Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :OBSAH
Název :JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKA, KYPRU, LOTYŠSKA, LITVY, MAĎARSKA, MALTY, POLSKA, SLOVINSKA A SLOVENSKA K EVROPSKÉ UNII
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: AA 2003 konečné znění  CS JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKA, KYPRU, LOTYŠSKA, LITVY, MAĎARSKA, MALTY, POLSKA, SLOVINSKA A SLOVENSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 3. dubna 2003 (OR. en) AA 2003 v konečném znění SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ PRÁVNÍ AKTY A JINÉ NÁSTROJE Smlouva o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii je pro delegace připojena. ________________________ AA2003/Index/cs 13 OBSAH A. Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii 1 B. Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie 1 Část první: Zásady 2 Část druhá: Úpravy smluv.............................. 14 Hlava I: Ustanovení o orgánech 14 Kapitola 1: Evropský parlament 14 Kapitola 2: Rada 16 Kapitola 3: Soudní dvůr 20 Kapitola 4: Hospodářský a sociální výbor 21 Kapitola 5: Výbor regionů 23 Kapitola 6: Výbor pro vědu a techniku 24 Kapitola 7: Evropská centrální banka 25 Hlava II: Jiné úpravy. 26 Část třetí: Trvalá ustanovení 27 Hlava I: Úprava aktů přijatých orgány 27 Hlava II: Jiná ustanovení 28 Část čtvrtá: Dočasná ustanovení 29 Hlava I: Přechodná opatření 29 Hlava II: Jiná ustanovení 48 Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu 53 Hlava I: Ustavení orgánů a subjektů 53 Hlava II: Použitelnost aktů orgánů 59 Hlava III: Závěrečná ustanovení 62 Přílohy Příloha I: Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských státech od přistoupení (uvedený v článku 3 aktu o přistoupení) 64 Příloha II: Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 77 1.Volný pohyb zboží 77 A. Motorová vozidla 77 B. Hnojiva 116 C. Kosmetika 118 D. Legální metrologie a hotově balené zboží 119 E. Tlakové nádoby 123 F. Textil a obuv 124 G. Sklo 129 H. Horizontální a procesní opatření 131 I. Veřejné zakázky 139 J. Potraviny 219 K. Chemikálie 235 2. Volný pohyb osob 533 A. Sociální zabezpečení 533 B. Volný pohyb pracovníků 883 C. Vzájemné uznávání odborných kvalifikací 885 I. Obecný systém 885 II. Právní profese 906 III. Lékařské a nelékařské zdravotnické obory 909 IV. Architektura 1028 D. Práva občanů 1044 3. Volný pohyb služeb 1049 4. Právo obchodních společností 1068 A. Právo obchodních společností 1068 B. Účetní normy 1078 C. Práva k průmyslovému vlastnictví 1087 I. Ochranná známka Společenství 1087 II. Dodatková ochranná osvědčení 1090 III. Průmyslové vzory Společenství 1098 5. Hospodářská soutěž 1101 6. Zemědělství 1111 A. Zemědělské předpisy 1111 B. Veterinární a rostlinolékařské předpisy 1263 I. Veterinární předpisy 1263 II. Rostlinolékařské předpisy 1497 7. Rybolov 1519 8. Dopravní politika 1532 A. Vnitrozemská doprava 1532 B. Námořní doprava 1538 C. Silniční doprava 1539 D. Železniční doprava 1562 E. Doprava po vnitrozemských vodních cestách 1575 F. Transevropská dopravní síť 1588 G. Letecká doprava 1676 9. Daně 1682 10. Statistika 1711 11. Sociální politika a zaměstnanost 1785 12. Energetika 1791 A. Obecně 1791 B. Energetické štítky 1807 13. Malé a střední podniky 1888 14. Vzdělávání a odborná příprava 1888 15. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů 1892 16. Životní prostředí 1922 A. Nakládání s odpady 1922 B. Jakost vod 1922 C. Ochrana přírody 1930 D. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 2069 E. Radiační ochrana 2078 F. Chemikálie 2084 17. Ochrana spotřebitele a zdraví 2086 18. Spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí 2086 A. Soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech 2086 B. Vízová politika 2116 C. Vnější hranice 2145 D. Různé 2288 19. Celní unie 2294 A. Technické úpravy celního kodexu a prováděcích předpisů k němu 2294 I. Celní kodex 2294 II. Prováděcí předpisy 2296 B. Jiné technické úpravy 2361 20. Vnější vztahy 2368 21. Společná zahraniční a bezpečnostní politika 2464 22. Orgány..... 2473 Příloha III: Seznam uvedený v článku 21 aktu o přistoupení 2477 1. Volný pohyb osob 2477 2. Zemědělství 2480 A. Zemědělské předpisy 2480 B. Veterinární a rostlinolékařské předpisy 2482 I. Veterinární předpisy 2482 II. Rostlinolékařské předpisy 2485 3. Rybolov 2488 4. Statistika 2493 5. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů 2497 Příloha IV: Seznam uvedený v článku 22 aktu o přistoupení 2498 1. Volný pohyb kapitálu 2498 2. Právo obchodních společností 2499 3. Hospodářská soutěž 2500 4. Zemědělství 2504 5. Celní unie 2506 Dodatek 2520 Příloha V: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Česká republika 2536 1. Volný pohyb osob 2536 2. Volný pohyb kapitálu 2547 3. Zemědělství 2549 A. Veterinární předpisy 2549 B. Rostlinolékařské předpisy 2553 4. Dopravní politika 2553 5. Daně.... 2556 6. Energetika 2560 7. Životní prostředí 2561 A. Nakládání s odpady 2561 B. Jakost vod 2561 C. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 2562 Dodatek A... 2563 Dodatek B 2571 Příloha VI: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Estonsko 2574 1. Volný pohyb osob 2574 2. Volný pohyb služeb 2585 3. Volný pohyb kapitálu 2587 4. Zemědělství 2589 5. Rybolov 2591 6. Dopravní politika 2593 7. Daně 2596 8. Energetika 2600 9. Životní prostředí 2601 A. Kvalita ovzduší 2601 B. Nakládání s odpady 2603 C. Jakost vod 2604 D. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 2606 E. Ochrana přírody 2607 Příloha VII: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Kypr 2609 1. Volný pohyb zboží 2609 2. Volný pohyb služeb 2610 3. Volný pohyb kapitálu 2611 4. Hospodářská soutěž 2611 5. Zemědělství 2612 A. Zemědělské předpisy 2612 B. Veterinární a rostlinolékařské předpisy 2615 6. Dopravní politika 2616 7. Daně 2617 8. Energetika 2620 9. Životní prostředí 2621 A. Kvalita ovzduší 2621 B. Nakládání s odpady 2621 C. Jakost vod 2622 D. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 2623 Dodatek... 2625 Příloha VIII: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Lotyšsko 2739 1. Volný pohyb osob 2739 2. Volný pohyb služeb 2749 3. Volný pohyb kapitálu 2751 4. Zemědělství 2752 A. Zemědělské předpisy 2752 B. Veterinární a rostlinolékařské předpisy 2755 I. Veterinární předpisy 2755 II. Rostlinolékařské předpisy 2760 5. Rybolov 2761 6. Dopravní politika 2762 7. Daně 2768 8. Sociální politika a zaměstnanost 2770 9. Energetika 2772 10. Životní prostředí 2774 A. Kvalita ovzduší 2774 B. Nakládání s odpady 2776 C. Jakost vod 2778 D. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 2780 E. Jaderná bezpečnost a radiační ochrana 2782 Dodatek A. 2783 Dodatek B. 2799 Příloha IX: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Litva 2800 1. Volný pohyb zboží 2800 2. Volný pohyb osob 2801 3. Volný pohyb služeb 2811 4. Volný pohyb kapitálu 2813 5. Zemědělství 2814 A. Zemědělské předpisy 2814 B. Veterinární a rostlinolékařské předpisy 2816 I. Veterinární předpisy 2816 II. Rostlinolékařské předpisy 2820 6. Rybolov 2821 7. Dopravní politika 2823 8. Daně 2828 9. Energetika 2830 10. Životní prostředí 2831 A. Kvalita ovzduší 2831 B. Nakládání s odpady 2833 C. Jakost vod 2833 D. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 2834 Dodatek A. 2837 Dodatek B. 3195 Příloha X: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Maďarsko 3204 1. Volný pohyb osob 3204 2. Volný pohyb služeb 3214 3. Volný pohyb kapitálu 3216 4. Hospodářská soutěž 3218 5. Zemědělství 3224 A. Zemědělské předpisy 3224 B. Veterinární předpisy 3226 6. Dopravní politika 3228 7. Daně 3236 8. Životní prostředí 3238 A. Nakládání s odpady 3238 B. Jakost vod 3239 C. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 3241 9. Celní unie 3246 Dodatek A. 3248 Dodatek B. 3254 Příloha XI: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Malta 3256 1. Volný pohyb zboží 3256 2. Volný pohyb osob 3257 3. Hospodářská soutěž 3260 4. Zemědělství 3271 A. Zemědělské předpisy 3271 B. Veterinární a rostlinolékařské předpisy 3288 I. Veterinární předpisy 3288 II. Rostlinolékařské předpisy 3290 5. Rybolov 3291 6. Dopravní politika 3292 7. Daně 3294 8. Sociální politika a zaměstnanost 3296 9. Energetika 3298 10. Životní prostředí 3299 A. Kvalita ovzduší 3299 B. Nakládání s odpady 3300 C. Jakost vod 3302 D. Ochrana přírody 3306 E. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 3308 11. Celní unie 3309 Dodatek A. 3312 Dodatek B. 3741 Dodatek C. 3742 Příloha XII: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Polsko 3743 1. Volný pohyb zboží 3743 2. Volný pohyb osob 3748 3. Volný pohyb služeb 3759 4. Volný pohyb kapitálu 3761 5. Hospodářská soutěž 3764 6. Zemědělství 3774 A. Zemědělské předpisy 3774 B. Veterinární a rostlinolékařské předpisy 3777 I. Veterinární předpisy 3777 II. Rostlinolékařské předpisy 3786 7. Rybolov 3792 8. Dopravní politika 3793 9. Daně 3804 10. Sociální politika a zaměstnanost 3808 11. Energetika 3809 12. Telekomunikace a informační technologie 3810 13. Životní prostředí 3810 A. Kvalita ovzduší 3810 B. Nakládání s odpady 3812 C. Jakost vod 3819 D. Ochrana průmyslového znečištění a řízení rizik 3823 E. Jaderná bezpečnost a radiační ochrana 3844 Dodatek A. 3845 Dodatek B. 4346 Dodatek C. 4461 Příloha XIII: Seznam uvedený ve článku 24 aktu o přistoupení: Slovinsko 4466 1. Volný pohyb zboží 4466 2. Volný pohyb osob 4467 3. Volný pohyb služeb 4477 4. Volný pohyb kapitálu 4479 5. Zemědělství 4480 A. Zemědělské předpisy 4480 B. Veterinární a rostlinolékařské předpisy 4483 I. Veterinární předpisy 4483 II. Rostlinolékařské předpisy 4484 6. Daně 4485 7. Sociální politika a zaměstnanost 4487 8. Energetika 4490 9. Životní prostředí 4491 A. Nakládání s odpady 4491 B. Jakost vod 4491 C. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 4492 Dodatek A. 4495 Dodatek B. 4652 Příloha XIV: Seznam uvedený v hlavě 24 aktu o přistoupení: Slovensko 4654 1. Volný pohyb osob 4654 2. Volný pohyb služeb 4664 3. Volný pohyb kapitálu 4665 4. Hospodářská soutěž 4667 5. Zemědělství 4672 A. Zemědělské předpisy 4672 B. Veterinární předpisy 4673 6. Dopravní politika 4676 7. Daně 4679 8. Energetika 4682 9. Životní prostředí 4683 A. Kvalita ovzduší 4683 B. Nakládání s odpady 4685 C. Jakost vod 4686 D. Kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik 4689 Dodatek... 4692 Příloha XV: Maximální dodatečné položky uvedené v čl. 32 odst. 1 aktu o přistoupení 4693 Příloha XVI: Seznam uvedený v čl. 52 odst. 1 aktu o přistoupení 4695 Příloha XVII: Seznam uvedený v čl. 52 odst. 2 aktu o přistoupení 4709 Příloha XVIII:Seznam uvedený v čl. 52 odst. 3 aktu o přistoupení 4714 Protokoly Protokol č. 1 o změnách statutu Evropské investiční banky 4716 Protokol č. 2 o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu 4728 Protokol č. 3 o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru 4745 Protokol č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě 4763 Protokol č. 5 o pozemním průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské federace 4770 Protokol č. 6 o nabývání objektů vedlejšího bydlení na Maltě 4774 Protokol č. 7 o umělém přerušení těhotenství na Maltě 4776 Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu 4778 Protokol č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku 4799 Protokol č. 10 o Kypru 4803 Závěrečný akt I. Znění závěrečného aktu 2 II. Prohlášení přijatá zplnomocněnými zástupci 1 1. Společné prohlášení: Jedna Evropa 1 2. Společné prohlášení o Soudním dvoru Evropských společenství 3 III. Ostatní prohlášení 3 A. Společná prohlášení: stávající členské státy/Estonsko 11 3. Společné prohlášení o lovu medvěda hnědého v Estonsku 11 B. Společná prohlášení: různé stávající členské státy/různé nové členské státy 12 4. Společné prohlášení České republiky a Rakouské republiky o jejich dvoustranné dohodě týkající se Jaderné elektrárny Temelín 12 C. Společná prohlášení stávajících členských států 13 5. Prohlášení o rozvoji venkova 13 6. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Česká republika 14 7. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Estonsko 14 8. Prohlášení o ropných břidlicích, vnitřním trhu s elektřinou a směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (směrnice o elektřině): Estonsko 15 9. Prohlášení k estonským a litevským rybolovným činnostem v pásmu Svalbard 17 10. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Lotyšsko 17 11. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Litva 18 12. Prohlášení o pozemním průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské federace 18 13. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Maďarsko 19 14. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Malta 19 15. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Polsko 20 16. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Slovinsko 20 17. Prohlášení o rozvoji transevropské sítě ve Slovinsku 21 18. Prohlášení k volnému pohybu pracovníků: Slovensko 21 D. Společná prohlášení různých stávajících členských států 22 19. Společné prohlášení Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky o volném pohybu pracovníků: Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovinsko a Slovensko 22 20. Společné prohlášení Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky o sledování jaderné bezpečnosti 22 E. Obecné společné prohlášení stávajících členských států 23 21. Obecné společné prohlášení 23 F. Společná prohlášení různých nových členských států 24 22. Společné prohlášení České republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k článku 38 aktu o přistoupení 24 23. Společné prohlášení Maďarské republiky a Republiky Slovinsko k příloze X kapitole 7 bodu 1 písm. a) podbodu ii) a k příloze XIII kapitole 6 bodu 1 písm. a) podbodu i) aktu o přistoupení 26 G. Prohlášení České republiky 27 24. Prohlášení České republiky o dopravní politice 27 25. Prohlášení České republiky o pracovnících 28 26. Prohlášení České republiky k článku 35 Smlouvy o EU 28 H. Prohlášení Estonské republiky 29 27. Prohlášení Estonské republiky o oceli 29 28. Prohlášení Estonské republiky o rybolovu 30 29. Prohlášení Estonské republiky o Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) 30 30. Prohlášení Estonské republiky o bezpečnosti potravin 31 I. Prohlášení Lotyšské republiky 32 31. Prohlášení Lotyšské republiky o přidělování váhy hlasům v Radě 32 32. Prohlášení Lotyšské republiky o rybolovu 33 33. Prohlášení Lotyšské republiky k článku 142a nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství 34 J. Prohlášení Litevské republiky 35 34. Prohlášení Litevské republiky k litevské rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) 35 K. Prohlášení Republiky Malta 36 35. Prohlášení Republiky Malta o neutralitě 36 36. Prohlášení Republiky Malta o ostrovním regionu Gozo 37 37. Prohlášení Republiky Malta o zachování nulové sazby DPH 39 L. Prohlášení Polské republiky 40 38. Prohlášení Polské republiky o konkurenceschopnosti polské produkce určitých druhů ovoce 40 39. Prohlášení vlády Polské republiky o veřejné mravnosti 41 40. Prohlášení Polské republiky o výkladu odchylky od požadavků stanovených ve směrnici 2001/82/ES a ve směrnici 2001/83/ES 41 M. Prohlášení Republiky Slovinsko 42 41. Prohlášení Republiky Slovinsko o budoucím územním členění Republiky Slovinsko 42 42. Prohlášení Republiky Slovinsko o slovinské autochtonní včele Apis mellifera Carnica (kranjska čebela) 44 N. Prohlášení Komise Evropských společenství 45 43. Prohlášení Komise Evropských společenství o obecné ochranné doložce, ochranné doložce pro vnitřní trh a ochranné doložce pro spravedlnost a vnitřní věci 45 44. Prohlášení Komise Evropských společenství k závěrům přístupové konference s Lotyšskem 46 IV. Výměna dopisů mezi Evropskou unií a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou o informačním a konzultačním postupu při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata v období před přistoupením 1
2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti