Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Annex II
Název :Technické adaptace - 2. VOLNÝ POHYB OSOB
Jazyk :Anglicky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: AA2003/ACT/Annex II/en 678 2. 31972 R 0574: Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self employed persons and to members of their families moving within the Community (OJ L 74, 27.3.1972, p. 1), as amended and last updated by: - 31997 R 0118: Council Regulation (EC) No 118/97 of 2.12.1996 (OJ L 28, 30.1.1997, p. 1), and subsequently amended by: - 31997 R 1290: Council Regulation (EC) No 1290/97 of 27.6.1997 (OJ L 176, 4.7.1997, p. 1), - 31998 R 1223: Council Regulation (EC) No 1223/98 of 4.6.1998 (OJ L 168, 13.6.1998, p. 1), - 31998 R 1606: Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29.6.1998 (OJ L 209, 25.7.1998, p. 1), - 31999 R 0307: Council Regulation (EC) No 307/1999 of 8.2.1999 (OJ L 38, 12.2.1999, p. 1), - 31999 R 1399: Council Regulation (EC) No 1399/1999 of 29.4.1999 (OJ L 164, 30.6.1999, p. 1), - 32001 R 0089: Commission Regulation (EC) No 89/2001 of 17.1.2001 (OJ L 14, 18.1.2001, p. 16), – 2001 R 1386: Regulation (EC) No 1386/2001 of the European Parliament and of the Council of 5.6.2001 (OJ L 187, 10.7.2001, p. 1) - 32002 R 0410: Commission Regulation (EC) No 410/2002 of 27.2.2002 (OJ L 62, 5.3.2002, p. 17). (a) Annex 1 "Competent authorities (Article 1(1) of the Regulation, and Articles 4(1) and 122 of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) after the last entry under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs), Praha. 2. Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health), Praha. 3. Ministerstvo obrany (Ministry of Defence), Praha. 4. Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior), Praha. 5. Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice), Praha. 6. Ministerstvo financí (Ministry of Finance), Praha."; (ii) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (iii) after the entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs), Tallinn."; (iv) after the last entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS 1. Őđďőńăüň Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Ěinister of Labour and Social Insurance), Ëĺőęůóßá. 2. Őđďőńăüň Őăĺßáň (Minister of Health), Ëĺőęůóßá. L. LATVIA Labklâjîbas ministrija (Ministry of Welfare), Rîga. M. LITHUANIA 1. Socialinës apsaugos ir darbo ministras (Minister of Social Security and Labour), Vilnius. 2. Sveikatos apsaugos ministras (Minister of Health), Vilnius."; (v) after the last entry under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY 1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministry of Health, Social and Family Affairs), Budapest. 2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Employment and Labour), Budapest. 3. Pénzügyminisztérium (Ministry of Finance), Budapest. P. MALTA 1. Ministru għall-Politika Soċjali (Minister for Social Policy), Valletta. 2. Ministru tas-Saħħa (Minister for Health), Valletta."; (vi) after the last entry under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND 1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Minister of the Economy, Labour and Social Policy),Warszawa. 2. Minister Zdrowia (Minister of Health), Warszawa."; (vii) after the last entry under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA 1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs), Ljubljana. 2. Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health), Ljubljana. V. SLOVAKIA 1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic), Bratislava. 2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministry of Health of the Slovak Republic), Bratislava."; (b) Annex 2 "Competent institutions (Article 1(o) of the Regulation and Article 4(2) of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) after the last entry under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC 1. Sickness and maternity: (a) Benefits in kind: the health insurance company at which the person is insured; (b) (b) Benefits in cash: (i) in general: Česká správa sociálního zabezpečení (the Czech Social Security Administration), Praha and its regional units; (ii) for members of the armed forces: – professional soldiers: Social Security Agency of the Ministry of Defence; – members of the police: Social Security Agency of the Ministry of the Interior; – members of the prison service: Social Security Agency of the Ministry of Justice; – members of the customs administration: Social Security Agency of the Ministry of Finance. 2. Invalidity, old-age and death (pensions): (a) in general: Česká správa sociálního zabezpečení (the Czech Social Security Administration), Praha; (b) for members of the armed forces: – professional soldiers: Social Security Agency of the Ministry of Defence; – members of the police: Social Security Agency of the Ministry of the Interior; – members of the prison service: Social Security Agency of the Ministry of Justice; – members of the customs administration: Social Security Agency of the Ministry of Finance. 3. Accidents at work and occupational diseases: (a) Benefits in kind: the health insurance company at which the person is insured; (b) Benefits in cash: (i) in general: – compensation for accidents at work and occupational diseases: the employer or the insurer acting in his stead: Česká pojišťovna a.s. (the Czech Insurance Company, Inc.); Kooperativa pojišťovna, a.s. (the Kooperativa Insurance Company, Inc.); – pensions: Česká správa sociálního zabezpečení (the Czech Social Security Administration), Praha; – short-term benefits: Česká správa sociálního zabezpečení (the Czech Social Security Administration), Praha and its regional units. (ii) for members of the armed forces: – professional soldiers: Social Security Agency of the Ministry of Defence, Praha; – members of the police: Social Security Agency of the Ministry of the Interior, Praha; – members of the prison service: Social Security Agency of the Ministry of Justice, Praha; – members of the customs administration: Social Security Agency of the Ministry of Finance, Praha. 4. Death grants: Designated municipal authorities in accordance with a person's residence (stay). 5. Unemployment benefits: Employment Offices in accordance with a person's residence (stay). 6. Family benefits: Designated municipal authorities in accordance with a person's residence (stay)."; (ii) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (iii) after the last entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA 1. Sickness and maternity: Eesti Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund), Tallinn. 2. Invalidity, old-age, survivors' pensions: Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board), Tallinn. 3. Accidents at work and occupational diseases: (a) compensation paid under the Civil Code: employers; (b) pensions: Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board), Tallinn. 4. Death grants: Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board), Tallinn. 5. Unemployment: Tööturuamet (Labour Market Board), Tallinn. 6. Family benefits: Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board), Tallinn. 7. Matters relating to the payment of social security contributions (social tax): Maksuamet (Tax Board), Tallinn."; (iv) after the last entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS 1. Benefits in kind: Őđďőńăĺßď Őăĺßáň (Ministry of Health), Ëĺőęůóßá. 2. Cash Benefits: TěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Department of Social Insurance, Ministry of Labour and Social Insurance), Ëĺőęůóßá. L. LATVIA The competence of the institutions shall be governed by the provisions of Latvian legislation, unless specified otherwise hereinafter. 1. For all contingencies, except health care in kind: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (State Social Insurance Agency), Rîga. 2. Health care in kind: Valsts obligâtâs veselîbas apdrođinâđanas aěentűra (State Compulsory Health Insurance Agency), Rîga. M. LITHUANIA 1. Sickness and maternity: (a) sickness: (i) benefits in kind: Valstybinë ligoniř kasa (State Patient Fund), Vilnius; (ii) cash benefits: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board); (b) maternity: (i) benefits in kind: Valstybinë ligoniř kasa (State Patient Fund), Vilnius; (ii) cash benefits: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 2. Invalidity: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 3. Old-age, death (pensions): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 4. Accidents at work, occupational diseases: (a) benefits in kind: Valstybinë ligoniř kasa (State Patient Fund), Vilnius; (b) cash benefits: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 5. Death grant: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (Municipal Social Assistance Departments). 6. Unemployment: Respublikinë darbo birţa (National Labour Exchange), Vilnius. 7. Family benefits: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (Municipal Social Assistance Departments)."; (v) after the last entry under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY 1. Sickness and maternity: benefits in kind and cash benefits: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. 2. Invalidity: (a) benefits in kind: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; (b) cash benefits: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. 3. Old-age, death (pensions): (a) old-age pension – social insurance pillar: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest; (b) old-age pension – private pillar: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (State Financial Supervisory Authority), Budapest; (c) survivors' pensions: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest; (d) non-contributory old-age allowance: Illetékes helyi önkormányzat (competent local government). 4. Accidents at work, occupational diseases: (a) benefits in kind: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; (b) cash benefits – accidents at work: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; (c) other cash benefits: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. 5. Unemployment: cash benefits: Foglalkoztatási Hivatal (Employment Office), Budapest. 6. Family: cash benefits: – Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Family support pay-office, if such office exists at the employer); – Államháztartási Hivatal (Public Finances Office); – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund). P. MALTA 1. Cash benefits: Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali (Department of Social Security), Valletta. 2. Benefits in kind: Diviżjoni tas-Saħħa (Health Division), Valletta."; (vi) after the last entry under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND 1. Sickness and maternity: (a) benefits in kind: kasa chorych (the sickness fund) with which the person is insured; (b) cash benefits: (i) employers responsible for payment of benefits; (ii) field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the official seat of the insured's employer or of the self-employed person during the period of insurance, and field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay of the insured person, after the expiry of the insurance; (iii) regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the farmer's place of insurance. 2. Invalidity, old-age and death (pensions): (a) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers:organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; (c) for professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of National Defence; (d) for Police officers, National Fire Brigades officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; (e) for Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Justice; (f) for judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice. 3. Accidents at work and occupational diseases: (a) benefits in kind: kasa chorych (the sickness fund) with which the person is insured; (b) cash benefits: (i) in case of sickness: – employers responsible for payment of benefits; – field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the official seat of the insured's employer or of the self-employed person during the period of insurance, and field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay of insured person, after the expiry of the insurance; – regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the farmer's place of insurance; (ii) disability or death of main wage earner: – for employed and self-employed persons (with the exception of self-employed farmers) and for unemployed graduates referred for training or internship: organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – for professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of National Defence; – for Police officers, National Fire Brigades officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; – for Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Justice; – for judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice. 4. Funeral grants: (a) for employed and self-employed persons (with the exception of self-employed farmers) and for the unemployed entitled to unemployment benefit: field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence; (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the farmer's place of insurance; (c) for professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of National Defence; (d) for Police officers, National Fire Brigades officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; (e) for Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Justice; (f) for judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice; (g) for pensioners: – organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – specialised entities of the Ministry of National Defence (former professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration (former Police officers, former National Fire Brigades officers, former Border Guard officers, former State Protection Office, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and former Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities of the Ministry of Justice (former Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities of the Ministry of Justice (former judges and prosecutors); (h) for persons receiving pre-retirement benefits and allowances:wojewódzkie urzędy pracy (voivodeship labour offices) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay. 5. Unemployment: (a) benefits in kind:kasa chorych (the sickness fund) with which the person is insured; (b) cash benefits:wojewódzkie urzędy pracy (voivodeship labour offices) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay. 6. Family benefits: (a) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: –employers responsible for payment of benefits; –field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the official seat of the insured's employer or of the self-employed person; (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the farmer's place of insurance; (c) for pensioners: – organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – specialised entities of the Ministry of National Defence (former professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration (former Police officers, former National Fire Brigades officers, former Border Guard officers, former State Protection Office, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and former Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999); specialised entities of the Ministry of Justice (former Prison Guard officers, excluding those who entered services after 1 January 1999); – specialised entities of the Ministry of Justice (former judges and prosecutors); (d) for unemployed persons:wojewódzkie urzędy pracy (voivodeship labour offices) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay; (e) for other categories of persons: – ośrodki pomocy społecznej (social assistance centres) in the commune of residence; – powiatowe centra pomocy rodzinie (district family assistance centres) with territorial jurisdiction over the place of residence; (vii) after the last entry under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA 1. Cash Benefits: (a) Sickness and death grants: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Health Insurance Institute of Slovenia); (b) Old-age, invalidity and death: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia); (c) Unemployment: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Employment Service of Slovenia); (d) Family and maternity benefits: Center za socialno delo – centralna enota Bežigrad (Center for Social Work – Central Unit Bežigrad). 2. Benefits in kind: Sickness and maternity: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Health Insurance Institute of Slovenia). V. SLOVAKIA 1. Sickness and maternity: A. Benefits in cash: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary organisations of the troops of the Ministry of Interior within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (d) for members of the Police Force: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary and contributory organisations of the Police Force within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (e) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (f) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (g) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava; (h) for customs officers: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Customs Directorate of the Slovak Republic), Bratislava. B. Benefits in kind: health insurance companies. 2. Invalidity: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for members of the Police Force and for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of Interior of the Slovak Republic), Bratislava; (d) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (e) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (f) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava; (g) for customs officers: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Customs Directorate of the Slovak Republic), Bratislava. 3. Old-age benefits: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for members of the Police Force and for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of Interior of the Slovak Republic), Bratislava; (d) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (e) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (f) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava; (g) for customs officers: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Customs Directorate of the Slovak Republic), Bratislava. 4. Survivors' benefits: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary organisations of the troops of the Ministry of Interior within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (d) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (e) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (f) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava; (g) for customs officers: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Customs Directorate of the Slovak Republic), Bratislava. 5. Accidents at work and occupational diseases: A. Benefits in cash: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary organisations of the troops of the Ministry of Interior within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (d) for members of the Police Force: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary and contributory organisations of the Police Force within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (e) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (f) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (g) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava. B. Benefits in kind: health insurance companies. 6. Death grants: (a) funeral allowance in general: District Offices; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for members of the Police Force and professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary and contributory organisations within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic). 7. Unemployment: Národný úrad práce (National Labour Office), Bratislava. 8. Family benefits: (a) for employees: employers; (b) for self-employed and retired persons: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (c) for other persons: District Offices."; (c) Annex 3 "Institutions of the place of residence and institutions of the place of stay (Article 1(p) of the Regulation and Article 4(3) of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) after the last entry under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC 1. Benefits in kind: the health insurance company (according to choice). 2. Benefits in cash: (a) for sickness and maternity: Česká správa sociálního zabezpečení (the Czech Social Security Administration), Praha and its regional units; (b) for invalidity, old-age, death (pensions): Česká správa sociálního zabezpečení (the Czech Social Security Administration), Praha and its regional units; (c) for accidents at work and occupational diseases: Česká správa sociálního zabezpečení (the Czech Social Security Administration), Praha and its regional units; (d) for unemployment: Employment Offices in accordance with a person's residence (stay); (e) family and other benefits: Designated municipal authorities in accordance with a person's residence (stay)."; (ii) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (iii) after the last entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA 1. Sickness and maternity: Eesti Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund); 2. Invalidity, old-age and survivors' pensions, death grants and family benefits: Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board); 3. Unemployment: the local employment office."; (iv) after the last entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS 1. Benefits in kind: Őđďőńăĺßď Őăĺßáň, (Ministry of Health), Ëĺőęůóßá. 2. Cash Benefits: TěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, (Department of Social Insurance, Ministry of Labour and Social Insurance), Ëĺőęůóßá. L. LATVIA 1. For all contingencies, except health care in kind: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (State Social Insurance Agency), Rîga. 2. Health care in kind: Valsts obligâtâs veselîbas apdrođinâđanas aěentűra (State Compulsory Health Insurance Agency), Rîga. M. LITHUANIA 1. Sickness and maternity: (a) sickness: (i) benefits in kind: Teritorinës ligoniř kasos (Territorial Patient Funds); (ii) cash benefits: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board); (b) maternity: (i) benefits in kind: Teritorinës ligoniř kasos (Territorial Patient Funds); (ii) cash benefits: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 2. Invalidity: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 3. Old-age, death (pensions): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 4. Accidents at work and occupational diseases: (a) benefits in kind: Teritorinës ligoniř kasos (Territorial Patient Funds); (b) cash benefits: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 5. Death grant: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (Municipal Social Assistance Departments). 6. Unemployment: Respublikinë darbo birţa (National Labour Exchange), Vilnius. 7. Family benefits: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (Municipal Social Assistance Departments)."; (v) after the last entry under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY I. INSTITUTIONS OF THE PLACE OF RESIDENCE 1. Sickness and maternity: Benefits in kind and cash benefits: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (County Office of the National Health Insurance Fund). 2. Invalidity: (a) Benefits in kind: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (County Office of the National Health Insurance Fund); (b) Cash benefits: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance). 3. Old-age, death (pensions): (a) old-age pension – social insurance pillar: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance); (b) old-age pension – private pillar: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (State Financial Supervisory Authority), Budapest; (c) survivors' pensions: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance); (d) non-contributory old-age allowance: Illetékes helyi önkormányzat (competent local government). 4. Accidents at work and occupational diseases: (a) Benefits in kind: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (County Office of the National Health Insurance Fund); (b) Cash benefits – accidents at work: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; (c) Other cash benefits: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance). 5. Unemployment: Cash benefits: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (County Office of the Employment Office). 6. Family: Cash benefits: – Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Family support pay-office, if such office exists at the employer); – Területi Államháztartás – i Hivatal (Regional Public Finances Office); – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. II. INSTITUTIONS OF THE PLACE OF STAY 1. Sickness and maternity: Benefits in kind and cash benefits: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (County Office of the National Health Insurance Fund). 2. Invalidity: (a) Benefits in kind: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (County Office of the National Health Insurance Fund); (b) Cash benefits: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance). 3. Old-age, death (pensions): (a) old-age pension – social insurance pillar: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance); (b) old-age pension – private pillar: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (State Financial Supervisory Authority), Budapest; (c) survivors' pensions: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance); (d) non-contributory old-age allowance: Illetékes helyi önkormányzat (competent local government). 4. Accidents at work and occupational diseases: (a) Benefits in kind: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (County Office of the National Health Insurance Fund); (b) Cash benefits – accident sick pay: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; (c) Other cash benefits: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance). 5. Unemployment: Cash benefits: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (County Office of the Employment Office). 6. Family benefits: Cash benefits: – Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Family support pay-office, if such office exists at the employer); – Területi Államháztartási Hivatal (Regional Public Finances Office); – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. P. MALTA 1. Cash benefits: Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali (Department of Social Security), Valletta. 2. Benefits in kind: Diviżjoni tas-Saħħa (Health Division), Valletta."; (vi) after the last entry under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND 1. Sickness and maternity: (a) benefits in kind: kasa chorych (the sickness fund) with which the person is insured or registered; (b) cash benefits: (i) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay; (ii) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay. 2. Invalidity, old-age and death (pensions): (a) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; (c) for professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of National Defence; (d) for Police officers, National Fire Brigades officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; (e) for Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Justice; (f) for judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice. 3. Accidents at work and occupational diseases: (a) benefits in kind: kasa chorych (the sickness fund) with which the person is insured or registered; (b) cash benefits: (i) in case of sickness: – field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay; – regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay; (ii) disability or death of main wage earner: – for employed and self-employed persons (with the exception of self-employed farmers) and for unemployed graduates referred for training or internship: organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – for professional soldiers, excluding those who entered service after1 January 1999: specialised entities of the Ministry of National Defence; – for Police officers, National Fire Brigades officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; – for Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Justice; – for judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice. 4. Funeral grants: (a) for employed and self-employed persons (with the exception of self-employed farmers) and for unemployed persons entitled to unemployment benefit: field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence; (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the farmers' place of insurance; (c) for professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of National Defence; (d) for Police officers, National Fire Brigades officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; (e) for Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Justice; (f) for judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice; (g) for pensioners: – organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – specialised entities of the Ministry of National Defence (former professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration (former Police officers, former National Fire Brigades officers, former Border Guard officers, former State Protection Office, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and former Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities of the Ministry of Justice (former Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities within the Ministry of Justice (former judges and prosecutors); (h) for persons receiving pre-retirement benefits and allowances: wojewódzkie urzędy pracy (voivodeship labour offices) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay. 5. Unemployment: (a) benefits in kind:kasa chorych (the sickness fund) with which the person is insured or registered; (b) cash benefits:wojewódzkie urzędy pracy (voivodeship labour offices) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay. 6. Family benefits: (a) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay; (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay; (c) for pensioners: – organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with competent institutions of specified Member States; – specialised entities of the Ministry of National Defence (former professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration (former Police officers, former National Fire Brigades officers, former Border Guard officers, former State Protection Office, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and former Government Security Bureau officers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities of the Ministry of Justice (former Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999); – specialised entities within the Ministry of Justice (former judges and prosecutors); (d) for unemployed persons:wojewódzkie urzędy pracy (voivodeship labour offices) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay; (e) for other categories of persons: – ośrodki pomocy społecznej (social assistance centres) in the commune of residence; – powiatowe centra pomocy rodzinie (district family assistance centres) with territorial jurisdiction over the place of residence; (vii) after the last entry under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA 1. Cash Benefits: (a) Sickness and death grants: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Regional Office of the Health Insurance Institute of Slovenia); (b) Old-age, invalidity and death: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia), Ljubljana; (c) Unemployment: Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Regional Office of the Employment Service of Slovenia); (d) Family and maternity benefits: Center za socialno delo – centralna enota Bežigrad (Center for Social Work – Central Unit Bežigrad). 2. Benefits in kind: Sickness and maternity: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Regional Office of the Health Insurance Institute of Slovenia). V. SLOVAKIA 1. Sickness and maternity: A. Benefits in cash: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary organisations of the troops of the Ministry of Interior within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (d) for members of the Police Force: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary and contributory organisations of the Police Force within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (e) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (f) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (g) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava; (h) for customs officers: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Customs Directorate of the Slovak Republic), Bratislava. B. Benefits in kind: health insurance companies. 2. Invalidity: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for members of the Police Force and for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of Interior of the Slovak Republic), Bratislava; (d) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (e) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (f) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava; (g) for customs officers: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Customs Directorate of the Slovak Republic), Bratislava. 3. Old-age benefits: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for members of the Police Force and for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of Interior of the Slovak Republic), Bratislava; (d) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (e) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (f) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava; (g) for customs officers: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Customs Directorate of the Slovak Republic), Bratislava. 4. Survivors' benefits: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary organisations of the troops of the Ministry of Interior within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (d) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (e) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (f) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava; (g) for customs officers: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Customs Directorate of the Slovak Republic), Bratislava. 5. Accidents at work and occupational diseases: A. Benefits in cash: (a) in general: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary organisations of the troops of the Ministry of Interior within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (d) for members of the Police Force: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary and contributory organisations of the Police Force within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic); (e) for members of the Railway Police: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Railway Police Directorate General), Bratislava; (f) for members of the Slovak Information Service: Slovenská informačná služba (Slovak Information Service), Bratislava; (g) for members of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directorate General of the Judiciary Guards and Prison Wardens Corps), Bratislava; (h) for customs officers: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Customs Directorate of the Slovak Republic), Bratislava. 6. Death grants: (a) funeral allowance in general: District Offices; (b) for professional soldiers of the Army of the Slovak Republic and Railway troops: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Social Security Office of the Armed Forces), Bratislava; (c) for members of the Police Force and professional soldiers of the troops of the Ministry of Interior of the Slovak Republic: Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgetary and contributory organisations within the framework of the Ministry of Interior of the Slovak Republic). 7. Unemployment: Národný úrad práce – okresné úrady práce (National Labour Office – District Labour Offices). 8. Family benefits: (a) for employees: employers; (b) for self-employed and retired persons: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (c) for other persons: District Offices."; (d) Annex 4 "Liaison bodies (Articles 3(1), 4(4) and 122 of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) after the last entry under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC 1. Benefits in kind: Centrum mezistátních úhrad (Centre of International Reimbursements), Praha. 2. Benefits in cash: (a) for sickness and maternity: Česká správa sociálního zabezpečení (the Czech Social Security Administration), Praha; (b) for disability, old-age, death (pensions): Česká správa sociálního zabezpečení (the Czech Social Security Administration), Praha; (c) for accidents at work and occupational diseases paid by the employer: Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs), Praha; (d) for unemployment: Ministerstvo práce a sociálních věcí- Správa služeb zaměstnanosti (Ministry of Labour and Social Affairs – Employment Services Administration), Praha; (e) family and other benefits: Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs), Praha."; (ii) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (iii) after the last entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA 1. Sickness and maternity: Eesti Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund). 2. Invalidity, old-age and survivors' pensions, death grants and family benefits: Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board). 3. Unemployment: Tööturuamet (Labour Market Board)."; (iv) after the last entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS 1. Benefits in kind: Őđďőńăĺßď Őăĺßáň, ÉáôńéęÝň Őđçńĺóßĺň (Ministry of Health, Medical Services), Ëĺőęůóßá. 2. Cash Benefits: ÔěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Department of Social Insurance, Ministry of Labour and Social Insurance), Ëĺőęůóßá. L. LATVIA 1. For all contingencies, except health care in kind: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (State Social Insurance Agency), Rîga. 2. Health care in kind: Valsts obligâtâs veselîbas apdrođinâđanas aěentűra (State Compulsory Health Insurance Agency), Rîga. M. LITHUANIA 1. Sickness and maternity: (a) benefits in kind: Valstybinë ligoniř kasa (State Patient Fund), Vilnius; (b) cash benefits: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 2. Invalidity, old-age, death (pensions): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 3. Accidents at work and occupational diseases: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 4. Death grant: Socialinës apsaugos ir darbo ministerija (Ministry of Social Security and Labour), Vilnius. 5. Unemployment: Respublikinë darbo birţa (National Labour Exchange), Vilnius. 6. Family benefits: Socialinës apsaugos ir darbo ministerija (Ministry of Social Security and Labour), Vilnius."; (v) after the last entry under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY 1. Sickness and maternity: Benefits in kind and cash benefits: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. 2. Invalidity: (a) Benefits in kind: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, (National Health Insurance Fund), Budapest; (b) Cash benefits: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. 3. Old-age, death (pensions): (a) old-age pension – social insurance pillar: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest; (b) old-age pension – private pillar: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (State Financial Supervisory Authority), Budapest; (c) survivors' pensions: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. 4. Accidents at work and occupational diseases: (a) benefits in kind: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; (b) cash benefits – accident sick pay: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; (c) other cash benefits: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. 5. Unemployment: cash benefits: Foglalkoztatási Hivatal (Employment Office), Budapest. 6. Family benefits: cash benefits: Államháztartási Hivatal (Public Finances Office), Budapest; – maternity benefit and maternity allowance: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. P. MALTA Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali (Department of Social Security), Valletta."; (vi) after the last entry under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND 1. Benefits in kind: – Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (the Ministry of Health – International Settlements Office), Warszawa. 2. Cash benefits: (a) for sickness, maternity, disability, old-age, death, accidents at work and occupational diseases: –Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Social Insurance Institution – ZUS-Main Headquarters), Warszawa; –Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS – Main Headquarters), Warszawa; (b) for unemployment: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of the Economy, Labour and Social Policy – MGPiPS), Warszawa; (c) family benefits and other non-contributory benefits: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of the Economy, Labour and Social Policy – MGPiPS), Warszawa."; (vii) after the entry under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA 1. Sickness and maternity: Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Health Insurance Institute of Slovenia), Ljubljana 2. Old-age, invalidity and death: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia), Ljubljana. 3. Unemployment: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Employment Service of Slovenia), Ljubljana. 4. Family and maternity benefits: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs), Ljubljana. 5. Death grants: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Health Insurance Institute of Slovenia), Ljubljana. V. SLOVAKIA 1. Benefits in cash: (a) Sickness and maternity: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) Invalidity benefits: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (c) Old-age benefits: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (d) Survivors' benefits: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (e) Accidents at work and occupational diseases: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (f) Death grants: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic), Bratislava; (g) Unemployment: Národný úrad práce (National Labour Office), Bratislava; (h) Family benefits: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic), Bratislava. 2. Benefits in kind: Všeobecná zdravotná poisťovňa (General Health Insurance Company), Bratislava."; (e) Annex 5 "Implementing provisions of bilateral conventions which remain in force (Articles 4(5), 5, 53(3), 104, 105(2), 116, 121 and 122 of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) before the entry under the heading "1. BELGIUM – DENMARK" insert: "1. BELGIUM – CZECH REPUBLIC No convention."; (ii) the numbering of the heading "BELGIUM – DENMARK" is changed from "1" to "2" and the subsequent heading is renumbered as follows: "3. BELGIUM – GERMANY"; (iii) after the last entry under the heading "3. BELGIUM – GERMANY" insert: "4. BELGIUM – ESTONIA No convention."; (iv) headings 3 to 7 are renumbered and reordered with their respective entries as follows: "5. BELGIUM – GREECE" "6. BELGIUM – SPAIN" "7. BELGIUM – FRANCE" "8. BELGIUM – IRELAND" "9. BELGIUM – ITALY"; (v) after the last entry under the heading "9. BELGIUM – ITALY" insert: "10. BELGIUM – CYPRUS No convention. 11. BELGIUM – LATVIA No convention. 12. BELGIUM – LITHUANIA No convention."; (vi) the numbering of the heading "BELGIUM – LUXEMBOURG" is changed from "8" to "13" and the following is inserted: "14. BELGIUM – HUNGARY No convention. 15. BELGIUM – MALTA No convention."; (vii) the numbering of the heading "BELGIUM – NETHERLANDS" is changed from "9" to "16" and the subsequent heading is renumbered as follows: "17. BELGIUM – AUSTRIA"; (viii) after the word "None." under the heading "17. BELGIUM – AUSTRIA" insert: "18. BELGIUM – POLAND None."; (ix) the numbering of the heading "BELGIUM – PORTUGAL" is changed from "11" to "19" and the following is inserted: "20. BELGIUM – SLOVENIA None. 21. BELGIUM – SLOVAKIA No convention."; (x) the numbering of the heading "BELGIUM – FINLAND" is changed from "12" to "22" and the subsequent headings are renumbered as follows: "23. BELGIUM – SWEDEN" "24. BELGIUM – UNITED KINGDOM"; (xi) after the last entry under the heading "24. BELGIUM – UNITED KINGDOM" insert: "25. CZECH REPUBLIC – DENMARK No convention. 26. CZECH REPUBLIC – GERMANY No convention. 27. CZECH REPUBLIC – ESTONIA No convention. 28. CZECH REPUBLIC – GREECE None. 29. CZECH REPUBLIC – SPAIN None. 30. CZECH REPUBLIC – FRANCE None. 31. CZECH REPUBLIC – IRELAND No convention. 32. CZECH REPUBLIC – ITALY No convention. 33. CZECH REPUBLIC – CYPRUS None. 34. CZECH REPUBLIC – LATVIA No convention. 35. CZECH REPUBLIC – LITHUANIA None. 36. CZECH REPUBLIC – LUXEMBOURG None. 37. CZECH REPUBLIC – HUNGARY None. 38. CZECH REPUBLIC – MALTA No convention. 39. CZECH REPUBLIC – NETHERLANDS No convention. 40. CZECH REPUBLIC – AUSTRIA None. 41. CZECH REPUBLIC – POLAND None. 42. CZECH REPUBLIC – PORTUGAL No convention. 43. CZECH REPUBLIC – SLOVENIA None. 44. CZECH REPUBLIC – SLOVAKIA None. 45. CZECH REPUBLIC – FINLAND No convention. 46. CZECH REPUBLIC – SWEDEN No convention. 47. CZECH REPUBLIC – UNITED KINGDOM None."; (xii) the numbering of the heading "DENMARK – GERMANY" is changed from "15" to "48" and the following is inserted: "49. DENMARK – ESTONIA No convention."; (xiii) headings 16 to 20 are renumbered and reordered with their respective entries as follows: "50. DENMARK – GREECE" "51. DENMARK – SPAIN" "52. DENMARK – FRANCE" "53. DENMARK – IRELAND" "54. DENMARK – ITALY"; (xiv) after the last entry under the heading "54. DENMARK – ITALY" insert: "55. DENMARK – CYPRUS No convention. 56. DENMARK – LATVIA No convention. 57. DENMARK – LITHUANIA No convention."; (xv) the numbering of the heading "DENMARK – LUXEMBOURG" is changed from "21" to "58" and the following is inserted: "59. DENMARK – HUNGARY No convention. 60. DENMARK – MALTA No convention."; (xvi) the numbering of the heading "DENMARK – NETHERLANDS" is changed from "22" to "61" and the subsequent heading is renumbered as follows: "62. DENMARK – AUSTRIA"; (xvii) after the entry under the heading "62. DENMARK – AUSTRIA" insert: "63. DENMARK – POLAND No convention."; (xviii) the numbering of the heading "DENMARK – PORTUGAL" is changed from "24" to "64" and the following is inserted: "65. DENMARK – SLOVENIA None. 66. DENMARK – SLOVAKIA No convention."; (xix) the numbering of the heading "DENMARK – FINLAND" is changed from "25" to "67" and the subsequent headings are renumbered as follows: "68. DENMARK – SWEDEN" "69. DENMARK – UNITED KINGDOM"; (xx) after the last entry under the heading "69. DENMARK – UNITED KINGDOM" insert: "70. GERMANY – ESTONIA No convention."; (xxi) headings 28 to 32 are renumbered and reordered with their respective entries as follows: "71. GERMANY – GREECE" "72. GERMANY – SPAIN" "73. GERMANY – FRANCE" "74. GERMANY – IRELAND" "75. GERMANY – ITALY"; (xxii) after the last entry under the heading "75. GERMANY – ITALY" insert: "76. GERMANY – CYPRUS No convention. 77. GERMANY – LATVIA No convention. 78. GERMANY – LITHUANIA No convention."; (xxiii) the numbering of the heading "GERMANY – LUXEMBOURG" is changed from "33" to "79" and the following is inserted: "80. GERMANY – HUNGARY None. 81. GERMANY – MALTA No convention."; (xxiv) the numbering of the heading "GERMANY – NETHERLANDS" is changed from "34" to "82" and the subsequent heading is renumbered as follows: "83. GERMANY – AUSTRIA"; (xxv) after the last entry under the heading "83. GERMANY – AUSTRIA" insert: "84. GERMANY – POLAND (a) Agreement of 11 January 1977 on the implementation of the Convention of 9 October 1975 on old-age pensions and benefits for accidents at work. (b) Article 5 of the Agreement of 19 December 1995 regarding the implementation of the Convention on social security of 8 December 1990 concerning payment of pensions by liaison institutions. (c) Article 26 of the Agreement of 24 October 1996 on waiving cost settlements of medical check-ups, observation and travel expenses of doctors and insured persons for the purpose of cash benefits in case of sickness and maternity."; (xxvi) the numbering of the heading "GERMANY – PORTUGAL" is changed from "36" to "85" and the following is inserted: "86. GERMANY – SLOVENIA None. 87. GERMANY – SLOVAKIA No convention."; (xxvii) the numbering of the heading "GERMANY – FINLAND" is changed from "37" to "88" and the subsequent headings are renumbered as follows: "89. GERMANY – SWEDEN" "90. GERMANY – UNITED KINGDOM"; (xxviii) after the last entry under the heading "90. GERMANY – UNITED KINGDOM" insert: "91. ESTONIA – GREECE No convention. 92. ESTONIA – SPAIN No convention. 93. ESTONIA – FRANCE No convention. 94. ESTONIA – IRELAND No convention. 95. ESTONIA – ITALY No convention. 96. ESTONIA – CYPRUS No convention. 97. ESTONIA – LATVIA None. 98. ESTONIA – LITHUANIA None. 99. ESTONIA – LUXEMBOURG No convention. 100. ESTONIA – HUNGARY No convention. 101. ESTONIA – MALTA No convention. 102. ESTONIA – NETHERLANDS No convention. 103. ESTONIA – AUSTRIA No convention. 104. ESTONIA – POLAND No convention. 105. ESTONIA – PORTUGAL No convention. 106. ESTONIA – SLOVENIA No convention. 107. ESTONIA – SLOVAKIA No convention. 108. ESTONIA – FINLAND None. 109. ESTONIA – SWEDEN None. 110. ESTONIA – UNITED KINGDOM No convention."; (xxix) headings 41, 51, 59 and 60 are renumbered and reordered with their respective entries as follows: "111. GREECE – SPAIN" "112. GREECE – FRANCE" "113. GREECE – IRELAND" "114. GREECE – ITALY"; (xxx) after the words "No convention." under the heading "114. GREECE – ITALY" insert: "115. GREECE – CYPRUS None. 116. GREECE – LATVIA No convention. 117. GREECE – LITHUANIA No convention."; (xxxi) the numbering of the heading "GREECE – LUXEMBOURG" is changed from "61" to "118" and the following is inserted: "119. GREECE – HUNGARY No convention. 120. GREECE – MALTA No convention."; (xxxii) the numbering of the heading "GREECE – NETHERLANDS" is changed from "62" to "121" and the subsequent heading is renumbered as follows: "122. GREECE – AUSTRIA"; (xxxiii) after the entry under the heading "122. GREECE – AUSTRIA" insert: "123. GREECE – POLAND None."; (xxxiv) the numbering of the heading "GREECE – PORTUGAL" is changed from "64" to "124" and the following is inserted: "125. GREECE – SLOVENIA No convention. 126. GREECE – SLOVAKIA None."; (xxxv) the numbering of the heading "GREECE – FINLAND" is changed from "65" to "127" and the subsequent headings are renumbered as follows: "128. GREECE – SWEDEN" "129. GREECE – UNITED KINGDOM"; (xxxvi) the numbering of the heading "SPAIN – FRANCE" is changed from "40" to "130" and the subsequent headings are renumbered as follows: "131. SPAIN – IRELAND" "132. SPAIN – ITALY"; (xxxvii) after the entry under the heading "132. SPAIN – ITALY" insert: "133. SPAIN – CYPRUS No convention. 134. SPAIN – LATVIA No convention. 135. SPAIN – LITHUANIA No convention."; (xxxviii) the numbering of the heading "SPAIN – LUXEMBOURG" is changed from "44" to "136" and the following is inserted: "137. SPAIN – HUNGARY No convention. 138. SPAIN – MALTA No convention."; (xxxix) the numbering of the heading "SPAIN – NETHERLANDS" is changed from "45" to "139" and the subsequent heading is renumbered as follows: "140. SPAIN – AUSTRIA"; (xl) after the word "None." under the heading "140. SPAIN – AUSTRIA" insert: "141. SPAIN – POLAND None."; (xli) the numbering of the heading "SPAIN – PORTUGAL" is changed from "47" to "142" and the following is inserted: "143. SPAIN – SLOVENIA No convention. 144. SPAIN – SLOVAKIA No convention."; (xlii) the numbering of the heading "SPAIN – FINLAND" is changed from "48" to "145" and the subsequent headings are renumbered as follows: "146. SPAIN – SWEDEN" "147. SPAIN – UNITED KINGDOM"; (xliii) the numbering of the heading "FRANCE – IRELAND" is changed from "52" to "148" and the subsequent heading is renumbered as follows: "149. FRANCE – ITALY"; (xliv) after the last entry under the heading "149. FRANCE – ITALY" insert: "150. FRANCE – CYPRUS No convention. 151. FRANCE – LATVIA No convention. 152. FRANCE – LITHUANIA No convention."; (xlv) the numbering of the heading "FRANCE – LUXEMBOURG" is changed from "54" to "153" and the following is inserted: "154. FRANCE – HUNGARY No convention. 155. FRANCE – MALTA No convention."; (xlvi) the numbering of the heading "FRANCE – NETHERLANDS" is changed from "55" to "156" and the subsequent heading is renumbered as follows: "157. FRANCE – AUSTRIA"; (xlvii) after the word "None." under the heading "157. FRANCE – AUSTRIA" insert: "158. FRANCE – POLAND None."; (xlviii) the numbering of the heading "FRANCE – PORTUGAL" is changed from "57" to "159" and the following is inserted: "160. FRANCE – SLOVENIA None. 161. FRANCE – SLOVAKIA None."; (xlix) the numbering of the heading "FRANCE – FINLAND" is changed from "58a" to "162" and the subsequent headings are renumbered as follows: "163. FRANCE – SWEDEN None. 164. FRANCE – UNITED KINGDOM" (l) the numbering of the heading "IRELAND – ITALY" is changed from "68" to "165" and the following is inserted: "166. IRELAND – CYPRUS No convention. 167. IRELAND – LATVIA No convention. 168. IRELAND – LITHUANIA No convention."; (li) the numbering of the heading "IRELAND – LUXEMBOURG" is changed from "69" to "169" and the following is inserted: "170. IRELAND – HUNGARY No convention. 171. IRELAND – MALTA No convention."; (lii) the numbering of the heading "IRELAND – NETHERLANDS" is changed from "70" to "172" and the subsequent heading is renumbered as follows: "173. IRELAND – AUSTRIA"; (liii) after the entry under the heading "173. IRELAND – AUSTRIA" insert: "174. IRELAND – POLAND No convention."; (liv) the numbering of the heading "IRELAND – PORTUGAL" is changed from "72" to "175" and the following is inserted: "176. IRELAND – SLOVENIA No convention. 177. IRELAND – SLOVAKIA No convention."; (lv) the numbering of the heading "IRELAND – FINLAND" is changed from "73" to "178" and the subsequent headings are renumbered as follows: "179. IRELAND – SWEDEN" "180. IRELAND – UNITED KINGDOM"; (lvi) after the entry under the heading "180. IRELAND – UNITED KINGDOM" insert: "181. ITALY – CYPRUS No convention. 182. ITALY – LATVIA No convention. 183. ITALY – LITHUANIA No convention."; (lvii) the numbering of the heading "ITALY – LUXEMBOURG" is changed from "76" to "184" and the following is inserted: "185. ITALY – HUNGARY No convention. 186. ITALY – MALTA No convention."; (lviii) the numbering of the heading "ITALY – NETHERLANDS" is changed from "77" to "187" and the subsequent heading is renumbered as follows: "188. ITALY – AUSTRIA"; (lix) after the word "None." under the heading "188. ITALY – AUSTRIA" insert: "189. ITALY – POLAND No convention."; (lx) the numbering of the heading "ITALY – PORTUGAL" is changed from "79" to "190" and the following is inserted: "191. ITALY – SLOVENIA None. 192. ITALY – SLOVAKIA No convention."; (lxi) the numbering of the heading "ITALY – FINLAND" is changed from "80" to "193" and the subsequent headings are renumbered as follows: "194. ITALY – SWEDEN" "195. ITALY – UNITED KINGDOM"; (lxii) after the entry under the heading "195. ITALY – UNITED KINGDOM" insert: "196. CYPRUS – LATVIA No convention. 197. CYPRUS – LITHUANIA No convention. 198. CYPRUS – LUXEMBOURG No convention. 199. CYPRUS – HUNGARY No convention. 200. CYPRUS – MALTA No convention. 201. CYPRUS – NETHERLANDS No convention. 202. CYPRUS – AUSTRIA None. 203. CYPRUS – POLAND No convention. 204. CYPRUS – PORTUGAL No convention. 205. CYPRUS – SLOVENIA No convention. 206. CYPRUS – SLOVAKIA None. 207. CYPRUS – FINLAND No convention. 208. CYPRUS – SWEDEN No convention. 209. CYPRUS – UNITED KINGDOM None."; (lxiii) after the word "None." under the heading "209. CYPRUS – UNITED KINGDOM" insert: "210. LATVIA – LITHUANIA None. 211. LATVIA – LUXEMBOURG No convention. 212. LATVIA – HUNGARY No convention. 213. LATVIA – MALTA No convention. 214. LATVIA – NETHERLANDS No convention. 215. LATVIA – AUSTRIA No convention. 216. LATVIA – POLAND No convention. 217. LATVIA – PORTUGAL No convention. 218. LATVIA – SLOVENIA No convention. 219. LATVIA – SLOVAKIA No convention. 220. LATVIA – FINLAND None. 221. LATVIA – SWEDEN None. 222. LATVIA – UNITED KINGDOM No convention."; (lxiv) after the words "No convention." under the heading "222. LATVIA – UNITED KINGDOM" insert: "223. LITHUANIA – LUXEMBOURG No convention. 224. LITHUANIA – HUNGARY No convention. 225. LITHUANIA – MALTA No convention. 226. LITHUANIA – NETHERLANDS No convention. 227. LITHUANIA – AUSTRIA No convention. 228. LITHUANIA – POLAND No convention. 229. LITHUANIA – PORTUGAL No convention. 230. LITHUANIA – SLOVENIA No convention. 231. LITHUANIA – SLOVAKIA No convention. 232. LITHUANIA – FINLAND None. 233. LITHUANIA – SWEDEN None. 234. LITHUANIA – UNITED KINGDOM No convention."; (lxv) after the words "No convention." under the heading "234. LITHUANIA – UNITED KINGDOM" insert: "235. LUXEMBOURG – HUNGARY No convention. 236. LUXEMBOURG – MALTA No convention."; (lxvi) the numbering of the heading "LUXEMBOURG – NETHERLANDS" is changed from "83" to "237" and the subsequent heading is renumbered as follows: "238. LUXEMBOURG – AUSTRIA"; (lxvii) after the entry under the heading "238. LUXEMBOURG – AUSTRIA" insert: "239. LUXEMBOURG – POLAND None."; (lxviii) the numbering of the heading "LUXEMBOURG – PORTUGAL" is changed from "85" to "240" and the following is inserted: "241. LUXEMBOURG – SLOVENIA None. 242. LUXEMBOURG – SLOVAKIA No convention."; (lxix) the numbering of the heading "LUXEMBOURG – FINLAND" is changed from "86" to "243" and the subsequent headings are renumbered as follows: "244. LUXEMBOURG – SWEDEN" "245. LUXEMBOURG – UNITED KINGDOM"; (lxx) after the last entry under the heading "245. LUXEMBOURG – UNITED KINGDOM" insert: "246. HUNGARY – MALTA No convention. 247. HUNGARY – NETHERLANDS None. 248. HUNGARY – AUSTRIA None. 249. HUNGARY – POLAND None. 250. HUNGARY – PORTUGAL No convention. 251. HUNGARY – SLOVENIA None. 252. HUNGARY – SLOVAKIA None. 253. HUNGARY – FINLAND None. 254. HUNGARY – SWEDEN None. 255. HUNGARY – UNITED KINGDOM None."; (lxxi) after the word "None." under the heading "255. HUNGARY – UNITED KINGDOM" insert: "256. MALTA – NETHERLANDS No convention. 257. MALTA – AUSTRIA No convention. 258. MALTA – POLAND No convention. 259. MALTA – PORTUGAL No convention. 260. MALTA – SLOVENIA No convention. 261. MALTA – SLOVAKIA No convention. 262. MALTA – FINLAND No convention. 263. MALTA – SWEDEN No convention. 264. MALTA – UNITED KINGDOM None."; (lxxii) the numbering of the heading "NETHERLANDS – AUSTRIA" is changed from "89" to "265" and the following is inserted: "266. NETHERLANDS – POLAND No convention."; (lxxiii) the numbering of the heading "NETHERLANDS – PORTUGAL" is changed from "90" to "267" and the following is inserted: "268. NETHERLANDS – SLOVENIA None. 269. NETHERLANDS – SLOVAKIA None."; (lxxiv) the numbering of the heading "NETHERLANDS – FINLAND" is changed from "91" to "270" and the subsequent headings are renumbered as follows: "271. NETHERLANDS – SWEDEN" "272. NETHERLANDS – UNITED KINGDOM"; (lxxv) after the last entry under the heading "272. NETHERLANDS – UNITED KINGDOM" insert: "273. AUSTRIA – POLAND None." (lxxvi) the numbering of the heading "AUSTRIA – PORTUGAL" is changed from "94" to "274" and the following is inserted: "275. AUSTRIA – SLOVENIA None. 276. AUSTRIA – SLOVAKIA No convention."; (lxxvii) the numbering of the heading "AUSTRIA – FINLAND" is changed from "95" to "277" and the subsequent headings are renumbered as follows: "278. AUSTRIA – SWEDEN" "279. AUSTRIA – UNITED KINGDOM"; (lxxviii) after the last entry under the heading "279. AUSTRIA – UNITED KINGDOM" insert: "280. POLAND – PORTUGAL No convention. 281. POLAND – SLOVENIA None. 282. POLAND – SLOVAKIA None. 283. POLAND – FINLAND No convention. 284. POLAND – SWEDEN None. 285. POLAND – UNITED KINGDOM None."; (lxxix) after the word "None." under the heading "285. POLAND – UNITED KINGDOM" insert: "286. PORTUGAL – SLOVENIA No convention. 287. PORTUGAL – SLOVAKIA No convention."; (lxxx) the numbering of the heading "PORTUGAL – FINLAND" is changed from "98" to "288" and the subsequent headings are renumbered as follows: "289. PORTUGAL – SWEDEN" "290. PORTUGAL – UNITED KINGDOM"; (lxxxi) after the entry under the heading "290. PORTUGAL – UNITED KINGDOM" insert: "291. SLOVENIA – SLOVAKIA None. 292. SLOVENIA – FINLAND No convention. 293. SLOVENIA – SWEDEN None. 294. SLOVENIA – UNITED KINGDOM None."; (lxxxii) after the word "None." under the heading "294. SLOVENIA – UNITED KINGDOM" insert: "295. SLOVAKIA – FINLAND No convention. 296. SLOVAKIA – SWEDEN No convention. 297. SLOVAKIA – UNITED KINGDOM None."; (lxxxiii) the numbering of the heading "FINLAND – SWEDEN" is changed from "101" to "298" and the subsequent heading is renumbered as follows: "299. FINLAND – UNITED KINGDOM"; (lxxxiv) the numbering of the heading "SWEDEN – UNITED KINGDOM" is changed from "103" to "300". (f) Annex 6 "Procedure for the payment of benefits (Articles 4(6), 53(1) and 122 of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) after the entry under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC Direct payment."; (ii) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (iii) after the last entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA 1. In general: direct payment. 2. Dealings with Latvia and Lithuania: payment through liaison bodies."; (iv) after the last entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS Direct payment. L. LATVIA 1. Direct payment. 2. Dealings with the Republic of Estonia and the Republic of Lithuania: payment through liaison bodies. M. LITHUANIA 1. Dealings with Belgium, the Czech Republic, Denmark, Germany, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and United Kingdom: direct payment; 2. Dealings with Estonia and Latvia: payment through the liaison bodies (joint implementing of Articles 53 to 58 of the implementing Regulation)."; (v) after the entry under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY Direct payment. P. MALTA Direct payment."; (vi) after the entry under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND 1. General principle: direct payment of benefits; 2. Dealings with Germany on the basis of concluded Agreements: payment by institutions of place of residence of beneficiary (concurrent application of Articles 53-58 and Article 77 of the implementing Regulation and of the provisions listed in Annex 5)."; (vii) after the entry under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA Direct payment. V. SLOVAKIA Direct payment."; (g) Annex 7 "Banks (Articles 4(7), 55(3) and 122 of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) after the word "None." under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC Česká národní banka (the Czech National Bank), Praha."; (ii) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (iii) after the entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA Hansapank (Hansabank), Tallinn."; (iv) after the entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS KĺíôńéęŢ ÔńÜđĺćá ôçň Ęýđńďő (Central Bank of Cyprus), Ëĺőęůóßá. L. LATVIA None. M. LITHUANIA Hansa – LTB (Hansa – LTB), Vilnius."; (v) after the entry under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY None. P. MALTA Bank Ċentrali ta’ Malta (Central Bank of Malta), Valletta."; (vi) after the entry under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND Narodowy Bank Polski (The National Bank of Poland), Warszawa."; (vii) after the entry under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA Banka Slovenije (Bank of Slovenia), Ljubljana. V. SLOVAKIA Národná banka Slovenska (National Bank of Slovakia), Bratislava."; (h) Annex 8 is replaced by the following: "ANNEX 8 GRANT OF FAMILY BENEFITS (Articles 4(8), 10a(d) and 122 of the implementing Regulation) Article 10a(d) of the implementing Regulation is applicable to: A. Employed persons and self-employed persons (a) with a reference period of one calendar month in dealings between: – Belgium and the Czech Republic, – Belgium and Germany, – Belgium and Greece, – Belgium and Spain, – Belgium and France, – Belgium and Ireland, – Belgium and Lithuania, – Belgium and Luxembourg, – Belgium and Austria, – Belgium and Poland, – Belgium and Portugal, – Belgium and Slovakia, – Belgium and Finland, – Belgium and Sweden, – Belgium and the United Kingdom, – the Czech Republic and Denmark, – the Czech Republic and Germany, – the Czech Republic and Greece, – the Czech Republic and Spain, – the Czech Republic and France, – the Czech Republic and Ireland, – the Czech Republic and Latvia, – the Czech Republic and Lithuania, – the Czech Republic and Luxembourg, – the Czech Republic and Hungary, – the Czech Republic and Malta, – the Czech Republic and the Netherlands, – the Czech Republic and Austria, – the Czech Republic and Poland, – the Czech Republic and Portugal, – the Czech Republic and Slovenia, – the Czech Republic and Slovakia, – the Czech Republic and Finland, – the Czech Republic and Sweden, – the Czech Republic and the United Kingdom, – Denmark and Lithuania, – Denmark and Poland, – Denmark and Slovakia, – Germany and Greece, – Germany and Spain, – Germany and France, – Germany and Ireland, – Germany and Lithuania, – Germany and Luxembourg, – Germany and Austria, – Germany and Poland, – Germany and Portugal, – Germany and Slovakia, – Germany and Finland, – Germany and Sweden, – Germany and the United Kingdom, – Greece and Lithuania, – Greece and Poland, – Greece and Slovakia, – Spain and Lithuania, – Spain and Austria, – Spain and Poland, – Spain and Slovenia, – Spain and Slovakia, – Spain and Finland, – Spain and Sweden, – France and Lithuania, – France and Luxembourg, – France and Austria, – France and Poland, – France and Portugal, – France and Slovenia, – France and Slovakia, – France and Finland, – France and Sweden, – Ireland and Lithuania, – Ireland and Austria, – Ireland and Poland, – Ireland and Portugal, – Ireland and Slovakia, – Ireland and Sweden, – Latvia and Lithuania, – Latvia and Luxembourg, – Latvia and Hungary, – Latvia and Poland, – Latvia and Slovenia, – Latvia and Slovakia, – Latvia and Finland, – Lithuania and Luxembourg, – Lithuania and Hungary, – Lithuania and the Netherlands, – Lithuania and Austria, – Lithuania and Portugal, – Lithuania and Slovenia, – Lithuania and Slovakia, – Lithuania and Finland, – Lithuania and Sweden, – Lithuania and the United Kingdom, – Luxembourg and Austria, – Luxembourg and Poland, – Luxembourg and Portugal, – Luxembourg and Slovenia, – Luxembourg and Slovakia, – Luxembourg and Finland, – Luxembourg and Sweden, – Hungary and Poland, – Hungary and Slovenia, – Hungary and Slovakia, – Malta and Slovakia, – the Netherlands and Austria, – the Netherlands and Poland, – the Netherlands and Slovakia, – the Netherlands and Finland, – the Netherlands and Sweden, – Austria and Poland, – Austria and Portugal, – Austria and Slovenia, – Austria and Slovakia, – Austria and Finland, – Austria and Sweden, – Austria and the United Kingdom, – Poland and Portugal, – Poland and Slovenia, – Poland and Slovakia, – Poland and Finland, – Poland and Sweden, – Poland and the United Kingdom, – Portugal and Slovenia, – Portugal and Slovakia, – Portugal and Finland, – Portugal and Sweden, – Portugal and the United Kingdom, – Slovenia and Slovakia, – Slovenia and Finland, – Slovenia and the United Kingdom, – Slovakia and Finland, – Slovakia and Sweden, – Slovakia and the United Kingdom, – Finland and Sweden, – Finland and the United Kingdom, – Sweden and the United Kingdom. (b) with a reference period of a quarter of a calendar year in dealings between: – Denmark and Germany, – the Netherlands and Denmark, Germany, France, Luxembourg, Portugal. B. Self-employed persons With a reference period of a quarter of a calendar year in dealings between: – Belgium and the Netherlands. C. Employed persons With a reference period of one calendar month in dealings between: – Belgium and the Netherlands. (i) Annex 9 "Calculation of the average annual cost of benefits in kind (Articles 4(9), 94(3)(a) and 95(3)(a) of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) after the entry under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC The general health insurance system shall be taken into consideration when calculating the average annual costs of benefits in kind."; (ii) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (iii) after the entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA The average annual cost of benefits in kind shall be calculated by taking into consideration the medical services financed by the Estonian Health Insurance Fund."; (iv) after the entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS The average annual cost of benefits in kind shall be calculated by taking into consideration the benefits provided by the Government Health Services in Cyprus. L. LATVIA The average annual cost of benefits shall be calculated by taking into consideration the benefits in kind (health services) administered by the State Compulsory Health Insurance Agency. M. LITHUANIA Calculation of the cost of average annual benefits in kind is based on the provisions of the Law on Health Insurance."; (v) after the entry under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY The average annual cost of benefits in kind shall be calculated by taking into consideration the general health insurance scheme and the health care expenditures on benefits provided in accordance with the provisions of the Health Act. P. MALTA Calculations of the average annual cost of benefits in kind shall be calculated by taking into consideration the benefits provided under the National Health Scheme."; (vi) after the entry under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND The average annual cost of medical benefits in kind is calculated by taking into consideration the benefits provided under the general health insurance scheme."; (vii) after the entry under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA The annual average cost of benefits in kind shall be calculated by taking into consideration the general health care programme. V. SLOVAKIA The average annual cost of benefits in kind shall be calculated by taking into consideration the costs provided for health care purposes within the health insurance scheme."; (j) Annex 10 "Institutions and bodies designated by the competent authorities (Article 4(10) of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) after the last entry under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC 1. For the purposes of applying Articles 14(1)(b) and 17 of the Regulation and Articles 10(b), 11(1), 11a(1), 12(a), 13(2) and (3), 14(1), (2) and (3), 80(2), 81 and 85 (2) of the implementing Regulation: Česká správa sociálního zabezpečení (Czech Social Security Administration), Praha; 2. For the purposes of applying Articles 38(1), 70(1), 82(2) and 86(2) of the implementing Regulation: Municipal Authority (administrative body) according to the place where family members live; 3. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation (in connection with the refunding of expenses for benefits in kind in accordance with Articles 36 and 63 of the Regulation): Centrum mezistátních úhrad (Centre of International Reimbursements), Praha; 4. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation (in connection with the refunding of unemployment benefits in accordance with Article 70 of the Regulation): Ministerstvo práce a sociálních věcí – Správa služeb zaměstnanosti (Ministry of Labour and Social Affairs – Employment Services Administration), Praha."; (ii) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (iii) after the last entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA 1. For the purposes of applying Articles 14c and 14d(3) of the Regulation and Articles 6(1), 10b, 11(1), 11a(1), 12a, 13(2), 13(3), 14(1), (2) and (3), 38(1), 70(1), 82(2) and 86(2) of the implementing Regulation: Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board), Tallinn. 2. For the purposes of applying Article 17 of the Regulation and Articles 8 and 113(2) of the implementing Regulation: Eesti Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund), Tallinn. 3. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation: (a) Sickness, maternity, accidents at work and occupational diseases: Eesti Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund), Tallinn; (b) Unemployment: Eesti Töötukassa (Estonian Unemployment Insurance Fund), Tallinn. 4. For the purposes of applying Article 109 of the implementing Regulation: Maksuamet (Tax Board), Tallinn."; (iv) after the last entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS 1. For the purposes of applying Articles 14c, 14d(3) and 17 of the Regulation and Articles 6(1), 10b, 11(1), 11a(1), 12a, 13(2) and (3), 14(1), (2) and (3), 38(1), 70(1), 80(2), 81, 82(2), 85(2), 86(2), 91(2) and 109 of the implementing Regulation: TěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Department of Social Insurance, Ministry of Labour and Social Insurance), Ëĺőęůóßá. 2. For the purposes of applying Articles 8, 102(2) and 110 of the implementing Regulation (for cash benefits): TěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Department of Social Insurance, Ministry of Labour and Social Insurance), Ëĺőęůóßá. 3. For the purposes of applying Articles 8, 102(2), 110 and 113(2) of the implementing Regulation (for benefits in kind) and Articles 36 and 63 of the Regulation: Őđďőńăĺßď Őăĺßáň (Ministry of Health), Ëĺőęůóßá. L. LATVIA For the purposes of applying: (a) Articles 14(1), 14a(1) and (4), 14b(1), 14d(3) and 17 of the Regulation: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (State Social Insurance Agency), Rîga. (b) Articles 10b, 11(1), 11a(1), 13(2) and (3), 14(1), (2) and (3), 82(2) and 109 of the implementing Regulation: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (State Social Insurance Agency), Rîga. (c) Article 102 (2) of the implementing Regulation (in connection with Articles 36 and 63 of the Regulation): Valsts obligâtâs veselîbas apdrođinâđanas aěentűra (State Compulsory Health Insurance Agency), Rîga. (d) Article 70(2) of the Regulation: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (State Social Insurance Agency), Rîga. M. LITHUANIA 1. For the purposes of applying Articles 14(1)(b), 14a(1)(b), 14b(1) and (2), 14d(3) and 17 of the Regulation and Articles 6(1), 10b, 11(1), 11a, 12a, 13(2) and (3), 14(1) and (2), 85(2) and 91(2) of the implementing Regulation: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. 2. For the purposes of applying Articles 38(1), 70(1) and 86(2) of the implementing Regulation: Seniűnijos pagal asmens gyvenamŕjŕ vietŕ (Municipal offices according to the person's residence). 3. For the purposes of applying Articles 80(2), 81 and 82(2) of the implementing Regulation: Respublikinë darbo birţa (National Labour Exchange), Vilnius. 4. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation: (a) reimbursements pursuant to Articles 36 and 63 of the Regulation: Valstybinë ligoniř kasa (State Patient Fund), Vilnius; (b) refunds in pursuance of Article 70(2): Respublikinë darbo birţa (National Labour Exchange), Vilnius. 5. For the purposes of applying Article 110 of the implementing Regulation: (a) benefits in kind under Chapters 1 and 4 of Title III of the Regulation: Valstybinë ligoniř kasa (State Patient Fund), Vilnius; (b) cash benefits in pursuance of Chapters 1 to 4 and 8 of Title III of the Regulation: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius; (c) cash benefits in pursuance of Chapter 6 of Title III of the Regulation: Respublikinë darbo birţa (National Labour Exchange), Vilnius; (d) cash benefits in pursuance of Chapters 5 and 7 of Title III of the Regulation: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (Municipal Social Assistance Departments). 6. For the purposes of applying Article 113(2) of the implementing Regulation: Valstybinë ligoniř kasa (State Patient Fund), Vilnius."; (v) after the last entry under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY 1. For the purposes of applying Articles 14c, 14d(3) and 17 of the Regulation: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. 2. For the purposes of applying Article 6(1) of the implementing Regulation: (a) sickness, maternity, accidents at work: (b) old-age, invalidity: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest; (c) unemployment: (d) private pension insurance fund, voluntary pension insurance fund: Foglalkoztatási Hivatal (Employment Office), Budapest; Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Hungarian Financial Supervisory Authority), Budapest. 3. For the purposes of applying Articles 8, 10b, 11(1), 11a(1), 12a, 13(3) and (4), and 14(1), (2) and (3) of the implementing Regulation: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. 4. For the purposes of applying Article 38(1) of the implementing Regulation: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. 5. For the purposes of applying Article 70(1) of the implementing Regulation: (a) sick pay for accident and annuity for accident: (b) other benefits: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. 6. For the purposes of applying Articles 80(2), 81 and 82(2) of the implementing Regulation: Foglalkoztatási Hivatal (Employment Office), Budapest. 7. For the purposes of applying Articles 85(2) and 86(2) of the implementing Regulation: (a) Maternity benefit and maternity allowance: (b) other family benefits: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; Államháztartási Hivatal (Public Finances Office), Budapest. 8. For the purposes of applying Article 91(2) of the implementing Regulation: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. 9. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation: (a) sickness, maternity, accidents at work: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; (b) unemployment: Foglalkoztatási Hivatal (Employment Office), Budapest. 10. For the purposes of applying Article 109 of the implementing Regulation: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. 11. For the purposes of applying Article 110 of the implementing Regulation: (a) sickness, maternity, accidents at work: (b) old age, invalidity: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest; Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest; (c) unemployment benefits: (d) family benefits: – in case of maternity benefit and maternity allowance: Foglalkoztatási Hivatal (Employment Office), Budapest; Államháztartási Hivatal (Public Finances Office), Budapest; Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. 12. For the purposes of applying Article 113(2) of the implementing Regulation: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (National Health Insurance Fund), Budapest. P. MALTA For the purposes of applying Articles 14c, 14d(3) and 17 of the Regulation and Articles 6(1), 8(1) and (2), 10b, 11(1), 11a(1), 12(a), 13(2) and (3), 14(1), (2) and (3), 38(1), 70(1), 80(2), 81, 82(2), 85(2), 86(2), 89(1), 91(2), 102(2), 109 and 110 of the implementing Regulation: Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali (Department of Social Security), Valletta; For the purposes of applying Articles 8(3) and 113(2) of the implementing Regulation: Diviżjoni tas-Saħħa (Health Division), Valletta."; (vi) after the last entry under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND 1. For the purposes of applying Articles 14(1)(a) and 17 of the Regulation, in conjunction with Article 11 of the implementing Regulation, Article 14(2) and (3) of the Regulation, in conjunction with Article 12a of the implementing Regulation, Article 14a(1)(a) and Article 17 of the Regulation, in conjunction with Article 11a of the implementing Regulation, Article 14a(2), (3) and (4) of the Regulation, in conjunction with Article 12a of the implementing Regulation, Article 14b(1) and (2), in conjunction with Article 14(1)(a) of the Regulation, Article 14c of the Regulation, in conjunction with Article 12a of the implementing Regulation and Article 14d(3) of the Regulation: field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the official seat of the insured's employer (or of the self-employed person). 2. For the purposes of applying Articles 14(1)(b) and 17 of the Regulation, in conjunction with Article 11 of the implementing Regulation, Articles 14a(1)(b) and 17 of the Regulation, in conjunction with Article 11a of the implementing Regulation, Article 14b(1) and (2), in conjunction with Articles 14(1)(b) and 17 of the Regulation: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Social Insurance Institution – ZUS-Main Headquarters), Warszawa. 3. For the purposes of applying Articles 6(1), 10b, 13(2) and (3), 14 and 109 of the implementing Regulation: (a) health care benefits: kasa chorych (the sickness fund) with which the person is insured; (b) other benefits: (i) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the official seat of the insured's employer (or of the self-employed person); (ii) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the farmer's place of insurance. 4. For the purposes of applying Article 8 of the implementing Regulation: (a) health care benefits: kasa chorych (the sickness fund) with which the person is insured; (b) other benefits: – field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the official seat of the insured's employer (or of the self-employed person) during the period of insurance, with regard to employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers; – field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay, with regard to employed and self-employed persons, with the exception of self-employed farmers, for the period after insurance coverage ceases; – regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the self-employed farmer's place of insurance. 5. For the purposes of applying Article 38(1) of the implementing Regulation: (a) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with the competent institutions of specified Member States; (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with the competent institutions of specified Member States; (c) for professional soldiers: specialised entities of the Ministry of National Defence; (d) for Police officers, National Fire Brigade officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; (e) for Prison Guard officers: specialised entities of the Ministry of Justice; (f) for judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice. 6. For the purposes of applying Article 70(1) of the implementing Regulation: (a) long-term benefits: (i) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with the competent institutions of specified Member States; (ii) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with the competent institutions of specified Member States; (iii) for professional soldiers: specialised entities of the Ministry of National Defence; (iv) for Police officers, National Fire Brigade officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; (v) for Prison Guard officers: specialised entities of the Ministry of Justice; (vi) for judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice; (b) short-term benefits: (i) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay of the family members of the insured person; (ii) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay of the farmer's family members. 7. For the purposes of applying Articles 80(2), 81, 82(2), 83(1) and 84(2) of the implementing Regulation: Wojewódzkie urzędy pracy (voivodeship labour offices) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay. 8. For the purposes of applying Article 85(2) of the implementing Regulation: (a) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the official seat of the insured's employer (or of the self-employed person); (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the farmer's place of insurance; (c) for unemployed: wojewódzkie urzędy pracy (voivodeship labour offices) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay. 9. For purposes of applying Article 86(2) of the implementing Regulation: (a) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: field offices of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay of the family members of the insured person; (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) with territorial jurisdiction over the place of residence or stay of the farmer's family members; (c) for professional soldiers: specialised entities of the Ministry of National Defence; (d) for Police officers, National Fire Brigade officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; (e) for Prison Guard officers: specialised entities of the Ministry of Justice; (f) for judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice. 10. For the purposes of applying Article 91(2) of the implementing Regulation: (a) for employed and self-employed persons with the exception of self-employed farmers: organisational units of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution – ZUS) designated for cooperation with the competent institutions of specified Member States; (b) for self-employed farmers: regional branches of Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund – KRUS) designated for cooperation with the competent institutions of specified Member States; (c) for professional soldiers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of National Defence; (d) for Police officers, National Fire Brigade officers, Border Guard officers, Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency officers and Government Security Bureau officers excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Internal Affairs and Administration; (e) for Prison Guard officers, excluding those who entered service after 1 January 1999: specialised entities of the Ministry of Justice; (f) for former judges and prosecutors: specialised entities of the Ministry of Justice. 11. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation, in conjunction with Articles 36 and 63 of the Regulation: Ministerstwo Zdrowia – Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Ministry of Health – International Settlements Office), Warszawa. 12. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation, in conjunction with Article 70 of the Regulation: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of the Economy, Labour and Social Policy – MGPiPS), Warszawa. (vii) after the last entry under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA 1. For the purposes of applying Articles 14(1)(b), 14a(1)(b) and 17 of the Regulation: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs). 2. For the purposes of applying Article 10b of the implementing Regulation: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Health Insurance Institute of Slovenia). 3. For the purposes of applying Articles 11, 11a, 12a, 12b, 13 and 14 of the implementing Regulation: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Health Insurance Institute of Slovenia). 4. For the purposes of applying Article 38(1) of the implementing Regulation: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs). 5. For the purposes of applying Article 70(1) of the implementing Regulation: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs). 6. For the purposes of applying Articles 80(1), 81 and 82(2) of the implementing Regulation: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Employment Service of Slovenia). 7. For the purposes of applying Articles 85(2) and 86(2) of the implementing Regulation: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs). 8. For the purposes of applying Article 91(2) of the implementing Regulation: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs). 9. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation, in conjunction with Articles 36 and 63 of the Regulation: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Health Insurance Institute of Slovenia). 10. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation, in conjunction with Article 70 of the Regulation: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Employment Service of Slovenia). 11. For the purposes of applying Article 110 of the implementing Regulation: the competent institutions. V. SLOVAKIA 1. For the purposes of applying Article 17 of the Regulation: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic), Bratislava. 2. For the purposes of applying Article 6(1) of the implementing Regulation: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava. 3. For the purposes of applying Article 8 of the implementing Regulation: (a) Cash benefits: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) Benefits in kind: competent health insurance company. 4. For the purposes of applying Article 10b of the implementing Regulation: (a) Benefits in respect of sickness, maternity, invalidity, old-age, accidents at work and occupational diseases: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) Family benefits: competent institution paying family benefits; (c) Unemployment benefits: Národný úrad práce – okresné úrady práce (National Labour Office – District Labour Offices); (d) Benefits in kind: competent health insurance company. 5. For the purposes of applying Article 11(1) of the implementing Regulation: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava. 6. For the purposes of applying Articles 11a (1), 12a, 13 (3), 14(1), (2) and (3) of the implementing Regulation: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; for benefits in kind: competent health insurance company. 7. For the purposes of applying Articles 38(1) and 70(1) of the implementing Regulation: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava. 8. For the purposes of applying Articles 80(2), 81 and 82(2) of the implementing Regulation: Národný úrad práce (National Labour Office), Bratislava. 9. For the purposes of applying Article 85(2) of the implementing Regulation: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava. 10. For the purposes of applying Article 86(2) of the implementing Regulation: Municipal office of the place of residence of members of the family competent in civil status matters. 11. For the purposes of applying Article 91(2) of the implementing Regulation (in connection with paying benefits according to Articles 77 and 78 of the Regulation): (a) for employees: employers; (b) for self-employed and retired persons: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (c) for other persons: District Offices. 12. For the purposes of applying Article 102(2) of the implementing Regulation: (a) in connection with the refunds according to Articles 36 and 63 of the Regulation: Všeobecná zdravotná poisťovňa (General Health Insurance Company), Bratislava; (b) in connection with the reimbursement according to Article 70 of the Regulation: Národný úrad práce (National Labour Office), Bratislava. 13. For the purposes of applying Articles 109 and 110 of the implementing Regulation: (a) benefits in respect of sickness, maternity, invalidity, old-age, accidents at work and occupational diseases: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava; (b) benefits in kind: competent health insurance company; (c) unemployment benefits: Národný úrad práce – okresné úrady práce (National Labour Office – District Labour Offices); 14. For the purposes of applying Article 113 of the implementing Regulation: competent health insurance company."; (k) Annex 11 "Schemes referred to in Article 35(2) of the Regulation (Article 4(11) of the implementing Regulation)" is amended as follows: (i) after the entry under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC None."; (ii) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (iii) after the word "None." under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA None."; (iv) after the word "None." under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS None. L. LATVIA None. M. LITHUANIA None."; (v) after the word "None." under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY None. P. MALTA None."; (vi) after the word "None." under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND None."; (vii) after the word "None." under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA None. V. SLOVAKIA None.". 3. 31983 Y 0117: Decision No 117 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 7 July 1982 concerning the conditions for implementing Article 50(1)(a) of Council Regulation (EEC) 574/72 of 21 March 1972 (OJ C 238, 7.9.1983, p. 3), as amended by: – 11994 N: Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties – Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden (OJ C 241, 29.8.1994, p. 21). Point 2.2 is replaced by the following: "For the purpose of this Decision the designated body shall be: Belgium: Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (National Pension Office), Bruxelles/Brussel. Czech Republic: Česká správa sociálního zabezpečení (Czech Social Security Administration), Praha. Denmark: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (National Directorate of Social Security and Assistance), Křbenhavn. Germany: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Data Processing Centre of the German Pension Insurance Bodies), Würzburg. Estonia: Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board), Tallinn. Greece: şäńőěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (ÉĘÁ) (Social Security Institution), ÁčŢíá. Spain: Instituto Nacional de la Seguridad Social (National Institute for Social Security), Madrid. France: Caisse nationale d'assurance-vieillesse – Centre informatique national – travailleurs migrants SCOM (National Old-Age Insurance Fund – National Data-Processing Centre – Migrant Workers SCOM), Tours. Ireland: Department of Social Welfare, Dublin. Italy: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (National Social Welfare Institution), Roma. Cyprus: ÔěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Department of Social Insurance, Ministry of Labour and Social Insurance), Ëĺőęůóßá. Latvia: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (State Social Insurance Agency), Rîga. Lithuania: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. Luxembourg: Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Joint Centre for Data Processing, Insurance Registration and Collection of Contributions of the Social Security Institutions), Luxembourg. Hungary: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. Malta: Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali (Department of Social Security), Valletta. Netherlands: Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank), Amsterdam. Austria: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Main Association of Austrian Social Insurance Institutions), Wien. Poland: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution), Warszawa. Portugal: Centro Nacional de Pensőes (National Pension Centre), Lisboa. Slovenia: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia), Ljubljana. Slovakia: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava. Finland: Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Central Pension Security Institute), Helsinki. Sweden: Riksförsäkringsverket (National Social Insurance Board), Stockholm. United Kingdom: Department of Social Security, Records Branch, Newcastle-upon-Tyne.". 4. 31983 Y 1112(02): Decision No 118 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 20 April 1983 concerning the conditions for implementing Article 50(1)(b) of Council Regulation (EEC) 574/72 of 21 March 1972 (OJ C 306, 12.11.1983, p. 2), as amended by: – 11994 N: Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties – Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden (OJ C 241, 29.8.1994, p. 21). Point 2.4 is replaced by the following: "For the purpose of this Decision the designated body shall be: Belgium: Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (National Pension Office), Bruxelles/Brussel. Czech Republic: Česká správa sociálního zabezpečení (Czech Social Security Administration), Praha. Denmark: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (National Directorate of Social Security and Assistance), Křbenhavn. Germany: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Data Processing Centre of the German Pension Insurance Bodies), Würzburg. Estonia: Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board), Tallinn. Greece: şäńőěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (ÉĘÁ) (social security institution), ÁčŢíá. Spain: Instituto Nacional de la Seguridad Social (National Institute for Social Security), Madrid. France: Caisse nationale d'assurance-vieillesse – Centre informatique national – travailleurs migrants SCOM (National Old-Age Insurance Fund – National Data-Processing Centre – Migrant Workers SCOM), Tours. Ireland: Department of Social Welfare, Dublin. Italy: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (National Social Welfare Institution), Roma. Cyprus: ÔěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Department of Social Insurance, Ministry of Labour and Social Insurance), Ëĺőęůóßá. Latvia: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (State Social Insurance Agency), Rîga. Lithuania: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius. Luxembourg: Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Joint Centre for Data Processing, Insurance Registration and Collection of Contributions of the Social Security Institutions), Luxembourg. Hungary: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. Malta: Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali (Department of Social Security), Valletta. Netherlands: Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank), Amsterdam. Austria: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Main Association of Austrian Social Insurance Institutions), Wien. Poland: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution), Warszawa. Portugal: Centro Nacional de Pensőes (National Pension Centre), Lisboa. Slovenia: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia), Ljubljana. Slovakia: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava. Finland: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Central Pension Security Institute), Helsinki. Sweden: Riksförsäkringsverket (National Social Insurance Board), Stockholm. United Kingdom: Department of Social Security, Records Branch, Newcastle-upon-Tyne.". 5. 31988 Y 0309(02): Decision No 136 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 1 July 1987 concerning the interpretation of Article 45(1) to (3) of Council Regulation (EEC) 1408/71 with regard to the taking into account of insurance periods completed under the legislations of other Member States for the acquisition, retention or recovery of the right to benefits (OJ C 64, 9.3.1988, p. 7), as amended by: – 11994 N: Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties – Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden (OJ C 241, 29.8.1994, p. 21). The Annex is amended as follows: (a) after the word "None." under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC None."; (b) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. GREECE", "E. SPAIN", "F. FRANCE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (c) after the entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA None."; (d) after the entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS None. L. LATVIA None. M. LITHUANIA None."; (e) after the word "None." under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY None. P. MALTA None."; (f) after the word "None." under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND None."; (g) after the word "None." under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA None. V. SLOVAKIA None.". 6. 31993 Y 0825(02): Decision No 150 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 26 June 1992 concerning the application of Articles 77, 78 and 79(3) of Regulation (EEC) 1408/71 and of Article 10(1)(b)(ii) of Regulation (EEC) No 574/72 (OJ C 229, 25.8.1993, p. 5), as amended by: – 11994 N: Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties – Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden (OJ C 241, 29.8.1994, p. 21). The Annex is amended as follows: (a) after the entry under the heading "A. BELGIUM" insert: "B. CZECH REPUBLIC 1. Where family benefits/child allowances are involved – designated municipal authorities. 2. Where orphans' pensions are involved – Česká správa sociálního zabezpečení, (Czech Social Security Administration), Praha." (b) the headings "B. DENMARK", "C. GERMANY", "D. SPAIN", "E. FRANCE", "F. GREECE", "G. IRELAND", "H. ITALY", "I. LUXEMBOURG", "J. NETHERLANDS", "K. AUSTRIA", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SWEDEN" and "O. UNITED KINGDOM" are reordered with their respective entries and become "C. DENMARK", "D. GERMANY", "F. GREECE", "G. SPAIN", "H. FRANCE", "I. IRELAND", "J. ITALY", "N. LUXEMBOURG", "Q. NETHERLANDS", "R. AUSTRIA", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SWEDEN" and "Y. UNITED KINGDOM"; (c) after the entry under the heading "D. GERMANY" insert: "E. ESTONIA Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board), Tallinn."; (d) after the entry under the heading "J. ITALY" insert: "K. CYPRUS ÔěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Department of Social Insurance, Ministry of Labour and Social Insurance), Ëĺőęůóßá. L. LATVIA Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (State Social Insurance Agency), Rîga. M. LITHUANIA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board), Vilnius."; (e) after the last entry under the heading "N. LUXEMBOURG" insert: "O. HUNGARY 1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Central Administration of National Pension Insurance), Budapest. 2. Államháztartási Hivatal (Public Finances Office), Budapest. P. MALTA Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali (Department of Social Security), Valletta."; (f) after the last entry under the heading "R. AUSTRIA" insert: "S. POLAND Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of the Economy, Labour and Social Policy), Warszawa."; (g) after the last entry under the heading "T. PORTUGAL" insert: "U. SLOVENIA Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs), Ljubljana. V. SLOVAKIA 1. If only family benefits are concerned: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministry of Labour, Social Affairs and Family), Bratislava. 2. In all other cases: Sociálna poisťovňa (Social Insurance Agency), Bratislava.". 7. 32001 D 0548: Commission Decision 2001/548/EC of 9 July 2001 on the setting-up of a committee in the area of supplementary pensions (OJ L 196, 20.7.2001, p. 26). In Article 3(1), the figure "45" is replaced by "55". B. FREE MOVEMENT OF WORKERS 31968 L 0360: Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their families (OJ L 257, 19.10.1968, p. 13), as amended by: – 11972 B: Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties –Accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom (OJ L 73, 27.3.1972, p. 14), – 11979 H: Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties –Accession of the Hellenic Republic (OJ L 291, 19.11.1979, p. 17), – 11985 I: Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties –Accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic (OJ L 302, 15.11.1985, p. 23), – 11994 N: Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties –Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden (OJ C 241, 29.8.1994, p. 21). Footnote 1 to the Annex is replaced by the following: "Belgian, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, Spanish, French, Irish, Italian, Cypriot, Latvian, Lithuanian, Luxembourg, Hungarian, Maltese, Netherlands, Austrian, Polish, Portuguese, Slovenian, Slovakian, Finnish, Swedish, British according to the country issuing the permit.".
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti