Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Rakouské republiky, Švédského království, Finské republiky a Norského království
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: V. ZEMĚDĚLSTVÍ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ I. Zemědělská účetní datová síť 365 R 0079: Nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v EHS (Úř. věst. 109, 23. 6. 1965, s. 1859/65), naposledy pozměněné: – 390 R 3577: nařízením Rady (EHS) č. 3577/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 23.) V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto: "3. Maximální počet vykazujících podniků činí pro Společenství 80 000. Dne 1. března 1986 bude činit počet vykazujících podniků: – 12 000 pro Španělsko; tento počet se bude v následujících pěti letech postupně zvyšovat, až dosáhne počtu 15 000; – 1 800 pro Portugalsko; tento počet se bude v následujících pěti letech postupně zvyšovat, až dosáhne počtu 3000. Dne 1. března 1995 bude činit počet vykazujících podniků: – 2 000 pro Rakousko; – 1 100 pro Finsko; – 600 pro Švédsko; tento počet se bude v následujících třech letech zvyšovat, až dosáhne počtu 1 000." V čl. 5 odst. 1 se doplňuje věta, která zní: "Rakousko, Finsko a Švédsko zřídí tento výbor do šesti měsíců od svého přistoupení." II. Statistika 1. 372 L 0280: Směrnice Rady 72/280/EHS ze dne 31. července 1972 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy o mléku a mléčných výrobcích (Úř. věst. L 179, 7. 8. 1972, s. 2), naposledy pozměněná: – 391 R 1057: nařízením Komise (EHS) č. 1057/91 ze dne 26. dubna 1991 (Úř. věst. L 107, 27. 4. 1991, s. 11). V čl. 4 druhém pododstavci bodu 3 se písmeno a) nahrazuje tímto: "a) množství a obsahu tuku mléka a sebrané smetany. Tato informace se člení podle dále uvedených územních celků podle podniků, které v nich vykonávají svou činnost: Belgie Provinces/Provincies Dánsko - Spolková republika Německo Regierungsbezirke Řecko pouze jeden region Španělsko Comunidades autónomas Francie Régions de programme Irsko - Itálie Regioni Lucembursko - Nizozemsko Provincies Rakousko - Portugalsko Regioes Finsko - Švédsko - Spojené království Standard regions Avšak v případě Řecka je možné v souladu s postupem podle článku 7 stanovit, že údaje budou zasílány odděleně podle zvlášních regionálních oblastí." 2. 376 L 0625: Směrnice Rady 76/625/EHS ze dne 20. července 1976 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů s určitými druhy ovocných stromů (Úř. věst. L 218, 11. 8. 1976, s. 10), naposledy pozměněná: – 391 R 1057: nařízením Komise (EHS) č. 1057/91 ze dne 26. dubna 1991 (Úř. věst. L 107, 27. 4. 1991, s. 11). V čl. 1 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní: "Rakousko, Finsko a Švédsko provedou zjišťování uvedené v předchozích pododstavcích poprvé do 31. prosince 1997." 3. 379 R 0357: Nařízení Rady (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic (Úř. věst. L 54, 5. 3. 1979, s. 124), naposledy pozměněné: – 393 R 3205: nařízením Rady (ES) č. 3205/93 ze dne 16. listopadu 1993 (Úř. věst. L 289, 24. 11. 1993, s. 4). Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 1c Rakouská republika provede první základní zjišťování v roce 1999. V tomto zjišťování se zkoumá stav po klučení a výsadbách vinařského hospodářského roku 1998/1999." V čl. 5 odst. 4 prvním pododstavci se slova "a Řecká republika" nahrazují slovy "a Řecká republika a Rakouská republika". V čl. 6 odst. 1 se doplňují slova "Rakousko od hospodářského roku 1997/1998". V čl. 6 odst. 6 se první odrážka nahrazuje tímto: "- Německem, Francií a Lucemburskem poprvé do 1. října 1981, Itálií a Řeckem poprvé do 1. října 1984, Španělskem a Portugalskem poprvé do 1. října 1991 a Rakouskem poprvé do 1. října 1996,". 4. 382 L 0606: Směrnice Rady 82/606/EHS ze dne 28. července 1982 o organizaci zjišťování členskými státy o příjmech stálých a sezónních pracovníků zaměstnaných v zemědělství (Úř. věst. L 247, 23. 8. 1982, s. 22), naposledy pozměněná: – 391 L 0534: směrnicí Rady 91/534/EHS ze dne 14. října 1991 (Úř. věst. L 288, 18. 10. 1991, s. 36). V čl. 1 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní: "Zjišťování uvedené v prvním pododstavci provedou: – Finsko a Švédsko do 31. prosince 1996; – Rakousko do 31. prosince 1997." V příloze I se bod 1 nahrazuje tímto: "1. Pro Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko Německo (s výjimkou spolkových zemí Berlín, Brémy, Hamburk a Sársko), Nizozemsko, Rakousko, Španělsko, Spojené království a Švédsko: stálí pracovníci na plný úvazek." 5. 390 R 0837: Nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin (Úř. věst. L 88, 3. 4. 1990, s. 1), ve znění: – 390 R 3570: nařízení Rady (EHS) č. 3570/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 8). Příloha III se nahrazuje tímto: "PŘÍLOHA III REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ PODLE ČLÁNKU 6 Členské státy Regionální členění Belgique - België Danmark Deutschland ?????? Espana France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi Sverige United Kingdom Provinces/Provincies - Bundesländer ????????? ????????????? ?v??????? 1 Comunidades autónomas Régions de programme - Regioni 2 - Provincies - NUTS II 1 - Bidragsomrade norr Bidragsomrade söder Övriga landet Standard regions NUTS = klasifikace územních statistických jednotek. 1 Regionální údaje je nutno dodat nejpozději do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. 2 Italské regiony je možno přeskupovat podle klasifikace územních statistických jednotek NUTS I po dobu dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost." 6. 393 R 0959: Nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinné výrobě s výjimkou obilovin (Úř. věst. L 98, 24. 4. 1993, s. 1). a) Příloha VI se nahrazuje tímto: "PŘÍLOHA VI REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ PODLE ČLÁNKU 6 členské státy druh regionálního členění Belgique - België Danmark Deutschland ?????? Espana France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi Sverige United Kingdom Provinces/Provincies - Région wallonne/Vlaams gewest - Bundesländer ????????? ????????????? ?v??????? 1 Comunidades autónomas Régions de programme - Regioni - Provincies - NUTS II 1 - - Standard regions NUTS = Klasifikace územních statistických jednotek. 1 Regionální údaje je nutno dodat nejpozději do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost." b) Příloha VIII se nahrazuje tímto: "PŘÍLOHA VIII PLOCHY S OMEZENÝM VÝZNAMEM A PLOCHY ZAHRNOVANÉ DO PRAVIDELNÝCH STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ Kód Cronos Hlavní plochy nebo vykazované plochy podle produktů B DK D EL E F IRL I L NL P UK A SF S 1300 1320 1311 1335 1331 1343 1341 1342 1349 B. Luštěniny Hrách polní Ostatní hrách Bob a bob koňský (včetně 1338) Fazol polní Vlčí bob Ostatní luštěniny m -- m m m -- -- l l m -- -- -- -- l l m l m m m l m m l l m l l m m l m m m l l m l m m m m m -- m -- -- -- l l m l l m l l l m m m -- -- l l m m m -- -- l m m m l m m l l l l l m m l l m l m m m l l m -- -- -- m l l m -- -- -- -- 1 2 3 4 5 6 7 Kód Cronos Hlavní plochy nebo vykazované plochy podle produktů B DK D EL E F IRL I L NL P UK A SF S 1350 1360 1370 1381 1382 C. Okopaniny Brambory Cukrovka Krmná řepa Ostatní okopaniny l l l l m l l l l m l l l l m l l l -- m l l l m m l l l l l l l l l l l l l l l l l m m m l l l m m l l m m m l l l m l l l l m m l l l m m l l l m m 8 9 10 11 12 Kód Cronos Hlavní plochy nebo vykazované plochy podle produktů B DK D EL E F IRL I L NL P UK A SF S 1400 1420 1430 1470 1460 + 1520 1490 + 1540 1480 (vyjma 1490) 1530 1550 1560 1570 + 1571 D. Technické plodiny Řepka a řepice Slunečnicové semeno Sojové boby Len přadný a lněné semeno Bavlna a bavlněné semeno Ostatní semena olejnin (např. mák, hořčice, sezam atd.) Konopí Tabák Chmel Ostatní technické plodiny l l -- -- l -- m -- m m m l l -- -- m -- m -- -- -- -- l l l m m -- m -- m l m l -- l l -- l m -- l -- m l m l m -- l m -- l m m l l l l l m m m l m m l m -- -- m -- -- -- -- m -- l l l l m m m m l m m l l -- -- -- -- l l -- l m l l -- -- m -- m -- -- -- m l m l m m m m -- m m m l l -- -- l -- l l -- m l l l l l m -- m -- m m m l l m -- m -- m -- -- -- -- l l -- -- m -- m -- -- -- m 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Kód Cronos Hlavní plochy nebo vykazované plochy podle produktů B DK D EL E F IRL I L NL P UK A SF S 2600 2610 2625 2680 2612 2671 2672 2673 E. Pícniny celkem (z orné půdy) zelené pícniny z orné půdy kukuřice na zelené krmení dočasné louky a pastviny ostatní zelené pícniny l l l l l l l l l l l l l l l l l m l l l l l l l l l l l l l l m l l l l l l l l l l l l l l l l m l l l l l l l l l l l l l l l l l -- l m l l m l l 24 25 26 27 28 1600 + 2260 F. Čerstvá zelenina l l l l l l m l m l l l l l l 29 3001 G. Květiny a okrasné rostliny m m l l m l m l m l m l m m m 30 3310 H. Plochy sklízené pro semeno m l l l m l m l m l m m m m l 31 2696 I. Půda ležící ladem (včetně zeleného hnojení) l l l l l l l l m l l l l l l 32 l = Mají být zahrnuty do pravidelného statistického zjišťování podle čl. 3 odst. 1. m = plochy s omezeným významem (tj. o méně než 5 000 ha a 1 % orné půdy v členského státu). -- = Plodiny se nepěstují. Poznámka: Písmena B, C, D, E, F, G, H a I k odkazují na položky přílohy II." III. Politika jakosti 1. 392 R 2081: Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 208, 24. 7. 1992, s. 1). V čl. 2 odst. 7, čl. 10 odst. 1 a čl. 17 odst. 1 se doplňuje věta, která zní: "V případě Rakouska, Finska a Švédska začíná tato lhůta dnem jejich přistoupení." 2. 392 R 2082: Nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 208, 24. 7. 1992, s. 9). V čl. 7 odst. 4 se doplňuje věta, která zní: "Rakousko, Finsko a Švédsko zveřejní tyto podrobnosti do šesti měsíců od svého přistoupení." V čl. 14 odst. 1 se doplňuje věta, která zní: "V případě Rakouska, Finska a Švédska začíná tato lhůta dnem jejich přistoupení." B. SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHŮ I. Mléko a mléčné výrobky 1. 368 R 0985: Nařízení Rady (EHS) č. 985/68 ze dne 15. července 1968, kterým se stanoví obecná pravidla pro intervence na trhu s máslem a smetanou (Úř. věst. L 169, 18. 7. 1968, s. 1), naposledy pozměněné: – 391 R 2045: nařízením Rady (EHS) č. 2045/91 ze dne 26. června 1991 (Úř. věst. L 187, 13. 7. 1991, s. 1). V čl. 1 odst. 3 písm. b) se doplňují nové odrážky, které znějí: "- klasifikované jako "Teebutter", pokud jde o kvalitní rakouské máslo, – klasifikované jako "meijerivoi/mejerismör", pokud jde o finské máslo, – klasifikované jako "svenskt smör", pokud jde o švédské máslo." 2. 387 R 0777: Nařízení Rady (EHS) č. 777/87 ze dne 16. března 1987, kterým se mění intervenční opatření pro máslo a sušené odstředěné mléko (Úř. věst. L 78, 20. 3. 1987, s. 10), naposledy pozměněné: – 391 R 1634: nařízením Rady (EHS) č. 1634/91 ze dne 13. června 1991 (Úř. věst. L 150, 15. 6. 1991, s. 26). V čl. 1 odst. 2 se slova "106 000 tun" nahrazují slovy "109 000 tun". 3. 387 R 1898: Nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 ze dne 2. července 1987 o ochraně označení používaných na trhu s mlékem a mléčnými výrobky (Úř. věst. L 182, 3. 7. 1987, s. 36), ve znění: – 388 R 0222: nařízení Komise (EHS) č. 222/88 ze dne 22. prosince 1987 (Úř. věst. L 28, 1. 2. 1988, s. 1). V příloze se doplňují tato označení: "- viili/fil – smetana – fil". 4. 392 R 1601: Nařízení Rady (EHS) č. 1601/92 ze dne 15. června 1992 o zvláštních opatřeních pro Kanárské ostrovy týkajících se určitých zemědělských produktů (Úř. věst. L 173, 27. 6. 1992, s. 13), naposledy pozměněné: – 393 R 1974: nařízením Komise (EHS) č. 1974/93 ze dne 22. července 1993 (Úř. věst. L 180, 23. 7. 1993, s. 26). V článku 2 se doplňuje pododstavec, který zní: "Příloha může být pozměněna v souladu s postupem stanoveným v článku 30 nařízení (EHS) č. 804/68, aby mohly být podle potřeby doplněny některé mléčné výrobky pocházející ze Švédska, které splňují potřeby souostroví a které se tam tradičně dovážejí." 5. 392 R 3950: Nařízení Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se zavádí dodatečný poplatek v odvětví mléka a mléčných výrobků: (Úř. věst. L 405, 31. 12. 1992, s. 1), naposledy pozměněné: – 394 R 0647: nařízením Komise (ES) č. 647/94 ze dne 23. března 1994 (Úř. věst. L 80, 24. 3. 1994, s. 16). V čl. 3 odst. 2: – se v prvním pododstavci tabulka nahrazuje tímto: "(v tunách) Členský stát Dodávky Přímý prodej Belgie 3 066 337 244 094 Dánsko 4 454 459 889 Německo 1 27 764 778 100 038 Řecko 625 985 4 528 Španělsko 5 200 000 366 950 Francie 23 637 283 598 515 Irsko 5 233 805 11 959 Itálie 9 212 190 717 870 Lucembursko 268 098 951 Nizozemsko 10 983 195 91 497 Rakousko 2 205 000 367 000 Portugalsko 1 804 881 67 580 Finsko 2 342 000 10 000 Švédsko 3 300 000 3 000 Spojené království 14 247 283 342 764 1 Z toho činí 6 244 566 tun dodávky odběratelům usazeným v nových spolkových zemích a 8 801 tun přímý prodej v nových spolkových zemích." – doplňují se nové pododstavce, které znějí: "Celková rakouská národní kvóta pro dodávky může být zvýšena za účelem odškodnění rakouských producentů "SLOM" až do výše 180 000 tun, které budou rozděleny v souladu s právními předpisy Společenství. Tato rezerva je nepřenosná a musí být použita výhradně ve prospěch producentů, jejichž právo obnovit produkci bude v důsledku přistoupení dotčeno. Celková finská národní kvóta pro dodávky může být zvýšena za účelem odškodnění finských producentů "SLOM" až do výše 200 000 tun, které budou rozděleny v souladu s právními předpisy Společenství. Tato rezerva je nepřenosná a musí být použita výhradně ve prospěch producentů, jejichž právo obnovit produkci bude v důsledku přistoupení dotčeno. O zvýšení národních kvót a o podmínkách rozdělení individuálních kvót podle předchozích třech pododstavců bude rozhodnuto postupem podle článku 11." V čl. 4 odst. 1 se doplňuje druhý pododstavec, který zní: "Avšak pro Rakousko a Finsko se datum 31. března 1993 nahrazuje datem 31. března 1995 a pro Švédsko datem 31. března 1996." V článku 11 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Avšak pro Rakousko, Finsko a Švédsko se za reprezentativní charakteristiky mlékapovažují údaje z kalendářního roku 1992 a národní průměrný reprezentativní obsah tuku v dodaném mléce se stanoví pro Rakousko na 4,03 %, pro Finsko na 4,34 % a pro Švédsko na 4,33 %." II. Hovězí a telecí maso 1. 368 R 0805: Nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (Úř. věst. L 148, 27. 6. 1968, s. 24), naposledy pozměněné: – 393 R 3611: nařízením Rady (EHS) č. 3611/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 328, 29. 12. 1993, s. 7). V čl. 4b se vkládá nový odstavec 3a, který zní: "3a. Odchylně od odst. 3 třetího pododstavce písm. b) se celkový počet zvířat započítaných do regionálních stropů, které se mají vytvořit pro Rakousko, Finsko a Švédsko, stanovuje takto: – 423 400 pro Rakousko, – 250 000 pro Finsko, – 250 000 pro Švédsko. Postupem stanoveným v článku 27 přijme Komise prováděcí předpisy k tomuto odstavci, a zejména nezbytná přizpůsobovací a přechodná opatření." V článku 4d se vkládá nový odstavec 1a, který zní: "1a. Odchylně od odstavců 2, 3 a 4 se v Rakousku, Finsku a Švédsku rozdělí producentům individuální stropy z celkového počtu nároků na prémie přidělených každému z těchto členských států. Tento celkový počet nároků se stanovuje takto: – 325 000 pro Rakousko, – 55 000 pro Finsko, – 155 000 pro Švédsko. Tyto počty zahrnují jak nároky na prémie rozdělené na počátku, tak i rezervy vytvořené těmito členskými státy. Postupem stanoveným v článku 27 přijme Komise prováděcí předpisy k tomuto odstavci, a zejména nezbytná přizpůsobovací a přechodná opatření." 2. 390 R 1186: Nařízení Rady (EHS) č. 1186/90 ze dne 7. května 1990, kterým se rozšiřuje oblast působnosti klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (Úř. věst. L 119, 11. 5. 1990, s. 32). V čl. 1 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Ve Finsku se opatření uvedená v předchozím pododstavci provedou do 1. ledna 1996." III. Chmel 1. 371 R 1696: Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem (Úř. věst. L 175, 4. 8. 1971, s. 1), naposledy pozměněné: – 392 R 3124: nařízením Rady (EHS) č. 3124/92 ze dne 26. října 1992 (Úř. věst. L 313, 30. 10. 1992, s. 1). V čl. 17 odst. 6 se doplňuje věta, která zní: "Pro Rakousko činí tato doba pět let ode dne přistoupení." 2. 377 R 1784: Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 ze dne 19. července 1977 o vydávání u ověřovacích listin původu pro chmel (Úř. věst. L 200, 28. 8. 1977, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 1987: nařízením Rady (EHS) č. 1987/93 ze dne 19. července 1993 (Úř. věst. L 182, 24. 7. 1993, s. 1). V článku 9 se doplňuje věta, která zní: "Rakousko sdělí tyto údaje do tří měsíců od svého přistoupení." 3. 382 R 1981: Nařízení Rady (EHS) č. 1981/82 ze dne 19. července 1982, kterým se vydává seznam regionů Společenství, ve kterých se podpora produkce chmele poskytuje pouze uznaným seskupením producentů (Úř. věst. L 215, 23. 7. 1982, s. 3), ve znění: – 392 R 3337: nařízení Rady (EHS) č. 3337/92 ze dne 16. listopadu 1992 (Úř. věst. L 336, 20. 11. 1992, s. 2). V seznamu regionů v příloze se doplňuje tento region: "Österreich". IV. Osivo 371 R 2358: Nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem (Úř. věst. L 246, 5. 11. 1971, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3375: nařízením Komise (EHS) č. 3375/93 ze dne 9. prosince 1993 (Úř. věst. L 303, 10. 12. 1993, s. 9). V článku 8 se doplňují nové pododstavce, které znějí: "Avšak s výhradou schválení Komisí může Finsko poskytovat podporu – pro určité množství osiva, – pro určité množství obilného osiva, které je produkováno pouze v této zemi z důvodu jejích specifických klimatických podmínek. Do tří let od přistoupení předloží Komise Radě na základě údajů včas dodaných výše uvedeným členským státem zprávu o výsledcích schválené podpory, případně doprovázenou potřebnými návrhy. Rada bude jednat postupem podle čl. 3 odst. 4." V. Vejce a drůbež 375 R 2782: Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 282, 1. 11. 1975, s. 100), naposledy pozměněné: – 391 R 1057: nařízením Komise (EHS) č. 1057/91 ze dne 26. dubna 1991 (Úř. věst. L 107, 27. 4. 1991, s. 11). a) V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto: "2. Násadová vejce smějí být přepravována v dokonale čistém balení, které obsahuje pouze násadová vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže, pocházející z jednoho výrobního zařízení a balení a musí obsahovat alespoň slova: "oeufs a couver", "broedeieren", "rugeaeg", "Bruteier", "???? ??o? ????????v", "huevos para incubar", "eggs for hatching", "uova da cova", "ovos para incubaçao", "munia haudottavaksi" nebo "kläckägg". b) Článek 6 se nahrazuje tímto: "Článek 6 Násadová vejce ze třetích zemí mohou být dovážena pouze tehdy, pokud je na nich uvedeno písmem o velikosti nejméně 3 mm jméno země původu a slova: "a couver", "broedei", "rugeaeg", "Brutei", "??o? ????????v", "para incubar", "hatching", "cova", "para incubaçao", "haudottavaksi" nebo "för kläckning". Jejich balení musí obsahovat pouze násadová vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže ze stejné země původu a od stejného odesílatele, a musejí na nich být uvedeny minimálně tyto údaje: a) údaje uvedené na vejcích, b) druh drůbeže, od které vejce pocházejí, c) jméno nebo firma odesílatele a jeho adresa." VI. Cukr 1. 368 R 0206: Nařízení Rady (EHS) č. 206/68 ze dne 20. února 1968, kterým se stanoví rámcové požadavky na smlouvy a oborové dohody pro nákup cukrové řepy (Úř. věst. L 47, 23. 2. 1968, s. 1), naposledy pozměněné: – 185 I: Aktem o podmínkách Španělského království a Portugalské republiky a o úpravách smluv (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) Ustanovení čl. 5 odst. 4 se nahrazuje tímto: "4. Jestliže se však v Dánsku, Španělsku, Finsku, Řecku, Irsku, Portugalsku a ve Spojeném království dodává cukrovka franko cukrovar, smlouva stanoví povinnost výrobce podílet se na nákladech na přepravu a určí jejich procentní výši nebo částku." b) V článku 8a se doplňují slova: "Pokud jde o Rakousko, Finsko a Švédsko, slova: – "hospodářský rok 1967/68" uvedená v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 se nahrazují slovy: "hospodářský rok 1994/95", – "před hospodářským rokem1968/69" uvedená v čl. 5 odst. 3 a čl. 8 písm. d) se nahrazují slovy: "před hospodářským rokem 1995/96"". 2. 381 R 1785: Nařízení Rady (EHS) č. 1785/81 ze dne 30. června 1981 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 177, 1. 7. 1981, s. 4), naposledy pozměněné: – 394 R 0133: nařízením Rady (ES) č. 133/94 ze dne 24. ledna 1994 (Úř. věst. L 22, 27. 1. 1994, s. 7). a) V článku 16a se doplňuje odstavec, který zní: "2a) První rok po přistoupení může Finsko dovézt surový cukr ze třetích zemí se sníženou dávkou do celkového množství 40 000 tun. Ustanovení předchozího pododstavce se přezkoumá v souvislosti s revizí tohoto nařízení, která se provede do konce hospodářského roku 1994/95." b) V čl. 16a odst. 7 se první pododstavec nahrazuje tímto: "7. Žádosti o osvědčení uvedené v odstavci 6 se předkládají příslušným orgánům Portugalska a Finska spolu s prohlášením rafinérie, že se zavazuje rafinovat dotčené množství surového cukru v Portugalsku a Finsku do šesti měsíců následujících po měsíci, v němž byl dovezen." c) V čl. 16a odst. 10 se úvodní slova nahrazují slovy: "10. Portugalsko a Finsko sdělí Komisi:" d) V čl. 24 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: "1. Za podmínek této hlavy přidělí členské státy kvótu A a B každému podniku vyrábějícímu cukr a každému podniku vyrábějícímu isoglukosu, který je usazen na jejich území a který: – buď měl přidělenu kvótu A a B v hospodářském roce 1993/94, – nebo, pokud jde o Rakousko, Finsko a Švédsko, vyráběl cukr nebo isoglukosu v kalendářním roce 1994." e) V článku 24 se odstavec 2 nahrazuje tímto: "2. Pro přidělení kvót A a B uvedených v odstavci 1 se základní množství stanovuje takto: I. Základní množství A Regiony a) základní množství A pro cukr1 b) základní množství A pro isoglukosu2 Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie (metropolitní) Francouzské zámořské departementy Irsko Itálie Nizozemsko Rakousko Portugalsko (pevninské) Autonomní oblast Azory Finsko Švédsko Hospodářská unie belgicko - lucemburská Spojené království 328 000,0 1 990 000,0 290 000,0 960 000,0 2 530 000,0 466 000,0 182 000,0 1 320 000,0 690 000,0 316 529,0 54 545,5 9 090,9 133 433,0 336 364,0 680 000,0 1 040 000,0 - 28 882,0 10 522,0 75 000,0 15 887,0 - - 16 569,0 7 426,0 - 8 093,9 - 10 845,0 - 56 667,0 21 696,0 1 V tunách bílého cukru. 2 V tunách sušiny. II. Základní množství B Regiony a) základní množství A pro cukr1 b) základní množství A pro isoglukosu2 Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie (metropolitní) Francouzské zámořské departementy Irsko Itálie Nizozemsko Rakousko Portugalsko (pevninské) Autonomní oblast Azory Finsko Švédsko Hospodářská unie belgicko - lucemburská Spojené království 96 629,3 612 312,9 29 000,0 40 000,0 759 232,8 46 600,0 18 200,0 248 250,0 182 000,0 73 881,0 5 454,5 909,1 13 343,0 33 636,0 146 000,0 104 000,0 - 6 802,0 2 478,0 8 000,0 4 135,0 - - 3 902,0 1 749,0 - 1 906,1 - 1 085,0 - 15 583,0 5 787,0 1 V tunách bílého cukru. 2 V tunách sušiny." f) V čl. 24 odst. 3 se doplňují druhý a třetí pododstavec, které znějí: "Avšak pokud jde o podniky vyrábějící cukr usazené: a) v Rakousku, rovnají se kvóty A a B pro výrobce cukru základním množstvím A a B, stanoveným v odst. 2 bodě I písm. a) a bodě II písm. a) pro Rakousko; b) ve Finsku, rovnají se kvóty A a B pro výrobce cukru základním množstvím A a B, stanoveným v odst. 2 bodě I písm. a) a bodě II písm. a) pro Finsko; c) ve Švédsku, rovnají se kvóty A a B výrobce cukru základním množstvím A a B, stanoveným v odst. 2 bodě I písm. a) a bodě II písm. a) pro Švédsko. Pokud jde o výrobce isoglukosy usazeného ve Finsku, rovnají se jeho kvóty A a B základním množstvím A a B, stanoveným v odst. 2 bodě I písm. b) a bodě II písm. b) pro Finsko." VII. Víno a lihoviny 1. 386 R 2392: Nařízení Rady (EHS) č. 2392/86 ze dne 24. července 1986 o zavedení registru vinic Společenství (Úř. věst. L 208, 31. 7. 1986, s. 1), naposledy pozměněné: – 390 R 3577: nařízením Rady (EHS) č. 3577/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 23). V čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje věta, která zní: "V Rakousku se vytvoří do dvou let ode dne přistoupení." 2. 387 R 0822: Nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 84, 27. 3. 1987, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 1566: nařízením Rady (EHS) č. 1566/93 ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 154, 25. 6. 1993, s. 39). V čl. 9 odst. 1 druhém pododstavci písm. a) první odrážce se za slova "v Německu" doplňují slova "a Rakousku". 3. 387 R 0823: Nařízení Rady (EHS) č. 823/87 ze dne 16. března 1987, kterým se stanoví zvláštní ustanovení pro jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí (Úř. věst. L 84, 27. 3. 1987, s. 59), naposledy pozměněné: – 391 R 3896: nařízením Rady (EHS) č. 3896/91 ze dne 16. prosince 1991 (Úř. věst. L 368, 31. 12. 1991, s. 3). V čl. 15 odst. 2 se doplňuje písm. h), které zní: "h) pro Rakousko: následující označení, která doplňují údaj o původu vína: – "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer", "Qualitätswein" – "Kabinett" nebo "Kabinettwein" – "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" nebo "Prädikatswein" – "Spätlese" nebo "Spätlesewein" – "Auslese" nebo "Auslesewein" – "Beerenauslese" nebo "Beerenauslesewein" – "Ausbruch" nebo "Ausbruchwein" – "Trockenbeerenauslese" nebo "Trockenbeerenauslesewein" – "Eiswein", "Strohwein"." 4. 389 R 1576: Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989 o obecných pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12. 6. 1989, s. 1), ve znění: – 392 R 3280: nařízení Rady (EHS) č. 3280/92 ze dne 9. listopadu 1992 (Úř. věst. L 327, 13. 11. 1992, s. 3). a) V čl. 1 odst. 4 písm. r) se vkládá nový bod 3), který zní: "3) Název "Jägertee", "Jagertee" a "Jagatee" je vyhrazen pro likér pocházející z Rakouska a připravený z ethylalkoholu zemědělského původu a z esencí z určitých lihovin nebo čaje, s přídavkem některých přírodních aromatických látek, jako jsou látky definované v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 88/388/EHS. Obsah alkoholu musí být nejméně 22,5 % (obj.). Obsah cukru musí být nejméně 100 gramů na litr, vyjádřeno jako invertní cukr." b) V čl. 1 odst. 4 se doplňuje písmeno u), které zní: "u) Väkevä glögi/Spritglögg Lihovina vyráběná aromatizací ethylalkoholu zemědělského původu přírodním nebo přírodně identickým aroma hřebíčku a/nebo skořice pomocí jednoho z následujících postupů: macerací a/nebo destilací, redestilací alkoholu za přítomnosti částí výše uvedených bylin, přidáním přírodní nebo přírodně identické příchuti hřebíčku nebo skořice nebo kombinací těchto metod. Mohou být použity také jiné přírodní nebo přírodně identické výluhy z bylin s příchutí podle směrnice 88/388/EHS, avšak chuť po uvedených druzích koření musí převládat. Obsah vína nebo vinných produktů nesmí přesahovat 50 %." c) V čl. 4 odst. 5 druhém pododstavci písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí: "- moruškový, – z arktických ostružin, – borůvkový, – brusinkový, – rakytníkový;" d) Příloha II se mění takto: v bodu "5. Brandy (vínovice)" se doplňují slova: "Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein"; v bodu "7. Ovocný destilát" se doplňují slova: "Wachauer Marillenbrand"; v bodu "12. Lihoviny aromatizované kmínem" se doplňují slova: "Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit" v bodu "14. Likér" se doplňují slova: "Finnish berry/fruit liqueur Großglockner Alpenbitter Mariazeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schloßgeist Steinfelder Magenbitter Wachauer Marillenlikör"; v bodu "15. Lihoviny" se doplňují slova: "Svensk Punsch/Swedish Punsch"; doplňuje se bod 16, který zní: "16. Vodka: Svensk Vodka/Swedish Vodka Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland". 5. 389 R 2389: Nařízení Rady (EHS) č. 2389/89 ze dne 24. července 1989 o obecných pravidlech pro zatřídění odrůd révy vinné (Úř. věst. L 232, 9. 8. 1989, s. 1), ve znění: – 390 R 3577: nařízení Rady (EHS) č. 3577/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 23). V čl. 3 odst. 1 se před odrážku "- region v Portugalsku" vkládá nová odrážka, která zní: "- Bundesland v Rakousku,". 6. 389 R 2392: Nařízení Rady (EHS) č. 2392/89 ze dne 24. července 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro označování a obchodní úpravu vína a hroznového moštu (Úř. věst. L 232, 9. 8. 1989, s. 13), naposledy pozměněné: – 391 R 3897: nařízením Rady (EHS) č. 3897/91 ze dne 16. prosince 1991 (Úř. věst. L 368, 31. 12. 1991, s. 5). V čl. 2 odst. 3 písm. i) se první odrážka nahrazuje tímto: "- "Landwein" pro stolní vína pocházející ze Spolkové republiky Německo a z Rakouské republiky,". 7. 389 R 3677: Nařízení Rady (EHS) č. 3677/89 ze dne 7. prosince 1989 o celkovém obsahu alkoholu a o celkovém obsahu kyselin některých dovážených jakostních vín a o zrušení nařízení (EHS) č. 2931/80 (Úř. věst. L 360, 9. 12. 1989, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 2606: nařízením Rady (EHS) č. 2606/93 ze dne 21. září 1993 (Úř. věst. L 239, 24. 9. 1993, s. 6). Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. a) se zrušuje s účinností od 1. března 1995. 8. 391 R 1601: Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných koktejlů z vinařských výrobků (Úř. věst. L 149, 14. 6. 1991, s. 1), naposledy pozměněné: – 392 R 3279: nařízením Rady (EHS) č. 3279/92 ze dne 9. listopadu 1992 (Úř. věst. L 327, 13. 11. 1992, s. 1). a) V čl. 2 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které zní: "d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg Aromatizované víno, které je připraveno z vína podle odst. 1 písm. a), jehož charakteristická chuť je získána použitím hřebíčku a/nebo skořice, které musí být vždy používány společně s jiným kořením; tento nápoj může být přislazen v souladu s čl. 3 písm. a)." b) V čl. 2 odst. 3 se doplňuje písmeno fa), které zní: "fa) Viiniglögi/Vinglögg aromatizovaný nápoj získaný výhradně z červeného vína nebo bílého vína a cukru, aromatizovaný hlavně skořicí a/nebo hřebíčkem. Je-li připravován z bílého vína, musí být označení "Viiniglögi/Vinglögg" doplněno slovy "z bílého vína"." 9. 392 R 2333: Nařízení Rady (EHS) č. 2333/92 ze dne 13. července 1992, kterým se stanoví obecná pravidla pro označování a obchodní úpravu šumivého vína a šumivého vína syceného oxidem uhličitým (Úř. věst. L 231, 13. 8. 1992, s. 9). V čl. 6 odst. 6 prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto: "a) výraz "Winzersekt" je vyhrazen jakostním šumivým vínům s. o. vyráběným v Německu a výraz "Hauersekt" je vyhrazen jakostním šumivým vínům s. o. vyráběným v Rakousku, která jsou v obou případech: – vyráběna z hroznů sklizených ve stejném vinohradnickém podniku, nebo stejným sdružením producentů, ve kterém producent ve smyslu čl. 5 odst. 4 provádí vinifikaci z hroznů určených pro přípravu kvalitního šumivého vína s. o., – uváděna na trh producentem uvedeným v první odrážce a na jejich etiketách je uveden název vinohradnického podniku, odrůda révy vinné a ročník." VIII. Skopové a kozí maso 1. 385 R 3643: Nařízení Rady (EHS) č. 3643/85 ze dne 19. prosince 1985 o dovozním režimu platném pro určité třetí země v odvětví skopového a kozího masa od roku 1986 (Úř. věst. L 348, 24. 12. 1985, s. 2), naposledy pozměněné: – 392 R 3890: nařízením Komise (EHS) č. 3890/92 ze dne 28. prosince 1992 (Úř. věst. L 391, 31. 12. 1992, s. 51). V čl. 1 odst. 1 poznámce pod čarou a) se zrušuje slovo "Rakousko". 2. 389 R 3013: Nařízení Rady (EHS) č. 3013/89 ze dne 25. září 1989 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem (Úř. věst. L 289, 7. 10. 1989, s. 1), naposledy pozměněné: – 394 R 0233: nařízením Rady (ES) č. 233/94 ze dne 24. ledna 1994 (Úř. věst. L 30, 3. 2. 1994, s. 9). Vkládají se nový článek, který zní: "Článek 5e 1. Odchylně od čl. 5a odst. 1, 2, 3, odst. 4 písm. a), odst. 5 a 6 se pro Rakousko, Finsko a Švédsko stanoví celkový strop pro poskytování prémií uvedených v článku 5. Celkový počet nároků v rámci tohoto stropu se stanovuje takto: – 205 651 pro Rakousko, – 80 000 pro Finsko, – 180 000 pro Švédsko. Tyto počty zahrnují jak množství rozdělená na počátku, tak i rezervy vytvořené těmito členskými státy. 2. Na základě výše uvedených stropů se producentům v Rakousku, Finsku a Švédsku přidělí individuální stropy, a to nejpozději do: – 31. prosince 1996 v případě Rakouska, – 31. prosince 1995 v případě Finska a Švédska. 3. Postupem stanoveným v článku 30 přijme Komise podrobné prováděcí předpisy k tomuto článku, a zejména nezbytná přizpůsobovací a přechodná opatření." IX. Plodiny na orné půdě 392 R 1795: Nařízení Rady (EHS) č. 1765/92 ze dne 30. června 1992, kterým se zřizuje režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě (Úř. věst. L 181, 1. 7. 1992, s. 12), naposledy pozměněné: – 394 R 0232: nařízením Rady (ES) č. 232/94 ze dne 24. ledna 1994 (Úř. věst. L 30, 3. 2. 1994, s. 7). V čl. 12 prvním pododstavci se doplňuje nová odrážka, která zní: "- týkající se určení referenčních oblastí, které mají být stanoveny pro nové členské státy v příloze V." X. Obiloviny 392 R 1766: Nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami (Úř. věst. L 181, 1. 7. 1992, s. 21), naposledy pozměněné: – 393 R 2193: nařízením Komise (EHS) č. 2193/93 ze dne 28. července 1993 (Úř. věst. L 196, 5. 8. 1993, s. 22). a) V čl. 4 odst. 2 se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní: "- od 1. prosince do 30. června v případě Švédska. V případě, kdy intervenční období ve Švédsku povede k tomu, že produkty uvedené v odstavci 1 budou z ostatních členských států převáděny k intervenci ve Švédsku, přijme Komise v souladu s článkem 23 podrobná pravidla pro zjednání nápravy." b) V čl. 7 odst. 1 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní: "V případě neexistence významné domácí produkce ostatních obilovin pro výrobu škrobu může být poskytnuta výrobní náhrada pro škrob získaný ve Finsku a Švédsku z ječmene a ovsa, pokud to nezpůsobí zvýšení úrovně výroby škrobu z těchto dvou obilovin nad – 50 000 tun ve Finsku, – 10 000 tun ve Švédsku." XI. Tabák 392 R 2075: Nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem (Úř. věst. L 215, 30. 7. 1992, s. 70). V čl. 8 prvním pododstavci se číslo "350 000" nahrazuje číslem "350 600". XII. Zbytek 368 R 0827: Nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy (Úř. věst. L 151, 30. 6. 1968, s. 16), naposledy pozměněné: – 393 R 2430: nařízením Komise (EHS) č. 2430/93 ze dne 1. září 1993 (Úř. věst. L 223, 2. 9. 1993, s. 9). V článku 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Avšak s výhradou schválení Komisí může Finsko a Švédsko poskytovat podporu pro produkci sobího masa a výrobků z něho a jejich uvádění a na trh (kódy KN ex 0208 a ex 0210), pokud to nepovede ke zvýšení tradiční úrovně produkce." C. ZEMĚDĚLSKÉ STRUKTURY A DOPROVODNÁ OPATŘENÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 1. 375 L 0268: Směrnice Rady 75/268/EHS ze dne 28. dubna 1975 o zemědělském hospodaření v horských a v některých méně příznivých oblastech (Úř. věst. L 128, 19. 5. 1975, s. 1), naposledy pozměněná: – 385 R 0797: nařízení Rady (EHS) č. 797/85 ze dne 12. března 1985 (Úř. věst. L 93, 30. 3. 1985, s. 1). V čl. 3 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Oblasti severně od 62. rovnoběžky a některé přilehlé oblasti se považují za oblasti uvedené v prvním pododstavci, pokud jsou ovlivněny velmi obtížnými klimatickými podmínkami, jejichž důsledkem je podstatné zkrácení vegetačního období." 2. 378 R 1360: Nařízení Rady (EHS) č. 1360/78 ze dne 19. června 1978 o seskupeních producentů a jejich sdruženích (Úř. věst. L 166, 23. 6. 1978, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3669: nařízením Rady (EHS) č. 3669/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 338, 31. 12. 1993, s. 26). a) V článku 2 se doplňuje nová odrážka, která zní: "- celé Rakousko a Finsko." b) V čl. 3 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto: "1. V případě Itálie, Řecka, Španělska, Portugalska, Rakouska a Finska se toto nařízení vztahuje na následující výrobky, pokud se vyrábějí v těchto zemích:" 3. 390 R 0866: Nařízení Rady (EHS) č. 866/90 ze dne 29. března 1990 o zlepšení podmínek zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Úř. věst. L 91, 6. 4. 1990, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3669: nařízením Rady (EHS) č. 3669/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 338, 31. 12. 1993, s. 26). V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nová věta, která zní: "Rakousko, Finsko a Švédsko předloží takové plány do 3 měsíců od svého přistoupení." 4. 391 R 2328: Nařízení Rady (EHS) č. 2328/91 ze dne 15. července 1991 týkající se zvýšení efektivity zemědělských struktur (Úř. věst. L 218, 6. 8. 1991, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3669: nařízením Rady (EHS) č. 3669/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 338, 31. 12. 1993, s. 26). a) V článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní: "4. Ve Finsku se pro účely použití tohoto článku všechny méně příznivé oblasti považují za horské oblasti ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice 75/268/EHS." b) V čl. 31 odst. 1 se za první pododstavec vkládá nová věta, která zní: "Rakousko, Finsko a Švédsko zavedou takové odhady pro léta 1995-1999." c) V čl. 31 odst. 4 se za první pododstavec vkládá nová věta, která zní: "Rakousko, Finsko a Švédsko sdělí takové odhady do tří měsíců od svého přistoupení." 5. 392 R 2078: Nařízení Rady (EHS) č. 2078/92 ze dne 30. června 1992 o způsobech zemědělské produkce slučitelných s požadavky na ochranu životního prostředí a zachování venkova (Úř. věst. L 215, 30. 6. 1992, s. 85). V čl. 7 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Rakousko, Finsko a Švédsko sdělí Komisi návrhy a předpisy stanovené v prvním pododstavci do 6 měsíců od svého přistoupení." 6. 392 R 2080: Nařízení Rady (EHS) č. 2080/92 ze dne 30. června 1992, kterým se zavádí režim podpor Společenství na lesnická opatření v zemědělství (Úř. věst. L 215, 30. 6. 1992, s. 96). V čl. 5 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Rakousko, Finsko a Švédsko oznámí návrhy a předpisy stanovené v prvním pododstavci do 6 měsíců od svého přistoupení." D. PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ A EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ I. Rostlinolékařství 1. 377 L 0093: Směrnice Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 20), naposledy pozměněná: – 393 L 0110: směrnicí Komise 93/110/ES ze dne 9. prosince 1993 (Úř. věst. L 303, 10. 12. 1993, s. 19). a) Příloha I část B se mění takto: – v oddílu a) bodu 1 se do pravého sloupce doplňují písmena "S, FI"; – v oddílu a) se za bod 1 vkládá nový bod, který zní: "1a. Globodera pallida FI (Stone) Behrens "; – v oddílu a) bodu 2 se do pravého sloupce doplňují slova: "S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar a Gotlands län)"; – v oddílu b) bodu 1 se do pravého sloupce doplňují písmena "S, FI"; – v oddílu b) bodu 2 se do pravého sloupce doplňují písmena "S, FI". b) Příloha II část B se mění takto: v oddílu b) bodu 2 se do pravého sloupce doplňují písmena "A, FI". c) Příloha III část B se mění takto: v bodu 1 se do pravého sloupce doplňují písmena "A, FI". d) Příloha IV část B se mění takto: – v bodech 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 a 30 se do pravého sloupce doplňují písmena "S, FI"; – za bod 20.2 se vkládá nový bod, který zní: 20.3 hlízy Solanum tuberosum L. Aniž jsou dotčeny požadavky uvedené v části A oddílu II bodech 19.1, 19.2 a 19.5, úřední prohlášení, že jsou dodrženy předpisy týkající se Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, které jsou v souladu s předpisy směrnice 69/465/EHS." FI – v bodu 21 se do pravého sloupce doplňují písmena "A, FI." 2. 392 L 0076: Směrnice Komise 92/76/EHS ze dne 6. října 1992, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdraví rostlin vystaveno zvláštnímu ohrožení (Úř. věst. L 305, 21. 10. 1992, s. 12). a) V článku 1 se doplňuje pododstavec, který zní: "V případě Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království se tyto zóny uznají do 31. prosince 1996." b) Příloha se mění takto: i) v oddílu a) bodu 2 se do pravého sloupce doplňují slova: "Finsko, Švédsko"; ii) v oddílu a) se za bod 5 vkládají nové body, které znějí: "5a. Globodera pallida Finsko (Stone) Behrens 5b. Globodera rostochiensis Finsko (Wollenweber) Behrens"; iii) v oddílu a) bodu 12 se do pravého sloupce doplňují slova: "Švédsko (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands län)"; iv) v oddílu b) bodu 2 se do pravého sloupce doplňují slova: "Rakousko, Finsko"; v) v oddílu d) bodu 1 se do pravého sloupce doplňují slova: "Finsko, Švédsko"; vi) v oddílu d) bodu 2 se do pravého sloupce doplňují slova: "Finsko, Švédsko". II. Ekologické zemědělství 391 R 2092: Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 198, 22. 7. 1991, s. 1), ve znění: – 392 R 0094: nařízení Komise (EHS) č. 94/92 ze dne 14. ledna 1992 (Úř. věst. L 11, 17. 1. 1992, s. 14), – 392 R 1535: nařízení Komise (EHS) č. 1535/92 ze dne 15. června 1992 (Úř. věst. L 162, 16. 6. 1992, s. 15), – 392 R 2083: nařízení Rady (EHS) č. 2083/92 ze dne 14. července 1992 (Úř. věst. L 208, 24. 7. 1992, s. 15), – 393 R 2608: nařízení Komise (EHS) č. 2608/93 ze dne 23. září 1993 (Úř. věst. L 239, 24. 9. 1993, s. 10), – 394 R 0468: nařízení Komise (ES) č. 468/94 ze dne 2. března 1994 (Úř. věst. L 59, 3. 3. 1994, s. 1). a) V článku 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: "- ve finštině: luonnonmukainen – ve švédštině: ekologisk"; b) Příloha V se mění takto: i) německé znění zní takto: "D: Ökologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem, nebo Biologische Landwirtschaft - EWG Kontrollsystem"; ii) doplňují se nové řádky, které znějí "FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - ETY:n valvontajärjestelmä / Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem S: Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem". E. VETERINÁRNÍ A ZOOTECHNICKÉ PŘEDPISY I. Veterinární předpisy Část první - Základní předpisy KAPITOLA 1 Průřezové dokumenty 1. 390 L 0675: Směrnice Rady 90/675/EHS ze dne 10. prosince 1990, kterou se stanoví zásady organizace veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí (Úř. věst. L 373, 31. 12. 1990, s. 1), ve znění: – 391 L 0496: směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991 (Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 56), – 392 R 1601: nařízení Rady (EHS) č. 1601/92 ze dne 15. června 1992 (Úř. věst. L 173, 27. 6. 1992, s. 13), – 392 D 0438: rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 (Úř. věst. L 243, 25. 8. 1992, s. 27), – 392 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 49). a) Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 18a 1. Rakousko zavede systém kontrol stanovený v této kapitole do tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. Během tohoto přechodného období bude Rakousko uplatňovat opatření, jež budou určena přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost postupem podle článku 24. Tato opatření musí zajistit, že se všechny nezbytné kontroly budou provádět co nejblíže k vnější hranici Společenství. 2. Finsko zavede systém kontrol stanovený v této kapitole do dvou let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. Během tohoto přechodného období bude Finsko uplatňovat opatření, jež budou určena přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost postupem podle článku 24. Tato opatření musí zajistit, že se všechny nezbytné kontroly budou provádět co nejblíže k vnější hranici Společenství." b) V článku 31 se za slova "členské státy" vkládají slova: "a zejména Rakousko a Finsko." c) V příloze I se doplňují nové body, které zní: "13. území Rakouské republiky, 14. území Finské republiky, 15. území Švédského království." 2. 391 L 0496: Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 56), ve znění: – 391 L 0628: směrnice Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 (Úř. věst. L 340, 11. 12. 1991, s. 17), – 392 D 0438: rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 (Úř. věst. L 243, 25. 8. 1992, s. 27). a) Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 17a Rakousko a Finsko zavedou systém kontrol stanovený v této kapitole do tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. Během tohoto přechodného období budou Rakousko a Finsko uplatňovat opatření, jež budou určena přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost postupem podle článku 23. Tato opatření musí zajistit, že se všechny nezbytné kontroly budou provádět co nejblíže k vnější hranici Společenství." b) V článku 29 se za slova "členské státy" vkládají slova: ", a zejména Rakousko a Finsko". KAPITOLA 2 Zdraví zvířat A. OBCHOD A UVÁDĚNÍ NA TRH 1. 364 L 0432: Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29. 7. 1964, s. 1977/64), naposledy pozměněná: – 392 L 0102: směrnicí Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 (Úř. věst. L 355, 5. 12. 1992, s. 32). a) V čl. 2 písm. o) se doplňují nové odrážky. které znějí: "- Rakousko: Bundesland – Finsko: Lääni / län – Švédsko: län." b) V čl. 3 odst. 2 písm. e) se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Avšak do 1. ledna 1996 mohou být skot a prasata pocházející z Finska a identifikována značkou úředně schválenou příslušným orgánem tohoto členského státu. Příslušné finské orgány předají Komisi a ostatním členským státům veškeré informace o vzhledu této úředně schválené značky." c) V čl. 4a odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Během přechodného období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost musí být navíc na všech živých prasatech včetně divokých prasat, která mají být dovezena do Finska z regionu podle čl. 2 písm. o), v němž propukla nákaza vezikulární choroby prasat, provedena sérologická zkouška s negativním výsledkem. Tato zkouška bude vyžadována po dobu 12 měsíců po posledním propuknutí nákazy v daném regionu." d) V článku 4b se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Během přechodného období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost musí být navíc na všech živých prasatech včetně divokých prasat, která mají být dovezena do Finska nebo Švédska z regionu podle čl. 2 písm. o), v němž propukla nákaza klasického moru prasat, provedena sérologická zkouška s negativním výsledkem. Tato zkouška bude vyžadována po dobu 12 měsíců po posledním propuknutí nákazy v daném regionu. K tomuto pododstavci mohou být případně přijata prováděcí pravidla postupem podle článku 12." e) Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 8a Během přechodného období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost musí být na všech živých prasatech včetně divokých prasat, která mají být dovezena do Švédska z regionu podle čl. 2 písm. o), v němž bylo úředně zaznamenáno propuknutí nákazy reprodukčního a respiračního syndromu prasat, provedena sérologická zkouška s negativním výsledkem. Tato zkouška bude vyžadována po dobu 12 měsíců po posledním vypuknutí nákazy v daném regionu. Prováděcí pravidla k tomuto článku budou přijata postupem podle článku 12." f) V článku 9 se doplňují nové odstavce, které znějí: "4. Komise co nejrychleji přezkoumá programy předložené Švédskem, které se týkají infekční rhinotracheitidy/infekční pustulární vaginitidy (IBR/IPV) skotu a Aujeszkyho choroby prasat. Po tomto přezkoumání mohou být v odůvodněných případech použita ustanovení odstavce 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata co nejrychleji. Do jejich přijetí může Švédsko po dobu jednoho roku ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost uplatňovat své vnitrostátní předpisy týkající se výše uvedených chorob, který byly platné před tímto dnem. Toto období jednoho roku může být podle potřeby postupem podle článku 12 prodlouženo. 5. Komise přezkoumá program předložený Rakouskem, který se týká infekční rhinotracheitidy/infekční pustulární vaginitidy (IBR/IPV) skotu. Po tomto přezkoumání může být v odůvodněných případech použit odstavec 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata před vstupem smlouvy o přistoupení v platnost. 6. Komise přezkoumá program předložený Finskem, který se týká infekční rhinotracheitidy/infekční pustulární vaginitidy (IBR/IPV) skotu a Aujeszkyho choroby prasat. Po tomto přezkoumání může být v odůvodněných případech použit odstavec 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata před vstupem smlouvy o přistoupení v platnost." g) V článku 10 se doplňují nové odstavce, které znějí: "4. Komise přezkoumá co nejrychleji doklady předložené Švédskem, které se týkají paratuberkulózy, leptospirózy (leptospirosa hardjo), kampylobakteriózy (genitální formy) a trichomonózy (infekce plodu) skotu a přenosné gastroenteritidy, leptospirózy (leptospirosa pomona) a epizootického průjmu prasat. Po tomto přezkoumání může být v odůvodněných případech použit odstavec 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata co nejrychleji. Do jejich přijetí může Švédsko po dobu jednoho roku ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost používat své vnitrostátní předpisy týkající se výše uvedených chorob, který byly platné před tímto dnem. Toto období jednoho roku může být podle potřeby postupem podle článku 12 prodlouženo. 5. Komise přezkoumá doklady předložené Finskem, které se týkají infekční rhinotracheitidy/infekční pustulární vaginitidy (IBR/IPV) skotu a Aujeszkyho choroby prasat. Po tomto přezkoumání může být v odůvodněných případech použit odstavec 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata před vstupem smlouvy o přistoupení v platnost." h) Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 10a 1. Pokud jde o salmonelu, budou do vstupu změn této směrnice v platnost skot a plemenná, užitková nebo jatečná prasata určená pro Finsko a Švédsko na místě určení podléhat pravidlům operačního programu uplatňovaného těmito členskými státy. Budou-li zvířata uznána jako pozitivní, budou podléhat stejným opatřením jako zvířata pocházející z těchto členských států. Tato opatření se nepoužijí na zvířata z hospodářství podléhajících programu uznanému za rovnocenný postupem podle článku 12. 2. Záruky stanovené v odstavci 1 jsou použitelné teprve poté, co Komise schválí operační program předložený Finskem a Švédskem. Komise musí rozhodnout před vstupem smlouvy o přistoupení v platnost, aby byly operační programy a záruky uvedené v odstavci 1 použitelné ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." i) V příloze B bodu 12 se doplňují nová písmena, která znějí: "m) Rakousko: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling n) Finsko: Central Laboratory, Tuberculin Section, Weybridge, England o) Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". j) V příloze C bodu 9 se doplňují nová písmena, která znějí: "m) Rakousko: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling n) Finsko: Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors o) Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". k) V příloze F v poznámce 4 ke vzoru I, v poznámce 5 ke vzoru II, v poznámce 4 ke vzoru III a v poznámce 5 ke vzoru IV se doplňují nová písmena, která znějí: "m) Rakousko: Amtstierarzt n) Finsko: kunnaneläinlääkäri nebo kaupungineläinlääkäri nebo läänineläinlääkäri/ kommunalveterinär nebo stadsveterinär nebo länsveterinär o) Švédsko: länsveterinär, distriktsveterinär nebo gränsveterinär". l) V příloze G kapitole II oddílu A bodu 2 se doplňují nová písmena, která znějí: "m) Rakousko: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling n) Finsko: Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors o) Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 2. 391 L 0068: Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (Úř. věst. L 46, 19. 2. 1991, s. 19). a) V článku 8 se doplňuje odstavec, který zní: "4. Komise přezkoumá co nejrychleji doklady předložené Švédskem, které se týkají paratuberkulózy ovcí a nakažlivé agalaktie ovcí. Po tomto přezkoumání může být v odůvodněných případech použit odstavec 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata co nejrychleji. Do jejich přijetí může Švédsko po dobu jednoho roku ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost používat své vnitrostátní předpisy týkající se výše uvedených chorob, který byly platné před tímto dnem. Toto období jednoho roku může být podle potřeby postupem podle článku 15 prodlouženo." b) Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 8a Pokud jde o Finsko, zorganizuje Komise na jeho žádost pro účely použití článků 7 a 8 nutná vyšetření na choroby uvedené v příloze B oddílech II a III, aby mohla být příslušná rozhodnutí případně přijata postupem podle článku 15 přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." c) V příloze A kapitole 1 oddílu II bodu 2 podbodu i) se doplňuje nová věta, která zní: "Toto ustanovení se přezkoumá před vstupem smlouvy o přistoupení v platnost za účelem jeho možného pozměnění, které bue provedeno postupem podle článku 15." 3. 390 L 0426: Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 224, 18. 8. 1990, s. 42), ve znění: – 390 L 0425: směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 (Úř. věst. L 224, 18. 8. 1990, s. 29), – 391 L 0496: směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991 (Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 56), – 392 D 0130: rozhodnutí Komise 92/130/EHS ze dne 13. února 1992 (Úř. věst. L 47, 22. 2. 1992, s. 26), – 392 L 0036: směrnice Rady 92/36/EHS ze dne 29. dubna 1992 (Úř. věst. L 157, 10. 6. 1992, s. 28). V příloze C v poznámce pod čarou c) se doplňují slova: "v Rakousku: "Amtstierarzt", ve Finsku: "kunnaneläinlääkäri" nebo "kaupungineläinlääkäri" nebo "läänineläinlääkäri" / "kommunalveterinär" nebo "stadsveterinär nebo "länsveterinär" ve Švédsku: "länsveterinär", "distriktsveterinär" nebo "gränsveterinär"." 4. 390 L 0539: Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 303, 31. 10. 1990, s. 6), ve znění: – 391 L 0494: směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 (Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 35), – 392 D 0369: rozhodnutí Komise 92/369/EHS ze dne 24. června 1992 (Úř. věst. L 195, 14. 7. 1992, s. 25), – 393 L 0120: směrnice Rady 93/120/EHS ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 340, 31. 12. 1993, s. 35). a) V článku 5 se doplňuje nové písmeno, které zní: "d) pokud jde o salmonelu, musí drůbež určená pro Finsko a Švédsko splňovat podmínky stanovené články 9a, 9b a 10b." b) Vkládají se nové články, které znějí: "Článek 9a 1. Pokud jde o salmonelu, mohou Finsko a Švédsko předložit Komisi operační program pro hejna chovné drůbeže a hejna jednodenních kuřat určená pro uvedení do hejna chovné nebo užitkové drůbeže. 2. Komise tyto operační programy přezkoumá. Po tomto přezkoumání Komise v odůvodněných případech určí postupem podle článku 32 dodatečné všeobecné nebo omezené záruky, které mohou být vyžadovány pro zásilky do Finska a Švédska. Tyto záruky musí být rovnocenné zárukám, které Finsko a Švédsko uplatňují na své vnitrostátní úrovni. Odpovídající rozhodnutí budou přijata přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. Článek 9b 1. Pokud jde o salmonelu, mohou až do přijetí pravidel Společenství Finsko a Švédsko předložit Komisi operační program pro hejna nosnic (užitkové drůbeže chované za účelem produkce vajec ke spotřebě). 2. Komise tyto operační programy přezkoumá. Po tomto přezkoumání Komise v odůvodněných případech určí postupem podle článku 32 dodatečné všeobecné nebo omezené záruky, které mohou být vyžadovány pro zásilky do Finska a Švédska. Tyto záruky musí být rovnocenné zárukám, které Finsko a Švédsko uplatňují na své vnitrostátní úrovni. Tyto záruky musí rovněž brát v úvahu stanovisko Vědeckého veterinárního výboru týkající se sérotypů salmonely, které mají být zařazeny na seznam invazivních sérotypů drůbeže. Odpovídající rozhodnutí budou přijata přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." c) Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 10b 1. Pokud jde o salmonelu, podléhají u sérotypů neuvedených v příloze II kapitole III oddílu A dodávky jateční drůbeže do Finska a Švédska mikrobiologickému vyšetření vzorků v hospodářství původu v souladu s pravidly, která stanoví Rada na návrh Komise přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. 2. Rozsah vyšetření uvedeného v odstavci 1 a metody, které mají být použity, musí být určeny s ohledem na stanovisko Vědeckého veterinárního výboru a na operační program, který Finsko a Švédsko předloží Komisi. 3. Vyšetření uvedené v odstavci 1 se nebude provádět u jateční drůbeže z hospodářství podléhajících programu uznanému postupem podle článku 32 za rovnocenný." d) V čl. 12 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Pokud jde o Finsko a Švédsko, budou odpovídající rozhodnutí týkající se statusu "pásma nevakcinace proti Newcastleské chorobě" přijata postupem podle článku 32 přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." e) V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní: "4. Komise přezkoumá co nejrychleji program předložený Švédskem, který se týká infekční bronchitidy (IB). Po tomto přezkoumání může být v odůvodněných případech použit odstavec 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata co nejrychleji. Do jejich přijetí může Švédsko po dobu jednoho roku ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost používat své vnitrostátní předpisy týkající se výše uvedených chorob, který byly platné před tímto dnem. Toto období jednoho roku může být podle potřeby postupem podle článku 32 prodlouženo." f) V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní: "4. Komise přezkoumá co nejrychleji doklady předložené Švédskem, které se týkají se rhinotracheitidy krocanů (TRT), syndromu oteklé hlavy (SHS), infekční laryngotracheitidy (ILT), syndromu ztráty vajec 76 (EDS 76) a drůbežích neštovic. Po tomto přezkoumání může být v odůvodněných případech použit odstavec 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata co nejrychleji. Do přijetí těchto rozhodnutí může Švédsko po dobu jednoho roku ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost používat své vnitrostátní předpisy týkající se výše uvedených chorob, který byly platné před tímto dnem. Toto období jednoho roku může být podle potřeby postupem podle článku 32 prodlouženo." g) V příloze I bodu 1 se doplňují nové řádky, které znějí "Rakousko: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finsko: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala." 5. 391 L 0067: Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění vodních živočichů a produktů akvakultury na trh (Úř. věst. L 46, 19. 2. 1991, s. 1), ve znění: – 393 L 0054: směrnice Rady 93/54/EHS ze dne 24. června 1993 (Úř. věst. L 175, 19. 7. 1993, s. 34), a) V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní: "4. Komise přezkoumá co nejrychleji programy předložené Švédskem, které se týkají infekční pankreatické nekrózy (IPN), korynebakteriózy nebo BKD, furunkulózy a bakteriální hemoragické septikémie lososovitých nebo ERM. Po tomto přezkoumání může být v odůvodněných případech použit odstavec 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata co nejrychleji. Do jejich přijetí může Švédsko po dobu jednoho roku ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost používat své vnitrostátní předpisy týkající se výše uvedených chorob, který byly platné před tímto dnem. Toto období jednoho roku může být podle potřeby postupem podle článku 26 prodlouženo." b) V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní: "4. Komise přezkoumá co nejrychleji doklady předložené Švédskem, které se týkají jarní virémie kaprů (SVC). Po tomto přezkoumání může být v odůvodněných případech použit odstavec 2. Odpovídající rozhodnutí podle odstavce 2 budou přijata co nejrychleji. Do jejich přijetí může Švédsko po dobu jednoho roku ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost používat své vnitrostátní předpisy týkající se výše uvedené choroby, který byly platné před tímto dnem. Toto období jednoho roku může být podle potřeby postupem podle článku 26 prodlouženo." c) Vkládají se nové články, který znějí: "Článek 28a Pokud jde o ryby, jejich jikry a gamety určené pro farmový chov nebo obnovu populací, nebudou zásilky do Finska nebo z Finska během přechodného období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost povoleny. Článek 28b Postupem podle článku 26 mohou být přijata vhodná rozhodnutí pro schválení programů předložených Finskem a Švédskem, které se týkají nemocí uvedených v příloze A seznamu II. Tato rozhodnutí vstoupí v platnost dnem přistoupení nebo během přechodných období stanovených v článcích 28a a 28b. V tomto ohledu se čtyřleté období uvedené v příloze B oddílu I písm. B zkracuje pro Finsko na tři roky, při dvou kontrolách každé farmy během tohoto období." 6. 392 L 0065: Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14. 9. 1992, s. 54). a) V článku 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Do přijetí předpisů Společenství v této oblasti může Švédsko zachovat své vnitrostátní předpisy týkající se hadů a ostatních plazů, kteří jsou zasíláni na jeho území." b) V čl. 6 oddílu A odst. 2 písm. b) se doplňuje nová věta, která zní: "Tyto požadavky vezmou v úvahu případ přežvýkavců chovaných v arktických oblastech Společenství." c) V čl. 6 oddílu A odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní: "c) postupem podle článku 26 mohou být přijata ustanovení týkající se leukózy." d) V čl. 6 oddílu A odst. 3 se doplňují nová písmena, která znějí: "e) pokud jde o vezikulární chorobu prasat, musí být během přechodného období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost na všech prasatech, která mají být dovezena do Finska z regionu podle čl. 2 písm. o) směrnice 64/432/EHS, v němž propukla nákaza vezikulární choroby prasat, provedena sérologická zkouška s negativním výsledkem. Tato zkouška bude vyžadována po dobu 12 měsíců po posledním propuknutí nákazy v daném regionu; f) pokud jde o klasický mor prasat, musí být během přechodného období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost musí být na všech prasatech, která mají být dovezena do Finska nebo Švédska z regionu podle čl. 2 písm. o) směrnice 64/432/EHS, v němž propukla nákaza klasického moru prasat, provedena sérologická zkouška s negativním výsledkem. Tato zkouška bude vyžadována po dobu 12 měsíců po posledním propuknutí nákazy v daném regionu. K tomuto písmenu mohou být případně přijata prováděcí pravidla postupem podle článku 26; g) pokud jde o reprodukční a respirační syndrom prasat, musí být během přechodného období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost na všech prasatech, která mají být dovezena do Švédska z regionu podle čl. 2 písm. o) směrnice 64/432/EHS, v němž propukla nákaza reprodukčního a respiračního syndromu prasat, provedena sérologická zkouška s negativním výsledkem. Tato zkouška bude vyžadována po dobu 12 měsíců po posledním vypuknutí nákazy v daném regionu. Prováděcí pravidla k tomuto písmenu budou přijata postupem podle článku 26." e) Doplňuje se nový článek, který zní: "Článek 10a Pokud jde o vzteklinu, změní se po předložení vhodných dokladů články 9 a 10 postupem podle článku 26 tak, aby se zohlednila situace ve Finsku a Švédsku a na tyto státy mohla být použita stejná ustanovení, jaká jsou použitelná v rovnocenné situaci na členské státy." f) V čl. 13 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní: "e) Švédsko zavede opatření týkající se zařízení, institutů a středisek do dvou let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." g) V článku 22 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Příloha B bude přezkoumána přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost, a to zejména za účelem změny seznamu nemocí zahrnutím nemocí, na něž jsou vnímaví přežvýkavci a prasata, a nemocí přenosných spermatem, vajíčky a embryi ovcí." h) V příloze C bodu 2 písm. a) se doplňují slova: "Avšak Komise může členskému státu povolit, aby umožnil vstup zvířat jiného původu do schválených zařízení, institutů nebo středisek, pokud příslušný orgán nemůže pro tato zvířata najít uspokojivé řešení. Členský stát předloží Komisi plán obsahující dodatečné veterinární záruky použitelné v takových případech." 7. 372 L 0461: Směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství (Úř. věst. L 302, 31. 12. 1972, s. 24), naposledy pozměněná: – 392 L 0118: směrnicí Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1992, s. 49). V příloze bodu 2 třetí odrážce se doplňuje zkratka: "- ETY". B. OPATŘENÍ PRO TLUMENÍ 1. 385 L 0511: Směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky (Úř. věst. L 315, 26. 11. 1985, s. 11), ve znění: – 390 L 0423: směrnice Rady 90/423/EHS ze dne 26. června 1990 (Úř. věst. L 224, 18. 8. 1990, s. 13), – 392 D 0380: rozhodnutí Komise 92/380/EHS ze dne 2. července 1992 (Úř. věst. L 198, 17. 7. 1992, s. 54). a) V příloze A se doplňuje nový řádek, který zní: "Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". b) V příloze B se doplňují nové řádky, které znějí: "Rakousko: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finsko: Statens Veterinare Institut for Virusforskning, Lindholm, Dánsko Animal Virus Research Institute, Pirbright, Woking, Surrey, Spojené království Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 2. 380 L 0217: Směrnice Rady 80/217/EHS ze dne 22. ledna 1980, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat (Úř. věst. L 47, 21. 2. 1980, s. 11), naposledy pozměněná: – 393 D 0384: rozhodnutím Rady 93/384/EHS ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 166, 8. 7. 1993, s. 34). V příloze II se za řádek "Portugalsko: Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria - Lisboa" vkládají nové řádky, které znějí: "Rakousko: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finsko: Statens Veterinare Institut for Virusforskning, Lindholm, Dánsko Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 3. 392 L 0035: Směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní (Úř. věst. L 157, 10. 6. 1992, s. 19). V příloze I oddílu A se doplňují nové řádky, které znějí: "Rakousko: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finsko: Statens Veterinare Institut for Virusforskning, Lindholm, DK-4771 Kalvehave Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 4. 392 L 0040: Směrnice Rady 92/40/EHS ze dne 19. května 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků (Úř. věst. L 167, 22. 6. 1992, s. 1). V příloze IV se doplňují nové řádky, které znějí: "Rakousko: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finsko: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 5. 392 L 0066: Směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (Úř. věst. L 260, 5. 9. 1992, s. 1). V příloze IV se doplňují nové řádky, které znějí: "Rakousko: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finsko: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 6. 393 L 0053: Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství pro tlumení některých nákaz ryb (Úř. věst. L 175, 19. 7. 1993, s. 23). V příloze A se doplňují nové řádky, které znějí: "Rakousko: Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien Finsko: Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 7. 392 L 0119: Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 69). V příloze II bodu 5 se doplňují nové řádky, které znějí: "Rakousko: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf Finsko: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". KAPITOLA 3 Veřejné zdraví 1. 364 L 0433: Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách produkce čerstvého masa a jeho uvádění na trh (Úř. věst. 121, 29. 7. 1964, s. 2012/64), ve znění: – 391 L 0497: směrnice Rady 91/497/EHS ze dne 29. července 1991 (Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 69), – 392 L 0005: směrnice Rady 92/5/EHS ze dne 10. února 1992 (Úř. věst. L 57, 2. 3. 1992, s. 1). a) V čl. 3 odst. 1 oddílu A písm. f) bodu ii) se doplňuje nová odrážka, která zní: "- u masa určeného pro Finsko a Švédsko nést jedno z označení stanovených v příloze IV části IV třetí odrážce". b) V čl. 4 oddílu A se v návětí za slova "1. ledna 1993" vkládají slova: ", s výjimkou Rakouska, Finska a Švédska, pro které platí datum 1. ledna 1995". c) V čl. 4 oddílu A se v návětí za slova "31. prosince 1991" vkládají slova: ", s výjimkou Rakouska, Finska a Švédska, pro které platí datum 31. prosince 1993". d) V článku 5 se doplňují nové odstavce, které znějí: "3. Pokud jde o salmonelu, platí do přijetí pravidel Společenství podle odstavce 2 pro maso určené pro Finsko a Švédsko tato pravidla: a) zásilky masa se podrobují mikrobiologickému vyšetření vzorků v hospodářství původu v souladu s pravidly, která stanoví Rada na návrh Komise přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost; b) i) vyšetření uvedené v písmenu a) se neprovádí u zásilek masa určených pro hospodářství za účelem pasterizace, sterilizace nebo úpravy s rovnocenným účinkem; ii) avšak po dobu tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost se budou na maso uvedené v bodu i) vztahovat pravidla stanovená operačním programem, který používají Finsko a Švédsko. V tomto ohledu bude maso podrobeno stejným opatřením, jaká platí pro maso pocházející z Finska a Švédska. Před koncem tohoto tříletého období se toto ustanovení znovu přezkoumá a případně změní postupem podle článku 16; c) vyšetření uvedená v písmenu a) se neprovádějí u masa pocházející z hospodářství, které podléhá programu uznanému postupem podle článku 16 za rovnocenný s programem uvedeným v odstavci 4. 4. Záruky stanovené v odstavci 3 jsou použitelné teprve poté, co Komise schválí operační program předložený Finskem a Švédskem. Komise musí rozhodnout před vstupem smlouvy o přistoupení v platnost, aby byly operační programy a záruky uvedené v odstavci 3 použitelné ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." e) V příloze I kapitole XI bodu 50 písm. a) první odrážce se doplňují zkratky: "AT - FI - SE". f) V příloze I kapitole XI bodu 50 písm. a) druhé odrážce a v bodu 50 písm. b) třetí odrážce se doplňují slova: "nebo ETY". g) V příloze IV části IV se doplňuje nová odrážka, která zní: "- je určeno pro Finsko nebo Švédsko4: i) vyšetření uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. a) bylo provedeno4, ii) maso je určeno ke zpracování4, iii) maso pochází z hospodářství, které podléhá programu uvedenému v čl. 5 odst. 3 písm. c) 4." 2. 391 L 0498: Směrnice Rady 91/498/EHS ze dne 29. července 1991 o podmínkách udělování dočasných a omezených odchylek od zvláštních hygienických předpisů Společenství týkajících se produkce a prodeje čerstvého masa (Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 105). a) V čl. 2 odst. 1 se za slova "31. prosince 1995" vkládají slova: "s výjimkou Švédska, pro které platí datum 31. prosince 1996, a Rakouska a Finska, pro které platí datum 31. prosince 1997". b) V čl. 2 odst. 2 čtvrtém pododstavci se za slova "1. července 1992" vkládají slova: "nebo pro Rakousko, Finsko a Švédsko ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost ". 3. 371 L 0118: Směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem (Úř. věst. L 55, 8. 3. 1971, s. 23), v aktualizovaném znění: – 392 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 1). a) V čl. 3 části I oddílu A písm. i) se doplňuje nová odrážka, která zní: "- u masa určeného pro Finsko a Švédsko nést jedno z označení stanovených v příloze IV části IV písm. e)". b) V článku 5 se doplňují nové odstavce, které znějí: "3. Pokud jde o salmonelu, platí do přijetí pravidel Společenství pro maso určené pro Finsko a Švédsko tato pravidla: a) zásilky masa se podrobují mikrobiologickému vyšetření vzorků v hospodářství původu v souladu s pravidly, která stanoví Rada na návrh Komise přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost; b) vyšetření uvedené v písmenu a) se neprovádějí pro maso pocházející z hospodářství, které podléhá programu uznanému postupem podle článku 16 za rovnocenný s programem uvedeným v odstavci 4. 4. Záruky stanovené v odstavci 3 jsou použitelné teprve poté, co Komise schválí operační program předložený Finskem a Švédskem. Komise musí rozhodnout před vstupem smlouvy o přistoupení v platnost, aby byly operační programy a záruky uvedené v odstavci 3 použitelné ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." c) V příloze I kapitole XII bodu 66 písm. a) první odrážce se doplňují zkratky: "AT - FI - SE". d) V příloze I kapitole XII bodu 66 písm. a) třetí odrážce se doplňují slova: "nebo ETY". e) V příloze VI části IV se doplňuje nové písmeno, které zní: "e) je-li maso určeno pro Finsko nebo Švédsko2: i) vyšetření uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. a) bylo provedeno4, ii) maso pochází z hospodářství, které podléhá programu uvedenému v čl. 5 odst. 3 písm. b) 4." f) V příloze VI se doplňuje nová poznámka pod čarou, která zní: "4 Nehodící se škrtněte." 4. 392 L 0116: Směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se mění a aktualizuje směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 1). V článku 3 se vkládají nové odstavce, které znějí: "1. a) Pro Finsko platí ohledně některých hospodářství na jeho území lhůta do 1. ledna 1996. Maso pocházející z těchto hospodářství smí být uváděno na trh pouze na území dotčeného státu. Finsko uvědomí Komisi o předpisech přijatých pro tato hospodářství. Komisi a ostatním členským státům poskytne seznam těchto hospodářství. b) Pro Rakousko platí ohledně některých hospodářství na jeho území lhůta do 1. ledna 1996. Maso pocházející z těchto hospodářství smí být uváděno na trh pouze na území tohoto státu. Rakousko uvědomí Komisi o předpisech přijatých pro tato hospodářství. Komisi a ostatním členským státům poskytne seznam těchto hospodářství. Rakousko může některým hospodářstvím poskytnout dodatečnou lhůtu do 1. ledna 1998 za podmínky, že tato hospodářství podají do 1. dubna 1995 žádost příslušnému orgánu. Tato žádost musí být doložena plánem a pracovním programem, v němž budou uvedeny lhůty, do kterých se dané hospodářství přizpůsobí požadavkům této směrnice. Rakousko předloží Komisi do 1. července 1995 seznam hospodářství, kterým má být poskytnuta prodloužená lhůta. V tomto seznamu musí být pro každé hospodářství jednotlivě uveden druh a doba trvání předpokládané výjimky. Komise tento seznam přezkoumá a po případném pozměnění jej přijme. Komise o tom uvědomí členské státy." 5. 377 L 0099: Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 1976 o hygienických otázkách při výrobě a uvádění na trh masných výrobků a některých dalších výrobků živočišného původu (Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 85), v aktualizovaném znění: – 392 L 0005: směrnice Rady 92/5/EHS ze dne 10. února 1992 (Úř. věst. L 57, 2. 3. 1992, s. 1), ve znění: – 392 L 0045: směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 (Úř. věst. L 268, 14. 9. 1992, s. 35), – 392 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 1). – 392 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 49). a) V čl. 10 druhém pododstavci se za slova "1. ledna 1996" vkládají slova: ", s výjimkou – Švédska, pro které platí datum 1. ledna 1997, – Rakouska a Finska, pro které platí datum 1. ledna 1998,". b) V čl. 10 třetím pododstavci se za slova "1. ledna 1996" vkládají slova: ", s výjimkou – Švédska, pro které platí datum 1. ledna 1997, – Rakouska a Finska, pro které platí datum 1. ledna 1998,". c) V příloze B kapitole VI bodu 4 písm. a) podbodu i) první odrážce se za zkratku "UK" vkládají zkratky: "AT - FI - SE". d) V příloze B kapitole VI bodu 4 písm. a) podbodu i) druhé odrážce se doplňuje zkratka: "ETY". e) V příloze B kapitole VI bodu 4 písm. a) podbodu ii) třetí odrážce se doplňuje zkratka: "ETY". 6. 392 L 0005: Směrnice Rady 92/5/EHS ze dne 10. února 1992, kterou se mění a aktualizuje směrnice 77/99/EHS o hygienických otázkách obchodu s masnými výrobky ve Společenství a kterou se mění směrnice 64/433/EHS (Úř. věst. L 57, 2. 3. 1992, s. 1). V článku 3 se na konci prvního pododstavce doplňuje spojka "a" a nová odrážka, která zní: "- hospodářství nacházejících se ve Švédsku, u kterých musí Švédsko dosáhnout souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1996." 7. 392 L 0120: Směrnice Rady 92/120/EHS ze dne 17. prosince 1992 o podmínkách udělování dočasných a omezených odchylek od zvláštních hygienických pravidel Společenství týkajících se výroby a prodeje určitých výrobků živočišného původu (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 86). V čl. 1 odst. 1 se za slova "31. prosince 1995" vkládají slova: "s výjimkou Rakouska, pro které platí datum 31. prosince 1996, a Finska, pro které platí datum 31. prosince 1997,". 8. 388 L 0657: Směrnice Rady 88/657/EHS ze dne 14. prosince 1988, kterou se stanoví požadavky na výrobu mletého masa, masa rozděleného na kusy do 100 g a masných polotovarů a na obchod s nimi a kterou se mění směrnice 64/443/EHS, 71/118/EHS a 72/462/EHS (Úř. věst. L 382, 31. 12. 1988, s. 3), ve znění: – 392 L 0110: směrnice Rady 92/110/EHS ze dne 14. prosince 1992 (Úř. věst. L 394, 31. 12. 1992, s. 26). V čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci se za slova "1. ledna 1996" vkládají slova: ", s výjimkou Finska a Švédska, pro které platí datum 1. ledna 1997". 9. 389 L 0437: Směrnice Rady 89/437/EHS ze dne 20. června 1989 o hygienických a zdravotních otázkách výroby vaječných výrobků a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 212, 22. 7. 1989, s. 87), ve znění: – 389 L 0662: směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 (Úř. věst. L 395, 30. 12. 1989, s. 13), – 391 L 0684: směrnice Rady 91/684/EHS ze dne 19. prosince 1991 (Úř. věst. L 376, 31. 12. 1991, s. 38). a) V příloze kapitole XI bodu 1 podbodu i) první odrážce se za zkratku "UK" vkládají zkratky: "AT - FI - SE". b) V příloze kapitole XI bodu 1 podbodu i) druhé odrážce se doplňuje zkratka: "ETY". c) V příloze kapitole XI bodu 1 podbodu ii) třetí odrážce se doplňuje zkratka: "ETY". 10. 391 L 0493: Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh (Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 15). V čl. 7 odst. 2 se za slova "31. prosince 1995" doplňují slova: ", s výjimkou Finska, pro které platí datum 31. prosince 1997." 11. 391 L 0492: Směrnice Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci živých mlžů a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 1). V čl. 5 odst. 1 písm. a) se v druhém pododstavci za slova "31. prosince 1995" doplňují slova: ", s výjimkou Švédska, pro které platí datum 31. prosince 1997." 12. 393 D 0383: Rozhodnutí Rady 93/383/EHS ze dne 14. června 1993 o referenčních laboratořích pro sledování mořských biotoxinů (Úř. věst. L 166, 8. 7. 1993, s. 31). V příloze se doplňují nové položky, které znějí: "pro Finsko: – Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors; a Tullilaboratorio / Tullaboratoriet, Espoo pro Švédsko: – Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg pro Rakousko: Komise v případě potřeby po konzultaci s rakouskými orgány změní tuto přílohu a určí národní referenční laboratoř pro kontrolu mořských biotoxinů." KAPITOLA 4 Různé 1. 392 L 0046: Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 268, 14. 9. 1992, s. 1), ve znění: – 392 L 0118: směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 49). a) V čl. 32 odst. 1 prvním pododstavci se za slova "1. ledna 1994" vkládají slova: ", s výjimkou Švédska, pro které platí datum 1. ledna 1996". b) V příloze C kapitole IV oddílu A bodu 3 písm. a) podbodu i) první odrážce se za zkratku "UK" vkládají zkratky: "AT - FI - SE". c) V příloze C kapitole IV oddílu A bodu 3 písm. a) podbodu i) druhé odrážce se doplňuje zkratka: "ETY". d) V příloze C kapitole IV oddílu A bodu 3 písm. a) podbodu ii) třetí odrážce se doplňuje zkratka: "ETY". 2. 391 L 0495: Směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa farmové zvěře a uvádění tohoto masa na trh (Úř. věst. L 268, 24. 9. 1991, s. 41), ve znění: – 392 L 0065: směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 (Úř. věst. L 268, 14. 9. 1992, s. 54), – 392 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 1). a) V čl. 2 bodu 3 se za slova "suchozemští savci" vkládají slova: "včetně sobů". b) V čl. 6 odst. 2 sedmé odrážce se doplňuje nová věta, která zní: "Veškeré činnosti při porážce sobů však lze v souladu se směrnicí 64/433/EHS provádět v mobilních jatkách." c) V příloze I kapitole III bodu 11 podbodu 1 písm. a) první odrážce se doplňují zkratky: "AT - FI - SE". d) V příloze I kapitole III bodu 11 podbodu 1 písm. a) třetí odrážce se doplňuje zkratka: "ETY". 3. 392 L 0045: Směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování zvěře při lovu a uvádění zvěřiny na trh (Úř. věst. L 268, 14. 9. 1992, s. 35), ve znění: – 392 L 0116: směrnice Rady 92/116/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 1). a) V čl. 3 odst. 1 písm. a) třetí odrážce se doplňuje nová věta, která zní: "Rada může na návrh Komise stanovit zvláštní pravidla pro sběr zvěře za zvláštních klimatických podmínek." b) V příloze I kapitole VII bodu 2 písm. a) podbodu i) první odrážce se doplňují zkratky: "AT - FI - SE". c) V příloze I kapitole VII bodu 2 písm. a) podbodu i) třetí odrážce se za zkratku "EEG" vkládá zkratka: "ETY". 4. 392 L 0118: Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 49). a) V příloze I kapitole 13 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Nezpracovaná kejda drůbeže očkované proti Newcastleské chorobě nesmí být zaslána do oblasti, která získala status "pásma nevakcinace proti Newcastleské chorobě" podle čl. 12 odst. 2 směrnice Rady 90/539/EHS." b) V příloze II kapitole 2 první odrážce se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Pokud jde o salmonelu, platí až do přijetí pravidel Společenství pro vejce určená pro Finsko a Švédsko tato pravidla: a) dodávky vajec mohou podléhat dodatečným všeobecným nebo omezeným zárukám, které určí Komise postupem podle článku 18; b) záruky uvedené v písmenu a) se neprovádějí pro vejce pocházející z hospodářství, které podléhá programu uznanému postupem podle článku 18 za rovnocenný s programem uvedeným v písmenu c); c) záruky uvedené v písmenu a) jsou použitelné teprve poté, co Komise schválí operační program předložený Finskem a Švédskem. Komise musí rozhodnout před vstupem smlouvy o přistoupení v platnost, aby byly operační programy a záruky uvedené v písmenu a) použitelné ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." 5. 372 L 0462: Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 31. 12. 1972, s. 28), naposledy pozměněná: – 392 R 1601: nařízením Rady (EHS) č. 1601/92 ze dne 15. června 1992 (Úř. věst. L 173, 27. 6. 1992, s. 13). a) V čl. 6 odst. 2 bodu 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Švédsko může po přechodné období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost zachovat své vnitrostátní předpisy týkající se dovozu zvířat ze zemí, které provádějí očkování proti slintavce a kulhavce." b) V čl. 14 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní: "e) Švédsko může po přechodné období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost zachovat své vnitrostátní předpisy týkající se dovozu čerstvého masa ze zemí, které provádějí očkování proti slintavce a kulhavce." 6. 392 L 0102: Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a registraci zvířat (Úř. věst. L 355, 5. 12. 1992, s. 32). V čl. 11 odst. 1 se vkládá nová odrážka, která zní: "- v případě Finska do 1. ledna 1996 v oblasti požadavků, které se vztahují na skot, prasata, ovce a kozy. Komise případně během přechodného období přijme vhodná opatření postupem podle článku 18 směrnice Rady 90/425/EHS." 7. 381 D 0651: Rozhodnutí Komise 81/651/EHS ze dne 30. července 1981 o zřízení Vědeckého veterinárního výboru (Úř. věst. L 233, 19. 8. 1981, s. 32) ve znění: – 386 D 0105: rozhodnutí Komise 86/105/EHS ze dne 25. února 1986 (Úř. věst. L 93, 8. 4. 1986, s. 14). V článku 3 se číslo "18" nahrazuje číslem "22". KAPITOLA 5 Ochrana zvířat 391 L 0628: Směrnice Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy a o změně směrnic 90/425/EHS a 91/496/EHS (Úř. věst. L 340, 11. 12. 1991, s. 17), ve znění: – 392 D 0438: rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 (Úř. věst. L 243, 25. 8. 1992, s. 27). a) V příloze se v první kapitole oddílu A bodu 1 doplňuje nová věta, která zní: "Švédsko však může po přechodné období tří let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost zachovávat své přísnější vnitrostátní předpisy týkající se přepravy březích krav a novorozených telat s výchozím a cílovým místem na jeho území." b) V příloze se v kapitole I oddílu C bodu 14 doplňuje nová věta, která zní: "Avšak po přechodné období dvou let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost se povinnost vybavení střechou pro přepravu sobů nevyžaduje. Komise může na základě stanoviska Vědeckého veterinárního výboru rozhodnout postupem podle článku 17 o zachování této odchylky." Část druhá - Prováděcí předpisy 1. 377 L 0096: Směrnice Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí (Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 67), ve znění: – 381 L 0476: směrnice Rady 81/476/EHS ze dne 24. června 1981 (Úř. věst. L 186, 8. 7. 1981, s. 20), – 383 L 0091: směrnice Rady 83/91/EHS ze dne 7. února 1983 (Úř. věst. L 59, 5. 3. 1983, s. 34), – 384 L 0319: směrnice Komise 84/319/EHS ze dne 7. června 1984 (Úř. věst. L 167, 27. 6. 1984, s. 34), – 385 R 3768: nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 362, 31. 12. 1985, s. 8), – 389 L 0321: směrnice Komise 89/321/EHS ze dne 22. dubna 1989 (Úř. věst. L 133, 17. 5. 1993, s. 33). a) V příloze III bodu 2 druhé odrážce se za zkratku "EOK" vkládá zkratka: "ETY". b) V příloze III bodu 5 druhé odrážce se za zkratku "EUK" vkládá zkratka: "ETY". 2. 379 D 0542: Rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat a čerstvého masa (Úř. věst. L 146, 14. 6. 1979, s. 15), naposledy pozměněné: – 394 D 0059: rozhodnutím Komise 94/59/ES ze dne 26. ledna 1994 (Úř. věst. L 27, 1. 2. 1994, s. 53). V příloze se zrušují řádky: "AT - Rakousko" "FI - Finsko" "SE - Švédsko". 3. 380 D 0790: Rozhodnutí Komise 80/790/EHS ze dne 25. července 1980 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z Finska (Úř. věst. L 233, 4. 9. 1980, s. 47), ve znění: – 381 D 0662: rozhodnutí Komise 81/662/EHS ze dne 28. července 1981 (Úř. věst. L 237, 22. 8. 1981, s. 33). Rozhodnutí 80/790/EHS se zrušuje. 4. 380 D 0799: Rozhodnutí Komise 80/799/EHS ze dne 25. července 1980 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa ze Švédska (Úř. věst. L 234, 5. 9. 1980, s. 35), ve znění: – 381 D 0662: rozhodnutí Komise 81/662/EHS ze dne 28. července 1981 (Úř. věst. L 237, 22. 8. 1981, s. 33). Rozhodnutí 80/799/EHS se zrušuje. 5. 382 D 0730: Rozhodnutí Rady 82/730/EHS ze dne 18. října 1982 o seznamu zařízení v Rakouské republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 311, 8. 11. 1982, s. 1). Rozhodnutí 82/730/EHS se zrušuje. 6. 382 D 0731: Rozhodnutí Rady 82/731/EHS ze dne 18. října 1982 o seznamu zařízení ve Finské republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 311, 8. 11. 1982, s. 4) v platném znění. Rozhodnutí 82/731/EHS se zrušuje. 7. 382 D 0736: Rozhodnutí Rady 82/736/EHS ze dne 18. října 1982 o seznamu zařízení ve Švédském království schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 311, 8. 11. 1982, s. 18) v platném znění. Rozhodnutí 82/736/EHS se zrušuje. 8. 389 X 0214: Doporučení Komise 89/214/EHS ze dne 24. února 1989 k pravidlům, která je nutno dodržovat při inspekcích v zařízeních pro čerstvé maso schválených pro obchod uvnitř Společenství (Úř. věst. L 87, 31. 3. 1989, s. 1). a) V příloze I kapitole X bodu 49 písm. a) v části "znění směrnice" v první odrážce se za zkratku "P" vkládají zkratky: "AT - FI - SE". b) V příloze I kapitole X bodu 49 písm. a) v části "znění směrnice" v druhé odrážce se doplňuje zkratka: "ETY". c) V příloze I kapitole X bodu 49 písm. b) v části "znění směrnice" ve třetí odrážce se doplňuje zkratka: "ETY". 9. 390 D 0014: Rozhodnutí Komise 90/14/EHS ze dne 20. prosince 1989, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz hluboce zmrazeného spermatu skotu (Úř. věst. L 8, 11. 1. 1990, s. 71), ve znění: – 391 D 0276: rozhodnutí Komise 91/276/EHS ze dne 22. května 1991 (Úř. věst. L 135, 30. 5. 1991, s. 58). V příloze se zrušují slova: "Rakousko" "Finsko" "Švédsko". 10. 390 D 0442: Rozhodnutí Komise 90/442/EHS ze dne 25. července 1990, ktrým se stanoví kódy pro hlášení nákaz zvířat (Úř. věst. L 227, 21. 8. 1990, s. 39), ve znění: – rozhodnutí Komise ze dne 27. 11. 1990 (nezveřejněno), – rozhodnutí Komise ze dne 26. 3. 1991 (nezveřejněno). V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Pro Rakousko, Finsko a Švédsko doplní Komise kódy příloh 5 a 6 tohoto rozhodnutí. Odpovídající rozhodnutí budou přijata přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." 11. 391 D 0270: Rozhodnutí Komise 91/270/EHS ze dne 14. května 1991, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz embryí skotu (Úř. věst. L 134, 29. 5. 1991, s. 56). V příloze se zrušují slova: "Rakousko" "Finsko" "Švédsko". 12. 391 D 0426: Rozhodnutí Komise 91/426/EHS ze dne 22. července 1991, kterým se stanoví podrobnosti k finančnímu příspěvku Společenství pro vybudování informační sítě spojující veterinární orgány (Animo) (Úř. věst. L 234, 23. 8. 1991, s. 27), ve znění: – 393 D 0004: rozhodnutí Komise 93/4/EHS ze dne 9. prosince 1992 (Úř. věst. L 4, 8. 1. 1993, s. 32). a) V čl. 1 odst. 2 se slova "pro celou síť" nahrazují slovy: "pro Společenství ve složení před vstupem smlouvy o přistoupení v platnost". b) Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 2a 1. Rakousko, Finsko a Švédsko mohou využít finančního příspěvku Společenství za podmínek stanovených v čl. 1 odst. 1. 2. Komise proplatí členským státům výdaje uvedené v odstavci 1 na základě předložení příslušných dokladů. 3. Doklady uvedené v odstavci 2 předají švédské úřady nejpozději dvanáct měsíců po dnu vstupu smlouvy o přistoupení v platnost a rakouské a finské úřady nejpozději dvacet čtyři měsíce po dnu vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." 13. 391 D 0449: Rozhodnutí Komise 91/449/EHS ze dne 26. července 1991, kterým se stanoví vzory veterinárních osvědčení pro dovoz masných výrobků ze třetích zemí (Úř. věst. L 240, 29. 8. 1991, s. 28), naposledy pozměněné: – 393 D 0504: rozhodnutím Komise 93/504/EHS ze dne 28. července 1993 (Úř. věst. L 236, 21. 9. 1993, s. 16). a) V příloze A druhé části se zrušují slova: "Rakousko" "Finsko" "Švédsko". b) V příloze B druhé části se zrušují slova: "Rakousko" "Finsko" "Švédsko". 14. 391 D 0539: Rozhodnutí Komise 91/539/EHS ze dne 4. října 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí 91/426/EHS (Animo) (Úř. věst. L 294, 25. 10. 1991, s. 47). Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 1a Pro Rakousko, Finsko a Švédsko stanoví Komise počet jednotek, které mohou získat finanční příspěvek Společenství. Pro Švédsko se příslušná rozhodnutí přijmou přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." V čl. 2 odst. 2 první odrážce se doplňují slova: ", s výjimkou Rakouska, Finska a Švédska, pro které platí datum 1. dubna 1994,". V článku 3 se za slova "1. prosince 1991" vkládají slova: ", s výjimkou Švédska, pro které platí datum 1. prosince 1994, a Rakouska a Finska, pro které platí datum 1. prosince 1995". 15. 392 D 0124: Rozhodnutí Komise 92/124/EHS ze dne 10. ledna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz spermatu skotu z Finska (Úř. věst. L 48, 22. 2. 1992, s. 10). Rozhodnutí 92/124/EHS se zrušuje. 16. 392 D 0126: Rozhodnutí Komise 92/126/EHS ze dne 10. ledna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz spermatu skotu z Rakouska (Úř. věst. L 48, 22. 2. 1992, s.28). Rozhodnutí 92/126/EHS se zrušuje. 17. 392 D 0128: Rozhodnutí Komise 92/128/EHS ze dne 10. ledna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz spermatu skotu ze Švédska (Úř. věst. L 48, 22. 2. 1992, s. 46). Rozhodnutí 92/128/EHS se zrušuje. 18. 392 D 0175: Rozhodnutí Komise 92/175/EHS ze dne 21. února 1992, kterým se určují jednotky informační sítě Animo a stanoví jejich seznam (Úř. věst. L 80, 25. 3. 1992, s. 1), ve znění: – 393 D 0071: rozhodnutí Komise 93/71/EHS ze dne 22. prosince 1992 (Úř. věst. L 25, 2. 2. 1993, s. 39), – 393 D 0228: rozhodnutí Komise 93/228/EHS ze dne 5. dubna 1993 (Úř. věst. L 97, 23. 4. 1993, s. 33). V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní: "4. Komise doplní seznam uvedený v příloze pro Rakousko, Finsko a Švédsko." 19. 392 D 0260: Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz registrovaných koní (Úř. věst. L 30, 15. 5. 1992, s. 67) ve znění: – 393 D 0344: rozhodnutí Komise 93/344/EHS ze dne 17. května 1993 (Úř. věst. L 138, 9. 6. 1993, s. 11). a) V příloze II části A oddílu III písm. d) třetí odrážce se zrušují slova: "v Rakousku, Finsku a Švédsku". b) V příloze II části B oddílu III písm. d) třetí odrážce se zrušují slova: "v Rakousku, Finsku a Švédsku". c) V příloze II části C oddílu III písm. d) třetí odrážce se zrušují slova: "v Rakousku, Finsku a Švédsku". d) V příloze II části D oddílu III písm. d) třetí odrážce se zrušují slova: "v Rakousku, Finsku a Švédsku". e) V příloze II části E oddílu III písm. d) třetí odrážce se zrušují slova: "v Rakousku, Finsku a Švédsku". 20. 392 D 0265: Rozhodnutí Komise 92/265/EHS ze dne 18. května 1992 o dovozu živých prasat, spermatu prasat, čerstvého vepřového masa a masných výrobků z vepřového masa z Rakouska do Společenství a o zrušení rozhodnutí 90/90/EHS (Úř. věst. L 137, 20. 5. 1993, s23) ve znění: – 393 D 0427: rozhodnutí Komise 93/427/EHS ze dne 7. července 1993 (Úř. věst. L 197, 6. 8. 1993, s. 52). Rozhodnutí 92/265/EHS se zrušuje. 21. 392 D 0290: Rozhodnutí Komise 92/290/EHS ze dne 14. května 1992 o některých ochranných opatřeních proti bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) týkajících se embryí skotu ve Spojeném království (Úř. věst. L 152, 4. 6. 1992, s. 37). V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní: "4. Rakousko, Finsko a Švédsko mohou po přechodnou dobu až dvou let ode dne vstupu smlouvy o přistoupení v platnost zachovat své vnitrostátní právní předpisy týkající se embryí skotu pocházejících z členských států s vysokým výskytem choroby. Toto ustanovení se během tohoto přechodného období přezkoumá z hlediska získaných zkušeností a výsledků prováděných vědeckých studií." 22. 392 D 0341: Rozhodnutí Komise 92/341/EHS ze dne 3. června 1992 počítačovém vyhledávání místních jednotek Animo (Úř. věst. L 188, 8. 7. 1992, s. 37). V čl. 1 odst. 1 se za slova "15. června 1992" vkládají slova: ", s výjimkou Švédska, pro které platí datum 1. září 1994, a Rakouska a Finska, pro které platí datum 1. června 1995,". 23. 392 D 0461: Rozhodnutí Komise 92/461/EHS ze dne 2. září 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz skotu a prasat ze Švédska (Úř. věst. L 261, 7. 9. 1992, s. 18), ve znění: – 392 D 0518: rozhodnutí Komise 92/518/EHS ze dne 3. listopadu 1992 (Úř. věst. L 325, 11. 11. 1992, s. 23), – 393 D 0469: rozhodnutí Komise 93/469/EHS ze dne 26. července 1993 (Úř. věst. L 218, 28. 8. 1993, s. 58). Rozhodnutí 92/461/EHS se zrušuje. 24. 392 D 0462: Rozhodnutí Komise 92/462/EHS ze dne 2. září 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz skotu a prasat z Finska (Úř. věst. L 261, 7. 9. 1992, s. 34), ve znění: – 392 D 0518: rozhodnutí Komise 92/518/EHS ze dne 3. listopadu 1992 (Úř. věst. L 325, 11. 11. 1992, s. 23), – 393 D 0469: rozhodnutí Komise 93/469/EHS ze dne 26. července 1993 (Úř. věst. L 218, 28. 8. 1993, s. 58). Rozhodnutí 92/462/EHS se zrušuje. 25. 392 D 0471: Rozhodnutí Komise 92/471/EHS ze dne 2. září 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz embryí skotu ze třetích zemí (Úř. věst. L 270, 15. 9. 1992, s. 27). V příloze A části II se zrušují slova: "Rakousko" "Finsko" "Švédsko". 26. 392 D 0486: Rozhodnutí Komise 92/486/EHS ze dne 25. září 1992, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy (Úř. věst. L 291, 7. 10. 1992, s. 20), ve znění: – 393 D 0188: rozhodnutí Komise 93/188/EHS ze dne 4. března 1993 (Úř. věst. L 82, 3. 4. 1993 s. 20). V čl. 2 první odrážce se doplňují slova: ", s výjimkou Švédska, pro které je dnem vstupu v platnost den vstupu smlouvy o přistoupení v platnost a dnem, kdy uplyne doba platnosti smlouvy, den 1. dubna 1996, a s výjimkou Rakouska a Finska, pro které den vstupu v platnost nastane jeden rok po dnu vstupu smlouvy o přistoupení v platnost a dnem, kdy uplyne doba platnosti smlouvy, je den 1. dubna 1996". 27. 392 D 0562: Rozhodnutí Komise 92/562/EHS ze dne 17. listopadu 1992 o schválení alternativních postupů tepelného zpracování velmi rizikového materiálu (Úř. věst. L 359, 9. 12. 1992, s. 23). a) V příloze v úvodní části "Definice" se doplňuje nová definice, která zní: "Koncentrovaná produkce: zpracování kapalné fáze za účelem odstranění hlavní části její vlhkosti." b) V příloze se doplňuje nová kapitola, která zní: "KAPITOLA VIII VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ KOMBINOVANÉ ZPRACOVÁNÍ OKYSELENÍM A TEPLEM I. Popis postupu Kritické kontrolní body Velikost částeček: ... mm PH: ... Čas: ... hodina Absolutní trvání: ... minut Teplota: ... ° C znovuzavedení škvarků Zjišťování Clostridium perfringens Zjišťování Salmonella a enterobacteriacea Surovina se rozdrtí a smíchá s kyselinou mravenčí za účelem snížení hodnoty jejího pH. Směs se dočasně skladuje do nového zpracování. Poté se produkt zavede do tepelného výměníku. Postup produktu tepelným výměníkem je řízen mechanickým zařízením, které omezuje jeho rychlost tak, aby na konci tepelného zpracování prošel produkt cyklem, který je dostatečný jak z hlediska času, tak teploty. Po tepelném zpracování je produkt mechanicky oddělen na fáze kapalnou/tuk/škvarky. Pro získání koncentrátu živočišných bílkovin se kapalná fáze čerpá do dvou tepelných výměníků ohřívaných párou a vybavených vakuovými komorami, v nichž se z ní odstraňuje vlhkost ve formě vodní páry. Škvarky se před skladováním vracejí do bílkovinného koncentrátu. II. Kritické kontrolní body při výrobě 1. Velikost částeček: po rozdrcení musí být velikost částeček menší než ... mm. 2. pH: ve fázi okyselení musí být hodnota pH nižší nebo rovna ... pH se musí kontrolovat denně. 3. Délka dočasného skladování: musí činit nejméně ... hodin. 4. Absolutní doba zpracování: dávka musí být zpracovávána po dobu alespoň ... minut při minimální teplotě uvedené v odstavci 5. 5. Kritická teplota: teplota musí činit nejméně ... °C a musí být pro každou dávku zaznamenávána systémem stálého záznamu. Každý produkt vyrobený při nižší teplotě musí být znovu zpracován se surovinou." 28. 393 D 0013: Rozhodnutí Komise 93/13/EHS ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 9, 15. 1. 1993, s. 33). V příloze F se zrušují slova: "Rakousko" "Finsko" "Švédsko". 29. 393 D 0024: Rozhodnutí Komise 93/24/EHS ze dne 11. prosince 1992 o doplňkových zárukách týkajících se Aujeszkyho choroby u prasat určených pro členské státy nebo oblasti prosté nákazy (Úř. věst. L 16, 25. 1. 1993, s. 18), ve znění: – 393 D 0341: rozhodnutí Komise 93/341/EHS ze dne 13. května 1993 (Úř. věst. L 136, 5. 6. 1993, s. 47), – 393 D 0664: rozhodnutí Komise 93/664/EHS ze dne 6. prosince 1993 (Úř. věst. L 303, 10. 12. 1993, s. 27). V příloze II bodu 2 písm. d) se doplňují nové řádky, které znějí: "13. Rakousko: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien 14. Finsko: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 30. 393 D 0028: Rozhodnutí Komise 93/28/EHS ze dne 14. prosince 1992, kterým se stanoví doplňkové financování Společenství pro informační síť Animo (Úř. věst. L 16, 25. 1. 1993, s. 28). Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 3a V případě Rakouska, Finska a Švédska nese 100 % nákladů na akci stanovenou v článku 1 Společenství." 31. 393 D 0052: Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (Br. melitensis), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této nákazy (Úř. věst. L 13, 21. 1. 1993, s. 14). Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 2a Pro Rakousko, Finsko a Švédsko doplní Komise v případě potřeby přílohy I a II. Odpovídající rozhodnutí budou přijata přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." 32. 393 D 0160: Rozhodnutí Komise 93/160/EHS ze dne 17. února 1993 o stanovení seznamu třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz spermatu prasat (Úř. věst. L 67, 19. 3. 1993, s. 27). V příloze se zrušují slova: "Rakousko" "Finsko" "Švédsko". 33. 393 D 0195: Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních předpisech a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz registrovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6. 4. 1993, s.1), ve znění: – 393 D 0344: rozhodnutí Komise 93/344/EHS ze dne 17. května 1993 (Úř. věst. L 138, 9. 6. 1993, s. 11), – 393 D 0509: rozhodnutí Komise 93/509/EHS ze dne 21. září 1993 (Úř. věst. L 238, 23. 9. 1993, s. 44). a) V příloze I se skupina A nahrazuje tímto: "skupina A: Grónsko, Island, Norsko a Švýcarsko". b) V příloze II se skupina A nahrazuje tímto: "skupina A: Grónsko, Island, Norsko a Švýcarsko". 34. 393 D 0196: Rozhodnutí Komise 93/196/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz jatečných koňovitých (Úř. věst. L 86, 6. 4. 1993, s.7) a) V příloze I se v poznámce pod čarou 5 zrušují slova: "Rakousko, Finsko, Švédsko". b) V příloze II v poznámce pod čarou 3 se skupina A nahrazuje tímto: "skupina A: Grónsko, Island, Norsko a Švýcarsko". 35. 393 D 0197: Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz registrovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (Úř. věst. L 86, 6. 4. 1993, s.16), ve znění: – 393 D 0344: rozhodnutí Komise 93/344/EHS ze dne 17. května 1993 (Úř. věst. L 138, 9. 6. 1993, s. 11), – 393 D 0510: rozhodnutí Komise 93/510/EHS ze dne 21. září 1993 (Úř. věst. L 238, 23. 9. 1993, s. 45), – 393 D 0682: rozhodnutí Komise 93/682/EHS ze dne 17. prosince 1993 (Úř. věst. L 317, 18. 12 1993, s. 82). a) V příloze I se skupina A nahrazuje tímto: "skupina A: Grónsko, Island, Norsko a Švýcarsko". b) V příloze II části A se nadpis veterinárního osvědčení nahrazuje tímto: "VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro dovoz registrovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých z Grónska, Islandu, Norska a Švýcarska na území Společenství." 36. 393 D 0198: Rozhodnutí Komise 93/198/EHS ze dne 17. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz ovcí a koz ze třetích zemí (Úř. věst. L 86, 6. 4. 1993, s. 34). V příloze se v části 2a zrušují slova: "Rakousko" "Finsko" "Švédsko". 37. 393 D 0199: Rozhodnutí Komise 93/199/EHS ze dne 19. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz spermatu prasat ze třetích zemí (Úř. věst. L 86, 6. 4. 1993, s. 43), ve znění: – 393 D 0427: rozhodnutí Komise 93/427/EHS ze dne 7. července 1993 (Úř. věst. L 197, 6. 8. 1993, s. 52), – 393 D 0504: rozhodnutí Komise 93/504/EHS ze dne 28. července 1993 (Úř. věst. L 236, 21. 9. 1993, s. 16). V příloze se v části 2 zrušují slova: "Rakousko - Burgenland, Salcburk, Tyrolsko, Vorarlbersko, Horní Rakousy" "Finsko" "Švédsko". 38. 393 D 0244: Rozhodnutí Komise 93/244/EHS ze dne 2. dubna 1993 o doplňkových zárukách týkajících se Aujeszkyho choroby u prasat určených pro některé části území Společenství (Úř. věst. L 111, 5. 5. 1993, s. 21). V příloze II bodu 2 písm. d) se doplňují nové řádky, které znějí: "13. Rakousko: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien 14. Finsko: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Švédsko: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 39. 393 D 0257: Rozhodnutí Komise 93/257/EHS ze dne 15. dubna 1993 o referenčních metodách a seznamu národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí (Úř. věst. L 118, 14. 5. 1993, s. 75). V příloze II se doplňují nové řádky, které znějí: "Rakousko: Bundesanstalt für všechny skupiny Tierseuchenbekämpfung, Mödling Finsko: Eläinlääkintä- ja všechny skupiny elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Švédsko: Statens livsmedelsverk, všechny skupiny" Uppsala 40. 393 D 0317: Rozhodnutí Komise 93/317/EHS ze dne 21. dubna 1993 o kódech používaných pro ušní značky skotu (Úř. věst. L 122, 18. 5. 1993, s. 45). V čl. 1 odst. 1 se do tabulky doplňují nové řádky, které znějí: "Rakousko: AT Finsko: FI Švédsko: SE". 41. 393 D 0321: Rozhodnutí Komise 93/321/EHS ze dne 10. května 1993 o možném snížení četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol stavu při dočasném dovozu některých registrovaných koňovitých ze Švédska, Norska, Finska a Švýcarska (Úř. věst. L 123, 19. 5. 1993, s. 36). a) V nadpisu se zrušují slova: "Švédska", "Finska" b) V čl. 1 odst. 1 se zrušují slova: "Švédska", "Finska". 42. 393 D 0432: Rozhodnutí Komise 93/432/EHS ze dne 13. července 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz skotu a prasat z Rakouska (Úř. věst. L 200, 10. 8. 1993, s. 39). Rozhodnutí 93/432/EHS se zrušuje. 43. 393 D 0451: Rozhodnutí Komise 93/451/EHS ze dne 13. července 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z Rakouska (Úř. věst. L 210, 21. 8. 1993, s. 21). Rozhodnutí 93/451/EHS se zrušuje. 44. 393 D 0688: Rozhodnutí Komise 93/688/EHS ze dne 20. prosince 1993 o veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa a masných výrobků ze Švédska (Úř. věst. L 319, 21. 12. 1993, s. 51). Rozhodnutí 93/688/EHS se zrušuje. 45. 393 D 0693: Rozhodnutí Komise 93/693/EHS ze dne 14. prosince 1993, kterým se stanoví seznam inseminačních stanic ve třetích zemích schválených pro vývoz spermatu skotu do Společenství a kterým se zrušují rozhodnutí 91/642/EHS, 91/643/EHS a 92/255/EHS (Úř. věst. L 320, 22. 12. 1993, s. 35). V příloze se zrušují tyto části: "ČÁST 4 ŠVÉDSKO" "ČÁST 9 RAKOUSKO". 46. 394 D 0024: Rozhodnutí Komise 94/24/ES ze dne 7. ledna 1994, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly předvybraných pro veterinární kontroly produktů a zvířat ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 92/430/EHS a 92/431/EHS (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1994, s. 16). V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: "Komise doplní seznam stanovišť v příloze pro Švédsko a případně pro Rakousko a Finsko. Rozhodnutí týkající se Švédska budou přijata přede dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost." 47. 394 D 0034: Rozhodnutí Komise 94/34/ES ze dne 24. ledna 1994 o zavedení informační sítě Animo (Úř. věst. L 21, 26. 1. 1994, s. 22). a) V článku 1 se za slova "nejpozději 1. února 1994" vkládají slova: ", s výjimkou Švédska, pro které je tímto dnem den vstupu smlouvy o přistoupení v platnost, a Rakouska a Finska, pro které tento den nastane jeden rok po dni vstupu smlouvy o přistoupení v platnost". b) V článku 2 se za slova "nejpozději 1. června 1994" vkládají slova: ", s výjimkou Švédska, pro které je tímto dnem den vstupu smlouvy o přistoupení v platnost, a Rakouska a Finska, pro které tento den nastane jeden rok po dni vstupu smlouvy o přistoupení v platnost". c) V článku 3 se za slova "1. února 1994" vkládají slova: ", s výjimkou Švédska, pro které je tímto dnem den vstupu smlouvy o přistoupení v platnost, a Rakouska a Finska, pro které tento den nastane jeden rok po dni vstupu smlouvy o přistoupení v platnost". d) V článku 4 se za slova "1. června 1994" vkládají slova: ", s výjimkou Švédska, pro které je tímto dnem den vstupu smlouvy o přistoupení v platnost, a Rakouska a Finska, pro které tento den nastane jeden rok po dni vstupu smlouvy o přistoupení v platnost". e) Vkládá se nový článek, který zní: "Článek 6a Komise přijme nezbytná přechodná opatření pro Rakousko a Finsko." 48. 394 D 0070: Rozhodnutí Komise 94/70/ES ze dne 31. ledna 1994 o stanovení prozatímního seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 36, 8. 2. 1994, s. 5). V příloze se zrušují řádky: "AT: Rakousko x x x" "FI: Finsko x x x" "SE: Švédsko x x x". 49. 394 D 0085: Rozhodnutí Komise 94/85/ES ze dne 16. února 1994, kterým se stanoví seznamu třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa (Úř. věst. L 44, 17. 2. 1994, s. 31). V příloze se zrušují řádky: "AT: Rakousko x" "FI: Finsko x" "SE: Švédsko x". F. RŮZNÉ I. Postup projednávání ve výboru A. V následujících právních předpisech a článcích se uvedená ustanovení nahrazují tímto: "2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje." 1. 365 R 0079: Nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v EHS (Úř. věst. 109, 23. 6. 1965, s. 1859/65), naposledy pozměněné: – 390 R 3577: nařízením Rady (EHS) č. 3577/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 23). Ustanovení čl. 19 odst. 2. 2. 366 R 0136: Nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky (Úř. věst. 172, 30. 9. 1966, s. 3025/66), naposledy pozměněné: – 393 R 3179: nařízením Rady (ES) č. 3179/93 ze dne 16. listopadu 1993 (Úř. věst. L 285, 20. 11. 1993, s. 9). Ustanovení čl. 38 odst. 2. 3. 368 R 0234: Nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty (Úř. věst. L 55, 2. 3. 1968, s. 1), naposledy pozměněné: – 392 R 3336: nařízením Rady (EHS) č. 3336/92 ze dne 16. listopadu 1992 (Úř. věst. L 336, 20. 11. 1992, s. 1). Ustanovení čl. 14 odst. 2. 4. 368 R 0804: Nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (Úř. věst. L 148, 28. 6. 1968, s. 13), naposledy pozměněné: – 394 R 0230: nařízením Rady (ES) č. 230/94 ze dne 24. ledna 1994 (Úř. věst. L 30, 3. 2. 1994, s. 1). Ustanovení čl. 30 odst. 2. 5. 368 R 0805: Nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (Úř. věst. L 148, 28. 6. 1968, s. 24), naposledy pozměněné: – 393 R 3611: nařízením Rady (EHS) č. 3611/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 328, 29. 12. 1993, s. 7). Ustanovení čl. 27 odst. 2. 6. 370 R 0729: Nařízení Rady (EHS) č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 94, 28. 4. 1970, s. 13), naposledy pozměněné: – 388 R 2048: nařízením Rady (EHS) č. 2048/88 ze dne 24. června 1988 (Úř. věst. L 185, 15. 7. 1988, s. 1). Ustanovení čl. 13 odst. 2. 7. 370 R 1308: Nařízení Rady (EHS) č. 1308/70 ze dne 29. června 1970 o společné organizaci trhu se lnem a konopím (Úř. věst. L 146, 4. 7. 1970, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 1557: nařízením Rady (EHS) č. 1557/93 ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 154, 25. 6. 1993, s. 26). Ustanovení čl. 12 odst. 2. 8. 371 R 1696: Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem (Úř. věst. L 175, 4. 8. 1971, s. 1), naposledy pozměněné: – 392 R 3124: nařízením Rady (EHS) č. 3124/92 ze dne 26. října 1992 (Úř. věst. L 313, 30. 10. 1992, s. 1). Ustanovení čl. 20 odst. 2. 9. 371 R 2358: Nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem (Úř. věst. L 246, 5. 11. 1971, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3375: nařízením Komise (EHS) č. 3375/93 ze dne 9. prosince 1993 (Úř. věst. L 303, 10. 12. 1993, s. 9). Ustanovení čl. 11 odst. 2. 10. 372 R 1035: Nařízení Rady (EHS) č. 1035/72 ze dne 18. května 1972 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (Úř. věst. L 118, 20. 5. 1972, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3669: nařízením Rady (ES) č. 3669/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 338, 31. 12. 1993, s. 26). Ustanovení čl. 33 odst. 2. 11. 375 R 2759: Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (Úř. věst. L 282, 1. 11. 1975, s. 1), naposledy pozměněné: – 389 R 1249: nařízením Rady (EHS) č. 1249/89 ze dne 3. května 1989 (Úř. věst. L 129, 11. 5. 1989, s. 12). Ustanovení čl. 24 odst. 2. 12. 375 R 2771: Nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (Úř. věst. L 282, 1. 11. 1975, s. 49), naposledy pozměněné: – 393 R 1574: nařízením Rady (EHS) č. 1574/93 ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 152, 24. 6. 1993, s. 1). Ustanovení čl. 17 odst. 2. 13. 375 R 2777: Nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (Úř. věst. L 282, 1. 11. 1975, s. 77), naposledy pozměněné: – 393 R 1574: nařízením Rady (EHS) č. 1574/93 ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 152, 24. 6. 1993, s. 1). Ustanovení čl. 17 odst. 2. 14. 376 R 1418: Nařízení Rady (EHS) č. 1418/76 ze dne 21. června 1976 o společné organizaci trhu s rýží (Úř. věst. L 166, 25. 6. 1976, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 1544: nařízením Rady (EHS) č. 1544/93 ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 154, 25. 6. 1993, s. 5). Ustanovení čl. 27 odst. 2. 15. 378 R 1117: Nařízení Rady (EHS) č. 1117/78 ze dne 22. května 1978 o společné organizaci trhu se suchými krmivy (Úř. věst. L 142, 30. 5. 1978, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3496: nařízením Komise (ES) č. 3496/93 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. L 319, 21. 12. 1993, s. 17). Ustanovení čl. 12 odst. 2. 16. 378 R 1360: Nařízení Rady (EHS) č. 1360/78 ze dne 19. června 1978 o seskupeních producentů a jejich sdruženích (Úř. věst. L 166, 23. 6. 1978, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3669: nařízením Rady (EHS) č. 3669/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 338, 31. 12. 1993, s. 26). Ustanovení čl. 16 odst. 2. 17. 379 R 0270: Nařízení Rady (EHS) č. 270/79 ze dne 6. února 1979 o rozvoji zemědělského poradenství v Itálii (Úř. věst. L 38, 14. 2. 1979, s. 26), naposledy pozměněné: – 387 R 1760: nařízením Rady (EHS) č. 1760/87 ze dne 15. června 1987 (Úř. věst. L 167, 26. 6. 1987, s. 1). Ustanovení čl. 14 odst. 2. 18. 379 R 0357: Nařízení Rady (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic (Úř. věst. L 54, 5. 3. 1979, s. 124), naposledy pozměněné: – 393 R 3205: nařízením Rady (ES) č. 3205/93 ze dne 16. listopadu 1993 (Úř. věst. L 289, 24. 11. 1993, s. 4). Ustanovení čl. 8 odst. 2. 19. 380 R 0458: Nařízení Rady (EHS) č. 458/80 ze dne 18. února 1980 o restrukturalizaci ploch vinic v rámci kolektivních projektů (Úř. věst. L 57, 29. 2. 1980, s. 27), naposledy pozměněné: – 391 R 0596: nařízením Rady (ES) č. 596/91 ze dne 4. března 1991 (Úř. věst. L 67, 14. 3. 1991, s. 16). Ustanovení čl. 12 odst. 2. 20. 381 R 1785: Nařízení Rady (EHS) č. 1785/81 ze dne 30. června 1981 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. L 177, 1. 7. 1981, s. 4), naposledy pozměněné: – 394 R 0133: nařízením Rady (ES) č. 133/94 ze dne 24. ledna 1994 (Úř. věst. L 22, 27. 1. 1994, s. 7). Ustanovení čl. 41 odst. 2. 21. 386 R 0426: Nařízení Rady (EHS) č. 426/86 ze dne 24. února 1986 o společné organizaci trhu s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 49, 27. 2. 1986, s. 1), naposledy pozměněné: – 392 R 1569: nařízením Rady (EHS) č. 1569/92 ze dne 16. června 1992 (Úř. věst. L 166, 20. 6. 1992, s. 5). Ustanovení čl. 22 odst. 2. 22. 388 R 0571: Nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 1988 až 1997 (Úř. věst. L 56, 2. 3. 1988, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 D 0156: rozhodnutím Komise 93/156/EHS ze dne 9. února 1993 (Úř. věst. L 65, 17. 3. 1993, s. 12). Ustanovení čl. 15 odst. 2. 23. 389 R 1576: Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12. 6. 1989, s. 1), ve znění: – 392 R 3280: nařízení Rady (EHS) č. 3280/92 ze dne 9. listopadu 1992 (Úř. věst. L 327, 13. 11. 1992, s. 3). Ustanovení čl. 14 odst. 2. 24. 389 R 3013: Nařízení Rady (EHS) č. 3013/89 ze dne 25. září 1989 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem (Úř. věst. L 289, 7. 10. 1989, s. 1), naposledy pozměněné: – 394 R 0233: nařízením Rady (ES) č. 233/94 ze dne 24. ledna 1994 (Úř. věst. L 30, 3. 2. 1994, s. 9). Ustanovení čl. 30 odst. 2. 25. 390 R 0837: Nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin (Úř. věst. L 88, 3. 4. 1990, s. 1), ve znění: – 390 R 3570: nařízení Rady (EHS) č. 3570/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 8). Ustanovení čl. 11 odst. 2. 26. 391 R 1601: Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991 o obecných pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných koktejlů z vinařských výrobků (Úř. věst. L 149, 14. 6. 1991, s. 1), ve znění: – 392 R 3279: nařízení Rady (EHS) č. 3279/92 ze dne 9. listopadu 1992 (Úř. věst. L 327, 13. 11. 1992, s. 1). Ustanovení čl. 13 odst. 2. 27. 392 R 1766: Nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami (Úř. věst. L 181, 1. 7. 1992, s. 21), naposledy pozměněné: – 393 R 2193: nařízením Komise (EHS) č. 2193/93 ze dne 28. července 1993 (Úř. věst. L 196, 5. 8. 1993, s. 22). Ustanovení čl. 23 odst. 2. 28. 393 R 0959: Nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin (Úř. věst. L 98, 24. 4. 1993, s. 1). Ustanovení čl. 12 odst. 2. 29. 370 L 0373: Směrnice Rady 70/373/EHS ze dne 20. července 1970 o zavedení metod odběru vzorků a analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 170, 3. 8. 1970, s. 2), naposledy pozměněná: – 385 R 3768: nařízením Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 362, 31. 12. 1985, s. 8). Ustanovení čl. 3 odst. 2. 30. 372 L 0280: Směrnice Rady 72/280/EHS ze dne 31. července 1972 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy o mléku a mléčných výrobcích (Úř. věst. L 179, 7. 8. 1972, s. 2), naposledy pozměněná: – 391 R 1057: nařízením Komise (EHS) č. 1057/91 ze dne 26. dubna 1991 (Úř. věst. L 107, 27. 4. 1991, s. 11). Ustanovení čl. 7 odst. 2. 31. 376 L 0625: Směrnice Rady 76/625/EHS ze dne 20. června 1976 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů s určitými druhy ovocných stromů (Úř. věst. L 218, 11. 8. 1976, s. 10), naposledy pozměněná: – 391 R 1057: nařízením Komise (EHS) č. 1057/91 ze dne 26. dubna 1991 (Úř. věst. L 107, 27. 4. 1991, s. 11). Ustanovení čl. 9 odst. 2. 32. 377 L 0099: Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách při výrobě a uvádění na trh masných výrobků a některých dalších výrobků živočišného původu (Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 85), naposledy pozměněná: – 392 L 0118: směrnicí Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 49). Ustanovení čl. 20 odst. 2. 33. 382 L 0471: Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 213, 21. 7. 1982, s. 8), naposledy pozměněná: – 393 L 0074: směrnicí Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22. 9. 1993, s. 23). Ustanovení čl. 13 odst. 2. 34. 385 L 0358: Směrnice Rady 85/358/EHS ze dne 16. července 1985, kterou se doplňuje směrnice 81/602/EHS o zákazu určitých látek s hormonálními účinky a látek s tyreostatickými účinky (Úř. věst. L 191, 23. 7. 1985, s. 46), naposledy pozměněná: – 388 L 0146: směrnicí Rady 88/146/EHS ze dne 7. března 1988 (Úř. věst. L 70, 16. 3. 1988, s. 16). Ustanovení čl. 10 odst. 2. 35. 388 L 0146: Směrnice Rady 88/146/EHS ze dne 7. března 1988 o zákazu používání některých látek s hormonálním účinkem při chovu zvířat (Úř. věst. L 70, 16. 3. 1988, s. 16). Ustanovení čl. 8 odst. 2. 36. 393 L 0023: Směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1992 o statistických zjišťováních chovu prasat (Úř. věst. L 149, 21. 6. 1993, s. 1). Ustanovení čl. 17 odst. 2. 37. 393 L 0024: Směrnice Rady 94/23/EHS ze dne 1. června 1992 o statistických zjišťováních chovu skotu (Úř. věst. L 149, 21. 6. 1993, s. 5). Ustanovení čl. 17 odst. 2. 38. 393 L 0025: Směrnice Rady 93/25/EHS ze dne 1. června 1992 o statistických zjišťováních chovu ovcí a koz (Úř. věst. L 149, 21. 6. 1993, s. 10). Ustanovení čl. 20 odst. 2. 39. 374 R 1728: Nařízení Rady (EHS) č. 1728/74 ze dne 27. června 1974 o koordinaci zemědělského výzkumu (Úř. věst. L 182, 5. 7. 1974, s. 1), naposledy pozměněné: – 385 R 3768: nařízením Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 362, 31. 12. 1985, s. 8). Ustanovení čl. 8 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 40. 364 L 0432: Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29. 7. 1964, s. 1977/64), naposledy pozměněná: – 392 L 0102: směrnicí Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 (Úř. věst. L 355, 5. 12. 1992, s. 32). Ustanovení čl. 12 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 41. 366 L 0400: Směrnice Rady 66/400/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh (Úř. věst. 125, 11. 7. 1966, s. 2290/66), naposledy pozměněná: – 390 L 0654: směrnicí Rady 90/654/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 48). Ustanovení čl. 21 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 42. 366 L 0401: Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. 125, 11. 7. 1966, s. 2298/66), naposledy pozměněná: – 392 L 0019: směrnicí Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992 (Úř. věst. L 104, 22. 4. 1992, s. 61). Ustanovení čl. 21 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 43. 366 L 0402: Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Úř. věst. 125, 11. 7. 1966, s. 2309/66), naposledy pozměněná: – 393 L 0002: směrnicí Komise 93/2/EHS ze dne 28. ledna 1993 (Úř. věst. L 54, 5. 3. 1993, s. 20). Ustanovení čl. 21 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 44. 366 L 0403: Směrnice Rady 66/403/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění sadby brambor na trh (Úř. věst. 125, 11. 7. 1966, s. 2320/66), naposledy pozměněná: – 393 L 0108: směrnicí Komise 93/108/ES ze dne 3. prosince 1993 (Úř. věst. L 319, 21. 12. 1993, s. 39). Ustanovení čl. 19 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 45. 366 L 0404: Směrnice Rady 66/404/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu lesních dřevin (Úř. věst. 125, 11. 7. 1966, s. 2326/66), naposledy pozměněná: – 391 D 0044: rozhodnutím Komise 91/44/EHS ze dne 16. ledna 1991 (Úř. věst. L 23, 29. 1. 1991, s. 32). Ustanovení čl. 17 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 46. 368 L 0193: Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (Úř. věst. L 93, 17. 4. 1968, s. 15), naposledy pozměněná: – 390 L 0654: směrnicí Rady 90/654/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 48). Ustanovení čl. 17 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 47. 369 L 0208: Směrnice Rady 69/208/EHS ze dne 30. června 1968 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 169, 10. 7. 1969, s. 3), naposledy pozměněná: – 392 L 0107: směrnicí Komise 92/107/EHS ze dne 11. prosince 1992 (Úř. věst. L 16, 25. 1. 1993, s. 1). Ustanovení čl. 20 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 48. 370 L 0457: Směrnice Rady 70/457/EHS ze dne 29. září 1970 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 225, 12. 10. 1970, s. 1), naposledy pozměněná: – 390 L 0654: směrnicí Rady 90/654/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 48). Ustanovení čl. 23 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 49. 370 L 0458: Směrnice Rady 70/458/EHS ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 225, 12. 10. 1970, s. 7), naposledy pozměněná: – 390 L 0654: směrnicí Rady 90/654/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 48). Ustanovení čl. 40 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 50. 370 L 0524: Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14. 12. 1970, s. 1), naposledy pozměněná: – 393 L 0114: směrnicí Rady 93/114/ES ze dne 14. prosince 1993 (Úř. věst. L 334, 31. 12. 1993, s. 24). Ustanovení čl. 23 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 51. 371 L 0161: Směrnice Rady 71/161/EHS ze dne 30. března 1971 o normách vnější jakosti reprodukčního materiálu lesních dřevin uváděného na trh v rámci Společenství (Úř. věst. L 87, 17. 4. 1971, s. 14), naposledy pozměněná: – 390 L 0654: směrnicí Rady 90/654/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 48). Ustanovení čl. 18 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 52. 372 L 0461: Směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství (Úř. věst. L 302, 31. 12. 1972, s. 24), naposledy pozměněná: – 392 L 0118: směrnicí Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1992, s. 49). Ustanovení čl. 9 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 53. 372 L 0462: Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 31. 12. 1972, s. 28), naposledy pozměněná: – 392 R 1601: nařízením Rady (EHS) č. 1601/92 ze dne 15. června 1992 (Úř. věst. L 173, 27. 6. 1992, s. 13). Ustanovení čl. 29 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 54. 374 L 0063: Směrnice Rady 74/63/EHS ze dne 17. prosince 1973 o nežádoucích látkách a produktech ve výživě zvířat (Úř. věst. L 38, 11. 2. 1974, s. 31), naposledy pozměněná: – 393 L 0074: směrnicí Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22. 9. 1993, s. 23). Ustanovení čl. 9 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 55. 376 L 0895: Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (Úř. věst. L 340, 9. 12. 1976, s. 26), naposledy pozměněná: – 393 L 0058: směrnicí Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23. 8. 1993, s. 6). Ustanovení čl. 7 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 56. 377 L 0093: Směrnice Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 20), naposledy pozměněná: – 393 L 0110: směrnicí Komise 93/110/EHS ze dne 9. prosince 1993 (Úř. věst. L 303, 10. 12. 1993, s. 19). a) Ustanovení čl. 16 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. b) Ustanovení čl. 16a odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 57. 377 L 0096: Směrnice Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí (Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 67), naposledy pozměněná: – 389 L 0321: směrnicí Komise 89/321/EHS ze dne 27. dubna 1989 (Úř. věst. L 133, 17. 5. 1989, s. 33). Ustanovení čl. 9 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 58. 377 L 0101: Směrnice Rady 77/101/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o uvádění krmných surovin na trh (Úř. věst. L 32, 3. 2. 1977, s. 1), naposledy pozměněná: – 390 L 0654: směrnicí Rady 90/654/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 48). Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 59. 377 L 0391: Směrnice Rady 77/391/EHS ze dne 17. května 1977, kterou se zavádějí opatření Společenství pro eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu (Úř. věst. L 145, 13. 6. 1977, s. 44), naposledy pozměněná: – 385 R 3768: nařízením Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 362, 31. 12. 1985, s. 8), Ustanovení čl. 11 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 60. 377 L 0504: Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu (Úř. věst. L 206, 12. 8. 1977, s. 8), naposledy pozměněná: – 391 L 0174: směrnicí Rady 91/174/EHS ze dne 25. března 1991 (Úř. věst. L 85, 5. 4. 1991, s. 37). Ustanovení čl. 8 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 61. 379 L 0117: Směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky (Úř. věst. L 33, 8. 2. 1979, s. 36), naposledy pozměněná: – 391 L 0188: směrnicí Komise 91/188/EHS ze dne 19. března 1991 (Úř. věst. L 92, 13. 4. 1991, s. 42). Ustanovení čl. 8 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 62. 379 L 0373: Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh (Úř. věst. L 86, 6. 4. 1979, s. 30), naposledy pozměněná: – 393 L 0074: směrnicí Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22. 9. 1993, s. 23). Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 63. 380 L 0215: Směrnice Rady 80/215/EHS ze dne 22. ledna 1980 o veterinárních otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství (Úř. věst. L 47, 21. 2. 1980, s. 4), naposledy pozměněná: – 391 L 0687: směrnicí Rady 91/687/EHS ze dne 11. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 16). Ustanovení čl. 8 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 64. 380 L 0217: Směrnice Rady 80/217/EHS ze dne 22. ledna 1980, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat (Úř. věst. L 47, 21. 2. 1980, s. 11), naposledy pozměněná: – 393 D 0384: rozhodnutím Rady 93/384/EHS ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 166, 8. 7. 1993, s. 34). Ustanovení čl. 16 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 65. 380 L 1095: Směrnice Rady 80/1095/EHS ze dne 11. listopadu 1980 o stanovení podmínek pro učinění území Společenství prostým klasického moru prasat a pro udržení tohoto území prostým klasického moru prasat (Úř. věst. L 325, 1. 12. 1980, s. 1), naposledy pozměněná: – 391 D 0686: rozhodnutím Rady 91/686/EHS ze dne 11. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 15). Ustanovení čl. 9 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 66. 382 L 0894: Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení nákaz zvířat ve Společenství (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1982, s. 58), naposledy pozměněná: – 392 D 0450: rozhodnutím Komise 92/450/EHS ze dne 30. července 1992 (Úř. věst. L 248, 28. 8. 1992, s. 77). Ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 67. 385 L 0511: Směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky (Úř. věst. L 315, 26. 11. 1985, s. 11), naposledy pozměněná: – 392 L 0380: směrnicí Komise 92/380/EHS ze dne 2. července 1992 (Úř. věst. L 198, 17. 7. 1992, s. 54). Ustanovení čl. 17 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 68. 386 L 0362: Směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (Úř. věst. L 221, 7. 8. 1986, s. 37), naposledy pozměněná: – 393 L 0057: směrnicí Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23. 8. 1993, s. 1). Ustanovení čl. 12 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 69. 386 L 0363: Směrnice Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (Úř. věst. L 221, 7. 8. 1986, s. 43), ve znění: – 393 L 0057: směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23. 8. 1993, s. 1). Ustanovení čl. 12 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 70. 386 L 0469: Směrnice Rady 86/469/EHS ze dne 16. září 1986 o vyšetřování zvířat a čerstvého masa na přítomnost reziduí (Úř. věst. L 275, 26. 9. 1986, s. 36), naposledy pozměněná: – 389 D 0187: rozhodnutím Rady 89/187/EHS ze dne 6. března 1989 (Úř. věst. L 66, 10. 3. 1989, s. 37). Ustanovení čl. 15 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 71. 388 L 0407: Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 194, 22. 7. 1988, s. 10), naposledy pozměněná: – 393 L 0060: směrnicí Rady 93/60/EHS ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 186, 28. 7. 1993, s. 28). Ustanovení čl. 19 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 72. 388 L 0661: Směrnice Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata (Úř. věst. L 382, 31. 12. 1988, s. 36). Ustanovení čl. 11 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 73. 390 L 0429: Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18. 8. 1990, s. 62). Ustanovení čl. 18 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 74. 390 L 0667: Směrnice Rady 90/667/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o veterinárních pravidlech pro zneškodňování a zpracování živočišného odpadu, jeho uvádění na trh a pro ochranu před patogenními původci v krmivech živočišného původu, též z ryb, a o změně směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 363, 27. 12. 1990, s. 51), naposledy pozměněná: – 392 L 0118: směrnicí Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1992, s. 49). Ustanovení čl. 19 odst. 2 a 3; dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 75. 392 L 0117: Směrnice Rady 92/117/EHS ze dne 17. prosince o opatřeních na ochranu proti některým zoonózám a některým původcům zoonóz u zvířat a výrobků živočišného původu, jimiž se má předcházet ohniskům nákaz z potravin a intoxikacím z potravin (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 38). Ustanovení čl. 16 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 76. 392 L 0119: Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1993, s. 69). Ustanovení čl. 26 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 77. 380 D 1096: Rozhodnutí Rady 80/1096/EHS ze dne 11. listopadu 1980, kterým se zavádějí finanční opatření Společenství k eradikaci klasického moru prasat (Úř. věst. L 325, 1. 12. 1980, s. 5), naposledy pozměněné: – 391 D 0686: rozhodnutím Rady 91/686/EHS ze dne 11. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 15). Ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 78. 380 D 1097: Rozhodnutí Rady 80/1097/EHS ze dne 11. listopadu 1980 o finanční pomoci Společenství pro eradikaci afrického moru prasat na Sardinii (Úř. věst. L 325, 1. 12. 1980, s. 8), naposledy pozměněné: – 385 R 3768: nařízením Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20. prosince 1985 (Úř. věst. L 362, 31. 12. 1985, s. 8), Ustanovení čl. 8 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 79. 392 D 0438: Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift), o změně směrnic 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 88/192/EHS (Úř. věst. L 234, 25. 8. 1992, s. 27). Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. B. V následujících právních předpisech a článcích se uvedená ustanovení nahrazují tímto: "2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu do dvou dnů. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje." 1. 382 L 0471: Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 213, 21. 7. 1982, s. 8), naposledy pozměněná: – 393 L 0074: směrnicí Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22. 9. 1993, s. 23). Ustanovení čl. 14 odst. 2. 2. 385 L 0358: Směrnice Rady 85/358/EHS ze dne 16. července 1985, kterou se doplňuje směrnice 81/602/EHS o zákazu určitých látek s hormonálními účinky a látek s tyreostatickými účinky (Úř. věst. L 191, 23. 7. 1985, s. 46), naposledy pozměněná: – 389 D 0358: rozhodnutím Komise 89/358/EHS ze dne 23. května 1989 (Úř. věst. L 151, 3. 6. 1989, s. 39). Ustanovení čl. 11 odst. 2. 3. 364 L 0432: Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29. 7. 1964, s. 1977/64), naposledy pozměněná: – 392 L 0102: směrnicí Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 (Úř. věst. L 355, 5. 12. 1992, s. 32). Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 4. 370 L 0524: Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14. 12. 1970, s. 1), naposledy pozměněná: – 393 L 0114: směrnicí Rady 93/114/ES ze dne 14. prosince 1993 (Úř. věst. L 334, 31. 12. 1993, s. 24). Ustanovení čl. 24 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 5. 372 L 0462: Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 31. 12. 1972, s. 28), naposledy pozměněná: – 392 R 1601: nařízením Rady (EHS) č. 1601/92 ze dne 15. června 1992 (Úř. věst. L 173, 27. 6. 1992, s. 13). Ustanovení čl. 30 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 6. 374 L 0063: Směrnice Rady 74/63/EHS ze dne 17. prosince 1973 o nežádoucích látkách a produktech ve výživě zvířat (Úř. věst. L 38, 11. 2. 1974, s. 31), naposledy pozměněná: – 393 L 0074: směrnicí Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22. 9. 1993, s. 23). Ustanovení čl. 10 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 7. 376 L 0895: Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (Úř. věst. L 340, 9. 12. 1976, s. 26), naposledy pozměněná: – 393 L 0058: směrnicí Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23. 8. 1993, s. 6). Ustanovení čl. 8 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 8. 377 L 0093: Směrnice Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 26, 31. 1. 1977, s. 20), naposledy pozměněná: – 393 L 0110: směrnicí Komise 93/110/ES ze dne 9. prosince 1993 (Úř. věst. L 303, 10. 12. 1993, s. 19). Ustanovení čl. 17 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 9. 380 L 0217: Směrnice Rady 80/217/EHS ze dne 22. ledna 1980, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat (Úř. věst. L 47, 21. 2. 1980, s. 11), naposledy pozměněná: – 393 D 0384: rozhodnutím Rady 93/384/EHS ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 166, 8. 7. 1993, s. 34). Ustanovení čl. 16a odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 10. 385 L 0511: Směrnice Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky (Úř. věst. L 315, 26. 11. 1985, s. 11), naposledy pozměněná: – 392 L 0380: směrnicí Komise 92/380/EHS ze dne 2. července 1992 (Úř. věst. L 198, 17. 7. 1992, s. 54). Ustanovení čl. 16 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 11. 386 L 0362: Směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (Úř. věst. L 221, 7. 8. 1986, s. 37), naposledy pozměněná: – 393 L 0057: směrnicí Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23. 8. 1993, s. 1). Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 12. 386 L 0363: Směrnice Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (Úř. věst. L 221, 7. 8. 1986, s. 43), ve znění: – 393 L 0057: směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993 (Úř. věst. L 211, 23. 8. 1993, s. 1). Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 13. 386 L 0469: Směrnice Rady 86/469/EHS ze dne 16. září 1986 o vyšetřování zvířat a čerstvého masa na přítomnost reziduí (Úř. věst. L 275, 26. 9. 1986, s. 36), naposledy pozměněná: – 389 D 0187: rozhodnutím Rady 89/187/EHS ze dne 6. března 1989 (Úř. věst. L 66, 10. 3. 1989, s. 37). Ustanovení čl. 14 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 14. 388 L 0407: Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 194, 22. 7. 1988, s. 10), naposledy pozměněná: – 393 L 0060: směrnicí Rady 93/60/EHS ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 186, 28. 7. 1993, s. 28). Ustanovení čl. 18 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 15. 390 L 0429: Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18. 8. 1990, s. 62). Ustanovení čl. 19 odst. 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 16. 390 L 0667: Směrnice Rady 90/667/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o veterinárních pravidlech pro zneškodňování a zpracování živočišného odpadu, jeho uvádění na trh a pro ochranu před patogenními původci v krmivech živočišného původu, též z ryb, a o změně směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 363, 27. 12. 1990, s. 51), naposledy pozměněná: – 392 L 0118: směrnicí Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 62, 15. 3. 1992, s. 49). Ustanovení čl. 18 odst. 2 a 3; dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 221 XIII/CS 133
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti