Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: XII/CS 138 HLAVA III PŘECHODNÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PORTUGALSKA KAPITOLA I Volný pohyb zboží ODDÍL I Celní předpisy Článek 189 1. Pro každé zboží je základní celní sazbou, na niž se vztahují postupná snížení uvedená v článku 190, čl. 243 odst. 1 a v čl. 360 odst. 1, 2 a 3, celní sazba skutečně uplatňovaná k 1. lednu 1985 na zboží pocházející ze Společenství ve stávajícím složení a z Portugalska v rámci jejich obchodování. 2. Pro každé zboží je základní celní sazbou každého produktu, od níž se odvíjí sbližování se společným celním sazebníkem a sjednoceným sazebníkem ESUO podle článku 197, čl. 243 odst. 2 a v čl. 360 odst. 4, celní sazba skutečně uplatňovaná Portugalskou republikou k 1. lednu 1985. 3. Pokud však dojde mezi tímto dnem a přistoupením ke snížení cla, považuje se za základní celní sazbu takto snížená celní sazba. 4. Portugalská republika přijme opatření nezbytná k tomu, aby ke dni jejího přistoupení byl zrušen jak její maximální celní sazebník, tak i příležitostná pozastavení jejích celních sazeb. Sazby maximálního celního sazebníku ani sazby dočasně pozastavených cel nejsou základními celními sazbami podle odstavců 1 a 2. Jestliže jsou tyto sazby skutečně uplatňovány, jsou základními celními sazbami sazby minimálního celního sazebníku nebo smluvní sazby. 5. Společenství ve stávajícím složení a Portugalská republika si vzájemně sdělí své základní celní sazby. 6. Odchylně od odstavce 1 jsou základními celními sazbami pro produkty uvedené v protokolu č. 15 ty sazby, které jsou v daném protokolu vedle produktů uvedeny. Článek 190 1. Dovozní cla mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskou republikou se postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 90 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 80 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 65 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 50 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 40 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 30 % základní celní sazby, – poslední dvě snížení o 15 % se uskuteční k 1. lednu 1992 a k 1. lednu 1993. 2. Odchylně od odstavce 1 se od 1. března 1986 uplatňuje osvobození od cla na vstupu pro: a) dovozy, na něž se vztahují ustanovení týkající se daňového osvobození od daně osob cestujících mezi členskými státy; b) dovozy malých zásilek zboží neobchodní povahy, na něž se vztahují ustanovení týkající se osvobození od daně mezi členskými státy. 3. Výše celních sazeb vypočítaných v souladu s odstavcem 1 se zaokrouhlují dolů na první desetinné místo tak, že se druhé desetinné místo vypustí. Článek 191 V žádném případě nesmí být v rámci Společenství uplatňovány celní sazby vyšší, než jsou sazby uplatňované vůči třetím zemím, pro něž platí doložka nejvyšších výhod. V případě změny nebo pozastavení sazeb společného celního sazebníku nebo v případě uplatnění článku 201 Portugalskou republikou nebo v případě, že v Portugalsku současně existují u stejných čísel a položek sazebníku zvláštní cla vůči Společenství ve stávajícím složení a valorická cla vůči třetím zemím, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou přijmout nezbytná opatření pro zachování preferencí Společenství. V případě změny nebo pozastavení sazeb sjednoceného celního sazebníku ESUO nebo v případě uplatnění článku 201 Portugalskou republikou nebo v případě, že současně existují zvláštní cla vůči Společenství ve stávajícím složení a valorická cla vůči třetím zemím, může Komise přijmout nezbytná opatření pro zachování preferencí platných ve Společenství. Článek 192 Portugalská republika může úplně nebo částečně pozastavit ukládání cla na zboží dovážené ze Společenství ve stávajícím složení. Uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou úplně nebo částečně pozastavit ukládání cla na zboží dovážené z Portugalska. Článek 193 Poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům v obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem se zrušují k 1. březnu 1986. Článek 194 Následující poplatky, jež Portugalsko uplatňuje v obchodu se Společenstvím ve stávajícím složení, se postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: a) valorický poplatek 0,4 % uplatňovaný na: – dočasně dovážené zboží, – opětovně dovážené zboží (s výjimkou kontejnerů), – zboží dovážené v rámci aktivního zušlechťovacího styku, pro který je charakteristické navracení dovozního cla z použitého zboží po vývozu zpracovaných výrobků (“drawback”), se: – sníží na 0,2 % k 1. lednu 1987 a – zruší k 1. lednu 1988; b) valorický poplatek 0,9 % uplatňovaný u zboží dováženého ke spotřebě: - sníží na 0,6 % k 1. lednu 1989, - sníží na 0,3 % k 1. lednu 1990 a - zruší k 1. lednu 1991. Článek 195 Vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem v obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem se zrušují k 1. březnu 1986. Článek 196 1. Portugalská republika zruší od 1. března 1986 cla fiskální povahy nebo fiskální složky cel, vztahující se k tomuto dni na dovozy ze Společenství ve stávajícím složení. 2. U těchto produktů se cla fiskální povahy nebo fiskální složky cel uplatňované Portugalskou republikou odstraní podle časového rozvrhu uvedeného v článku 190. Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Celní poplatky Fiskální složkaOchranná složka 17.04 Cukrovinky bez kakaa: A. A. Výtažky z lékořice, obsahující váhově více než 10 % sacharosy, bez jiných příměsí 5 PTE/kg12 PTE/kg 21.03 Hořčičná moučka a hořčice jako přípravek A. Hořčičná moučka 13 %22 % B. Hořčice jako přípravek 13 %22 % 22.08 Nedenaturovaný etylalkohol s alkoholometrickým titrem 80 % vol a více; denaturovaný etylalkohol (včetně etylalkoholu) jakékoli titru: B. Nedenaturovaný etylalkohol s alkoholometrickým titrem 80 % vol a více v nádobách s obsahem: - dva litry nebo méně 280 PTE na hl čistého alkoholu2 190 PTE na hl čistého alkoholu - dva litry nebo více 214 PTE na hl čistého alkoholu2 256 PTE na hl čistého alkoholu 24.02 Vyráběné tabáky, výtažky či šťávy z tabáků (praiss): Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Popis zboží Fiskální složkaOchranná složka A. Cigarety 180 PTE/kgosvobozeny ex B. Doutníky a doutníčky - s tabákovým obalem 200 PTE/kgosvobozeny ex C. Tabák ke kouření: - řezaný tabák 170 PTE/kgosvobozeny ex D. Žvýkací tabák a šňupací tabák: - řezaný tabák 170 PTE/kgosvobozeny ex E. další, včetně aglomerovaného tabáku ve formě listů: - řezaný tabák 170 PTE/kgosvobozeny 3. Portugalská republika si zachová možnost nahradit clo fiskální povahy nebo fiskální složku cla vnitrostátním poplatkem, který je v souladu s ustanovením článku 95 Smlouvy o EHS. Jestliže Portugalská republika využije této možnosti, představuje složka, na kterou se případně vnitrostátní poplatek nevztahuje, základní sazbu cla dle článku 189. Tato složka se v rámci obchodu se Společenstvím zruší a sblíží se společným celním sazebníkem a sjednoceným sazebníkem ESUO podle časového rozvrhu uvedeného v článcích 190 a 197. Článek 197 1. Za účelem postupného zavádění společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO změní Portugalská republika své celní sazby uplatňované vůči třetím zemím tímto způsobem: – od 1. března 1986 uplatňuje Portugalská republika celní sazbu, kterou se snižuje o 10 % rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO, – od 1. ledna 1987: a) v případě celních položek, u kterých se základní celní sazby neliší o více než 15 % v obou směrech od sazeb společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO, se uplatňují sazby těchto sazebníků; b) v ostatních případech uplatňuje Portugalská republika celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. lednu 1987 snížení o 10 %, – k 1. lednu 1988 snížení o 15 %, – k 1. lednu 1989 snížení o 15 %, – k 1. lednu 1990 snížení o 10 %, – k 1. lednu 1991 snížení o 10 %, – k 1. lednu 1992 snížení o 15 %. K 1. lednu 1993 uplatňuje Portugalská republika společný celní sazebník a sjednocený sazebník ESUO v plném rozsahu. 2. Odchylně od odstavce 1 uplatňuje Portugalská republika od 1. března 1986 společný celní sazebník v plném rozsahu na výrobky uvedené v příloze k Dohodě o obchodu s civilními letadly, která byla uzavřena v rámci obchodních jednání o Všeobecné dohodě o clech a obchodu v letech 1973-1979. Článek 198 Všeobecné celní sazby uvedené ve společném celním sazebníku Společenství jsou všeobecnými celními sazbami Společenství ve stávajícím složení. Smluvní celní sazby uvedené ve společném celním sazebníku Evropského hospodářského společenství (EHS) a v sjednoceném sazebníku Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) jsou smluvními celními sazbami EHS a ESUO ve stávajícím složení, s výjimkou úprav, které se provedou s přihlédnutím ke skutečnosti, že platné sazby ve španělských a portugalských sazebnících jsou celkově vyšší než platné sazby sazebníků EHS a ESUO ve stávajícím složení. Tyto úpravy, o nichž se bude jednat v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, zůstanou v mezích možností stanovených článkem XXIV uvedené dohody. Článek 199 1. Jestliže se sazby celního sazebníku Portugalské republiky liší od odpovídajících sazeb společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO, uskuteční se postupné sbližování sazeb celního sazebníku Portugalské republiky se sazbami společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO přidáváním složek portugalské základní celní sazby ke složkám sazeb uvedených ve společném celním sazebníku nebo sjednoceném sazebníku ESUO, přičemž se portugalská základní celní sazba postupně snižuje až na nulu v souladu s časovým rozvrhem uvedeným v článku 197 a v čl. 243 odst. 2 a sazba společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO se od nuly postupně a podle téhož časového rozvrhu zvyšuje, dokud nedosáhne konečné výše. 2. Jestliže se některé sazby společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO od 1. března 1986 změní nebo pozastaví, pak Portugalská republika současně změní nebo pozastaví své sazby v poměru vyplývajícím z provedení článku 197. 3. Od 1. března 1986 uplatňuje Portugalská republika nomenklatury společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO. Portugalská republika může převzít do těchto nomenklatur vnitrostátní členění platné v okamžiku přistoupení, které je nezbytné k tomu, aby postupné sbližování jejích celních sazeb se sazbami společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO proběhlo za podmínek stanovených v tomto aktu. V případě, že dojde ke změnám nomenklatury společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO u produktů uvedených v tomto aktu, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou upravit nomenklaturu těchto produktů tak, jak je stanoveno v tomto aktu. 4. Za účelem provedení odstavce 3 a v zájmu zjednodušení postupného zavádění společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO Portugalskou republikou a postupného odstraňování cel mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskou republikou stanoví Komise v případě potřeby prováděcí předpisy, podle nichž Portugalská republika změní své celní sazby; tyto prováděcí předpisy však nesmí způsobit změnu článků 189 a 197. 5. Celní sazby vypočítané v souladu s článkem 197 se zaokrouhlují nahoru nebo dolů na jedno desetinné číslo. Při sbližování portugalských celních sazeb se sazbami společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO, které jsou nižší než portugalské základní celní sazby, se tyto sazby zaokrouhlují dolů vypuštěním druhého desetinného místa. v ostatních případech se zaokrouhluje na vyšší desetinné místo. Článek 200 1. U produktů uvedených na seznamu v příloze XVIII jsou základními celními sazbami pro sbližování se společným celním sazebníkem a se sjednoceným sazebníkem ESUO sazby, které vyplývají z osvobození od cla (úplné pozastavení) a ze snížení celních sazeb (částečné pozastavení), jež Portugalská republika uplatňuje k 1. lednu 1985. 2. Od 1. března 1986 uplatňuje Portugalská republika celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základními celními sazbami uvedenými v odstavci 1 a sazbami společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO podle časového rozvrhu uvedeného v článku 197. 3. Portugalská republika může ustoupit od pozastavení cel nebo převzít sazby společného celního sazebníku v rychlejším sledu. 4. Ode dne přistoupení nebude Portugalská republika uplatňovat na dovoz daných produktů ze Společenství ve stávajícím složení žádné zbývající clo, ani vůči Společenství pro tyto produkty žádné clo znovu nezavede. 5. Ode dne přistoupení uplatňuje Portugalská republika bez rozlišování osvobození od cla a snížení celních sazeb, jež se postupně sbližují se společným celním sazebníkem a sjednoceným sazebníkem ESUO. Článek 201 Při přizpůsobování svého sazebníku společnému celnímu sazebníku a sjednocenému sazebníku ESUO může Portugalská republika upravovat své celní sazby v rychlejším sledu, než je uvedeno v článku 197. Uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi. Oddíl II Odstranění množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem Článek 202 Množstevní omezení dovozu a vývozu a jakákoli opatření s rovnocenným účinkem se mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskou republikou zrušují ke dni 1. ledna 1986. Článek 203 Odchylně od článku 202 mohou stávající členské státy a Portugalská republika zachovat při vzájemném obchodování omezení vývozu odpadu a šrotu ze železa nebo oceli čísla 73.03 společného celního sazebníku. Tento režim může zůstat zachován u vývozů z členských států Společenství ve stávajícím složení do Portugalska až do 31. prosince 1988 a u vývozů z Portugalska do stávajících členských států až do 31. prosince 1990, a to pokud tento režim nebude více omezující než režim uplatňovaný na vývozy do třetích zemí. Článek 204 1. Odchylně od článku 202 může Portugalská republika až do 31. prosince 1988 nadále vyžadovat při dovozech nebo vývozech, výlučně pro statistické účely, předběžnou registraci produktů, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha II Smlouvy o EHS, a produktů podléhajících Smlouvě o ESUO. 2. Potvrzení o registraci se vydává automaticky do pěti pracovních dnů od předložení žádosti. Pokud není potvrzení v této lhůtě vydáno, může být dané zboží volně dovezeno či vyvezeno. 3: Požadavek na jakoukoli předběžnou evidenci dovozcem nebo vývozcem se ode dne přistoupení zrušuje. Článek 205 Odchylně od článku 202 odstraní Portugalská republika diskriminující rozdíl mezi úhradou, ze strany orgánů sociálního zabezpečení, léků vyráběných v Portugalsku a úhradou léků dovážených ze stávajících členských států, a to ve třech ročních etapách stejného rozsahu k následujícím termínům: – k 1. lednu 1987, – k 1. lednu 1988, – k 1. lednu 1989. Článek 206 Odchylně od článku 202 podléhá obchod s některými textilními výrobky mezi Portugalskem a ostatními členskými státy Společenství režimu popsanému v protokolu č. 17. Článek 207 Odchylně od článku 202 se Portugalské republice povoluje zachovat až do 31. prosince 1987 množstevní omezení při dovozech motorových vozidel uvedených v protokolu č. 18 z ostatních členských států, a to v mezích režimu dovozních kvót popsaného v uvedeném protokolu. Článek 208 1. Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, upraví Portugalská republika postupně od 1. ledna 1986 státní monopoly obchodní povahy ve smyslu čl. 37 odst. 1 Smlouvy o EHS tak, aby k 1. lednu 1993 byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi příslušníky členských států, pokud jde o podmínky nákupu nebo odbytu zboží. Stávající členské státy mají stejnou povinnost vůči Portugalské republice. Komise podá doporučení o způsobu a časovém rozvrhu úprav, které bude třeba učinit, přičemž tento způsob a časový rozvrh musejí být pro Portugalskou republiku a stávající členské státy stejné. 2. Pokud jde o automobilový benzín, petrolej, plynové oleje a topné oleje položek 27.10 A III, 27.10 B III, 27.10 C I a 27.10 C II společného celního sazebníku, začnou úpravy výhradního práva na obchodování ode dne přistoupení. Stávající portugalské kvóty obchodování přidělované v současnosti určitým společnostem, s výjimkou podniku veřejného práva Petrogal, se zruší k 1. lednu 1986. Úplná liberalizace trhů s těmito produkty se dokončí dne 31. prosince 1992. Komise doporučí úpravy týkající se průběhu této liberalizace, přičemž za výchozí referenční bod vezme nejnižší roční podíl na trhu každého z těchto produktů, který měl podnik veřejného práva Petrogal v období od 1. ledna 1981 do 31. prosince 1985. Po přistoupení otevře Portugalská republika pro každý z daných produktů kvótu rovnající se souhrnu kvót obchodování, které před tímto dnem měly podniky s výjimkou Petrogalu. Tato kvóta se postupně zvyšuje o liberalizovaná množství podle doporučení Komise. Článek 209 1. Odchylně od článku 202 může majitel, případně oprávněný z patentu na chemický nebo farmaceutický produkt nebo přípravek na ochranu rostlin registrovaný v některém členském státě v době, kdy patent na tento výrobek nebylo možno získat v Portugalsku, uplatnit právo, jež mu poskytuje tento patent tak, aby zamezil dovozu a prodeji tohoto výrobku ve stávajícím členském státě / stávajících členských státech, kde je tento výrobek chráněn patentem, a to i pokud byl tento výrobek poprvé uveden na trh v Portugalsku jím samotným anebo s jeho souhlasem. 2. Tohoto práva se lze dovolat u výrobků uvedených v odstavci 1 až do konce třetího roku poté, co Portugalsko zavedlo možnost tyto výrobky patentovat. Oddíl III Jiná ustanovení Článek 210 1. Komise s náležitým přihlédnutím k platným předpisům, zejména k předpisům o tranzitu Společenství, určí metody pro administrativní spolupráci, jež má zajistit, že se od 1. března 1986 pro zboží, které splňuje příslušné požadavky, plně uplatní výhody z odstranění cel a poplatků s rovnocenným účinkem a množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, jak stanoví tento akt. 2. Až do 28. února 1986 se obchodování mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem nadále řídí ustanoveními dohody z roku 1972 mezi Evropským hospodářským společenstvím a Portugalskem o celním režimu. 3. Komise stanoví předpisy použitelné od 1. března 1986 na obchod uvnitř Společenství se zbožím, které bylo vyrobeno ve Společenství a při jehož výrobě bylo použito: – produktů, jež nepodléhaly clům nebo poplatkům s rovnocenným účinkem platným ve Společenství ve stávajícím složení nebo v Portugalsku nebo u nichž došlo k plnému nebo částečnému vrácení těchto cel či poplatků, – zemědělských produktů, které nesplňují předpoklady pro propuštění do volného oběhu ve Společenství ve stávajícím složení nebo v Portugalsku. Při přijímání těchto předpisů přihlíží Komise k pravidlům stanoveným tímto aktem pro odstraňování cel mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem a k pravidlům pro postupné zavádění společného celního sazebníku a předpisů týkajících se společné zemědělské politiky Portugalskou republikou. Článek 211 1. Není-li v tomto aktu stanoveno jinak, vztahují se platné celní předpisy o obchodu s třetími zeměmi za stejných podmínek i na obchod uvnitř Společenství, a to do té doby, dokud jsou na tento obchod uložena cla. Pro stanovení celní hodnoty při obchodování v rámci Společenství a s třetími zeměmi se až do: – 31. prosince 1992 u průmyslových výrobků a – 31. prosince 1995 u zemědělských produktů za celní území považuje celní území vymezené ke dni 31. prosince 1985 právními předpisy Společenství a Portugalské republiky. 2. Od 1. března 1986 uplatňuje Portugalská republika při obchodování uvnitř Společenství nomenklatury společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO. Portugalská republika může do těchto nomenklatur zahrnout vnitrostátní členění platné ke dni přistoupení, které je nezbytné k tomu, aby se postupné odstraňování jejích cel uvnitř Společenství uskutečnilo za podmínek stanovených tímto aktem. Článek 212 Během pěti let ode dne přistoupení dokončí Portugalská republika restrukturalizaci svého železářského a ocelářského průmyslu za podmínek stanovených v protokolu č. 20. Komise může se souhlasem Rady zkrátit uvedenou lhůtu a změnit pravidla stanovená ve zmíněném protokolu na základě: – postupu portugalských restrukturalizačních plánů, s přihlédnutím k významným faktorům při opětovném posouzení životaschopnosti podniků, – opatření v oblasti železářského a ocelářského průmyslu platných ve Společenství po přistoupení; v takovém případě nesmí režim uplatňovaný po přistoupení na portugalské dodávky do Společenství ve stávajícím složení vést k zásadním rozdílům v zacházení mezi Portugalskem a ostatními členskými státy. Článek 213 1. Pokud se při obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složením a Portugalskou republikou vybírají vyrovnávací částky uvedené v článku 240 z jednoho nebo více základních produktů, jež byly použity při výrobě zboží, na které se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 3033/80 ze dne 11. listopadu 1980, kterým se stanoví obchodní režim pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů, nebo se u těchto základních produktů uplatňuje vyrovnávací mechanismus uvedený v článku 270, pak se uplatňují tato přechodná opatření: – při dovozu zboží, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3033/80, z Portugalska do Společenství ve stávajícím složení se uplatňuje vyrovnávací částka, vypočítaná na základě vyrovnávacích částek uvedených v článku 240 nebo vyrovnávacího mechanismu uvedeného v článku 270 a podle pravidel uvedených v tomto nařízení pro výpočet pohyblivé složky uplatňované pro toto zboží; – při dovozu zboží, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3033/80, ze třetích zemí do Portugalska se pohyblivá složka stanovená tímto nařízením zvýší nebo sníží o vyrovnávací částku uvedenou v první odrážce; – při vývozu zboží, na které se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 3035/80 ze dne 11. listopadu 1980, kterým se stanovují společná prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad u určitých zemědělských produktů vyvážených ve formě zboží neuvedeného v příloze II Smlouvy a kritéria pro stanovení výše takových náhrad, ze Společenství ve stávajícím složení do Portugalska se uplatňuje vyrovnávací částka stanovená na základě vyrovnávacích částek uvedených v článku 240 nebo vyrovnávacího mechanismu uvedeného v článku 270, určených pro základní produkty a v souladu s pravidly pro výpočet náhrad uvedenými v tomto nařízení; – při vývozu zboží, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3035/80, z Portugalska do třetích zemí podléhá toto zboží vyrovnávacím částkám uvedeným ve třetí odrážce. 2. Clo, které ode dne přistoupení tvoří pevnou složku poplatku uplatňovaného při dovozu zboží, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3033/80, do Portugalska, se stanoví tak, že se od základní celní sazby uplatňované Portugalskou republikou u produktů pocházejících ze Společenství ve stávajícím složení odečte pohyblivá složka rovnající se pohyblivé složce stanovené podle nařízení (EHS) č. 3033/80, zvýšené nebo snížené o vyrovnávací částku podle odst. 1 první a třetí odrážky. Nicméně, pokud je clo, které tvoří pevnou složku poplatku a je vypočítáno v souladu s předchozím pododstavcem, pro produkty uvedené v příloze XIX nižší než cla uvedená v této příloze, uplatní se tato cla. 3. Clo, které ode dne přistoupení tvoří pevnou složku poplatku uplatňovaného při dovozu zboží, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3033/80, do Portugalska ze třetích zemí, se rovná vyšší z takto stanovených částek: – částka získaná tak, že se od základní celní sazby uplatňované Portugalskou republikou u produktů pocházejících ze třetích zemí odečte pohyblivá složka rovnající se pohyblivé složce stanovené podle nařízení (EHS) č. 3033/80, zvýšené nebo snížené o vyrovnávací částku podle odst. 1 první a třetí odrážky, – částka získaná tak, že se sečte pevná složka uplatňovaná u dovozů do Portugalska ze Společenství ve stávajícím složení a pevná složka celní sazby společného celního sazebníku (anebo, v případě třetích zemí, které požívají výhod všeobecného systému celních preferencí Společenství, preferenční pevná složka, kterou Společenství případně u dovozů z uvedených zemí uplatňuje). 4. Odchylně od článku 189 se celní sazby uplatňované Portugalskou republikou u dovozů ze Společenství a z třetích zemí přeměnění ode dne přistoupení na druhy sazeb a jednotek zavedených ve společném celním sazebníku. Tato přeměna se uskuteční na základě hodnoty zboží dovezeného do Portugalska v průběhu posledních čtyř čtvrtletí, k nimž jsou k dispozici informace nebo, pokud dané zboží nebylo do Portugalska dováženo, jednotkové hodnoty stejného zboží dováženého do Společenství ve stávajícím složení. 5. Každá pevná složka uplatňovaná při obchodování mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskou republikou se odstraní v souladu s článkem 190. Každá pevná složka uplatňovaná Portugalskou republikou u dovozů ze třetích zemí se sblíží s pevnou složkou celní sazby společného celního sazebníku (nebo případně s preferenční pevnou složkou podle všeobecného systému celních preferencí Společenství) v souladu s články 197 a 201. 6. V případě, že je třetím zemím požívajícím výhod všeobecného systému celních preferencí Společenství přiznáno snížení pohyblivé složky celní sazby společného celního sazebníku, uplatní Portugalská republika tuto pohyblivou preferenční složku ode dne, ke kterému se během prvního roku druhé etapy přechodného režimu začnou na základní produkty, jejichž hospodářský rok začíná jako poslední, vztahovat pravidla druhé etapy. Oddíl IV Obchodování mezi Portugalskou republikou a Španělským královstvím Článek 214 S výhradou podmínek stanovených v protokolu č. 3 uplatňuje Portugalská republika na obchod se Španělským královstvím články 189 až 213. KAPITOLA 2 Volný pohyb osob, služeb a kapitálu Oddíl I Pracovníci Článek 215 Článek 48 Smlouvy o EHS je, co se týče volného pohybu pracovníků mezi stávajícími členskými státy a Portugalskem, použitelný pouze s výhradou přechodných ustanovení uvedených v článcích 216 až 219 tohoto aktu. Článek 216 1. Články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství se vztahují v Portugalsku na státní příslušníky stávajících členských států a ve stávajících členských státech na státní příslušníky Portugalska až od 1. ledna 1993. Portugalská republika a ostatní členské státy mohou vůči státním příslušníkům ostatních členských států, případně vůči státním příslušníkům Portugalska zachovat v platnosti do 31. prosince 1992 vnitrostátní ustanovení nebo ustanovení vyplývající z dvoustranných ujednání, podle kterých se pro přistěhování za účelem přijetí a/nebo výkonu placeného zaměstnání vyžaduje předchozí povolení. Portugalská republika a Lucemburské velkovévodství však mohou, pokud jde o lucemburské státní příslušníky a portugalské státní příslušníky, zachovat v platnosti vnitrostátní ustanovení uvedená v předchozím pododstavci do 31. prosince 1995. 2. Po 1. lednu 1991 přezkoumá Rada na základě zprávy Komise výsledky uplatňování odchylných opatření uvedených v odstavci 1. Po tomto přezkoumání může Rada na návrh Komise jednomyslným rozhodnutím na základě nových údajů přijmout předpisy k úpravě těchto opatření. Článek 217 1. Článek 11 nařízení (EHS) č. 1612/68 se až do 31. prosince 1990 vztahuje v Portugalsku na státní příslušníky ostatních členských států a v ostatních členských státech na portugalské státní příslušníky za těchto podmínek: a) rodinní příslušníci pracovníka podle čl. 10 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, kteří v souladu s právními předpisy bydlí s pracovníkem na území některého členského státu ke dni podpisu tohoto aktu, mají po přistoupení právo přijmout jakékoli placené zaměstnání na celém území tohoto členského státu. b) rodinní příslušníci pracovníka podle čl. 10 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, kteří budou v souladu s právním předpisy s pracovníkem bydlet na území některého členského státu po dni podpisu tohoto aktu, mají právo přijmout v tomto členském státě jakékoli placené zaměstnání po nejméně tříletém pobytu. Tato doba pobytu se od 1. ledna 1989 zkracuje na 18 měsíců. Tímto odstavcem nejsou dotčena příznivější vnitrostátní ustanovení nebo ustanovení vyplývajících z dvoustranných ujednání. 2. Úprava uvedená v odstavci 1 se vztahuje rovněž na rodinné příslušníky osoby samostatně výdělečně činné, kteří s ní bydlí na území členského státu. Článek 218 V rozsahu, v němž jsou některá ustanovení směrnice 68/360/EHS o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství neoddělitelná od ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68, jejichž použití je podle článku 216 odloženo, mohou se Portugalská republika a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit v míře nezbytné pro uplatnění odchylek od uvedeného nařízení, které jsou stanoveny článkem 216. Článek 219 Portugalská republika a ostatní členské státy přijmou s pomocí Komise nezbytná opatření, aby se působnost rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 1972 o jednotném systému zavedeném podle článku 15 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, známém jako “Sedoc”, a rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 1972 o systému Společenství pro shromažďování a šíření informací uvedených v čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 mohla rozšířit na Portugalsko nejpozději do 1. ledna 1993. Článek 220 1. Až do vstupu v platnost jednotného řešení pro všechny členské státy podle článku 99 nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, nejpozději pak do 31. prosince 1988, se čl. 73 odst. 1 a 3, čl. 74 odst. 1 a čl. 75 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1408/71 a články 86 a 88 nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, nevztahují na portugalské pracovníky zaměstnané v jiném členském státě než v Portugalsku, jejichž rodinní příslušníci mají bydliště v Portugalsku. Ustanovení čl. 73 odst. 2, čl. 74 odst. 2, čl. 75 odst. 2 a čl. 94 odst. 9 nařízení (EHS) č. 1408/71 a článků 87, 89, 98 a 120 nařízení (EHS) č. 574/72 se na tyto pracovníky vztahují obdobně. Právní předpisy členského státu, podle kterých se rodinné dávky vyplácejí rodinným příslušníkům bez ohledu na jejich zemi bydliště, však zůstávají nedotčeny. 2. Odchylně od článku 6 nařízení (EHS) č. 1408/71 se na portugalské pracovníky po dobu uvedenou v odstavci 1 nadále vztahují následující ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení: a) Portugalsko – Belgie – čl. 28 odst. 2 obecné úmluvy ze dne 14. září 1970, – články 59, 58 a 59 správního ujednání ze dne 14. září 1970; b) Portugalsko – Německo čl. 27 odst. 1, 2 a 3 úmluvy ze dne 6. listopadu 1964 ve znění článku 2 pozměňovacího ujednání ze dne 30. září 1974; c) Portugalsko – Španělsko – články 23 a 24 obecné úmluvy ze dne 11. června 1969, – články 45 a 46 správního ujednání ze dne 22. května 1970; d) Portugalsko – Lucembursko – článek 23 úmluvy ze dne 12. února 1965 ve znění článku 13 druhého doplňujícího ujednání ze dne 20. května 1977, – článek 15 druhého doplňujícího ujednání ze dne 21. května 1979, které se týká obecného správního ujednání ze dne 20. října 1966; e) Portugalsko – Nizozemí – čl. 33 odst. 2 úmluvy ze dne 19. června 1979, – články 36 a 37 správního ujednání ze dne 9. května 1980; Oddíl II Právo usazování, pohyb služeb a kapitálu a neviditelné transakce Článek 221 Portugalská republika může zachovat omezení práva usazování a volného pohybu služeb: – až do 31. prosince 1988 u činností spadajících do oblasti turistických a cestovních kanceláří, – až do 31. prosince 1990 u činností spadajících do oblasti kinematografie. Článek 222 1. Až do 31. prosince může Portugalská republika zachovat systém předběžných povolení pro přímé investice ve smyslu první směrnice Rady ze dne 11. května 1960, kterou se provádí článek 67 Smlouvy o EHS, změněné a doplněné druhou směrnicí Rady 63/21/EHS ze dne 18. prosince 1962 a aktem o přistoupení z roku 1972, uskutečňované státními příslušníky ostatních členských států a spojené s výkonem práva usazování a volného pohybu služeb, jejichž celková hodnota přesáhne tyto částky: – v průběhu roku 1986: 1,5 milionu ECU, – v průběhu roku 1987: 1,8 milionu ECU, – v průběhu roku 1988: 2,1 milionu ECU, – v průběhu roku 1989: 2,4 milionu ECU. 2. Odstavec 1 se nevztahuje na přímé investice v odvětví úvěrových institucí. 3. O každém investičním projektu podléhajícímu předběžnému povolení podle odstavce 1 musí portugalské orgány rozhodnout nejdéle do dvou měsíců od podání žádosti. Pokud v této lhůtě nerozhodnou, považuje se plánovaná investice za povolenou. 4. Investorům, na které se vztahuje odstavec 1, nesmí být navzájem poskytováno rozdílné zacházení, ani jim nesmí být poskytováno méně příznivé zacházení než státním příslušníkům třetích zemí. Článek 223 1. Portugalská republika může za podmínek a v termínech stanovených v článcích 224 až 229 odložit liberalizaci pohybu kapitálu uvedou v seznamech A a B první směrnice Rady ze dne 11. května 1960 o provádění článku 67 Smlouvy a v druhé směrnici Rady ze dne 18. prosince 1962, kterou se mění a doplňuje první směrnice o provádění článku 67 Smlouvy. 2. Mezi portugalskými orgány a Komisí proběhnou včas příslušné konzultace o postupech týkajících se opatření pro liberalizaci nebo uvolnění, jejichž provedení může být odloženo na základě dále uvedených ustanovení. Článek 224 Portugalská republika může až do 31. prosince 1992 odložit liberalizaci přímých investic portugalských rezidentů v ostatních členských státech. Článek 225 1. Portugalská republika může až do 31. prosince 1990 odložit liberalizaci převodů při koupích budov určených k bydlení a pozemků, které jsou využívány jako zemědělská půda nebo ke dni přistoupení zařazeny jako zemědělská půda podle portugalských právních předpisů, uskutečněných v Portugalsku rezidenty ostatních členských států. 2. Dočasná odchylka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na: – rezidenty ostatních členských států, kteří se vystěhovali v rámci volného pohybu zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných; – koupě podle odstavce 1, které souvisejí s výkonem práva usazování osob samostatně výdělečně činných, jež jsou rezidenty jiných členských států a vystěhovali se do Portugalska. Článek 226 1. Portugalská republika může až do 31. prosince 1990 za podmínek stanovených v odstavci 2 zachovat omezení převodu výnosů z likvidace investic do nemovitostí uskutečňovaných v Portugalsku rezidenty ostatních členských státech. 2. a) Převody výnosů souvisejících s likvidací se liberalizují takto: – od 1. ledna 1986 až do výše 100 000 ECU, – od 1. ledna 1987 až do výše 120 000 ECU, – od 1. ledna 1988 až do výše 140 000 ECU, – od 1. ledna 1989 až do výše 160 000 ECU, – od 1. ledna 1990 až do výše 180 000 ECU. b) V případě likvidace přesahující výši uvedenou v písmenu a) se převod zůstatku uvolňuje v pěti stejných ročních splátkách, přičemž první proběhne současně s podáním žádosti o převod výnosu likvidace a čtyři další pak ve čtyřech následujících letech. 3. V průběhu období uplatňování tohoto přechodného opatření zůstávají zachovány obecné či zvláštní úlevy související s volným převodem výnosů z likvidace investic do nemovitostí podle odstavce 1, které jsou založeny na portugalských právních předpisech nebo smlouvách mezi Portugalskou republikou a některým členským státem nebo třetí zemí, a uplatňují se vůči všem členským státům na nediskriminačním základě. Článek 227 Portugalská republika může až do 31. prosince 1992 odložit liberalizaci převodů souvisejících s investicemi do nemovitostí v jiném členském státě uskutečňovaných: – portugalskými rezidenty, pokud se nevystěhovali v rámci volného pohybu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných, – osobami samostatně výdělečně činnými, které jsou portugalskými rezidenty a které se vystěhovaly, pokud dané investice nesouvisejí s jejich usazením. Článek 228 1. Portugalská republika může až do 31. prosince 1990 za podmínek stanovených v odstavci 2 zachovat omezení operací uvedeným v oddílu X položkách B, C, D, E, F a H seznamu A, který je připojen ke směrnicím uvedených v článku 223, jež jsou uskutečňovány vůči ostatním členským státům. 2. K 1. lednu 1986 se převody u operací uvedených v položkách C, D a F liberalizují až do výše 25 000 ECU a u operací uvedených v položkách B, E a H až do výše 10 000 ECU. Každá z těchto částek se pak pro následující roky stanoví takto: – k 1. lednu 1987 na 30 000 a 12 000 ECU, – k 1. lednu 1988 na 35 000 a 14 000 ECU, – k 1. lednu 1989 na 40 000 a 16 000 ECU, – k 1. lednu 1990 na 45 000 a 18 000 ECU. Článek 229 Portugalská republika může až do 31. prosince 1990 odložit liberalizaci operací uvedených v oddílu IV položkách B 1 a B 3 seznamu B, který je připojen ke směrnicím uvedeným v článku 223, jež jsou uskutečňovány portugalskými rezidenty. Avšak operace s cennými papíry vydanými Evropskými společenstvími a Evropskou investiční bankou, jež jsou uskutečňovány portugalskými rezidenty, se v průběhu tohoto období postupně liberalizují takto: – od 1. ledna 1986 se strop liberalizace při upisování těchto cenných papírů stanoví na 15 milionů ECU, – od 1. ledna 1987 se tento strop stanoví na 18 milionů ECU, – od 1. ledna 1988 se tento strop stanoví na 21 milionů ECU, – od 1. ledna 1989 se tento strop stanoví na 24 milionů ECU, – od 1. ledna 1990 se tento strop stanoví na 27 milionů ECU. Článek 230 1. Portugalská republika může až do 31. prosince 1990 za podmínek stanovených v odstavci 2 zachovat omezení převodů souvisejících s cestovním ruchem. 2. Roční devizový příděl na osobu nesmí být nižší než: – 500 ECU v roce 1986, – 600 ECU v roce 1987, – 700 ECU v roce 1988, – 800 ECU v roce 1989, – 900 ECU v roce 1990. Článek 231 Portugalská republika provede, umožní-li to okolnosti, liberalizaci pohybu kapitálu a neviditelných transakcí podle článků 224 až 230 před uplynutím lhůt stanovených v těchto článcích. Článek 232 Pro účely uplatňování článků 223 až 231 může Komise konzultovat Měnový výbor a předkládat příslušné návrhy Radě. KAPITOLA 3 Zemědělství Oddíl 1 Obecná ustanovení Článek 233 1. Tato kapitola se vztahuje na zemědělské produkty, s výjimkou produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3796/81 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu. 2. Nestanoví-li tato kapitola jinak, vztahují se pravidla stanovená tímto aktem na zemědělské produkty uvedené v odstavci 1. 3. S výhradou zvláštních ustanovení této kapitoly, kterými se stanoví jiné termíny nebo kratší lhůty, končí platnost přechodných opatření pro zemědělské produkty uvedené v odstavci 1 na konci roku 1995. Článek 234 1. Uplatňování režimu Společenství na produkty, na něž se vztahuje tato kapitola, probíhá s využitím “klasického” přechodu anebo přechodu “po etapách”, jejichž obecná pravidla jsou vymezena v oddílech II a III a zvláštní pravidla pro jednotlivá produktová odvětví v oddílech IV a V. 2. Pokud není ve zvláštních případech stanoveno jinak, přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou nezbytná ustanovení pro provedení této kapitoly. Tato ustanovení mohou zejména zahrnovat přiměřená opatření k zamezení odklonů obchodu v obchodování mezi Portugalskem a ostatními členskými státy. 3. Rada může na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním jednomyslným rozhodnutím provést úpravy ustanovení této kapitoly, které se mohou v důsledku změn pravidel Společenství ukázat jako nezbytné. Oddíl II Klasický přechod Pododdíl 1 Rozsah působnosti Článek 235 Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na všechny zemědělské produkty uvedené v článku 233, s výjimkou produktů uvedených v článku 259. Pododdíl 2 Vyrovnávání a sbližování cen Článek 236 Až do prvního sbližování cen podle článku 238 se ceny, jež mají platit v Portugalsku, stanoví podle pravidel společné organizace trhu pro příslušné odvětví, a to ve výši odpovídající výši cen stanovených v Portugalsku podle předchozího vnitrostátního režimu pro reprezentativní období, které bude určeno pro každý produkt. Pokud by však uplatnění předchozího pododstavce vedlo ke stanovení portugalských cen na úrovni vyšší než je úroveň společných cen, pak bude úrovní ke stanovení portugalských cen úroveň, která odpovídá cenám stanoveným v Portugalsku podle předchozího vnitrostátního režimu pro hospodářský rok 1985/1986, přičemž se k přepočtu do ECU použije přepočítací koeficient platný na začátku hospodářského roku daného produktu. Jestliže však pro daný produkt není portugalská cena vymezena, vypočte se cena, jež má platit v Portugalsku, na základě cen skutečně zjištěných na portugalských trzích během reprezentativního období, které bude určeno. Jestliže však pro některé produkty na portugalském trhu neexistují cenové údaje, vypočte se cena, jež má platit v Portugalsku, na základě cen ve Společenství ve stávajícím složení u podobných produktů nebo skupin podobných produktů nebo u konkurenčních produktů. Článek 237 1. Pokud se při přistoupení zjistí, že rozdíl mezi cenovou úrovní produktu v Portugalsku a společnou cenovou úrovní je zanedbatelný, může být v Portugalsku uplatněna pro tento produkt společná cena. 2. Rozdíl uvedený v odstavci 1 se považuje za zanedbatelný v případě, že je nižší nebo roven 3 % společné ceny. Článek 238 1. Pokud použití článku 236 v Portugalsku vede k cenové úrovni rozdílné od společné cenové úrovně, sbližují se, s výhradou odstavce 4 a v souladu s odstavci 2 a 3, ceny, u kterých se v oddílu IV odkazuje na tento článek, se společnými cenami na začátku každého hospodářského roku. 2. Je-li cena určitého produktu v Portugalsku nižší než společná cena, sbližují se ceny v sedmi etapách tak, že se cena v Portugalsku při prvních šesti etapách sbližování postupně zvyšuje o sedminu, šestinu, pětinu, čtvrtinu, třetinu a polovinu rozdílu mezi cenovou úrovní v tomto členském státě a společnou cenovou úrovní před každým sbližováním; cena vyplývající z výpočtu se zvýší nebo sníží poměrně ke každému zvýšení nebo snížení společné ceny pro další hospodářský rok; společná cena se v Portugalsku uplatňuje k začátku sedmé etapy sbližování cen. 3. a) Je-li cena určitého produktu v Portugalsku vyšší než společná cena, zachovává se cena v tomto členském státě na úrovni vyplývající z použití článku 236, přičemž sbližování je výsledkem vývoje společných cen během sedmi let po přistoupení. Cena v Portugalsku se však v nezbytné míře upraví tak, aby se nezvětšoval rozdíl mezi touto cenou a společnou cenou. Kromě toho, pokud portugalské ceny vyjádřené v ECU a stanovené podle předchozího vnitrostátního režimu pro hospodářský rok 1985/86 vedou ke zvýšení rozdílu mezi portugalskými cenami a společnými cenami, který existoval v hospodářském roce 1984/1985, sníží se cena v Portugalsku vyplývající z uplatnění obou předchozích pododstavců o částku odpovídající části uvedeného zvýšení, která se určí tak, aby se toto zvýšení nejpozději na začátku pátého hospodářského roku po přistoupení úplně odstranilo. Aniž jsou dotčena ustanovení písmene b), uplatňuje se společná cena k začátku sedmé etapy sbližování cen. b) Na konci pátého roku ode dne přistoupení provede Rada analýzu vývoje sbližování cen. Za tímto účelem předá Komise Radě v rámci zpráv podle čl. 264 odst. 2 písm. c) stanovisko s případnými odpovídajícími návrhy. Pokud z uvedené analýzy vyplyne, že: – rozdíl mezi portugalskými a společnými cenami je příliš velký na to, aby mohl být odstraněn ve zbývajícím období sbližování cen podle odstavce 2, avšak zřejmě může být vyrovnán v určité omezené lhůtě, lze původně plánované období sbližování cen prodloužit; v takovém případě se ceny zachovají na své předchozí úrovni v souladu s písmenem a); – rozdíl mezi portugalskými cenami a společnými cenami je příliš velký na to, aby mohl být vyrovnán pouhým prodloužením původně plánovaného období sbližování cen, lze rozhodnout, že spolu s tímto prodloužením se při sbližování uplatní navíc postupné snižování portugalských cen, vyjádřené v reálných termínech, které případně doplní nepřímé, dočasné a sestupné podpory, aby se zmírnil dopad tohoto postupného snižování cen. Tyto podpory se financují z portugalského rozpočtu. Rada přijme na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním kvalifikovanou většinou opatření uvedená v předchozím pododstavci. 4. V zájmu plynulého průběhu integrace může být rozhodnuto, aby se odchylně od odstavce 2 cena jednoho nebo více produktů v Portugalsku lišila po dobu jednoho hospodářského roku od cen vyplývajících z použití uvedeného odstavce. Tento rozdíl nesmí překročit 10 % částky cenového pohybu, ke kterému má dojít. V takovém případě je cenovou úrovní pro následující hospodářský rok cenová úroveň, jež by vyplynula z použití odstavce 2, pokud by nebylo rozhodnuto o rozdílu. Za podmínek stanovených v prvním a druhém pododstavci je však možné rozhodnout pro tento hospodářský rok o dalším rozdílu od této cenové úrovně. Odchylka stanovená v prvním pododstavci se nevztahuje na poslední etapu sbližování cen podle odstavce 2. Článek 239 Jestliže ke dni přistoupení nebo v průběhu období pro uplatňování přechodných opatření překročí cena určitého produktu na světovém trhu společnou cenu, může být v Portugalsku pro tento produkt uplatněna společná cena, ledaže je cena uplatňovaná v Portugalsku vyšší než společná cena. Článek 240 Rozdíly cenových úrovní, u kterých se v oddíle IV odkazuje na tento článek, se vyrovnávají takto: 1. U produktů, jejichž ceny jsou stanoveny podle článků 236 a 238, se vyrovnávací částky použitelné v obchodě mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem a mezi Portugalskem a třetími zeměmi rovnají rozdílu mezi cenami stanovenými pro Portugalsko a společnými cenami. Vyrovnávací částka určená v souladu s výše uvedenými pravidly se však v případě potřeby opraví tak, aby se rovněž zohlednil dopad vnitrostátních podpor, které je Portugalská republika oprávněna zachovat na základě článků 247 a 248. 2. Jestliže však uplatnění odstavce 1 vede k zanedbatelné částce, žádná vyrovnávací částka se nestanoví. 3. a) V obchodu mezi Portugalskem a Společenstvím ve stávajícím složení jsou vyrovnávací částky vybírány dovážejícím státem nebo poskytovány vyvážejícím státem. b) V obchodu mezi Portugalskem a třetími zeměmi se dávky nebo jiné dovozní poplatky uplatňované v rámci společné zemědělské politiky a, s výjimkou výslovné odchylky, vývozní náhrady snižují nebo zvyšují podle daných okolností o vyrovnávací částky uplatňované v obchodě se Společenstvím ve stávajícím složení. Cla však nesmí být o vyrovnávací částky snížena. 4. U produktů, pro něž je celní sazba podle společného celního sazebníku konsolidována v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, se přihlíží k této konsolidaci. 5. Vyrovnávací částka vybíraná nebo poskytovaná členským státem podle odstavce 1 nesmí překročit celkovou částku vybíranou tímto členským státem při dovozu ze třetích zemí, které požívají doložky nejvyšších výloh. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodnout o odchylkách od tohoto pravidla, zejména aby se zamezilo odklonu obchodu a narušení hospodářské soutěže. 6. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodnout o odchylkách od čl. 211 odst. 1 prvního pododstavce pro produkty, pro něž se uplatňují vyrovnávací částky, pokud je to nezbytné pro řádné fungování společné zemědělské politiky. Článek 241 Jestliže je u některého produktu jeho cena na světovém trhu vyšší než cena používaná při výpočtu dovozního poplatku zavedeného v rámci společné zemědělské politiky, snížená o vyrovnávací částku, jež se podle článku 240 od dovozních poplatků odečítá, nebo jestliže je náhrada poskytovaná při vývozu do třetích zemí nižší než vyrovnávací částka, nebo jestliže náhradu nelze uplatnit, lze přijmout vhodná opatření pro zajištění řádného fungování společné organizace trhu. Článek 242 1. Poskytované vyrovnávací částky jsou financovány Společenstvím z prostředků záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. 2. Výdaje, jež má Portugalská republika uskutečnit v souvislosti s intervencemi na svém vnitřním trhu a s poskytováním náhrad či subvencí pro vývoz do třetích zemí i ostatních členských států, zůstávají až do konce první etapy vnitrostátními výdaji u produktů uvedených v článku 259. Od druhé etapy jsou výdaje spojené s intervenčními operacemi na portugalském vnitřním trhu a s poskytováním náhrad pro vývozy do třetích zemí financovány Společenstvím z prostředků záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Pododdíl 3 Volný pohyb a celní unie Článek 243 Na produkty, jejichž dovoz ze třetích zemí do Společenství ve stávajícím složení podléhá clům, se vztahují tato ustanovení. 1. a) Aniž je dotčen bod 4, odstraňují se postupně cla při dovozu produktů z Portugalska do Společenství ve stávajícím složení podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 85,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 71,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 57,1 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 42,8 % základní celní sazby – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 28,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 14,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechna cla zruší. Avšak: – u orchidejí, anthurií, strelitzií a proteas položky ex 06.03 A společného celního sazebníku, – u přípravků nebo konzerv z rajčat položky 20.02 C společného celního sazebníku sníží Společenství ve stávajícím složení své základní celní sazby v pěti následných stupních po 20 % k: – 1. březnu 1986, – 1. lednu 1987, – 1. lednu 1988, – 1. lednu 1989, – 1. lednu 1990. b) Aniž je dotčen bod 4, odstraňují se cla při dovozu produktů ze Společenství ve stávajícím složení do Portugalska postupně podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 87,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 75 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 62,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 50 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 37,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 25 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 12,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1996 se všechna cla zruší. c) Aniž je dotčen bod 4 a odchylně od písmen a) a b) se u olejnatých semen a olejnatých plodů a produktů z nich získaných, na které se vztahuje nařízení č. 136/66/EHS – s výjimkou rostlinných olejů, mimo olivový olej, určených k lidské spotřebě – odstraňují dovozní cla mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem postupně podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 90,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 81,8 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 72,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 63,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 54,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 45,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 36,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechny celní sazby sníží na 27,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1994 se všechny celní sazby sníží na 18,1 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1995 se všechny celní sazby sníží na 9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1996 se všechna cla zruší. d) Aniž je dotčen bod 4, uplatňují Společenství ve stávajícím složení i Portugalská republika u rostlinných olejů, mimo olivový olej, určených k lidské spotřebě beze změny své základní celní sazby po dobu, kdy se v Portugalsku uplatňují určité kontrolní mechanismy podle článku 292. Po skončení tohoto období se základní celní sazby postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 83,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 66,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechny celní sazby sníží na 49,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1994 se všechny celní sazby sníží na 33,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1995 se všechny celní sazby sníží na 16,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1996 se všechna cla zruší. 2. Pro účely zavádění společného celního sazebníku uplatňuje Portugalská republika sazby společného celního sazebníku v plném rozsahu od 1. března 1986 s výjimkou: a) aniž je dotčen bod 4, produktů uvedených v příloze XX a produktů, u nichž jsou portugalské základní celní sazby vyšší než základní sazby společného celního sazebníku, pro něž změní Portugalská republika pro účely postupného zavedení společného celního sazebníku svůj sazebník použitelný vůči třetím zemím takto: aa) v případě položek, u kterých se základní celní sazby neliší o více než 15 % od sazeb společného celního sazebníku, se uplatní sazby společného celního sazebníku; bb) v ostatních případech uplatňuje Portugalská republika celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a celní sazbou společného celního sazebníku v osmi etapách po 12,5 % k následujícím termínům: – k 1. březnu 1986, – k 1. lednu 1987, – k 1. lednu 1988, – k 1. lednu 1989, – k 1. lednu 1990, – k 1. lednu 1991, – k 1. lednu 1992. Portugalská republika uplatňuje společný celní sazebník v plném rozsahu od 1. ledna 1993; b) aniž je dotčen bod 4, olejnatých semen a olejnatých plodů a produktů z nich získaných, na které se vztahuje nařízení č. 136/66/EHS, s výjimkou rostlinných olejů, mimo olivový olej, určených k lidské spotřebě, pro něž změní Portugalská republika pro účely postupného zavedení společného celního sazebníku svůj sazebník použitelný vůči třetím zemím takto: aa) v případě položek, u kterých se základní celní sazby neliší o více než 15 % od sazeb společného celního sazebníku, se uplatní sazby společného celního sazebníku, bb) v ostatních případech uplatňuje Portugalská republika celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou společného celního sazebníku podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se rozdíl sníží na 90,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1987 se rozdíl sníží na 81,8 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1988 se rozdíl sníží na 72,7 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1989 se rozdíl sníží na 63,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1990 se rozdíl sníží na 54,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 45,4 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 36,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 27,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 18,1 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 9 % výchozího rozdílu. K 1. lednu 1996 uplatňuje Portugalská republika společný celní sazebník v plném rozsahu. c) aniž je dotčen bod 4, rostlinných olejů, mimo olivový olej, určených k lidské spotřebě, pro něž Portugalská republika uplatňuje beze změny své základní celní sazby po dobu, kdy se v Portugalsku uplatňují určité kontrolní mechanismy podle článku 292. Po uplynutí tohoto období změní Portugalská republika svůj sazebník použitelný vůči třetím zemím takto: aa) v případě položek, u kterých se základní celní sazby neliší více než o 15 % od sazeb společného celního sazebníku, se uplatní sazby společného celního sazebníku, bb) v ostatních případech snižuje Portugalská republika rozdíl mezi základní celní sazbou a celní sazbou společného celního sazebníku podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. lednu 1991 se rozdíl snižuje na 83,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl snižuje na 66,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl snižuje na 49,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl snižuje na 33,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl snižuje na 16,5 % výchozího rozdílu. K 1. lednu 1996 uplatňuje Portugalská republika společný celní sazebník v plném rozsahu. 3. Ve smyslu odstavců 1 a 2 je základní celní sazbou celní sazba definovaná v článku 189. 4. U produktů podléhajících společné organizaci trhu může být postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS nebo popřípadě postupem podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, rozhodnuto, že: a) Portugalsko na základě své žádosti: – odstraní cla uvedená v bodě 1 písm. b), c) a d) nebo sblíží celní sazby podle bodu 2 písm. a), b) a c) v rychlejším než stanoveném sledu, – úplně nebo částečně pozastaví cla uvedená v bodě 1 písm. b), c) a d), ukládaná na produkty dovážené ze stávajících členských států, – úplně nebo částečně pozastaví cla ukládaná na produkty dovážené z třetích zemí podle bodu 2 písm. a), b) a c); b) Společenství ve stávajícím složení: – odstraní cla uvedená v bodě 1 písm. a), c) a d) v rychlejším než stanoveném sledu, – úplně nebo částečně pozastaví cla uvedená v bodě 1 písm. a), c) a d), ukládaná na produkty dovážené z Portugalska. – U produktů nepodléhajících společné organizaci trhů: a) se pro Portugalskou republiku nevyžaduje žádné rozhodnutí, aby uplatňovala opatření uvedená v prvním pododstavci písm. a) první a druhé odrážce; Portugalská republika uvědomí ostatní členské státy a Komisi o přijatých opatřeních; b) Komise může úplně nebo částečně pozastavit cla ukládaná na produkty dovážené z Portugalska. Celní sazby, které vyplývají ze zrychleného sblížení, nebo pozastavené celní sazby nesmí být nižší než celní sazby uplatňované při dovozu stejných produktů z ostatních členských států. Článek 244 1. Při obchodování mezi Portugalskem a ostatními členskými státy i mezi Portugalskem a třetími zeměmi se od 1. března 1986 používá v Portugalsku pro produkty, které ke dni přistoupení podléhají společné organizaci trhů, režim uplatňovaný ve Společenství ve stávajícím složení týkající se cel a poplatků s rovnocenným účinkem a množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, pokud se v této kapitole nestanoví jinak. 2. U produktů, které k 1. březnu 1986 nepodléhají společné organizaci trhů, se zrušení poplatků s účinkem rovnocenným clům a množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem uskuteční k uvedenému dni, pokud nejsou ke dni přistoupení součástí vnitrostátní organizace trhu v Portugalsku nebo v některém jiném členském státě. Toto ustanovení se uplatní pouze do vytvoření společné organizace trhu s těmito produkty, nejpozději však do 31. prosince 1995, a to v míře nezbytně nutné k zachování vnitrostátní organizace. 3. Ode dne 1. března 1986 uplatňuje Portugalská republika nomenklaturu společného celního sazebníku. Pokud to nezpůsobí obtíže při uplatňování právních předpisů Společenství, zejména v souvislosti s fungováním společné organizace trhu a přechodných mechanismů uvedených v této kapitole, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou Portugalské republice povolit, aby do této nomenklatury převzalo stávající vnitrostátní členění nezbytné pro postupné sbližování se společným celním sazebníkem nebo pro odstraňování cel uvnitř Společenství za podmínek stanovených v tomto aktu. Článek 245 1. Až do 31. prosince 1992 může Portugalská republika uplatňovat množstevní omezení dovozu produktů uvedených v příloze XXI ze třetích zemí. 2 . a) Množstevní omezení uvedená v odstavci 1 mají formu ročních kvót otevřených bez diskriminace mezi ekonomickými subjekty. b) Výchozí kvóta pro každý produkt, vyjádřená buď v objemu, nebo v ECU, se pro rok 1986 stanoví takto: – buď ve výši 3 % průměrné portugalské produkce za poslední tři roky před přistoupením, pro které jsou k dispozici statistiky, – nebo ve výši průměrných portugalských dovozů za poslední tři roky před přistoupením, pro které jsou k dispozici statistiky, pokud se uplatněním tohoto kritéria docílí většího objemu nebo hodnoty. 3. Minimální míra postupného zvyšování kvót je 20 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených v hodnotě a 15 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených v objemu. Zvýšení se připočítává ke každé kvótě a následné zvýšení se vypočítá na základě takto získaného celkového součtu. 4. Pokud jsou dovozy do Portugalska během dvou po sobě následujících let nižší než 90 % otevřené roční kvóty, Portugalská republika platná množstevní omezení zruší. 5. V období od 1. března do 31. prosince 1986 se použitelná kvóta rovná výchozí kvótě snížené o jednu šestinu. Pododdíl 4 Podpory Článek 246 1. Tento článek se vztahuje na podpory, prémie či další obdobné dávky zavedené v rámci společné zemědělské politiky, u nichž se v oddíle IV odkazuje na tento článek. 2. Pro účely uplatňování podpor Společenství v Portugalsku se použijí následující ustanovení: a) výše podpory Společenství, která má být poskytnuta na konkrétní produkt v Portugalsku od 1. března 1986, je rovna výši určené na základě podpor poskytovaných Portugalskou republikou během reprezentativního období, které bude určeno, v rámci předchozího vnitrostátního režimu. Tato výše však nesmí přesáhnout výši podpory poskytované k 1. březnu 1986 ve Společenství ve stávajícím složení. Jestliže v rámci předchozího vnitrostátního režimu nebyla poskytována srovnatelná podpora, neposkytne se, s výhradou následujících ustanovení, v Portugalsku k 1. březnu 1986 žádná podpora; b) na začátku prvního hospodářského roku nebo případně na začátku prvního období uplatňování podpory po přistoupení: – se buď podpora Společenství v Portugalsku zavede ve výši představující sedminu výše podpory Společenství uplatňované v nadcházejícím hospodářském roce nebo období, – anebo se výše podpory Společenství v Portugalsku v případě existujícího rozdílu sblíží s výší podpory uplatňované ve Společenství ve stávajícím složení pro nadcházející hospodářský rok nebo období, a to o sedminu rozdílu mezi oběma podporami; c) vždy na začátku následujících hospodářských let nebo období se výše podpory Společenství v Portugalsku sblíží s výší podpory uplatňované ve Společenství ve stávajícím složení pro nadcházející hospodářský rok či období, a to postupně o šestinu, o pětinu, o čtvrtinu, o třetinu a o polovinu rozdílu mezi oběma podporami; d) podpora Společenství se v Portugalsku uplatní v plném rozsahu na začátku sedmého hospodářského roku nebo sedmého období uplatňování podpory po přistoupení. Článek 247 1. Aniž je dotčen článek 246, povoluje se Portugalské republice zachovat vnitrostátní podpory, jejichž zrušení by mělo závažné důsledky na úroveň produkčních i spotřebních cen. Tyto podpory však lze zachovat pouze na přechodném a v zásadě sestupném základě, a to nejdéle do konce období uplatňování přechodných opatření. 2. Rada za podmínek stanovených článkem 258 přijme opatření nezbytná k provedení tohoto článku. Tato opatření musí zahrnovat zejména seznam a přesné pojmenování podpor uvedených v odstavci 1, jejich výše, časový rozvrh jejich odstraňování, včetně případného sestupného sledu, jakož i prováděcí pravidla nezbytná ke správnému fungování společné zemědělské politiky; tato pravidla musí navíc zajišťovat rovnost přístupu na portugalský trh. 3. V případě potřeby se lze v průběhu období uplatňování přechodných opatření odchýlit od sestupného sledu uvedeného v odstavci 2. Článek 248 1. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech se Portugalské republice povolí, aby na své náklady opětovně zavedla dočasné podpory produkce, pokud tyto podpory byly poskytovány v rámci předchozího vnitrostátního režimu a jejich zrušení před přistoupením prokazatelně mělo vážné důsledky na úroveň produkce. 2. Podpory uvedené v odstavci 1 mohou být opětovně zavedeny pouze na dočasném a zásadně sestupném základě, a to nejdéle do konce období uplatňování přechodných opatření. Rada případně přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou nezbytná opatření, která by měla zahrnovat stejná pravidla a prvky, které jsou uvedeny v čl. 247 odst. 2. Pododdíl 5 Doplňkový obchodní mechanismus Článek 249 1. Zavádí se doplňkový obchodní mechanismus mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem. Doplňkový obchodní mechanismus se uplatňuje od 1. března 1986 do 31. prosince 1995. 2. Doplňkový obchodní mechanismus se vztahuje na produkty uvedené v seznamu v příloze XXII. Seznam uvedený v příloze XXII může být během prvních tří let následujících po přistoupení doplněn postupem podle článku 250. 3. Komise předloží Radě na začátku každého roku zprávu o fungování doplňkového obchodního mechanismu v předchozím roce. Článek 250 1. Zřizuje se ad hoc výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. 2. Při hlasování v ad hoc výboru je hlasům členských států přidělena váha stanovená v čl. 148 odst. 2 Smlouvy o EHS. Předseda nehlasuje. 3. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu. 4. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme své stanovisko k těmto opatřením ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů. 5. Komise přijme opatření a ihned je provede, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada přijme opatření kvalifikovanou většinou. Pokud Rada nepřijme tato opatření do jednoho měsíce ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede, s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou. Článek 251 1. Na začátku každého hospodářského roku se postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS, nebo případně podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, vypracuje pro každý z produktů nebo pro každou ze skupin produktů spadajících do působnosti doplňkového obchodního mechanismu předběžný odhad. Tento odhad se vypracuje na základě výhledů v oblasti produkce a spotřeby v Portugalsku nebo ve Společenství ve stávajícím složení; v souladu s tímto postupem se na základě tohoto odhadu sestaví pro daný hospodářský rok předběžný časový rozvrh rozvoje obchodu a stanovení směrného dovozního stropu pro daný trh. Pro období od 1. března 1986 do začátku hospodářského roku 1986/1987 se pro každý z produktů nebo každou ze skupin produktů vypracuje zvláštní odhad. 2. Postupná stanovení směrných stropů musí ve vztahu k tradičním obchodním tokům vykazovat určitý stálý pokrok, aby bylo zajištěno vyvážené a postupné otevírání trhu i plná realizace volného pohybu uvnitř Společenství po uplynutí období uplatňování přechodných opatření. Za tímto účelem se postupem podle odstavce 1 stanoví roční míra zvyšování stropu. v rámci celkového směrného stropu mohou být stanoveny i stropy odpovídající jednotlivým obdobím daného hospodářského roku. Článek 252 1. Ukáže-li hodnocení vývoje obchodu uvnitř Společenství významný nárůst uskutečněných nebo předpokládaných dovozů a pokud by tato situace měla za následek dosažení nebo překročení směrného dovozního stropu určitého produktu pro probíhající hospodářský rok anebo jeho část, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu postupem pro naléhavé situace o: – dočasných ochranných opatřeních, která jsou nezbytná a která se uplatní do vstupu v platnost konečných opatření uvedených v odstavci 3, – svolání řídícího výboru daného odvětví k projednání odpovídající opatření. 2. Pokud by situace uvedená v odstavci 1 měla za následek vážné narušení trhu, může členský stát požádat Komisi, aby přijala dočasná ochranná opatření uvedená v odstavci 1 neprodleně. v takovém případě přijme Komise rozhodnutí do 24 hodin od obdržení žádosti. Pokud Komise v této lhůtě nerozhodne, může dočasná ochranná opatření přijmout žádající členský stát, který je neprodleně oznámí Komisi. Tato opatření zůstanou v platnosti až do doby, kdy Komise rozhodne o žádosti uvedené v prvním pododstavci. 3. Konečná opatření se přijmou co nejdříve postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS, nebo případně podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů. Tato opatření mohou zejména zahrnovat: a) buď přezkoumání směrného stropu, pokud na dotyčném trhu nedošlo k výraznějšímu narušení v důsledku rozvoje dovozů, b) nebo v závislosti na závažnosti situace posuzované zejména na základě vývoje tržních cen a množství, která jsou předmětem obchodu, omezení nebo pozastavení dovozů na trh Společenství ve stávajícím složení nebo na portugalský trh. Omezující opatření uvedená v písmenu b) mohou být přijata pouze v takové míře a na takovou dobu, jež jsou nezbytné k odstranění narušení. Pokud jde o Společenství ve stávajícím složení, mohou být tato opatření omezena na dovozy do jeho určitých oblastí, pokud zahrnují přiměřená ustanovení zabraňující odklonu obchodu. 4. Uplatňování doplňkového obchodního mechanismu nesmí v žádném případě vést k tomu, aby produktům pocházejícím z Portugalska nebo ze Společenství ve stávajícím složení bylo poskytováno méně příznivé zacházení než produktům z třetích zemí požívajících doložky nejvyšších výhod, které se v daných oblastech prodávají. Pododdíl 6 Jiná ustanovení Článek 253 S cílem zlepšení strukturální situace v Portugalsku se: a) od začátku mezidobí provádějí konkrétní přípravná opatření k převzetí a uplatňování acquis communautaire, a to zejména v oblasti produkčních, zpracovatelských a obchodních struktur a v oblasti sdružení producentů; b) ode dne přistoupení uplatňuje úprava Společenství v oblasti sociálně-strukturální, včetně úpravy týkající se sdružení producentů; c) rozšiřují v rámci úpravy uvedené v písmenu b) i na Portugalsko nejpříznivější zvláštní ustanovení existující k uvedenému dni v průřezových předpisech Společenství, jež se vztahují na nejméně příznivé oblasti Společenství ve stávajícím složení; d) kromě toho provádí dodatečná strukturální opatření ve prospěch Portugalska, a to ve formě zvláštního programu rozvoje portugalského zemědělství. Rada případně přijme za podmínek stanovených v článku 258 opatření uvedená v prvním pododstavci nebo prováděcí pravidla k takovým opatřením. Článek 254 Veškeré zásoby produktů, které jsou k 1. březnu 1986 na území Portugalska ve volném oběhu, přesahující množství, které lze považovat za běžné převodní zásoby, musí Portugalská republika na své náklady na základě stanovených postupů Společenství a v termínech určených podle článku 258 odstranit. Pojem běžné převodní zásoby se vymezí pro každý produkt na základě kritérií a cílů každé společné organizace trhu. Článek 255 Při stanovení výše různých částek v rámci společné zemědělské politiky, s výjimkou cen uvedených v článku 236, se přihlíží k uplatňované vyrovnávací částce nebo, pokud ji nelze uplatnit, ke zjištěnému či ekonomicky zdůvodnitelnému cenovému rozdílu, nebo případně k vlivu cel, s výjimkou případů, kdy: – není pravděpodobné, že dojde k narušení obchodu nebo – hladké fungování společné zemědělské politiky vyžaduje, aby tato částka, rozdíl nebo tento vliv nebyly brány v úvahu, nebo je to nežádoucí. Článek 256 1. Rada přijme postupem podle článku 258 režim, který bude Portugalská republika uplatňovat vůči Španělskému království. 2. Opatření nezbytná pro provádění režimu uvedeného v odstavci 1 v obchodu mezi novými členskými státy a Společenstvím ve stávajícím složení se přijmou za podmínek stanovených v článku 258, nebo případně postupem podle čl. 234 odst. 2. Článek 257 1. Jsou-li přechodná opatření nezbytná k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v Portugalsku na režim společné organizace trhu za podmínek stanovených v této kapitole, zejména pak naráží-li zavedení nového režimu k předpokládanému termínu u některých produktů na problémy citelně se odrážející ve Společenství, přijímají se tato opatření postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS, nebo případně podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů. Tato opatření mohou být přijímána až do 31. prosince 1987, přičemž jejich platnost je omezena tímto dnem. 2. Rada může na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním jednomyslným rozhodnutím lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit. Článek 258 1. Přechodná opatření k uplatňování právních předpisů týkajících se společné zemědělské politiky, která nejsou tímto aktem stanovena, včetně struktur považovaných v důsledku přistoupení za nezbytné, se přijmou před přistoupením postupem podle odstavce 3 a vstoupí v platnost nejdříve ke dni přistoupení. 2. Za přechodná opatření podle odstavce 1 se považují opatření uvedená v článcích 247, 253, 254, 256, 263 odst. 2 a v článku 280. 3. Přechodná opatření uvedená v odstavci 1 přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou nebo je přijme Komise postupem podle čl. 257 odst. 1, v závislosti na tom, kterou z těchto institucí byly přijaty původní akty, na něž tato opatření odkazují. Oddíl III Přechod po etapách Pododdíl 1 Oblast působnosti Článek 259 1. Předmětem přechodu po etapách jsou produkty, na které se vztahují tyto právní akty: – nařízení (EHS) č. 804/68 o společné organizací trhu s mlékem a mléčnými výrobky, – nařízení (EHS) č. 805/68 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, – nařízení (EHS) č. 1035/72 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, – nařízení (EHS) č. 2727/75 o společné organizaci trhu s obilovinami, – nařízení (EHS) č. 2759/75 o společné organizaci trhu s vepřovým masem, – nařízení (EHS) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci, – nařízení (EHS) č. 2777/75 o společné organizaci trhu s drůbežím masem, – nařízení (EHS) č. 1418/76 o společné organizaci trhu s rýží, – nařízení (EHS) č. 337/79 o společné organizaci trhu s vínem. 2. Glukóza a laktóza, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2730/75, a vaječný albumin a mléčný albumin, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2783/75, podléhají stejnému přechodnému režimu jako odpovídající zemědělské produkty. Článek 260 1. Přechod po etapách se skládá ze dvou pětiletých etap: – první etapa začíná dne 1. března 1986 a končí dne 31. prosince 1990, – druhá etapa začíná dne 1. ledna 1991 a končí dne 31. prosince 1995. Přechod z první do druhé etapy je automatický. 2. Odchylně od odstavce 1 může Rada na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním kvalifikovanou většinou zkrátit délku první etapy na období tří let, které končí dne 31. prosince 1988. v takovém případě začne druhá etapa dne 1. ledna 1989 a skončí dne 31. prosince 1995. Pododdíl 1 První etapa A. Portugalský vnitrostátní trh Článek 261 1. V průběhu první etapy se Portugalské republice povoluje zachovat pro produkty uvedené v článku 259 pravidla platná podle předchozí vnitrostátní úpravy organizace svého vnitrostátního zemědělského trhu, a to za podmínek stanovených v článcích 262 až 265 a s výhradou zvláštních ustanovení oddílů týkajících se některých produktů. 2. V důsledku toho a odchylně od článku 394 se až do konce první etapy v Portugalsku odkládá uplatňování pravidel Společenství o organizaci vnitřního trhu. Kromě toho, pokud není ve zvláštních případech stanoveno jinak, se až do konce první etapy odkládá jak ve Společenství ve stávajícím složení, tak i v Portugalsku uplatňování změn pravidel Společenství podle článku 396. Článek 262 Aby mohlo být portugalské odvětví ovoce a zeleniny na konci první etapy vyváženě začleněno do rámce společné zemědělské politiky, upravuje Portugalská republika postupně organizaci svého vnitrostátního trhu na základě některých obecných cílů, doplněných zvláštními cíli podle dotyčných odvětví. Článek 263 1. Obecnými cíli uvedenými v článku 262, jichž má být dosaženo, jsou: – výrazné zlepšení podmínek produkce, zpracování a odbytu zemědělských produktů v Portugalsku, – celkové zlepšení strukturální situace portugalského zemědělství. 2. Za účelem podpory dosahování obecných cílů se ohledně produktů uvedených v článku 259: a) od začátku mezidobí provádějí konkrétní přípravná opatření k převzetí a uplatňování acquis communautaire, a to zejména v oblasti produkčních, zpracovatelských a obchodních struktur a v oblasti organizací producentů; b) ode dne přistoupení v Portugalsku uplatňuje úprava Společenství v oblasti sociálně-strukturální, včetně úpravy týkající se organizací producentů; c) rozšiřují v rámci úpravy uvedené v písmenu b) i na Portugalsko nejpříznivější zvláštní ustanovení existující k uvedenému dni v průřezových předpisech Společenství, jež se vztahují na nejméně příznivé oblasti Společenství ve stávajícím složení; d) kromě toho provádí dodatečná strukturální opatření ve prospěch Portugalska, a to ve formě zvláštního programu rozvoje portugalského zemědělství. Rada případně přijme za podmínek stanovených v článku 258 opatření uvedená v prvním pododstavci nebo prováděcí pravidla k takovým opatřením. Článek 264 1. Zvláštní cíle podle článku 262 jsou pro dotyčná odvětví uvedeny v oddíle V. 2. a) Za účelem uskutečňování obecných cílů vypracuje Komise v průběhu mezidobí v úzké součinnosti s portugalskými orgány akční program. b) Následně pak Komise pozorně sleduje vývoj situace v Portugalsku ve světle: – pokroku dosaženého při uskutečňování stanovených cílů, – výsledků dosažených při provádění průřezových či zvláštních strukturálních opatření. c) Komise vyjádří své stanovisko k tomuto vývoji ve zprávách, které zašle Radě: – na konci mezidobí za účelem vypracování zhodnocení vývoje, k němuž došlo přede dnem přistoupení, – dostatečně včas před koncem čtvrtého roku po přistoupení, – kdykoli to pokládá za vhodné nebo nutné. d) S ohledem zejména na projednávání zpráv uvedených v písmenu c) Radou, může Komise, je-li to nutné, doporučit Portugalské republice opatření, která by měla být učiněna v zájmu uskutečnění příslušných cílů. Článek 265 V průběhu první etapy Portugalská republika dodržuje: 1. Cenovou kázeň: a) Pokud jsou portugalské ceny vyjádřené v ECU nižší nebo rovné společným cenám: – aniž je dotčena harmonizace cen v odvětví mléka a mléčných výrobků podle čl. 309 písm. d), nesmějí roční zvýšení cen v zásadě hodnotově překročit zvýšení společných cen – avšak: aa) jestliže jsou portugalské ceny nižší než společné ceny a pokud v souladu s kázní týkající se podpor uvedenou v bodu 2 vede zrušení některých podpor – buď přímo poskytovaných na produkty na úrovni primární produkce, anebo poskytovaných na výrobní prostředky – ke snížení příjmů portugalských producentů, může se ke zvýšení uvedenému v první odrážce uplatnit dodatečné zvýšení, a to v mezích dopadu zrušených podpor na příjmy producentů; bb) pokud jde o produkty čísla 22.05 společného celního sazebníku, pro něž jsou stanoveny úřední ceny, může roční zvýšení portugalských cen dosáhnout nejvýše úrovně vyplývající z cenového sbližování za deset let. V žádném případě však portugalské ceny nesmějí překročit úroveň společných cen. Pro účely dodržování cenové kázně podle písmene a) je úrovní portugalských cen, která se bere v úvahu v prvním hospodářském roce po přistoupení, úroveň portugalských cen stanovená pro hospodářský rok 1985/1986 a přepočítaná na ECU koeficientem platným na začátku tohoto hospodářského roku pro dotyčné produkty. b) Pokud se trvání první etapy nezkracuje v souladu s čl. 260 odst. 2 a portugalské ceny jsou nižší než společné ceny, přistoupí Portugalská republika v průběhu pátého roku první etapy na začátku hospodářského roku pro daný produkt ke sbližování cen s úrovní společných cen platných pro tento hospodářský rok podle prováděcích pravidel, jež budou určeny. Pro tyto účely jsou portugalskými cenami, které se mají sbližovat, ceny vyjádřené v ECU na úrovni dosažené k 31. prosinci 1989 v souladu s cenovou kázní uvedenou v písmenu a). c) Pokud je úroveň, jíž dosáhly portugalské ceny pro hospodářský rok 1985/1986, vyjádřená v ECU s použitím přepočítacího koeficientu platného na začátku hospodářského roku pro dotyčný produkt vyšší než úroveň společných cen, nesmí se úroveň portugalských cen v porovnání s jejich předchozí úrovní zvýšit. Kromě toho, pokud portugalské ceny vyjádřené v ECU a stanovené podle předchozího vnitrostátního režimu pro hospodářský rok 1985/1986 vedou k překročení rozdílu, který existoval mezi portugalskými a společnými cenami v hospodářském roce 1984/1985, stanoví Portugalská republika své ceny pro další hospodářské roky tak, aby se toto překročení během prvních sedmi hospodářských let po přistoupení zcela odstranilo. Kromě toho Portugalská republika své ceny v nezbytné míře přizpůsobí tak, aby zabránila narůstání rozdílu mezi svými cenami a společnými cenami. d) Komise zajistí dodržování výše uvedených pravidel. Žádné překročení cenové úrovně vyplývající z uplatnění těchto pravidel se nebere v úvahu při určování cenové úrovně, jež má být přijata jako výchozí úroveň pro sbližování cen v průběhu druhé etapy podle článku 285. 2. Kázeň týkající se podpor: V souvislosti s touto kázní a aniž je dotčen článek 248 je Portugalská republika oprávněna zachovat v průběhu první etapy své vnitrostátní podpory. V průběhu uvedeného období však Portugalská republika zajistí, že dojde k odstraňování těch vnitrostátních podpor, které nejsou v souladu s právními předpisy Společenství, a k postupnému zavádění režimu podpor Společenství do organizace jeho vnitrostátního trhu, aniž by výše těchto podpor překročila společnou úroveň. 3. Produkční kázeň: V souvislosti s touto kázní přijme Portugalská republika nezbytná opatření zabraňující tomu, aby v odvětvích, pro něž právní předpisy Společenství produkční kázeň upravují: – došlo ke zvýšení produkce na jejím území v průběhu první etapy, jež by vedlo ke zhoršení situace v celkové produkci Společenství, – nebylo od začátku druhé etapy ztíženo přijímání acquis communautaire. Článek 266 1. Nejpozději do konce první etapy: – předá Komise Radě, bude-li to nezbytné, zprávu s příslušnými návrhy týkající se vývoje situace v jednom či více odvětvích uvedených v článku 259 ve vztahu k cílům vytčeným pro období první etapy, – Rada na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním jednomyslně rozhodne o případných nezbytných úpravách přechodných podmínek, a to v rámci nejdéle desetiletého období stanoveného pro uplatňování přechodných opatření a na dobu nezbytně nutnou k zajištění fungování společných organizací trhu. 2. Odstavec 1 neovlivňuje automatický přechod z první etapy do druhé podle čl. 260 odst. 1 a nesmí vést ke změnám článků 371 až 375. B. Režim obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem Článek 267 S výhradou článků 268 až 276 a oddílu v se Portugalské republice povoluje uplatňovat v obchodu se Společenstvím ve stávajícím složení v průběhu první etapy u produktů uvedených v článku 259 režim, který platil před jejím přistoupením, a to jak pro dovoz, tak i pro vývoz. Článek 268 1. S výhradou odstavce 2 zruší Portugalská republika od 1. března 1986 u dovozu produktů pocházejících ze Společenství ve stávajícím složení cla a poplatky s účinkem rovnocenným clům. 2. U produktů uvedených v článku 259, jejichž dovoz ze třetích zemí do Společenství ve stávajícím složení clům podléhá, se s cílem postupného odstranění těchto cel během první a druhé etapy uplatní tato ustanovení: a) Cla při dovozu produktů z Portugalska do Společenství ve stávajícím složení se odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny sazby sníží na 88,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny sazby sníží na 77,8 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny sazby sníží na 66,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny sazby sníží na 55,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny sazby sníží na 44,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny sazby sníží na 33,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny sazby sníží na 22,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechny sazby sníží na 11,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1994 se všechna cla zruší. Avšak: – u jakostních likérových vín stanovených pěstitelských oblastí čísla 22.05 společného celního sazebníku snižuje Společenství ve stávajícím složení své základní celní sazby ve třech stupních podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny sazby sníží na 66,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny sazby sníží na 33,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechna cla zruší, – u “vinhos verdes” a u vín Dăo čísla 22.05 společného celního sazebníku snižuje Společenství ve stávajícím složení své základní celní sazby ve čtyřech následných stupních po 25 % k: – 1. březnu 1986, – 1. lednu 1987, – 1. lednu 1988, – 1. lednu 1989, – u ostatních vín posuzovaných jako jakostní vína s. o. čísla 22.05 společného celního sazebníku snižuje Společenství ve stávajícím složení své základní celní sazby v šesti stupních podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny sazby sníží na 83,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny sazby sníží na 66,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny sazby sníží na 49,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny sazby sníží na 33,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny sazby sníží na 16,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechna cla zruší. b) Cla při dovozu produktů uvedených v článku 259 ze Společenství ve stávajícím složení do Portugalska se postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny sazby sníží na 90,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny sazby sníží na 81,8 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny sazby sníží na 72,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny sazby sníží na 63,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny sazby sníží na 54,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny sazby sníží na 45,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny sazby sníží na 36,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechny sazby sníží na 27,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1994 se všechny sazby sníží na 18,1 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1995 se všechny sazby sníží na 9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1996 se všechna cla zruší. Avšak: – jestliže je v průběhu první etapy u některého z produktů uvedených v příloze XXIII celní sazba vyplývající z uplatnění předchozího odstavce v souladu s článkem 191 omezena horní hranicí na úroveň sazby, jež se uplatňuje při dovozech do Portugalska z třetích zemí požívajících doložky nejvyšších výhod a – pokud tato situace přetrvává i na začátku druhé etapy, proběhne postupné odstranění zbytkové celní sazby v průběhu druhé etapy podle časového rozvrhu, jež bude určen, přičemž se vychází z výše celní sazby skutečně uplatňované na začátku druhé etapy. 3. Ve smyslu odstavců 1 a 2 je základní celní sazbou sazba vymezená v článku 189. Avšak: – při uplatnění odst. 2 písm. b) a s výjimkou základní celní sazby platné pro produkty uvedené v příloze XXIII nesmí základní celní sazba překročit výši sazby společného celního sazebníku, – u jakostních likérových vín produkovaných ve vymezených oblastech, u “vinhos verdes” a vín Dăo jsou základními celními sazbami sazby skutečně uplatňované v rámci celních kvót podle předchozího režimu. Celní kvóty uplatňované podle těchto předchozích režimů se zruší od 1. března 1986. 4. Ustanovení čl. 243 bodu 4 se použijí obdobně v průběhu období odstraňování cel podle odstavce 2. Pokud však čl. 243 bod 4 s ohledem na Portugalskou republiku vyžaduje rozhodnutí postupem uvedeným v prvním pododstavci uvedeného bodu, nemusí Portugalská republika tento postup dodržet; v takovémto případě informuje ostatní členské státy a Komisi o přijatých opatřeních. Pokud se v tomto článku a v čl. 243 bodu 4 nestanoví jinak, uplatňují se rovněž články 189 až 195. Článek 269 1. S výhradou odstavce 2 zruší Portugalská republika od 1. března 1986 u dovozu produktů uvedených v článku 259 ze Společenství ve stávajícím složení uplatňování veškerých množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, jakož i veškeré poplatky s účinkem rovnocenným clům. 2. a) Až do konce první etapy může Portugalská republika zachovat množstevní omezení u dovozů produktů uvedených v příloze XXIII ze Společenství ve stávajícím složení. b) Množstevní omezení uvedená v písmeni a) mají formu ročních kvót otevřených bez diskriminace mezi ekonomickými subjekty. Výchozí kvóta pro každý produkt, vyjádřená v objemu nebo v ECU, se pro rok 1986 stanoví takto: – buď ve výši 3 % průměrné portugalské produkce za poslední tři roky před přistoupením, pro které jsou k dispozici statistiky, – nebo ve výši průměrných portugalských dovozů za poslední tři roky před přistoupením, pro které jsou k dispozici statistiky, pokud se uplatněním tohoto kritéria docílí většího objemu nebo hodnoty. c) Minimální míra postupného zvyšování kvót je 15 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených v hodnotě a 10 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených v objemu. Toto zvýšení se připočítává ke každé kvótě a následné zvýšení se pak vypočítá na základě takto získaného celkového součtu. d) Pokud jsou dovozy do Portugalska během dvou po sobě jdoucích let nižší než 90 % otevřené roční kvóty, Portugalská republika platná množstevní omezení zruší. e) V období od 1. března do 31. prosince 1986 se použitelná kvóta rovná výchozí kvótě snížené o jednu šestinu. Článek 270 1. V průběhu první etapy uplatňuje Portugalská republika u dovozu produktů uvedených v článku 259 ze Společenství ve stávajícím složení systém vyrovnávání cen nebo zvláštní ochrany, jak jsou stanoveny právními předpisy Společenství pro dovozy ze třetích zemí. Tyto systémy musí být založeny na stejných kritériích, jaké pro určování parametrů vyrovnávání cen nebo úrovně zvláštní ochrany stanovují právní předpisy Společenství. 2. U produktů uvedených v článku 259, které nepodléhají omezením obchodu mezi Portugalskem a stávajícími členskými státy nebo mezi Portugalskem a třetími zeměmi podle článků 269 a 280, může Portugalská republika až do 31. prosince uplatňovat systém statistického informování před dovozem. Avšak tento systém, jehož součástí je vydávání vnitrostátního dovozního dokladu, musí upravovat automatické vydání takového dokladu nejdéle do čtyř pracovních dnů od podání žádosti; pokud v této lhůtě vydán nebude, dovoz může být bez omezení uskutečněn. V rámci zprávy uvedené v čl. 264 odst. 2 písm. c) druhé odrážce předloží Komise Radě případně návrhy na zachování tohoto systému po zbývající období první etapy pro produkty, pro něž se toto zachování projeví jako nezbytné. 3. Portugalská republika sdělí Komisi nejpozději tři měsíce přede dnem přistoupení prováděcí pravidla systémů uvedených v odstavcích 1 a 2. Po jejich přezkoumání je Komise sdělí ostatním členským státům. Článek 271 V průběhu první etapy může Portugalská republika poskytovat na produkty uvedené v článku 259 vyvážené do stávajících členských států vývozní podpory nebo subvence. Avšak jejich výše se omezí maximálně na rozdíl mezi cenami zjištěnými v Portugalsku a ve Společenství ve stávajícím složení a případnou výší cla. Tyto podpory nebo subvence mohou být stanoveny teprve poté, co proběhne konzultační řízení uvedené v článku 276. Článek 272 1. V průběhu první etapy a s výhradou čl. 268 odst. 2 písm. a) a článku 316 uplatňuje Společenství ve stávajícím složení na dovozy produktů uvedených v článku 259 z Portugalska režim, který vůči Portugalsku uplatňovalo před jeho přistoupením. 2. Avšak u produktů, které podléhají režimu Společenství týkajícího se dovozních dávek, se při stanovování dávek pro produkty dovážené z Portugalska přihlíží k případnému sbližování cen a také k výši vnitrostátní podpory, která se v Portugalsku poskytuje. 3. V obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a třetími zeměmi se v průběhu první etapy statistické údaje, které se týkají portugalského trhu, nepoužívají pro výpočet společných cen, které slouží ke stanovení částek vybíraných při dovozu. Článek 273 1. V průběhu první etapy se při dovozu produktů ze stávajících členských států do Portugalska vybírá pevná složka určená k zajištění ochrany zpracovatelského průmyslu, která tvoří součást výpočtu dovozních poplatků při dovozu produktů podléhajících společné organizaci trhu s obilovinami a rýží ze třetích zemí. 2. Odchylně od odstavce 1 je pro produkty uvedené v příloze XXIV u každé položky stanovena ochranná složka, jež má být vybírána v průběhu první etapy při dovozu do Portugalska. Článek 274 1. Aniž je dotčeno uplatňování všeobecné ochranné doložky podle článku 379, je Portugalská republika oprávněna přijímat ochranná opatření proti dovozu produktů uvedených v článku 259 ze stávajících členských států za podmínek a na základě kritérií srovnatelných s těmi, které platí v rámci každé společné organizace trhu pro uplatňování ochranných opatření vůči třetím zemím. 2. Portugalská republika oznámí Komisi neprodleně tato opatření tak, aby Komise mohla případně vznést své připomínky pokud jde o oprávněnost, povahu nebo trvání ochranných opatření, o nichž bylo rozhodnuto. Tímto postupem není dotčeno uplatňování opravných prostředků podle Smlouvy o EHS. 3. Ochranné opatření nelze přijmout, pokud není současně alespoň stejné opatření uplatňováno na dovozy týchž produktů do Portugalska ze třetích zemí. Článek 275 1. V průběhu první etapy uplatňuje Společenství ve stávajícím složení u vývozu produktů uvedených v článku 259 do Portugalska režim, který uplatňuje u vývozů do třetích zemí. 2. Avšak výše případné použitelné náhrady je omezena nejvýše na rozdíl mezi cenami zjištěnými ve Společenství ve stávajícím složení a v Portugalsku a případnou výší cla. Tyto náhrady mohou být stanoveny teprve poté, co proběhne konzultační řízení uvedené v článku 276. 3. Náhrady uvedené v tomto článku jsou financovány Společenstvím z prostředků záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Článek 276 Zavedení podpor či subvencí podle článku 138 Portugalskou republikou nebo zavedení náhrad podle článku 141 Společenstvím podléhá povinnosti předběžných konzultací, které probíhají podle následujícího postupu: 1. Jakýkoli návrh na stanovení: – subvence u vývozu z Portugalska do Společenství ve stávajícím složení nebo do třetích zemí nebo – náhrady u vývozu ze Společenství ve stávajícím složení do Portugalska je předmětem diskuse v rámci pravidelných schůzí řídícího výboru ustaveného společnou organizací trhu, pod kterou spadá daný produkt. 2. Zástupce Komise předloží ke konzultaci návrh uvedený v bodě 1; konzultace se zaměřuje zejména na ekonomický aspekt plánovaných vývozů a na situaci a cenovou úroveň na portugalském trhu, trhu Společenství ve stávajícím složení či na světovém trhu. 3. Výbor zaujme své stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů. Stanovisko se neprodleně sdělí orgánu příslušnému ke stanovení, tedy podle konkrétní situce Portugalské republice nebo Komisi. 4. V případě záporného stanoviska příslušný orgán – nesmí opatření, které stanovisku nevyhovuje, uplatňovat po uplynutí lhůty deseti pracovních dnů počítané ode dne, kdy výbor zaujal stanovisko, – sdělí neprodleně opatření Radě, která je může projednat a doporučit příslušnému orgánu, aby svůj návrh nebo své rozhodnutí změnil. C. Režim obchodu mezi Portugalskem a třetími zeměmi Článek 277 1. U produktů uvedených v článku 259 a s výhradou článků 278 až 282 uplatňuje Portugalská republika od 1. března 1986 pravidla Společenství týkající se režimu pro dovoz produktů ze třetích zemí do Společenství, jak je vymezen v čl. 272 odst. 3. 2. Použitelné dovozní dávky se však případně zvyšují o rozdíl mezi cenami v Portugalsku a společnými cenami. Článek 278 1. Portugalská republika uplatňuje od 1. března 1986 u produktů uvedených v článku 259 sazby společného celního sazebníku v plném rozsahu, s výjimkou produktů uvedených v příloze XXV, u nichž se společný celní sazebník uplatní nejpozději na začátku druhé etapy. 2. Ustanovení čl. 243 bodu 4 se použije obdobně v průběhu první etapy pro produkty uvedené v příloze XXV. Pokud tento článek nebo čl. 243 bod 4 nestanoví jinak, použijí se rovněž články 197 až 201. Článek 279 Složky určené k zajištění ochrany zpracovatelského průmyslu podle článku 273 a uvedené v příloze XXIV v průběhu první etapy nahrazují, pokud jde o dovozní poplatek vybíraný Portugalskem při dovozu ze třetích zemí, ochrannou složku Společenství. Článek 280 Až do 31. prosince 1995 může Portugalská republika zachovat v souladu s prováděcími pravidly, která budou stanovena Radou postupem podle článku 258, množstevní omezení u dovozů produktů uvedených v příloze XXVI ze třetích zemí. Článek 281 Ustanovení čl. 270 odst. 2 a článek 274 se použije obdobně na obchod mezi Portugalskem a třetími zeměmi. Článek 282 Portugalská republika je oprávněna odložit až do začátku druhé etapy postupné uplatňování preferencí, které při dovozu poskytuje Společenství jednostranně či na základě dohody některým třetím zemím. Článek 283 1. U produktů uvedených v článku 259 a s výhradou odstavce 2 může Portugalská republika v průběhu první etapy zachovat pro vývozy do třetích zemí režim, který platil pro tyto obchody před přistoupením. 2. Výše podpor nebo subvencí poskytovaných případně Portugalskou republikou na vývoz do třetích zemí musí být omezena na výši, která je nezbytně nutná k zajištění odbytu daného produktu na trhu určení. Tyto podpory nebo subvence mohou být zavedeny teprve poté, co proběhne řízení uvedené v článku 276. Konzultace se zaměřuje zejména na ekonomický aspekt plánovaných vývozů, na ceny přijaté k výpočtu i na situaci na trzích původu a určení. Pododdíl 3 Druhá etapa Článek 284 1. Od začátku druhé etapy se na Portugalsko vztahují v plném rozsahu, s výhradou článků 239, 240, 241, 242 odst. 1, 249 až 253, 255, 256, 268, 279, 285 až 288 a zvláštních ustanovení, která se vztahují na některé produkty uvedené v oddílu V, pravidla Společenství týkající se produktů uvedených v článku 259. 2. Avšak vyrovnávací částka stanovená v souladu s článkem 240 se případně opraví o výši vnitrostátní podpory, kterou je Portugalská republika oprávněna zachovat podle článku 286. Článek 285 1. a) Pokud má v souladu s čl. 260 odst. 1 trvat druhá etapa pět let, stanoví se ceny uplatňované v Portugalsku až do prvního sbližování podle odstavci 2 ve výši, která vyplývá z použití čl. 265 odst. 1. b) Pokud má v souladu s čl. 260 odst. 2 trvat druhá etapa sedm let, jsou cenami uplatňovanými v Portugalsku až do prvního sbližování podle odstavce 2 ceny vyjádřené v ECU, stanovené podle pravidel společné organizace trhu daného odvětví, jichž bylo dosaženo k 31. prosinci 1988 v souladu s pravidly pro dodržování cenové kázně uvedenými v čl. 265 bodu 1. 2. Pokud použití odstavce 1 v Portugalsku vede k cenové úrovni rozdílné od společné cenové úrovně, sbližují se, s výhradou odstavce 6 a v souladu s odstavci 3 a 4, ceny, u kterých se v oddílu v odkazuje na tento článek, se společnými cenami na začátku každého hospodářského roku. 3. Je-li cena určitého produktu v Portugalsku nižší než společná cena, sbližují se ceny: – pět let, pokud má druhá etapa trvat pět let; v takovém případě se cena v Portugalsku v průběhu prvních čtyř sblížení postupně zvyšuje o pětinu, čtvrtinu, třetinu a polovinu rozdílu mezi úrovní portugalské ceny a úrovní společných cen před každým sbližováním, – sedm let, pokud má druhá etapa trvat sedm let; v takovém případě se cena v Portugalsku v průběhu prvních šesti sblížení postupně zvyšuje o sedminu, šestinu, pětinu, čtvrtinu, třetinu a polovinu rozdílu mezi úrovní portugalské ceny a úrovní společných cen před každým sbližováním. Cena vyplývající z výpočtu podle jedné z předchozích odrážek se případně zvýší nebo sníží poměrně ke zvýšení nebo snížení společné ceny pro další hospodářský rok. Společná cena v Portugalsku se uplatňuje v roce 1995 k začátku hospodářského roku daného produktu. 4. a) Je-li cena určitého produktu v Portugalsku vyšší než společná cena, zachovává se cena v tomto členském státě na úrovni uvedené v odstavci 1, přičemž sbližování vyplyne z vývoje společných cen během pěti, případně sedmi let druhé etapy. Cena v Portugalsku se však v nezbytné míře upraví tak, aby se nezvětšoval rozdíl mezi touto cenou a společnou cenou. Aniž je dotčeno písmeno b), uplatňuje se společná cena v Portugalsku v roce 1995 k začátku hospodářského roku daného produktu. b) Před koncem osmého roku ode dne přistoupení provede Rada analýzu vývoje sbližování cen. Za tímto účelem předá Komise Radě v rámci zpráv podle čl. 264 odst. 2 písm. c) stanovisko s případnými odpovídajícími návrhy. Pokud z uvedené analýzy vyplyne, že: – rozdíl mezi portugalskými a společnými cenami je příliš velký na to, aby mohl být odstraněn ve zbývajícím období sbližování cen podle odstavce 2, avšak zřejmě může být vyrovnán v určité omezené lhůtě, lze původně plánované období sbližování cen prodloužit; v takovém případě se ceny zachovají na své předchozí úrovni v souladu s písmenem a); – rozdíl mezi portugalskými cenami a společnými cenami je příliš velký na to, aby mohl být vyrovnán pouhým prodloužením původně plánovaného období sbližování cen, lze rozhodnout, že spolu s tímto prodloužením se při sbližování uplatní navíc postupné snižování portugalských cen, vyjádřené v reálných termínech, které případně doplní nepřímé, dočasné a sestupné podpory, aby se zmírnil dopad tohoto postupného snižování cen. Tyto podpory se financují z portugalského rozpočtu. Rada přijme na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním kvalifikovanou většinou opatření uvedená v předchozím pododstavci. 5. Pokud se na začátku druhé etapy zjistí, že rozdíl mezi cenou určitého produktu v Portugalsku a společnou cenou tohoto produktu nepřevyšuje 3 % společné ceny, může se pro daný produkt v Portugalsku uplatňovat společná cena. 6. V zájmu plynulého průběhu integrace může být rozhodnuto, aby se odchylně od odstavce 3 cena jednoho nebo více produktů v Portugalsku lišila po dobu jednoho hospodářského roku od cen vyplývajících z použití uvedeného odstavce. Tento rozdíl nesmí překročit 10 % částky cenového pohybu, ke kterému má dojít. V takovém případě je cenovou úrovní pro následující hospodářský rok cenová úroveň, jež by vyplynula z použití odstavce 3, pokud by nebylo rozhodnuto o rozdílu. Za podmínek stanovených v prvním a druhém pododstavci je však možné rozhodnout pro tento hospodářský rok o dalším rozdílu od této cenové úrovně. Odchylka stanovená v prvním pododstavci se nevztahuje na poslední etapu sbližování cen podle odstavce 3. Článek 286 1. Od začátku druhé etapy se v Portugalsku uplatňují tato ustanovení: – čl. 244 odst. 1, s výhradou článků 268, 280 a 285 a zvláštních ustanovení týkajících se určitých produktů uvedených v oddílu V, – článek 247, přičemž rozhodnutí Rady se přijímají postupem podle čl. 234 odst. 2, – článek 248, – článek 254, přičemž datum 1. března 1986 se nahrazuje datem začátku druhé etapy, – článek 257, přičemž datum 31. prosince 1987 se nahrazuje datem 31. prosince druhého roku druhé etapy. 2. Doplňkový obchodní mechanismus uvedený v článku 249 se uplatňuje za podmínek stanovených v článcích 250 až 252 od začátku druhé etapy až do 31. prosince 1995. Seznam produktů, jež mají podléhat doplňkovému obchodnímu mechanismu, se sestaví do konce první etapy. Tento seznam může být doplněn postupem podle článku 250 v průběhu prvních dvou let druhé etapy. Na začátku každého roku předloží Komise Radě zprávu o fungování doplňkového obchodnímu mechanismu v průběhu předchozího roku. 3. Pevné složky určené k zajištění ochrany zpracovatelského průmyslu, uvedené v čl. 273 odst. 1 a 2, se od začátku druhé etapy postupně zruší podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. lednu 1991 se všechny pevné složky sníží na 83,3 % základní pevné složky, – k 1. lednu 1992 se všechny pevné složky sníží na 66,6 % základní pevné složky, – k 1. lednu 1993 se všechny pevné složky sníží na 49,9 % základní pevné složky, – k 1. lednu 1994 se všechny pevné složky sníží na 33,2 % základní pevné složky, – k 1. lednu 1995 se všechny pevné složky sníží na 16,5 % základní pevné složky, – k 1. lednu 1996 se všechny pevné složky zruší. Článek 287 1. Odchylně od čl. 240 bodu 3 písm. b) a od článku 284 se v obchodu mezi Portugalskem a třetími zeměmi dávky nebo jiné dovozní poplatky, uplatňovaná v rámci společné zemědělské politiky, nesnižují o vyrovnávací částky používané v obchodě se Společenstvím ve stávajícím složení. 2. Od začátku druhé etapy se rozdíl mezi pevnými složkami k zajištění ochrany zpracovatelského průmyslu uvedenými v článku 279 a složkami, které se používají při výpočtu dovozního poplatku u dovozů ze třetích zemí, snižuje podle časového rozvrhu uvedeného v čl. 286 odst. 3. Od 1. ledna 1996 uplatňuje Portugalská republika pevnou složku k zajištění ochrany zpracovatelského průmyslu, která se používá při výpočtu dovozního poplatku u dovozů produktů podléhajících společné organizaci trhu s obilovinami a rýží ze třetích zemí. Článek 288 Podpory, prémie či další obdobné dávky zavedené v rámci společné zemědělské politiky, u nichž se v oddíle v odkazuje na tento článek, se v Portugalsku uplatňují podle těchto ustanovení: a) Výše podpory Společenství, která má být v Portugalsku poskytována na konkrétní produkt na začátku druhé etapy, se rovná výši podpory poskytované ke konci první etapy. Pokud v průběhu první etapy nebyla poskytována žádná srovnatelná podpora, neposkytne se v Portugalsku, s výhradou následujících ustanovení, na začátku druhé etapy žádná podpora. b) Na začátku prvého hospodářského roku nebo případně na začátku prvého období uplatňování podpor po zahájení druhé etapy: aa) se buď podpora Společenství zavede v Portugalsku ve výši představující: – pětinu výše podpory Společenství použitelné pro nadcházející hospodářský rok nebo období, pokud má druhá etapa trvat pět let, – sedminu výše podpory Společenství použitelné pro nadcházející hospodářský rok nebo období, pokud má druhá etapa trvat sedm let, bb) anebo se v případě existujícího rozdílu podpora Společenství v Portugalsku sblíží k výši podpory použitelné ve Společenství ve stávajícím složení pro nadcházející hospodářský rok či období: – o pětinu rozdílu mezi oběma zmíněnými podporami, pokud má druhá etapa trvat pět let, – o sedminu rozdílu mezi oběma zmíněnými podporami, pokud má druhá etapa trvat sedm let. c) Na začátku následujících hospodářských let nebo období uplatňování se výše podpory Společenství v Portugalsku sbližuje s výší podpory použitelné ve Společenství ve stávajícím složení pro nadcházející hospodářský rok nebo období postupně o: – čtvrtinu, třetinu a polovinu rozdílu mezi oběma podporami, pokud má druhá etapa trvat pět let, – šestinu, pětinu, čtvrtinu, třetinu a polovinu rozdílu mezi oběma podporami, pokud má druhá etapa trvat sedm let. d) Výše podpory Společenství se uplatňuje v Portugalsku v plné výši v roce 1995 k začátku hospodářského roku nebo období uplatňování podpory. Článek 289 1. Od začátku druhé etapy uplatňuje Portugalská republika při dovozu postupně preference, které poskytuje Společenství jednostranně či na základě dohody některým třetím zemím. 2. Za tímto účelem uplatňuje Portugalská republika celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi celní sazbou skutečně používanou ke konci první etapy a preferenční sazbou podle tohoto časového rozvrhu: a) jestliže má druhá etapa trvat pět let: – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 83,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 66,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 49,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 33,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 16,5 % výchozího rozdílu; b) jestliže má druhá etapa trvat sedm let: – k 1. lednu 1989 se rozdíl sníží na 87,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1990 se rozdíl sníží na 75 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 62,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 50 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 37,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 25 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 12,5 % výchozího rozdílu. c) K 1. lednu 1996 uplatňuje Portugalská republika preferenční sazby v plném rozsahu. Oddíl IV Ustanovení týkající se některých společných organizací trhů, které podléhají klasickému přechodu Pododdíl 1 Oleje a tuky Článek 290 1. U olivového oleje se články 236 a 240 vztahují na intervenční ceny. 2. V průběhu přechodného období deseti let se cena takto určená pro Portugalsko každoročně na začátku každého hospodářského roku sbližuje se společnou cenou, a to podle následujícího postupu: – až do vstupu úpravy acquis communautaire v platnost se cena v Portugalsku každoročně sbližuje o dvacetinu výchozího rozdílu mezi touto cenou a společnou cenou, – od vstupu úpravy acquis communautaire v platnost se cena v Portugalsku opravuje o rozdíl mezi cenou v tomto členském státě a společnou cenou, jak se uplatňují před každým sbližováním, dělený počtem hospodářských let zbývajících do konce období uplatňování přechodných opatření, přičemž cena takto vypočtená se úměrně upraví podle případné změny společné ceny pro nadcházející hospodářský rok. 3. Postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy o EHS Rada stanoví, zda je podmínka vyžadovaná k uplatnění odst. 2 druhé odrážky splněna. Cenové sbližování podle uvedeného ustanovení probíhá od začátku hospodářského roku následujícího po tomto stanovení. 4. Vyrovnávací částka vyplývající z použití článku 240 se v případě potřeby upraví na základě rozdílu mezi podporou spotřeby Společenství uplatňovanou ve Společenství ve stávajícím složení a v Portugalsku. Článek 291 1. Článek 236 se vztahuje na směrnou cenu slunečnicových semen. U semen řepky, řepice, sojových bobů a lněných semen se směrná nebo cílová cena uplatňovaná v Portugalsku k 1. březnu 1986 stanoví na základě rozdílu mezi cenami konkurenčních produktů ze střídavých osevů v Portugalsku a ve Společenství ve stávajícím složení v průběhu referenčního období, které bude stanoveno. Směrná nebo cílová cena v Portugalsku však nesmí být vyšší než společná cena. 2. V průběhu období uplatňování přechodných opatření se ceny takto stanovené pro Portugalsko každoročně na začátku hospodářského roku sbližují s úrovní společných cen. Toto sbližování proběhne v deseti etapách, přičemž se článek 238 použije obdobně. 3. Intervenční ceny semen řepky, řepice a slunečnicových semen a minimální ceny sojových bobů uplatňované v Portugalsku se odvozují od směrné, případně cílové ceny uvedené v odstavcích 1 a 2, v souladu s ustanoveními dotyčné společné organizace trhu. 4. Až do 31. prosince 1990 se v rámci obchodu se zpracovanými produkty na bázi rostlinných olejů určených k lidské spotřebě, s výjimkou produktů na bázi olivového oleje, přijímají vhodná opatření k zohlednění rozdílu mezi cenami těchto olejů v Portugalsku a ve Společenství ve stávajícím složení. Článek 292 1. Portugalská republika uplatňuje až do 31. prosince 1990 v souladu s postupy, které budou určeny, systém kontrol: a) množství olejnatých semen a olejnatých plodů, mouky s neextrahovaným olejem, jakož i všech rostlinných olejů, s výjimkou olivového oleje, určených k lidské spotřebě na portugalském vnitrostátním trhu tak, aby nedocházelo ke zhoršování konkurenčních podmínek mezi jednotlivými rostlinnými oleji. Objem množství uváděného ke spotřebě na portugalském trhu se stanoví na základě spotřeby v Portugalsku, přičemž výše této spotřeby se vyhodnotí v rámci odhadu vypracovaného pro každý hospodářský rok postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS na základě: – portugalské spotřeby zjištěné v průběhu let 1980 až 1983, – předpokládaného vývoje poptávky. S použitím téhož postupu může být tento odhad v průběhu hospodářského roku aktualizován; b) úrovně spotřebních cen u olejů uvedených v písmenu a), aby se až do 31. prosince 1990 udržela v zásadě cenová úroveň, vyjádřená v ECU, dosažená v průběhu hospodářského roku 1984/1985. Součástí systému kontrol uvedeného v písmenu a) je nahrazení obchodního režimu uplatňovaného na dovozy do Portugalska k 1. březnu 1986 systémem množstevních omezení dovozu, který bude otevřen bez jakékoli diskriminace mezi ekonomickými subjekty jak vůči Společenství ve stávajícím složení, tak i vůči třetím zemím. 2. V případě mimořádných okolností může být systém kontrol vymezený v tomto článku změněn pro jemu podléhající produkty v nezbytné míře tak, aby se zabránilo výkyvům na trzích jednotlivých olejů. Tyto změny se přijmou postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS. Článek 293 1. Podpora Společenství pro výrobu olivového oleje se v Portugalsku zavede k začátku prvního hospodářského roku po přistoupení a v průběhu období uplatňování přechodných opatření se bude sbližovat s výší podpory poskytované ve Společenství ve stávajícím složení. Článek 246 se použije obdobně. Podpora Společenství pro spotřebu olivového oleje se v Portugalsku zavádí k 1. lednu 1991 podle časového rozvrhu, který bude stanoven, a v nezbytném rozsahu tak, aby ke konci období uplatňování přechodných opatření dosáhla společné úrovně. 2. Podpora pro semena řepky, řepice a slunečnicová semena, sójové boby a lněná semena produkovaná v Portugalsku: – se v Portugalsku zavede k začátku prvního hospodářského roku po přistoupení a – následně se bude v průběhu období uplatňování systému kontrol podle čl. 292 odst. 1 zvyšovat na základě sbližování cílové, případně směrné ceny uplatňované v Portugalsku se společnou cenovou úrovní. Po uplynutí období uvedeného v předchozím pododstavci se podpora poskytovaná v Portugalsku bude rovnat rozdílu mezi směrnou nebo cílovou cenou uplatňovanou v tomto členském státě a cenou na světovém trhu, přičemž se tento rozdíl sníží o dopad cel ukládaných Portugalskou republikou na dovozy ze třetích zemí. 3. Podpora pro semena a boby uvedené v odstavci 2 produkované v Portugalsku a zpracovávané ve Společenství ve stávajícím složení, jakož i podpora pro tato semena a boby produkované ve Společenství ve stávajícím složení a zpracovávané v Portugalsku se upraví tak, aby zohledňovala rozdíl mezi úrovní cen těchto semen a bobů a úrovní cen uvedených semen a bobů dovážených ze třetích zemí. 4. Kromě toho se při výpočtu podpory pro semena řepky, řepice a slunečnicová semena přihlíží k případně uplatňované rozdílové částce. Článek 294 V průběhu hospodářských let 1986/1987 až 1994/1995 se stanoví zvláštní zaručená prahová množství pro semena řepky, řepice a slunečnicová semena produkovaná v Portugalsku. Pro hospodářský rok 1986/1987 se tato prahová množství stanoví takto: – 1 000 tun pro semena řepky, řepice, – 48 000 tun pro slunečnicová semena. Pro následující hospodářské roky se tato zvláštní zaručená prahová množství stanoví na základě kritérií srovnatelných s těmi, která jsou zavedena ke stanovení zaručených prahových množství ve Společenství ve stávajícím složení. Pokud je zvláštní zaručené prahové množství překročeno, ukládají se z titulu spoluodpovědnosti pokuty podle obdobných postupů jako ve Společenství ve stávajícím složení a se stejným horním omezením. Článek 295 1. Portugalská republika odloží až do ukončení systému kontrol uvedeného v článku 292 uplatňování smluvních či všeobecných preferenčních režimů, které jsou uplatňovány Společenstvím vůči třetím zemím v odvětví olivového oleje, olejnatých semen a olejnatých plodů a z nich získaných produktů. 2. Od 1. ledna 1991 uplatňuje Portugalská republika celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi celní sazbou skutečně uplatňovanou k 31. prosinci 1990 a preferenční sazbou podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 83,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 66,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 49,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 33,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 16,6 % výchozího rozdílu. Od 1. ledna 1996 uplatňuje Portugalská republika preferenční sazby v plném rozsahu. Pododdíl 2 Tabák Článek 296 Článek 236 a případně i článek 238 se vztahují na intervenční cenu stanovenou pro každou odrůdu nebo skupinu odrůd tabáku. Článek 297 Cílová cena odpovídající intervenční ceně uvedené v článku 296 se v Portugalsku stanoví pro první sklizeň po přistoupení na úrovni, která zohledňuje vztah mezi cílovou cenou a intervenční cenou podle čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 727/70 o společné organizaci trhu se surovým tabákem. Pododdíl 3 Len a konopí Článek 298 Článek 246 se vztahuje na podporu pro přadný len a konopí. Pododdíl 4 Chmel Článek 299 Podpora producentům chmele uvedená v článku 12 nařízení (EHS) č. 1696/71 se v Portugalsku uplatňuje v plném rozsahu od první sklizně po přistoupení. Pododdíl 5 Osiva Článek 300 Článek 246 se vztahuje na podporu pro osivo uvedenou v článku 3 nařízení (EHS) č. 2358/71. Pododdíl 6 Bourci morušoví Článek 301 Článek 246 se vztahuje na podporu pro bource morušové. Pododdíl 7 Cukr a izoglukoza Článek 302 1. Články 236, 238 a 240 se vztahují na intervenční cenu bílého cukru a na základní cenu cukrové řepy. Vyrovnávací částka se však v míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu opraví s ohledem na dopad příspěvku k vyrovnání skladovacích výdajů. 2. U surového cukru a produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), s výjimkou čerstvé řepy, a u produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d) a f) nařízení (EHS) č. 1785/81 o společné organizaci trhu s cukrem mohou být v míře nezbytné k zamezení nebezpečí narušení obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem stanoveny vyrovnávací částky. V takovém případě se vyrovnávací částky odvozují od vyrovnávací částky příslušného základního produktu pomocí koeficientů, jež budou určeny. Článek 303 Po dobu sedmi let po přistoupení se dovozní dávka u surového třtinového cukru pocházejícího z Pobřeží slonoviny, Malawi, Zimbabwe a Svazijska, který se dováží do Portugalska v maximálním ročním množství 75 000 tun, vyjádřeno jako bílý cukr, rovná výši částky u surového cukru, vypočtené podle pravidel společné organizace trhu a snížené o rozdíl mezi prahovou cenou a intervenční cenou surového cukru. Pro období od 1. března do 1. července 1986 a od 1. července do 31. prosince 1992 se uvedené maximální roční množství sníží úměrně k délce těchto období. Pokud během těchto období: a) vyplyne z předběžného odhadu Společenství pro surový cukr na daný hospodářský rok anebo jeho část, že množství surového cukru, jež je k dispozici, nepostačuje k zajištění odpovídajícího zásobování portugalských rafinerií nebo b) to odůvodňují výjimečné a nepředvídatelné okolnosti, které v průběhu hospodářského roku nebo jeho části nastaly, může být Portugalská republika postupem podle článku 41 nařízení (EHS) č. 1785/81 oprávněna dovézt ze třetích zemí v rámci daného hospodářského roku anebo jeho části odhadovaná chybějící množství, a to za stejných podmínek, pokud jde o snížené dávky, jako pro množství uvedené v prvním pododstavci. Pododdíl 8 Výrobky zpracované z ovoce a zeleniny Článek 304 Na výrobky, na které se vztahuje režim podpor stanovený v článku 3 nařízení (EHS) č. 516/77 o společné organizaci trhu s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny, se v Portugalsku uplatňují tato ustanovení: 1. Až do prvního sblížení cen podle článku 238 se minimální cena uvedená v článku 3b nařízení (EHS) č. 516/77 stanoví na základě: – ceny stanovené podle předchozího vnitrostátního režimu v Portugalsku pro produkt určený ke zpracování, nebo – pokud tato cena stanovena není, na základě cen placených v Portugalsku producentům produktu určeného ke zpracování, jak byly zjištěny v průběhu reprezentativního období, jež bude určeno. 2. Jestliže je minimální cena uvedená v bodu 1: – nižší než společná cena, upraví se cena v Portugalsku postupem podle článku 238 na začátku každého hospodářského roku následujícího po přistoupení, – vyšší než společná cena, přijme se ke dni přistoupení pro Portugalsko společná cena. 3. a) V průběhu prvních pěti hospodářských let po přistoupení nebo, pokud se uplatňuje čl. 260 odst. 2, prvních tří hospodářských let po přistoupení se výše podpory Společenství poskytované v Portugalsku pro výrobky z rajčat odvozuje od podpory vypočítané pro Společenství ve stávajícím složení, s přihlédnutím k rozdílu minimálních produkčních cen vyplývajících z bodu 2, a to před případným snížením uvedené podpory v důsledku překročení zaručeného prahového množství stanoveného pro tyto výrobky ve Společenství ve stávajícím složení. V případě, že se ve Společenství ve stávajícím složení překročí prahové množství, a pokud se to jeví nezbytné k zabezpečení normálních podmínek hospodářské soutěže mezi portugalskými průmyslovými odvětvími a průmyslovými odvětvími Společenství, rozhodne se postupem podle článku 20 nařízení (EHS) č. 516/77, že vyrovnávací částka, která se nejvýše rovná rozdílu mezi podporou stanovenou pro Portugalsko a podporou, která by byla odvozena od stanovené podpory Společenství, uplatní Portugalsko na vývozy do třetích zemí v souladu s čl. 240 odst. 3 písm. a). Nicméně po skončení platnosti režimu uvedeného v nařízení (EHS) č. 1320/85 se vyrovnávací částka nevybírá, pokud se prokáže, že portugalský výrobek nepožíval podpory Společenství poskytované v Portugalsku. Podpora v Portugalsku nesmí v žádném případě překročit výši podpory poskytované ve Společenství ve stávajícím složení. b) V průběhu období uvedeného v písmeni a) se poskytování podpory Společenství v Portugalsku omezí pro každý hospodářský rok na takové množství zpracovaných produktů, které odpovídá tomuto množství čerstvých rajčat: – 685 000 tun u výroby rajčatového koncentrátu, – 9 600 tun u výroby celých loupaných rajčat, – 137 tun u dalších výrobků z rajčat. Po uplynutí tohoto období se výše stanovená množství upravená na základě případných změn prahových množství Společenství, k nimž v daném období došlo, zohlední při stanovení prahových množství Společenství. 4. Po skončení období uvedeného v bodě 3 písm. a) pro výrobky z rajčat a v průběhu šesti hospodářských let po přistoupení pro ostatní produkty se výše podpory Společenství poskytované v Portugalsku odvozuje od podpory stanovené pro Společenství ve stávajícím složení, s přihlédnutím k rozdílu minimálních cen vyplývajících z bodu 2. 5. Podpora Společenství se v Portugalsku uplatňuje v plném rozsahu od začátku sedmého hospodářského roku po přistoupení. 6. Pro účely tohoto článku se minimální cenou a podporou ve Společenství ve stávajícím složení rozumí částky získané ve Společenství ve stávajícím složení mimo Řecka. Článek 305 Minimální cena a finanční vyrovnání uplatňované v Portugalsku podle článků 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2601/69, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu zpracování některých odrůd pomerančů, a podle článků 1 a 2 nařízení (EHS) č. 1035/77, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu uvádění výrobků z citronů na trh, se stanoví takto: 1. Až do prvního sbližování cen podle článku 238 se minimální cena stanoví na základě cen placených v Portugalsku producentům citrusových plodů určených ke zpracování, které byly zjištěny v průběhu reprezentativního období, jež bude určeno. Finančním vyrovnáním je finanční vyrovnání ve Společenství ve stávajícím složení, snížené případně o rozdíl mezi společnou minimální cenou a minimální cenou uplatňovanou v Portugalsku. 2. Pro následná stanovení cen se minimální cena uplatňovaná v Portugalsku sbližuje se společnou minimální cenou podle článku 238. Finančním vyrovnáním použitelným v Portugalsku při každé etapě sbližování je finanční vyrovnání ve Společenství ve stávajícím složení, snížené případně o rozdíl mezi společnou minimální cenou a minimální cenou uplatňovanou v Portugalsku. 3. Avšak pokud je minimální cena vyplývající z ustanovení bodů 1 nebo 2 vyšší než společná minimální cena, může být pro Portugalsko tato společná minimální cena definitivně přijata. Pododdíl 9 Suchá krmiva Článek 306 1. Cílová cena uvedená v článku 4 nařízení (EHS) č. 1117/78 o společné organizaci trhu se suchými krmivy uplatňovaná v Portugalsku od 1. března 1986, se stanoví na základě rozdílů mezi cenami konkurenčních produktů ze střídavých osevů v Portugalsku a ve Společenství ve stávajícím složení v průběhu referenčního období, jež bude určeno. Článek 238 se vztahuje na cílovou cenu vypočítanou v souladu s prvním pododstavcem. Cílová cena, jež se má uplatňovat v Portugalsku, však nesmí překročit společnou cílovou cenu. 2. Doplňková podpora použitelná v Portugalsku se upravuje o částku, která se rovná: – případnému rozdílu mezi cílovou cenou v Portugalsku a společnou cílovou cenou, vynásobenému procentem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1117/78 a – dopadu cel ukládaných na dovozy těchto produktů do Portugalska ze třetích zemí. 3. Článek 246 se vztahuje na paušální podporu uvedenou v článku 3 nařízení (EHS) č. 1117/78. Pododdíl 10 Hrách, polní boby a lupina Článek 307 1. Aktivační prahová cena pro hrách, polní boby a lupinu používané při výrobě živočišných krmiv a cílová cena pro ostatní hrách a polní boby, uplatňované v Portugalsku k 1. březnu 1986, se stanoví na základě rozdílu mezi cenami konkurenčních produktů ze střídavých osevů v Portugalsku a ve Společenství ve stávajícím složení během referenčního období, jež bude určeno. Článek 238 se vztahuje na aktivační prahovou cenu nebo na cílovou cenu těchto produktů. Aktivační prahová cena nebo cílová cena v Portugalsku však nesmí být vyšší než společná cílová cena. 2. U produktů sklizených v Portugalsku a používaných při výrobě živočišných krmiv, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 1431/82, kterým se stanoví zvláštní opatření pro hrách, polní boby a lupinu, se výše podpory uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení snižuje o případný rozdíl mezi aktivační prahovou cenou uplatňovanou v Portugalsku a společnou cenou. Aniž je dotčen první pododstavec, snižuje se výše dané podpory pro produkt zpracovaný v Portugalsku o clo ukládané v Portugalsku na dovoz sójové pokrutiny ze třetích zemí. Snižování podle prvního a druhého pododstavce vyplývá z uplatňování procentních hodnot uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1431/82. 3. Výše podpory podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1431/82 pro hrách a polní boby sklizené v Portugalsku a používané při výživě lidí a zvířat k účelům jiným, než které jsou uvedeny v odstavci 1 téhož článku, se snižuje o částku rovnající se případnému rozdílu mezi cílovou cenou v Portugalsku a společnou cílovou cenou. Aniž je dotčen první pododstavec, snižuje se výše dané podpory pro produkt zpracovaný v Portugalsku o clo ukládané v Portugalsku na dovoz těchto produktů ze třetích zemí. Pododdíl 11 Skopové a kozí maso Článek 308 V odvětví skopového masa se článek 236 vztahuje na základní cenu. Oddíl V Ustanovení týkající se některých společných organizací trhů, které podléhají přechodu po etapách Pododdíl 1 Mléko a mléčné výrobky A. První etapa Článek 309 Zvláštní cíle uvedené v článku 264, jichž má Portugalská republika dosáhnout v průběhu první etapy v odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou: a) zrušení Junta Nacional dos Produtos Pecuarios (JNPP) jakožto státního orgánu ke konci první etapy a postupná liberalizace vnitrostátního trhu, dovozů i vývozů s cílem vytvoření volné hospodářské soutěže a volného přístupu na portugalský trh; b) zřízení intervenční agentury a vytvoření materiální a personální infrastruktury k provádění intervenčních opatření; c) změna stávající cenové struktury, aby se umožnilo volné vytváření cen na trhu, a změna hodnotového poměru mezi tukovou a bílkovinnou složkou u mléka používaného v Portugalsku, aby se přiblížil poměru ve Společenství; d) harmonizace vnitrostátních cen mléka, másla a sušeného mléka v pevninském Portugalsku a na Azorech; e) co možná nejširší odstranění vnitrostátních podpor, které jsou neslučitelné s právem Společenství a postupné zavedení režimu podpor Společenství; f) zrušení výhradnosti u oblastí sběru mléka a výhradnosti u pasterizace; g) zřízení informační služby pro zemědělské trhy, která bude zjišťovat ceny, jakož i vyškolení odpovídajících administrativních sil, jež jsou nezbytné pro hladké fungování společné organizace trhu daného odvětví; h) provedení opatření k podpoře modernizace výrobních, zpracovatelských a obchodních struktur. B. Druhá etapa Článek 310 1. Až do prvního sbližování se intervenční ceny másla a sušeného odstředěného mléka uplatňované v Portugalsku vypočítávají podle pravidel a na základě údajů stanovených v rámci společné organizace trhu. Ustanovení čl. 285 odst. 2 až 6 a článek 287 se vztahují na takto vypočítané intervenční ceny. Pokud nebudou intervenční ceny v pevninském Portugalsku a na Azorech po ukončení první etapy vyrovnány, proběhne sbližování těchto cen se společnými cenami podle postupu, který bude určen. 2. U produktů uvedených v odstavci 1 se vyrovnávací částky uplatňované v obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem a mezi Portugalskem a třetími zeměmi rovnají rozdílu mezi společnými cenami a cenami stanovenými v Portugalsku upravenými případně s ohledem na tržní ceny zjištěné v tomto členském státě. Uplatní se čl. 240 odst. 2 až 6 a články 241, 242 a 255. Článek 311 Vyrovnávací částka pro mléčné výrobky kromě másla a sušeného odstředěného mléka se stanoví pomocí koeficientů, jež budou určeny. Pododdíl 2 Hovězí a telecí maso Článek 312 A. První etapa Zvláštní cíle uvedené v článku 264, jichž má Portugalská republika dosáhnout v průběhu první etapy v odvětví hovězího a telecího masa, jsou: a) zrušení JNPP jakožto státního orgánu ke konci první etapy, liberalizace dovozů a vývozů a postupná liberalizace vnitrostátního trhu s cílem zavedení volné hospodářské soutěže a volného přístupu na portugalský trh; b) zřízení intervenčního orgánu a vytvoření materiální a personální infrastruktury k provádění intervenčních opatření, jakož i vyškolení odpovídajících administrativních sil, jež jsou nezbytné pro hladké fungování společné organizace trhu daného odvětví; c) volné utváření cen na reprezentativních trzích, jež mají být vytvořeny; d) zřízení informační služby pro zemědělské trhy, která bude zjišťovat ceny, a zavedení klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla s ohledem na srovnatelnost kotací; e) provedení opatření k podpoře modernizace produkčních, zpracovatelských a obchodních struktur, jejímž cílem je zvýšení produktivity chovů a zlepšení ziskovosti odvětví; f) liberalizace obchodu na zootechnické úrovni. B. Druhá etapa Článek 313 1. V odvětví hovězího a telecího masa se články 240, 285 a 287 vztahují na intervenční kupní ceny ve Společenství ve stávajícím složení, platné pro srovnatelná množství určená na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělého skotu. 2. V tomto odvětví se rovněž uplatní články 241, 242 a 255. 3. Vyrovnávací částka pro ostatní produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 805/68 se stanoví pomocí koeficientů, jež budou určeny. Článek 314 Článek 246 se vztahuje na prémie na zachování krav bez tržní produkce mléka. Pododdíl 3 Ovoce a zelenina A. První etapa Článek 315 1. Zvláštní cíle uvedené v článku 264, jichž má Portugalská republika dosáhnout v průběhu první etapy v odvětví ovoce a zeleniny, jsou: a) zrušení JNPP jakožto státního orgánu ke konci první etapy; b) rozvoj organizací producentů ve smyslu úpravy Společenství; c) postupné a všeobecné uplatňování společných norem jakosti; d) zřízení intervenčního orgánu a vytvoření materiální a personální infrastruktury k provádění intervenčních opatření; e) volné utváření cen a jejich každodenní zjišťování na reprezentativních trzích, jež budou určeny pro jednotlivé produkty; f) zřízení informační služby pro zemědělské trhy, která bude každodenně zjišťovat ceny, jakož i vyškolení odpovídajících administrativních sil, jež jsou nezbytné pro hladké fungování společné organizace trhu daného odvětví. 2. Za účelem pobídky producentů nebo jejich organizací, aby uváděli na trh produkty splňující normy jakosti, se Portugalská republika podílí v průběhu první etapy formou přiměřených podpor na nákladech souvisejících s balením a úpravou obchodu těchto produktů. Článek 316 Odchylně od čl. 272 odst. 1 se referenční cena uplatňovaná Společenstvím ve stávajícím složení vůči Portugalsku stanoví v souladu s nařízením (EHS) č. 1035/72, ve znění k 31. prosinci 1985. Případné vyrovnávací dávky při dovozu produktů z Portugalska, které vyplývají z uplatnění nařízení (EHS) č. 1035/72, se snižují o: – 2 % v prvním roce, – 4 % ve druhém roce, – 6 % ve třetím roce, – případně 8 % ve čtvrtém a pátém roce ode dne přistoupení. B. Druhá etapa Článek 317 V odvětví ovoce a zeleniny se článek 285 vztahuje na základní cenu. V tomto odvětví se rovněž uplatní článek 255. Článek 318 V průběhu druhé etapy se zavede vyrovnávací mechanismus pro dovozy do Společenství ve stávajícím složení ovoce a zeleniny z Portugalska, pro kterou je vůči třetím zemím stanovena referenční cena. 1. Tento mechanismus se řídí těmito pravidly: a) nabídková cena portugalského produktu vypočítaná v souladu s písmenem b) se porovná s nabídkovou cenou Společenství. Nabídková cena Společenství se každoročně vypočítává: – na základě aritmetického průměru cen producentů každého členského státu Společenství ve stávajícím složení zvýšeného o dopravné a balné těchto produktů z oblasti produkce až do reprezentativních spotřebních center Společenství, – s přihlédnutím k vývoji produkčních nákladů. Výše uvedené ceny producentů odpovídají průměru cen zjištěných za tři roky, které předcházely dnu stanovení nabídkové ceny Společenství. Nabídková cena Společenství nesmí přesáhnout výši referenční ceny uplatňované vůči třetím zemím; b) portugalská nabídková cena se vypočítává každý tržní den na základě reprezentativních výší zjištěných v dovozně-velkoobchodní fázi ve Společenství ve stávajícím složení, nebo na tuto fázi snížených. Cena produktu pocházejícího z Portugalska se rovná nejnižší reprezentativní výši anebo průměru nejnižších reprezentativních výší zjištěných u nejméně 30 % množství daného původu obchodovaného na všech reprezentativních trzích, pro něž jsou výše k dispozici. Tyto výše se předběžně snížují o: – clo vypočítané v souladu s písmenem c), – případnou opravnou částku zavedenou v souladu s písmenem d); c) clem, které má být odečteno od výše portugalského produktu, je clo podle společného celního sazebníku postupně snižované na začátku každého hospodářského roku: – o pětinu své výše, pokud má druhá etapa trvat pět let, – o sedminu své výše, pokud má druhá etapa trvat sedm let; první snížení se však provede na začátku druhé etapy. d) je-li cena portugalského produktu vypočítaná v souladu s písmenem b) nižší než nabídková cena Společenství uvedená v písmenu a), vybírá dovážející členský stát při dovozu do Společenství ve stávajícím složení opravnou částku, která se rovná rozdílu mezi těmito cenami; e) opravná částka je vybírána až do chvíle, kdy se provedeným hodnocením prokáže, že cena portugalského produktu je rovna nebo vyšší než cena Společenství uvedená v písmenu a). 2. Jestliže dojde v důsledku dovozů ze Společenství ve stávajícím složení k narušení portugalského trhu, může být u dovozů ovoce a zeleniny, pro něž je stanovena referenční cena, ze Společenství ve stávajícím složení do Portugalska rozhodnuto o uplatnění přiměřených opatření, jež mohou stanovit mimo jiné vybírání vyrovnávací částky podle stanovených pravidel. Pododdíl 4 Obiloviny A. První etapa Článek 319 Zvláštní cíle uvedené v článku 264, jichž má Portugalská republika dosáhnout v průběhu první etapy v odvětví obilovin, jsou: a) odstranění prodejního monopolu Empresa Pública de Abastecimento de Cereais (EPAC) nejpozději ke konci první etapy a postupná liberalizace vnitrostátního obchodu s cílem zavedení volné hospodářské soutěže na portugalském trhu; b) postupné odstranění dovozního monopolu EPAC v průběhu čtyřletého období; c) zřízení intervenční agentury a vytvoření materiální a personální infrastruktury k provádění intervenčních opatření; d) volné utváření cen; e) zřízení informační služby pro zemědělské trhy, která bude zjišťovat ceny, jakož i vyškolení odpovídajících administrativních sil, jež jsou nezbytné pro hladké fungování společné organizace trhu daného odvětví. Článek 320 1. V průběhu prvních čtyř let po přistoupení Portugalská republika postupně upraví monopol EPAC na dovoz a prodej obilovin v Portugalsku tak, aby po uplynutí čtvrtého roku byla vyloučena diskriminace mezi státními příslušníky členských států ohledně podmínek pro nákup a odbyt zboží. 2. Za tímto účelem upraví Portugalská republika svá pravidla uvedená v článku 261 a odchylně od článku 277 může na dovozech uplatňovat tento režim: a) dovozy obilovin do Portugalska se uskuteční v procentech ročního množství dovezeného během předchozího roku, přičemž se tato procenta dělí mezi EPAC a soukromé subjekty takto: Rok EPAC Soukromé subjekty 1986 80 % 20 % 1987 60 % 40 % 1988 40 % 60 % 1989 20 % 80 % 1990 --- 100 % b) dovozy uvedené v písmenu a), které mají být uskutečněny soukromými subjekty, se udělují formou veřejných nabídkových řízení bez jakékoli diskriminace mezi ekonomickými subjekty. V rámci těchto veřejných nabídkových řízení se nabídky týkající se produktů pocházejících ze Společenství opravují o: – rozdíl mezi tržními cenami Společenství a světovou tržní cenou a – částku odpovídající paušální preferenci, jež se rovná 5 ECU za tunu; c) pokud dovozy produktů pocházejících ze Společenství nepředstavují ročně nejméně 15 % celkového množství obilovin dovezených v daném roce, nakoupí EPAC v následujícím roce ve Společenství ve stávajícím složení množství chybějící do uvedených 15 %. Toto množství se připočítá k povinnému nákupu 15 % pro nový rok. Ke konci hospodářského roku 1988/1989 se zpracuje odhad pro mezidobí; pokud se na základě tohoto odhadu zjistí, že se povinný nákup pro rok 1989 pravděpodobně neuskuteční, mohou být přijata nezbytná opatření k zajištění splnění této povinnosti. B. Druhá etapa Článek 321 1. V odvětví obilovin se články 240, 285 a 287 vztahují na intervenční ceny. V tomto odvětví se rovněž uplatní články 241, 242 a 255. Článek 322 1. Pokud jde o obiloviny, pro které není stanovena intervenční cena, odvozuje se použitelná vyrovnávací částka od vyrovnávací částky použitelné pro ječmen, s přihlédnutím ke vztahu mezi prahovými cenami dotyčných obilovin. 2. U produktů uvedených v čl. 1 písm. c) a d) nařízení (EHS) č. 2727/75 o společné organizaci trhu s obilovinami se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky pro příslušné obiloviny za pomoci koeficientů, jež budou určeny. Článek 323 Článek 288 se vztahuje na podporu pro pšenici tvrdou podle článku 10 nařízení (EHS) č. 2727/75. Pododdíl 5 Vepřové maso A. První etapa Článek 324 Zvláštní cíle uvedené v článku 264, jichž má Portugalská republika dosáhnout v průběhu první etapy v odvětví vepřového masa, jsou: a) zrušení JNPP jakožto státního orgánu ke konci první etapy a postupná liberalizace vnitrostátního trhu, dovozů i vývozů s cílem zajištění volné hospodářské soutěže a volného přístupu na portugalský trh; b) zřízení intervenčního orgánu a vytvoření materiální a personální infrastruktury k provádění intervenčních opatření přizpůsobené novým podmínkám na portugalském trhu; c) volné utváření cen na reprezentativních trzích, jež mají být vytvořeny; d) zřízení informační služby pro zemědělské trhy, která bude zjišťovat ceny, jakož i vyškolení odpovídajících administrativních sil, jež jsou nezbytné pro hladké fungování společné organizace trhu daného odvětví; e) provedení opatření k podpoře modernizace produkčních, zpracovatelských a obchodních struktur, jejímž cílem je zvýšení produktivity chovů a zlepšení ziskovosti odvětví; f) pokračování a zesílení boje proti africkému moru prasat a zejména rozvoj uzavřených produkčních jednotek. B. Druhá etapa Článek 325 1. V odvětví vepřového masa se vyrovnávací částka vypočítává na základě vyrovnávacích částek na krmné obiloviny. Za tímto účelem vyrovnávací částka na kilogram jatečně upraveného těla prasete se vypočítá na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho kilogramu vepřového masa ve Společenství. Pokud by však tato částka nebyla reprezentativní, uplatní se na cenu daného produktu v Portugalsku i ve Společenství ve stávajícím složení články 240, 285 a 287. 2. V tomto odvětví se rovněž uplatní články 241, 242 a 255. 3. U produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2759/75, s výjimkou jatečně upravených těl prasat, se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky podle odstavců 1 a 2 za pomoci koeficientů, jež budou určeny. Pododdíl 6 Vejce A. První etapa Článek 326 Zvláštní cíle uvedené v článku 264, jichž má Portugalská republika dosáhnout v průběhu první etapy v odvětví vajec, jsou: a) zrušení JNPP jakožto státního orgánu ke konci první etapy, liberalizace dovozů a vývozů s cílem zavedené volné hospodářské soutěže a volného přístupu na portugalský trh a postupná liberalizace vnitrostátního trhu; b) volné utváření cen; c) zřízení informační služby pro zemědělské trhy, která bude zjišťovat ceny; d) provedení opatření k podpoře modernizace produkčních a zpracovatelských struktur. B. Druhá etapa Článek 327 1. Články 240, 241, 242 a 255 se vztahují na odvětví vajec s výhradou následujících odstavců. 2. Vyrovnávací částka na kilogram vajec ve skořápce se vypočítá na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho kilogramu vajec ve skořápce ve Společenství. 3. Vyrovnávací částka na jedno násadové vejce se vypočítává na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho násadového vejce ve Společenství. 4. U produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky používané pro vejce ve skořápce za pomoci koeficientů, jež budou určeny. Pododdíl 7 Drůbeží maso A. První etapa Článek 328 Zvláštní cíle uvedené v článku 264, jichž má Portugalská republika dosáhnout v průběhu první etapy v odvětví drůbežího masa, jsou tytéž jako u vajec v článku 326. B. Druhá etapa Článek 329 1. Články 240, 241, 242 a 255 se vztahují na odvětví drůbežího masa s výhradou následujících odstavců. 2. Vyrovnávací částka na kilogram poražené drůbeže se vypočítá na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho kilogramu poražené drůbeže ve Společenství, s rozlišením podle druhu drůbeže. 3. Vyrovnávací částka na jednodenní kuřata se vypočítá na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho jednodenního kuřete ve Společenství. 4. U produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení (EHS) č. 2777/75 o společné organizaci trhu s drůbežím masem se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky pro poraženou drůbež za pomoci koeficientů, jež budou určeny. Pododdíl 8 Rýže A. První etapa Článek 330 Zvláštní cíle uvedené v článku 264, jichž má Portugalská republika dosáhnout v průběhu první etapy v odvětví rýže, jsou tytéž jako u obilovin v článku 319. Článek 331 1. V průběhu první fáze Portugalská republika postupně upraví monopol EPAC na dovoz a prodej obilovin v Portugalsku tak, aby po uplynutí čtvrtého roku byla vyloučena diskriminace mezi státními příslušníky členských států ohledně podmínek pro nákup a odbyt zboží. 2. Článek 320 se použije obdobně na dovozy rýže do Portugalska. B. Druhá etapa Článek 332 1. U rýže se články 240, 285 a 287 vztahují na intervenční cenu neloupané rýže. V tomto odvětví se rovněž použijí články 241, 242 a 255. 2. Vyrovnávací částkou loupané rýže je vyrovnávací částka za neloupanou rýži upravená přepočítacím koeficientem uvedeným v článku 1 nařízení č. 467/67/EHS. 3. Vyrovnávací částkou celoomleté rýže je vyrovnávací částka za loupanou rýži upravená přepočítacím koeficientem uvedeným v článku 1 nařízení č. 467/67/EHS. 4. Vyrovnávací částka poloomleté rýže je vyrovnávací částka za celoomletou rýži upravená přepočítacím koeficientem uvedeným v článku 1 nařízení č. 467/67/EHS. 5. U produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1418/76 o společné organizaci trhu s rýží se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky pro příslušné produkty za pomoci koeficientů, jež budou určeny. 6. Vyrovnávací částka za zlomkovou rýži se stanoví na úrovni přihlížející k rozdílu mezi dodací cenou v Portugalsku a prahovou cenou. Pododdíl 9 Víno A. První etapa Článek 333 Zvláštní cíle uvedené v článku 264, jichž má Portugalská republika dosáhnout v průběhu první etapy v odvětví vína, jsou: a) zrušení Junta Nacional de Vinho (JNV) jakožto státního orgánu ke konci první etapy a přizpůsobení ostatních státních orgánů v odvětví vína v průběhu první etapy, liberalizace vnitrostátního trhu, dovozů a vývozů a převod státem kontrolovaných činností v oblasti skladování a destilace na producenty a sdružení producentů; b) postupné zavedení režimu výsadby a její kontroly, jak jsou zavedeny ve Společenství, a které umožňují účinného řízení výsadby révy vinné; c) zavedení katalogu odrůd révy vinné se seznamem synonym (navzájem se odpovídající názvy odrůd révy vinné v Portugalsku, jakož i navzájem si odpovídající názvy odrůd révy vinné v Portugalsku a ve Společenství ve stávajícím složení), a to až do zavedení systému statistických zjišťování ploch osázených révou a uskutečnění odpovídajících prací k zavedení registru vinic; d) zřizování nebo převod destilačních středisek, které počtem i kapacitou dostačují k povinné destilaci vedlejších produktů vinifikace; e) zřízení informační služby pro zemědělské trhy, zahrnující zejména zjišťování cen a pravidelné statistické rozbory; f) vyškolení administrativních sil, jež jsou nezbytné pro hladké fungování společné organizace trhu s vínem; g) postupné přizpůsobování systému portugalských cen systému cen Společenství; h) zákaz zavlažování vinohradů k produkci vína a nového osazování zavlažovaných ploch; i) restrukturalizace a přeměna portugalských vinohradů v rámci systému osazování vinic v souladu s cíli společné politiky v oblasti vína. Článek 334 Portugalská republika přijme odpovídající opatření, aby se v průběhu první etapy zabránilo rozšiřování ploch vinic s produkcí vína s obsahem alkoholu nižším nebo rovným 7 % objemových. Článek 335 Odchylně od pravidel Společenství pro stanovení maximálního obsahu oxidu siřičitého ve vínech je Portugalská republika oprávněna uplatňovat v průběhu první etapy u vín produkovaných na jejím území limity, které byly uplatňovány v rámci předchozí vnitrostátní úpravy. Portugalská republika však přijme odpovídající opatření k zajištění toho, aby se v průběhu první etapy obsah oxidu siřičitého postupně snižoval k hodnotám Společenství tak, že tyto hodnoty budou plně dodržovány od začátku druhé etapy. Článek 336 Portugalská republika provede v průběhu první etapy na základě katalogu odrůd se seznamem synonym uvedeného v článku 333 zatřídění odrůd révy vinné pro portugalské vinice podle článku 31 nařízení (EHS) č. 337/79 a stanoví prováděcí ustanovení uvedeného článku. B. Druhá etapa Článek 337 V odvětví vína se články 285 a 287 vztahují na orientační ceny stolních vín. Článek 338 1. Pro dovozy do Společenství ve stávajícím složení se zavádí mechanismus regulačních částek u produktů uvedených v odstavci 2, které pocházející z Portugalska a pro něž se stanovují referenční ceny v rámci společné organizace trhu. 2. Tento mechanismus se řídí těmito pravidly: a) u stolních vín se vybírá regulační částka rovnající se rozdílu mezi orientačními cenami v Portugalsku a ve Společenství ve stávajícím složení. Výše této částky však může být upravena postupem podle článku 67 nařízení (EHS) č. 337/79 tak, aby se zohlednila situace v tržních cenách podle jednotlivých kategorií vín a jejich jakosti; b) u některých vín s označením původu a u dalších produktů, které by mohly narušit trh, se může stanovit regulační částka postupem podle písmene a). Tato regulační částka se odvodí od regulační částky pro stolní vína postupem, který bude určen. 3. Regulační částka se stanoví ve výši, která zabezpečuje podmínky pro neméně příznivé zacházení než na základě podmínek platných podle režimu před přistoupením. Za tímto účelem se tato částka vypočítá takovým způsobem, aby částka získaná zvýšením orientační ceny daného produktu v Portugalsku o regulační částku a příslušné clo nepřekročila referenční cenu platnou pro tento produkt během dotyčného vinařského roku. 4. S ohledem na zvláštní situaci na trhu jednotlivých produktů uvedených v odstavci 2 může být postupem podle článku 67 nařízení (EHS) č. 337/79 rozhodnuto o stanovení regulační částky pro vývoz jednoho či více z těchto produktů ze Společenství ve stávajícím složení do Portugalska. Tato částka se stanoví ve výši, jež zajišťuje běžný obchodní styk mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem, který u daných produktů nezpůsobuje narušení portugalského trhu. 5. Poskytovaná regulační částka je financována Společenstvím z prostředků záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Článek 339 Článek 288 se vztahuje na podporu pro použití hroznového moštu a zahuštěného hroznového moštu k výrobě hroznové šťávy. Článek 340 1. Portugalská republika se v průběhu druhé etapy postará o ukončení obdělávání ploch osázených dočasně povolenými odrůdami révy vinné podle zatřídění uvedeného v článku 333. 2. Portugalská republika se v průběhu druhé etapy postará o ukončení obdělávání ploch osázených přímými pěstitelskými hybridy, které nejsou zatříděny podle ustanovení nařízení (EHS) č. 3800/81. Až do konce druhé etapy se tyto hybridy považují za dočasně povolené odrůdy révy vinné. 3. Odchylně od článku 49 nařízení (EHS) č. 337/79 mohou být hrozny dočasně povolených odrůd révy vinné ve smyslu odstavců 1 a 2 až do konce druhé etapy používány k výrobě produktů uvedených v tomto článku. Článek 341 Až do konce roku 1995 mohou být vína produkovaná v oblasti “vinho verde”, která mají obsah alkoholu nižší než 8,5 % objemových, v oběhu v nebaleném stavu pouze v oblasti své produkce. U těchto vín musí být na etiketě uveden skutečný obsah alkoholu. Oddíl VI Jiná ustanovení Veterinární opatření Článek 342 Portugalská republika je oprávněna odložit, pokud jde obchod s čerstvým drůbežím masem na jejím území, nejdéle do 31. prosince 1988 uplatňování směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem. Článek 343 Portugalská republika může nejdéle do 31. prosince 1990 zachovat omezení dovozu čistokrevných plemenných kusů skotu v případě, že daná plemena nejsou na seznamu plemen povolených v Portugalsku. Pododdíl 2 Opatření týkající se předpisů o osivech a rostlinách Článek 344 1. Portugalská republika je oprávněna odložit uplatňování následujících směrnic na svém území podle tohoto časového rozvrhu: a) nejdéle do 31. prosince 1988, pokud jde o směrnice: – 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, pro druhy Lolium multiforum lam., Lolium perenne L. a Vicia Sativa L.; – 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, pro druhy Hordeum volgare L., Oryza Sativa L., Triticum Aestivum L., emend. Fiori a Pool. Triticum Durum Desf. a Zea mais L.; – 70/457/EHS o Společnému katalogu odrůd zemědělských rostlin, pro druhy uvedené v předchozích odrážkách; b) nejdéle do 31. prosince 1990, pokud jde o směrnice: – 66/400/EHS o uvádění osiva řepy na trh, – 66/401/EHS, pro ostatní druhy mimo druhů uvedených v písm. a) první odrážce, – 66/402/EHS, pro ostatní druhy mimo druhů uvedených v písm. a) druhé odrážce, – 66/403/EHS o uvádění sadby brambor na trh, – 66/404/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu lesních dřevin, – 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh, – 69/208/EHS o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, – 70/457/EHS, pro ostatní druhy mimo druhů uvedených v písm. a) třetí odrážce, – 70/458/EHS o uvádění osiva zeleniny na trh, – 71/161/EHS o normách vnější jakosti reprodukčního materiálu lesních dřevin uváděného na trh v rámci Společenství. 2. Portugalská republika: a) přijme veškerá nezbytná opatření k tomu, aby se postupně, nejpozději pak po skončení lhůt uvedených v odstavci 1, vyhověla ustanovením směrnic uvedených ve zmíněném odstavci; b) může před skončení lhůt uvedených v odstavci 1 úplně nebo částečně omezit uvádění osiv nebo sadeb na trh pouze na odrůdy, jejichž uvádění na trh je na jejím území povoleno. Pokud jde o druhy uvedené ve směrnicích 70/457/EHS a 70/458/EHS, jsou odrůdami, jejichž uvádění na trh je na jejím území od 1. března 1986 povoleno, odrůdy uvedené v seznamu oznámeném na konferenci. V průběhu lhůt poskytnutých Portugalské republice k přizpůsobení se výše uvedeným směrnicím rozšiřuje tento členský stát každoročně uvedený seznam tak, aby zajistil postupné otevírání portugalského trhu pro ostatní odrůdy vedené ve společných katalozích; c) vyváží na území stávajících členských států pouze osiva a sadby, které vyhovující ustanovením Společenství; d) podřídí osiva a sadby dovezené ze třetích zemí: – podmínkám Společenství stanoveným na základě rovnocennosti a – pokud jde o odrůdy alespoň stejným omezením uvádění na trh, jakým jsou podřízeny odrůdy vedené ve společných katalozích. 3. Po dobu trvání odchylek uvedených v odstavci 1 může být rozhodnuto o postupné liberalizaci obchodu s osivem a sadbou některých odrůd mezi Portugalskem a Společenstvím ve stávajícím složení, a to podle postupu Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Tato liberalizace se bude týkat především těch osiv, na která se před přistoupením vztahuje rozhodnutí Společenství o rovnocennosti. Dalších odrůd se tato liberalizace bude týkat od okamžiku, kdy se ukáže, že jsou pro tuto liberalizaci splněny nezbytné podmínky. Poddodíl 3 Opatření týkající se zdraví rostlin Článek 345 Portugalská republika je oprávněna odložit nejdéle do 31. prosince 1990 uplatňování směrnice 69/465/EHS o ochraně proti háďátku bramborovému. KAPITOLA 4 Rybolov Oddíl I Obecná ustanovení Článek 346 1. Pokud ustanovení této kapitoly nestanoví jinak, vztahují se pravidla stanovená tímto aktem na odvětví rybolovu. 2. Ustanovení čl. 243 odst. 3, čl. 253 písm. c) a článku 257 se vztahují na produkty rybolovu. Oddíl II Přístup k vodám a ke zdrojům Článek 347 Pro účely začlenění plavidel plujících pod portugalskou vlajkou a zapsaných a/nebo zaregistrovaných v přístavu nacházejícím se na území, na které se vztahuje společná rybářská politika, do režimu Společenství pro zachování a řízení rybolovných zdrojů zavedeného nařízením (EHS) č. 170/83 se na přístup těchto plavidel do vod spadajících pod svrchovanost nebo soudní pravomoc stávajících členských států, které podléhají působnosti Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), vztahuje režim stanovený tímto oddílem. Článek 348 Pouze plavidla uvedená v článku 349 mohou provozovat rybolov, a to pouze v oblastech a za podmínek, které jsou ve zmíněných článcích vymezeny. Článek 349 1. Provozování rybolovu portugalskými plavidly je omezeno na divize ICES v b, VI, VII, VIII a, b a d, s výjimkou rybolovu v období ode dne přistoupení do 31. prosince 1995 v zóně nacházející se na jih od 56°30´ severní šířky, na východ od 12° západní délky a na sever od 50°30´ severní šířky, a to v mezích a za podmínek vymezených v odstavcích 2, 3 a 4. 2. Práva rybolovu omezená na lov tresky bezvousé a kranase obecného, odpovídající počet plavidel a podmínky jejich přístupu a kontroly se stanovují každoročně postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83, poprvé pak před 1. lednem 1986. 3. Kromě toho mohou být práva rybolovu u těch druhů, které nepodléhají systému celkového přípustného odlovu (dále jen “TAC”), spolu s odpovídajícím počtem plavidel určeny v souladu s článkem 11 nařízení (EHS) č. 170/83 na základě stávající situace portugalských rybolovných aktivit ve vodách Společenství ve stávajícím složení během období bezprostředně předcházejícího přistoupení, jakož i na základě potřeby zabezpečit zachování zásob, s přihlédnutím k omezením lovu obdobných druhů provozovaného plavidly Společenství ve stávajícím složení v portugalských vodách. 4. Podmínky provozování zvláštních rybolovných aktivit odpovídají podmínkám stanoveným v článku 160 pro lov stejných druhů. 5. Ustanovení, jejichž účelem je zajistit, aby subjekty provozující rybolov dodržovaly pravidla uvedená v tomto článku, včetně množnosti nepovolit určitému plavidlu provozování rybolovu v určitém období, se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83. Technické postupy odpovídající postupům uvedeným v čl. 163 odst. 3 druhém pododstavci se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 170/83. 6. Prováděcí pravidla tohoto článku se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 170/83. Článek 350 Do 31. prosince 1992 předloží Komise Radě zprávu o situaci a o perspektivách rybolovu ve Společenství v návaznosti na uplatňování článků 349 a 351. Na základě této zprávy se do 31. prosince 1993 postupem podle článku 43 Smlouvy o EHS vymezí nezbytné úpravy režimů uvedených v článcích 349 a 351, včetně režimů týkajících se přístupu do jiných oblastí, než které jsou uvedeny v čl. 349 odst. 1, přičemž tyto úpravy nabývají účinku dne 1. ledna 1996. Článek 351 1. Pouze plavidla plující pod vlajkou stávajícího členského státu, na něž se vztahuje tento článek, mohou provozovat rybolov ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo soudní pravomoc Portugalské republiky, a to pouze v oblastech a za podmínek stanovených v souladu s následujícími odstavci. 2. Počet plavidel oprávněných lovit pelagické druhy nepodléhají TAC a kvótám, kromě vysoce migračních druhů, v divizích ICES IX, X a v oblasti CECAF se stanoví každoročně postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83 na základě stávající situace rybolovných aktivit Společenství ve stávajícím složení v portugalských vodách během období bezprostředně předcházejícího přistoupení, jakož i na základě potřeby zabezpečit zachování zásob, s přihlédnutím rovněž k omezením lovu obdobných druhů provozovaného portugalskými plavidly ve vodách Společenství ve stávajícím složení, poprvé pak před 1. lednem 1986. Podmínky provozování zvláštních rybolovných aktivit odpovídají podmínkám stanoveným v článku 160 pro lov stejných druhů. 3. Až do 31. prosince 1995 se v divizi ICES X a v oblasti CECAF, aniž je dotčen odstavec 4 a na základě rybolovné praxe stávajících členských států v letech předcházejících přistoupení, povoluje lov tuňáka křídlatého (germona) po dobu nepřekračující osm týdnů mezi 1. květnem a 31. srpnem daného roku za použití nejvýše 110 křižujících plavidel o délce do 26 metrů používajících výlučně dlouhých lovných šňůr. Seznam oprávněných plavidel sdělí dotčené členské státy Komisi nejpozději třicátý den před zahájením rybolovného období. 4. Lov tuňáka tropického je až do 31. prosince 1995 omezen v divizi ICES X na jih od 36°30´ severní šířky a v oblasti CECAF na jih od 31° severní šířky a severně od této rovnoběžky na západ od 17°30´západní délky. 5. Ustanovení, jejichž účelem je zajistit, aby subjekty provozující rybolov dodržovaly pravidla uvedená v tomto článku, včetně množnosti nepovolit určitému plavidlu provozování rybolovu v určitém období, se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83. Technické postupy odpovídající postupům uvedeným v čl. 163 odst. 3 druhém pododstavci se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 170/83. 6. Prováděcí pravidla tohoto článku se přijmou do 1.ledna 1986 postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 170/83. Článek 352 1. Pro účely začlenění plavidel plujících pod španělskou vlajkou do režimu Společenství pro zachování a řízení rybolovných zdrojů zavedeného nařízením (EHS) č. 170/83 se na přístup těchto plavidel do vod spadajících pod svrchovanost nebo soudní pravomoc Portugalské republiky, které podléhají působnosti ICES a CECAF, vztahuje až do 31. prosince 1995 režim stanovený v odstavcích 2 až 9. 2. Jako hlavní rybolovnou činnost mohou plavidla uvedená v odstavci 1 provozovat následující typy rybolovu: Druhy Množství (v tunách) Oblast Zařízení povolená pro rybolov Období oprávnění k rybolovu Celkový počet oprávněných plavidel Počet plavidel oprávněných provozovat rybolov současně Druhy žijící při dně - Treska 850 2250 ICES IX + CECAF (kontinentální pobřeží) nevod celý rok Severně od rovnoběžky Peniche (Cabo Carvoeiro): 17 Severně od rovnoběžky Peniche (Cabo Carvoiero: 9 - Ostatní ICES IX + CECAF (kontinentální pobřeží) nevod celý rok Jižně od rovnoběžky Peniche (Cabo Carvoeiro): 4 Jižně od rovnoběžky Peniche (Cabo Carvoeiro): 2 Pelagické druhy - Kranas obecný ICES IX + CECAF (kontinentální pobřeží) nevod celý rok - Velké stěhovavé druhy kromě tuňáka (mečoun, žralok modrý, cejn mořský) ICES IX + CECAF (kontinentální pobřeží) hladinové lovné šňůry celý rok Severně od rovnoběžky Peniche (Cabo Carvoeiro): 75 Jižně od rovnoběžky Peniche (Cabo Carvoeiro): 15 - Tuňák křídlatý (germon) ICES IX + CECAF (kontinentální pobřeží) vlečný vlasec květen - červenec bude určen 3. Používání sítí s oky je zakázáno. 4. Každé plavidlo s dlouhými lovnými šňůrami nesmí denně nahodit do vody více než dvě lana; maximální délka lovných šňůr je stanovena na 20 námořních mil; vzdálenost mezi udicemi nesmí být menší než 2,70 metrů. 5. Lov korýšů není povolen. Jsou však povoleny odlovy při lovu zaměřeném na tresky a další druhy žijící při dně, a to až do výše 10 % objemu úlovku těchto druhů na palubě. 6. Počet plavidel oprávněných lovit tuňáka křídlatého (germona) se stanoví do 1. března 1986 postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83. 7. Podmínky přístupu do vod spadajících pod svrchovanost nebo soudní pravomoc Portugalska v divizi ICES X a v oblasti CECAF se přijmou postupem podle čl. 155 odst. 3. 8. Technické postupy k uplatňování tohoto článku se stanoví do 1. ledna 1986 obdobně jako u postupů uvedených v příloze XI postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 170/83. 9. Ustanovení, jejichž účelem je zajistit, aby subjekty provozující rybolov dodržovaly pravidla uvedená v tomto článku, včetně množnosti nepovolit určitému plavidlu provozování rybolovu v určitém období, se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83. Článek 353 Režim stanovený v článcích 347 a 350, včetně úprav, které bude moci Rada přijmout podle článku 350, zůstává v platnosti až do dne skončení období uvedeného v čl. 8 odst. 3 nařízení (EHS) č. 170/83. Oddíl III Vnější zdroje Článek 354 1. Od přistoupení je správa dohod o rybolovu uzavřených Portugalskou republikou s třetími zeměmi zajišťována Společenstvím. 2. Práva a povinnosti vyplývající pro Portugalskou republikou z dohod uvedených v odstavci 1 nejsou během období, ve kterém jsou ustanovení těchto dohod přechodně zachována, nijak dotčeny. 3. Co nejdříve to bude možné a v každém případě před skončením platnosti dohod uvedených v odstavci 1 přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou příslušná rozhodnutí k pokračování rybolovných aktivit z nich vyplývajících, včetně možnosti prodloužení některých dohod o dobu nepřekračující jeden rok. Článek 355 1. Osvobození od poplatků, jejich pozastavení či celní kvóty poskytované Portugalskou republikou u čerstvých produktů rybolovu pocházejících z Maroka od společných podniků mezi portugalskými a marockými fyzickými nebo právnickými osobami, pokud se vykládají přímo v Portugalsku, se zruší nejpozději do 31. prosince 1992. 2. Produkty dovážené v rámci tohoto režimu nesmí být považovány za zboží ve volném pohybu ve smyslu článku 10 Smlouvy o EHS, jestliže jsou zpětně vyvezeny do jiného členského státu. 3. Opatření stanovená tímto článkem se vztahují pouze na produkty ze společných portugalsko-marockých podniků a z lodí provozovaných těmito podniky, jejichž seznam je uveden v příloze XXVII. Daná plavidla nesmí být v žádném případě při prodeji, zmizení nebo zničení nahrazena. 4. Prováděcí pravidla tohoto článku se stanoví postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81. Oddíl IV Společná organizace trhů Článek 356 1. Orientační ceny používané v Portugalsku pro atlantické sardinky, jakož i orientační ceny ve Společenství ve stávajícím složení se sbližují v souladu s odstavcem 2, přičemž k prvnímu sblížení dojde k 1. březnu 1986. 2. Orientační ceny v Portugalsku a orientační ceny ve Společenství ve stávajícím složení se sbližují v deseti ročních etapách směrem k výši orientační ceny středomořských sardinek na základě cen z roku 1984 postupně o jednu desetinu, devítinu, osminu, sedminu, šestinu, pětinu, čtvrtinu, třetinu a polovinu rozdílu mezi těmito orientačními cenami před každým sbližováním; ceny, které z této početní úpravy vyplynou, se poměrně přizpůsobí případným úpravám orientační ceny pro nadcházející rybářský hospodářský rok; společná cena se uplatňuje ode dne desátého sblížení. Článek 357 1. V období sbližování cen podle článku 356 se zavádí systému dohledu založený na referenčních cenách použitelných pro dovozy atlantických sardinek z Portugalska do Společenství ve stávajícím složení, 2. V každé etapě sbližování cen se referenční ceny uvedené v odstavci 1 stanoví ve výši odkupních cen uplatňovaných v ostatních členských státech u středomořských sardinek. 3. V případě narušení trhu v důsledku dovozů uvedených v odstavci 1, u kterých jsou ceny nižší než referenční ceny, lze postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81 přijmout opatření obdobná opatřením uvedeným v článku 21 tohoto nařízení. 4. Prováděcí pravidla tohoto článku se stanoví postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81. Článek 358 1. Od okamžiku přistoupení se pro producenty sardinek ze Společenství ve stávajícím složení zavádí systém vyrovnávacích částek ve vztahu ke zvláštnímu systému sbližování cen pro tento druh podle článku 356. 2. Před ukončením období sbližování cen rozhodne Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, zda a případně dokdy by měl být systém uvedený v tomto článku prodloužen. 3. Rada přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou do 31. prosince 1985 podmínky pro uplatňování tohoto článku. Článek 359 V průběhu období sbližování cen se nemění vyrovnávací koeficienty podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3796/81 vztahující se v roce 1984 na sardinky. Oddíl V Režim obchodu Článek 360 1. Odchylně od článku 190 se cla u produktů rybolovu čísel 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 a 16.05 a položek 05.15 A a 23.01 B společného celního sazebníku postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: a) v případě produktů dovážených z Portugalska do ostatních členských států Společenství: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 85,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 71,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 57,1 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 42,8 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 28,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 14,2 % základní celní sazby, – poslední snížení o 14,2 % se uskuteční k 1. lednu 1992. b) v případě produktů dovážených z ostatních členských států Společenství do Portugalska: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 87,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 75 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 62,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 50 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 37,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 25 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 12,5 % základní celní sazby, – poslední snížení o 12,5 % se uskuteční k 1. lednu 1993. 2. Odchylně od odstavce 1 se dovozní cla u upravených a konzervovaných sardinek položky 16.04 D společného celního sazebníku mezi Portugalskem a ostatními členskými státy Společenství postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 90,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 81,8 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 72,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 63,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 54,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 45,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 36,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechny celní sazby sníží na 27,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1994 se všechny celní sazby sníží na 18,1 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1995 se všechny celní sazby sníží na 9 % základní celní sazby, – poslední snížení o 9 % se uskuteční k 1. lednu 1996. 3. Odchylně od odstavce 1 se dovozní cla u čerstvých, chlazených a zmražených sardinek položky 03.01 B I d) společného celního sazebníku a upravovaného a konzervovaného tuňáka a sardele položek 16.04 E a 16.04 ex F společného celního sazebníku z Portugalska do členských států Společenství postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 87,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 75 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 62,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 50 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 37,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 25 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 12,5 % základní celní sazby, – poslední snížení o 12,5 % se uskuteční k 1. lednu 1993. 4. Odchylně od článku 197 změní Portugalská republika u produktů rybolovu uvedených v odstavci 1 své celní sazby vůči třetím zemím tak, že sníží rozdíl mezi základními celními sazbami a sazbami společného celního sazebníku podle těchto prováděcích pravidel: – od 1. března 1986 uplatňuje Portugalská republika sazbu, kterou se o 12,5 % snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou společného celního sazebníku, – od 1. ledna 1987: a) u položek, u kterých se základní celní sazby neliší více než o 15 % v obou směrech od sazeb společného celního sazebníku, se uplatňují sazby společného celního sazebníku; b) v ostatních případech uplatňuje Portugalská republika celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou společného celního sazebníku v sedmi etapách po 12,5 % k následujícím termínům: – k 1. lednu 1987, – k 1. lednu 1988, – k 1. lednu 1989, – k 1. lednu 1990, – k 1. lednu 1991, – k 1. lednu 1992. K 1. lednu 1993 uplatňuje Portugalská republika společný celní sazebník v plném rozsahu. Článek 361 1. Až do 31. prosince 1992 podléhají dovozy produktů uvedených v příloze XXVIII oddílu a) z ostatních členských států do Portugalska doplňkovému obchodnímu mechanismu vymezenému tímto článkem. 2. Kromě toho podléhají mechanismu uvedenému v odstavci 1 až do 31. prosince 1990 dovozy produktů uvedených v příloze XXVIII oddílu b) ze Španělska do Portugalska. 3. Na začátku každého roku se na základě dovozů uskutečněných za předchozí tři roky zpracuje pro každý dotyčný produkt předběžný odhad zásobování pro Portugalsko. Tento odhad musí vykazovat jak dovozy z ostatních členských států, tak i dovozy ze třetích zemí. Podíl Společenství v tomto odhadu se každoročně zvyšuje o faktor nárůstu rovnající se 15 %. 4. Nad prahovou hodnotou podílu Společenství lze přijímat opatření k omezení či pozastavení dovozů. 5. Nad prahovou hodnotou stanovenou pro celkový odhad zásobování může Portugalská republika přijímat dočasná ochranná opatření s bezprostřední použitelností. Tato opatření se neprodleně oznámí Komisi, která může v měsíci následujícím po tomto oznámení jejich použitelnost pozastavit. 6. Prováděcí pravidla se přijmou postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81. Článek 362 Během období postupného odstraňování celních sazeb mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Portugalskem mohou být každoročně z Portugalska do Společenství ve stávajícím složení dováženy následující produkty při úplně pozastavených sazbách společného celního sazebníku, a to až do stanovených množství: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Množství (v tunách) 16.04 Upravené a konzervované ryby, včetně kaviáru i jeho náhražek: D. Sardinky 500 E. Tuňáci 1000 ex F. Středomořští tuňáci, makrely a sardele: – Makrely 1000 Č lánek 363 1. Až do 31. prosince 1992 může Portugalská republika zachovat vůči třetím zemím množstevní omezení pro produkty uvedené v příloze XXIX v mezích a za podmínek, které Rada stanoví na návrh Komise kvalifikovanou většinou. 2. Mechanismus referenčních cen Společenství se u každého produktu uplatňuje od okamžiku zrušení souvisejících množstevních omezení. KAPITOLA 5 Vnější vztahy Oddíl I Společná obchodní politika Článek 364 1. Portugalská republika zachová vůči třetím zemím množstevní omezení pro produkty, jejichž dovoz dosud nebyl s ohledem na Společenství ve stávajícím složení liberalizován. Pokud jde o kvóty stanovené pro tyto produkty, neposkytne třetím zemím žádné další výhody v porovnání se Společenstvím ve stávajícím složení. Tato množstevní omezení zůstanou v platnosti alespoň po dobu, po kterou jsou pro stejné produkty v platnosti množstevní omezení vůči Společenství ve stávajícím složení. 2. Portugalská republika zachová vůči zemím se státně řízenou obchodní politikou, uvedeným v nařízeních (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3420/83, množstevní omezení u produktů, jejichž dovoz dosud nebyl s ohledem na země, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 288/82, liberalizován. Pokud jde o kvóty stanovené pro tyto produkty, neposkytne zemím se státně řízenou obchodní politikou žádné další výhody v porovnání se zeměmi, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 288/82. Tato množstevní omezení zůstanou v platnosti alespoň po dobu, po kterou jsou pro stejné produkty v platnosti množstevní omezení vůči zemím, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 288/82. Aniž je dotčen první pododstavec, musí být každá změna režimu dovozů v Portugalsku u produktů, které dosud nebyly Společenstvím vůči zemím se státně řízenou obchodní politikou liberalizovány, provedena v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EHS) č. 3420/83. Portugalská republika však nemusí opětovně zavádět vůči zemím se státně řízenou obchodní politikou množstevní omezení u produktů, jejichž dovoz byl vůči těmto zemím liberalizován, avšak který stále podléhá množstevním omezením s ohledem na členské státy Všeobecné dohody o clech a obchodu. 3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, může Portugalská republika do 31. prosince 1992 zachovat množstevní omezení dovozu ve formě kvót u produktů a množství uvedených v příloze XXX, a to jako dočasnou odchylku od společného režimu liberalizace dovozů podle nařízení (EHS) č. 288/82, (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3419/83, ve znění nařízení (EHS) č. 453/84, pokud jsou členským státům Všeobecné dohody o clech a obchodu tato omezení v rámci uvedené dohody před přistoupením oznámena. Dovozy těchto produktů podléhají v plném rozsahu společnému režimu liberalizace dovozů, platnému k 1. lednu 1993. Kvóty se do tohoto dne zvyšují postupně v souladu s odstavcem 4. 4. Minimální míra postupného zvyšování kvót podle odstavce 3 je 25 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených v ECU a 20 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených v objemu. Toto zvýšení se připočítává ke každé kvótě a následné zvýšení se pak vypočítá na základě takto získaného celkového součtu. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, pokud jsou při současném uplatňování přechodných opatření dovozy uskutečněné v průběhu dvou po sobě jdoucích let nižší než 90 % ročních kvót otevřených v souladu s odstavcem 3, zruší Portugalská republika platná množstevní omezení. 5. Portugalská republika zachová množstevní omezení dovozu ve formě kvót vůči všem třetím zemím u produktů uvedených v protokolu č. 23, jejichž dovoz dosud nebyl Společenstvím vůči třetím zemím liberalizován a u nichž zachovává množstevní omezení při dovozu vůči Společenství ve stávajícím složení, a to pro množství a alespoň do termínů stanovených v této příloze. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí být každá změna režimu dovozů v Portugalsku u produktů, které jsou uvedeny v prvním pododstavci, provedena v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EHS) č. 288/82 a (EHS) č. 3420/83. 6. Za účelem dodržení závazků vyplývajících pro Společenství z Všeobecné dohody o clech a obchodu vůči zemím se státně řízenou obchodní politikou, které jsou členy uvedené dohody, rozšíří Portugalská republika v případě potřeby a v nezbytné míře na tyto země liberalizační opatření, jež musí přijmout s ohledem na ostatní třetí země, které jsou členy uvedené dohody, přičemž vezme v úvahu dohodnutá přechodná opatření. Článek 365 1. Od 1. března 1986 uplatňuje Portugalská republika postupně všeobecný systém celních preferencí pro jiné produkty, než jsou uvedeny v příloze II Smlouvy o EHS. U produktů uvedených v příloze XXXI však sblíží Portugalská republika své celní sazby s všeobecným systémem celních preferencí do 31. prosince 1992, přičemž vychází ze základních celních sazeb uvedených v čl. 189 odst. 2. Časový rozvrh sbližování těchto sazeb odpovídá časovému rozvrhu uvedenému v článku 197. 2. a) V případě produktů uvedených v příloze II Smlouvy se stanovené nebo vypočítané preferenční sazby postupně uplatňují u cel, která Portugalská republika skutečně uplatňuje vůči třetím zemím podle všeobecných pravidel uvedených v písmenu b) nebo zvláštních pravidel uvedených v článcích 289 a 295. b) Od 1. března 1986 Portugalská republika uplatňuje celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a preferenční sazbou podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se rozdíl sníží na 90,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1987 se rozdíl sníží na 81,8 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1988 se rozdíl sníží na 72,7 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1989 se rozdíl sníží na 63,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1990 se rozdíl sníží na 54,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 45,4 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 36,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 27,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 18,1 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 9,0 % výchozího rozdílu. Od 1. ledna 1996 uplatňuje Portugalská republika preferenční sazby v plném rozsahu. c) Odchylně od písmene b) uplatňuje Portugalská republika u produktů rybolovu čísel 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 a 16.05 a položek 05.15 A a 23.01 B společného celního sazebníku od 1. března 1986 celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a preferenční sazbou podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se rozdíl sníží na 87,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1987 se rozdíl sníží na 75,0 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1988 se rozdíl sníží na 62,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1989 se rozdíl sníží na 50,0 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1990 se rozdíl sníží na 37,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 25,0 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 12,5 % výchozího rozdílu. Od 1. ledna 1993 uplatňuje Portugalská republika preferenční sazby v plném rozsahu. Oddíl II Dohody Společenství s některými třetími zeměmi Článek 366 1. Od 1. ledna 1986 uplatňuje Portugalská republika ustanovení dohod uvedených v článku 368. Přechodná opatření i úpravy jsou předmětem protokolů uzavřených se zeměmi, jež jsou smluvními stranami, a přiložených k těmto smlouvám. 2. Tato přechodná opatření mají zajistit, že po skončení jejich platnosti bude Společenství ve vztazích se třetími zeměmi, jež jsou smluvními stranami, uplatňovat jednotný režim a že práva a povinnosti členských států budou shodná. 3. Tato přechodná opatření vztahující se na země uvedené v článku 368 nesmějí v žádné oblasti vést k tomu, aby tyto země požívaly ze strany Portugalské republiky příznivější zacházení, než je poskytováno Společenství ve stávajícím složení. Zejména u všech produktů podléhajících přechodným opatřením, pokud jde o množstevní omezení vůči Společenství ve stávajícím složení, se tato opatření uplatňují vůči všem zemím uvedeným v článku 368 po stejnou dobu. 4. Tato přechodná opatření vztahující se na země uvedené v článku 368 nesmějí vést k tomu, aby tyto země požívaly ze strany Portugalské republiky méně příznivého zacházení než ostatní třetí země. Zejména nesmějí být přechodná opatření, která se týkají množstevních omezení, stanovena vůči zemím uvedeným v článku 368 pro produkty, na které se taková omezení při jejich dovozu z ostatních třetích zemí do Portugalska nevztahují. Článek 367 Jestliže protokoly uvedené v čl. 366 odst. 1 nebudou uzavřeny do 1. ledna 1986 z důvodů, na které Společenství nebo Portugalská republika nemají vliv, přijme Společenství nezbytná opatření, aby tuto situaci napravilo po přistoupení. V každém případě uplatňuje Portugalská republika od 1. ledna 1986 vůči zemím uvedeným v článku 368 zacházení odpovídající doložce nejvyšších výhod. Článek 368 1. Články 366 a 367 se vztahují: – dohody uzavřené s Alžírskem, Egyptem, Finskem, Islandem, Izraelem, Jordánskem, Jugoslávií, Kyprem, Libanonem, Maltou, Marokem, Norskem, Rakouskem, Sýrií, Švédskem, Švýcarskem, Tuniskem a Tureckem, jakož i na další dohody uzavřené s třetími zeměmi, které se týkají výhradně obchodu s produkty uvedenými v příloze II Smlouvy o EHS, – novou dohodu mezi Společenstvím a africkými, karibskými a tichomořskými státy, podepsanou dne 8. prosince 1984. 2. Úpravy vyplývající z druhé úmluvy mezi AKT a EHS a z dohody o produktech spadajících do kompetence Evropského společenství uhlí a oceli, podepsané dne 31. října 1979, se netýkají vztahů mezi Portugalskou republikou a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Článek 369 Portugalská republika odstoupí s účinkem od 1. ledna 1986 od Úmluvy o založení Evropského sdružení volného obchodu, podepsané dne 4. ledna 1960. Oddíl III Textilie Článek 370 1. Od 1. ledna 1986 uplatňuje Portugalská republika ujednání ze dne 20. prosince 1973 o mezinárodním obchodu textilem, jakož i dvoustranné dohody uzavřené Společenstvím v rámci tohoto ujednání nebo s jinými třetími zeměmi. Protokoly o úpravě těchto dohod sjedná Společenství se třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami těchto dohod, tak, aby se stanovilo dobrovolné omezení vývozů do Portugalska u těch produktů a zemí původu, u kterých existují omezení vývozu do Společenství. 2. Jestliže tyto protokoly nebudou uzavřeny do 1. ledna 1986, přijme Společenství pro nápravu situace nezbytná přechodná opatření, aby se zajistilo provádění dohod Společenstvím. KAPITOLA 6 Finanční ustanovení Článek 371 1. Rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970 o nahrazení finančních příspěvků členských států vlastními zdroji Společenství (dále jen “rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970”) se uplatňuje v souladu s články 372 až 375. 2. Jakýkoli odkaz na rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970 v článcích této kapitoly se považuje od vstupu v platnost rozhodnutí Rady ze dne 7. května 1985 o systému vlastních zdrojů Společenství za odkaz na toto rozhodnutí. Článek 372 Příjmy označované jako “zemědělské dávky” uvedené v čl. 2 písm. a) prvním pododstavci rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970 zahrnují rovněž příjmy z jakýchkoliv poplatků uplatňovaných při dovozech podle článků 233 až 348, čl. 210 odst. 3 a článku 213 v obchodě mezi Portugalskem a ostatními členskými státy a v obchodě mezi Portugalskem a třetími zeměmi. Tyto příjmy však zahrnují dávky a jiné poplatky podle prvního pododstavce, jež se mají uplatňovat u produktů podléhajících přechodu po etapách podle článků 309 až 341, až od začátku druhé etapy. Bez ohledu na ustanovení předchozího pododstavce může Rada na návrh Komise jednomyslně před koncem první etapy rozhodnout o vrácení Portugalsku, v mezích a za podmínek, jež budou určeny, a po dobu nepřesahující dva roky, příjmů z vyrovnávacích “přístupových” částek uplatňovaných Portugalskem na dovozy obilovin z ostatních členských států. Článek 373 Příjmy označované jako “cla” uvedené v čl. 2 písm. b) prvním pododstavci rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970 zahrnují až do 31. prosince 1992 cla vypočítaná, jako kdyby Portugalská republika uplatňovala od svého přistoupení při obchodování s třetími zeměmi sazby společného celního sazebníku a snížené sazby vyplývající z celních preferencí uplatňovaných Společenstvím. Pro cla na olejnatá semena a olejnaté plody a výrobky z nich získané, na něž se vztahuje nařízení č. 136/66/EHS, jakož i pro cla na zemědělské produkty podléhající přechodu po etapách podle článků 309 až 341 platí až do 31. prosince 1995 stejná pravidla. Příjmy však nezahrnují během první fáze cla u dovozu zemědělských produktů do Portugalska, které podléhají přechodu po etapách podle článků 309 až 341. Pokud se uplatňují předpisy přijaté Komisí podle čl. 210 odst. 3 tohoto aktu, odpovídají cla odchylně od prvního pododstavce výši vypočítané v souladu se sazbou vyrovnávací částky, jež tyto předpisy určují pro produkty ze třetích zemí použité při výrobě. Portugalská republika vypočítává tato cla každý měsíc na základě celních prohlášení z příslušného měsíce. Cla takto vypočítaná se poskytují Komisi za podmínek stanovených nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 2891/77 . Od 1. ledna 1993 jsou splatná veškerá cla v plném rozsahu. Pokud však jde o zemědělské produkty podléhající přechodu po etapách podle článků 309 až 341, jakož i o olejnatá semena a olejnaté plody a výrobky z nich získané, na něž se vztahuje nařízení č. 136/66/EHS, jsou tato cla splatná v plném rozsahu až od 1. ledna 1996. Článek 374 Částky evidované jako vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty nebo z finančních příspěvků založených na hrubém domácím produktu podle čl. 4 odst. 1 až 5 rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970 jsou splatné od 1. ledna 1986 v plném rozsahu. Odchylka uvedená v čl. 15 bodě 15 šesté směrnice Rady 77/388/EHS se nedotýká výše částek podle prvního pododstavce. Společenství vrací Portugalské republice ve formě výdaje ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství v průběhu měsíce následujícího po poskytnutí prostředků k dispozici Komisi poměrnou část prostředků zaplacených jako vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty, a to: – 87 % v roce 1986, – 70 % v roce 1987, – 55 % v roce 1988, – 40 % v roce 1989, – 25 % v roce 1990, – 5 % v roce 1991. Percentuální výše tohoto sestupného vracení se nevztahuje na částku, která odpovídá podílu Portugalska na financování odpočtu ve prospěch Spojeného království podle čl. 3 odst. 3 písm. b), c) a d) rozhodnutí Rady ze dne 7. května 1985 o systému vlastních zdrojů Společenství. Článek 375 Aby se Portugalské republiky nedotklo splácení úhrady záloh poskytnutých Společenství jeho členskými zeměmi před 1. lednem 1986, bude jí poskytnuto za tuto úhradu finanční vyrovnání. KAPITOLA 7 Jiná ustanovení Článek 376 Odchylně od článku 60 Smlouvy o ESUO a na jeho prováděcí ustanovení mohou portugalské ocelářské podniky používat v autonomních oblastech Azory a Madeira až do 31. prosince 1992 cenu CIF přístav určení, která se rovná platné paritní ceně v pevninské části Portugalské republiky. Článek 377 Až do 31. prosince 1992 se Portugalská republika může odchýlit od článku 95 Smlouvy o EHS, pokud jde o spotřební daň z tabákových výrobků vyráběných v autonomních oblastech Azory a Madeira, a to za podmínek stanovených v příloze XXXII pro uplatňování směrnice Rady 72/464/EHS ze dne 19. prosince 1972. HLAVA IV JINÁ USTANOVENÍ Článek 378 1. Akty uvedené v příloze XXXII tohoto aktu se vztahují na nové členské státy za podmínek stanovených v dané příloze. 2. Na řádně odůvodněnou žádost Španělského království nebo Portugalské republiky může Rada na návrh Komise jednomyslně přijmout do 1. ledna 1986 opatření o dočasné odchylce od aktů orgánů Společenství, které byly přijaty mezi 1. lednem 1985 a dnem podpisu tohoto aktu. Článek 379 1. Jestliže nový členský stát narazí do 31. prosince 1992 na vážné obtíže, jež by mohly přetrvávat v některém odvětví hospodářství nebo by se mohly projevit vážným zhoršením hospodářské situace určitého území, může požádat o povolení přijmout ochranná opatření k nápravě situace a k přizpůsobení dotyčného odvětví hospodářství společného trhu. Za stejných podmínek může každý stávající členský stát požádat o povolení přijmout ochranná opatření vůči jednomu nebo oběma novým členským státům. Toto ustanovení se do 31. prosince 1995 vztahuje na produkty a hospodářská odvětví, pro které tento akt povoluje přechodné odchylky se stejnou dobou platnosti. 2. Na žádost dotyčného státu přijme Komise postupem pro naléhavé situace ochranná opatření, která považuje za nezbytná, a zároveň upřesní podmínky a způsob provedení těchto opatření. V případě vážných hospodářských obtíží a na výslovnou žádost dotyčného členského státu rozhodne Komise ve lhůtě pěti pracovních dnů od přijetí žádosti doplněné odpovídajícím odůvodněním. Takto stanovená opatření jsou bezprostředně použitelná. Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly 3 hlavy II a III, pokud v odvětví zemědělství nebo rybolovu obchod mezi Společenstvím ve stávajícím složení a jedním z nových členských států nebo mezi oběma novými členskými státy vážně naruší trh členského státu nebo takové narušení hrozí způsobit, přijme Komise na žádost dotčeného členského státu ochranná opatření, jež považuje za nezbytná, do 24 hodin od obdržení takové žádosti. Takto přijatá opatření jsou bezprostředně použitelná a berou v úvahu zájmy všech zúčastněných stran, zejména pak dopravní problémy. 3. Opatření povolená podle odstavce 2 se mohou odchylovat od pravidel Smlouvy o EHS, Smlouvy o ESUO a tohoto aktu v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů uvedených v odstavci 1. Přednostně je třeba vybrat taková opatření, která nejméně naruší fungování společného trhu. 4. V případě vzniku vážných a trvalejších obtíží na trhu práce Lucemburského velkovévodství může tento stát požádat postupem podle odst. 2 prvního a druhého pododstavce a za podmínek vymezených v odstavci 3 o povolení, aby mohl dočasně, do 31. prosince 1995, uplatňovat v rámci vnitrostátních ustanovení o změně zaměstnání ochranná opatření vůči pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky nového členského státu a jimž bylo umožněno po dni udělení povolení přesídlit do Lucemburského velkovévodství za účelem výkonu zaměstnání. Článek 380 1. Pokud před skončením období uplatňování přechodných opatření stanovených tímto aktem zjistí Komise na žádost členského státu nebo jiné zúčastněné strany postupem, který po přistoupení přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, že jsou mezi Společenstvím ve stávajícím složení a novými členskými státy nebo mezi novými členskými státy uplatňovány dumpingové praktiky, doporučí jejich původci či původcům, aby tyto praktiky ukončili. Pokračují-li tyto praktiky i nadále, povolí Komise postiženému členskému státu nebo státům, aby přijaly ochranná opatření, jejichž podmínky a podrobnosti Komise stanoví. 2. Pro uplatnění tohoto článku na produkty uvedené v příloze II Smlouvy o EHS vyhodnotí Komise všechny důležité faktory, zejména výši cen, za které jsou tyto produkty na daný trh dováženy, přičemž přihlédne k ustanovením Smlouvy o EHS týkajícím se zemědělství, zejména k článku 39 této smlouvy. 3. Opatření přijatá před přistoupením podle nařízení (EHS) č. 2176/84 a rozhodnutí 2177/84/ESUO vůči novým členským státům, jakož i opatření přijatá před přistoupením podle antidumpingových předpisů nových členských států vůči Společenství ve stávajícím složení, zůstávají dočasně v platnosti a budou opětovně přezkoumána Komisí, která rozhodne o jejich změně nebo zrušení. Takovou změnu nebo zrušení provede buď Komise, nebo příslušný vnitrostátní orgán, podle konkrétní situace. Řízení zahájená ve Španělsku, v Portugalsku nebo ve Společenství ve stávajícím složení před přistoupením probíhají nadále v souladu s ustanoveními odstavce 1. ČÁST PÁTÁ USTANOVENÍ K PROVEDENÍ TOHOTO AKTU HLAVA I USTAVENÍ ORGÁNŮ Článek 381 Shromáždění se sejde nejpozději do jednoho měsíce po přistoupení. Ve svém jednacím řádu provede úpravy nezbytné v důsledku přistoupení. Článek 382 Rada provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení. Článek 383 1. Bezprostředně po přistoupení se Komise doplní jmenováním tří nových členů a z členů rozšířené Komise bude jmenován šestý místopředseda. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci ke dni přistoupení. Funkční období jmenovaného šestého místopředsedy končí současně s funkčním obdobím pěti ostatních místopředsedů. 2. Do 31. prosince 1986 Rada poprvé posoudí, zda je namístě uplatnit čl. 14 čtvrtý pododstavec Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství. 3. Komise provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení. Článek 384 1. Bezprostředně po přistoupení se Soudní dvůr doplní jmenováním dvou soudců. 2. Funkční období jednoho ze soudců jmenovaných podle odstavce 1 končí dnem 6. října 1988. Tento soudce bude vybrán losem. Funkční období druhého soudce končí dnem 6. října 1991. 3. Bezprostředně po přistoupení bude jmenován šestý generální advokát. Jeho funkční období končí dnem 6. října 1988. 4. Soudní dvůr provede ve svém procesním řádu úpravy v důsledku přistoupení. Takto upravený procesní řád podléhá jednomyslnému schválení Rady. 5. Při rozhodování o věcech projednávaných Soudním dvorem k 1. lednu 1986, v nichž bylo ústní řízení zahájeno před tímto dnem, zasedá plénum a senáty ve stejném složení jako před přistoupením, přičemž se použije jednací řád ve znění platném k 31. prosinci 1985. Článek 385 Bezprostředně po přistoupení se Účetní dvůr doplní jmenováním dvou dalších členů. Funkční období takto jmenovaných členů končí dnem 17. října 1987. Článek 386 Bezprostředně po přistoupení se Hospodářský a sociální výbor doplní jmenováním 33 členů, kteří zastupují různé skupiny hospodářského a sociálního života v nových členských státech. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení. Článek 387 Bezprostředně po přistoupení se Poradní výbor Evropského společenství uhlí a oceli doplní jmenováním dalších členů. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení. Článek 388 Bezprostředně po přistoupení se Výbor pro vědu a techniku doplní jmenováním pěti dalších členů. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení. Článek 389 Bezprostředně po přistoupení se Měnový výbor doplní jmenováním členů zastupujících nové členské státy. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení. Článek 390 Úpravy statutů a jednacích řádů výborů zřízených původními smlouvami, jež se stávají v důsledku přistoupení nezbytnými, se provedou co nejdříve po přistoupení. Článek 391 1. Funkční období nových členů výborů uvedených v příloze XXXIII končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení. 2. Výbory uvedené v příloze XXXIV se po přistoupení nově obsazují v plném rozsahu. HLAVA II POUŽITELNOST AKTŮ ORGÁNŮ SPOLEČENSTVÍ Článek 392 Směrnice a rozhodnutí Rady ve smyslu článku 189 Smlouvy o EHS a článku 161 Smlouvy o Euratomu, jakož i doporučení a rozhodnutí ve smyslu článku 14 Smlouvy o ESUO se ode dne přistoupení považují za určené a oznámené novým členským státům, pokud byly tyto směrnice, doporučení a rozhodnutí oznámeny všem stávajícím členským státům. Článek 393 Používání aktů, které jsou uvedeny v seznamu v příloze XXXV tohoto aktu, ze strany jednotlivých nových členských států může být odloženo k termínům uvedeným v tomto seznamu. Článek 394 1. Do 1. března 1986 může být odloženo: a) uplatňování pravidel Společenství pro produkci a obchod se zemědělskými produkty a pro obchod s některými zpracovanými zemědělskými produkty, které podléhají zvláštnímu režimu, na nové členské státy; b) uplatňování změn těchto pravidel provedených tímto aktem, včetně změn vyplývajících z článku 396, na Společenství ve stávajícím složením. 2. Odstavec 1 se nevztahuje na úpravy aktů orgánů Společenství v oblasti společné zemědělské politiky, kterými se v souladu s článkem 396 určuje počet hlasů, který bude po přistoupení vyjadřovat kvalifikovanou většinu v rámci jednání řídících výborů nebo jiných obdobných výborů ustavených v oblasti zemědělství. 3. Do 28. února 1986 se na obchod mezi novými členským státem na jedné straně a Společenstvím ve stávajícím složení, druhým novým členským státem nebo třetími zeměmi na straně druhé vztahuje režim uplatňovaný před přistoupením. Článek 395 Nové členské státy uvedou v účinek opatření nezbytná k tomu, aby bylo ode dne přistoupení dosaženo souladu se směrnicemi a rozhodnutími ve smyslu článku 189 Smlouvy o EHS a článku 161 Smlouvy o Euratomu, stejně jako s doporučeními a rozhodnutími ve smyslu článku 14 Smlouvy o ESUO, není-li v seznamu v příloze XXXVI nebo v jiných ustanoveních tohoto aktu určena jiná lhůta. Článek 396 1. Úpravy aktů orgánů Společenství, jež nejsou uvedeny v tomto aktu nebo v jeho přílohách a které orgány provedly před přistoupením postupem podle odstavce 2 s cílem uvést tyto akty v soulad s ustanoveními tohoto aktu, zejména s ustanoveními části čtvrté, vstupují v platnost ke dni přistoupení. 2. Příslušné úpravy provede za tímto účelem buď Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, nebo je provede Komise, podle toho, který orgán původní akty vydal. Článek 397 Znění aktů přijatých orgány před přistoupením, jež byla vypracována Radou nebo Komisí v jazyce španělském a portugalském, jsou ode dne přistoupení platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná ve stávajících sedmi jazycích. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropských společenství, pokud byla takto zveřejněna znění ve stávajících jazycích. Článek 398 Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě existující ke dni přistoupení, na které se v důsledku přistoupení vztahuje článek 65 Smlouvy o ESUO, musí být oznámeny Komisi do tří měsíců od přistoupení. Pouze oznámené dohody a rozhodnutí zůstávají dočasně v platnosti, dokud o nich Komise nerozhodne. Článek 399 Nové členské státy sdělí Komisi do tří měsíců od přistoupení podle článku 33 Smlouvy o Euratomu znění právních a správních předpisů, které mají na jejich území zajistit ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků proti nebezpečí ionizujícího záření. HLAVA III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 400 Přílohy I až XXXVI a protokoly č. 1 až 25, které jsou připojeny k tomuto aktu, jsou jeho nedílnou součástí. Článek 401 Vláda Francouzské republiky předá vládám Španělského království a Portugalské republiky ověřený opis Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli a smluv, které ji pozměnily. Článek 402 Vláda Italské republiky předá vládám Španělského království a Portugalské republiky ověřený opis Smlouvy o založení Evropského hospodářské společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a smluv, které je pozměnily nebo doplnily, včetně smluv o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Řecké republiky k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii v jazyce anglickém, dánském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském a řeckém. Znění těchto smluv vypracovaná v jazyce španělském a portugalském se připojují k tomuto aktu. Tato znění mají stejnou platnost jako znění smluv uvedených v prvním pododstavci vypracovaná ve stávajících jazycích. Článek 403 Ověřený opis mezinárodních dohod uložených v archivu generálního sekretariátu Rady Evropských společenství předá vládám nových členských států generální tajemník. _________________
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti