Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: DOKUMENTY o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím S přihlédnutím k opravám nástrojů týkajících se přistoupení. STANOVISKO KOMISE ze dne 31. května 1985 k žádostem o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména na článek 98 této smlouvy, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 237 této smlouvy, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 205 této smlouvy, vzhledem k tomu, že Španělské království a Portugalská republika požádaly o členství v těchto Společenstvích; vzhledem k tomu, že Komise již měla příležitost ve svých stanoviscích ze dne 19. května a ze dne 20. listopadu 1978 vyjádřit svůj názor na některé podstatné aspekty problémů spojených s těmito žádostmi; vzhledem k tomu, že podmínky pro přijetí těchto států a úprav smluv, jež toto přistoupení vyžaduje, byly projednány v rámci konferencí mezi Společenstvími a žadatelskými státy; že bylo zajištěno jednotné zastoupení Společenství při dodržení institucionálního dialogu upraveného těmito smlouvami; vzhledem k tomu, že po ukončení těchto jednání je zřejmé, že takto dohodnutá ustanovení jsou spravedlivá a přiměřená; že rozšíření za těchto podmínek umožní při uchování vnitřní soudržnosti a dynamiky Společenství posílit jeho účast na rozvoji mezinárodních vztahů; vzhledem k tomu, že svým členstvím ve Společenství přijímají žadatelské státy bez výhrad Smlouvy a jejich politické cíle, všechna rozhodnutí přijatá od vstupu těchto smluv v platnost a alternativy zvolené v oblasti rozvoje a posílení Společenství; vzhledem k tomu, že podstatnými vlastnostmi právního řádu vytvořeného smlouvami o založení Společenství jsou přímá použitelnost některých jejich ustanovení a některých aktů přijatých orgány Společenství, přednost práva Společenství před vnitrostátními předpisy, které by s ním byly v rozporu, a existence postupů, kterými lze zajistit jednotný výklad práva Společenství; že přistoupení ke Společenstvím vyžaduje uznání závaznosti těchto pravidel, jejichž dodržování je pro zajištění účinnosti a jednoty práva Společenství nezbytné; vzhledem k tomu, že zásady pluralitní demokracie a úcta k lidským právům tvoří součást společného dědictví lidu států spojených v Evropských společenstvích, a jsou proto základními prvky členství v těchto Společenstvích; vzhledem k tomu, že rozšíření Společenství přistoupením Španělského království a Portugalské republiky přispěje k upevnění a zachování míru a svobody v Evropě, VYSLOVUJE SOUHLASNÉ STANOVISKO: k přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Toto stanovisko je určeno Radě. V Bruselu dne 31. května 1985. Za Komisi ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ze dne 11. června 1985 o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropskému společenství uhlí a oceli RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména na článek 98 této smlouvy, s ohledem na stanovisko Komise, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, vzhledem k tomu, že Španělské království a Portugalská republika požádaly o přistoupení k Evropskému společenství uhlí a oceli; vzhledem k tomu, že podmínky přistoupení, jež mají být stanoveny Radou, byly s výše uvedenými státy projednány, ROZHODLA TAKTO: Článek 1 1. Španělské království a Portugalská republika se mohou stát členy Evropského společenství uhlí a oceli tím, že za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí přistoupí ke smlouvě o založení tohoto Společenství, jak byla změněna nebo doplněna. 2. Podmínky přistoupení a úpravy Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli, jež toto přistoupení vyžaduje, jsou uvedeny v aktu připojeném k tomuto rozhodnutí. Ustanovení uvedeného aktu týkající se Evropského společenství uhlí a oceli tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 3. Ustanovení smlouvy uvedené v odstavci 1 týkající se práv a povinností členských států, jakož i pravomoci a příslušnosti orgánů Společenství se vztahují i na toto rozhodnutí. Článek 2 1. Listiny o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropskému společenství uhlí a oceli budou uloženy u vlády Francouzské republiky dne 1. ledna 1986. 2. Přistoupení nabývá účinku dnem 1. ledna 1986 za podmínky, že všechny listiny o přistoupení budou uloženy k uvedenému dni a všechny ratifikační listiny ke smlouvě o přistoupení k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii budou uloženy před uvedeným dnem. Pokud však jeden ze států uvedených v odstavci 1 tohoto článku neuloží své listiny o přistoupení a ratifikační listiny v požadovaném termínu, nabývá přistoupení účinku pro druhý přistupující stát. v tomto případě Rada Evropských společenství neprodleně jednomyslně rozhodne o úpravách, které bude nezbytné provést v článku 3 tohoto rozhodnutí a v článcích 12, 13, 17, 19, 20, 22, 383, 384, 385 a 397 aktu o přistoupení; Rada může rovněž jednomyslným rozhodnutím prohlásit ustanovení výše uvedeného aktu týkající se jmenovitě státu, který neuložil své listiny o přistoupení nebo ratifikační listiny, za neúčinná nebo je upravit . 3. Odchylně od odstavce 2 mohou před přistoupením orgány Společenství přijmout opatření podle článků 27, 179, 366, 378 a 396 aktu o přistoupení. Tato opatření vstoupí v platnost pouze s výhradou a dnem nabytí účinku tohoto rozhodnutí. 4. Vláda Francouzské republiky předá ověřený opis přístupové listiny každého přistupujícího státu vládám členských států a druhého přistupujícího státu. Článek 3 Toto rozhodnutí, sepsané v jazyce anglickém, dánském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude sděleno členským státům Evropského společenství uhlí a oceli, Španělskému království a Portugalské republice. V Lucemburku dne 11. června 1985. Za Radu předseda G. ANDREOTTI ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ze dne 11. června 1985 o přijetí Španělského království a Portugalské republiky do Evropského hospodářského společenství a do Evropského společenství pro atomovou energii RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 237 této smlouvy, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 205 této smlouvy, s ohledem na stanovisko Komise, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, vzhledem k tomu, že Španělské království a Portugalská republika požádaly o členství v Evropském hospodářském společenství a Evropském společenství pro atomovou energii, ROZHODLA: vyhovět těmto žádostem o přijetí, přičemž podmínky tohoto přijetí a úpravy smluv, jež toto přijetí vyžaduje, jsou předmětem dohody mezi členskými státy a Španělským královstvím a Portugalskou republikou. V Lucemburku dne 11. června 1985. Za Radu předseda G. ANDREOTTI SMLOUVA mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropských společenství) a Španělským královstvím, Portugalskou republikou, o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA, PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA, PREZIDENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT IRSKA, PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY, JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA, PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, JEDNOTNI ve své vůli pokračovat v uskutečňování cílů Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, ROZHODNUTI vybudovat v duchu těchto smluv a na již položených základech ještě užší svazek mezi evropskými národy, VZHLEDEM K TOMU, že článek 237 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a článek 205 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii nabízejí evropským státům možnost stát se členy těchto Společenství, VZHLEDEM K TOMU, že Španělské království a Portugalská republika požádaly o členství v těchto Společenstvích, VZHLEDEM K TOMU, že Rada Evropských společenství se po obdržení stanoviska Komise vyslovila pro přijetí těchto států, SE ROZHODLI stanovit vzájemnou dohodou podmínky přijetí a nezbytné úpravy smluv o založení Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, a za tím účelem byli jmenováni tito zplnomocnění zástupci: ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ: pan Wilfried MARTENS, předseda vlády; pan Leo TINDEMANS, ministr zahraničních vztahů; pan Paul NOTERDAEME, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA: pan Poul SCHLÜTER, předseda vlády; pan Uffe ELLEMANN-JENSEN, ministr zahraničních věcí; pan Jakob Esper LARSEN, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO: pan Hans-Dietrich GENSCHER, spolkový ministr zahraničních věcí; pan Gisbert POENSGEN, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY: pan Yannis HARALAMBOPOULOS, ministr zahraničních věcí; pan Theodoros PAGALOS, státní tajemník ministerstva zahraničních věcí (s odpovědností za záležitosti EHS); pan Alexandre ZAFIRIOU, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA: pan Felipe GONZÁLEZ MÁRQUEZ, předseda vlády; pan Fernando MORÁN LÓPEZ, ministr zahraničních věcí; pan Manuel MARÍN GONZÁLEZ, státní tajemník pro vztahy s Evropskými společenstvími; pan Gabriel FERRÁN de ALFARO, velvyslanec, vedoucí Mise Španělska při Evropských společenstvích; ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY: pan Laurent FABIUS, předseda vlády; pan Roland DUMAS, ministr zahraničních vztahů; paní Catherine LALUMIČROVÁ, zplnomocněná ministryně pověřená evropskými záležitostmi; pan Luc de LA BARRE de NANTEUIL, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; ZA PREZIDENTA IRSKA: Dr. Garret FITZERALD, TD, předseda vlády; pan Peter BARRY, TD, ministr zahraničních věcí; pan Andrew O´ROURKE, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY: pan Bettino CRAXI, předseda Rady ministrů; pan Giulio ANDREOTTI, ministr zahraničních věcí; pan Pietro CALAMIA, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA: pan Jacques F. POOS, místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí; pan Joseph WEYLAND, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA: Drs. Ruud F. M. LUBBERS, předseda vlády, ministr pro všeobecné záležitosti; pan Hans van den BROEK, ministr zahraničních věcí; pan H. J. Ch. RUTTEN, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY, Dr. Mário SOARES, předseda vlády; Dr. Rui MACHETE, místopředseda vlády; Dr. Jaime GAMA, ministr zahraničních věcí; Dr. Ernâni RODRIGUES LOPES, ministr financí a plánování; ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA: Sir Geoffrey HOWE, QC, MP, státní tajemník pro zahraniční věci a Britské společenství národů; Sir Michael BUTLER, velvyslanec, stálý zástupce u Evropských společenství; KTEŘÍ SE po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, DOHODLI NA TĚCHTO USTANOVENÍCH: Článek 1 1. Španělské království a Portugalská republika se stávají členy Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii a smluvními stranami smluv o založení těchto Společenství, jak byly změněny nebo doplněny. 2. Podmínky přijetí a úpravy smluv o založení Evropského hospodářského společenství a o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jež toto přijetí vyžaduje, jsou stanoveny v aktu připojeném k této smlouvě. Ustanovení uvedeného aktu týkající se Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii tvoří nedílnou součást této smlouvy. 3. Ustanovení smluv uvedených v odstavci 1 týkající se práv a povinností členských států, jakož i pravomoci a příslušnosti orgánů Společenství se vztahují i na tuto smlouvu. Článek 2 1. Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky nejpozději do 31. prosince 1985. 2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1986 za podmínky, že všechny ratifikační listiny budou uloženy před uvedeným dnem a že ke stejnému dni budou uloženy všechny listiny o přistoupení k Evropskému společenství uhlí a oceli. Pokud však jeden ze států uvedených v čl. 1 odst. 1 neuloží své listiny o přistoupení a ratifikační listiny v požadovaném termínu, vstoupí smlouva v platnost pro druhý stát, který listiny uloží. v tomto případě Rada Evropských společenství neprodleně jednomyslně rozhodne o úpravách, které bude nezbytné provést v článku 3 této smlouvy a v článcích 14, 17, 19, 20, 23, 383, 384, 385, 386, 388, 397 a 402 aktu o přistoupení, v ustanoveních přílohy I aktu týkajících se složení a fungování jednotlivých výborů a v příslušných článcích protokolu č. 1 o statutu Evropské investiční banky, jež je k aktu připojen; Rada může rovněž jednomyslně prohlásit ustanovení výše uvedeného aktu týkající se jmenovitě státu, který svou listinu o přistoupení nebo ratifikační listinu neuložil, za neúčinná nebo je upravit. 3. Ochylně od odstavce 2 mohou před přistoupením orgány Společenství přijmout opatření uvedená v článcích 27, 91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258, 349, 351, 352, 358, 366, 378 a 396 aktu o přistoupení a v článcích 2, 3 a 4 protokolu č. 2. Tato opatření vstoupí v platnost pouze s výhradou a dnem vstupu této smlouvy v platnost. Článek 3 Tato smlouva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu vlády Italské republiky, která předá její ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států. Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto závěrečnému aktu své podpisy. V Madridu dne dvanáctého června tisíc devět set osmdesát pět. Wilfried MARTENS Gearoid Mac GEARAILT L.TINDEMANS Peadar de BARRA P.NOTERDAEME Andreas Ó RUAIRC Poul SCHLÜTER B.CRAXI U.ELLEMANN-JENSEN Giulio ANDREOTTI Jakob Esper LARSEN Pietro CALAMIA Hans-Dietrich GENSCHER J.F. POOS POENSGEN J. WEYLAND Y.HARALAMBOPOULOS R. LUBBERS Th. PAGALOS H. van den BROEK A. ZAFIRIOU RUTTEN Felipe GONZÁLEZ Mário SOARES Fernando MORÁN Rui CHANCERELLE de MACHETE Manuel MARÍN Jaime GAMA Gabriel FERRÁN Ernâni RODRIGES LOPES Laurent FABIUS Geoffrey HOWE Roland DUMAS Michael BUTLER C.LALUMIČRE Luc de LA BARRE de NANTEUIL Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto závěrečnému aktu své podpisy. V Lisabonu dne dvanáctého června tisíc devět set osmdesát pět. Wilfried MARTENS Gearoid Mac GEARAILT L.TINDEMANS Peadar de BARRA P.NOTERDAEME Andreas Ó RUAIRC Poul SCHLÜTER B.CRAXI U.ELLEMANN-JENSEN Giulio ANDREOTTI Jakob Esper LARSEN Pietro CALAMIA Hans-Dietrich GENSCHER J.F. POOS POENSGEN J. WEYLAND Y.HARALAMBOPOULOS R. LUBBERS Th. PAGALOS H. van den BROEK A. ZAFIRIOU RUTTEN Felipe GONZÁLEZ Mário SOARES Fernando MORÁN Rui CHANCERELLE de MACHETE Manuel MARÍN Jaime GAMA Gabriel FERRÁN Ernâni RODRIGES LOPES Laurent FABIUS Geoffrey HOWE Roland DUMAS Michael BUTLER C.LALUMIČRE Luc de LA BARRE de NANTEUIL AKT o podmínkách přistoupení Španělského království a Portugalské republiky a o úpravách smluv ČÁST PRVNÍ ZÁSADY Článek 1 Pro účely tohoto aktu se: – “původními smlouvami” rozumějí Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, jež vstoupily v platnost před tímto přistoupením; “Smlouvou o ESUO”, “Smlouvou o EHS” a “Smlouvou o Euratomu” se rozumějí příslušné původní Smlouvy ve znění doplňků a změn; – “stávajícími členskými státy” rozumějí Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; – “Společenstvím ve stávajícím složení” rozumí Společenství složené ze stávajících členských států; – “Společenstvím v rozšířeném složení” rozumí Společenství ve složení po přistoupení v roce 1972, případně po přistoupení v roce 1979; – “novými členskými státy” rozumějí Španělské království a Portugalská republika. Článek 2 Ode dne přistoupení se ustanovení původních smluv a aktů přijatých orgány Společenství stávají závaznými pro nové členské státy a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v uvedených smlouvách a v tomto aktu. Článek 3 1. Nové členské státy tímto aktem přistupují k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států, zasedajících v Radě. Zavazují se připojit se ode dne přistoupení k jakékoli další dohodě uzavřené stávajícími členskými státy vztahující se k fungování Společenství nebo související s jeho činností. 2. Nové členské státy se zavazují přistoupit ke smlouvám uvedeným v článku 220 Smlouvy o EHS a ke smlouvám, které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů uvedené smlouvy a tudíž i spojeny s právním řádem Společenství, jakož i k protokolům podepsaným členskými státy Společenství v původním nebo rozšířeném složení o výkladu těchto smluv Soudním dvorem, a zahájit za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů. 3. Nové členské státy se nacházejí ve stejném postavení jako stávající členské státy, pokud jde o prohlášení, usnesení nebo jiné postoje Rady, jakož i o prohlášení, usnesení nebo postoje, jež se týkají Evropských společenství a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států; proto budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijmou opatření, jež se ukáží jako nezbytná k jejich provedení. Článek 4 1. Dohody nebo smlouvy uzavřené některým ze Společenství s jedním nebo více třetími státy, s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího státu zavazují nové členské státy za podmínek uvedených v původních smlouvách a v tomto aktu. 2. Nové členské státy se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto aktu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně členskými státy Společenství v původním nebo rozšířeném složení a některým z uvedených Společenství, jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy, které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí. V tomto směru poskytnou Společenství a stávající členské státy svou pomoc novým členským státům. 3. Nové členské státy přistupují tímto aktem a za podmínek v něm uvedených k vnitřním dohodám uzavřeným členskými státy Společenství v původním nebo rozšířeném složení k provedení dohod nebo smluv uvedených v odstavci 2. 4. Nové členské státy přijmou vhodná opatření, aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám, jejichž smluvními stranami je také jedno ze Společenství nebo jiné členské státy, případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení ke Společenstvím. Článek 5 Článek 234 Smlouvy o EHS a články 105 a 106 Smlouvy o Euratomu se u nových členských států použijí na dohody nebo smlouvy uzavřené před jejich přistoupením. Článek 6 Ustanovení tohoto aktu, není-li v něm stanoveno jinak, mohou být pozastavena, změněna nebo zrušena pouze postupy stanovenými v původních smlouvách, které revizi těchto smluv umožňují. Článek 7 Akty přijaté orgány Společenství, na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto aktu, si zachovávají svou právní sílu; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů. Článek 8 Ustanovení tohoto aktu, jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány Společenství, mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům. Článek 9 Pro uplatňování původních smluv a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto aktu. ČÁST DRUHÁ ÚPRAVY SMLUV HLAVA I USTANOVENÍ O ORGÁNECH KAPITOLA 1 Shromáždění Článek 10 Článek 2 Aktu o volbě zastupitelů ve Shromáždění ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom, se nahrazuje tímto: “Článek 2 Počet zastupitelů volených v jednotlivých členských státech je stanoven takto: Belgie 24 Dánsko 16 Německo 81 Řecko 24 Španělsko 60 Francie 81 Irsko 15 Itálie 81 Lucembursko 6 Nizozemsko 25 Portugalsko 24 Spojené království 81.” KAPITOLA 2 Rada Článek 11 V článku 2 Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství se druhý pododstavec nahrazuje tímto: “Předsednictví vykonává postupně každý členský stát Rady po dobu šesti měsíců v tomto pořadí členských států: – během prvního šestiletého cyklu: Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Spojené království, – během následujícího šestiletého cyklu: Dánsko, Belgie, Řecko, Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Irsko, Nizozemsko, Lucembursko, Spojené království, Portugalsko.” Článek 12 Článek 28 Smlouvy o ESUO se nahrazuje tímto: “Článek 28 Je-li Rada konzultována Vysokým úřadem, jedná, aniž by nezbytně musela hlasovat. Zápisy z jednání postupuje Vysokému úřadu. V případech, kdy tato smlouva vyžaduje souhlas Rady, považuje se souhlas za získaný, jestliže se pro návrh předložený Vysokým úřadem vysloví: – nadpoloviční většina zástupců členských států včetně hlasů dvou zástupců členských států, z nichž každý zajišťuje alespoň jednu devítinu celkové hodnoty produkce uhlí a oceli ve Společenství, – nebo, v případě rovnosti hlasů, jestliže Vysoký úřad setrvá na svém návrhu po opakovaném projednání, zástupci tří členských států, z nichž každý zajišťuje alespoň jednu devítinu celkové hodnoty produkce uhlí a oceli ve Společenství. V případě, kdy tato smlouva vyžaduje jednomyslné rozhodnutí nebo jednomyslný souhlas, je k přijetí rozhodnutí nebo vyslovení souhlasu potřeba hlasů všech členů Rady. Nicméně při tomto rozhodování podle článků 21, 32, 32a, 78e, 78h této smlouvy a článku 16, čl. 20 třetího pododstavce, čl. 28 pátého pododstavce a článku 44 Protokolu o statutu Soudního dvora nepředstavuje zdržení se hlasování přítomných nebo zastoupených členů překážku přijetí rozhodnutí Rady vyžadujícího jednomyslnost. S výjimkou rozhodnutí vyžadujících kvalifikovanou většinu nebo jednomyslnost jsou rozhodnutí Rady přijímána většinou hlasů členů Rady; většiny je dosaženo, jestliže zahrnuje nadpoloviční většinu zástupců členských států, včetně hlasů zástupců dvou členských států, z nichž každý zajišťuje alespoň jednu devítinu celkové hodnoty produkce uhlí a oceli ve Společenství. Nicméně při rozhodování podle článků 78, 78b, 78e této smlouvy, které vyžadují kvalifikovanou většinu, je hlasům členů Rady přidělena tato váha: Belgie 5 Dánsko 3 Německo 10 Řecko 5 Španělsko 8 Francie 10 Irsko 3 Itálie 10 Lucembursko 2 Nizozemsko 5 Portugalsko 5 Spojené království 10. K přijetí usnesení je potřeba nejméně 54 hlasů alespoň osmi členů. Při hlasování může být každý člen Rady zmocněn hlasovat nejvýše za jednoho z ostatních členů. Rada jedná s členskými státy prostřednictvím svého předsedy. Usnesení Rady se zveřejňují způsobem, který sama stanoví.” Článek 13 V článku 95 Smlouvy o ESUO se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto: “Tyto změny jsou předmětem návrhů sestavených po společné dohodě Vysokým úřadem a Radou usnášející se většinou deseti dvanáctin svých členů a budou předloženy Soudnímu dvoru ke stanovisku. Při jejich posuzování je Soudní dvůr plně oprávněn zhodnotit veškeré stránky faktické i právní. Jestliže na základě tohoto posouzení Soudní dvůr shledá, že návrhy jsou v souladu s předchozím odstavcem, předloží se návrhy Shromáždění a vstoupí v platnost, budou-li schváleny většinou tří čtvrtin odevzdaných hlasů a většinou dvou třetin všech členů Shromáždění.” Článek 14 V článku 148 Smlouvy o EHS a článku 118 Smlouvy o Euratomu se odstavce 2 nahrazují tímto: “2. Má-li se Rada usnést kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena tato váha: Belgie 5 Dánsko 3 Německo 10 Řecko 5 Španělsko 8 Francie 10 Irsko 3 Itálie 10 Lucembursko 2 Nizozemsko 5 Portugalsko 5 Spojené království 10. K přijetí usnesení je potřeba nejméně: – 54 hlasů v případech, kdy podle této smlouvy mají být přijata na návrh Komise, – 54 hlasů alespoň osmi členů v ostatních případech.” KAPITOLA 3 Komise Článek 15 V čl. 10 odst. 1 Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství se první pododstavec nahrazuje tímto: “1. Komise se skládá ze sedmnácti členů vybraných podle jejich celkové způsobilosti, kteří poskytují veškeré záruky nezávislosti.” Článek 16 Článek 14 Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství se mění takto: 1. První pododstavec se nahrazuje tímto: “Předseda a šest místopředsedů Komise je jmenováno z řad jejích členů na dobu dvou let stejným postupem jako při jmenování členů Komise. Mohou být jmenováni opakovaně. 2. Doplňuje se nový pododstavec, který zní: “Rada může jednomyslným rozhodnutím změnit ustanovení týkající se místopředsedů.” KAPITOLA 4 Soudní dvůr Článek 17 V článku 32 Smlouvy o ESUO, článku 165 Smlouvy o EHS a článku 137 Smlouvy o Euratomu se první pododstavce nahrazují tímto: “Soudní dvůr se skládá ze třinácti soudců.” Článek 18 V článku 32a Smlouvy o ESUO, článku 166 Smlouvy o EHS a článku 138 Smlouvy o Euratomu se první pododstavce nahrazují tímto: “Soudnímu dvoru je nápomocno šest generálních advokátů.” Článek 19 V článku 32b Smlouvy o ESUO, článku 167 Smlouvy o EHS a článku 139 Smlouvy o Euratomu se druhé a třetí pododstavce nahrazují tímto: “Každé tři roky dochází k částečné obměně soudců. Obměna se střídavě týká sedmi a šesti soudců. Každé tři roky dochází k částečné obměně generálních advokátů. Obměna se týká vždy tří generálních advokátů.” KAPITOLA 5 Účetní dvůr Článek 20 V článku 78e Smlouvy o ESUO, článku 206 Smlouvy o EHS a článku 180 Smlouvy o Euratomu se odstavce 2 nahrazují tímto: “2. Účetní dvůr se skládá z dvanácti členů.” KAPITOLA 6 Hospodářský a sociální výbor Článek 21 V článku 194 Smlouvy o EHS a článku 166 Smlouvy o Euratomu se první pododstavce nahrazují tímto: “Počet členů Hospodářského a sociálního výboru je stanoven takto: Belgie 12 Dánsko 9 Německo 24 Řecko 12 Španělsko 21 Francie 24 Irsko 9 Itálie 24 Lucembursko 6 Nizozemsko 12 Portugalsko 12 Spojené království 24.” KAPITOLA 7 Poradní výbor ESUO Článek 22 V článku 18 Smlouvy o ESUO se první pododstavec nahrazuje tímto: “Při Vysokému úřadu se zřizuje Poradní výbor. Skládá se nejméně ze 72 a nejvýše z 96 členů a tvoří jej stejný počet producentů, pracovníků a spotřebitelů a obchodníků.” KAPITOLA 8 Výbor pro vědu a techniku Článek 23 V čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu se první pododstavec nahrazuje tímto: “2. Výbor se skládá z 33 členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Komisí.” HLAVA II JINÉ ÚPRAVY Článek 24 V článku 227 Smlouvy o EHS se odstavec 1 nahrazuje tímto: “1. Tato smlouva se vztahuje na Belgické království, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Irsko, Italskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Portugalskou republiku a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.” Článek 25 1. Smlouvy a akty orgánů Evropských společenství se vztahují na Kanárské ostrovy a na Ceutu a Melillu s výhradou odchylek uvedených v odstavcích 2 a 3 a ostatních ustanovení tohoto aktu. 2. Podmínky, za kterých se ustanovení Smlouvy o EHS a Smlouvy o ESUO týkající se volného pohybu zboží a akty orgánů Společenství týkající se celních právních předpisů a obchodní politiky vztahují na Kanárské ostrovy a na Ceutu a Melillu, jsou stanoveny v protokolu č. 2. 3. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení článku 155, nevztahují se na Kanárské ostrovy a na Ceutu a Melillu akty orgánů Evropských společenství týkající se společné zemědělské politiky a společné politiky rybolovu. Rada stanoví na návrh Komise kvalifikovanou většinou předpisy sociálně-strukturální povahy, které se v oblasti zemědělství vztahují na Kanárské ostrovy, přičemž zajistí, aby tyto předpisy byly slučitelné s hlavními cíli společné zemědělské politiky. 4. Na žádost Španělského království může Rada na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním jednomyslně: – rozhodnout o zahrnutí Kanárských ostrovů, Ceuty a Melilly do celního území Společenství, – stanovit vhodná opatření zaměřená na rozšíření působnosti platných právních předpisů na Kanárské ostrovy, Ceutu a Melillu. Na návrh Komise jednající buď z vlastního podnětu, nebo na žádost členského státu může Rada po konzultaci se Shromážděním jednomyslně rozhodnout o případných nezbytných úpravách vztahujících se na Kanárské ostrovy a Ceutu a Melillu. ČÁST TŘETÍ ÚPRAVY AKTŮ PŘIJATÝCH ORGÁNY Článek 26 Akty uvedené v seznamu v příloze I tohoto aktu se upravují podle této přílohy. Článek 27 Úpravy aktů uvedené v seznamu v příloze II tohoto aktu, jež se v důsledku přistoupení stávají nezbytnými, se stanoví v souladu s obecnými směry vymezenými v této příloze postupem a za podmínek stanovených v článku 396. ČÁST ČTVRTÁ PŘECHODNÁ OPATŘENÍ HLAVA I USTANOVENÍ O ORGÁNECH Článek 28 1. V průběhu prvních dvou let po přistoupení se uskuteční v každém novém členském státě všeobecným a přímým hlasováním volby 60 zástupců lidu Španělska a 24 zástupců lidu Portugalska do Shromáždění podle ustanovení Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě zastupitelů ve Shromáždění ve všeobecných a přímých volbách. Funkční období uvedených zastupitelů končí současně s funkčním obdobím zastupitelů zvolených ve stávajících členských státech pro stávající pětileté období. 2. Od okamžiku přistoupení až do uspořádání voleb uvedených v odstavci 1 budou zástupci lidu Španělska a Portugalska ve Shromáždění jmenováni parlamenty nových členských států z jejich řad podle postupů stanovených každým z těchto států. Článek 29 Pro účely čl. 2 druhého pododstavce Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství se po skončení cyklu střídání, který ještě zbývá podle pořadí členských států v uvedeném článku 2 ve znění platném před přistoupením, uplatňuje nové pořadí členských států stanovené v článku 11 tohoto aktu. HLAVA II PŘECHODNÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠPANĚLSKA KAPITOLA I Volný pohyb zboží ODDÍL I Celní předpisy Článek 30 1. Pro každé zboží je základní celní sazbou, na niž se vztahují postupná snížení uvedená v článku 31, čl. 75 odst. 1 a v čl. 173 odst. 1 a 2, celní sazba skutečně uplatňovaná k 1. lednu 1985 na zboží pocházející ze Společenství ve stávajícím složení a ze Španělska v rámci jejich obchodování. 2. Pro každé zboží je základní celní sazbou každého produktu, od níž se odvíjí sbližování se společným celním sazebníkem a sjednoceným sazebníkem ESUO podle článku 37, čl. 75 odst. 2 a v čl. 173 odst. 4, celní sazba skutečně uplatňovaná Španělským královstvím k 1. lednu 1985. 3. Pokud však dojde mezi tímto dnem a přistoupením ke snížení cla, považuje se za základní celní sazbu takto snížená celní sazba. 4. Společenství ve stávajícím složení a Španělské království si vzájemně sdělí své základní celní sazby. 5. Odchylně od odstavce 1 jsou pro níže uvedené produkty základními celními sazbami, které Španělské království postupně snižuje podle článku 31, tyto sazby: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Základní celní sazba 24.02 Vyráběné tabáky; výtažky či šťávy z tabáků (praiss): A. Cigarety 50 % B. Doutníky a doutníčky 55 % C. Tabák ke kouření 46,8 % D. Žvýkací tabák a šňupací tabák 26 % E. Ostatní včetně aglomerovaného tabáku ve formě listů 10,4 % 27.09 Surové oleje z nafty nebo ze živičných minerálů Osvobozeny od cla Článek 31 1. Dovozní cla mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělským královstvím se postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 90 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 77,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 62,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 47,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 35,0 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 22,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 10 % základní celní sazby, – poslední snížení o 10 % se uskuteční k 1. lednu 1993. 2. Odchylně od odstavce 1 se od 1. března 1986 uplatňuje osvobození od cla na vstupu pro: a) dovozy, na něž se vztahují ustanovení týkající se osvobození od daně osob cestujících mezi členskými státy; b) dovozy malých zásilek zboží neobchodní povahy, na něž se vztahují ustanovení týkající se osvobození od daně mezi členskými státy. 3. Výše celních sazeb vypočítaných v souladu s odstavcem 1 se zaokrouhlují dolů na první desetinné místo tak, že se druhé desetinné místo vypustí. Článek 32 V žádném případě nesmí být v rámci Společenství uplatňovány celní sazby vyšší, než jsou sazby uplatňované vůči třetím zemím, pro něž platí doložka nejvyšších výhod. V případě změny nebo pozastavení sazeb společného celního sazebníku nebo v případě uplatnění článku 40 Španělským královstvím může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou přijmout nezbytná opatření pro zachování preferencí platných ve Společenství. V případě změny nebo pozastavení sazeb sjednoceného celního sazebníku ESUO nebo v případě uplatnění článku 40 Španělským královstvím může Komise přijmout nezbytná opatření pro zachování preferencí platných ve Společenství. Článek 33 Španělské království může úplně nebo částečně pozastavit ukládání cla na zboží dovážené ze Společenství ve stávajícím složení. Uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou úplně nebo částečně pozastavit ukládání cla na zboží dovážené ze Španělska. Článek 34 Celní kvóty na dovoz některých nových osobních automobilů položky ex 87.02 A I b) společného celního sazebníku do Španělska, na které se vztahuje snižování sazeb podle článku 30, se ode dne přistoupení ruší pro automobily dovážené ze Společenství ve stávajícím složení. K 1. lednu 1986 otevře Španělské království roční celní kvóty se sníženými sazbami na dovoz osobních motorových vozidel vybavených zážehovým nebo vznětovým motorem, kromě autokarů a autobusů, položky ex 87.02 A I b) společného celního sazebníku, pocházejících ze Společenství ve stávajícím složení. Připuštění takových vozidel do těchto celních kvót se řídí ustanoveními protokolu č. 6. Článek 35 Poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům v obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem se zrušují k 1. březnu 1986. Ode dne 1. března 1986 nesmí být ukládáno žádné clo fiskální povahy. Článek 36 Vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem v obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem se zrušují k 1. březnu 1986. Článek 37 1. Za účelem postupného zavádění společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO změní Španělské království své celní sazby uplatňované vůči třetím zemím tímto způsobem: Od 1. března 1986: a) v případě celních položek, u kterých se základní celní sazby neliší o více než 15 % v obou směrech od sazeb společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO, se uplatňují sazby těchto sazebníků; b) v ostatních případech uplatňuje Španělské království celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 snížení o 10 %, – k 1. lednu 1987 snížení o 12,5 %, – k 1. lednu 1988 snížení o 15 %, – k 1. lednu 1989 snížení o 15 %, – k 1. lednu 1990 snížení o 12,5 %, – k 1. lednu 1991 snížení o 12,5 %, – k 1. lednu 1992 snížení o 12,5 %. K 1. lednu 1993 uplatňuje Španělské království společný celní sazebník a sjednocený sazebník ESUO v plném rozsahu. 2. Odchylně od odstavce 1 uplatňuje Španělské království od 1. března 1986 společný celní sazebník v plném rozsahu na výrobky uvedené v příloze k Dohodě o obchodu s civilními letadly, která byla uzavřena v rámci obchodních jednání o Všeobecné dohodě o clech a obchodu v letech 1973-1979. Článek 38 Všeobecné celní sazby uvedené ve společném celním sazebníku Společenství jsou všeobecnými celními sazbami Společenství ve stávajícím složení. Smluvní celní sazby uvedené ve společném celním sazebníku Evropského hospodářského společenství (EHS) a v sjednoceném sazebníku Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) jsou smluvními celními sazbami EHS a ESUO ve stávajícím složení, s výjimkou úprav, které se provedou s přihlédnutím ke skutečnosti, že platné sazby ve španělských a portugalských sazebnících jsou celkově vyšší než platné sazby sazebníků EHS a ESUO ve stávajícím složení. Tyto úpravy, o nichž se bude jednat v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, zůstanou v mezích možností stanovených článkem XXIV uvedené dohody. Článek 39 1. Jestliže se sazby celního sazebníku Španělského království liší od odpovídajících sazeb společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO, uskuteční se postupné sbližování sazeb celního sazebníku Španělského království se sazbami společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO přidáváním složek španělské základní celní sazby ke složkám sazeb uvedených ve společném celním sazebníku nebo sjednoceném sazebníku ESUO, přičemž se španělská základní celní sazba postupně snižuje až na nulu v souladu s časovým rozvrhem uvedeným v článku 37 a v čl. 75 odst. 2 a sazba společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO se od nuly postupně a podle téhož časového rozvrhu zvyšuje, dokud nedosáhne konečné výše. 2. Jestliže se některé sazby společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO od 1. března 1986 změní nebo pozastaví, pak Španělské království současně změní nebo pozastaví své sazby v poměru vyplývajícím z provedení článku 37. 3. Od 1. března 1986 uplatňuje Španělské království nomenklatury společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO. Španělské království může převzít do těchto nomenklatur vnitrostátní členění platné v okamžiku přistoupení, které je nezbytné k tomu, aby postupné sbližování jeho celních sazeb se sazbami společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO proběhlo za podmínek stanovených v tomto aktu. V případě, že dojde ke změnám nomenklatury společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO u produktů uvedených v tomto aktu, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou upravit nomenklaturu těchto produktů, jak je stanoveno v tomto aktu. 4. Za účelem provedení odstavce 3 a v zájmu zjednodušení postupného zavádění společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO Španělským královstvím a postupného odstraňování cel mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělským královstvím stanoví Komise v případě potřeby prováděcí předpisy, podle nichž Španělské království změní své celní sazby; tyto prováděcí předpisy však nesmí způsobit změnu článků 31 a 37. 5. Celní sazby vypočítané v souladu s článkem 37 se zaokrouhlují nahoru nebo dolů na jedno desetinné číslo. Při sbližování španělských celních sazeb se sazbami společného celního sazebníku nebo sjednoceného sazebníku ESUO, které jsou nižší než španělské základní celní sazby, se tyto sazby zaokrouhlují dolů vypuštěním druhého desetinného místa. v ostatních případech se zaokrouhluje na vyšší desetinné místo. Článek 40 Při přizpůsobování svého sazebníku společnému celnímu sazebníku a sjednocenému sazebníku ESUO může Španělské království upravovat své celní sazby v rychlejším sledu, než je uvedeno v článku 37. Uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi. Článek 41 Během období odstraňování cel mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělským královstvím a období sbližování sazeb španělského celního sazebníku se sazbami společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO má Španělské království možnost otevřít pro třetí země celní kvóty, které byly skutečně uplatňovány k 1. lednu 1985. Pokud se tyto kvóty otevřou, použije se po dobu jejich otevření k určení celních sazeb na dovoz produktů ze třetích zemí článek 37. Množství nebo hodnoty, na něž se tyto sazby vztahují, se omezí na výše skutečně dovezené v rámci stejných kvót otevřených k 1. lednu 1985. Po dobu otevření těchto kvót se na produkty dovážené ze Společenství ve stávajícím složení vztahují snížené sazby podle článku 31 bez omezení množství či hodnoty. Pokud se tyto kvóty neotevřou, použije Španělské království na dovoz produktů ze Společenství ve stávajícím složení sazby platné v případě otevření těchto kvót. Množství nebo hodnoty, na něž se tyto sazby vztahují, se omezí na výše skutečně dovezené v rámci stejných kvót otevřených k 1. lednu 1985. Oddíl II Odstranění množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem Článek 42 Množstevní omezení dovozu a vývozu a jakákoli opatření s rovnocenným účinkem se mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělským královstvím zrušují ke dni 1. ledna 1986. Článek 43 1. Odchylně od článku 42 může Španělské království zachovat množstevní omezení dovozu: – až do 31. prosince 1988 pro produkty uvedené v příloze III; – až do 31. prosince 1989 pro produkty uvedené v příloze IV. 2. Omezení uvedená v odstavci 1 mají formu kvót. 3. Kvóty pro rok 1986 jsou uvedeny v přílohách III a IV. Míra postupného zvyšování kvót uvedených v příloze III a kvót 1 až 5 a 10 až 14 uvedených v příloze IV je 25 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených v ECU a 20 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených objemem. Toto zvýšení se připočítá ke každé kvótě a následné zvýšení se vypočítá na základě takto získaného součtu. U kvót 6 až 9 uvedených v příloze IV se uplatňují tyto roční míry postupného zvyšování: – první rok: 13 %, – druhý rok: 18 %, – třetí rok: 20 %, – čtvrtý rok: 20 %. 4. Jestliže Komise rozhodnutím stanoví, že dovozy do Španělska některého z produktů uvedených v přílohách III a IV byly po dva po sobě následující roky nižší než 90 % kvóty, liberalizuje Španělské království dovozy tohoto produktu ze současných členských států od začátku roku následujícího po těchto dvou letech. 5. Protokol č. 7 vymezuje zásady, které Španělské království uplatňuje při správě kvót uvedených v odstavci 2 tohoto článku. Článek 44 1. Odchylně od článku 42 může Španělské království až do 31. prosince 1989 zachovat podíl nejvýše 60 % pro použití tuzemských částí, dílů a příslušenství při výrobě osobních motorových vozidel vybavených zážehovým nebo vznětovým motorem, kromě autokarů a autobusů, položky ex 87.02 A I b) společného celního sazebníku. 2. Výše podílu pro použití tuzemských výrobků podle odstavce 1 musí být stejná pro výrobce, jež jsou státními příslušníky jiných členských států, usazené ve Španělsku, i pro všechny výrobce ze Španělského království. Zacházení poskytované výše uvedeným výrobcům nesmí být méně příznivé než zacházení poskytované výrobcům ze třetích zemí. Článek 45 1. Odchylně od článku 42 může Společenství zachovat až do 31. prosince 1988 množstevní omezení pro vývoz následujících produktů do Španělska: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží ex 26.03 Popílky a zbytky mědi a jejích slitin ex 74.01 Odpad a šrot z mědi a jejích slitin 2. Omezení uvedená v odstavci 1 mají podobu ročních množstevních kvót. 3. Kvóty pro rok 1986 jsou 5 000 tun u popílků a zbytků mědi a jejích slitin čísla ex 26.03 společného celního sazebníku a 14 000 tun u odpadu a šrotu z mědi a jejích slitin čísla ex 74.01 společného celního sazebníku. Míra postupného ročního zvyšování výchozích kvót uplatňovaná od začátku druhého roku je 10 % na začátku každého roku. Toto zvýšení se připočítá ke každé kvótě a následné zvýšení se vypočítá na základě takto získaného součtu. 4. Jestliže vývozy některého z produktů uvedených v odstavci 1 ze Společenství budou v letech 1986 a 1987 nižší než 90 % otevřené kvóty, zruší se uvedená omezení k 1. lednu 1988. 5 Režim uplatňovaný Společenstvím vůči Španělsku podle odstavců 1 až 4 nesmí být méně příznivý než režim uplatňovaný vůči třetím zemím. Článek 46 Odchylně od článku 42 mohou stávající členské státy zachovat až do konce období uvedeného v článku 52 množstevní omezení pro vývoz odpadu a šrotu ze železa a oceli čísla 73.03 společného celního sazebníku, která uplatňovaly vůči Španělskému království přede dnem přistoupení, pokud tento režim není více omezující než režim uplatňovaný na vývozy do třetích zemí. Článek 47 1. Odchylně od článku 42 může majitel, případně oprávněný z patentu na chemický nebo farmaceutický produkt nebo přípravek na ochranu rostlinregistrovaný v některém členském státě v době, kdy patent na tento výrobek nebylo možno získat ve Španělsku, uplatnit právo, jež mu poskytuje tento patent tak, aby zamezil dovozu a prodeji tohoto výrobku ve stávajícím členském státě/ stávajících členských státech, kde je tento výrobek chráněn patentem, a to i pokud byl tento výrobek poprvé uveden na trh ve Španělsku jím samotným anebo s jeho souhlasem. 2. Tohoto práva se lze dovolat u produktů uvedených v odstavci 1 až do konce třetího roku poté, co Španělsko zavedlo možnost tyto produkty patentovat. Článek 48 1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3 tohoto článku, upraví Španělské království postupně od 1. ledna 1986 státní monopoly obchodní povahy ve smyslu čl. 37 odst. 1 Smlouvy o EHS s případným přihlédnutím k čl. 90 odst. 2 Smlouvy o EHS tak, aby nejpozději k 31. prosinci 1991 byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi příslušníky členských států, pokud jde o podmínky nákupu nebo odbytu zboží. Stávající členské státy mají stejnou povinnost vůči Španělskému království. Komise podá doporučení o způsobu a časovém rozvrhu úprav, které bude třeba učinit, přičemž tento způsob a časový rozvrh musejí být pro Španělské království a stávající členské státy stejné. 2. Španělské království zruší od 1. ledna 1986 veškerá výhradní vývozní práva. 3. Pro produkty uvedené v seznamu v příloze v se výhradní dovozní práva zruší nejpozději k 31. prosinci 1991. Zrušení těchto výhradních práv se provádí formou postupného otevírání dovozních kvót pro produkty pocházející ze současných členských států, a to od 1. ledna 1986. Objemy kvót pro rok 1986 jsou uvedeny ve zmíněném seznamu. Španělské království zvyšuje objemy kvót způsobem, který je stanoven v příloze uvedené v prvním pododstavci. Zvýšení vyjádřená v procentech se připočítají ke každé kvótě a následné zvýšení se vypočítá na základě takto získaného součtu. Kvóty uvedené v prvním pododstavci se otevírají pro všechny subjekty bez omezení a zboží dovážené v rámci těchto kvót nesmí být ve Španělsku předmětem výhradních práv pro uvádění na trh na velkoobchodní úrovni; pokud jde o maloobchodní prodej některého zboží dováženého v rámci kvót, musí být uváděno na trh na nediskriminačním základě. 4. Úprava monopolu na produkty uvedené v seznamu v příloze VI nemusí nezbytně ovlivnit fungování španělského ropného monopolu vůči třetím zemím. Tento monopol může i nadále určovat původ i podmínky pro nabývání u kvót pro dovozy surové ropy ze třetích zemí, které jsou nezbytné k zabezpečení zásobování španělského trhu, a to při stávajícím dodržení ustanovení Smlouvy o EHS, zejména těch, která se týkají volného pohybu podle článků 30 a 37 uvedené smlouvy. Článek 49 Odchylně od článku 42 se režim popsaný v protokolu č. 9 vztahuje na obchod s některými textilními výrobky mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem. Oddíl III Jiná ustanovení Článek 50 1. Komise s náležitým přihlédnutím k platným předpisům, zejména k předpisům o tranzitu Společenství, určí metody pro administrativní spolupráci, jež má zajistit, že se pro zboží, které splňuje příslušné požadavky, plně uplatní výhody z odstranění cel a poplatků s rovnocenným účinkem a množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, jak stanoví tento akt. 2. Až do 28. února 1986 se obchodování mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem nadále řídí ustanoveními dohody z roku 1970 mezi Evropským hospodářským společenstvím a Španělskem o celním režimu. 3. Komise stanoví předpisy použitelné od 1. března 1986 na obchod uvnitř Společenství se zbožím, které bylo vyrobeno ve Společenství a při jehož výrobě bylo použito: – produktů, jež nepodléhaly clům nebo poplatkům s rovnocenným účinkem platným ve Společenství ve stávajícím složení nebo ve Španělsku nebo u nichž došlo k plnému nebo částečnému navrácení těchto cel či poplatků, – zemědělských produktů, které nesplňují předpoklady pro propuštění do volného oběhu ve Společenství ve stávajícím složení nebo ve Španělsku. Při přijímání těchto předpisů přihlíží Komise k pravidlům stanoveným tímto aktem pro odstraňování cel mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem a k pravidlům pro postupné zavádění společného celního sazebníku a předpisů týkajících se společné zemědělské politiky Španělským královstvím. Článek 51 1. Není-li v tomto aktu stanoveno jinak, vztahují se platné celní předpisy o obchodu s třetími zeměmi za stejných podmínek i na obchod uvnitř Společenství, a to do té doby, dokud jsou na tento obchod uvalena cla. Pro stanovení celní hodnoty při obchodování v rámci Společenství a s třetími zeměmi se až do: – 31. prosince 1992 u průmyslových výrobků a – 31. prosince 1995 u zemědělských produktů za celní území považuje celní území vymezené ke dni 31. prosince 1985 právními předpisy Společenství a Španělského království. 2. Od 1. března 1986 uplatňuje Španělské království při obchodování uvnitř Společenství nomenklatury společného celního sazebníku a sjednoceného sazebníku ESUO. Španělské království může do těchto nomenklatur zahrnout vnitrostátní členění platné ke dni přistoupení, které je nezbytné k tomu, aby se postupné odstraňování jeho cel uvnitř Společenství uskutečnilo za podmínek stanovených tímto aktem. Článek 52 Během tří let ode dne přistoupení dokončí Španělské království restrukturalizaci svého železářského a ocelářského průmyslu za podmínek stanovených v protokolu č. 10, který je připojen k tomuto aktu. Komise může se souhlasem Rady zkrátit uvedenou lhůtu a změnit pravidla stanovená ve zmíněném protokolu na základě: – postupu španělských restrukturalizačních plánů, s přihlédnutím k významným faktorům při opětovném posouzení životaschopnosti podniků, – opatření v oblasti železářského a ocelářského průmyslu platných ve Společenství po přistoupení; v takovém případě nesmí režim uplatňovaný po přistoupení na španělské dodávky do Společenství ve stávajícím složení vést k zásadním rozdílům v zacházení mezi Španělskem a ostatními členskými státy. Článek 53 1. Pokud se při obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složením a Španělským královstvím vybírají vyrovnávací částky uvedené v článku 72 z jednoho nebo více základních produktů, jež byly použity při výrobě zboží, na které se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 3033/80 ze dne 11. listopadu 1980, kterým se stanoví obchodní režim pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů, pak se uplatňují tato přechodná opatření: – při dovozu zboží, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3033/80, ze Španělska do Společenství ve stávajícím složení se uplatňuje vyrovnávací částka, vypočítaná na základě vyrovnávacích částek uvedených v článku 72 a podle pravidel uvedených v tomto nařízení pro výpočet pohyblivé složky uplatňované pro toto zboží; – při dovozu zboží, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3033/80, ze třetích zemí do Španělska se pohyblivá složka stanovená tímto nařízením zvýší nebo sníží o vyrovnávací částku uvedenou v první odrážce; – při vývozu zboží, na které se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 3035/80 ze dne 11. listopadu 1980, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro určité zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží neuvedeného v příloze II Smlouvy a kritéria pro stanovení výše takových náhrad, ze Společenství ve stávajícím složení do Španělska se uplatňuje vyrovnávací částka stanovená na základě vyrovnávacích částek určených pro základní produkty a v souladu s pravidly pro výpočet náhrad uvedenými v tomto nařízení; – při vývozu zboží, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3035/80, ze Španělska do třetích zemí podléhá toto zboží vyrovnávacím částkám uvedeným ve třetí odrážce. 2. Clo, které ode dne přistoupení tvoří pevnou složku poplatku uplatňovaného při dovozu zboží, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3033/80, do Španělska, se stanoví tak, že se od základní celní sazby uplatňované Španělským královstvím u produktů pocházejících ze Společenství ve stávajícím složení odečte pohyblivá složka rovnající se pohyblivé složce stanovené podle nařízení (EHS) č. 3033/80, zvýšené nebo snížené o vyrovnávací částku podle odst. 1 první a třetí odrážky. U produktů těch čísel společného celního sazebníku, která jsou uvedena v příloze VII, se pevná složka rovná sazbám uvedeným v této příloze. Španělsko může výlučně pro statistické účely podrobit produkty uvedené v příloze VII a lihoviny položky 22.09 C společného celního sazebníku na přechodné období sedmi let dohledu Společenství. Dovozy těchto produktů však nesmí být v důsledku tohoto statistického dohledu zdržovány. 3. Clo, které ode dne přistoupení tvoří pevnou složku poplatku uplatňovaného při dovozu zboží, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3033/80, do Španělska ze třetích zemí, se rovná vyšší z takto stanovených částek: – částka získaná tak, že se od základní celní sazby uplatňované Španělským královstvím u produktů pocházejících ze třetích zemí odečte pohyblivá složka rovnající se pohyblivé složce stanovené podle nařízení (EHS) č. 3033/80, zvýšené nebo snížené o vyrovnávací částku podle odst. 1 první a třetí odrážky, – částka získaná tak, že se sečte pevná složka uplatňovaná u dovozů do Španělska ze Společenství ve stávajícím složení a pevná složka celní sazby společného celního sazebníku (anebo, v případě třetích zemí, které požívají výhod všeobecného systému celních preferencí Společenství, preferenční pevná složka, kterou Společenství případně u dovozů z uvedených zemí uplatňuje). 4. Odchylně od článku 30 se celní sazby uplatňované Španělským královstvím u dovozů ze Společenství a z třetích zemí přeměnění ode dne přistoupení na druhy sazeb a jednotek zavedených ve společném celním sazebníku. Tato přeměna se uskuteční na základě hodnoty zboží dovezeného do Španělska v průběhu posledních čtyř čtvrtletí, k nimž jsou k dispozici informace nebo, pokud dané zboží nebylo do Španělska dováženo, jednotkové hodnoty stejného zboží dováženého do Společenství ve stávajícím složení. 5. Každá pevná složka uplatňovaná při obchodování mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělským královstvím se odstraní v souladu s článkem 31. Každá pevná složka uplatňovaná Španělským královstvím u dovozů ze třetích zemí se sblíží s pevnou složkou celní sazby společného celního sazebníku (nebo případně s preferenční pevnou složkou podle všeobecného systému celních preferencí Společenství) v souladu s články 37 a 40. 6. V případě, že je třetím zemím požívajícím výhod všeobecného systému celních preferencí Společenství přiznáno snížení pohyblivé složky celní sazby společného celního sazebníku, uplatní Španělské království tuto pohyblivou preferenční složku ode dne přistoupení. Oddíl IV Obchodování mezi Španělským královstvím a Portugalskou republikou Článek 54 S výhradou podmínek stanovených v protokolu č. 3 uplatňuje Španělské království na obchod s Portugalskou republikou články 30 až 53. KAPITOLA 2 Volný pohyb osob, služeb a kapitálu Oddíl I Pracovníci Článek 55 Článek 48 Smlouvy o EHS je, co se týče volného pohybu pracovníků mezi stávajícími členskými státy a Španělskem, použitelný pouze s výhradou přechodných ustanovení uvedených v článcích 56 až 59 tohoto aktu. Článek 56 1. Články 1 až 6 nařízení (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství se vztahují ve Španělsku na státní příslušníky stávajících členských států a ve stávajících členských státech na státní příslušníky Španělska až od 1. ledna 1993. Španělské království a ostatní členské státy mohou vůči státním příslušníkům ostatních členských států, případně vůči státním příslušníkům Španělska zachovat v platnosti až do 31. prosince 1992 vnitrostátní ustanovení nebo ustanovení vyplývající z dvoustranných ujednání, podle kterých se pro přistěhování za účelem placeného zaměstnání nebo přístupu k němu vyžaduje předchozí povolení. Španělské království a Lucemburské velkovévodství však mohou, pokud jde o lucemburské státní příslušníky a španělské státní příslušníky, zachovat v platnosti vnitrostátní ustanovení uvedená v předchozím pododstavci do 31. prosince 1995. 2. Po 1. lednu 1991 přezkoumá Rada na základě zprávy Komise výsledky uplatňování odchylných opatření uvedených v odstavci 1. Po tomto přezkoumání může Rada na návrh Komise jednomyslným rozhodnutím na základě nových údajů přijmout předpisy k úpravě těchto opatření. Článek 57 1. Článek 11 nařízení (EHS) č. 1612/68 se až do 31. prosince 1990 vztahuje ve Španělsku na státní příslušníky ostatních členských států a v ostatních členských státech na španělské státní příslušníky za těchto podmínek: a) rodinní příslušníci pracovníka podle čl. 10 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, kteří v souladu s právními předpisy bydlí s pracovníkem na území některého členského státu ke dni podpisu tohoto aktu, mají po přistoupení právo přijmout jakékoli placené zaměstnání na celém území tohoto členského státu. Způsobilost k uvedenému právu však může být omezena na rodinné příslušníky španělských pracovníků, kteří bydlí v jiném členském státě k dřívějšímu dni stanovenému zvláštním dvoustranným ujednáním, jež bylo uzavřeno přede dnem podpisu tohoto aktu a jež se týká podmínek přístupu k zaměstnání pro rodinné příslušníky španělských pracovníků po přistoupení; b) rodinní příslušníci pracovníka podle čl. 10 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, kteří budou v souladu s právním předpisy s pracovníkem bydlet na území některého členského státu po dni podpisu tohoto aktu, mají právo přijmout v tomto členském státě jakékoli placené zaměstnání po nejméně tříletém pobytu. Tato doba pobytu se od 1. ledna 1989 zkracuje na 18 měsíců. Tímto odstavcem nejsou dotčena příznivější vnitrostátní ustanovení nebo ustanovení vyplývajících z dvoustranných ujednání. 2. Úprava uvedená v odstavci 1 se vztahuje rovněž na rodinné příslušníky osoby samostatně výdělečně činné, kteří s ní bydlí na území členského státu. Článek 58 V rozsahu, v němž jsou některá ustanovení směrnice 68/360/EHS o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství neoddělitelná od ustanovení nařízení (EHS) č. 1612/68, jejichž použití je podle článku 56 odloženo, mohou se Španělské království a stávající členské státy od těchto ustanovení odchýlit v míře nezbytné pro uplatnění odchylek od uvedeného nařízení, které jsou stanoveny článkem 56. Článek 59 Španělské království a ostatní členské státy přijmou s pomocí Komise nezbytná opatření, aby se působnost rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 1972 o jednotném systému zavedeném podle článku 15 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, známém jako “Sedoc”, a rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 1972 o systému Společenství pro shromažďování a šíření informací uvedených v čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 mohla rozšířit na Španělsko nejpozději do 1. ledna 1993. Článek 60 1. Až do vstupu v platnost jednotného řešení pro všechny členské státy podle článku 99 nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, nejpozději pak do 31. prosince 1988, se čl. 73 odst. 1 a 3, čl. 74 odst. 1 a čl. 75 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1408/71 a články 86 a 88 nařízení (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71, nevztahují na španělské pracovníky zaměstnané v jiném členském státě než ve Španělsku, jejichž rodinní příslušníci mají bydliště ve Španělsku. Ustanovení čl. 73 odst. 2, čl. 74 odst. 2, čl. 75 odst. 2 a čl. 94 odst. 9 nařízení (EHS) č. 1408/71 a článků 87, 89, 98 a 120 nařízení (EHS) č. 574/72 se na tyto pracovníky vztahují obdobně. Právní předpisy členského státu, podle kterých se rodinné dávky vyplácejí rodinným příslušníkům bez ohledu na jejich zemi bydliště, však zůstávají nedotčeny. 2. Odchylně od článku 6 nařízení (EHS) č. 1408/71 se na španělské pracovníky po dobu uvedenou v odstavci 1 nadále vztahují následující ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení: a) Španělsko – Belgie – čl. 20 odst. 2 a 3 obecné úmluvy ze dne 28. listopadu 1956, – články 59, 60 a 61 správního ujednání ze dne 30. července 1969; b) Španělsko – Německo čl. 40 odst. 1 body 1 až 4 úmluvy ze dne 4. prosince 1973, ve znění článku 2 pozměňovacího ujednání ze dne 17. prosince 1975; c) Španělsko – Itálie – články 25 a 26 úmluvy ze dne 30. října 1979, – články 31 a 32 správního ujednání ze dne 30. října 1979; d) Španělsko – Lucembursko – článek 29 úmluvy ze dne 8. května 1969, ve znění článku 3 druhého doplňujícího ujednání ze dne 29. března 1978, – článek 30 správního ujednání ze dne 25. května 1971; e) Španělsko – Nizozemsko – čl. 37 odst. 2 a 5 úmluvy ze dne 5. února 1974, – články 46 a 47 správního ujednání ze dne 5. února 1974; f) Španělsko – Portugalsko – články 23 a 24 obecné úmluvy ze dne 11. června 1969, – články 45 a 46 správního ujednání ze dne 22. května 1970; g) Španělsko – Spojené království – článek 22 úmluvy ze dne 13. září 1974, – článek 17 dohody ze dne 30. října 1974. Oddíl II Pohyb kapitálu Článek 61 1. Španělské království může za podmínek a v termínech stanovených v článcích 62 až 66 odložit liberalizaci pohybu kapitálu uvedou v seznamech A a B první směrnice Rady ze dne 11. května 1960 o provádění článku 67 Smlouvy a v druhé směrnici Rady ze dne 18. prosince 1962, kterou se mění a doplňuje první směrnice o provádění článku 67 Smlouvy. 2. Mezi španělskými orgány a Komisí proběhnou včas příslušné konzultace o postupech týkajících se opatření pro liberalizaci nebo uvolnění, jejichž provedení může být odloženo na základě dále uvedených ustanovení. Článek 62 Španělské království může odložit: a) do 31. prosince 1988 liberalizaci přímých investic španělských rezidentů do podniků ostatních členských států, jejichž cílem je nabývání a vlastnictví převoditelných cenných papírů; b) do 31. prosince 1990 liberalizaci přímých investic španělských rezidentů do podniků ostatních členských států, jejichž cílem je nabývání, vlastnictví nebo užívání nemovitého majetku. Článek 63 Španělské království může do 31. prosince 1990 odložit liberalizaci investic španělských rezidentů do nemovitostí v ostatních členských státech, pokud tyto investice nesouvisejí se stěhováním v rámci volného pohybu pracovníků nebo v rámci práva usazování. Článek 64 Španělské království může do 31. prosince 1988 odložit liberalizaci nabývání zahraničních cenných papírů, obchodovatelných na burze cenných papírů, v ostatních členských státech španělskými rezidenty. Nicméně, liberalizace nabývání: – těchto cenných papírů pojišťovnami, depozitními bankami a průmyslovými bankami až do 10 % navýšení jejich vlastních zdrojů, – těchto cenných papírů investičními fondy a společnostmi investujícími do movitého majetku za podmínek předepsaných vnitrostátními předpisy, které činnost těchto fondů a společností upravují, – cenných papírů s pevně stanoveným výnosem vydaných Evropskými společenstvími a Evropskou investiční bankou, se uskuteční ke dni přistoupení. Článek 65 Španělské království provede, umožní-li to okolnosti, liberalizaci pohybu kapitálu uvedenou v článcích 62, 63 a 64 před uplynutím lhůt stanovených v těchto článcích. Článek 66 Pro účely provádění tohoto oddílu může Komise konzultovat Měnový výbor a předkládat příslušné návrhy Radě. KAPITOLA 3 Zemědělství Oddíl 1 Obecná ustanovení Článek 67 1. Tato kapitola se vztahuje na zemědělské produkty, s výjimkou produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3796/81 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu. 2. Nestanoví-li tato kapitola jinak, vztahují se pravidla stanovená tímto aktem na zemědělské produkty uvedené v odstavci 1. 3. S výhradou zvláštních ustanovení této kapitoly, kterými se stanoví jiné termíny nebo kratší lhůty, končí platnost přechodných opatření pro zemědělské produkty uvedené v odstavci 1 na konci roku 1995. Pododdíl 1 Vyrovnávání a sbližování cen Článek 68 Až do prvního sbližování cen podle článku 70 se ceny, jež mají platit ve Španělsku, stanoví podle pravidel společné organizace trhu pro příslušné odvětví, a to ve výši odpovídající výši cen stanovených ve Španělsku podle předchozího vnitrostátního režimu pro reprezentativní období, které bude určeno pro každý produkt. Jestliže však pro daný produkt není španělská cena vymezena, vypočte se cena, jež má platit ve Španělsku, na základě cen skutečně zjištěných na španělských trzích během reprezentativního období, které bude určeno. Jestliže však pro některé produkty na španělském trhu neexistují cenové údaje, vypočte se cena, jež má platit ve Španělsku, na základě cen ve Společenství ve stávajícím složení u podobných produktů nebo skupin podobných produktů nebo u konkurenčních produktů. Článek 69 1. Pokud se při přistoupení zjistí, že rozdíl mezi cenovou úrovní produktu ve Španělsku a společnou cenovou úrovní je zanedbatelný, může být ve Španělsku uplatněna pro tento produkt společná cena. 2. Rozdíl uvedený v odstavci 1 se považuje za zanedbatelný v případě, že je nižší nebo roven 3 % společné ceny. Článek 70 1. Pokud použití článku 68 ve Španělsku vede k cenové úrovni rozdílné od společné cenové úrovně, sbližují se, s výhradou odstavce 4 a v souladu s odstavci 2 a 3, ceny, u kterých se v oddílu II odkazuje na tento článek, se společnými cenami na začátku každého hospodářského roku. 2. Je-li cena určitého produktu ve Španělsku nižší než společná cena, sbližují se ceny v sedmi etapách tak, že se cena ve Španělsku při prvních šesti etapách sbližování postupně zvyšuje o sedminu, šestinu, pětinu, čtvrtinu, třetinu a polovinu rozdílu mezi cenovou úrovní v tomto členském státě a společnou cenovou úrovní před každým sbližováním; cena vyplývající z výpočtu se zvýší nebo sníží poměrně ke zvýšení nebo snížení společné ceny pro další hospodářský rok; společná cena se ve Španělsku uplatňuje k začátku sedmé etapy sbližování cen. 3. a) Je-li cena určitého produktu ve Španělsku vyšší než společná cena, zachovává se cena v tomto členském státě na úrovni vyplývající z použití článku 68, přičemž sbližování je výsledkem vývoje společných cen během sedmi let po přistoupení. Cena ve Španělsku se však v nezbytné míře upraví tak, aby se nezvětšoval rozdíl mezi touto cenou a společnou cenou. Kromě toho, pokud španělské ceny vyjádřené v ECU a stanovené podle předchozího vnitrostátního režimu pro hospodářský rok 1985/86 vedou ke zvýšení rozdílu mezi španělskými cenami a společnými cenami, který existoval v hospodářském roce 1984/1985, sníží se cena ve Španělsku vyplývající z uplatnění obou předchozích pododstavců o částku odpovídající části uvedeného zvýšení, která se určí tak, aby se toto zvýšení během prvních sedmi hospodářských let po přistoupení úplně odstranilo. Aniž jsou dotčena ustanovení písmene b), uplatňuje se společná cena k začátku sedmé etapy sbližování cen. b) V případě, kdy je cena určitého produktu ve Španělsku značně vyšší než společná cena, provede Rada ke konci čtvrtého roku po přistoupení analýzu vývoje sbližování cen na základě stanoviska Komise doplněného případně vhodnými návrhy. Rada může na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním kvalifikovanou většinou zejména prodloužit období sbližování cen, v mezích maximálního trvání období, v němž se uplatňují přechodná opatření, jakož i rozhodnout o jiných metodách rychlejšího sbližování cen. 4. V zájmu plynulého průběhu integrace může být rozhodnuto, aby se odchylně od odstavce 2 cena jednoho nebo více produktů ve Španělsku lišila po dobu jednoho hospodářského roku od cen vyplývajících z použití uvedeného odstavce. Tento rozdíl nesmí překročit 10 % částky cenového pohybu, ke kterému má dojít. V takovém případě je cenovou úrovní pro následující hospodářský rok cenová úroveň, jež by vyplynula z použití odstavce 2, pokud by nebylo rozhodnuto o rozdílu. Za podmínek stanovených v prvním a druhém pododstavci je však možné rozhodnout pro tento hospodářský rok o dalším rozdílu od této cenové úrovně. Odchylka stanovená v prvním pododstavci se nevztahuje na poslední etapu sbližování cen podle odstavce 2. Článek 71 Jestliže ke dni přistoupení nebo v průběhu období pro uplatňování přechodných opatření překročí cena určitého produktu na světovém trhu společnou cenu, může být ve Španělsku pro tento produkt uplatněna společná cena, ledaže je cena uplatňovaná ve Španělsku vyšší než společná cena. Článek 72 Rozdíly cenových úrovní, u kterých se v oddíle II odkazuje na tento článek, se vyrovnávají takto: 1. U produktů, jejichž ceny jsou stanoveny podle článků 68 a 70, se vyrovnávací částky použitelné v obchodě mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem a mezi Španělskem a třetími zeměmi rovnají rozdílu mezi cenami stanovenými pro Španělsko a společnými cenami. Vyrovnávací částka určená v souladu s výše uvedenými pravidly se však v případě potřeby opraví tak, aby se rovněž zohlednil dopad vnitrostátních podpor, které je Španělské království oprávněno zachovat podle článku 80. 2. Jestliže však uplatnění odstavce 1 vede k zanedbatelné částce, žádná vyrovnávací částka se nestanoví. 3. a) V obchodu mezi Španělskem a Společenstvím ve stávajícím složení jsou vyrovnávací částky vybírány dovážejícím státem nebo poskytovány vyvážejícím státem. b) V obchodu mezi Španělskem a třetími zeměmi se dávky nebo jiné dovozní poplatky uplatňované v rámci společné zemědělské politiky a, s výjimkou výslovné odchylky, vývozní náhrady snižují nebo zvyšují podle daných okolností o vyrovnávací částky uplatňované v obchodě se Společenstvím ve stávajícím složení. Cla však nesmí být o vyrovnávací částky snížena. 4. U produktů, pro něž je celní sazba podle společného celního sazebníku konsolidována v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, se přihlíží k této konsolidaci. 5. Vyrovnávací částka vybíraná nebo poskytovaná členským státem podle odstavce 1 nesmí překročit celkovou částku vybíranou tímto členským státem při dovozu ze třetích zemí, které požívají doložky nejvyšších výloh. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodnout o odchylkách od tohoto pravidla, zejména aby se zamezilo odklonu obchodu a narušení hospodářské soutěže. 6. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodnout o odchylkách od čl. 51 odst. 1 prvního pododstavce pro produkty, pro něž se uplatňují vyrovnávací částky, pokud je to nezbytné pro řádné fungování společné zemědělské politiky. Článek 73 Jestliže je u některého produktu jeho cena na světovém trhu vyšší než cena používaná při výpočtu dovozního poplatku zavedeného v rámci společné zemědělské politiky, snížená o vyrovnávací částku, jež se podle článku 72 od dovozních poplatků odečítá, nebo jestliže je náhrada poskytovaná při vývozu do třetích zemí nižší než vyrovnávací částka, nebo jestliže náhradu nelze uplatnit, lze přijmout vhodná opatření pro zajištění řádného fungování společné organizace trhu. Článek 74 1. Poskytované vyrovnávací částky jsou financovány Společenstvím z prostředků záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. 2. Výdaje, jež má Španělské království uskutečnit v souvislosti s intervencemi na svém vnitřním trhu a s poskytováním náhrad či subvencí pro vývoz do třetích zemí i ostatních členských států, zůstávají až do 31. prosince 1989 vnitrostátními výdaji u produktů, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou. Společenství se však za podmínek stanovených v článku 133 podílí na financování intervenčních operací uskutečňovaných Španělským královstvím během ověřování konvergenční etapy, kterou mají tyto produkty procházet. Od druhé etapy jsou výdaje spojené s intervenčními operacemi na španělském vnitřním trhu a s poskytováním náhrad pro vývozy do třetích zemí financovány Společenstvím z prostředků záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Pododdíl 2 Volný pohyb a celní unie Článek 75 Na produkty, jejichž dovoz ze třetích zemí do Společenství ve stávajícím složení podléhá clům, se vztahují tato ustanovení. 1. Aniž jsou dotčeny body 4 a 5, odstraňují se postupně dovozní cla mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 87,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 75 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 62,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 50 % základní celní sazby – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 37,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 25 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 12,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechna cla zruší. Avšak: a) u produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72, proběhne odstraňování cel v průběhu desetiletého přechodného období podle následujícího postupu: – u produktů, pro které je stanovena referenční cena, se cla odstraňují postupně v jedenácti ročních stupních podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 o 10 %, – k 1. lednu 1987 o 10 %, – k 1. lednu 1988 o 10 %, – k 1. lednu 1989 o 10 %, – k 1. lednu 1990 o 25 %, – k 1. lednu 1991 o 15 %, – k 1. lednu 1992 o 4 %, – k 1. lednu 1993 o 4 %, – k 1. lednu 1994 o 4 %, – k 1. lednu 1995 o 4 %, – k 1. lednu 1996 o 4 %; – u ostatních produktů se cla postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 90,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 81,8 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 72,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 63,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 54,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 45,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 36,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechny celní sazby sníží na 27,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1994 se všechny celní sazby sníží na 18,1 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1995 se všechny celní sazby sníží na 9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1996 se všechna cla zruší; b) u produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 805/68 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, se dovozní cla postupně odstraňují v osmi etapách po 12,5 % na začátku každého z osmi hospodářských let po přistoupení; c) u olejnatých semen a olejnatých plodů položky 12.01 B společného celního sazebníku a u produktů čísla 12.02 a položky 23.04 B společného celního sazebníku se dovozní cla mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 90,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 81,8 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 72,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 63,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 54,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 45,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 36,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechny celní sazby sníží na 27,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1994 se všechny celní sazby sníží na 18,1 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1995 se všechny celní sazby sníží na 9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1996 se všechna cla zruší; d) u produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení č. 136/66/EHS, s výjimkou produktů čísla 12.02 a položky 23.04 B společného celního sazebníku, uplatňují Společenství ve stávajícím složení i Španělské království beze změny své základní celní sazby i poplatky s rovnocenným účinkem po dobu, kdy se ve Španělsku uplatňují určité kontrolní mechanismy podle článku 94. Po uplynutí tohoto období se poplatky s účinkem rovnocenným clům odstraní v plném rozsahu a cla se odstraňují postupně podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 83,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 66,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechny celní sazby sníží na 49,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1994 se všechny celní sazby sníží na 33,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1995 se všechny celní sazby sníží na 16,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1996 se všechna cla zruší. 2. Aniž jsou dotčeny body 4 a 5, uplatňují se pro účely zavedení společného celního sazebníku Španělským královstvím následující ustanovení: a) u: – produktů, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 805/68, – produktů, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72 a pro něž je určena referenční cena na celý hospodářský rok nebo na jeho část, – produktů, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 337/79 o společné organizaci trhu s vínem a pro něž je stanovena referenční cena, uplatňuje Španělské království celní sazby společného celního sazebníku v plném rozsahu od 1. března 1986; b) u olejnatých semen a olejnatých plodů položky 12.01 B společného celního sazebníku, jakož i všech produktů čísla 12.02 a položky 23.04 B společného celního sazebníku, změní Španělské království pro účely postupného zavedení společného celního sazebníku svůj sazebník použitelný vůči třetím zemím takto: aa) v případě položek, u kterých se základní celní sazby neliší o více než 15 % od sazeb společného celního sazebníku, se uplatní sazby společného celního sazebníku, bb) v ostatních případech uplatňuje Španělské království celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou společného celního sazebníku podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se rozdíl sníží na 90,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1987 se rozdíl sníží na 81,8 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1988 se rozdíl sníží na 72,7 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1989 se rozdíl sníží na 63,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1990 se rozdíl sníží na 54,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 45,4 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 36,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 27,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 18,1 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 9 % výchozího rozdílu. K 1. lednu 1996 uplatňuje Španělské království společný celní sazebník v plném rozsahu. c) u produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení č. 136/66/EHS, s výjimkou produktů čísla 12.02 a položky 23.04 B společného celního sazebníku, uplatňuje Španělské království beze změny své základní celní sazby a poplatky s rovnocenným účinkem po dobu, kdy se ve Španělsku uplatňují určité kontrolní mechanismy uvedené v článku 94. Po uplynutí této doby odstraní Španělské království v plném rozsahu poplatky s účinkem rovnocenným clům a změní své celní sazby použitelné vůči třetím zemím takto: aa) v případě položek, u kterých se základní celní sazby neliší více než o 15 % od sazeb společného celního sazebníku, se uplatní sazby společného celního sazebníku, bb) v ostatních případech snižuje Španělské království rozdíl mezi základní celní sazbou a celní sazbou společného celního sazebníku podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 83,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 66,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 49,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 33,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 16,5 % výchozího rozdílu. K 1. lednu 1996 uplatňuje Španělské království společný celní sazebník v plném rozsahu; d) u ostatních produktů: aa) uplatňuje Španělské království sazby společného celního sazebníku v plném rozsahu od 1. března 1986, jestliže jsou jeho základní sazby nižší nebo rovny sazbám společného celního sazebníku, s výjimkou: – přírodního medu čísla 04.06 společného celního sazebníku a surových či nevyráběných tabáků a tabákového odpadu čísla 24.01 společného celního sazebníku, u nichž snižuje Španělské království rozdíl mezi základní celní sazbou a celní sazbou společného celního sazebníku v osmi etapách, vždy po 12,5 %, a k 1. březnu 1986 a poté vždy k 1. lednu v letech 1987 – 1993, – kakaových bobů a bobových zlomků, surových či pražených, čísla 18.01 společného celního sazebníku a nepražené kávy a kávy bez kofeinu položky 09.01 A I a) společného celního sazebníku, u nichž Španělské království snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a celní sazbou společného celního sazebníku podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se rozdíl sníží na 83,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1987 se rozdíl sníží na 66,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1988 se rozdíl sníží na 49,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1989 se rozdíl sníží na 33,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1990 se rozdíl sníží na 16,5 % výchozího rozdílu. K 1. lednu 1991 uplatňuje Španělské království společný celní sazebník v plném rozsahu; bb) jsou-li španělské základní celní sazby vyšší než sazby společného celního sazebníku, změní Španělské království svůj sazebník použitelný vůči třetím zemím takto: i) v případě položek, u kterých se základní celní sazby neliší více než o 15 % od sazeb společného celního sazebníku, se uplatní sazby společného celního sazebníku; ii) v ostatních případech používá Španělské království celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základními celními sazbami a celními sazbami společného celního sazebníku v osmi etapách po 12,5 % k následujícím termínům: – k 1. březnu 1986, – k 1. lednu 1987, – k 1. lednu 1988, – k 1. lednu 1989, – k 1. lednu 1990, – k 1. lednu 1991, – k 1. lednu 1992. K 1. lednu 1993 uplatňuje Španělské království společný celní sazebník v plném rozsahu. 3. Ve smyslu bodů 1 a 2 je základní celní sazbou celní sazba definovaná v článku 30. Nicméně: – u produktů uvedených v příloze VIII je základní celní sazbou sazba, která je uvedena u každého z nich, – u olejnatých semen a olejnatých plodů položky 12.01 B společného celního sazebníku, jakož i u produktů čísla 12.02 a položky 23.04 B společného celního sazebníku, které podle předcházejícího vnitrostátního režimu podléhaly při dovozu do Španělska odvodu tzv. “regulačních” nebo “proměnných vyrovnávacích” cel, se základní celní sazba stanoví na úrovni určené podle podmínek stanovených v článku 91, která bude reprezentativní pro hospodářský rok 1984/1985. 4. U produktů podléhajících společné organizaci trhů může být postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS nebo případně podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů rozhodnuto, že: a) Španělsko na základě své žádosti: – odstraní cla uvedená v bodu 1 nebo sblíží celní sazby uplatňované na jiné produkty, než jsou produkty uvedené v bodu 2 písm. a), v rychlejším než stanoveném sledu, – úplně nebo částečně pozastaví cla uvedená v bodu 1, ukládaná na produkty dovážené ze současných členských států, – úplně nebo částečně pozastaví cla ukládaná na produkty dovážené z třetích zemí u jiných produktů, než jsou produkty uvedené v bodu 2 písm. a); b) Společenství ve stávajícím složení: – odstraní cla uvedená v bodu 1 v rychlejším než stanoveném sledu, – úplně nebo částečně pozastaví cla uvedená v bodu 1, ukládaná na produkty dovážené ze Španělska. U produktů nepodléhajících společné organizaci trhů: a) se pro Španělské království nevyžaduje žádné rozhodnutí, aby uplatňovalo opatření uvedená v prvním pododstavci písm. a) první a druhé odrážce; Španělské království uvědomí ostatní členské státy a Komisi o přijatých opatřeních; b) Komise může úplně nebo částečně pozastavit cla ukládaná na produkty dovážené ze Španělska. Celní sazby, které vyplývají ze zrychleného sblížení, nebo pozastavené celní sazby nesmí být nižší než celní sazby uplatňované při dovozu stejných produktů z ostatních členských států. 5. V případě zvláštních obtíží na trhu s produkty položek 15.17 B II a 23.04 B společného celního sazebníku může být Španělsko postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS oprávněno: a) odložit snížení dovozních cel ze Společenství ve stávajícím složení, uvedené v bodu 1 písm.c); b) odložit snížení rozdílu mezi jeho základními celními sazbami a celními sazbami společného celního sazebníku, uvedené v bodu 2 písm. b); c) zvýšit dovozní cla uvedená v písmenech a) a b) po dobu nezbytně nutnou k odstranění vzniklých obtíží. Článek 76 1. Při obchodování mezi Španělskem a ostatními členskými státy i mezi Španělskem a třetími zeměmi se od 1. března 1986 používá ve Španělsku pro produkty, které ke dni přistoupení podléhají společné organizaci trhů, režim uplatňovaný ve Společenství ve stávajícím složení týkající se cel a poplatků s rovnocenným účinkem a množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, pokud se v této kapitole nestanoví jinak. 2. U produktů, které k 1. březnu 1986 nepodléhají společné organizaci trhů, se ustanovení čtvrté části hlavy II, která se týkají odstraňování poplatků s účinkem rovnocenným clům a postupného odstraňování množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, na tyto poplatky, omezení a opatření nevztahují, pokud jsou ke dni přistoupení součástí vnitrostátní organizace trhu ve Španělsku nebo v některém jiném členském státě. Toto ustanovení se uplatní pouze do vytvoření společné organizace trhu s těmito produkty, nejpozději však do 31. prosince 1995, a to v míře nezbytně nutné k zachování vnitrostátní organizace. 3. Ode dne 1. března 1986 uplatňuje Španělské království nomenklaturu společného celního sazebníku. Pokud to nezpůsobí obtíže při uplatňování právních předpisů Společenství, zejména v souvislosti s fungováním společné organizace trhu a přechodných mechanismů uvedených v této kapitole, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou Španělskému království povolit, aby do této nomenklatury převzalo stávající vnitrostátní členění nezbytné pro postupné sbližování se společným celním sazebníkem nebo pro odstraňování cel uvnitř Společenství za podmínek stanovených v tomto aktu. Článek 77 Aniž je dotčen článek 94, může Španělské království v souladu s pravidly, která budou určena, zachovat množstevní omezení na dovoz ze třetích zemí: a) následujících produktů do 31. prosince 1989: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 07.01 Zelenina čerstvá nebo chlazená: B. Zelí, květák a růžičková kapusta: I. Květák G. Mrkev, brukev, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkev a další podobné jedlé kořenové druhy: ex II. Mrkev a brukev: - Mrkev ex H. Cibule, šalotka a česnek: - Cibule a česnek M. Rajčata 08.02 Čerstvé nebo sušené citrusové ovoce: A. A. Pomeranče B. Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsumas); klementinky, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusů: ex II. ostatní: - Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsumas) B. C. Citrony 08.04 Čerstvé nebo sušené vinné hrozny: A. A. čerstvé: I. II. I. k okamžité spotřebě Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 08.06 Čerstvá jablka, hrušky, kdoule: A. A.Jablka B. B.Hrušky 08.07 Čerstvé peckovice A. A.Meruňky ex B.Broskve, včetně nektarinek - Broskve b) produktů uvedených v článku 1 nařízení (EHS) č. 2759/75 a následujících produktů do 31. prosince 1995: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 02.04 Ostatní poživatelné maso a vnitřnosti, čerstvé, chlazené nebo zmrazené ex A.z domácích holubů a z domácích králíků -Maso z domácích králíků 11.01 Obilná mouka: A.Pšeničná nebo sourežová mouka 11.02 Krupice; zrna loupaná, perlová, drcená, zploštělá nebo vločkovaná, s výjimkou rýže pod č. 10.06; obilné klíčky, vcelku, zploštělé, vločkované nebo mleté: A.Krupice B.Loupaná zrna (odluštěná nebo oloupaná) i sekaná nebo drcená C.Perlová zrna C. D.Zrna pouze drcená Číslo společného celního sazebníku Popis zboží ex E.Zploštělá zrna; vločky - Zploštělá zrna G.Obilné klíčky, vcelku, zploštělé, vločkované nebo mleté 11.08 Škroby a bramborové škroby; inulin B. A.Škroby a bramborové škroby: III. IV. III.Pšeničné škroby 11.09 Pšeničný lepek, též sušený c) produktů, na které se vztahuje doplňkový mechanismus uplatňovaný na dovoz do Španělska ze Společenství ve stávajícím složení, uvedený v článku 81, mimo produkty, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72. Článek 78 1. Složka pro ochranu zpracovatelského průmyslu, která se používá při výpočtu dovozního poplatku při dovozu produktů podléhajících společné organizaci trhu s obilovinami a rýží ze třetích zemí, se vybírá při dovozu ze Španělska do Společenství ve stávajícím složení. 2. Pro dovozy do Španělska se výše této složky určuje tak, že se z celkové ochrany uplatňované k 1. lednu 1985 vyčlení složka nebo složky určené k ochraně zpracovatelského průmyslu; tato výše však nesmí přesáhnout úroveň ochranné složky Společenství stanovené pro daný produkt. Pokud z důvodu zvláštních obtíží nelze určit ochrannou složku pro Španělsko, uplatní tento členský stát okamžitě ochrannou složku Společenství. Tyto složky se vybírají při dovozech z ostatních členských států; u dovozního poplatku při dovozu z třetích zemí pak nahrazují ochrannou složku Společenství. 3. Článek 75 se vztahuje na složku uvedenou v odstavcích 1 a 2, která se považuje za základní složku. Příslušná snižování nebo sbližování se však uskuteční v osmi etapách po 12,5 %, vždy na začátku každého z osmi hospodářských let následujících po přistoupení, jak jsou určena pro daný základní produkt. Pododdíl 3 Podpory Článek 79 1. Tento článek se vztahuje na podpory, prémie či další obdobné dávky zavedené v rámci společné zemědělské politiky, u nichž se v oddíle II odkazuje na tento článek. 2. Pro účely uplatňování podpor Společenství ve Španělsku se použijí následující ustanovení: a) výše podpory Společenství, která má být poskytnuta na konkrétní produkt ve Španělsku od 1. března 1986, je rovna výši určené na základě podpor poskytovaných Španělským královstvím během reprezentativního období, které bude určeno, v rámci předchozího vnitrostátního režimu. Tato výše však nesmí přesáhnout výši podpory poskytované k 1. březnu 1986 ve Společenství ve stávajícím složení. Jestliže v rámci předchozího vnitrostátního režimu nebyla poskytována srovnatelná podpora, neposkytne se, s výhradou následujících ustanovení, ve Španělsku k 1. březnu 1986 žádná podpora; b) na začátku prvního hospodářského roku nebo případně na začátku prvního období uplatňování podpory po přistoupení: – se buď podpora Společenství ve Španělsku zavede ve výši představující sedminu výše podpory Společenství uplatňované v nadcházejícím hospodářském roce nebo období, – anebo se výše podpory Společenství ve Španělsku v případě existujícího rozdílu sblíží s výší podpory uplatňované ve Společenství ve stávajícím složení pro nadcházející hospodářský rok nebo období, a to o sedminu rozdílu mezi oběma podporami; c) vždy na začátku následujících hospodářských let nebo období se výše podpory Společenství ve Španělsku sblíží s výší podpory uplatňované ve Společenství ve stávajícím složení pro nadcházející hospodářský rok či období, a to postupně o šestinu, o pětinu, o čtvrtinu, o třetinu a o polovinu rozdílu mezi oběma podporami; d) podpora Společenství se ve Španělsku uplatní v plném rozsahu na začátku sedmého hospodářského roku nebo sedmého období uplatňování podpory po přistoupení. Článek 80 1. Aniž je dotčen článek 79, povoluje se Španělskému království zachovat vnitrostátní podpory, jejichž zrušení by mělo závažné důsledky na úroveň produkčních i spotřebních cen. Tyto podpory však lze zachovat pouze na přechodném a v zásadě sestupném základě, a to nejdéle do konce období uplatňování přechodných opatření. 2. Rada za podmínek stanovených článkem 91 přijme opatření nezbytná k provedení tohoto článku. Tato opatření musí zahrnovat zejména seznam a přesné pojmenování podpor uvedených v odstavci 1, jejich výše, časový rozvrh jejich odstraňování, včetně případného sestupného sledu, jakož i prováděcí pravidla nezbytná ke správnému fungování společné zemědělské politiky; tato pravidla musí navíc zajišťovat rovnost přístupu na španělský trh. 3. V případě potřeby se lze v průběhu období uplatňování přechodných opatření odchýlit od sestupného sledu uvedeného v odstavci 2. Pododdíl 4 Doplňkový obchodní mechanismus Článek 81 1. Zavádí se doplňkový obchodní mechanismus mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem. Doplňkový obchodní mechanismus se uplatňuje od 1. března 1986 do 31. prosince 1995, s výjimkou produktů uvedených v odst. 2 písm. a) první odrážce a písm. b) bodu cc), pro které platí od 1. ledna 1990 do 31. prosince 1995. 2. Doplňkový obchodní mechanismus se vztahuje na tyto produkty: a) při dovozech do Společenství ve stávajícím složení: – produkty odvětví ovoce a zeleniny, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72, – vinařské produkty, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 337/79, – rané brambory čísla 07.01 společného celního sazebníku; b) při dovozech do Španělska: aa) vinařské produkty, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 337/79, bb) Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 01.02 Živý skot, včetně buvolů: A.Domácí zvířata: ex II.Ostatní -S výjimkou zvířat pro býčí zápasy 02.01 Poživatelné maso a vnitřnosti zvířat uvedených pod č. 01.01 až 01-04 včetně, čerstvé, chlazené nebo zmrazené A.Maso II.hovězí B.Vnitřnosti II.Ostatní b)hovězí 02.06 Poživatelné maso a vnitřnosti všech druhů (s výjimkou drůbežích jater), solené, v nálevu, sušené nebo uzené D. C.Ostatní I.hovězí 04.01 Mléko a smetana, čerstvé, nezahuštěné, neslazené A.nepřislazené ex. IIMléko a smetana, v prášku nebo granulích -určené k lidské spotřebě B.přislazené IMléko a smetana, v prášku nebo granulích a)Speciální mléka, tzv. kojenecká v hermeticky uzavřených nádobách s obsahem 500 g či méně a s obsahem tuků vyšším než 10 % a nižším nebo rovným 27 %. ex b)Ostatní: -určené k lidské spotřebě Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 04.03 Máslo 04.04 Sýry a tvarohy: C. A.Ementál, Gruyčre, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Valcherin fribourgeois a Tęte de moine, mimo strouhaných a sušených D. B.Glarinské bylinkové sýry (zvané "schabziger"), vyrobené z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek E. C.Plísňové sýry kromě strouhaných a sušených F. D.Tavené sýry kromě strouhaných a sušených G. E.Ostatní: I.kromě strouhaných nebo sušených s obsahem tuků 40 % nebo nižším a s obsahem vody v tukuprosté sušině: ex a)Nižším než 47 % - s vyloučením tvarohovitých sýrů b)Vyšším než 47 % a nižším nebo rovným 72 % 1.Čedar ex 2.Ostatní - s vyloučením tvarohovitých sýrů c)Vyšším 72 % ex 1.předkládané v bezprostředních baleních s čistým obsahem nižším nebo rovnajícím se 500 g: - s vyloučením tvarohovitých sýrů ex 2.Ostatní - s vyloučením tvarohovitých sýrů II.Ostatní: a)Strouhané nebo sušené ex b)Ostatní - s vyloučením tvarohovitých sýrů cc) Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 07.01 Zelenina čerstvá nebo chlazená: B. Zelí, květák a růžičková kapusta: I. Květák G. Mrkev, brukev, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkev a další podobné jedlé kořenové druhy: ex II. Mrkev a brukev: - Mrkev ex H. Cibule, šalotka a česnek: - Cibule a česnek M. Rajčata 08.02 Čerstvé nebo sušené citrusové ovoce: E. A. Pomeranče B. Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsumas); klementinky, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusů: ex II. ostatní: - Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsumas) F. C. Citrony 08.04 Čerstvé nebo sušené hrozny: C. A. čerstvé: V. VI. I. k přímé spotřebě 08.06 Čerstvá jablka, hrušky, kdoule: H. A. Jablka I. B. Hrušky 08.07 Čerstvé peckovice B. A. Meruňky ex B. Broskve, včetně nektarinek VII. VIII. - Broskve dd) Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 10.01 Pšenice a sourež (směs pšenice a žita) D. B. Ostatní: IX. X. ex I. Běžná pšenice a sourež (směs pšenice a žita) - Běžná chlebová pšenice 3. Postupem podle článku 82 může být rozhodnuto, že se ze seznamu produktů spadajících do působnosti doplňkového obchodního mechanismu vyjmou: a) vinařské produkty, rané brambory a sušené a granulované mléko určené k lidské spotřebě, a to na začátku druhého roku po přistoupení a na začátku každého z následujících let; b) ovoce a zelenina, a to nejpozději devět měsíců před koncem čtvrtého roku po přistoupení a na začátku každého z následujících let; c) další produkty uvedené v odst. 2 písm. b), a to počínaje pátým rokem po přistoupení a na začátku každého z následujících let. U těchto produktů se přihlíží zejména k situaci v úrovni produkce a obchodování s těmito produkty. 4. Postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivy může řídící výbor zřízený tímto nařízením rozhodnout o podřízení dovozů certifikované sadby brambor nižší jakosti, položky ex 07.01 A I společného celního sazebníku, do Španělska doplňkovému obchodnímu mechanismu v období od 1. března 1986 do 31. prosince 1989. 5. V případně zvláštních obtíží lze na žádost Španělského království postupem podle článku 82 rozhodnuto o doplnění seznamu produktů spadajících do působnosti doplňkového obchodního mechanismu při dovozu do Španělska o produkty, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72, neuvedené v odst. 2 písm. b). 6. Komise předloží Radě na začátku každého roku zprávu o fungování doplňkového obchodního mechanismu v předchozím roce. Článek 82 1. Zřizuje se ad hoc výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. 2. Při hlasování v ad hoc výboru je hlasům členských států přidělena váha stanovená v čl. 148 odst. 2 Smlouvy o EHS. Předseda nehlasuje. 3. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu. 4. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme své stanovisko k těmto opatřením ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů. 5. Komise přijme opatření a ihned je provede, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada přijme opatření kvalifikovanou většinou. Pokud Rada nepřijme tato opatření do jednoho měsíce ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede, s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou. Článek 83 1. Na začátku každého hospodářského roku se postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS, nebo případně podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, vypracuje pro každý z produktů nebo pro každou ze skupin produktů spadajících do působnosti doplňkového obchodního mechanismu předběžný odhad. Pro rané brambory se odhad vypracuje postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 1035/72, přičemž příslušnost k tomu má řídící výbor zřízený tímto nařízením. Tento odhad se vypracuje na základě výhledů v oblasti produkce a spotřeby ve Španělsku nebo ve Společenství ve stávajícím složení; v souladu s tímto postupem se na základě tohoto odhadu sestaví pro daný hospodářský rok předběžný časový rozvrh rozvoje obchodu a stanovení směrného dovozního stropu pro daný trh. Pro období od 1. března 1986 do začátku hospodářského roku 1986/1987 se pro každý z produktů nebo každou ze skupin produktů sestaví zvláštní odhad. 2. Postupná stanovení směrných stropů musí ve vztahu k tradičním obchodním tokům vykazovat určitý stálý pokrok, aby bylo zajištěno vyvážené a postupné otevírání trhu i plná realizace volného pohybu uvnitř Společenství po uplynutí období uplatňování přechodných opatření. Za tímto účelem se postupem podle odstavce 1 stanoví roční míra zvyšování stropu. v rámci celkového směrného stropu mohou být stanoveny i stropy odpovídající jednotlivým obdobím daného hospodářského roku. Článek 84 1. Do 31. prosince 1989 se při sestavování časového rozvrhu podle článku 83 určují “cílová” množství pro dovozy do Španělska: – produktů uvedených v čl. 81 odst. 2 písm. b) bodu bb), s výjimkou produktů čísla ex 04.02 společného celního sazebníku, – produktů uvedených v čl. 81 odst. 2 písm. b) bodu dd). 2. “Cílové” množství pro rok 1986 i jeho nárůst pro každé z následujících tří let oproti roku předchozímu se stanoví takto: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Cílové množství Percentuální nárůst 01.02 Živý skot, včetně buvolů: 20 000 tun, z toho: - 12 000 kusů živých zvířat - 2 000 tun čerstvého a chlazeného masa 10 %, 12,5 %, 15 % A. Domácí zvířata: ex II. Ostatní -S výjimkou zvířat pro býčí zápasy 02.01 Poživatelné maso a vnitřnosti zvířat uvedených pod č. 01.01 až 01-04 včetně, čerstvé, chlazené nebo zmrazené A. Maso II. hovězí B. Vnitřnosti II. Ostatní b)hovězí 02.06 Poživatelné maso a vnitřnosti všech druhů (s výjimkou drůbežích jater), solené, v nálevu, sušené nebo uzené G. C. Ostatní I. hovězí 04.01 Mléko a smetana, čerstvé, nezahuštěné, neslazené 200 000 tun ( z toho 40 000 tun mléka a smetany v malém balení) 10 %, 12,5 %, 15 % 04.03 Máslo 1 000 tun 15 %, 15 %, 15 % 15 %, 15 %, 15 % 04.04 Sýry a tvarohy: 14 000 tun J. A. Ementál, Gruyčre, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Valcherin fribourgeois a Tęte de moine, mimo strouhaných a sušených Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Cílové množství Percentuální nárůst K. B. Glarinské bylinkové sýry (zvané "schabziger"), vyrobené z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek L. C. Plísňové sýry kromě strouhaných a sušených M. D. Tavené sýry kromě strouhaných a sušených N. E. Ostatní: I. kromě strouhaných nebo sušených s obsahem tuků 40 % nebo nižším a s obsahem vody v tukuprosté sušině ex a)Nižším než 47 % - s vyloučením tvarohovitých sýrů b)Vyšším než 47 % a nižším nebo rovným 72 % 1.Čedar ex 2.Ostatní - s vyloučením tvarohovitých sýrů c)Vyšším 72 % ex 1.předkládané v bezprostředních baleních s čistým obsahem nižším nebo rovnjícím se 500 g: - s vyloučením tvarohovitých sýrů ex 2.Ostatní - s vyloučením tvarohovitých sýrů II. Ostatní: a)Strouhané nebo sušené ex b)Ostatní - s vyloučením tvarohovitých sýrů Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Cílové množství Percentuální nárůst 10.01 Pšenice a sourež (směs pšenice a žita) 175 000 tun 15 %, 15 %, 15 % b. Ostatní: ex 1. Běžná pšenice a sourež: - Běžná pšenice a chlebová sourež Postupem podle článku 30 nařízení (EHS) č. 804/68 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, nebo případně podle odpovídajících článků ostatních nařízení o společné organizaci trhů, lze rozhodnout, že uvedené “cílové” množství se vyjádří v souladu s požadavky každé společné organizace trhu s přihlédnutím k pravidlům pro vypracování předběžného odhadu podle článku 83. 3. V případě potřeby se postupem podle odstavce 2 provede rozdělení uvedených “cílových” množství mezi jednotlivé produkty. 4. V průběhu daného období nesmí být “cílové” množství překročeno, ledaže se tak rozhodne postupem uvedeným v odstavci 2. Při takovémto rozhodnutí se s ohledem na předběžný odhad pro daný produkt přihlíží zejména k vývoji vnitřní španělské poptávky a k vývoji tržních cen ve Španělsku. Článek 85 1. Aniž je dotčen čl. 84 odst. 4, ukáže-li hodnocení vývoje obchodu uvnitř Společenství významný nárůst uskutečněných nebo předpokládaných dovozů a pokud by tato situace měla za následek dosažení nebo překročení směrného dovozního stropu určitého produktu pro probíhající hospodářský rok anebo jeho část, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu postupem pro naléhavé situace o: – dočasných ochranných opatřeních, která jsou nezbytná a která se uplatní do vstupu v platnost konečných opatření uvedených v odstavci 3, – svolání řídícího výboru daného odvětví k projednání odpovídající opatření. 2. Pokud by situace uvedená v odstavci 1 měla za následek vážné narušení trhu, může členský stát požádat Komisi, aby přijala dočasná ochranná opatření uvedená v odstavci 1 neprodleně. v takovém případě přijme Komise rozhodnutí do 24 hodin od obdržení žádosti. Pokud Komise v této lhůtě nerozhodne, může dočasná ochranná opatření přijmout žádající členský stát, který je neprodleně oznámí Komisi. Tato opatření zůstanou v platnosti až do doby, kdy Komise rozhodne o žádosti uvedené v prvním pododstavci. 3. Konečná opatření se přijmou co nejdříve postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS, nebo případně podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů. Tato opatření mohou zejména zahrnovat: a) buď přezkoumání směrného stropu, pokud na dotyčném trhu nedošlo k výraznějšímu narušení v důsledku rozvoje dovozů, b) nebo v závislosti na závažnosti situace posuzované zejména na základě vývoje tržních cen a množství, která jsou předmětem obchodu, omezení nebo pozastavení dovozů na trh Společenství ve stávajícím složení nebo na španělský trh. Omezující opatření uvedená v písmenu b) mohou být přijata pouze v takové míře a na takovou dobu, jež jsou nezbytné k odstranění narušení. Pokud jde o Společenství ve stávajícím složení, mohou být tato opatření omezena na dovozy do jeho určitých oblastí, pokud zahrnují přiměřená ustanovení zabraňující odklonu obchodu. 4. Uplatňování doplňkového obchodního mechanismu nesmí v žádném případě vést k tomu, aby produktům pocházejícím ze Španělska nebo ze Společenství ve stávajícím složení bylo poskytováno méně příznivé zacházení než produktům z třetích zemí požívajících doložky nejvyšších výhod, které se v daných oblastech prodávají. Pododdíl 5 Jiná ustanovení Článek 86 Veškeré zásoby produktů, které jsou k 1. březnu 1986 na území Španělska ve volném oběhu, přesahující množství, které lze považovat za běžné převodní zásoby, musí Španělské království na své náklady na základě stanovených postupů Společenství a v termínech určených podle článku 91 odstranit. Pojem běžné převodní zásoby se vymezí pro každý produkt na základě kritérií a cílů každé společné organizace trhu. Článek 87 Při stanovení výše různých částek v rámci společné zemědělské politiky, s výjimkou cen uvedených v článku 68, se přihlíží k uplatňované vyrovnávací částce nebo, pokud ji nelze uplatnit, ke zjištěnému či ekonomicky zdůvodnitelnému cenovému rozdílu, nebo případně k vlivu cel, s výjimkou případů, kdy: – není pravděpodobné, že dojde k narušení obchodu nebo – hladké fungování společné zemědělské politiky vyžaduje, aby tato částka, rozdíl nebo tento vliv nebyly brány v úvahu, nebo je to nežádoucí. Článek 88 1. Rada přijme postupem podle článku 91 režim, který bude Španělské království uplatňovat vůči Portugalské republice. 2. Opatření nezbytná pro provádění režimu uvedeného v odstavci 1 v obchodu mezi novými členskými státy a Společenstvím ve stávajícím složení se přijmou za podmínek stanovených v článku 91, nebo případně postupem podle čl. 89 odst. 1. Článek 89 1. Není-li ve zvláštních případech stanoveno jinak, přijímá Rada nezbytná ustanovení k provádění této kapitoly na návrh Komise kvalifikovanou většinou. Tato ustanovení mohou zejména stanovit odpovídající opatření k zamezení odklonu v obchodu mezi Španělskem a ostatními členskými státy. 2. Rada může na návrh Komise a po konzultaci se Shromážděním jednomyslným rozhodnutím provést úpravy ustanovení této kapitoly, které se v důsledku změn právních předpisů Společenství mohou ukázat jako nezbytné. Článek 90 1. Jsou-li přechodná opatření nezbytná k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu ve Španělsku na režim společné organizace trhu za podmínek stanovených v této kapitole, zejména pak naráží-li zavedení nového režimu ke stanovenému dni u některých produktů na značné obtíže ve Společenství, přijímají se tato opatření postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS nebo podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů. Tato opatření mohou být přijímána až do 31. prosince 1987, přičemž jejich používání je omezeno tímto dnem. 2. Rada může na návrh Komise po konzultaci se Shromážděním jednomyslným rozhodnutím lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit. Článek 91 1. Přechodná opatření k uplatňování právních předpisů týkajících se společné zemědělské politiky, která nejsou tímto aktem o přistoupení stanovena, včetně struktur považovaných v důsledku přistoupení za nezbytné, se přijmou před přistoupením postupem podle odstavce 3 a vstoupí v platnost nejdříve ke dni přistoupení. 2. Za přechodná opatření podle odstavce 1 se považují opatření uvedená v čl. 75 odst. 3 a článcích 80, 86, 88, 126 a 144. 3. Přechodná opatření uvedená v odstavci 1 přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou nebo je přijme Komise postupem podle čl. 90 odst. 1, v závislosti na tom, kterou z těchto institucí byly přijaty původní akty, na něž tato opatření odkazují. Oddíl II Ustanovení týkající se některých společných organizací trhů Pododdíl 1 Oleje a tuky Článek 92 1. U olivového oleje se články 68 a 72 vztahují na intervenční ceny. 2. V průběhu přechodného období deseti let se cena takto určená pro Španělsko každoročně na začátku každého hospodářského roku sbližuje se společnou cenou, a to podle následujícího postupu: – až do vstupu úpravy acquis communautaire v platnost se cena ve Španělsku každoročně sbližuje o dvacetinu výchozího rozdílu mezi touto cenou a společnou cenou, – od vstupu úpravy acquis communautaire v platnost se cena ve Španělsku opravuje o rozdíl mezi cenou v tomto členském státě a společnou cenou, jak se uplatňují před každým sbližováním, dělený počtem hospodářských let zbývajících do konce období uplatňování přechodných opatření, přičemž cena takto vypočtená se úměrně upraví podle případné změny společné ceny pro nadcházející hospodářský rok. 3. Postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy o EHS Rada stanoví, zda je podmínka vyžadovaná k uplatnění odst. 2 druhé odrážky splněna. Cenové sbližování podle uvedeného ustanovení probíhá od začátku hospodářského roku následujícího po tomto stanovení. 4. Vyrovnávací částka vyplývající z použití článku 72 se v případě potřeby upraví na základě rozdílu mezi podporou spotřeby Společenství uplatňovanou ve Společenství ve stávajícím složení a ve Španělsku. Článek 93 1. U olejnatých semen se článek 68 vztahuje na směrné ceny semen řepky, řepice a slunečnicových semen a na cílovou cenu sojových bobů. U lněných semen se cílová cena uplatňovaná ve Španělsku k 1. březnu 1986 stanoví na základě rozdílu mezi cenami konkurenčních produktů ze střídavých osevů ve Španělsku a ve Společenství ve stávajícím složení v průběhu referenčního období, které bude stanoveno. Cílová cena ve Španělsku však nesmí být vyšší než společná cena. 2. V průběhu období uplatňování přechodných opatření se ceny takto stanovené pro Španělsko každoročně na začátku hospodářského roku sbližují s úrovní společných cen. Toto sbližování proběhne v deseti etapách, přičemž se článek 70 použije obdobně. 3. Intervenční ceny semen řepky, řepice a slunečnicových semen a minimální ceny sojových bobů uplatňované ve Španělsku se odvozují od směrné, případně cílové ceny uvedené v odstavcích 1 a 2, v souladu s ustanoveními dotyčné společné organizace trhu. 4. Až do 31. prosince 1990 se v rámci obchodu s produkty na bázi olejů, na které se vztahuje nařízení č. 136/66/EHS, s výjimkou produktů na bázi olivového oleje a produktů čísla 15.13 společného celního sazebníku, přijímají vhodná opatření k zohlednění rozdílu mezi cenami těchto olejů ve Španělsku a ve Společenství ve stávajícím složení. Článek 94 1. Až do 31. prosince 1990 uplatňuje Španělské království v souladu s prováděcími pravidly, která budou určena, systém kontrol: a) množství produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 – písm. a), s výjimkou sojových bobů položky ex 12.01 B společného celního sazebníku, – písm. b), s výjimkou produktů položek 15.17 B II a 23.04 B společného celního sazebníku, nařízení č. 136/66/EHS na vnitřním španělském trhu v zájmu udržení těchto množství na úrovni stanovené na základě průměrné spotřeby dosahované ve Španělsku v letech 1983 a 1984, přičemž se tato úroveň upraví v závislosti na předpokládaném vývoji poptávky; b) úrovně spotřebních cen u olejů uvedených v písmenu a) a u margarínu, aby se až do 31. prosince 1990 udržela v zásadě cenová úroveň, vyjádřená v ECU, dosažená v průběhu hospodářského roku 1984/1985. Součástí systému kontrol uvedeného v písmenu a) je nahrazení k 1. březnu 1986 obchodního režimu uplatňovaného na dovozy do Španělska systémem množstevních omezení dovozu, který bude otevřen bez jakékoli diskriminace mezi ekonomickými subjekty jak vůči Společenství ve stávajícím složení, tak i vůči třetím zemím. 2. Až do 31. prosince 1990 podléhá dovoz sojových bobů do Španělska povinnosti vyvážet oleje získané jejich drcením a produkty překračující přípustná množství na španělském trhu ve smyslu odst. 1 písm. a). 3. V případě mimořádných okolností může být systém kontrol vymezený v tomto článku změněn pro jemu podléhající produkty v nezbytné míře tak, aby se zabránilo výkyvům na trzích jednotlivých olejů. Tyto změny se přijmou postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS. Článek 95 1. Podpora Společenství pro výrobu olivového oleje se ve Španělsku zavede k 1. březnu 1986. Tato podpora se poprvé stanoví a v průběhu období uplatňování přechodných opatření se bude sbližovat s výší podpory poskytované ve Společenství ve stávajícím složení v souladu s ustanoveními článku 79, který se použije obdobně. Podpora Společenství pro spotřebu olivového oleje se ve Španělsku zavádí k 1. lednu 1991 podle časového rozvrhu, který bude stanoven, a v nezbytném rozsahu tak, aby ke konci období uplatňování přechodných opatření dosáhla společné úrovně. 2. Podpora pro semena řepky, řepice a slunečnicová semena, sójové boby a lněná semena produkovaná ve Španělsku: – se ve Španělsku zavede od začátku prvního hospodářského roku po přistoupení a – následně se bude v průběhu období uplatňování systému kontrol podle čl. 94 odst. 1 zvyšovat na základě sbližování cílové, případně směrné ceny uplatňované ve Španělsku se společnou cenovou úrovní. Po uplynutí období uvedeného v předchozím pododstavci se podpora poskytovaná ve Španělsku bude rovnat rozdílu mezi směrnou nebo cílovou cenou uplatňovanou v tomto členském státě a cenou na světovém trhu, přičemž se tento rozdíl sníží o dopad cel ukládaných Španělským královstvím na dovozy ze třetích zemí. 3. Podpora pro semena a boby uvedené v odstavci 2 produkované ve Španělsku a zpracovávané ve Společenství ve stávajícím složení, jakož i podpora pro tato semena a boby produkované ve Společenství ve stávajícím složení a zpracovávané ve Španělsku se upraví tak, aby zohledňovala rozdíl mezi úrovní cen těchto semen a bobů a úrovní cen uvedených semen a bobů dovážených ze třetích zemí. 4. Kromě toho se při výpočtu podpory pro semena řepky, řepice a slunečnicová semena přihlíží k případně uplatňované rozdílové částce. Článek 96 V průběhu hospodářských let 1986/1987 až 1994/1995 se stanoví zvláštní zaručená prahová množství pro semena řepky, řepice a slunečnicová semena produkovaná ve Španělsku. Tato zvláštní zaručená prahová množství se stanoví na základě kritérií skutečně srovnatelných s těmi, která jsou zavedena ke stanovení zaručených prahových množství ve Společenství ve stávajícím složení, s přihlédnutím k nejvyšší produkci zjištěné v průběhu jednoho z hospodářských let 1982/1983, 1983/1984 a 1984/1985. Pokud je zvláštní zaručené prahové množství překročeno, ukládají se z titulu spoluodpovědnosti pokuty podle obdobných postupů jako ve Společenství ve stávajícím složení a se stejným horním omezením. Článek 97 1. Po ukončení systému kontrol uvedeného v článku 94 uplatňuje Španělské království smluvní či všeobecné preferenční režimy, které jsou uplatňovány Společenstvím vůči třetím zemím v odvětví olivového oleje, olejnatých semen a olejnatých plodů a z nich získaných produktů. 2. Od 1. ledna 1991 uplatňuje Španělské království celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi celní sazbou skutečně uplatňovanou k 31. prosinci 1990 a preferenční sazbou podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 83,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 66,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 49,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 33,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 16,6 % výchozího rozdílu. Od 1. ledna 1996 uplatňuje Španělské království preferenční sazby v plném rozsahu. Pododdíl 2 Mléko a mléčné výrobky Článek 98 1. Až do prvního sblížení cen se intervenční ceny másla a sušeného odstředěného mléka uplatňované ve Španělsku stanoví ve výši, která odpovídá cenám zjištěným v tomto členském státě během předchozího vnitrostátního režimu v průběhu reprezentativního období, které bude stanoveno. Následně se rozdíl mezi těmito cenami a odpovídajícími cenami vypočítanými podle pravidel společné organizace trhu na základě zaručené ceny mléka uplatňované ve Španělsku během reprezentativního období uvedeného v prvním pododstavci postupně snižuje tak, aby byl při čtvrtém sbližování roven polovině výchozího rozdílu a při sedmém sbližování byl zcela odstraněn. Článek 70 se použije obdobně; použije se rovněž článek 72. Vyrovnávací částka pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené pro živočišnou výživu může být snížena postupem podle článku 30 nařízení (EHS) č. 804/68. 2. Vyrovnávací částka pro mléčné výrobky kromě másla a sušeného odstředěného mléka se stanoví pomocí koeficientů, jež budou určeny. Článek 99 1. S výhradou druhého pododstavce může Španělské království zachovat až do 31. prosince 1986 výhradní vnitrostátní koncese pro mlékárny, pokud se týkají odbytu čerstvého pasterizovaného mléka vyrobeného ve Španělsku. Tyto koncese nesmějí ve Španělsku bránit volnému obchodu s čerstvým pasterizovaným mlékem dovezeným ze stávajících členských států. 2. Španělské království sdělí Komisi nejpozději tři měsíce přede dnem přistoupení, jaká opatření přijalo ve smyslu odstavce 1. Pododdíl 3 Hovězí a telecí maso Článek 100 Článek 68 se vztahuje na zaručené ceny ve Španělsku a na intervenční nákupní ceny ve Společenství ve stávajícím složení, které platí pro srovnatelnou jakost určenou na základě stupnice Společenství pro klasifikaci jatečně upravených těl dospělého hovězího skotu. Články 70 a 72 se vztahují na intervenční nákupní cenu uplatňovanou ve Španělsku. Článek 101 Vyrovnávací částka pro ostatní produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 805/68 se stanoví pomocí koeficientů, jež budou určeny. Článek 102 Článek 79 se vztahuje na prémie na zachování krav bez tržní produkce mléka. Pododdíl 4 Tabák Článek 103 1. Článek 68 a případně i článek 70 se vztahují na intervenční ceny stanovené pro každou odrůdu nebo skupinu odrůd tabáku. 2. Cílová cena odpovídající intervenční ceně uvedené v odstavci 1 se ve Španělsku stanoví pro první sklizeň po přistoupení na úrovni, která zohledňuje vztah mezi cílovou cenou a intervenční cenou podle čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 727/70 o společné organizaci trhu se surovým tabákem. Pododdíl 5 Len a konopí Článek 104 Článek 79 se vztahuje na podporu pro přadný len a konopí. Pododdíl 6 Chmel Článek 105 Podpora producentům chmele uvedená v článku 12 nařízení (EHS) č. 1696/71 se ve Španělsku uplatňuje v plném rozsahu od první sklizně po přistoupení. Pododdíl 7 Osivo Článek 106 Článek 79 se vztahuje na podporu pro osivo uvedenou v článku 3 nařízení (EHS) č. 2358/71. Pododdíl 8 Bourci morušoví Článek 107 Článek 79 se vztahuje na podporu pro bource morušové. Pododdíl 9 Cukr a izoglukosa Článek 108 Články 68, 70 a 72 se vztahují na intervenční cenu bílého cukru a na základní cenu cukrové řepy. Vyrovnávací částka se však v míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu opraví s ohledem na dopad příspěvku k vyrovnání skladovacích výdajů. Článek 109 U surového cukru a produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), s výjimkou čerstvé řepy, a u produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d) a f) nařízení (EHS) č. 1785/81 o společné organizaci trhu s cukrem mohou být v míře nezbytné k zamezení nebezpečí narušení obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem stanoveny vyrovnávací částky. V takovém případě se vyrovnávací částky odvozují od vyrovnávací částky příslušného základního produktu pomocí koeficientů, jež budou určeny. Článek 110 Nejpozději do 31. prosince 1995 je Španělské království oprávněno poskytovat vnitrostátní vyrovnávací podporu producentům cukrové řepy A a B, jak je vymezena nařízením (EHS) č. 1785/81. Výše této podpory nesmí překročit 23,64 % základní ceny cukrové řepy, kterou Společenství stanoví pro daný hospodářský rok. Pododdíl 10 Obiloviny Článek 111 1. V odvětví obilovin se články 68, 70 a 72 vztahují na intervenční ceny. 2. Pokud jde o obiloviny, pro které není stanovena intervenční cena, odvozuje se použitelná vyrovnávací částka od vyrovnávací částky použitelné pro ječmen, s přihlédnutím ke vztahu mezi prahovými cenami dotyčných obilovin. 3. U produktů uvedených v čl. 1 písm. c) a d) nařízení (EHS) č. 2727/75 o společné organizaci trhu s obilovinami se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky pro příslušné obiloviny za pomoci koeficientů, jež budou určeny. Článek 112 Minimální specifická hmotnost ječmene, který lze přijmout pro intervenční účely ve Španělsku, se stanoví takto: – pro období od 1. března 1986 do konce hospodářského roku 1986/1987 na 60 kilogramů na hektolitr, – pro hospodářský rok 1987/1988 na 61 kilogramů na hektolitr, – pro hospodářský rok 1988/1989 na 62 kilogramů na hektolitr. Snížení intervenční ceny ječmene ve Španělsku představuje: – 4 % pro období od 1. března 1986 do konce hospodářského roku 1986/1987, – 3 % pro hospodářský rok 1987/1988, – 2 % pro hospodářský rok 1988/1989. Článek 113 Článek 79 se vztahuje na podporu pro pšenici tvrdou podle článku 10 nařízení (EHS) č. 2727/75. Pododdíl 11 Vepřové maso Článek 114 1. Vyrovnávací částka na kilogram jatečně upraveného těla prasete se vypočítá na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho kilogramu vepřového masa ve Společenství. v průběhu prvních čtyř hospodářských let po přistoupení se však tato částka neuplatňuje. 2. U produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2759/75 o společné organizaci trhu s vepřovým masem, s výjimkou jatečně upravených těl prasat, se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky uvedené v odstavci 1 za pomoci koeficientů, jež budou určeny. 3. Až do 31. prosince 1989 lze, pokud ve Španělsku hrozí nebezpečí příliš velkých intervencí na základě podpor soukromého skladování nebo případně na základě veřejných nákupů podle článku 20 nařízení (EHS) č. 2759/75, rozhodnout postupem podle článku 24 tohoto nařízení o nezbytných omezujících opatřeních pro dovozy vepřového masa jakéhokoli původu do tohoto členského státu. Pododdíl 12 Vejce Článek 115 1. Vyrovnávací částka na kilogram vajec ve skořápce se vypočítá na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho kilogramu vajec ve skořápce ve Společenství. 2. Vyrovnávací částka na jedno násadové vejce se vypočítává na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho násadového vejce ve Společenství. 3. U produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky používané pro vejce ve skořápce za pomoci koeficientů, jež budou určeny. Pododdíl 13 Drůbež Článek 116 1. Vyrovnávací částka na kilogram poražené drůbeže se vypočítá na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho kilogramu poražené drůbeže ve Společenství, s rozlišením podle druhu drůbeže. 2. Vyrovnávací částka na jednodenní kuřata se vypočítá na základě vyrovnávacích částek pro množství krmných obilovin, které je potřeba na produkci jednoho jednodenního kuřete ve Společenství. 3. U produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení (EHS) č. 2777/75 o společné organizaci trhu s drůbežím masem se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky pro poraženou drůbež za pomoci koeficientů, jež budou určeny. Pododdíl 14 Rýže Článek 117 1. U rýže se články 68, 70 a 72 vztahují na intervenční cenu neloupané rýže. 2. Vyrovnávací částkou loupané rýže je vyrovnávací částka za neloupanou rýži upravená přepočítacím koeficientem uvedeným v článku 1 nařízení č. 467/67/EHS. 3. Vyrovnávací částkou celoomleté rýže je vyrovnávací částka za loupanou rýži upravená přepočítacím koeficientem uvedeným v článku 1 nařízení č. 467/67/EHS. 4. Vyrovnávací částka poloomleté rýže je vyrovnávací částka za celoomletou rýži upravená přepočítacím koeficientem uvedeným v článku 1 nařízení č. 467/67/EHS. 5. U produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1418/76 o společné organizaci trhu s rýží se vyrovnávací částka odvozuje od vyrovnávací částky pro příslušné produkty za pomoci koeficientů, jež budou určeny. 6. Vyrovnávací částka za zlomkovou rýži se stanoví na úrovni přihlížející k rozdílu mezi dodací cenou ve Španělsku a prahovou cenou. Pododdíl 15 Výrobky zpracované z ovoce a zeleniny Článek 118 Na výrobky, na které se vztahuje režim podpor stanovený v článku 3 nařízení (EHS) č. 516/77 o společné organizaci trhu s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny, se ve Španělsku uplatňují tato ustanovení: 1. Až do prvního sblížení cen podle článku 70 se minimální cena uvedená v článku 3b nařízení (EHS) č. 516/77 stanoví na základě: – ceny stanovené podle předchozího vnitrostátního režimu ve Španělsku pro produkt určený ke zpracování, nebo – pokud tato cena stanovena není, na základě cen placených ve Španělsku producentům produktu určeného ke zpracování, jak byly zjištěny v průběhu reprezentativního období, jež bude určeno. 2. Jestliže je minimální cena uvedená v bodu 1: – nižší než společná cena, upraví se cena ve Španělsku postupem podle článku 70 na začátku každého hospodářského roku následujícího po přistoupení, – vyšší než společná cena, přijme se ke dni přistoupení pro Španělsko společná cena. 3. a) V průběhu prvních čtyř hospodářských let po přistoupení se výše podpory Společenství poskytované ve Španělsku pro výrobky z rajčat odvozuje od podpory vypočítané pro Společenství ve stávajícím složení, s přihlédnutím k rozdílu minimálních produkčních cen vyplývajících z bodu 2, a to před případným snížením uvedené podpory v důsledku překročení zaručeného prahového množství stanoveného pro tyto výrobky ve Společenství ve stávajícím složení. V případě, že se ve Společenství ve stávajícím složení překročí prahové množství, a pokud se to jeví nezbytné k zabezpečení normálních podmínek hospodářské soutěže mezi španělskými průmyslovými odvětvími a průmyslovými odvětvími Společenství, rozhodne se postupem podle článku 20 nařízení (EHS) č. 516/77, že vyrovnávací částka, která se nejvýše rovná rozdílu mezi podporou stanovenou pro Španělsko a podporou, která by byla odvozena od stanovené podpory Společenství, uplatní Španělsko na vývozy do třetích zemí v souladu s čl. 72 odst. 3 písm. a). Nicméně po skončení platnosti režimu uvedeného v nařízení (EHS) č. 1320/85 se vyrovnávací částka nevybírá, pokud se prokáže, že španělský výrobek nepožíval podpory Společenství poskytované ve Španělsku. Podpora ve Španělsku nesmí v žádném případě překročit výši podpory poskytované ve Společenství ve stávajícím složení. b) V průběhu prvních čtyř hospodářských let po přistoupení se poskytování podpory Společenství ve Španělsku omezí pro každý hospodářský rok na takové množství zpracovaných produktů, které odpovídá tomuto množství čerstvých rajčat: – 370 000 tun u výroby rajčatového koncentrátu, – 209 000 tun u výroby celých loupaných rajčat, – 88 000 tun u výroby dalších výrobků z rajčat. Po uplynutí tohoto období se výše stanovená množství upravená na základě případných změn prahových množství Společenství, k nimž v daném období došlo, zohlední při stanovení prahových množství Společenství. 4. V průběhu pátého a šestého hospodářského roku po přistoupení pro výrobky z rajčat a v průběhu šesti hospodářských let pro ostatní produkty se výše podpory Společenství poskytované ve Španělsku odvozuje od podpory stanovené pro Společenství ve stávajícím složení, s přihlédnutím k rozdílu minimálních cen vyplývajících z bodu 2. Nicméně, pokud jde o výrobky jiné než jsou výrobky z rajčat, v případě, že jsou zpracovatelské náklady zjištěné ve Španělsku u určitého produktu v reprezentativním období, jež bude určeno, v rámci předchozího vnitrostátního režimu alespoň o 10 % nižší než zpracovatelské náklady ve Společenství ve stávajícím složení, odvozuje se podpora poskytovaná ve Španělsku pro tento výrobek rovněž s přihlédnutím k rozdílu mezi zjištěnými zpracovatelskými náklady. Zpracovatelské náklady zjištěné ve Španělsku se postupně sbližují s náklady ve Společenství ve stávajícím složení, a to podle stejných pravidel uvedených v článku 70 pro sbližování cen. 5. Podpora Společenství se ve Španělsku uplatňuje v plném rozsahu od začátku sedmého hospodářského roku po přistoupení. 6. U broskví v sirupu se poskytování podpory Společenství ve Španělsku v průběhu prvních čtyř hospodářských let omezuje na množství 80 000 tun hotového výrobku vyjádřené v čisté váze. 7. Pro účely tohoto článku se minimální cenou, zpracovatelskými náklady a podporou ve Společenství ve stávajícím složení rozumí částky získané ve Společenství ve stávajícím složení mimo Řecka. Článek 119 Minimální cena a finanční vyrovnání uplatňované ve Španělsku podle článků 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2601/69, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu zpracování některých odrůd pomerančů, a podle článků 1 a 2 nařízení (EHS) č. 1035/77, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu uvádění výrobků z citronů na trh, se stanoví takto: 1. Až do prvního sbližování cen podle článku 70 se minimální cena stanoví na základě cen placených ve Španělsku producentům citrusových plodů určených ke zpracování, které byly zjištěny v průběhu reprezentativního období, jež bude určeno. Finančním vyrovnáním je finanční vyrovnání ve Společenství ve stávajícím složení, snížené případně o rozdíl mezi společnou minimální cenou a minimální cenou uplatňovanou ve Španělsku. 2. Pro následná stanovení cen se minimální cena uplatňovaná ve Španělsku sbližuje se společnou minimální cenou podle článku 70. Finančním vyrovnáním použitelným ve Španělsku při každé etapě sbližování je finanční vyrovnání ve Společenství ve stávajícím složení, snížené případně o rozdíl mezi společnou minimální cenou a minimální cenou uplatňovanou ve Španělsku. 3. Avšak pokud je minimální cena vyplývající z ustanovení bodů 1 nebo 2 vyšší než společná minimální cena, může být pro Španělsko tato společná minimální cena definitivně přijata. 4. V průběhu prvních čtyř hospodářských let po přistoupení se množství, pro které je možné poskytnout podporu na zpracování, omezuje na množství zpracovaných výrobků odpovídající tomuto množství výchozích surovin: – 30 000 tun pro pomeranče odrůdy “bianca comune”, – 7 600 tun pro pomeranče pigmentovaných odrůd, – 26 000 tun pro citrony. Pododdíl 16 Suchá krmiva Článek 120 1. Cílová cena uvedená v článku 4 nařízení (EHS) č. 1117/78 o společné organizaci trhu se suchými krmivy uplatňovaná ve Španělsku od 1. března 1986, se stanoví na základě rozdílů mezi cenami konkurenčních produktů ze střídavých osevů ve Španělsku a ve Společenství ve stávajícím složení v průběhu referenčního období, jež bude určeno. Článek 70 se vztahuje na cílovou cenu vypočítanou v souladu s prvním pododstavcem. Cílová cena, jež se má uplatňovat ve Španělsku, však nesmí překročit společnou cílovou cenu. 2. Doplňková podpora použitelná ve Španělsku se upravuje o částku, která se rovná: – případnému rozdílu mezi cílovou cenou ve Španělsku a společnou cílovou cenou, vynásobenému procentem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1117/78 a – dopadu cel ukládaných na dovozy těchto produktů do Španělska ze třetích zemí. 3. Článek 79 se vztahuje na paušální podporu uvedenou v článku 3 nařízení (EHS) č. 1117/78. Pododdíl 17 Hrách, polní boby a lupina Článek 121 1. U hrachu, polních bobů a lupiny používaných při výrobě živočišných krmiv se články 68 a 70 vztahují na aktivační prahovou cenu. U ostatního hrachu a polních bobů se cílová cena uplatňovaná ve Španělsku k 1. březnu 1986 stanoví na základě rozdílu mezi cenami konkurenčních produktů ze střídavých osevů ve Španělsku a ve Společenství ve stávajícím složení během referenčního období, jež bude určeno. Článek 70 se vztahuje na cílovou cenu těchto produktů. Cílová cena uplatňovaná ve Španělsku však nesmí být vyšší než společná cílová cena. 2. U produktů sklizených ve Španělsku a používaných při výrobě živočišných krmiv, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 1431/82, kterým se stanoví zvláštní opatření pro hrách, polní boby a lupinu, se výše podpory uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení snižuje o případný rozdíl mezi aktivační prahovou cenou uplatňovanou ve Španělsku a společnou cenou. Aniž je dotčen první pododstavec, snižuje se výše dané podpory pro produkt zpracovaný ve Španělsku o clo ukládané ve Španělsku na dovoz sójové pokrutiny ze třetích zemí. Snižování podle prvního a druhého pododstavce vyplývá z uplatňování procentních hodnot uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1431/82. 3. Výše podpory podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1431/82 pro hrách a polní boby sklizené ve Španělsku a používané při výživě lidí a zvířat k účelům jiným, než které jsou uvedeny v odstavci 1 téhož článku, se snižuje o částku rovnající se případnému rozdílu mezi cílovou cenou ve Španělsku a společnou cílovou cenou. Aniž je dotčen první pododstavec, snižuje se výše dané podpory pro produkt zpracovaný ve Španělsku o clo ukládané ve Španělsku na dovoz těchto produktů ze třetích zemí. Pododdíl 18 Víno Článek 122 1. Až do prvního sbližování cen podle článku 70 se: – orientační cena bílého stolního vína ve Španělsku stanoví tak, aby poměr mezi nákupní cenou stolního vína, které má být v tomto členském státě dodáno k povinné destilaci, a orientační cenou představoval 50 %, – orientační cena červeného stolního vína ve Španělsku odvozuje od orientační ceny bílého stolního vína, přičemž se uplatní stejný poměr, jaký je ve Společenství ve stávajícím složení mezi orientačními cenami stolních vín typu A I a R I, – nákupní cena stolních vín uvedených v první odrážce stanoví ve výši ceny uplatňované ve Španělsku při regulační povinné destilaci v rámci předchozího vnitrostátního režimu během reprezentativního období, jež bude určeno, – minimální zaručená cena podle článku 3a nařízení (EHS) č. 337/79 rovná 72 % orientační ceny každého typu stolního vína, – cena vína, které prochází destilací podle článku 12a nařízení (EHS) č. 337/79, rovná: – 80 % orientační ceny bílého stolního vína, – 81,5 % orientační ceny červeného stolního vína. 2. Článek 70 se vztahuje na orientační cenu stolního vína. v průběhu vinařských let 1986/1987 až 1990/1991 se: – poměr mezi orientační cenou a cenami uvedenými v odst. 1 třetí, čtvrté a páté odrážce, uplatňovanými ve Španělsku postupně ve stejných stupních, přibližuje poměru mezi těmito cenami ve Společenství ve stávajícím složení, – aniž je dotčen čl. 41 odst. 6 první odrážka nařízení (EHS) č. 337/79 a pokud jde o poměr mezi orientační cenou a cenou uvedenou v odst. 1 třetí odrážce, bude výše ceny odpovídající 40 % uvedeným v čl. 41 odst. 6 druhé odrážce nařízení (EHS) č. 337/79 dosaženo ve stupních uvedených v první odrážce tohoto odstavce. Článek 123 1. Pro dovozy do Společenství ve stávajícím složení se zavádí mechanismus regulačních částek u produktů uvedených v odstavci 2, které pocházející ze Španělska a pro něž se stanovují referenční ceny v rámci společné organizace trhu. 2. Tento mechanismus se řídí těmito pravidly: a) u stolních vín se vybírá regulační částka rovnající se rozdílu mezi orientačními cenami ve Španělsku a ve Společenství ve stávajícím složení. Výše této částky však může být upravena postupem podle článku 67 nařízení (EHS) č. 337/79 tak, aby se zohlednila situace v tržních cenách podle jednotlivých kategorií vín a jejich jakosti; b) u některých vín s označením původu a u dalších produktů, které by mohly narušit trh, se může stanovit regulační částka postupem podle písmene a). Tato regulační částka se odvodí od regulační částky pro stolní vína postupem, který bude určen. 3. Regulační částka se stanoví ve výši, která zabezpečuje podmínky pro neméně příznivé zacházení než na základě podmínek platných podle úpravy před přistoupením. Za tímto účelem se tato částka vypočítá takovým způsobem, aby částka získaná zvýšením orientační ceny daného produktu ve Španělsku o regulační částku a příslušné clo nepřekročila referenční cenu platnou pro tento produkt během dotyčného vinařského roku. 4. S ohledem na zvláštní situaci na trhu jednotlivých produktů uvedených v odstavci 2 může být postupem podle článku 67 nařízení (EHS) č. 337/79 rozhodnuto o stanovení regulační částky pro vývoz jednoho či více z těchto produktů ze Společenství ve stávajícím složení do Španělska. Tato částka se stanoví ve výši, jež zajišťuje běžný obchodní styk mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem, který u daných produktů nezpůsobuje narušení španělského trhu. 5. Poskytovaná regulační částka je financována Společenstvím z prostředků záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Článek 124 Až do konce hospodářského roku 1989/1990 se pro účely povinné destilace podle článku 41 nařízení (EHS) č. 337/79 úhrn průměrných produkcí stolních vín a produktů sloužících k jejich výrobě získaných v jednotlivých produkčních oblastech Španělska v průběhu tří po sobě následujících referenčních hospodářských let stanoví na 27,5 milionů hektolitrů. Článek 125 1. V průběhu období od 1. března 1986 do 31. prosince 1989 je na území Španělska povoleno řezání vína, které je vhodné k získání bílého stolního vína, nebo řezání bílého vína vínem, které je vhodné k získání červeného stolního vína, nebo červeným stolním vínem. Vzniklý produkt může být uváděn do oběhu pouze na území Španělska. 2. V průběhu období uvedeného v odstavci 1 je ve Společenství ve stávajícím složení zakázáno řezat španělská vína, kromě bílých stolních vín, víny z ostatních členských států, s výjimkou zvláštních případů, jež budou stanoveny. V průběhu tohoto období mohou být výše uvedená španělská vína předmětem obchodování s ostatními členskými státy pouze za předpokladu, že je možné určit jejich původ a sledovat jejich obchodní pohyb. Článek 126 1. Až do konce roku 1995 mohou mít stolní vína, která pocházejí z vinic osazených k 1. lednu 1985 v oblastech Asturias, Cantabria, Galicia, Guipúzcoa a Vizcaya a jejichž seznam bude sestaven za podmínek stanovených v článku 91, obsah alkoholu nejméně 7 % objemových. U vín, u nichž je obsah alkoholu nižší než 9 % objemových, musí být tato hodnota uvedena na etiketě. 2. Stolní vína uvedená v odstavci 1 mohou být uváděna do oběhu pouze na území Španělska. Článek 127 Až do 31. prosince 1990 mohou mít stolní vína vyrobená ve Španělsku a uvedená na trh v tomto členském státě celkový obsah kyselin nejméně 3,5 gramu na litr, vyjádřeno v kyselině vinné. Článek 128 Až do konce hospodářského roku 1992/1993 se výše podpory uplatňované ve Španělsku pro zahuštěný hroznový mošt a rektifikovaný moštový koncentrát, uvedené v článku 14 nařízení (EHS) č. 337/79, stanoví s přihlédnutím k rozdílu, pro tento členský stát, mezi náklady na obohacení pomocí výše uvedených produktů a na obohacení pomocí sacharosy. Článek 129 Až do 31. prosince 1995 se na vnitrostátních trzích Spojeného Království a Irska povoluje užívání složených názvů “British Sherry”, “Irish Sherry” a “Cyprus Sherry”. v průběhu roku 1995 Rada znovu přezkoumá toto opatření a postupem podle článku 43 Smlouvy o založení EHS přijme na návrh Komise změny tohoto opatření s přihlédnutím k zájmům všech dotčených stran. Pododdíl 19 Skopové a kozí maso Článek 130 V odvětví skopového masa se článek 68 vztahuje na základní cenu. Oddíl III Ovoce a zelenina Článek 131 Ovoce a zelenina, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72, podléhají zvláštní přechodné úpravě, která proběhne ve dvou etapách: – první etapa, označovaná jako ověřování konvergence, začne 1. března 1986 a skončí 31. prosince 1989, – druhá etapa začne 1. ledna 1990 a skončí 31. prosince 1995. Přechod z první do druhé etapy je automatický. Pododdíl 1 První etapa A. Španělský vnitrostátní trh Článek 132 1. V průběhu první etapy se Španělskému království povoluje zachovat pro produkty uvedené v článku 131 pravidla platná podle předchozí vnitrostátní úpravy organizace svého vnitrostátního zemědělského trhu, a to za podmínek stanovených v článcích 133 až 135. 2. V důsledku toho a odchylně od článku 394 se až do konce první etapy ve Španělsku odkládá uplatňování pravidel Společenství o organizaci vnitřního trhu. Kromě toho se až do konce první etapy odkládá jak ve Společenství ve stávajícím složení, tak i ve Španělsku uplatňování změn pravidel Společenství podle článku 396. Článek 133 1. Aby mohlo být španělské odvětví ovoce a zeleniny na konci první etapy vyváženě a úplně začleněno do rámce společné zemědělské politiky, upravuje Španělské království postupně organizaci svého vnitrostátního trhu na základě obecných cílů vymezených v odstavci 2. 2. Obecnými cíli, jichž má být dosaženo, jsou: – postupné uplatňování norem jakosti na všechny dotčené produkty a přísné uplatňování požadavků, které z nich vyplývají, – rozvoj sdružení producentů ve smyslu předpisů Společenství, – zřízení orgánu a vytvoření materiální a personální infrastruktury schopné provádět veřejné intervenční operace podle pravidel Společenství, – vytvoření sítě pro denní zjišťování cen na reprezentativních trzích určených na základě různých produktů, – liberalizace obchodu s cílem zavedení režimu svobodné hospodářské soutěže a volného přístupu na španělský trh a přizpůsobení odvětvových obchodních úprav vývozů tak, aby splňovaly požadavky volného pohybu. 3. Za účelem podpory uskutečňování obecných cílů se: a) ve Španělsku ode dne přistoupení uplatňuje úprava Společenství v oblasti sociálně-strukturální, včetně úpravy týkajících se organizací producentů; b) Společenství podílí na financování intervenčních operací uskutečňovaných ve Španělsku v průběhu první etapy organizacemi producentů u produktů, které splňují společné normy jakosti. Míra této finanční účasti Společenství je však u každého produktu omezena na míru produkce pokryté těmi organizacemi producentů ve Španělsku, které byly Komisí uznány za splňující pravidla Společenství jak z hlediska podmínek svého založení, tak i z hlediska svého působení. Komise zaznamenává každý hospodářský rok míru pokrytí uvedenou v předchozím pododstavci; za tímto účelem provádí ve spolupráci se španělskými orgány kontroly na místě. Článek 134 1. Za účelem uskutečňování obecných cílů vypracuje Komise v průběhu mezidobí v úzké součinnosti se španělskými orgány akční program. 2. Následně pak Komise pozorně sleduje vývoj situace ve Španělsku ve světle: – pokroku dosaženého při uskutečňování stanovených cílů, – výsledků dosažených při provádění průřezových či zvláštních strukturálních opatření. 3. Komise vyjádří své stanovisko k tomuto vývoji ve zprávách, které zašle Radě: – na konci mezidobí za účelem vypracování zhodnocení vývoje, k němuž došlo přede dnem přistoupení, – dostatečně včas před koncem čtvrtého roku po přistoupení, – – kdykoli to považuje za vhodné nebo nutné. 4. Se zvláštním ohledem na projednávání zpráv uvedených v odstavci 3 Radou, doporučí Komise, je-li to nutné, Španělskému království opatření, která by měla být učiněna v zájmu uskutečnění příslušných cílů. Článek 135 V průběhu první etapy Španělské království dodržuje: 1. Cenovou kázeň: a) Španělské království při přistoupení stanoví úřední ceny pro produkty, u nichž existují společné ceny, a to v souladu s kritérii, která se co nejvíce blíží kritériím stanoveným v rámci společné organizace trhů, na základě referenčního období, jež bude určeno ve výši odpovídající hospodářské realitě; b) pokud jsou tyto španělské ceny vyjádřené v ECU nižší nebo rovné společným cenám, nesmějí roční zvýšení cen v zásadě hodnotově překročit zvýšení společných cen. V žádném případě však španělské ceny nesmějí překročit úroveň společných cen; c) pokud jsou španělské ceny vyjádřené v ECU vyšší než společné ceny, nesmějí být oproti své předchozí úrovni zvyšovány. Kromě toho Španělské království své ceny v nezbytné míře přizpůsobí tak, aby zabránilo narůstání rozdílu mezi svými cenami a společnými cenami; d) Španělské království může upravit své ceny v případě, že intervence na trhu dosáhnou neopodstatněného objemu. v takovém případě nahrazuje pro uplatňování pravidel uvedených v písmenech b) a c) původní cenu cena upravená; e) Komise zajistí dodržování výše uvedených pravidel. Žádné překročení cenové úrovně vyplývající z uplatnění těchto pravidel se nebere v úvahu při určování cenové úrovně, jež má být přijata jako výchozí úroveň pro sbližování cen v průběhu druhé etapy podle článku 148. 2. Kázeň týkající se podpor: V souvislosti s touto kázní je Španělské království oprávněno zachovat v průběhu první etapy své vnitrostátní podpory. V průběhu uvedeného období však Španělské království zajistí, že dojde k odstraňování těch vnitrostátních podpor, které nejsou v souladu s právními předpisy Společenství, a k postupnému zavádění režimu podpor Společenství do organizace jeho vnitrostátního trhu, aniž by výše těchto podpor překročila společnou úroveň. 3. Produkční kázeň: V souvislosti s touto kázní dodržuje Španělské království stejnou produkční kázeň, jakou případně dodržují ostatní členské státy nebo ty členské státy, které se s ohledem na tuto kázeň nacházejí ve srovnatelné situaci. B. Režim obchodu mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem Článek 136 1. S výhradou článků 75 a 137 až 139 se Španělskému království povoluje uplatňovat v obchodu se Společenstvím ve stávajícím složení v průběhu první etapy u produktů uvedených v článku 131 režim, který platil před jeho přistoupením, a to jak pro dovoz, tak i pro vývoz. 2. V průběhu první etapy a s výhradou čl. 75 odst. 2 a článku 140 uplatňuje Společenství ve stávajícím složení pro dovoz produktů uvedených v článku 131 ze Španělska režim, který uplatňovalo vůči Španělsku před jeho přistoupením. 3. V průběhu první etapy a s výhradou článku 141 uplatňuje Společenství ve stávajícím složení pro vývoz produktů uvedených v článku 131 do Španělska režim, který uplatňuje na vývozy do třetích zemí. Článek 137 1. S výhradou odstavce 2 zruší Španělské království od 1. března 1986 u dovozu produktů uvedených v článku 131, které pocházejí ze Společenství ve stávajícím složení, uplatňování veškerých množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem, jakož i veškeré poplatky s účinkem rovnocenným clům. 2. Až do 31. prosince 1989 může Španělské království zachovat množstevní omezení u dovozu následujících produktů ze Společenství ve stávajícím složení pro doby uplatnění během hospodářského roku, který bude určen: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 07.01 Zelenina čerstvá nebo chlazená: B. Zelí, květák a růžičková kapusta: I. Květák G. Mrkev, brukev, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkev a další podobné jedlé kořenové druhy: ex II. Mrkev a brukev: - Mrkev ex H. Cibule, šalotka a česnek: - Cibule a česnek M. Rajčata 08.02 Čerstvé nebo sušené citrusové ovoce: H. A. Pomeranče B. Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsumas); klementinky, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusů: ex II. ostatní: - Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsumas) I. C. Citrony 08.04 Čerstvé nebo sušené hrozny: E. A. čerstvé: XI. XII. I. k přímé spotřebě 08.06 Čerstvá jablka, hrušky, kdoule: O. A. Jablka P. B. Hrušky 08.07 Čerstvé peckovice C. A. Meruňky ex B. Broskve, včetně nektarinek - Broskve 3. a) Množstevní omezení uvedená v odstavci 2 mají formu ročních kvót otevřených bez diskriminace mezi ekonomickými subjekty. b) Výchozí kvóta pro každý produkt, vyjádřená v objemu, se pro rok 1986 stanoví takto: – buď ve výši 3 % průměrné španělské produkce za poslední tři roky před přistoupením, pro které jsou k dispozici statistiky, – nebo ve výši průměrných španělských dovozů za poslední tři roky před přistoupením, pro které jsou k dispozici statistiky, pokud se uplatněním tohoto kritéria docílí většího objemu. c) Minimální míra postupného zvyšování kvót je 10 % na začátku každého roku. Toto zvýšení se připočítává ke každé kvótě a následné zvýšení se pak vypočítá na základě takto získaného celkového součtu. d) Pokud jsou dovozy do Španělska během dvou po sobě jdoucích let nižší než 90 % otevřené roční kvóty, Španělské království platná množstevní omezení zruší. e) V období od 1. března do 31. prosince 1986 se použitelná kvóta rovná výchozí kvótě snížené o jednu šestinu. 4. V rámci množstevních omezení uvedených v odstavci 2 podléhají dovozy následujících produktů do Španělska časovému rozvrhu, který obsahuje dovozní množství určená ve vztahu ke kvótě stanovené na každý rok: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Množství vyjádřené v procentu roční kvóty 08.06 Čerstvá jablka, hrušky, kdoule A. Jablka ex I. Moštovatelná jablka, nebalená od 16. září do 15. prosince - od 16. září do 30. listopadu ex II. Ostatní: ex a) od 1. srpna do 31. prosince - od 1. srpna do 16. prosince 15 % B. Hrušky ex I. Moštovatelné hrušky, nebalené od 1. srpna do 16. prosince - od 1. srpna do 16. prosince ex II. Ostatní: c) od 16. července do 31. července ex d) od 1. srpna do 31. prosince - od 1. srpna do 16. prosince 08.07 Čerstvé peckovice: ex A. Meruňky - od. 1. května do 31. července 25 % ex B. Broskve, včetně nektarinek - Broskve, od 15. června do 15. září 25 % Článek 138 V průběhu první etapy neposkytuje Španělské království pro produkty uvedené v článku 131 vyvážené do současných členských států vývozní podpory ani subvence. Avšak pokud je poskytnutí těchto podpor nebo subvencí nezbytné, omezí se jejich výše maximálně na rozdíl mezi úředními cenami nebo, pokud nejsou stanoveny, cenami zjištěnými ve Španělsku a ve Společenství ve stávajícím složení a případnou výší cla. Tyto podpory nebo subvence mohou být stanoveny teprve poté, co proběhne konzultační řízení uvedené v článku 142. Článek 139 1. Španělské království zruší od 1. března 1986 u vývozu produktů uvedených v článku 131 do Společenství ve stávajícím složení uplatňování veškerých množstevních omezení či opatření s rovnocenným účinkem. 2. V průběhu první etapy však může Španělské království zachovat odvětvové úpravy obchodu, které uplatňuje na vývoz, přičemž je během této etapy upraví tak, aby na jejím konci splňovaly požadavky volného pohybu. Článek 140 1. Ochylně od čl. 136 odst. 2 se případné vyrovnávací poplatky při dovozu španělských produktů, které vyplývají z uplatňování nařízení (EHS) č. 1035/72, snižují o: – 2 % v prvním roce, – 4 % ve druhém roce, – 6 % ve třetím roce, – 8 % ve čtvrtém roce po dni přistoupení. 2. Při obchodování mezi Společenstvím ve stávajícím složení a třetími zeměmi se v průběhu první etapy nepřihlíží při výpočtu referenčních cen ke španělským produktům. Článek 141 1. V průběhu první etapy neposkytuje Společenství ve stávajícím složení pro produkty uvedené v článku 131 vyvážené do Španělska vývozní náhrady. Avšak pokud je poskytnutí těchto náhrad nezbytné, omezí se jejich výše maximálně na rozdíl mezi úředními cenami nebo, pokud nejsou stanoveny, cenami zjištěnými ve Španělsku a ve Společenství ve stávajícím složení a případnou výší cla. Tyto náhrady mohou být stanoveny teprve poté, co proběhne konzultační řízení uvedené v článku 142. 2. Náhrady uvedené v tomto článku jsou financovány Společenstvím z prostředků záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Článek 142 Zavedení podpor či subvencí podle článku 138 Španělským královstvím nebo zavedení náhrad podle článku 141 Společenstvím podléhá povinnosti předběžných konzultací, které probíhají podle následujícího postupu: 1. Jakýkoli návrh na stanovení: – subvence u vývozu ze Španělska do Společenství ve stávajícím složení nebo do třetích zemí nebo – náhrady u vývozu ze Společenství ve stávajícím složení do Španělska je předmětem diskuse v rámci pravidelných schůzí řídícího výboru ustaveného nařízením (EHS) č. 1035/72. 2. Zástupce Komise předloží ke konzultaci návrh uvedený v bodě 1; konzultace se zaměřuje zejména na ekonomický aspekt plánovaných vývozů a na situaci a cenovou úroveň na španělském trhu, trhu Společenství ve stávajícím složení či na světovém trhu. 3. Výbor zaujme své stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů. Stanovisko se neprodleně sdělí orgánu příslušnému ke stanovení, tedy podle konkrétní situace Španělskému království nebo Komisi. C. Režim obchodu mezi Španělskem a třetími zeměmi Článek 143 U produktů uvedených v článku 131 a s výhradou článku 137 uplatňuje Španělské království od 1. března 1986 pravidla Společenství týkající se režimu pro dovoz produktů ze třetích zemí do Společenství. Avšak pokud jde o referenční ceny, uplatňuje Španělské království pro dovozy ze třetích zemí režim, který uplatňuje vůči němu Společenství ve stávajícím složení podle čl. 140 odst. 2. Článek 144 Až do 31. prosince 1989 může Španělské království zachovat v souladu s prováděcími pravidly, která budou stanovena postupem podle článku 91, množstevní omezení u dovozů produktů uvedených v čl. 137 odst. 2 ze třetích zemí. Článek 145 U produktů uvedených v článku 131 může Španělské království odložit až do začátku druhé etapy postupné uplatňování preferencí, které při dovozu poskytuje Společenství jednostranně či na základě dohody některým třetím zemím. Článek 146 1. U produktů uvedených v článku 131 a s výhradou odstavce 2 může Španělské království v průběhu první etapy zachovat pro vývozy do třetích zemí režim, který platil pro tyto obchody před přistoupením. 2. Výše podpor nebo subvencí poskytovaných případně Španělským královstvím na vývoz do třetích zemí musí být omezena na výši, která je nezbytně nutná k zajištění odbytu daného produktu na trhu určení. Tyto podpory nebo subvence mohou být zavedeny teprve poté, co proběhne řízení uvedené v článku 142. Konzultace se zaměřuje zejména na ekonomický aspekt plánovaných vývozů, na ceny přijaté k výpočtu i na situaci na trzích původu a určení. Pododdíl 2 Druhá etapa Článek 147 Od začátku druhé etapy se na Španělsko vztahují v plném rozsahu, s výhradou článků 75, 81, 82, 83, 85 a 148 až 153, pravidla Společenství týkající se produktů uvedených v článku 131. Článek 148 1. Až do prvního sbližování cen podle článku 149 a aniž je dotčen čl. 135 bod 1 písm. e) se ceny, jež mají platit ve Španělsku od 1. ledna 1990, stanoví v souladu s pravidly příslušné společné organizace trhu ve výši, která je ve Španělsku stanovena ke konci první etapy. 2. Pokud se na začátku druhé etapy zjistí, že rozdíl mezi cenou produktu ve Španělsku a společnou cenou je zanedbatelný, může se ve Španělsku pro tento produkt použít společná cena. Rozdíl cen se považuje za zanedbatelný, jestliže je nižší nebo roven 3 % společné ceny. Článek 149 Pokud vede uplatnění čl. 148 odst. 1 ve Španělsku k cenové úrovni, která je od úrovně společných cen odlišná, sbližují se ceny uplatňované ve Španělsku se společnými cenami od začátku hospodářského roku 1990/1991 v šesti etapách, přičemž článek 70 se použije obdobně. Společné ceny se ve Španělsku uplatňují od šesté etapy sbližování. Článek 150 Ustanovení čl. 76 odst. 1 a článků 80, 97 a 90 se ve Španělsku uplatňují od 1. ledna 1990. Avšak den 31. prosince 1987 uvedený v článku 90 se nahrazuje dnem 31. prosince 1991. Článek 151 Pokud je v rámci společné zemědělské politiky zavedena v průběhu první etapy podpora, zavede se tato podpora ve Španělsku, anebo se výše obdobné podpory existující ve Španělsku sblíží se společnou výší v šesti etapách, přičemž se obdobně uplatňuje článek 79. Článek 152 1. V průběhu druhé etapy se zavede vyrovnávací mechanismus pro dovozy těch druhů ovoce a zeleniny do Společenství ve stávajícím složení ze Španělska, pro které je vůči třetím zemím stanovena referenční cena. 2. Tento mechanismus se řídí těmito pravidly: a) nabídková cena španělského produktu vypočítaná v souladu s písmenem b) se porovná s nabídkovou cenou Společenství. Nabídková cena Společenství se každoročně vypočítává: – na základě aritmetického průměru cen producentů každého členského státu Společenství ve stávajícím složení zvýšeného o dopravné a balné těchto produktů z oblasti produkce až do reprezentativních spotřebních center Společenství, – s přihlédnutím k vývoji produkčních nákladů. Výše uvedené ceny producentů odpovídají průměru cen zjištěných za tři roky, které předcházely dnu stanovení nabídkové ceny Společenství. Nabídková cena Společenství nesmí přesáhnout výši referenční ceny uplatňované vůči třetím zemím; b) španělská nabídková cena se vypočítává každý tržní den na základě reprezentativních výší zjištěných v dovozně-velkoobchodní fázi ve Společenství ve stávajícím složení, nebo na tuto fázi snížených. Cena produktu pocházejícího ze Španělska se rovná nejnižší reprezentativní výši anebo průměru nejnižších reprezentativních výší zjištěných u nejméně 30 % množství daného původu obchodovaného na všech reprezentativních trzích, pro něž jsou výše k dispozici. Tyto výše se předběžně snížují o: – clo vypočítané v souladu s písmenem c), – případnou opravnou částku zavedenou v souladu s písmenem d); c) clem, které má být odečteno od výše španělského produktu, je clo podle společného celního sazebníku postupně snižované na začátku každého hospodářského roku o šestinu své výše; v roce 1990 se však toto snížení provede k 1. lednu; d) je-li cena španělského produktu vypočítaná v souladu s písmenem b) nižší než nabídková cena Společenství uvedená v písmenu a), vybírá dovážející členský stát při dovozu do Společenství ve stávajícím složení opravnou částku, která se rovná se rozdílu mezi těmito cenami; e) opravná částka je vybírána až do chvíle, kdy se provedeným hodnocením prokáže, že cena španělského produktu je rovna nebo vyšší než cena Společenství uvedená v písmenu a). 3. Jestliže dojde v důsledku dovozů ze Společenství ve stávajícím složení k narušení španělského trhu, může být u dovozů ovoce a zeleniny, pro něž je stanovena referenční cena, ze Společenství ve stávajícím složení do Španělska rozhodnuto o uplatnění přiměřených opatření, jež mohou stanovit zejména vybírání vyrovnávací částky podle stanovených pravidel. Článek 153 1. Španělské království od 1. ledna 1990 postupně uplatňuje při dovozu produktů uvedených v článku 131 preference, které poskytuje Společenství jednostranně či na základě dohody některým třetím zemím. 2. Za tímto účelem Španělské království uplatňuje sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi výší celní sazby skutečně uplatňované k 31. prosinci 1989 a výší preferenční celní sazby podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. lednu 1990 se rozdíl sníží na 85,7 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 71,4 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 57,1 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 42,8 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 28,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 14,2 % výchozího rozdílu. Od 1. ledna 1996 uplatňuje Španělské království preferenční celní sazby v plném rozsahu. KAPITOLA 4 Rybolov Oddíl I Obecná ustanovení Článek 154 1. Pokud ustanovení této kapitoly nestanoví jinak, vztahují se pravidla stanovená tímto aktem na odvětví rybolovu. 2. Ustanovení čl. 89 odst. 2 a článku 90 se vztahují na produkty rybolovu. Článek 155 1. S výhradou odstavce 2 a aniž je dotčen protokol č. 2 se společná rybářská politika nevztahuje na Kanárské ostrovy ani na Ceutu a Mellilu. 2. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou: a) stanoví strukturální opatření Společenství, která mohou být přijata pro území uvedená v odstavci 1; b) stanoví přiměřené postupy k zohlednění veškerých nebo částečných zájmů území uvedených v odstavci 1 při přijímání rozhodnutí, která činí případ od případu v rámci jednání Společenství zaměřených na obnovení nebo uzavření dohod o rybolovu s třetími zeměmi, a k zohlednění zvláštních zájmů těchto území v rámci mezinárodních smluv o rybolovu, jejichž je Společenství smluvní stranou. 3. Rada na návrh Komise jednomyslným rozhodnutím stanoví případná práva a podmínky vzájemného přístupu k příslušným oblastem rybolovu a jejich zdrojům. Oddíl II Přístup k vodám a ke zdrojům Článek 156 Pro účely začlenění plavidel plujících pod španělskou vlajkou a zapsaných a/nebo zaregistrovaných v přístavu nacházejícím se na území, na které se vztahuje společná rybářská politika, do režimu Společenství pro zachování a řízení rybolovných zdrojů zavedeného nařízením (EHS) č. 170/83 se na přístup těchto plavidel do vod spadajících pod svrchovanost nebo soudní pravomoc stávajících členských států, které podléhají působnosti Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), vztahuje režim stanovený tímto oddílem. Článek 157 Pouze plavidla uvedená v článcích 158, 159 a 160 mohou provozovat rybolov, a to pouze v oblastech a za podmínek, které jsou ve zmíněných článcích vymezeny. Článek 158 1. 300 plavidel uvedených spolu se svými technickými údaji na jmenném seznamu v příloze IX, označovaném jako “základní seznam”, může být oprávněno k provozování rybolovu v divizích ICES v b, VI, VII, VIII a, b a d, s výjimkou rybolovu v období ode dne přistoupení do 31. prosince 1995 v zóně nacházející se na jih od 56°30´ severní šířky, na východ od 12° západní délky a na sever od 50°30´ severní šířky. 2. Pouze 150 standardních plavidel ze základního seznamu, z nichž pět může být určeno pouze pro lov jiných druhů než žijících při dně, je oprávněno provozovat rybolov současně, pokud jsou uvedeny v pravidelném seznamu přijatém Komisí, a to v následujících mezích: a) 23 v divizích ICES v b a VI, b) 70 v divizi ICES VII, c) 57 v divizích ICES VIII a, b, d. “Standardním plavidlem” se rozumí plavidlo s brzdnou silou rovnající se 700 koňským silám (bhp). Pro plavidla s jiným výkonem motoru se používají tyto přepočítací koeficienty: – do 300 bhp: 0,57, – 300 bhp nebo více, ale méně než 400 bhp : 0,76, – 400 bhp nebo více, ale méně než 500 bhp : 0,85, – 500 bhp nebo více, ale méně než 600 bhp : 0,90, – 600 bhp nebo více, ale méně než 700 bhp : 0,96, – 700 bhp nebo více, ale méně než 800 bhp : 1,00, – 800 bhp nebo více, ale méně než 1000 bhp : 1,07, – 1000 bhp nebo více, ale ne více než 1200 bhp : 1,11, – více než 1200 bhp : 2,25, – plavidla s dlouhými lovnými šňůrami, s výjimkou těch, která jsou uvedena v čl. 160 odst. 1 bodě b) : 1,00, – plavidla s dlouhými lovnými šňůrami, s výjimkou těch, která jsou uvedena v čl. 160 odst. 1 bodě b), vybavená zařízením pro automatické kladení návnady nebo mechanické vytahování lovných šňůr : 2,00. Při používání těchto přepočítacích koeficientů u plavidel, s nimiž se při rybolovu provádějí manévry nazývané “parejas” a “trios”, se výkony motorů zúčastněných plavidel sčítají. 3. Jakékoliv změny v základním seznamu vyplývající z vyřazení plavidla z důvodů vyšší moci, jež nastane ještě před přistoupením, se provedou nejpozději do 1. ledna 1986 postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 170/83. Tyto změny nesmí ovlivnit počet plavidel a jejich zařazení do jednotlivých kategorií, ani nesmí vést ke zvýšení celkové tonáže nebo celkového výkonu jednotlivých kategorií. Kromě toho mohou být plavidla určená jako náhradní vybrána jen z plavidel uvedených na seznamu v příloze X. Článek 159 1. Počet standardních plavidel uvedených v čl. 158 odst. 2 může být postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83 zvýšen v souvislosti s rozvojem celkových rybolovných práv přidělených Španělsku, pokud jde o zásoby podléhající systému celkového přípustného odlovu (dále jen “TAC”). 2. Podle toho, jak budou plavidla uvedená v základním seznamu vyřazována z provozu a vymazávána ze základního seznamu, mohou být nahrazována plavidly stejné kategorie o polovičním výkonu motoru, než byl výkon motoru plavidel vymazaných ze základního seznamu, dokud nebude základní seznam zajišťovat běžné využívání přidělených rybolovných zdrojů. Podmínky pro nahrazování uvedené v prvním pododstavci jsou použitelné pouze pokud se nezvýší kapacita loďstva Společenství ve stávajícím složení ve vodách Společenství v Atlantiku. Článek 160 1. Jsou povoleny následující formy specializovaného rybolovu: Typ rybolovu Oblast Celkový počet oprávněných plavidel (základní seznam) Počet plavidel oprávněných provozovat rybolov současně (pravidelný seznam) Období oprávnění k rybolovu a) plavidla k lovu sardinek (nevody, pod 100 tun brutto tonáže) VIII a, b, d 71 40 1. leden – 28. únor a 1. červenec – 31. prosinec b) plavidla s dlouhými lovnými šňůrami pod 100 tun brutto tonáže VIII a 25 10 celý rok c) rybolov z plavidel nepřesahujících 50 tun brutto tonáže, výlučně pomocí rybářských prutů VIII a, b, d -- 64 celý rok d) plavidla provozující převážně lov sardelí VIII a, b, d -- 160 1. březen - 30. červen e) plavidla provozující lov sardelí pomocí živé návnady VIII a, b, d -- 120 1. červenec - 31. říjen f) lov tuňáků všechny oblasti -- neomezen celý rok g) plavidla k lovu mořských cejnů VII g, h, j, k -- 25 1. říjen - 31. prosinec 2. Od 1. ledna 1986 zůstávají všechna ustanovení týkající se rybolovných aktivit uvedených v odstavci 1 stejná jako ustanovení, která se uplatňovala bezprostředně před vstupem tohoto aktu v platnost. Rybolovné aktivity uvedené v odst. 1 bodě c) však mohou být provozovány v příslušné divizi ICES kdekoli za hranicí 12 námořních mil od základních linií. Článek 161 1. Podíl TAC, jenž má být přidělen Španělsku, u druhů, které podléhají této úpravě a kvótám, se stanoví pro příslušné druhy a zóny takto: Druh Divize ICES Podíl Španělska (%) a) Treska V b, VI, VII, VIII a, b, 30 b) Mořský ďas V b 3,846 VII 3,672 VIII a, b, d 15,233 VIII c, IX 99,91 c) Kambala průsvitná Vb, VI 11,363 VII 30 VIII a, b, d 55,334 d) Kreveta V b, VI 0,2 VII 6 VIII a, b 6 VIII c 96 VIII d 0 e) Treska polak (“španělský losos”) Vb, VI 0,2 VII 0,2 VIII a, b 17 VIII c 90 VIII d 0 f) Sardel VIII 90 1 Včetně podílu, který má být přidělen Portugalsku. 2. Navíc se k podílům TAC pro tresku uvedeným v odst. 1 bodě. a) přidává dodatečné paušální množství ve výši 4 500 tun poskytované od 1. ledna 1986 každoročně po dobu tří let. V případě, že celková úroveň těchto TAC přesáhne 45 000 tun, sníží se uvedené dodatečné paušální množství tak, aby úroveň celkové kvóty přidělené Španělsku nepřekračovala 18 000 tun. 3. Množství přidělená Španělsku pro druhy podléhající TAC, která nejsou rozdělena formou kvót, se stanoví paušálně podle druhů a divizí takto: Druh Divize ICES Podíl Španělska a) Treska bezvousá V b, VI, VII, VIII a, b, d 30 000 tun b) Kranas obecný V b, VI, VII, VIII a, b, d 31 000 tun 4. Rybolová práva stanovená pro Španělsko a vyplývající kvóty pro ostatní členské státy Společenství se stanovují každoročně v souladu s článkem 11 nařízení (EHS) č. 170/83, poprvé pak před 1. lednem 1986. Článek 162 Do 31. prosince 1992 předloží Komise Radě zprávu o situaci a o perspektivách rybolovu ve Společenství v návaznosti na uplatňování článků 158 a 161. Na základě této zprávy se do 31. prosince 1993 postupem podle článku 43 Smlouvy o EHS vymezí nezbytné úpravy režimů uvedených v článku 158, čl. 159 odst. 2 prvním pododstavci a čl. 161 odst. 1, 2 a 3, včetně režimů týkajících se přístupu do jiných oblastí, než které jsou uvedeny v čl. 158 odst. 1, přičemž tyto úpravy nabývají účinku dne 1. ledna 1996. Článek 163 1. Španělské orgány vypracují základní seznamy pro typy rybolovu uvedené v čl. 160 odst. 1 bodech a) a b) a seznam uvádějící technické údaje každého plavidla pro ostatní typy rybolovu uvedené v čl. 160 odst. 1. Předloží Komisi návrhy pravidelných seznamů uvedených v čl. 158 odst. 2 a v čl. 160 odst. 1. 2. U plavidel uvedených v článku 158 a v čl. 160 odst. 1 bodu g) se musí pravidelné seznamy vztahovat na období nejméně jednoho měsíce. U ostatních kategorií plavidel se podrobnosti postupů při rybolovu stanoví v souladu s čl. 160 odst. 2 a postupem podle odst. 3 druhého pododstavce tohoto článku. Po kontrole Komise tyto seznamy schválí a předá je španělským orgánům i kontrolním orgánům ostatních dotčených členských států. 3. Ustanovení, jejichž účelem je zajistit, aby subjekty provozující rybolov dodržovaly pravidla uvedená v tomto článku, včetně možnosti nepovolit určitému plavidlu provozování rybolovu v určitém období, se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83. Technické postupy, které se ukáží jako nezbytné k zajištění uplatňování článků 156 až 162, jakož i postupy uvedené v příloze XI, se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 170/83. Článek 164 1. Počet plavidel plujících pod vlajkou stávajícího členského státu, která jsou oprávněna provozovat rybolov ve vodách Atlantického oceánu spadajících pod svrchovanost nebo soudní pravomoc Španělského království, které podléhají působnosti Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), se stanoví každoročně: a) pro druhy podléhající TAC a kvótám na základě přidělených rybolovných práv; b) pro druhy nepodléhající TAC a kvótám s přihlédnutím k poměrné stabilitě a potřebě zajistit zachování zásob. 2. Specializované rybolovné aktivity plavidel plujících pod vlajkou stávajícího členského státu ve vodách uvedených v odstavci 1 se provozují v rámci stejných množstevních omezení a za stejných podmínek přístupu a kontroly, které jsou stanoveny pro španělská plavidla oprávněná provozovat rybolovné aktivity v rybolovných oblastech současných členských států, a v souladu s ostatními ustanoveními týkajícími se zachování zdrojů. 3. Obecná prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pak každoroční stanovení počtu plavidel, se přijmou postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83, poprvé pak před 1. lednem 1986. 4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 170/83. Článek 165 1. Pro účely začlenění plavidel plujících pod portugalskou vlajkou do režimu Společenství pro zachování a řízení rybolovných zdrojů zavedeného nařízením (EHS) č. 170/83 se na přístup těchto plavidel do vod spadajících pod svrchovanost nebo soudní pravomoc Španělského království, které podléhají působnosti Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Výboru pro rybolov ve Středovýchodním Atlantiku (CECAF), vztahuje až do 31. prosince 1995 režim stanovený v odstavcích 2 až 8, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení uvedená v článku 155. 2. Jako hlavní rybolovnou činnost mohou plavidla uvedená v odstavci 1 provozovat následující typy rybolovu: Druhy Množství (v tunách) Oblast Zařízení povolená pro rybolov Období oprávnění k rybolovu Celkový počet oprávněných plavidel (základní seznam) Počet plavidel oprávněných provozovat rybolov současně (pravidelný seznam) Druhy žijící při dně - Treska 850 2 250 ICES VIII + IX + CECAF (kontinentální pobřeží) nevod celý rok Severně od hranice Rio Mino: 17 Severně od hranice Rio Mino: 19 - Ostatní ICES VIII + IX + CECAF (kontinentální pobřeží) nevod celý rok Východně od hranice Rio Guadiana: 4 Východně od hranice Rio Guadiana: 2 Pelagické druhy -Kranas obecný ICES VIII + IX (kontinentální pobřeží) nevod celý rok -Velké stěhovavé druhy kromě tuňáka (mečoun, žralok modrý, cejn mořský) ICES VIII + IX + CECAF (kontinentální pobřeží) hladinové lovné šňůry celý rok 20 - Tuňák křídlatý (germon) ICES VIII + IX + CECAF (kontinentální pobřeží) vlečný vlasec květen - červenec bude určen 3. Používání sítí s oky je zakázáno. 4. Každé plavidlo s dlouhými lovnými šňůrami nesmí denně nahodit do vody více než dvě lana; maximální délka každé z těchto lovných šňůr je stanovena na 20 námořních mil; vzdálenost mezi udicemi nesmí být menší než 2,70 metrů. 5. Lov korýšů není povolen. Jsou však povoleny odlovy při lovu zaměřeném na tresky a další druhy žijící při dně, a to až do výše 10 % objemu úlovku těchto druhů na palubě. 6. Počet plavidel oprávněných lovit tuňáka křídlatého (germona) se stanoví do 1. března 1986 postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83. 7. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví do 1. ledna 1986 obdobně jako u pravidel uvedených v příloze XI postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 170/83. 8. Ustanovení, jejichž účelem je zajistit, aby subjekty provozující rybolov dodržovaly pravidla uvedená v tomto článku, včetně množnosti nepovolit určitému plavidlu provozování rybolovu v určitém období, se přijmou do 1. ledna 1986 postupem podle článku 11 nařízení (EHS) č. 170/83. Článek 166 Režim stanovený v článcích 156 až 164, včetně úprav, které bude moci Rada přijmout podle článku 162, zůstává v platnosti až do dne skončení období uvedeného v čl. 8 odst. 3 nařízení (EHS) č. 170/83. Oddíl III Vnější zdroje Článek 167 1. Od přistoupení je správa dohod o rybolovu uzavřených Španělským královstvím s třetími zeměmi zajišťována Společenstvím. 2. Práva a povinnosti vyplývající pro Španělské království z dohod uvedených v odstavci 1 nejsou během období, ve kterém jsou ustanovení těchto dohod přechodně zachována, nijak dotčeny. 3. Co nejdříve to bude možné a v každém případě před skončením platnosti dohod uvedených v odstavci 1 přijme Radana návrh Komise kvalifikovanou většinou příslušná rozhodnutí k pokračování rybolovných aktivit z nich vyplývajících, včetně možnosti prodloužení některých dohod o dobu nepřekračující jeden rok. Článek 168 1. Osvobození od poplatků, jejich pozastavení či celní kvóty poskytované Španělským královstvím u produktů rybolovu pocházejících ze společných podniků mezi fyzickými nebo právnickými osobami ze Španělska a z ostatních zemí se zrušují v průběhu sedmiletého období takto: Období, během kterého jsou otevřeny kvóty Celková povolená množství s nulovou sazbou (v tunách) Snížení (v %) Od 1. března 1986 do 31. prosince 1986 66 300 Od 1. ledna 1987 do 31. prosince 1987 62 985 5 Od 1. ledna 1988 do 31. prosince 1988 56 335 10,5 Od 1. ledna 1989 do 31. prosince 1989 46 410 17,6 Od 1. ledna 1990 do 31. prosince 1990 34 808 24,9 Od 1. ledna 1991 do 31. prosince 1991 23 296 33,3 Od 1. ledna 1992 do 31. prosince 1992 11 603 50 Od 1. ledna 1993 0 100 2. V rámci celkových ročně povolených množství se pak rozdělení kvót podle jednotlivých čísel a položek společného celního sazebníku provádí poměrně v souladu s rozdělením z roku 1983. 3. Produkty dovážené v rámci tohoto režimu nesmí být považovány za zboží ve volném pohybu ve smyslu článku 10 Smlouvy o EHS, jestliže jsou zpětně vyvezeny do jiného členského státu. 4. Opatření stanovená tímto článkem se vztahují pouze na produkty ze společných podniků a z lodí provozovaných těmito podniky, jejichž seznam je uveden v příloze XII. 5. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pak roční kvóty podle čísel a položek společného celního sazebníku se stanoví postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81. Oddíl IV Společná organizace trhů Článek 169 1. Orientační ceny používané ve Španělsku pro atlantické sardinky a sardele, jakož i orientační ceny ve Společenství ve stávajícím složení se sbližují v souladu s odstavci 2 a 3, přičemž k prvnímu sblížení dojde k 1. březnu 1986. 2. U atlantických sardinek se orientační ceny ve Španělsku a orientační ceny ve Společenství ve stávajícím složení sbližují v deseti ročních etapách směrem k výši orientační ceny středomořských sardinek na základě cen z roku 1984 postupně o jednu desetinu, devítinu, osminu, sedminu, šestinu, pětinu, čtvrtinu, třetinu a polovinu rozdílu mezi těmito orientačními cenami před každým sbližováním; ceny, které z této početní úpravy vyplynou, se poměrně přizpůsobí případným úpravám orientační ceny pro nadcházející rybářský hospodářský rok; společná cena se uplatňuje ode dne desátého sblížení. 3. U sardelí se orientační ceny ve Španělsku a orientační ceny v ostatních členských státech sbližují v pěti ročních etapách, a to postupně o pětinu, čtvrtinu, třetinu a polovinu rozdílu mezi těmito orientačními cenami, přičemž toto sbližování se u každé z těchto cen provádí z poloviny zvýšením nižší ceny a z poloviny snížením vyšší ceny; ceny, které z této početní úpravy vyplynou, se poměrně přizpůsobí případným úpravám orientační ceny pro nadcházející hospodářský rok; společná cena se uplatňuje ode dne pátého sblížení. Článek 170 1. V období sbližování cen podle článku 169 se zavádí systém dohledu založený na referenčních cenách použitelných pro: – dovozy atlantických sardinek ze Španělska do Společenství ve stávajícím složení, – dovozy sardelí z ostatních členských států Společenství do Španělska. 2. V každé etapě sbližování cen se referenční ceny uvedené v odstavci 1 stanoví ve výši odkupních cen uplatňovaných ve Španělsku u sardelí a v ostatních členských státech Společenství u středomořských sardinek. 3. V případě narušení trhu v důsledku dovozů uvedených v odstavci 1, u kterých jsou ceny nižší než referenční ceny, lze postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81 přijmout opatření obdobná opatřením uvedeným v článku 21 tohoto nařízení. 4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81. Článek 171 1. Od okamžiku přistoupení se pro producenty sardinek ze Společenství ve stávajícím složení zavádí režim vyrovnávacích částek ve vztahu ke zvláštnímu systému sbližování cen pro tento druh podle čl. 169 odst. 2. 2. Před ukončením období sbližování cen rozhodne Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou zda a případně dokdy by měl být režim uvedený v tomto článku prodloužen. 3. Rada přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou do 31. prosince 1985 prováděcí pravidla k tomuto článku. Článek 172 V průběhu období sbližování cen se nemění vyrovnávací koeficienty podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3796/81 vztahující se v roce 1984 na sardinky. Oddíl V Režim obchodu Článek 173 1. Odchylně od článku 31 se dovozní cla u produktů rybolovu čísel 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 a 16.05 a položek 05.15 A a 23.01 B společného celního sazebníku mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělskem postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 87,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 75 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 62,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 50 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 37,5 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 25 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 12,5 % základní celní sazby, – poslední snížení o 12,5 % se uskuteční k 1. lednu 1993. 2. Odchylně od odstavce 1 se dovozní cla u upravených a konzervovaných sardinek položky 16.04 D společného celního sazebníku mezi Španělskem a ostatními členskými státy Společenství postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 90,9 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 81,8 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 72,7 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 63,6 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 54,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 45,4 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 36,3 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1993 se všechny celní sazby sníží na 27,2 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1994 se všechny celní sazby sníží na 18,1 % základní celní sazby, – k 1. lednu 1995 se všechny celní sazby sníží na 9 % základní celní sazby, – poslední snížení o 9 % se uskuteční k 1. lednu 1996. 3. Ke dni přistoupení odstraní Španělské království veškeré vyrovnávací poplatky u dovozů produktů uvedených v odstavci 1 z ostatních členských států Společenství do Španělska. 4. Odchylně od článku 37 změní Španělské království u produktů rybolovu uvedených v odstavci 1 své celní sazby vůči třetím zemím tak, že sníží rozdíl mezi základními celními sazbami a sazbami společného celního sazebníku podle těchto prováděcích pravidel: – od 1. března 1986 uplatňuje Španělské království sazbu, kterou se o 12,5 % snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou společného celního sazebníku, – od 1. ledna 1987: a) u položek, u kterých se základní celní sazby neliší více než o 15 % v obou směrech od sazeb společného celního sazebníku, se uplatňují sazby společného celního sazebníku; b) v ostatních případech uplatňuje Španělské království celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou společného celního sazebníku v sedmi etapách po 12,5 % k následujícím termínům: – k 1. lednu 1987, – k 1. lednu 1988, – k 1. lednu 1989, – k 1. lednu 1990, – k 1. lednu 1991, – k 1. lednu 1992. K 1. lednu 1993 uplatňuje Španělské království společný celní sazebník v plném rozsahu. Článek 174 1. Až do 31. prosince 1992 podléhají dovozy produktů uvedených v příloze XIII z ostatních členských států do Španělska doplňkovému obchodnímu mechanismu vymezenému tímto článkem. 2. Kromě toho podléhají mechanismu uvedenému v odstavci 1 až do 31. prosince 1990 dovozy konzervovaných sardinek položky 16.04 D společného celního sazebníku z Portugalska do Španělska. 3. Na začátku každého roku se na základě dovozů uskutečněných za předchozí tři roky zpracuje pro každý dotyčný produkt předběžný odhad zásobování pro Španělsko. Tento odhad musí vykazovat jak dovozy z ostatních členských států, tak i dovozy ze třetích zemí. Podíl Společenství v tomto odhadu se každoročně zvyšuje o faktor nárůstu rovnající se 15 %. 4. Nad prahovou hodnotou podílu Společenství lze přijímat opatření k omezení či pozastavení dovozů. 5. Nad prahovou hodnotou stanovenou pro celkový odhad zásobování může Španělské království přijímat dočasná ochranná opatření s bezprostřední použitelností. Tato opatření se neprodleně oznámí Komisi, která může v měsíci následujícím po tomto oznámení jejich použitelnost pozastavit. 6. Prováděcí pravidla se přijmou postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81. Článek 175 1. Množstevní omezení uplatňovaná ve Společenství ve stávajícím složení pro produkty pocházející ze Španělska podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3796/81 se postupně odstraňují a zcela se zruší k 1. lednu 1993 pro konzervovaného tuňáka a k 1. lednu 1996 pro konzervované sardinky. 2. Prováděcí pravidla k odstavci 1 se přijmou postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 3796/81. Článek 176 1. Až do 31. prosince 1992 může Španělské království zachovat vůči třetím zemím množstevní omezení pro produkty uvedené v příloze XIV v mezích a za podmínek, které Rada stanoví na návrh Komise kvalifikovanou většinou . 2. Mechanismus referenčních cen Společenství se u každého produktu uplatňuje od okamžiku zrušení souvisejících množstevních omezení. KAPITOLA 5 Vnější vztahy Oddíl I Společná obchodní politika Článek 177 1. Španělské království zachová vůči třetím zemím množstevní omezení pro produkty, jejichž dovoz dosud nebyl s ohledem na Společenství ve stávajícím složení liberalizován. Pokud jde o kvóty stanovené pro tyto produkty, neposkytne třetím zemím žádné další výhody v porovnání se Společenstvím ve stávajícím složení. Tato množstevní omezení zůstanou v platnosti alespoň po dobu, po kterou jsou pro stejné produkty v platnosti množstevní omezení vůči Společenství vestávajícím složení. 2. Španělské království zachová vůči zemím se státně řízenou obchodní politikou, uvedeným v nařízeních (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3420/83, množstevní omezení u produktů, jejichž dovoz dosud nebyl s ohledem na země, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 288/82, liberalizován. Pokud jde o kvóty stanovené pro tyto produkty, neposkytne zemím se státně řízenou obchodní politikou žádné další výhody v porovnání se zeměmi, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 288/82. Tato množstevní omezení zůstanou v platnosti alespoň po dobu, po kterou jsou pro stejné produkty v platnosti množstevní omezení vůči zemím, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 288/82. Aniž je dotčen první pododstavec, musí být každá změna režimu dovozů ve Španělsku u produktů, které dosud nebyly Společenstvím vůči zemím se státně řízenou obchodní politikou liberalizovány, provedena v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EHS) č. 3420/83. Španělské království však nemusí opětovně zavádět vůči zemím se státně řízenou obchodní politikou množstevní omezení u produktů, jejichž dovoz byl vůči těmto zemím liberalizován, avšak který stále podléhá množstevním omezením s ohledem na členské státy Všeobecné dohody o clech a obchodu. 3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, může Španělské království do 31. prosince 1991 zachovat množstevní omezení dovozu ve formě kvót u produktů a množství uvedených v příloze XV, a to jako dočasnou odchylku od společného režimu liberalizace dovozů podle nařízení (EHS) č. 288/82, (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3419/83, ve znění nařízení (EHS) č. 453/84, pokud jsou členským státům Všeobecné dohody o clech a obchodu tato omezení v rámci uvedené dohody před přistoupením oznámena. Dovozy těchto produktů podléhají v plném rozsahu společnému režimu liberalizace dovozů, platnému k 1. lednu 1992. Kvóty se do tohoto dne zvyšují postupně v souladu s odstavcem 4. 4. Minimální míra postupného zvyšování kvót podle odstavce 3 je 17 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených v ECU a 12 % na začátku každého roku u kvót vyjádřených v objemu. Toto zvýšení se připočítává ke každé kvótě a následné zvýšení se pak vypočítá na základě takto získaného celkového součtu. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, pokud jsou dovozy uskutečněné v průběhu dvou po sobě jdoucích let nižší než 90 % ročních kvót otevřených v souladu s odstavcem 3, zruší Španělské království platná množstevní omezení. 5. Španělské království zachová množstevní omezení dovozu ve formě kvót vůči všem třetím zemím u produktů uvedených v příloze XVI, jejichž dovoz dosud nebyl Společenstvím vůči třetím zemím liberalizován a u nichž zachovává množstevní omezení při dovozu vůči Společenství ve stávajícím složení, a to pro množství a alespoň do termínů stanovených v této příloze. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí být každá změna režimu dovozů ve Španělsku u produktů, které jsou uvedeny v prvním pododstavci, provedena v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EHS) č. 288/82 a (EHS) č. 3420/83. 6. Za účelem dodržení závazků vyplývajících pro Společenství z Všeobecné dohody o clech a obchodu vůči zemím se státně řízenou obchodní politikou, které jsou členy uvedené dohody, rozšíří Španělské království v případě potřeby a v nezbytné míře na tyto země liberalizační opatření, jež musí přijmout s ohledem na ostatní třetí země, které jsou členy uvedené dohody, přičemž vezme v úvahu dohodnutá přechodná opatření. Článek 178 1. Od 1. března 1986 uplatňuje Španělské království postupně všeobecný systém celních preferencí pro jiné produkty, než jsou uvedeny v příloze II Smlouvy o EHS, přičemž vychází ze základních celních sazeb uvedených v čl. 30 odst. 1. U produktů uvedených v příloze XVII však sblíží Španělské království své celní sazby se všeobecným systémem celních preferencí do 31. prosince 1992, přičemž vychází ze základních celních sazeb uvedených v čl. 30 odst. 2. Časový rozvrh sbližování těchto sazeb odpovídá časovému rozvrhu uvedenému v článku 37. 2. a) V případě produktů uvedených v příloze II Smlouvy se stanovené nebo vypočítané preferenční sazby postupně uplatňují u cel, které Španělské království skutečně uplatňuje vůči třetím zemím podle všeobecných pravidel uvedených v písmenu b) nebo zvláštních pravidel uvedených v článcích 97 a 153. b) Od 1. března Španělské království uplatňuje celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a preferenční sazbou podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se rozdíl sníží na 90,9 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1987 se rozdíl sníží na 81,8 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1988 se rozdíl sníží na 72,7 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1989 se rozdíl sníží na 63,6 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1990 se rozdíl sníží na 54,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 45,4 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 36,3 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1993 se rozdíl sníží na 27,2 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1994 se rozdíl sníží na 18,1 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1995 se rozdíl sníží na 9,0 % výchozího rozdílu. Od 1. ledna 1996 uplatňuje Španělské království preferenční sazby v plném rozsahu. c) Odchylně od písmene b) uplatňuje Španělské království u produktů rybolovu čísel 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 a 16.05 a položek 05.15 A a 23.01 B společného celního sazebníku od 1. března 1986 celní sazbu, kterou se snižuje rozdíl mezi základní celní sazbou a preferenční sazbou podle tohoto časového rozvrhu: – k 1. březnu 1986 se rozdíl sníží na 87,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1987 se rozdíl sníží na 75,0 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1988 se rozdíl sníží na 62,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1989 se rozdíl sníží na 50,0 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1990 se rozdíl sníží na 37,5 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1991 se rozdíl sníží na 25,0 % výchozího rozdílu, – k 1. lednu 1992 se rozdíl sníží na 12,5 % výchozího rozdílu. Od 1. ledna 1993 uplatňuje Španělské království preferenční sazby v plném rozsahu. Oddíl II Dohody Společenství s některými třetími zeměmi Článek 179 1. Od 1. ledna 1986 uplatňuje Španělské království ustanovení dohod uvedených v článku 181. Přechodná opatření i úpravy jsou předmětem protokolů uzavřených se zeměmi, jež jsou smluvními stranami, a přiložených k těmto smlouvám. 2. Tato přechodná opatření mají zajistit, že po skončení jejich platnosti bude Společenství ve vztazích se třetími zeměmi, jež jsou smluvními stranami, uplatňovat jednotný režim a že práva a povinnosti členských států budou shodná. 3. Tato přechodná opatření vztahující se na země uvedené v článku 181 nesmějí v žádné oblasti vést k tomu, aby tyto země požívaly ze strany Španělského království příznivější zacházení, než je poskytováno Společenství ve stávajícím složení. Zejména u všech produktů podléhajících přechodným opatřením, pokud jde o množstevní omezení vůči Společenství ve stávajícím složení, se tato opatření uplatňují vůči všem zemím uvedeným v článku 181 po stejnou dobu. 4. Tato přechodná opatření vztahující se na země uvedené v článku 181 nesmějí vést k tomu, aby tyto země požívaly ze strany Španělského království méně příznivého zacházení než ostatní třetí země. Zejména nesmějí být přechodná opatření, která se týkají množstevních omezení, stanovena vůči zemím uvedeným v článku 181 pro produkty, na které se taková omezení při jejich dovozu z ostatních třetích zemí do Španělska nevztahují. Článek 180 1. Jestliže protokoly uvedené v čl. 179 odst. 1 nebudou uzavřeny do 1. ledna 1986, přijme Společenství nezbytná opatření, aby tuto situaci napravilo po přistoupení. V každém případě uplatňuje Španělsko od 1. ledna 1986 vůči zemím uvedeným v článku 181 zacházení odpovídající doložce nejvyšších výhod. 2. S ohledem na opatření uvedená v odstavci 1 se uplatňují následující ustanovení: i) jestliže nebudou výše uvedené protokoly uzavřeny ke dni přistoupení z důvodů, na které Společenství nebo Španělské království nemají vliv, stanoví opatření přijatá Společenstvím v každém případě, že Španělské království ode dne přistoupení uplatňuje vůči preferenčním zemím, které jsou smluvními stranami, či vůči zemím přidruženým ke Společenství zacházení odpovídající nejvyšším obchodním výhodám, a zohlední rovněž režim, který dotyčné třetí země uplatňují k tomuto dni vůči Španělskému království, ii) jestliže nebudou protokoly uzavřeny ke dni přistoupení z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v bodě i), vezme Společenství při přijímání opatření podle odstavce 1 za základ přechodná opatření a úpravy dohodnuté v rámci konference a v případě potřeby přihlédne k výsledkům, jichž bylo dosaženo při jednáních s dotyčnými třetími zeměmi. Článek 181 1. Články 179 a 180 se vztahují na: – dohody uzavřené s Alžírskem, Egyptem, Finskem, Islandem, Izraelem, Jordánskem, Jugoslávií, Kyprem, Libanonem, Maltou, Marokem, Norskem, Rakouskem, Sýrií, Švédskem, Švýcarskem, Tuniskem a Tureckem, jakož i na další dohody uzavřené s třetími zeměmi, které se týkají výhradně obchodu s produkty uvedenými v příloze II Smlouvy o EHS, – novou dohodu mezi Společenstvím a africkými, karibskými a tichomořskými státy, podepsanou dne 8. prosince 1984. 2. Úpravy vyplývající z druhé úmluvy mezi AKT a EHS a z dohody o produktech spadajících do kompetence Evropského společenství uhlí a oceli, podepsané dne 31. října 1979, se netýkají vztahů mezi Španělským královstvím a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Článek 182 Španělské království vypoví s účinkem od 1. ledna 1986 dohodu podepsanou dne 26. června 1979 se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu. Oddíl III Textilie Článek 183 1. Od 1. ledna 1986 uplatňuje Španělské království ujednání ze dne 20. prosince 1973 o mezinárodním obchodu textilem, jakož i dvoustranné dohody uzavřené Společenstvím v rámci tohoto ujednání nebo s jinými třetími zeměmi. Protokoly o úpravě těchto dohod sjedná Společenství se třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami těchto dohod, tak, aby se stanovilo dobrovolné omezení vývozů do Španělska u těch produktů a zemí původu, u kterých existují omezení vývozu do Společenství. 2. Jestliže tyto protokoly nebudou uzavřeny do 1. ledna 1986, přijme Společenství pro nápravu situace nezbytná přechodná opatření, aby se zajistilo provádění dohod Společenstvím. KAPITOLA 6 Finanční ustanovení Článek 184 1. Rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970 o nahrazení finančních příspěvků členských států vlastními zdroji Společenství (dále jen “rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970”) se uplatňuje v souladu s články 185 až 188. 2. Jakýkoli odkaz na rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970 v článcích této kapitoly se považuje od vstupu v platnost rozhodnutí Rady ze dne 7. května 1985 o systému vlastních zdrojů Společenství za odkaz na toto rozhodnutí. Článek 185 Příjmy označované jako “zemědělské dávky” uvedené v čl. 2 písm. a) prvním pododstavci rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970 zahrnují rovněž příjmy z jakýchkoliv poplatků uplatňovaných při dovozech podle článků 67 až 153, čl. 50 odst. 3 a článku 53 v obchodě mezi Španělskem a ostatními členskými státy a v obchodě mezi Španělskem a třetími zeměmi. Tyto příjmy však zahrnují vyrovnávací poplatky, jež se mají uplatňovat u dovozu ovoce a zeleniny ve smyslu nařízení (EHS) č. 1035/72 do Španělska, až od 1. ledna 1990. Tyto příjmy nezahrnují případné poplatky vybírané při dovozu na Kanárské ostrovy, Ceutu a Melillu. Článek 186 Příjmy označované jako “cla” uvedené v čl. 2 písm. b) prvním pododstavci rozhodnutí ze dne 21. dubna 1970 zahrnují až do 31. prosince 1992 cla vypočítaná, jako kdyby Španělské království uplatňovalo od svého přistoupení při obchodování s třetími zeměmi sazby společného celního sazebníku a snížené sazby vyplývající z celních preferencí uplatňovaných Společenstvím. Pro cla na olejnatá semena a olejnaté plody a výrobky z nich získané, na něž se vztahuje nařízení č. 136/66/EHS, jakož i pro cla na ovoce a zeleninu, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72, platí až do 31. prosince 1995 stejná pravidla. Příjmy však zahrnují u dovozu ovoce a zeleniny ve smyslu nařízení (EHS) č. 1035/72 do Španělska cla takto vypočítaná až od 1. ledna 1990. Pokud se uplatňují předpisy přijaté Komisí podle čl. 50 odst. 3 tohoto aktu, odpovídají cla odchylně od prvního pododstavce výši vypočítané v souladu se sazbou vyrovnávací částky, jež tyto předpisy určují pro produkty ze třetích zemí použité při výrobě. Tyto příjmy nezahrnují případné poplatky vybírané při dovozu na Kanárské ostrovy, Ceutu a Melillu. Španělské království vypočítává tato cla každý měsíc na základě celních prohlášení z příslušného měsíce. Cla takto vypočítaná se poskytují Komisi za podmínek stanovených nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 2891/77 . Od 1. ledna 1993 jsou splatná veškerá cla v plném rozsahu. Pokud však jde o ovoce a zeleninu ve smyslu nařízení (EHS) č. 1035/72, jakož i o olejnatá semena a olejnaté plody a výrobky z nich získané, na něž se vztahuje nařízení č. 136/66/EHS, jsou tato cla splatná v plném rozsahu až od 1. ledna 1996. Článek 187 Částky evidované jako vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty jsou splatné od 1. ledna 1986 v plném rozsahu. Jejich výše se vypočítává a kontroluje, jako kdyby Kanárské ostrovy, Ceuta a Melilla spadaly do územní působnosti šesté směrnice 77/388/EHS Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských státků týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně. Společenství vrací Španělskému království ve formě výdaje ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství v průběhu měsíce následujícího po poskytnutí prostředků k dispozici Komisi poměrnou část prostředků zaplacených jako vlastní zdroje pocházející z daně z přidané hodnoty, a to: – 87 % v roce 1986, – 70 % v roce 1987, – 55 % v roce 1988, – 40 % v roce 1989, – 25 % v roce 1990, – 5 % v roce 1991. Percentuální výše tohoto sestupného vracení se nevztahuje na částku, která odpovídá podílu Španělska na financování odpočtu ve prospěch Spojeného království podle čl. 3 odst. 3 písm. b) a c) rozhodnutí Rady ze dne 7. května 1985 o systému vlastních zdrojů Společenství. Článek 188 Aby se Španělského království nedotklo splácení úhrady záloh poskytnutých Společenství jeho členskými zeměmi před 1. lednem 1986, bude mu poskytnuto za tuto úhradu finanční vyrovnání.
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti