosavadní oddíl “103. FINSKO – ŠVÉDSKO” se označuje jako “298. FINSKO – ŠVÉDSKO” a následující oddíl se označuje takto: “299. FINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxxiv) dosavadní oddíl “105. ŠVÉDSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako “300. ŠVÉDSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”. j) Příloha IV část A “Právní předpisy uvedené v čl. 37 odst. 1 nařízení, podle kterých je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce dob pojištění”, se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Žádné.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO a) Invalidní důchody, které byly přiznány před 1. dubnem 2000 podle zákona o státních příspěvcích a zůstaly zachovány podle zákona o státním důchodovém pojištění. b) Státní důchody přiznané na základě invalidity podle zákona o státním důchodovém pojištění. c) Invalidní důchody, které byly přiznány podle zákona o službě v ozbrojených silách, zákona o policejní službě, zákona o úřadu státního zástupce, zákona o statutu soudců, zákona o platech, důchodech a dalším sociálním zajištění členů Riigikogu a zákona o funkčních požitcích prezidenta republiky.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Žádné. L. LOTYŠSKO Čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec zákona o státních důchodech ze dne 1. ledna 1996. M. LITVA Žádné.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Žádné. P. MALTA Žádné.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Žádné.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Žádné. V. SLOVENSKO Žádné.” k) Příloha IV část B “Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu čl. 38 odst. 3 a čl. 45 odst. 3 nařízení č. 1408/71” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Žádné.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Žádné.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Žádné. L. LOTYŠSKO Žádné. M. LITVA Žádné.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Žádné. P. MALTA Žádné.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Žádné.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Žádné. V. SLOVENSKO Žádné.” l) Příloha IV část C “Případy uvedené v čl. 46 odst. 1 písm. b) nařízení, ve kterých lze upustit od výpočtu dávky podle čl. 46 odst. 2 nařízení”, se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Invalidní (plné a částečné) a pozůstalostní (vdovské, vdovecké a sirotčí) důchody.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Žádné.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Všechny žádosti o starobní, invalidní, vdovský a vdovecký důchod. L. LOTYŠSKO Žádné. M. LITVA Žádné.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Žádosti o starobní a invalidní důchod, pokud byl žadatel pojištěn v Maďarsku alespoň po dobu 20 let. Žádosti o pozůstalostní dávky, pokud zemřelá osoba pobírala plný důchod podle maďarského práva. P. MALTA Žádné.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Všechny žádosti o starobní, invalidní a pozůstalostní důchod.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Žádné. V. SLOVENSKO Žádné.” m) V příloze IV se část D nahrazuje tímto: “Dávky a dohody uvedené v čl. 46b odst. 2 nařízení 1. Dávky uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. a) nařízení, jejichž výše je nezávislá na délce získaných dob pojištění nebo bydlení: a) Dávky v invaliditě stanovené právními předpisy uvedenými v části A této přílohy. b) Plná výše dánského starobního důchodu získaného po deseti letech pobytu osobami, kterým byl přiznán důchod nejpozději k 1. říjnu 1989. c) Estonské státní důchody, které byly přiznány podle zákona o státním důchodovém pojištění, starobní důchody přiznané podle zákona o státním auditu, zákona o policejní službě a zákona o úřadu státního zástupce a starobní a pozůstalostní důchody přiznané podle zákona o veřejném ochránci práv, zákona o službě v ozbrojených silách, zákona o statutu soudců, zákona o platech, důchodech a dalším sociálním zajištění členů Riigikogu a zákona o funkčních požitcích prezidenta republiky. d) Španělské pohřebné a pozůstalostní důchody poskytované podle obecného a zvláštního systému. e) Vdovská podpora na základě vdovského pojištění francouzského obecného systému sociálního zabezpečení nebo systému sociálního zabezpečení pro pracovníky v zemědělství. f) Vdovecký nebo vdovský invalidní důchod podle francouzského obecného systému sociálního zabezpečení nebo systému sociálního zabezpečení pro pracovníky v zemědělství, jestliže jsou vypočteny na základě invalidního důchodu zemřelého manžela (manželky), vyplácené v souladu s čl. 46 odst. 1 písm. a) bodem i). g) Nizozemský vdovský důchod podle zákona ze dne 21. prosince 1995 o obecném pojištění pro pozůstalé nezaopatřené osoby. h) Finské státní důchody stanovené podle státního zákona o důchodech ze dne 8. června 1956 a přiznané podle přechodných ustanovení státního zákona o důchodech (č. 547/93) a přídavek k dětskému důchodu v souladu se zákonem o pozůstalostním důchodu ze dne 17. ledna 1969. i) Plný švédský základní důchod přiznaný podle právních předpisů o základních důchodech, které platily před 1. lednem 1993, a plný základní důchod přiznaný podle přechodných ustanovení platných od uvedeného dne. 2. Dávky uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. b) nařízení, jejichž výše se určuje na základě teoretických dob považovaných za získané mezi dnem vzniku pojistné události a pozdějším dnem: a) Dánské předčasné starobní důchody, jejichž výše je stanovena v souladu s právními předpisy platnými před 1. říjnem 1984. b) Německé invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se přihlíží k doplňkové době, a německé starobní důchody, u kterých se přihlíží k již získané doplňkové době. c) Italské důchody v případě celkové pracovní neschopnosti (inabilitŕ). d) Lotyšské invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se přihlíží k započitatelné době pojištění. e) Litevské invalidní a pozůstalostní důchody sociálního pojištění. f) Lucemburské invalidní a pozůstalostní důchody. g) Slovenské invalidní důchody a částečné invalidní důchody a pozůstalostní důchody od nich odvozené. h) Finské zaměstnanecké důchody, u kterých se berou v úvahu budoucí doby podle vnitrostátních právních předpisů. i) Švédské invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se berou v úvahu teoretické doby pojištění, a švédské starobní důchody, u kterých se berou v úvahu teoretické doby již získané. 3. Dohody uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. b) bodě i) nařízení, které mají zabránit dvojímu nebo vícenásobnému započtení stejných získaných dob: a) Severská úmluva o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992. b) Dohoda o sociálním zabezpečení ze dne 28. dubna 1997 mezi Spolkovou republikou Německo a Finskem.” n) Příloha VI “Zvláštní postupy pro uplatňování právních předpisů některých členských států” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Žádné.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Žádné.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Pro účely použití čl. 18 odst. 1, článku 38, čl. 45 odst. 1 až 3, článku 64, čl. 67 odst. 1 a 2 a článku 72 nařízení na jakékoli období počínající 6. říjnem 1980 nebo později se týden pojistného období podle právních předpisů Kyperské republiky stanoví tak, že celkové příjmy rozhodující pro pojištění za příslušné období se vydělí součtem týdenního základního příjmu rozhodujícího pro pojištění za příslušný rok, pokud takto určený počet týdnů nepřesáhne počet kalendářních týdnů v příslušném období. L. LOTYŠSKO Žádné. M. LITVA Žádné.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Žádné. P. MALTA Žádné.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Pro účely článku 88 Charty učitelů ze dne 26. ledna 1982, pokud jde o nárok učitelů na předčasný odchod do důchodu, se doba, po kterou byli učitelé zaměstnáni podle právních předpisů jiného členského státu, považuje za dobu zaměstnání podle polských právních předpisů a ukončení pracovního poměru učitele podle právních předpisů jiného členského státu se považuje za ukončení pracovního poměru podle polských právních předpisů.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Žádné. V. SLOVENSKO Žádné.” o) Příloha VII se nahrazuje tímto: “PŘÍLOHA VII Případy, kdy osoba současně podléhá právním předpisům dvou členských států (čl. 14c odst. 1 písm. b) nařízení) 1. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Belgii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 2. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v České republice a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 3. Pokud je osoba, která má bydliště v Dánsku, samostatně výdělečně činná v Dánsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 4. Pro systém úrazového pojištění pro zemědělce a pro systém starobního pojištění pro zemědělce: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství v Německu a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 5. Pokud je osoba, která má bydliště v Estonsku, samostatně výdělečně činná v Estonsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 6. Pro systém důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Řecku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 7. Pokud je osoba, která má bydliště ve Španělsku, samostatně výdělečně činná ve Španělsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 8. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná ve Francii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě kromě Lucemburska. 9. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství ve Francii a vykonává závislou činnost v Lucembursku. 10. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Itálii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 11. Pokud je osoba, která má bydliště na Kypru, samostatně výdělečně činná na Kypru a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 12. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Maltě a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 13. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Portugalsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 14. Pokud je osoba, která má bydliště ve Finsku, samostatně výdělečně činná ve Finsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 15. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Slovensku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě. 16. Pokud je osoba, která má bydliště ve Švédsku, samostatně výdělečně činná ve Švédsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.” p) Příloha VIII “Systémy, podle kterých se sirotkům poskytují pouze rodinné přídavky nebo doplňkové nebo zvláštní přídavky (článek 78a nařízení)”, se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Žádné.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Žádné.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Žádné. L. LOTYŠSKO Žádné. M. LITVA Žádné.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Žádné. P. MALTA Žádné.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Žádné.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Žádné. V. SLOVENSKO Žádné.”
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti