Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Rakouské republiky, Švédského království, Finské republiky a Norského království
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: PŘÍLOHA ii** Ve znění článku 41 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. Seznam uvedený v článku 30 aktu o přistoupení I. OBCHODNÍ POLITIKA 1. 394 R 0517: Nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech pro dovoz textilních výrobků z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiné zvláštní dovozní režimy Společenství (Úř. věst. L 67, 10. 3. 1994, s. 1). Příloha III A musí být doplněna popisem výrobků pocházejících ze zemí jiných, než jsou země uvedené v příloze II, u kterých propuštění do volného oběhu podléhalo v nových členských státech k 31. prosinci 1993 množstevním omezením. Následkem toho je třeba zrušit v čl. 2 odst. 1 třetí odrážce slova “na základě nařízení (EHS) č. 288/82”. Švédsko: Tabulky s množstevními údaji uvedené v přílohách III B, IV a VI je nutno v případě potřeby upravit tak, aby vyjadřovaly nová množstevní omezení, která přihlížejí ke stávajícím obchodním stykům Švédska. Rakousko a Finsko: Tabulky s množstevními údaji uvedené v přílohách III B, IV a VI je nutno v případě potřeby upravit tak, aby vyjadřovaly nová množstevní omezení, která přihlížejí k přistoupení Rakouska a Finska. 2. 392 R 3951: Nařízení Rady (EHS) č. 3951/92 ze dne 29. prosince 1992 o režimu pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících z Tchaj-wanu (Úř. věst. L 405, 31. 12. 1992, s. 6), ve znění: – 394 R 0217: nařízení (ES) č. 217/94 ze dne 24. ledna 1994 (Úř. věst. L 28, 2. 2. 1994, s. 1). Švédsko: Tabulky s množstevními údaji uvedené v příloze II je nutno v takovém případě upravit tak, aby vyjadřovaly nová množstevní omezení, která přihlížejí ke stávajícím obchodním stykům Švédska. Rakousko a Finsko: Tabulky s množstevními údaji uvedené v příloze II je nutno v takovém případě upravit tak, aby vyjadřovaly nová množstevní omezení, která přihlížejí k přistoupení Rakouska a Finska. II. RYBOLOV 1. 392 R 3759: Nařízení Rady (EHS) č. 3759/92 ze dne 17. prosince 1992 (Úř. věst. L 388, 31. 12. 1992, s. 1). Změny, které mají být provedeny v přílohách I a VI uvedeného nařízení za účelem zavedení nových druhů, se provedou v mezidobí na návrh Komise na základě údajů, které mají poskytnout členské státy Unie, jakož i přistupující státy. Změna, která má být provedena v článku 5 za účelem zmocnění členských států k výlučnému uznání organizací producentů, se provede v mezidobí na návrh Komise. 2. 393 R 2210: Nařízení Rady (EHS) č. 2210/93 ze dne 26. července 1993 o oznamování údajů týkajících se společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 197, 6. 8. 1993, s. 8). Před přistoupením bude vhodným postupem vypracován seznam reprezentativních trhů a přístavů. PŘÍLOHA iiI** Zrušena článkem 3 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. PŘÍLOHA IV** Zrušena článkem 3 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. PŘÍLOHA V** Zrušena článkem 3 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. PŘÍLOHA VI** Ve znění článku 41 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. Seznam uvedený v článcích 54, 73, 97 a 126 aktu o přistoupení CELNÍ PŘEDPISY Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992 (Úř. věst. L 302, 19. 10. 1992) a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993 (Úř. věst. L 253, 11. 10. 1993) ve znění nařízení Komise (EHS) č. 3665/93 ze dne 21. prosince 1993 (Úř. věst. L 335, 31. 12. 1993) a protokoly o původu připojené k preferenčním dohodám uzavřeným Společenstvím: Uvedené předpisy Společenství jsou použitelné na nové členské státy ode dne přistoupení, aniž jsou dotčena následující ustanovení: 1. Články 22 až 27 nařízení Rady a články 35 až 140 nařízení Komise týkající se původu zboží, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 3665/93 ze dne 21. prosince 1993 (Úř. věst. L 335, 31. prosince 1993) a protokolů o původu zboží, které jsou součástí preferenčních dohod uzavřených Společenstvím: 1. Aniž je dotčeno uplatňování jakéhokoli opatření vyplývajícího ze společné obchodní politiky jsou v jednotlivých nových členských státech přijímány důkazy původu řádně vydané třetími zeměmi v rámci preferenčních dohod uzavřených Finskou republikou, Rakouskou republikou a Švédským královstvím s uvedenými zeměmi nebo v rámci jednostranných vnitrostátních právních předpisů nových členských států, pokud: – důkaz původu a přepravní doklady byly vydány nejpozději v den předcházející přistoupení; – důkaz původu je předložen celním orgánům nejpozději do čtyř měsíců po přistoupení. 2. Nové členské státy jsou oprávněny ponechat v platnosti oprávnění, kterými byl udělen status “schválených vývozců” v rámci dohod uzavřených se třetími stranami, pokud: – takové ustanovení je uvedeno také v dohodách uzavřených uvedenými třetími zeměmi s Unií ve stávajícím složení, – schválení vývozci používají pravidla Společenství týkající se původu zboží. Tato oprávnění budou nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými oprávněními, vydanými za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 3. Žádosti o následné ověření důkazů původu zboží uvedené v odstavcích 1, 2 a 4 přijímají příslušné celní orgány Unie ve stávajícím složení i celní orgány nových členských států po dobu dvou let od vydání dotyčného důkazu původu. 4. Jestliže důkaz původu nebo přepravní dokumenty byly vydány před přistoupením a je-li nezbytné celní projednání týkající se výměny zboží mezi novými členskými státy a Unií nebo mezi novými členskými státy samými, použije se hlava V protokolu 4 o pravidlech pro určování původu, který je součástí Dohody o evropském hospodářském prostoru, a hlava V protokolu 3 k dohodám o volném obchodu mezi ES, Finskou republikou, Rakouskou republikou a Švédským královstvím. 2. Článek 76 nařízení Rady a články 253 až 289 nařízení Komise týkající se zjednodušených postupů: 1. Nové členské státy jsou oprávněny ponechat v platnosti povolení používat pravidelná celní prohlášení vydaná před přistoupením, a to za podmínek, za kterých byla udělena. 2. Tato povolení budou nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními, která budou vydána za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 3. Články 98 až 113 nařízení Rady a články 503 až 548 nařízení Komise, které se týkají uskladňování v celním skladu: 1. Aniž je dotčen odstavec 2, jsou nové členské státy jsou oprávněny ponechat v platnosti povolení k uskladňování v celním skladu vydaná před přistoupením za podmínek, za kterých byla udělena. 2. Povolení uvedená v odstavci 1 budou nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními, která budou vydána za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 3. Režim bude ukončen za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Povede-li ukončení režimu ke vzniku celního dluhu, považuje se zaplacená částka za vlastní zdroje Společenství. Je-li výše celního dluhu určena na základě sazebního zařazení dovezeného zboží, celní hodnoty a množství dovezeného zboží v době přijetí prohlášení s návrhem na jeho uskladnění v celním skladu a je-li toto prohlášení přijato před přistoupením, jsou tyto prvky považovány za prvky vyplývající z právních předpisů použitelných v dotyčném novém členském státě před přistoupením. 4. Články 114 až 129 nařízení Rady a články 549 až 649 nařízení Komise týkající se aktivního zušlechťovacího styku: 1. Nové členské státy jsou oprávněny ponechat v platnosti povolení aktivního zušlechťovacího styku vydaná před přistoupením za podmínek, za kterých byla vydána, a to do skončení jejich platnosti, nejvýše však jeden rok po přistoupení. 2. Končí-li platnost povolení uvedených v odstavci 1 později než jeden rok po přistoupení, budou tato povolení nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními vydanými za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 3. Režim bude ukončen za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Povede-li ukončení režimu ke vzniku celního dluhu, považuje se zaplacená částka za vlastní zdroje Společenství. Je-li výše celního dluhu určena na základě sazebního zařazení dovezeného zboží, celní hodnoty a množství dovezeného zboží v době přijetí prohlášení s návrhem na jeho v propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku a je-li toto prohlášení přijato před přistoupením, jsou tyto prvky považovány za prvky vyplývající z právních předpisů použitelných v dotyčném novém členském státě před přistoupením. Povede-li ukončení režimu ke vzniku celního dluhu, bude k zajištění rovnosti mezi držitelem povolení vydaného v Unii ve stávajícím složení a těmito novými členskými státy ode dne přistoupení placen vyrovnávací úrok z dlužného dovozního cla za podmínek stanovených v právních předpisech Společenství. 4. Je-li prohlášení o aktivním zušlechťovacím styku přijato v systému navracení a celní dluh, ohledně kterého se vrácení požaduje, vznikl přede dnem přistoupení, provádí se navrácení podle právních předpisů Společenství a provede je nový členský stát na svůj účet. 5. Články 130 až 136 nařízení Rady a články 650 až 669 nařízení Komise týkající se přepracování pod celním dohledem: 1. Nové členské státy jsou oprávněny ponechat v platnosti povolení přepracování pod celním dohledem vydaná před přistoupením za podmínek, za kterých byla vydána, a to do skončení jejich platnosti, nejdéle však do jednoho roku po přistoupení. 2. Končí-li platnost povolení uvedených v odstavci 1 později než jeden rok po přistoupení, budou tato povolení nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními vydanými za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 3. Režim bude ukončen za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Povede-li ukončení režimu ke vzniku celního dluhu, považuje se zaplacená částka za vlastní zdroje Společenství. 6. Články 137 až 144 nařízení Rady a články 670 až 747 nařízení Komise týkající se dočasného použití: 1. Nové členské státy jsou oprávněny ponechat v platnosti povolení dočasného použití vydaná před přistoupením za podmínek, za kterých byla vydána, a to do skončení jejich platnosti, nejvýše však jeden rok po přistoupení. 2. Končí-li platnost povolení uvedených v odstavci 1 později než jeden rok po přistoupení, budou tato povolení nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními vydanými za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 3. Režim bude ukončen za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Povede-li ukončení režimu ke vzniku celního dluhu, považuje se zaplacená částka za vlastní zdroje Společenství. Je-li výše celního dluhu určena na základě sazebního zařazení dovezeného zboží, množství, celní hodnoty a původu dovezeného zboží v době přijetí prohlášení s návrhem na jeho propuštění do režimu dočasného použití a bylo-li toto prohlášení přijato před přistoupením, jsou tyto prvky považovány za prvky vyplývající z právních předpisů použitelných před přistoupením v dotyčném novém členském státě. Povede-li ukončení režimu ke vzniku celního dluhu, bude k zajištění rovnosti mezi držitelem povolení vydaného v Unii ve stávajícím složení a těmito novými členskými státy ode dne přistoupení placen vyrovnávací úrok z dlužného dovozního cla za podmínek stanovených v právních předpisech Společenství. 7. Články 145 až 160 nařízení Rady a články 748 až 787 nařízení Komise týkající se pasivního zušlechťovacího styku: 1. Nové členské státy jsou oprávněny ponechat v platnosti povolení pasivního zušlechťovacího styku vydaná před přistoupením za podmínek, za kterých byla vydána, a to do skončení jejich platnosti, nejvýše však jeden rok po přistoupení. 2. Končí-li platnost povolení uvedených v odstavci 1 později než jeden rok po přistoupení, budou tato povolení nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními vydanými za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 3. Režim bude ukončen za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Výše celního dluhu se však určí podle právních předpisů platných před přistoupením v novém členském státě, ve kterém bylo prohlášení o pasivním zušlechťovacím styku přijato před přistoupením. 8. Články 166 až 181 nařízení Rady a články 799 až 840 nařízení Komise týkající se svobodných pásem a svobodných skladů: 1. Nové členské státy jsou oprávněny ponechat si svobodná pásma a svobodné sklady určené nebo schválené před přistoupením za podmínek, za kterých byly určeny nebo schváleny, jestliže splňují podmínky stanovené právními předpisy Společenství ke dni přistoupení. 2. Jestliže svobodná pásma a svobodné sklady uvedené v odstavci 1 nesplňují podmínky stanovené právními předpisy Společenství, jsou nové členské státy oprávněny ponechat si tato svobodná pásma a svobodné sklady určené nebo schválené před přistoupením, nejdéle však po dobu jednoho roku od přistoupení. 3. Povolení uvedená v odstavci 1 budou nejpozději do jednoho roku od přistoupení nahrazena povoleními vydanými za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 4. Příslušné orgány nových členských států schvalují evidenci zboží provozovatelů svobodných pásem nejdéle do jednoho roku od přistoupení. Toto schválení se uděluje za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 5. Nové členské státy jsou oprávněny ponechat v platnosti povolení propouštět zboží zůstávající ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu do celních režimů stanovených v čl. 173 písm. c), d) a e) nařízení Rady, vydaná před přistoupením za podmínek, za kterých byla udělena, a to do skončení jejich platnosti, nejdéle však po dobu jednoho roku od přistoupení. 6. Končí-li platnost povolení uvedených v odstavci 5 později než jeden rok po přistoupení, budou tato povolení nejpozději do jednoho roku od přistoupení nahrazena novými povoleními, která budou vydána za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. 9. Články 201 až 232 nařízení Rady a články 868 až 876 nařízení Komise týkající se zaúčtování a vybírání celního dluhu po propuštění zboží: Vybírání celního dluhu se provádí za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Jestliže však celní dluh vznikl přede dnem přistoupení, je vybírání prováděno podle právních předpisů nového členského státu tímto státem a v jeho prospěch. 10. Články 235 až 242 nařízení Rady a články 877 až 912 nařízení Komise týkající se vracení a promíjení cla: Vracení a promíjení cla se provádí za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Týká-li se však clo, jehož vrácení nebo prominutí se vyžaduje, celního dluhu, který vznikl přede dnem přistoupení, provádí se vrácení a prominutí cla za podmínek platných v dotyčném novém členském státě tímto státem a na jeho účet. PŘÍLOHA VII** Zrušena článkem 3 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. PŘÍLOHA VIII Právní předpisy uvedené v článku 69 aktu o přistoupení 1. 391 L 0173: Směrnice Rady 91/173/EHS ze dne 21. března 1991 (pentachlorofenol), kterou se po deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Úř. věst. L 85, 5. 4. 1991, s. 34). 2. 391 L 0338: Směrnice Rady 91/338/EHS ze dne 18. června 1991 (kadmium), kterou se po desáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Úř. věst. L 186, 12. 7. 1991, s. 59). Bod 2.1. přílohy směrnice týkající se používání kadmia jako stabilizátoru v PVC. 3. 389 L 0677: Směrnice Rady 89/677/EHS ze dne 21. prosince 1989 (rtuťové, arsenové a organocíničité sloučeniny), kterou se po osmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Úř. věst. L 398, 30. 12. 1989, s. 19). Pokud se uvedená směrnice týká organocíničitých sloučenin. 4. 376 L 0116: Směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 21), naposledy pozměněná směrnicí Komise 93/69/EHS ze dne 23. července 1993 (Úř. věst. L 185, 28. 7. 1993, s. 30). Článek 7, pokud jde o obsah kadmia v hnojivech. 5. 385 L 0210: Směrnice Rady 85/210/EHS ze dne 20. března 1985 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se obsahu olova v benzinu (Úř. věst. L 96, 3. 4. 1985, s. 25), ve znění směrnice Rady 87/416/EHS ze dne 21. července 1987 (Úř. věst. L 225, 13. 8. 1987, s. 33). Článek 7, pokud jde o obsah benzenu v benzinu uvedeném v článku 4. 6. 393 L 0012: Směrnice Rady 93/12/EHS ze dne 23. března 1993 o obsahu síry v některých kapalných palivech (Úř. věst. L 74, 27. 3. 1993, s. 81). Článek 3, pokud jde o obsah síry v plynových olejích uvedených v čl. 2 odst. 2 prvním pododstavci. 7. 391 L 0157: Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné látky (Úř. věst. L 78, 26. 3. 1991, s. 38). Článek 9, pokud jde o obsah rtuti v alkalických manganových bateriích uvedených v čl. 3 odst. 1. 8. 367 L 0548: Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16. 8. 1967, s. 1). a) Článek 30 ve spojení s články 4 a 5, pokud jde o požadavky na klasifikaci 50 látek vyjmenovaných v příloze I směrnice a uvedených v připojeném dodatku s tím, že Rakousko může vyžadovat použití odlišné klasifikace nebo odlišného označování těchto látek. b) Článek 30 ve spojení s článkem 4 a 5 s tím, že látky zařazené jako “velmi toxické”, “toxické” a “zdraví škodlivé” mohou být, kromě ustanovení výše uvedené směrnice, podrobeny také zvláštním registračním postupům (“Österreichische Giftliste”). c) Článek 30 ve spojení s čl. 33 odst. 2 s tím, že Rakousko může vyžadovat použití: i) označení obsahujícího další znaky, které nejsou uvedeny v příloze II směrnice, a S věty, které nejsou uvedeny v příloze IV směrnice, pokud jde o bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami; ii) označení obsahující další S věty, které nejsou uvedeny v příloze IV směrnice, pokud jde o protiopatření pro případ havárie; iii) označení obsahující další věty, které nejsou uvedeny v příloze III nebo v příloze IV směrnice, pokud jde o omezení prodeje toxických látek. d) U látek uvedených v písmenech a) a c) výše se nepoužijí ustanovení čl. 23 odst. 2 směrnice, které vyžadují používání slov “značka EHS”. 9. 388 L 0379: Směrnice Rady 88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. L 187, 16. 7. 1988, s. 14), naposledy pozměněná směrnicí Komise 93/18/EHS ze dne 5. dubna 1993 (Úř. věst. L 104, 29. 4. 1993, s. 46. a) Článek 13 ve spojení s články 3 a 7, pokud jde o přípravky obsahující látky definované v bodu 8 písm. a) této přílohy. b) Článek 13 ve spojení s článkem 7, pokud jde o požadavky na označování uvedené výše v bodu 8 písm. c) podbodech i), ii) a iii). c) Článek 13 ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. c) u nebezpečných látek obsažených v nebezpečných přípravcích. 10. 378 L 0631: Směrnice Rady 78/631/EHS ze dne 26. června 1978 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (pesticidy) (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1978, s. 13), naposledy pozměněná směrnicí Rady 92/32/EHS ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 154, 5. 6. 1992, s. 1). 11. 391 L 0414: Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19. 8. 1991, s. 1). Článek 15 a čl. 16 písm. f), pokud se na uvedená ustanovení o klasifikaci a označování vztahuje směrnice Rady 78/631/EHS ze dne 26. června 1978 o sbližování právních a správních předpisů týkajících klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (pesticidy) (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1978, s. 13), naposledy pozměněná směrnicí Rady 92/32/EHS ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 154, 5. 6. 1992, s. 1). Dodatek Látka Číslo linuron 006-021-00-1 trichlorsilan 014-001-00-9 chlorid fosforitý 015-007-00-4 chlorid fosforečný 015-008-00-X oxychlorid fosforečný 015-009-00-5 polysulfidy sodné 016-010-00-3 chlorid sirný 016-012-00-4 thionylchlorid 016-015-00-0 chlornan vápenatý; roztok ...% Cl aktivního 017-012-00-7 hydroxid draselný 019-002-00-8 oxid chromový 024-001-00-0 dvojchroman draselný 024-002-00-6 dvojchroman amonný 024-003-00-1 dvojchroman sodný 024-004-00-7 benzylchlorid 602-037-00-3 2-(dimethylamino)ethan-1-ol 603-047-00-0 2-(diethylamino)ethan-1-ol 603-048-00-6 diethanolamin 603-071-00-1 N-methylethanolamin 603-080-00-0 2-ethylhexan-1,3-diol; oktylenglykol 603-087-00-9 isoforon 606-012-00-8 6-methyl-2H-1,3dithiolo4,5-bchinoxalin-2-on 606-036-00-9 anhydrid kyseliny octové, acetanhydrid 607-008-00-9 methyl-formiát, mravenčan methylnatý 607-014-00-1 ethyl-formiát, mravenčan ethylnatý 607-015-00-7 kyselina akrylová 607-061-00-8 chloracetylchlorid 607-080-00-1 nitrofen 609-040-00-9 chintozen (iso); pentachlornitrobenzen 609-043-00-5 methylamin (mono-, di- a tri-) 612-001-00-9 diethylamin 612-003-00-X triethylamin 612-004-00-5 butylamin 612-005-00-0 benzylamin 612-047-00-X dipropylamin[1], diisopropylamin [2] 612-048-00-5 dichlofluanid 616-006-00-7 chloramin T (sodná sůl) 616-010-00-9 kumenhydroperoxid 617-002-00-8 monokrotofos 015-072-00-9 edifenfos (ISO); O-ethyl-S,S-difenyl-fosforodithioát 015-121-00-4 triazofos (ISO); O,O-diethyl-O-(1-fenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-fosforothioát 015-140-00-8 methanol 603-001-00-X chlormravenčan ethylnatý 607-020-00-4 dipropylentriamin 612-063-00-7 trifenmorf (ISO); 4-tritylmorfolin 613-052-00-X diuron 006-015-00-9 1,1,1,3,3,3-hexa(2-fenyl-dimethylethyl)stannoxan; fenbutatin oxid 050-017-00-2 butanol (kromě terc. butanolu) 603-004-00-6 hexafluorohlinitan trisodný 009-016-00-2 bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol 603-085-00-8 PŘÍLOHA IX Seznam uvedený v čl. 71 odst. 2 aktu o přistoupení Číslo kvóty Číslo (ex SCS) Popis zboží Objem kvót1 Počátkem 1. rokuPočátkem 2. rokuPočátkem 3. roku 1 24.02 Zpracovaný tabák; tabákové výtažky a tresti A. Cigarety 2 070 000 000 kusů5 520 000 000 kusů9 660 000 000 kusů 2 24.02 B. Doutníky a doutníčky 4 290 000 kusů11 440 000 kusů20 020 000 kusů 3 24.02 C. Tabák ke kouření D. Žvýkací a šňupací tabák E. Ostatní 39,72 tun105,92 tun185,36 tun 1 Odhad na základě údajů o vnitrostátní spotřebě v roce 1993. XIII/CS 478 PŘÍLOHA X Seznam uvedený v článku 84 aktu o přistoupení 1. 391 L 0173: Směrnice Rady 91/173/EHS ze dne 21. března 1991 (pentachlorofenol), kterou se po deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Úř. věst. L 85, 5. 4. 1991, s. 34). 2. 376 L 0116: Směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 21), naposledy pozměněná směrnicí Komise 93/69/EHS ze dne 23. července 1993 (Úř. věst. L 185, 28. 7. 1993, s. 30). Článek 7, pokud jde o obsah kadmia v hnojivech. 3. 378 L 0631: Směrnice Rady 78/631/EHS ze dne 26. června 1978 o sbližování právních a správních předpisů týkajících klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (pesticidy) (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1978, s. 13), naposledy pozměněná směrnicí Rady 92/32/EHS ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 154, 5. 6. 1992, s. 1). 4. 393 L 0012: Směrnice Rady 93/12/EHS ze dne 23. března 1993 týkající se obsahu síry v některých kapalných palivech (Úř. věst. L 74, 27. 3. 1993, s. 81). Článek 3, pokud jde o obsah síry v plynových olejích uvedených v čl. 2 odst. 2. 5. 391 L 0414: Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19. 8. 1991, s. 1). Článek 15 a čl. 16 písm. f), pokud uvedená ustanovení o klasifikaci a označování odkazují na směrnici Rady 78/631/EHS ze dne 26. června 1978 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (pesticidy) (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1978, s. 13), naposledy pozměněnou směrnicí Rady 92/32/EHS ze dne 30. dubna 1992 (Úř. věst. L 154, 5. 6. 1992, s. 1). PŘÍLOHA XI Seznam uvedený v článku 99 aktu o přistoupení KOVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL Kód KN Výrobek 7317 00 40-90 Hřebíky 8427 90 00 Vidlicové a stohovací vozíky 8428 90 99 Nakladače a podobná zařízení pro přísun, dopravu a manipulaci 8501 51 Ostatní motory, třífázové, s výkonem nepřesahujícím 750 W 8501 52 Ostatní motory, třífázové, s výkonem převyšujícím 750 W, ale nepřesahujícím 75 kW 8501 53 92 Ostatní motory, třífázové, s výkonem převyšujícím 75 kW, ale nepřesahujícím 375 kW 8525 10 90 Radiotelegrafické a radiotelefonní přístroje 8525 20 90 Radiotelefonní linky PRŮMYSL UMĚLÝCH HMOT Kód KN Výrobek 3923 21 00 Pytle a sáčky z polymerů ethylenu 3923 29 Pytle a sáčky z ostatních plastů 3923 50 Zátky, víčka, kloboučky a jiné uzávěry 3923 90 Ostatní věci k balení 3924 10 00 Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní 3926 10 00 Kancelářské a školní potřeby 3926 20 00 Oděvní výrobky a oděvní doplňky 3926 30 00 Příslušenství pro nábytek GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL Kód KN Výrobek 4009 30 00 Trubky, potrubí a hadice z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku, zpevněné nebo kombinované pouze s textilními materiály, bez příslušenství 4009 40 00 Trubky, potrubí a hadice z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku, zpevněné nebo kombinované s jinými materiály, bez příslušenství 4011 10 00 Nové pneumatiky, z kaučuku typy používané pro osobní motorová vozidla (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů) 4011 20 Nové pneumatiky, z kaučuku, typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily: (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů) 4011 50 Nové pneumatiky, z kaučuku, typy používané pro jízdní kola (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů) 4011 91 Ostatní s běhounem ve tvaru “rybí kosti” a jiným běhounem 4011 99 Ostatní 4013 10 Kaučukové duše, typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů), pro autobusy nebo nákladní automobily 4013 20 Kaučukové duše, typy používané pro jízdní kola 4013 90 Ostatní TEXTILNÍ PRŮMYSL Kód KN Výrobek 52 Bavlna Bavlněné tkaniny 5208 31 00 V plátnové vazbě o hmotnosti nejvýše 100 g/m2 5208 32 V plátnové vazbě o hmotnosti vyšší než 100 g/m2 5208 33 00 Třívazný nebo čtyřvazný kepr včetně křížového kepru 5208 39 00 Ostatní tkaniny 5208 51 00 V plátnové vazbě o hmotnosti nejvýše 100 g/m2 5208 52 V plátnové vazbě o hmotnosti vyšší než 100 g/m2 5208 59 00 Ostatní tkaniny 5209 31 00 V plátnové vazbě 5209 32 00 Třívazný nebo čtyřvazný kepr včetně křížového kepru 5209 39 00 Ostatní tkaniny 5209 51 00 V plátnové vazbě 5209 52 00 Třívazný nebo čtyřvazný kepr včetně křížového kepru 5209 59 00 Ostatní tkaniny 5210 31 V plátnové vazbě 5210 32 00 Třívazný nebo čtyřvazný kepr včetně křížového kepru 5210 39 00 Ostatní tkaniny 5210 51 00 V plátnové vazbě 5210 59 00 Ostatní tkaniny 5211 31 00 V plátnové vazbě 5211 32 00 Třívazný nebo čtyřvazný kepr včetně křížového kepru 5211 39 00 Ostatní tkaniny 5211 51 00 V plátnové vazbě 5211 59 00 Ostatní tkaniny Ostatní bavlněné tkaniny: 5212 15 Potištěné 5212 23 Barvené 54 Chemická nekonečná vlákna Ostatní tkaniny: 5407 42 Barvené 5407 44 Potištěné 5407 51 00 Nebělené nebo bělené 5407 52 00 Barvené 5407 54 00 Potištěné 5407 71 00 Nebělené nebo bělené 5407 72 00 Barvené 5407 82 00 Barvené 5408 22 Barvené 55 Chemická střížová vlákna Tkaniny ze syntetických střížových vláken: 5513 21 Z polyesterových střížových vláken v plátnové vazbě 5513 22 00 Třívazný nebo čtyřvazný kepr včetně křížového kepru z polyesterových střížových vláken 5513 23 00 Ostatní tkaniny z polyesterových střížových vláken 5513 29 00 Ostatní tkaniny 5513 41 00 Z polyesterových střížových vláken v plátnové vazbě 5513 42 00 Třívazný nebo čtyřvazný kepr včetně křížového kepru z polyesterových střížových vláken 5513 43 00 Ostatní tkaniny z polyesterových střížových vláken 5513 49 00 Ostatní tkaniny 5514 21 00 Z polyesterových střížových vláken v plátnové vazbě 5514 22 00 Třívazný nebo čtyřvazný kepr včetně křížového kepru z polyesterových střížových vláken 5514 23 00 Ostatní tkaniny z polyesterových střížových vláken 5514 29 00 Ostatní tkaniny 5514 41 00 Z polyesterových střížových vláken 5514 42 00 Třívazný nebo čtyřvazný kepr včetně křížového kepru z polyesterových střížových vláken 5514 43 00 Ostatní tkaniny z polyesterových střížových vláken 5514 49 00 Ostatní tkaniny 56 Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich 5608 11 Zhotovené rybářské sítě 5608 19 Ostatní 57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny Ostatní z vlasovým povrchem z: 5702 42 Chemických textilních materiálů 5702 49 Ostatních textilních materiálů 5702 91 00 Vlny a jemných zvířecích chlupů 5702 92 00 Z chemických textilních materiálů 5702 99 00 Ostatních textilních materiálů 5705 00 Ostatní koberce a jiné textilní podlahové krytiny 58 Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské výrobky; výšivky Stuhy: 5806 20 00 Jiné stuhy obsahující 5 % hmotnostních nebo více elastomerických nití nebo pryžových nití Ostatní tkaniny: 5806 32 Z chemických vláken 59 Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití 5903 10 Polyvinylchloridem 5903 20 Polyurethanem 5903 90 Ostatní 60 Pletené nebo háčkované textilie 6002 92 Z bavlny 6002 93 Z chemických vláken 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky: 6103 42 Z bavlny 6103 43 Ze syntetických vláken Komplety: 6104 22 00 Z bavlny 6104 23 00 Ze syntetických vláken Kabátky: 6104 32 0 Z bavlny 6104 33 00 Ze syntetických vláken 6104 39 00 Z jiných textilních materiálů Šaty: 6104 41 00 Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 6104 42 00 Z bavlny 6104 43 00 Ze syntetických vláken 6104 44 00 Z umělých vláken Sukně a kalhotové sukně: 6104 51 00 Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 6104 52 00 Z bavlny 6104 53 00 Ze syntetických vláken 6104 59 00 Z umělých vláken Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky: 6104 62 Z bavlny 6104 63 Ze syntetických vláken 6104 69 Z jiných textilních materiálů Košile: 6105 10 00 Z bavlny 6105 20 Z chemických vláken Halenky, košile a košilové halenky: 6106 10 00 Z bavlny 6106 20 00 Z chemických vláken 6106 90 Z jiných textilních materiálů Slipy a spodky: 6107 11 00 Z bavlny 6107 12 00 Z chemických vláken Noční košile a pyžama: 6107 21 00 Z bavlny 6107 22 00 Z chemických vláken Kalhotky: 6108 21 00 Z bavlny 6108 22 00 Z chemických vláken Noční košile a pyžama: 6108 31 Z bavlny 6108 32 Z chemických vláken Ostatní: 6108 91 00 Z bavlny 6108 92 00 Z chemických vláken Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky: 6109 10 00 Z bavlny 6109 90 Z jiných textilních materiálů Svetry, pulovry, zapínací vesty a podobné výrobky 6110 10 Z vlny a jemných zvířecích chlupů 6110 20 Z bavlny 6110 30 Z chemických vláken Kojenecké oděvy a oděvní doplňky: 6111 20 Z bavlny 6111 30 Ze syntetických vláken Teplákové soupravy: 6112 11 00 Z bavlny 6112 12 00 Ze syntetických vláken Pánské nebo chlapecké plavky: 6112 31 Ze syntetických vláken Dámské nebo dívčí plavky: 6112 41 Ze syntetických vláken Punčochové kalhoty: 6115 11 00 Ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednotlivé nitě nižší než 67 decitex 6115 12 00 Ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednotlivé nitě 67 decitex nebo více 6115 19 Z jiných textilních materiálů 6115 20 Dlouhé punčochy nebo podkolenky, z vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitě nižší než 67 decitex: Ostatní: 6115 91 00 Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 6115 92 00 Z bavlny 6115 93 Ze syntetických vláken 63 Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry Ostatní ložní prádlo, potištěné: 6302 21 00 Z bavlny Ostatní ložní prádlo: 6302 31 Z bavlny Ostatní stolní prádlo: 6302 51 Z bavlny 6302 60 00 Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo, ze smyčkové ručníkoviny (froté) nebo podobné smyčkové textilie, z bavlny Ostatní: 6302 91 Z bavlny 6302 92 00 Ze lnu Záclony (včetně závěsů a opon) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové drapérie: 6303 91 00 Z bavlny 6303 92 Ze syntetických vláken Přehozy přes postele: 6304 19 Ostatní Pytle a pytlíky k balení: 6305 31 Z polyurethanových a polypropylenových pásků nebo podobných materiálů Ostatní zcela dokončené výrobky včetně šatových vzorů: 6307 90 Ostatní ODĚVNÍ PRŮMYSL Kód KN Výrobek 3926 20 00 Oděvní výrobky a oděvní doplňky, z plastů 4203 10 00 Oděvní výrobky a oděvní doplňky, z přírodní nebo kompozitní usně 4303 10 Oděvní výrobky a oděvní doplňky, z kožešin Oděvní výrobky a oděvní doplňky, z textilií 6201 Kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky a podobné výrobky 6202 Kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky a podobné výrobky 6203 Kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky a podobné výrobky 6204 Kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky a podobné výrobky 6205 20 00 Pánské nebo chlapecké košile, z bavlny 6205 30 00 Pánské nebo chlapecké košile, z chemických vláken 6206 Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky 6209 20 00 Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, z bavlny 6209 30 00 Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, ze syntetických vláken 6210 Oděvy, zcela zhotovené z textilií čísel 5602, 5603, 5903, 5906 nebo 5907 6211 20 00 Lyžařské kombinézy a komplety 6211 32 Ostatní oděvy, pánské nebo chlapecké, z bavlny 6211 33 Ostatní oděvy, pánské nebo chlapecké, z chemických vláken 6211 39 Ostatní oděvy, pánské nebo chlapecké, z jiných textilních materiálů 6211 42 Ostatní oděvy, dámské nebo dívčí, z bavlny 6211 43 Ostatní oděvy, dámské nebo dívčí, z chemických vláken 6212 Podprsenky a podobné zboží 6215 10 00 Vázanky, motýlky a kravaty, z hedvábí 6215 20 00 Vázanky, motýlky a kravaty, z chemických vláken Pokrývky hlavy 6505 90 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z pletených nebo tkaných textilií 6506 92 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z kožešin OBUVNICKÝ PRŮMYSL Kód KN Výrobek 6403 59 31 Pánská obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně 6403 59 35 Viz výše 6403 99 91 Pánská obuv se zevní podešví z jiných materiálů 6403 99 96 Viz výše 6403 59 31 Dámská obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně 6403 59 39 Viz výše 6403 99 91 Dámská obuv se zevní podešví z jiných materiálů 6403 99 98 Viz výše 6403 59 31 Dětská obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně 6403 99 91 Dětská obuv se zevní podešví z jiných materiálů KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL Kód KN Výrobek 4104 31 91 Vyčiněné kůže 4104 31 30 Viz výše 4104 31 90 Viz výše PŘÍLOHA XII Ustanovení uvedená v článku 112 aktu o přistoupení 1. 391 L 0173: Směrnice Rady 91/173/EHS ze dne 21. března 1991 (pentachlorfenol), kterou se podeváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Úř. věst. L 85, 5. 4. 1991, s. 34). 2. 391 L 0338: Směrnice Rady 91/338/EHS ze dne 18. června 1991 (kadmium), kterou se podesáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Úř. věst. L 186, 12. 7. 1991, s. 59). Švédsko však během přechodného období zachová volný pohyb porcelánu a keramických výrobků včetně keramických kachlů podle ustanovení stávajícího “nařízení”, jež se týká výjimek ze zákazu používání kadmia k úpravám povrchu nebo jako stabilizátoru nebo jako barvícího činidla. 3. 389 L 0677: Směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 (rtuťové, arsenové a organocíničité sloučeniny), kterou se po osmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Úř. věst. L 398, 30. 12. 1989, s. 19). Pokud se uvedená směrnice týká arsenových a organocíničitých sloučenin. 4. 376 L 0116: Směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 21), naposledy pozměněná směrnicí Komise 93/69/EHS ze dne 23. července 1993 (Úř. věst. L 185, 28. 7. 1993, s. 30). Článek 7, pokud se týká obsahu kadmia v hnojivech. 5. 391 L 0157: Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky (Úř. věst. L 78, 26. 3. 1991, s. 38). Článek 9, pokud jde o obsah rtuti v alkalických bateriích na bázi oxidu manganičitého, uvedených v čl. 3 odst. 1. 6. 367 L 0548: Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16. 8. 1967, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí Komise 93/101/EHS ze dne 11. listopadu 1993 (Úř. věst. L 13, 15. 1. 1994, s. 1). a) Článek 30 ve spojení s článkem 4 a 5, pokud jde o i) požadavky na klasifikaci, označování nebo zvláštní limity koncentrace pro 58 látek nebo skupin látek uvedených v příloze I směrnice a v připojeném dodatku A této přílohy v tom, že Švédsko může požadovat používání odlišné klasifikace, odlišného označování nebo odlišných limitů koncentrace u těchto látek; ii) kritéria pro klasifikaci a označování karcinogenních látek uvedených v oddílu 4.2.1 přílohy VI směrnice v tom, že Švédsko může požadovat, aby výrobci nebo dovozci používali odlišná kritéria pro klasifikaci a odlišné požadavky pro uplatňování některých R-vět. b) Článek 30 ve spojení s článkem 4 a 6, pokud jde o požadavky na klasifikaci, označování nebo zvláštní limity koncentrace pro 9 látek nebo skupin látek neuvedených v příloze I směrnice a uvedených v připojeném dodatku B této přílohy v tom, že Švédsko může požadovat používání odlišné klasifikace, odlišného označování nebo odlišných limitů koncentrace u těchto látek. c) Článek 30 ve spojení s čl. 23 odst. 2 písm. d) v tom, že Švédsko může požadovat používání doplňkových R-vět (“R-313, 321, 322, 340”) neuvedených v příloze III směrnice. d) U látek uvedených v písmenech a) a c) se nepoužije čl. 23 odst. 2 směrnice, který vyžaduje používání slov “značka EHS”. 7. 388 L 0379: Směrnice Rady 88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. L 187, 16. 7. 1988, s. 14), naposledy pozměněná směrnicí 93/18/EHS ze dne 5. dubna 1993 (Úř. věst. L 104, 29. 4. 1993, s. 46). a) Článek 13 ve spojení s článkem 3 a 7 směrnice, pokud jde o: – přípravky obsahujících látky uvedené v bodě 6 písm. a), b) a c) této přílohy – a o přípravky, které se ve švédských právních předpisech klasifikují jako mírně škodlivé. b) Ustanovení čl. 3 odst. 5 a příloha I tabulka V, pokud jde o formaldehyd jako senzibilizující látku; koncentrace pro přípravky obsahující tuto látku. Ad. bod 6 písm. a) a bod 7 písm. a) Společenství během přechodného období uvedeného v článku 112 aktu o přistoupení přezkoumá podle směrnic 67/548/EHS a 88/379/EHS klasifikaci látek a přípravků, na které se tyto směrnice vztahují a které Švédsko ke dni 1. ledna 1994 klasifikuje jako “mírně škodlivé”. 8. 378 L 0631: Směrnice Rady 78/631/EHS ze dne 26. června 1978 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (pesticidů) (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1978, s. 13), naposledy pozměněná směrnicí Rady 92/32/EHS ze dne 5. června 1992 (Úř. věst. L 154, 5. 6. 1992, s. 1). Dodatek A Látka č. v příloze I Aceton 606-001-00-8 Butanon 606-002-00-3 Amylformiát 607-018-00-3 Ethylacetát 607-022-00-5 N-butylacetát 607-025-00-1 Sek-butylacetát 607-026-00-7 Terc-butylacetát 607-026-00-7 Izobutylacetát 607-026-00-7 Butylformiát 607-017-00-8 Cyklohexan 601-017-00-1 1,4 dimethylcyklohexan 601-019-00-2 Diethyleter 603-022-00-4 Ethylmethylether 603-020-00-3 Amylacetát 607-130-00-2 Ethylacetát 607-129-00-7 Amylpropionát 607-131-00-8 2,4 –dimethylpentan-3-on 606-028-00-5 Di-n-propylether 603-045-00-X I-n-propylketon 606-027-00-X Ethylpropionát 607-028-00-8 Heptan 601-008-00-2 Hexan (směs izomerů) obsahující méně než 5 % hexanu 601-007-00-7 Izopropylacetát 607-024-00-6 Izopropylalkohol 603-003-00-0 4-metoxy-4-methylpentan-2-on 606-023-00-8 Methylacetát 607-021-00-X Methylcyklohexan 601-018-00-7 5-methylhexan-2-on 606-026-00-4 Methylaktát, mléčnan methylnatý 607-092-00-7 4-methylpentan-2-on 606-004-00-4 Methylpropionát 607-027-00-2 Oktan 601-009-00-8 Pentan 601-006-00-1 Pentan-3-on 606-006-00-5 Propan1-ol 603-003-00-0 Propylacetát 607-024-00-6 Propylformiát 607-016-00-2 Propylpropionát 607-030-00-9 Hydrogensiřičitan sodný polysulfit 016-010-00-3 Formaldehyd c ≥ 25 % 605-001-00-5 5 % ≤ c < 25 % 605-001-01-2 1 % ≤ c < 5 % 605-001-02-X Soli kyseliny chromové – dvojchroman amonný c ≥ 20 % 024-003-00-1 0,5 % ≤ c < 20 % – chroman vápenatý 024-008-00-9 – chroman draselný 024-006-00-8 – dvojchroman draselný 024-002-00-6 – dvojchroman sodný 024-004-00-7 Toluen-2,4-diizokyanatan 615-006-00-4 Toluen-2,6-diizokyanatan 615-006-00-4 Florid kademnatý 048-006-00-2 Vinylbromid 602-024-00-2 Chloramin-T (sůl sodná) 616-010-00-9 1,2-epoxy-3 (tolyoxy)-propan 603-056-00-X Difenylmethan-2,2‘-diizokyanatan 615-005-00-9 Difenylmethan-2,4‘-diizokyanatan 615-005-00-9 Difenylmethan-4,4‘diizokyanatan 615-005-00-9 Anhydrid kyseliny hexahydroftalové 607-102-00-X Hydrochinon 604-005-00-4 Hydroxypropylakrylát 607-108-00-2 Rtuť 080-001-00-0 Rtuť, organické a anorganické sloučeniny 080-002-00-6 080-004-00-7 Piperazin 612-057-00-4 Anhydrid kyseliny tetrahydroftalové 607-099-00-5 Terpentýn 650-002-00-6 Aminofenol (všechny izomery) 612-033-00-3 Sloučeniny baria 056-002-00-7 Butylmethylketon (2-hexanon) 606-030-00-6 Hexan 601-007-00-7 Pyrogalol (1,2,3-trihydroxybenzen) 604-009-00-6 Oxid vanadičný 023-001-00-8 Dodatek B Látka Dekany Petrolej pro letecké motory Destiláty ropy a kamenouhelného dehtu bod vznícení nižší než 21°C Destiláty ropy a kamenouhelného dehtu bod vznícení mezi 21-55°C Dusičnan sodný 1,1,2-trichloro-1,2,2trifluroethan Wolfram Sloučeniny wolframu Oxid zinečnatý PŘÍLOHA XIII** Ve znění článku 40 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. Seznam uvedený v čl. 138 odst. 5 aktu o přistoupení RAKOUSKO 1. Podpora, která doplňuje vyrovnávací platby stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/92 a která se poskytuje producentům brambor určených k výrobě škrobu, a to v mezích objemu produkce před přistoupením. 2. Podpora odpovídající rozdílu mezi výší prémie na krávy bez tržní produkce mléka před přistoupením a výší stanovenou v čl. 4d odst. 7 nařízení (EHS) č. 805/68. 3. Podpora, která doplňuje podporu na produkci chmelu stanovenou v článcích 12 a 12a nařízení (EHS) č. 1696/71 a která se poskytuje producentům po čtyři roky po přistoupení, a to v mezích průměrné plochy osázené chmelem během tří let před přistoupením. 4. Podpora poskytovaná po tři roky po přistoupení některým pěstitelům osiva pícnin na určitá množství, na která byla v rámci státního režimu poskytnuta v roce 1992 prémie rovnající se nejméně dvojnásobku výše podpory poskytované Společenstvím. 5. Podpora, která doplňuje vyrovnávací platby stanovené nařízením (EHS) č. 1765/92 ve prospěch produkce produktů s vysokým obsahem proteinu, a to v rozsahu nezbytném k zachování konkurenceschopnosti těchto produktů v porovnání s obilovinami a olejnatými semeny. FINSKO 1. Podpora, která doplňuje vyrovnávací platby stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/92 a která se poskytuje producentům brambor určených k výrobě škrobu, a to v mezích objemu produkce před přistoupením. 2. Podpora odpovídající rozdílu mezi výší prémie na krávy bez tržní produkce mléka před přistoupením a výší stanovenou v čl. 4d odst. 7 nařízení (EHS) č. 805/68. 3. Podpory v odvětví živých rostlin a květinářských produktů stanovené v nařízení (EHS) č. 234/68, které – nezpůsobují zvýšení produkce oproti stavu před přistoupením; – se poskytují v rámci individuálních limitů, jež se určí postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 234/68. 4. Podpora doplňující podporu stanovenou v článku 5 nařízení (EHS) č. 1117/78, která se poskytuje po dva hospodářské roky po přistoupení producentům suchých krmiv v tradičních oblastech produkce. 6. Podpora produkce některých odrůd certifikovaného nebo komerčního osiva omezeného počtu odrůd pícnin, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2385/71. Tato podpora se poskytuje na metrický cent, je omezena množstvím produkovaným před přistoupením a je, pokud jde o certifikované nebo základní osivo, doplňkem podpory stanovené v nařízení (EHS) č. 2358/71. Může být poskytována především pro tyto odrůdy certifikovaného osiva pícnin: Timothy, Red Clover, Meadow Fescue a Cocksfoot. PŘÍLOHA XIV** Ve znění článku 40 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. Seznam uvedený v článku 140 aktu o přistoupení RAKOUSKO 1. Podpora, která doplňuje podporu stanovenou v článku 138 a která se poskytuje producentům kukuřice pro odvětví škrobu, a to v mezích objemu produkce před přistoupením. 2. Podpora producentům, kteří vyjímají půdu z produkce podle nařízení (EHS) č. 1765/92, poskytovaná na hektar navíc k podpoře stanovené v článku 138. 3. Podpory na chov mladého skotu. 4. Podpory, které doplňují podpory stanovené v článku 138 a které se poskytují producentům dodávajícím kvalitní mléko k výrobě sýru “Bergkäse”, a to v mezích objemu produkce před přistoupením. 5. Podpory na investice v odvětvích prasat, vajec a drůbeže, vyloučené podle čl. 6 odst. 4 prvního pododstavce a čl. 6 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2328/91, které jsou však v souladu s ostatními ustanoveními uvedeného nařízení. Takové podpory: – nesmějí způsobovat zvýšení celkových produkčních kapacit; – jsou poskytovány v rámci individuálních produkčních limitů, jež budou určeny postupem podle článku 29 nařízení (EHS) č. 4253/88. 6. Podpory na investice prováděné zemědělci pracujícími na částečný úvazek, jak jsou vymezeni v rakouských právních předpisech, které se poskytují nad strop stanovený v čl. 12 odst. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2328/91, ale které jsou ve shodě s limity stanovenými v článku 7 tohoto nařízení. Poskytování takových podpor lze schválit na tři roky po přistoupení. FINSKO 1. Podpora, která doplňuje podporu stanovenou v článku 138, poskytovaná v regionech, v nichž se tradičně produkuje pekárenská pšenice, pekárenské žito a sladovnický ječmen. 2. Podpory na investice v odvětvích prasat, vajec a drůbeže, vyloučené podle čl. 6 odst. 4 prvního pododstavce a čl. 6 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2328/91, které jsou však v souladu s ostatními ustanoveními uvedeného nařízení. Takové podpory: – nesmějí způsobovat zvýšení celkových produkčních kapacit; – jsou poskytovány v rámci individuálních produkčních limitů, jež budou určeny postupem podle článku 29 nařízení (EHS) č. 4253/88. 3. Podpory, které doplňují podpory stanovené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2328/91 a které se poskytují na investice do produkce zahradnických produktů podle nařízení (EHS) č. 1035/72 a živých rostlin a květinářských produktů podle nařízení (EHS) č. 234/68. Takové podpory: – nesmějí způsobovat zvýšení celkových produkčních kapacit; – jsou poskytovány v rámci individuálních produkčních limitů, jež budou určeny postupem podle článku 29 nařízení (EHS) č. 4253/88. PŘÍLOHA XV** Ve znění článku 41 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. Seznam uvedený v článku 151 aktu o přistoupení I. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ 1. 370 L 0220: Směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Úř. věst. L 76, 6. 4. 1970, s. 17.), ve znění: – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 374 L 0290: směrnice Rady 74/290/EHS ze dne 28. května 1974 (Úř. věst. L 159, 15. 6. 1974, s. 61), – 377 L 0102: směrnice Komise 77/102/EHS ze dne 30. listopadu 1976 (Úř. věst. L 32, 3. 2. 1977, s. 32), – 378 L 0665: směrnice Komise 78/665/EHS ze dne 14. července 1978 (Úř. věst. L 223, 14. 8. 1978, s. 48), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 1. 1979, s. 17), – 383 L 0351: směrnice Rady 83/351/EHS ze dne 16. června 1983 (Úř. věst. L 197, 20. 7. 1983, s. 1), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 388 L 0076: směrnice Rady 88/76/EHS ze dne 3. prosince 1987 (Úř. věst. L 36, 9. 2. 1988, s. 1), – 388 L 0436: směrnice Rady 88/436/EHS ze dne 16. června 1988 (Úř. věst. L 214, 6. 8. 1988, s. 36), ve znění opravy v Úř. věst. L 303, 8. 11. 1988, s. 36, – 389 L 0458: směrnice Rady 89/458/EHS ze dne 18. července 1989 (Úř. věst. L 226, 3. 8. 1989, s. 1), – 389 L 0491: směrnice Komise 89/491/EHS ze dne 17. července 1989 (Úř. věst. L 238, 15. 8. 1989, s. 43), – 391 L 0441: směrnice Rady 91/441/EHS ze dne 26. června 1991 (Úř. věst. L 242, 30. 8. 1991, s. 1), – 393 L 0059: směrnice Rady 93/59/EHS ze dne 28. června 1993 (Úř. věst. L 186, 28. 7. 1993, s. 21). Rakouská republika může v rámci vnitrostátního postupu schvalování typu zachovat do 1. října 1995 vlastní předpisy, které se týkají emisí z lehkých užitkových vozidel vybavených vznětovými motory s přímým vstřikováním, avšak od 1. ledna 1995 umožní volný pohyb podle acquis communautaire. Rakouská republika může udělovat ES schválení typu podle směrnice 93/59/EHS až ode dne, kdy bude plně uplatňovat danou směrnici. 3. 377 L 0541: Směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 95), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 381 L 0576: směrnice Rady 81/576/EHS ze dne 20. července 1981 (Úř. věst. L 209, 29. 7. 1981, s. 32), – 382 L 0319: směrnice Komise 82/319/EHS ze dne 2. dubna 1982 (Úř. věst. L 139, 19. 5. 1982, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 387 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. června 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 390 L 0628: směrnice Komise 90/628/EHS ze dne 30. října 1990 (Úř. věst. L 341, 6. 12. 1990, s. 1). Finská republika a Švédské království mohou do 1. července 1997 v rámci svých vnitrostátních postupů schvalování typu odmítat uvedení na trh vozidel kategorie M1, M2 a M3, jejichž bezpečnostní pásy nebo zádržné systémy nesplňují požadavky směrnice 77/541/EHS, naposledy pozměněné směrnicí 90/628/EHS, ale neodmítnou uvedení na trh těch vozidel, které tyto požadavky splňují. Finská republika může udělovat ES schválení typu podle směrnice 90/628/EHS až ode dne, kdy bude plně uplatňovat danou směrnici. Švédské království může udělovat ES schválení typu podle těchto směrnic pouze pro vozidla, která splňují závazné požadavky směrnice 77/541/EHS, ve znění směrnice 90/628/EHS. 4. 388 L 0077: Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 36, 9. 2. 1988, s. 33), ve znění: – 391 L 0542: směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1. října 1991 (Úř. věst. L 295, 25. 10. 1991, s. 1). Švédské království může v rámci vnitrostátního postupu schvalování typu zachovat do 1. října 1996 vlastní předpisy, které se týkají emisí ze vznětových motorů o výkonu menším než 85 kW, avšak od 1. ledna 1995 umožní volný pohyb podle acquis communautaire. Švédské království může udělovat ES schválení typu podle směrnice 91/542/EHS až ode dne, kdy bude plně uplatňovat danou směrnici. II. VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU 1. 378 L 0686: Směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 233, 24. 8. 1978, s. 1.), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 381 L 1057: směrnice Rady 81/1057/EHS ze dne 14. prosince 1981 (Úř. věst. L 385, 31. 12 1981, s. 25), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23. 11. 1989, s. 19), – 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 73). Až do doby, kdy bude vzdělávání zubních lékařů v Rakousku ukončováno podle podmínek stanovených směrnicí 78/687/EHS, nebo nejpozději do 31. prosince 1998, se právo usazování a volného poskytování služeb pro kvalifikované zubní lékaře z jiných členských států v Rakousku a pro kvalifikované rakouské zubní lékaře v jiných členských státech odkládá. Během této dočasné odchylky se zachovávají a na nediskriminačním základě vůči všem členským státům uplatňují obecná nebo zvláštní ustanovení týkající se práva usazování a volného poskytování služeb, která jsou obsažena ve stávajících rakouských právních předpisech nebo v úmluvách, jimiž se řídí vztahy mezi Rakouskou republikou a kterýmkoli jiným členským státem. 2. 392 L 0096: Směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění) (Úř. věst. L 360, 9. 12. 1992, s. 1) a) Švédské království může pro dosažení souladu s čl. 22 odst. 1 písm. b) směrnice 92/96/EHS používat do 1. ledna 2000 přechodnou úpravu, přičemž švédské orgány předloží do 1. července 1994 Komisi ke schválení rozvrh opatření, která mají být přijata, aby angažovanost nepřekračovala limity stanovené čl. 22 odst. 1 písm. b) směrnice. b) Švédské orgány předloží nejpozději ke dni přistoupení a dne 31. prosince 1997 Komisi zprávy o pokroku týkající se opatření, která byla přijata za účelem dosažení souladu s uvedenou směrnicí. Komise na základě předložených zpráv tato opatření přezkoumá. S ohledem na dosavadní vývoj se tato opatření případně upraví za účelem zrychlení procesu snižování angažovanosti. Švédské orgány budou po pojišťovacích podnicích vyžadovat, aby neprodleně zahájily proces snižování angažovanosti. Tyto podniky svou angažovanost v žádném případě nebudou zvyšovat, ledaže již jsou v rámci limitů stanovených směrnicí a takové zvýšení nepovede k jejich překročení. Švédské orgány předloží na konci přechodného období závěrečnou zprávu o výsledcích výše uvedených opatření. IV. STATISTIKA 1. 372 L 0211: Směrnice Rady 72/211/EHS ze dne 30. května 1972 o koordinovaných statistikách hospodářského cyklu v průmyslu a v odvětvích drobných řemesel (Úř. věst. L 128, 3. 6. 1972, s. 28.), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). Finská republika může odložit sběr údajů vyžadovaných touto směrnicí až do 1. ledna 1997. Měsíční údaje o indexu průmyslové výroby se však poskytují s účinkem ode dne přistoupení. 2. 390 R 3037: Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24. 10. 1990, s. 1), ve znění: – 393 R 0761: nařízení Komise (EHS) č. 761/93 ze dne 24. března 1993 (Úř. věst. L 83, 3. 4. 1993, s. 1). Finská republika může odložit použitelnost tohoto nařízení až do 1. ledna 1997. S účinkem ode dne přistoupení však Finská republika vypracuje harmonogram, který jasně stanoví konečné termíny v různých oblastech (národní účty, vstupy-výstupy, pravidelná šetření atd.) a bude usilovat o předávání údajů ve formě přizpůsobené “NACE Rev. 1”. 3. 391 D 3731: Rozhodnutí Komise č. 3731/91/ESUO ze dne 18. října 1991, kterým se mění dotazníky v příloze rozhodnutí č. 1566/86/ESUO, č. 4104/88/ESUO a č. 3938/89/ESUO (Úř. věst. 359, 30. 12. 1991, s. 1). Finská republika může až do 1. ledna 1996 odložit sběr údajů v dotazníku 2-73 “Dodávky oceli na vnitrostátní trh podle výrobků a spotřebitelských odvětví” v příloze tohoto rozhodnutí. 4. 391 R 3924: Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Úř. věst. L 374, 31. 12. 1991, s.1). Finská republika může odložit použitelnost tohoto nařízení až do 1. ledna 1997. Finská republika však s účinkem ode dne přistoupení vypracuje harmonogram, který jasně stanoví konečné termíny v různých oblastech (národní účty, vstupy-výstupy, pravidelná šetření atd.) a bude usilovat o předávání údajů ve formě přizpůsobené “NACE Rev. 1”. 5. 393 R 0696: Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (Úř. věst. L 76, 30. 3. 1993, s. 1). Pro Rakouskou republiku se přechodné období stanovené v čl. 4 odst. 1 prodlužuje do 31. prosince 1996. 6. 393 R 2186: Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů ekonomických subjektů pro statistické účely (Úř. věst. L 196, 5. 8. 1993, s. 1). Rakouská republika může odložit použitelnost tohoto nařízení až do 31. prosince 1996. Průmyslová statistická zjišťování se však provádějí s účinkem ode dne přistoupení. V. SOCIÁLNÍ POLITIKA 376 L 0207: Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (Úř. věst. L 39, 14. 2. 1976, s. 40.): Pokud jde o noční práci žen, nevztahuje se článek 5 této směrnice na Rakousko až do roku 2001. Rada poté, co obdrží zprávu od Komise o vývoji sociální a právní situace, přezkoumá do 31. prosince 1997 výsledky této odchylky s ohledem na požadavky práva Společenství. VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. 375 L 0716: Směrnice Rady 75/716/EHS ze dne 24. listopadu 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se obsahu síry v některých kapalných palivech (Úř. věst. L 307, 27. 11. 1975, s. 22.), ve znění: – 387 L 0219: směrnice Rady 87/219/EHS ze dne 30. března 1987 (Úř. věst. L 91, 3. 4. 1987, s. 19), – 390 L 0660: směrnice Rady 90/660/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 79), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48), – 393 L 0012: směrnice Rady 93/12/EHS ze dne 23. března 1993 (Úř. věst. L 74, 27. 3. 1993, s. 81). a) Rakouská republika může do 1. října 1996 zachovat odchylně od čl. 2 odst. 1 své vnitrostátní právní předpisy týkající se obsahu síry v motorové naftě. b) Finská republika může do 1. října 1996 zachovat odchylně od čl. 2 odst. 1 své vnitrostátní právní předpisy týkající se obsahu síry v motorové naftě. 2. 390 L 0641: Směrnice Rady 90/641/Euratom ze dne 4. prosince 1990 o ochraně externích pracovníků vystavených riziku ionizujícího záření v průběhu jejich činností v kontrolovaném pásmu (Úř. věst. L 349, 13. 12. 1990, s. 21) Pro Rakouskou republiku, Finskou republiku a Švédské království jsou články 2, 3 a 5 a čl. 6 písm. e), které odkazují na směrnici Rady 80/836/Euratom, kterou se mění směrnice, kterými se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, použitelné od 1. ledna 1997. 3. 390 R 0737: Nařízení Rady (EHS) č. 737/90 ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 82, 29. 3. 1990, s. 1), ve znění: – 393 R 1518: nařízení Komise (EHS) č. 1518/93 ze dne 21. června 1993 (Úř. věst. L 150, 22. 6. 1993, s. 30). Rakouská republika může zachovat odpovídající vnitrostátní právní předpisy do 31. března 1995. 5. 393 R 0259: Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole (Úř. věst. L 30, 6. 2. 1993, s. 1). Rakouská republika může do 31. prosince 1996 zachovat vnitrostátní právní předpisy týkající se dovozu, vývozu a tranzitu odpadu. VII. ZEMĚDĚLSTVÍ A. OBECNÁ USTANOVENÍ I. Zemědělská účetní datová síť 365 R 0079: Nařízení Rady 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v EHS (Úř. věst. L 109, 23. 6. 1965, s. 1859), naposledy pozměněné: – 390 R 3577: nařízením Rady (EHS) č. 3577/90 ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 23). Finsko a Švédsko se přizpůsobí povaze účetních dat a typům zemědělských podniků podle nařízení (EHS) č. 79/65/EHS nejpozději do 31. prosince 1997. II. Integrovaná kontrola 392 R 3508: Nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství (Úř. věst. L 355, 5. 12. 1992, s. 1), ve znění: – 394 R 0165: nařízení Rady (ES) č. 165/94 ze dne 24. ledna 1994 (Úř. věst. L 24, 29. 1. 1994, s. 6). Odchylně od článku 13 nařízení (EHS) č. 3508/92 se integrovaný systém v nových členských státech uplatňuje: – od 1. března 1995, pokud jde o žádosti o podporu a integrovaný kontrolní systém uvedený v článku 7 nařízení (EHS) č. 3508/92, – nejpozději od 1. ledna 1997, pokud jde o ostatní prvky uvedené v článku 2 nařízení (EHS) č. 3508/92. Nové členské státy přijmou veškerá správní, rozpočtová a technická opatření nezbytná k tomu, aby všechny části integrovaného systému byly od uvedených termínů funkční. Pokud je však některá část integrovaného systému funkční před těmito termíny, využijí ji členské státy k řídící a kontrolní činnosti. Komise může postupem podle článku 13 nařízení (EHS) č. 729/70 přijmout prováděcí pravidla k tomuto ustanovení, a zejména přechodná opatření pro zaváděcí období systému v nových členských státech. B. ORGANIZACE TRHŮ I. Mléko a mléčné výrobky 371 R 1411: Nařízení Rady (EHS) č. 1411/71 ze dne 29. června 1971, kterým se stanoví dodatečná pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (Úř. věst. L 148, 3. 7. 1971, s. 4), naposledy pozměněné: – 392 R 2138: nařízením Rady (ES) č. 2138/92 ze dne 23. července 1992 (Úř. věst. L 214, 30. 7. 1992, s. 6). Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 1411/71 se po dobu tří let ode dne přistoupení nevztahují na mléko k lidské spotřebě vyrobené ve Finsku a Švédsku požadavky na minimální obsah tuku. Mléko k lidské spotřebě, které nesplňuje požadavky na minimální obsah tuku, se může uvádět na trh pouze v zemi produkce, nebo se může vyvážet do třetí země. Během uvedeného období se klasifikace mléka k lidské spotřebě stanovená v uvedeném nařízení přezkoumá. II. Hovězí a telecí maso 368 R 0805: Nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (Úř. věst. L 148, 27. 6. 1968, s. 24), naposledy pozměněné: – 393 R 3611: nařízením Rady (ES) č. 3611/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 328, 29. 12. 1993, s. 7). Odchylně od čl. 9 odst. 1 může Rakousko u produktů položky 1602 50 společného celního sazebníku během přechodného období progresivně vyrovnat svá cla na dovozy ze třetích zemí se cly, která jsou použitelná podle společného celního sazebníku. Vyrovnání se provádí na začátku každého z pěti let ode dne přistoupení. Rovná se nejméně šestině, pětině, čtvrtině, třetině a polovině rozdílu mezi cly v uvedeném pořadí. Cla vyplývající z použití společného celního sazebníku se použijí počínaje rokem 2000. III. Ovoce a zelenina 372 R 1035: Nařízení Rady (EHS) č. 1035/72 ze dne 18. května 1972 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (Úř. věst. L 118, 20. 5. 1972, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3669: nařízením Rady (EHS) č. 3669/93 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. L 338, 31. 12. 1993, s. 26). Odchylně od článku 2 nařízení (EHS) č. 1035/72 se společné nory jakosti používají v souladu s podmínkami, které se stanoví postupem podle článku 33 nařízení, a to po dobu: – tří let u rakouských produktů a dvou let u finských produktů. Během uvedené doby lze tyto produkty, aniž jsou dotčena ustanovení přijatá podle čl. 12 odst. 1 druhého pododstavce, uvádět na trh pouze na vnitrostátním trhu; – dvou let u mrkve vyprodukované ve Švédsku. Během uvedené doby lze tyto produkty vyvážet do třetích zemí. IV. Víno a lihoviny 1. 389 R 1576: Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989 o obecných pravidlech pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12. 6. 1989, s. 1), naposledy pozměněné: – 392 R 3280: nařízením Rady (EHS) č. 3280/92 ze dne 9. listopadu 1992 (Úř. věst. L 327, 13. 11. 1992, s. 3). Odchylně od nařízení (EHS) č. 1576/89: – lze lihoviny vyrobené v Rakousku před přistoupením a lihoviny vyrobené mezi 1. lednem 1995 a 31. prosincem 1995 v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy uvádět na trh ve Společenství do 31. prosince 1996 v obchodní úpravě, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Výrobky, které jsou dne 31. prosince 1996 stále ještě na maloobchodním stupni, mohou být doprodávány až do vyčerpání zásob; – používání názvu “Inländerrum” se povoluje do 31. prosince 1998 u výrobků pocházejících z Rakouska, pokud obchodní úprava výrobku vyhovuje pravidlům Společenství ohledně označování a obchodní úpravy lihovin, na přední etiketě láhve je jasně uvedeno složení a tato etiketa jednoznačně uvádí, že výrobek neobsahuje rum. 2. 389 R 2392: Nařízení Rady (EHS) č. 2392/89 ze dne 24. července 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro označování a obchodní úpravu vína a hroznového moštu (Úř. věst. L 232, 9. 8. 1989, s. 13), naposledy pozměněné: – 391 R 3897: nařízením Rady (EHS) č. 3897/91 ze dne 16. prosince 1991 (Úř. věst. L 368, 31. 12. 1991, s. 5). 392 R 2333: Nařízení Rady (EHS) č. 2333/92 ze dne 13. července 1992, kterým se stanoví obecná pravidla pro označování a obchodní úpravu šumivého vína a šumivého vína syceného oxidem uhličitým (Úř. věst. L 231, 13. 8. 1992, s. 9). 1. Odchylně od nařízení (EHS) č. 2392/89 a (EHS) č. 2333/92 lze: – vína a šumivá vína, šumivá vína sycená oxidem uhličitým a hroznové mošty, které se nacházejí na území Rakouska a které byly označeny a obchodně upraveny v souladu s rakouskými právními předpisy platnými před 1. březnem 1995, uvádět na trh až do vyčerpání zásob; – etikety vytištěné před 1. březnem 1995, které obsahují informace v souladu s rakouskými právními předpisy platnými k uvedenému dni, avšak nikoliv v souladu s předpisy Společenství, používat do 1. března 1996. Prováděcí pravidla se případně přijmou postupem podle článku 83 nařízení (EHS) č. 822/87. 2. Odchylně od čl. 6 odst. 6 písm. a) nařízení (EHS) č. 2333/92 lze ochrannou známku “Winzersekt”, která byly zaregistrována v Rakousku před 1. březnem 1994, používat v Rakousku až do 31. prosince 1999 pro šumivá vína vyrobená v Rakousku v souladu s předpisy stanovenými na základě uvedeného článku 6 pro “Winzersekt”. Prováděcí pravidla se případně přijmou postupem podle článku 83 nařízení (EHS) č. 822/87. 4. 392 R 2332: Nařízení Rady (EHS) č. 2332/92 ze dne 13. července 1992 o šumivých vínech vyráběných ve Společenství (Úř. věst. L 231, 13. 8. 1992, s. 1.), ve znění: – 393 R 1568: nařízení (EHS) č. 1568/93 ze dne 14. června 1993 (Úř. věst. L 154, 25. 6. 1993, s. 42). 1. Odchylně od čl. 17 odst. 1 a 2 nařízení (EHS) č. 2332/92 se až do 31. prosince 1997 minimální doba procesu výroby jakostních šumivých vín, s výjimkou jakostních šumivých vín s. o., vyráběných v Rakousku metodou kvašení v kupážním tanku, stanoví takto: a) pokud jde o dobu zrání v podniku, v němž jsou vyráběna, a počítáno od počátku kvašení za účelem vytvoření šumivé kupáže: – vína vyrobená v roce 1995: žádná minimální doba se nevyžaduje, – vína vyrobená v roce 1996: žádná minimální doba se nevyžaduje, – vína vyrobená v roce 1997: 4 měsíce; b) pokud jde o dobu kvašení za účelem vytvoření šumivé kupáže a dobu přítomnosti kupáže v kalu: – vína vyrobená v roce 1995: žádná minimální doba se nevyžaduje, – vína vyrobená v roce 1996: žádná minimální doba se nevyžaduje, – vína vyrobená v roce 1997: 60 dnů nebo, pokud kvašení probíhá v nádobách s míchacím zařízením, 20 dnů. 2. Jakostní šumivá vína, na která se vztahují odchylky uvedené v odstavci 1, mohou být uváděna na trh pouze v Rakousku pod označením “jakostní šumivá vína” nebo “sekt”. 3. Prováděcí pravidla se případně přijmou postupem podle článku 83 nařízení (EHS) č. 822/87. C. PLODINY NA ORNÉ PŮDĚ 392 R 1765: Nařízení Rady (EHS) č. 1765/92 ze dne 30. června 1992, kterým se zřizuje režim podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě (Úř. věst. L 181, 1. 7. 1992, s. 12), naposledy pozměněné: – 394 R 0231: nařízením Rady (ES) č. 231/94 ze dne 24. ledna 1994 (Úř. věst. L 30, 3. 2. 1994, s. 7). 1. Odchylně od čl. 7 odst. 6 mohou producenti ve Švédsku, kteří podle státního režimu vyjímání půdy z produkce vyňali z produkce větší plochu půdy, než je plocha, na níž zamýšlejí pěstovat způsobilé plodiny na orné půdě, a kteří na této půdě neobnovili pěstování plodin, při ukončení své účasti ve státním režimu pokračovat s vyjímáním půdy, kterou již na základě takového režimu vyňali, z produkce po další období 60 měsíců. Platby na půdu vyjmutou z produkce se poté stanoví sazbou uvedenou v čl. 7 odst. 6 pro díl přesahující díl, na němž se pěstují plodiny na orné půdě, na který se žádá vyrovnávací platba. 2. Rakousko může do hospodářského roku 1999/2000 s výhradou předchozího schválení Komisí provádět platby, které se rovnají platbám splatným před přistoupením, malým producentům podle čl. 8 odst. 2, kteří pokračují ve vyjímání půdy z produkce, která se rovná půdě, za níž na základě státního režimu obdrželi platbu 1. ledna 1994. Náklady takové platby nese Rakousko. D. STRUKTURY 1. 390 R 0866: Nařízení Rady (EHS) č. 866/90 ze dne 29. března 1990 o zlepšení podmínek zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Úř. věst. L 91, 6. 4. 1990, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3669: nařízením Rady (EHS) č. 3669/93 ze dne 22. prosince 1994 (Úř. věst. L 338, 31. 12. 1993, s. 26). Komise při uplatňování čl. 16 odst. 5 provede tato ustanovení s ohledem na Rakousko a Finsko v souladu s prohlášením č. 31 uvedeným v závěrečném aktu. Oprávnění Komise však může být uděleno pouze tehdy, zajistí-li se odpovídající spoluúčast všech způsobilých k financování daných investic. 2. 391 R 2328: Nařízení Rady (EHS) č. 2328/91 ze dne 15. července 1991 o zvýšení efektivity zemědělských struktur (Úř. věst. L 218, 6. 8. 1991, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3669: nařízením Rady (EHS) č. 3669/93 ze dne 22. prosince 1994 (Úř. věst. L 338, 31. 12. 1993, s. 26). Odchylně: a) od čl. 5 odst. 1 písm. c) se mohou podpory stanovené tímto nařízením poskytovat ve Švédsku až do 31. prosince 1999 ve prospěch zemědělsko-lesnických hospodářství rodinného typu pod podmínkou, že zemědělská plocha povrchu hospodářství není menší než 15 hektarů a podpory se týkají pouze zemědělských činností. Maximální velikost zemědělsko-lesnického hospodářství rodinného typu určí Komise postupem podle článku 29 nařízení (EHS) č. 4253/99; b) od limitů stanovených v čl. 12 odst. 2 prvním pododstavci může Finsko v souladu s články 92 a 94 Smlouvy o ES: – poskytovat do 31. prosince 2001 státní podporu na investice podle článku 5 zemědělským hospodářstvím, jejichž pracovní příjem přesahuje referenční příjem uvedený v tomtéž ustanovení, – poskytovat do 31. prosince 2001 státní podporu ve prospěch hospodářství ve finančních potížích; c) od článku 35 může Rakouská republika na základě oprávnění Komisí pokračovat do 31. prosince 2004 v poskytování státní podpory malým producentům, kteří na ni měli nárok v roce 1993 podle vnitrostátních právních předpisů, a to v rozsahu, v němž vyrovnávací příspěvek uvedený v článcích 17 až 19 nedostačuje k vyrovnání trvalých přírodních znevýhodnění. Podpora poskytovaná těmto producentům celkem nesmí překročit částky poskytované v Rakousku ve výše uvedeném roce. Komise do 30. června 1999 a 2004 předloží Radě zprávu o uplatňování tohoto opatření, v případě potřeby společně s návrhem. Rada o tomto návrhu rozhodne v souladu s postupem stanoveným v čl. 43 odst. 2 Smlouvy o ES; d) od čl. 5 odst. 1 písm. d) může Rakouská republika do 31. prosince 1999 osvobodit producenty od povinnosti stanovené v uvedeném ustanovení. E. VÝŽIVA ZVÍŘAT 1. 370 L 0524: Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14. 12. 1970, s. 1), naposledy pozměněná: – 393 L 0114: směrnicí Rady 93/114/ES ze dne 14. prosince 1993 (Úř. věst. L 334, 31. 12. 1993, s. 24). 1. Rakouská republika může zachovat své právní předpisy platné před přistoupením, pokud jde o uvádění na trh a využívání doplňkových látek, které patří do skupiny enzymů a mikroorganismů, za předpokladu splnění následujících podmínek. Rakouská republika musí zaslat Komisi do 1. listopadu 1994: – seznam enzymů, mikroorganismů a přípravků z nich, které jsou povoleny na jejím území, podle vzoru uvedeného v příloze II směrnice Rady 93/113/ES a – popisný list, který ke každému produktu vypracuje osoba odpovědná za jeho uvedení do oběhu podle vzoru uvedeného v příloze II směrnice Rady 93/113/ES. Do 1. ledna 1997 bude postupem podle článku 7 směrnice 70/524/EHS přijato rozhodnutí o podkladech předložených Rakouskou republikou ohledně schválení daných doplňkových látek. Rakouská republika nebude do přijetí rozhodnutí Společenství bránit pohybu výrobků pocházejících z Unie, které jsou uvedeny na vnitrostátních seznamech vytvořených podle článku 3 směrnice 93/113/ES, za předpokladu, že tytéž doplňkové látky budou uvedeny rovněž na seznamu, který Rakousko zašle v souladu s druhou odrážkou výše. Toto ustanovení se použije přiměřeně na premixy a krmiva, které dané doplňkové látky obsahují. 2. Finská republika může do 31. prosince 1997 zachovat své právní předpisy platné před přistoupením, které zakazují používání krmiv z těchto doplňkových látek: – avoparcin – pro dojnice, – fosforečnan tylosinový, – spiramycin a – antibiotika s podobným účinkem. Do 31. prosince 1997 bude postupem podle článku 7 směrnice 70/524/EHS přijato rozhodnutí o žádostech o úpravu předložených Finskou republikou; tyto žádosti musí být doplněny pro každou z uvedených doplňkových látek podrobným vědeckým odůvodněním. Tato odchylka nesmí mít dopad na volný pohyb živočišných produktů pocházejících ze Společenství. 4. Švédské království může zachovat své právní předpisy platné před přistoupením – do 31. prosince 1998, pokud jde o omezení nebo zákaz používání v krmivech doplňkových látek, které patří do skupin: – antibiotik, – chemoterapeutik, – kokcidiostatik, – růstových stimulátorů. – do 31. prosince 1997, pokud jde o omezení nebo zákaz požívání v krmivech: – mědi, – kyseliny mravenčí, – kyseliny mravenčí kombinované s etoxykinem. Do výše uvedených dnů bude postupem podle článku 7 směrnice 70/524/EHS přijato rozhodnutí o žádostech o úpravu předložených Švédským královstvím; tyto žádosti musí být doplněny podrobným vědeckým odůvodněním. Tato odchylka nesmí mít dopad na volný pohyb živočišných produktů pocházejících ze Společenství. 2. 374 R 0063: Směrnice Rady 74/63/EHS ze dne 17. prosince 1973 o nežádoucích látkách a produktech ve výživě zvířat (Úř. věst. L 38, 11. 2. 1974, s. 31), naposledy pozměněná: – 393 R 0074: směrnicí Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22. 9. 1993, s. 23). 2. Švédské království může do 31. prosince 1997 zachovat své právní předpisy platné před přistoupením, které omezují přítomnost aflotoxinu B1, ochratoxinu A, olova a PCB na určité hladiny. Do 31. prosince 1997 bude postupem podle článku 6 směrnice 74/63/EHS přijato rozhodnutí o žádostech o úpravu předložených Švédským královstvím; tyto žádosti musí být pro každou nežádoucí látku nebo produkt doplněny podrobným vědeckým odůvodněním. Tato odchylka nesmí mít dopad na volný pohyb živočišných produktů pocházejících ze Společenství. 3. 377 L 0101: Směrnice Rady 77/101/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o uvádění krmných surovin na trh (Úř. věst. L 32, 3. 2. 1977, s. 1), naposledy pozměněná: – 390 L 0654: směrnicí Rady 90/654/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 48). Švédské království může do 31. prosince 1997 zachovat své právní předpisy platné před přistoupením, které zakazují používání krmiv vyrobených ze zvířat, která uhynula z přirozených příčin, nebo pocházejících z částí jatečně upravených těl poražených zvířat, které vykazují patologické změny. Do 31. prosince 1997 bude postupem podle článku 10 směrnice 77/101/EHS přijato rozhodnutí o žádosti o úpravu předložené Švédským královstvím; tato žádost musí být doplněna podrobným vědeckým odůvodněním. Tato odchylka nesmí mít dopad na volný pohyb živočišných produktů pocházejících ze Společenství. 4. 379 L 0373: Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh (Úř. věst. L 86, 6. 4. 1979, s. 30), naposledy pozměněná: – 393 L 0074: směrnicí Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 (Úř. věst. L 237, 22. 9. 1993, s. 23). Švédské království může do 31. prosince 1997 zachovat své právní předpisy platné před přistoupením, podle nichž je povinné uvádění obsahu fosforu na označení krmných směsí určených pro ryby. Do 31. prosince 1997 bude postupem podle článku 10 směrnice 77/101/EHS přijato rozhodnutí o žádosti o úpravu předložené Švédským královstvím; tato žádost musí být doplněna podrobným vědeckým odůvodněním. F. OSIVO A SADBA 1. 366 L 0401: Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. L 125, 11. 7. 1966, s. 2298/66). Finská republika může nejpozději do 31. prosince 1996 zachovat státní program produkce osiva, který se týká uvádění na trh na jejím území osiva kategorie “obchodní osivo” (“Kauppasiemen”/“handelsutsäde”), jak je vymezeno ve stávajících finských právních předpisech. Takové osivo nesmí být uváděno na území jiných členských států. Finská republika upraví do uplynutí uvedeného období své právní předpisy tak, aby vyhovovaly odpovídajícím ustanovením směrnice. Finská republika však bude uplatňovat ode dne přistoupení ta ustanovení směrnice, která zajišťují přístup materiálu, jenž vyhovuje směrnici, k uvedení na trh na jejím území. 2. 366 L 0402: Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Úř. věst. L 125, 11. 7. 1966, s. 2309/66). Finská republika může nejpozději do 31. prosince 1996 zachovat státní program produkce osiva, který se týká uvádění na trh na jejím území – osiva, které nesplňuje požadavky směrnice ohledně maximálního počtu generací osiva kategorie “certifikované osivo” (“Valiosiemen”/ “elitutsäde”) a – osiva kategorie “obchodní osivo” (“Kauppasiemen”/“handelsutsäde”), jak je vymezeno ve stávajících finských právních předpisech. Takové osivo nesmí být uváděno na území jiných členských států. Finská republika upraví do uplynutí uvedeného období své právní předpisy tak, aby vyhovovaly odpovídajícím ustanovením směrnice. Finská republika však bude uplatňovat ode dne přistoupení ta ustanovení směrnice, která zajišťují přístup materiálu, jenž vyhovuje směrnici, k uvedení na trh na jejím území. 3. 366 L 0403: Směrnice Rady 66/403/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění sadby brambor na trh (Úř. věst. L 125, 11. 7. 1966, s. 2320/66). Švédské království může nejpozději do 31. prosince 1996 zachovat, pokud jde o uvádění sadby brambor na trh na svém území, toleranční limit 40 % hmotnostních u hlíz, které jsou na více než jedné desetině svého povrchu zasaženy strupovitostí. Toleranční limit se vztahuje výhradně na sadbu brambor vyprodukovaných v těch oblastech Švédského království, v nichž se již specifické problémy se strupovitostí objevily. Taková sadba brambor nesmí být uváděna na území jiných členských států. Švédské království upraví do uplynutí uvedeného období své právní předpisy tak, aby vyhovovaly odpovídajícím částem přílohy II směrnice. Švédské království však bude uplatňovat ode dne přistoupení ta ustanovení směrnice, která zajišťují přístup materiálu, jenž vyhovuje směrnici, k uvedení na trh na jeho území. 4. 366 L 0404: Směrnice Rady 66/404/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu lesních dřevin (Úř. věst. L 125, 11. 7. 1966, s. 2326/66). – Finská republika a Švédské království mohou nejpozději do 31. prosince 1999 zachovat své vnitrostátní právní předpisy, které se týkají uvádění rozmnožovacího materiálu lesních dřevin na trh na jejich území. – Finská republika a Švédské království mohou dále do 31. prosince 2001 vyčerpávat zásoby rozmnožovacího materiálu lesních dřevin, nashromážděné před uplynutím přechodného období uvedeného v první odrážce. – Pokud materiál nevyhovuje ustanovením směrnice, nesmí být uváděn na území jiných členských států než Finska a Švédska, nebude-li v souladu se směrnicí rozhodnuto jinak. – Finská republika a Švédské království však budou uplatňovat ode dne přistoupení ta ustanovení směrnice, která zajišťují přístup materiálu, jenž vyhovuje směrnici, k uvedení na trh na jejich území. – O dalších přechodných opatřeních se v případě potřeby rozhodne podle příslušných postupů Společenství. 5. 370 L 0457: Směrnice Rady 70/457/EHS ze dne 29. září 1970 o Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin (Úř. věst. L 225, 12. 10. 1970, s. 1) a 370 L 0458: směrnice Rady 70/458/EHS ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 225, 12. 10. 1970, s. 7). – Finská republika a Švédské království mohou nejpozději do 31. prosince 1995 odložit použitelnost obou uvedených směrnic na svých územích, a to pokud jde o uvádění na trh na jejich územích odrůd osiva, které jsou uvedeny v jejich vnitrostátních katalozích odrůd zemědělských rostlin, a odrůd zeleniny, které nebyly úředně přijaty v souladu s těmito směrnicemi. Během uvedeného období nesmí být osivo těchto odrůd uváděno na trh na území ostatních členských států. – Odrůdy zemědělských rostlin a zeleniny, které jsou ke dni přistoupení nebo po něm uvedeny jak ve vnitrostátních katalozích Finské republiky a Švédského království, tak i ve společných katalozích, nepodléhají žádným tržním omezením ohledně odrůdy. – Během období uvedeného v první odrážce se odrůdy uvedené v národních katalozích Finské republiky a Švédského království, které byly úředně přijaty v souladu s uvedenými směrnicemi, zahrnou do společných katalogů odrůd zemědělských rostlin a zeleniny. 6. 371 L 0161: Směrnice Rady 71/161/EHS ze dne 30. března 1971 o normách vnější jakosti reprodukčního materiálu lesních dřevin uváděného na trh v rámci Společenství (Úř. věst. L 87, 17. 4. 1971, s. 14). – Finská republika může nejpozději do 31. prosince 1999 zachovat své vnitrostátní právní předpisy o normách vnější jakosti, které se týkají reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci jeho území. – Pokud materiál nevyhovuje ustanovením směrnice, nesmí být uváděn na území jiných členských států, nebude-li v souladu se směrnicí rozhodnuto jinak. – Finská republika upraví do uplynutí uvedeného období své právní předpisy tak, aby vyhovovaly odpovídajícím ustanovením směrnice. – Finská republika však bude uplatňovat ode dne přistoupení ta ustanovení směrnice, která zajišťují přístup materiálu, jenž vyhovuje směrnici, k uvedení na trh na jejím území. 7. 393 L 0048: Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS (Úř. věst. L 250, 7. 10. 1993, s. 1). 8. 393 L 0049: Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/628/EHS (Úř. věst. L 250, 7. 10. 1993, s. 9). 9. 393 L 0061: Směrnice Komise 93/61/EHS ze dne 2. července 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo podle směrnice Rady 92/33/EHS (Úř. věst. L 250, 7. 10. 1993, s. 19). Finská republika může nejpozději do 31. prosince 1996 ukládat dodatečné podmínky týkající se označování původu trvalých rostlin pro účely uvádění na trh na jejich území. Takové podmínky může uplatňovat pouze na vlastní domácí produkci. VIII. RYBOLOV 1. 377 R 2115: Nařízení Rady (EHS) č. 2115/77 ze dne 27. září 1977 (Úř. věst. L 247, 28. 9. 1977, s. 2). Odchylně od článku 1 se mohou po dobu tří let ode dne přistoupení zabývat plavidla plující pod vlajkou Finska nebo Švédska přímým rybolovem sledě obecného pro jiné účely než k lidské spotřebě, pokud sebou takový rybolov nenese rizika nevratného ekologického poškození, a to za stejných podmínek jako před přistoupením, s přihlédnutím k odbytištím a s výhradou systému monitorování vedlejšího úlovku, na který dohlíží Komise. Odchylně od článku 2 mohou po dobu tří let ode dne přistoupení vykládat plavidla plující pod vlajkou Finska nebo Švédska úlovky sledě obecného loveného pro jiné účely než k lidské spotřebě v Unii, a to za stejných podmínek jako před přistoupením, s přihlédnutím k odbytištím. Rada před koncem tříletého období ode dne přistoupení přezkoumá nařízení (EHS) č. 2115/77 postupem podle článku 4 nařízení (EHS) č. 3760/92. Rady rozhodne o optimálním využití zásob sledě obecného včetně jeho rybolovu pro jiné účely než k lidské spotřebě, pokud je to slučitelné s racionálním a odpovědným využitím na udržitelném základě, přičemž se vezmou v úvahu trhy, jakož i biologická hlediska a získané zkušenosti s programy monitorování a pilotními projekty. 2. 386 R 3094: Nařízení Rady (EHS) č. 3094/86 ze dne 7. října 1986 (Úř. věst. L 288, 11. 10. 1986, s. 1). Odchylně od přílohy I mohou po dobu osmnácti měsíců ode dne přistoupení používat švédská plavidla při rybolovu šprota obecného ve Skagerraku a Kattegatu velikost ok 16 mm. Rada před koncem tohoto přechodného období přezkoumá s ohledem na vědecké poznatky technická opatření a systém monitorování tohoto druhu rybolovu. 3. 389 R 2136: Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 (Úř. věst. L 212, 22. 7. 1989, s. 79). Odchylně od článku 2 druhé odrážky mohou být, pokud jde o výrobky balené přede dnem přistoupení, ve Švédsku po dobu šesti měsíců od dne přistoupení uváděny na trh konzervované šproty pod obchodním označením “konzervované sardinky”. IX. DANĚ 1. 372 L 0464: Směrnice Rady 72/464/EHS ze dne 19. prosince 1972 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků (Úř. věst. L 303, 31. 12. 1972, s. 1), naposledy pozměněná: – 392 L 0078: směrnicí Rady 92/78/EHS ze dne 19. října 1992 (Úř. věst. L 316, 31. 10. 1992, s. 5). Odchylně od čl. 4 odst. 1 může Švédské království odložit uplatňování poměrné spotřební daně na cigarety do 1. ledna 1996. 2. 377 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 345, 13. 6. 1977, s. 1), naposledy pozměněná: – 394 L 0005: směrnicí Rady 94/5/ES ze dne 14. února 1994 (Úř. věst. L 60, 3. 3. 1994, s. 16). Rakousko a) Odchylně od článku 12 a čl. 13 části A odst.1: Rakouská republika může do 31. prosince 1996 pokračovat v uplatňování: – snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % na nemocniční činnosti v oblasti veřejné zdravotní a sociální péče a na poskytování dopravních služeb nemocným nebo zraněným osobám řádně oprávněnými osobami za použití vozidel zvlášť zkonstruovaných k tomuto účelu, – standardní sazby daně z přidané hodnoty ve výši 20 % na poskytování lékařské péče lékaři v oblasti veřejné zdravotní a sociální péče, – osvobození s vrácením daně zaplacené na předchozím stupni u dodání prováděných institucemi sociálního zabezpečení a sociální péče. Takové zdanění nesmí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. b) Pro účely čl. 12 odst. 3 písm. a) může Rakouská republika uplatňovat druhou standardní sazbu v obcích Jungholz a Mittleberg (Kleines Walsertal), která je nižší než odpovídající sazba uplatňovaná ve zbytku Rakouska, ale není nižší než 15 %. Snížená sazba nesmí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. c) Pro účely čl. 24 odst. 2 až 6 může Rakouská republika až do přijetí předpisů Společenství v této oblasti osvobozovat od daně z přidané hodnoty osoby podléhajících dani, jejichž roční obrat je menší než ekvivalent 35 000 ECU v národní měně. Tato osvobození nesmějí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. d) Pro účely čl. 27 odst. 1 může Rakouská republika pokračovat ve zdaňování mezinárodní přepravy cestujících osobami podléhajícími dani, které nejsou usazeny v Rakousku, prostřednictvím motorových vozidel neregistrovaných v Rakousku, a to za těchto podmínek: – toto přechodné opatření lze uplatňovat do 31. prosince 2000, – vzdálenost ujetá v Rakousku se zdaňuje na základě průměrné zdanitelné částky na osobu a na kilometr, – systém nezahrnuje fiskální kontroly na hranicích mezi členskými státy, – takové opatření určené ke zjednodušení postupu pro uvalení daně má pouze zanedbatelný vliv na výši daně k zaplacení na stupni konečné spotřeby. e) Odchylně od čl. 28 odst. 2 může Rakouská republika do 31. prosince 1998 uplatňovat sníženou sazbu na pronájem nemovitého majetku určeného k bydlení za předpokladu, že sazba není nižší než 10 %. Snížená sazba nesmí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. f) Pro účely čl. 28 odst. 2 písm. d) může Rakouská republika uplatňovat sníženou sazbu na restaurační služby. Snížená sazba nesmí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. g) Pro účely čl. 28 odst. 2 písm. d) může Rakouská republika uplatňovat sníženou sazbu na vína ze zemědělské produkce prováděné zemědělci a dodávky elektricky řízených vozidel za předpokladu, že sazba není nižší než 12 %. Snížená sazba nesmí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. h) Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. a) může Rakouská republika zdaňovat: – podle bodu 2 přílohy E do 31. prosince 1996 služby poskytované zubními techniky při výkonu jejich povolání a dodávání zubních náhrad zubními lékaři a zubními techniky rakouským institucím sociálního zabezpečení, – plnění uvedená v bodě 7 přílohy E. Takové zdanění nesmí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. i) Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) může Rakouská republika osvobozovat od daně z přidané hodnoty: – telekomunikační služby poskytované veřejnými poštami, a to do doby, než Rada přijme společný systém zdanění takových služeb, nebo do dne, kdy všechny stávající členské státy, které v současné době uplatňují plné osvobození, je přestanou uplatňovat, podle toho, k čemu dojde dříve, ale v každém případě do 31. prosince 1995, – plnění uvedená v bodech 7 a 16 přílohy F, pokud stejná osvobození uplatňuje kterýkoli stávající členský stát, – s vrácením daně zaplacené na předchozím stupni veškeré části mezinárodní letecké, námořní a vnitrozemské vodní přepravy cestujících z Rakouska do členského státu nebo do třetí země a opačně, s výjimkou přepravy cestujících na Bodamském jezeře, pokud stejná osvobození uplatňuje kterýkoli stávající členský stát. Finsko j) Pro účely čl. 24 odst. 2 až 6 může Finská republika až do přijetí předpisů Společenství v této oblasti osvobozovat od daně z přidané hodnoty osoby podléhajících dani, jejichž roční obrat je menší než ekvivalent 10 000 ECU v národní měně. k) Pro účely čl. 27 odst. 1 může Finská republika pokračovat v osvobozování od daně z přidané hodnoty s vrácením daně zaplacené na předchozím stupni prodeje, pronájmu, opravy a údržby plavidel, a to za těchto podmínek: – toto přechodné opatření lze uplatňovat do 31. prosince 2000; – toto osvobození lze uplatňovat u plavidel o délce nejméně 10 metrů, která svou konstrukcí nejsou určena k rekreačním nebo sportovním účelům, – takové opatření, určené ke zjednodušení postupu pro ukládání daně, má pouze zanedbatelný vliv na výši daně k zaplacení na stupni konečné spotřeby. l) Pro účely čl. 28 odst. 2 písm. a) může Finská republika během přechodného období uvedeného v článku 28l uplatňovat osvobození od daně z přidané hodnoty s vrácením daně zaplacené na předchozím stupni, která jsou v souladu s právními předpisy Společenství a splňují podmínky stanovené v čl. 17 poslední odrážce druhé směrnice Rady ze dne 11. dubna 1967, na dodávání předplacených novin a periodik a na tisk publikací distribuovaných členům veřejně prospěšných společností. Tato osvobození nesmějí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. m) Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. a) může Finská republika zdaňovat plnění uvedená v bodě 7 přílohy E, pokud jsou tato plnění zdaňována v kterémkoli ze stávajících členských států. Takové zdanění nesmějí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. n) Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) může Finská republika, pokud stejná osvobození uplatňuje kterýkoli ze stávajících členských států, osvobozovat od daně z přidané hodnoty: – služby poskytované autory, umělci a výkonnými umělci podle bodu 2 přílohy F, – plnění uvedená v bodech 7, 16 a 17 přílohy F. Tato osvobození nesmějí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. Švédsko w) Odchylně od čl. 12 odst. 3 písm. a) a bodu 7 přílohy H: Švédské království může do 31. prosince 1995 osvobozovat od daně z přidané hodnoty dodání vstupenek do kin. Toto osvobození nesmí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. x) Pro účely čl. 24 odst. 2 až 6 a až do přijetí právních předpisů Společenství v této oblasti může Švédské království používat u malých a středích podniků tyto zjednodušené postupy, pokud jsou v souladu se Smlouvou o založení Evropských společenství, a zejména s články 95 a 96 uvedené smlouvy: – osoby podléhající dani, které provádějí pouze domácí zdanitelná plnění, mohou podávat daňová přiznání týkající se daně z přidané hodnoty tři měsíce po konci ročního zdaňovacího období pro přímé daně, – osvobození od daně z přidané hodnoty osob podléhajících dani, jejichž roční obrat je nižší než ekvivalent 10 000 ECU v národní měně. y) Pro účely čl. 22 odst. 12 písm. a) může Švédské království povolit osobám podléhajícím dani, aby podávaly roční souhrnná přiznání, a to za podmínek v nich stanovených. z) Pro účely čl. 28 odst. 2 písm. a) může Švédské království během přechodného období uvedeného v článku 28l uplatňovat osvobození od daně z přidané hodnoty s vrácením daně zaplacené na předchozím stupni, která jsou v souladu s právními předpisy Společenství a splňují podmínky stanovené v čl. 17 poslední odrážce druhé směrnice Rady ze dne 11. dubna 1967, na dodávání novin, včetně rozhlasových novin a novin na magnetofonových páscích pro zrakově postižené, léků dodávaných do nemocnic nebo na předpis a na výrobu nebo jiné související služby týkající se periodik neziskových organizací. Tato osvobození nesmějí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. aa) Pro účely čl. 28 odst. 3 písm. b) může Švédské království, pokud stejná osvobození uplatňuje kterýkoli ze stávajících členských států, osvobozovat od daně z přidané hodnoty: – služby poskytované autory, umělci a výkonnými umělci podle bodu 2 přílohy F, – plnění uvedená v bodech 7, 16 a 17 přílohy F. Tato osvobození nesmějí mít vliv na vlastní zdroje, pro které se musí rekonstruovat základ v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89. 3. 392 L 0012: Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Úř. věst. L 76, 23. 3. 1992, s. 1), naposledy pozměněná: – 392 L 0108: směrnicí Rady 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992 (Úř. věst. L 390, 31. 12. 1992, s. 124). Finská republika a Švédské království mohou zachovat množstevní limity na dovoz cigaret a jiných tabákových výrobků, lihovin, vín a piva z ostatních členských států za podmínek stanovených v článku 26 směrnice Rady 92/12/EHS. Hodnoty těchto limitů jsou: Tabákové výrobky – 300 cigaret nebo – 150 doutníčků (doutníků o nejvyšší hmotnosti 3 gramy) nebo – 75 doutníků nebo – 400 gramů tabáku ke kouření Alkoholické nápoje: – destilované nápoje a lihoviny s obsahem alkoholu přesahujícím 22 % objemových 1 litr nebo destilované nápoje a lihoviny a aperitivy na bázi alkoholu nebo vína s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22 % objemových, šumivá vína, alkoholizovaná vína 3 litry – nešumivé víno 5 litrů – pivo 15 litrů Finsko a Švédsko přijmou opatření k zajištění toho, aby dovoz piva ze třetích zemí nebyl povolen za příznivějších podmínek než dovoz z ostatních členských států. 4. 392 L 0079: Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret (Úř. věst. L 316, 31. 10. 1992, s. 8). Odchylně od článku 2 může Švédské království odložit do 1. ledna 1999 uplatňování celkové minimální spotřební daně, která se rovná 57 % maloobchodní prodejní ceny (včetně všech daní) cigaret nejžádanější cenové kategorie. 5. 392 L 0081: Směrnice Rady 92/81/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů (Úř. věst. L 316, 31. 10. 1992, s. 12), ve znění: – 392 L 0108: směrnice Rady 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992 (Úř. věst. L 390, 31. 12. 1992, s. 124), a 392 D 0510: Rozhodnutí Rady 92/510/EHS ze dne 19. října 1992, kterým se v souladu s postupem podle čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 92/81/EHS členským státům povoluje pokračovat v uplatňování stávajících snížených sazeb spotřební daně nebo v osvobozování od spotřební daně u některých minerálních olejů, pokud se používají ke zvláštním účelům (Úř. věst. L 316, 31. 10. 1992, s. 16). d) Na základě čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 92/81/EHS a za podmínek stanovených v rozhodnutí Rady 92/510/EHS, doplněném rozhodnutím Rady 93/697/ES, a bez ohledu na povinnosti stanovené ve směrnici Rady 92/82/EHS, může Rakouská republika pokračovat v uplatňování osvobození od spotřební daně u LPG, který se používá jako pohonná hmota ve vozidlech místní veřejné přepravy osob. e) Na základě čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 92/81/EHS a za podmínek stanovených v rozhodnutí Rady 92/510/EHS a zejména za podmínky, že se takové sazby nestanoví níže než jsou minimální sazby stanovené ve směrnici Rady 92/82/EHS, může Finská republika pokračovat v uplatňování: – snížených sazeb spotřební daně u motorové nafty a topného plynového oleje, – snížených sazeb spotřební daně reformovaného bezolovnatého a olovnatého benzínu. f) Na základě čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 92/81/EHS a za podmínek stanovených v rozhodnutí Rady 92/510/EHS a bez ohledu na povinnosti stanovené ve směrnici Rady 92/82/EHS, může Finská republika pokračovat v uplatňování: – osvobození od spotřební daně u metanu a LPG pro všechny účely, – osvobození od spotřební daně u minerálních olejů pro soukromou rekreační plavbu. g) Na základě čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 92/81/EHS a za podmínek stanovených v rozhodnutí Rady 92/510/EHS a zejména za podmínky, že se takové sazby nestanoví níže než jsou minimální sazby stanovené ve směrnici Rady 92/82/EHS, může Švédské království pokračovat v uplatňování: – snížených sazeb spotřební daně u minerálních olejů používaných pro průmyslové účely, – snížených sazeb spotřební daně u motorové nafty a lehkých topných olejů v souladu s jejich zařazením z hlediska ochrany životního prostředí. h) Na základě čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 92/81/EHS a za podmínek stanovených v rozhodnutí Rady 92/510/EHS a bez ohledu na povinnosti stanovené ve směrnici Rady 92/82/EHS, může Švédské království pokračovat v uplatňování osvobození od spotřební daně u biologicky produkovaného metanu a jiných odpadních plynů. 6. 392 L 0083: Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31. 10. 1992, s. 21). Odchylně od čl. 5 odst. 1 může Švédské království do 31. prosince 1997 pokračovat v uplatňování snížené sazby spotřební daně na pivo s obsahem alkoholu nejvýše 3,5 % objemových za podmínky, že se tato sazba nestanoví níže, než je minimální sazba stanovená ve směrnici Rady 92/82/EHS. X. RŮZNÉ 389 L 0622: Směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 13. listopadu 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se označování tabákových výrobků a zákazu prodeje určitých typů tabáku pro orální užití (Úř. věst. L 359, 8. 12. 1989, s. 1), ve znění: – 392 L 0041: směrnice Rady 92/41/EHS ze dne 15. května 1992 (Úř. věst. L 158, 11. 6. 1992, s. 30). a) Zákaz v článku 8a směrnice 89/622/EHS, ve znění směrnice 92/41/EHS, týkající se uvádění na trh výrobku definovaného v čl. 2 odst. 4 směrnice 89/622/EHS, ve znění směrnice 92/41/EHS, se nevztahuje na Švédsko, s výjimkou zákazu uvádění tohoto výrobku na trh ve formě připomínající potravinový výrobek. b) Švédské království učiní všechna opatření nezbytná k zajištění toho, aby se výrobek uvedený v písmenu a) neuváděl na trh v členských státech, pro něž jsou směrnice 89/622/EHS a 92/41/EHS plně použitelné. c) Komise sleduje skutečné provádění opatření stanovených v písmenu b). d) Komise předloží Radě tři roky ode dne přistoupení Švédska zprávu o tom, jak Švédské království provádí opatření uvedená v písmenu b). Tuto zprávu mohou v případě potřeby doprovázet vhodné návrhy. PŘÍLOHA XVI Seznam uvedený v čl. 165 odst. 1 aktu o přistoupení 1. Výbor pro Evropský sociální fond: zřízený článkem 124 Smlouvy o EHS a 388 R 2052: nařízením Rady (EHS) č. 2052/88 ze dne 24. června 1988 (Úř. věst. L 185, 15. 7. 1988, s. 9), ve znění: – 393 R 2081: nařízení Rady (EHS) č. 2081/93 ze dne 20. července 1993 (Úř. věst. L 193, 31. 7. 1993, s. 5). 2. Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků: zřízený 368 R 1612: nařízením Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 (Úř. věst. L 257, 19. 7. 1968, s. 2), naposledy pozměněným: – 392 R 2434: nařízením Rady (EHS) č. 2434/92 ze dne 27. července 1992 (Úř. věst. L 245, 26. 8. 1992, s. 1). 3. Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků: zřízený 371 R 1408: nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 (Úř. věst. L 149, 5. 7. 1971, s. 2), naposledy pozměněným: – 393 R 1945: nařízením Rady (EHS) č. 1945/93 ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 181, 23. 7. 1993, s. 1). 4. Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci: zřízený 374 D 0325: rozhodnutím Rady 74/325/EHS ze dne 27. června 1974 (Úř. věst. L 185, 9. 7. 1974, s. 15), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). 5. Správní rada Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek: zřízená 375 R 1365: nařízením Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 (Úř. věst. L 139, 30. 5. 1975, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 393 R 1947: nařízení Rady (EHS) č. 1947/93 ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 181, 23. 7. 1993, s. 13). 6. Výbor odborníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek: zřízený 375 R 1365: nařízením Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 (Úř. věst. L 139, 30. 5. 1975, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 393 R 1947: nařízení Rady (EHS) č. 1947/93 ze dne 30. června 1993 (Úř. věst. L 181, 23. 7. 1993, s. 13). 7. Poradní výbor pro rovné příležitosti mužů a žen: zřízený 382 D 0043: rozhodnutím Komise 82/43/EHS ze dne 9. prosince 1981 (Úř. věst. L 20, 28. 1. 1982, s.35), ve znění: – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). 8. Stálý výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví v hornictví a ostatních odvětvích těžebního průmyslu: zřízený rozhodnutím zástupců vlád členských států, kteří se sešli ve zvláštní Radě ministrů, ze dne 9. července 1957 (Úř. věst. 28, 31. 8. 1957, s. 487), ve znění: – 365 D: rozhodnutí Rady ze dne 11. března 1965 (Úř. věst. 46, 22. 3. 1965, s. 698/65), – 374 D 0326: rozhodnutí Rady 74/326/EHS ze dne 27. června 1974 (Úř. věst. L 185, 9. 7. 1974, s. 18). 9. Poradní výbor pro kontrolu a snižování znečištění způsobeného vypouštěním uhlovodíků a jiných škodlivých látek do moře: zřízený 380 D 0686: rozhodnutím Komise 80/686/EHS ze dne 25. června 1980 (Úř. věst. L 188, 22. 7. 1980, s. 11), naposledy pozměněným: – 387 D 0144: rozhodnutím Komise 87/144/EHS ze dne 13. února 1987 (Úř. věst. L 57, 27. 2. 1987, s. 57). 10. Poradní výbor na ochranu zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely: zřízený 390 D 0067: rozhodnutím Komise 90/67/EHS ze dne 9. února 1990 (Úř. věst. L 44, 20. 2. 1990, s. 30). 11. Vědecký poradní výbor pro toxicitu a ekotoxicitu chemických sloučenin: zřízený 378 D 0618: rozhodnutím Komise 78/618/EHS ze dne 28. června 1978 (Úř. věst. L 198, 22. 7. 1978, s. 17), naposledy pozměněným: – 388 D 0241: rozhodnutím Komise 88/241/EHS ze dne 14. března 1988 (Úř. věst. L 105, 26. 4. 1988, s. 29). 12. Výbor pro nakládání s odpady: zřízený 376 D 0431: rozhodnutím Komise 76/431/EHS ze dne 21. dubna 1976 (Úř. věst. L 115, 1. 5. 1976, s. 13), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). 13. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství: zřízený 393 D 0619: rozhodnutím Komise 93/619/ES ze dne 19. listopadu 1993 (Úř. věst. L 297, 2. 12. 1993, s. 25). 14. Poradní výbor pro vzdělávání lékařů: zřízený 375 D 0364: rozhodnutím Rady 75/364/EHS ze dne 16. června 1975 (Úř. věst. L 167, 30. 6. 1975, s. 17). 15. Poradní výbor pro vzdělávání v ošetřovatelství: zřízený 377 D 0454: rozhodnutím Rady 77/454/EHS ze dne 27. června 1977 (Úř. věst. L 176, 15. 7. 1977, s. 11). 16. Poradní výbor pro vzdělávání zubních lékařů: zřízený 378 D 0688: rozhodnutím Rady 78/688/EHS ze dne 25. července 1978 (Úř. věst. L 233, 24. 8. 1978, s. 15). 17. Poradní výbor pro vzdělávání veterinárních lékařů: zřízený 378 D 1028: rozhodnutím Rady 78/1028/EHS ze dne 18. prosince 1978 (Úř. věst. L 362, 23. 12. 1978, s. 10). 18. Poradní výbor pro vzdělávání porodních asistentek: zřízený 380 D 0156: rozhodnutím Rady 80/156/EHS ze dne 21. ledna 1980 (Úř. věst. L 33, 11. 2. 1980, s. 13). 19. Poradní výbor pro vzdělání a přípravu v oboru architektury zřízený 385 D 0385: rozhodnutím Rady 85/385/EHS ze dne 10. června 1985 (Úř. věst. L 233, 21. 8. 1985, s. 26). 20. Poradní výbor pro vzdělávání v oblasti farmacie: zřízený 385 D 0434: rozhodnutím Rady 85/434/EHS ze dne 16. září 1985 (Úř. věst. L 253, 24. 9. 1985, s. 43). 21. Poradní výbor pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek: zřízený 387 D 0305: rozhodnutím Komise 87/305/EHS ze dne 26. května 1987 (Úř. věst. L 152, 12. 6. 1987, s. 32), ve znění: – 387 D 0560: rozhodnutí Komise 87/560/EHS ze dne 17. července 1987 (Úř. věst. L 338, 28. 11. 1987, s. 37). 22. Poradní výbor pro veřejné zakázky: zřízený 371 D 0306: rozhodnutím Rady 71/306/EHS ze dne 26. července 1971 (Úř. věst. L 185, 16. 8. 1971, s. 15), ve znění: – 377 D 0063: rozhodnutí Rady 77/63/EHS ze dne 21. prosince 1976 (Úř. věst. L 13, 15. 1. 1977, s. 15). 23. Výbor odborníků pro přenos elektřiny (OSTE): zřízený 392 D 0167: rozhodnutím Komise 92/167/EHS ze dne 4. března 1992 o Výboru odborníků pro přenos elektřiny elektrizačními soustavami (Úř. věst. L 74, 20. 3. 1992, s. 43). 24. Výbor zástupců členských států: zřízený na základě článku 4 393 D 0379: rozhodnutí Rady 93/379/EHS ze dne 14. června 1993 o víceletém akčním programu Společenství pro posilování prioritních oblastí a pro zajištění návaznosti a konsolidace podnikatelské politiky ve Společenství, zejména u malých a středních podniků (Úř. věst. L 161, 2. 7. 1993, s. 68). 25. Výbor pro cestovní ruch: zřízený 392 D 0421: rozhodnutím Rady 92/421/EHS ze dne 13. července 1992 o akčním plánu Společenství na podporu cestovního ruchu (Úř. věst. L 231, 13. 8. 1992, s. 26). PŘÍLOHA XVII Seznam uvedený v čl. 165 odst. 2 aktu o přistoupení 1. Poradní výbor pro odborné vzdělávání zřízený 363 D 0266: rozhodnutím Rady 63/266/EHS ze dne 2. dubna 1963 (Úř. věst. 63, 20. 4. 1963, s. 1338/63), jehož stanovy byly přijaty 363 X 0688: rozhodnutím Rady 63/688/EHS ze dne 18. prosince 1963 (Úř. věst. 190, 30. 12. 1963, s. 3090/63), ve znění: – 368 D 0189: rozhodnutí Rady 68/189/EHS ze dne 9. dubna 1968 (Úř. věst. L 91, 12. 4. 1968, s. 26), – 172 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). 2. Poradní výbor pro rybolov: zřízený 371 D 0128: rozhodnutím Komise 71/128/EHS ze dne 25. února 1971 (Úř. věst. L 68, 22. 3. 1971, s. 18), ve znění: – 373 D 0429: rozhodnutí Komise 73/429/EHS ze dne 31. října 1973 (Úř. věst. L 355, 24. 12. 1973, s. 61), – 389 D 0004: rozhodnutí Komise 89/4/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 5, 7. 1. 1989, s. 33). 3. Poradní výbor pro cla a nepřímé daně: zřízený 391 D 0453: rozhodnutím Komise 91/453/EHS ze dne 30. července 1991 (Úř. věst. L 241, 30. 8. 1991, s. 43). PŘÍLOHA XVIII** Ve znění článku 41 rozhodnutí 95/1/ES, Euratom, ESUO. Seznam uvedený v článku 167 aktu o přistoupení A. Vejce a drůbeží maso 1. 375 R 2782: Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh (Úř. věst. L 282, 1. 11. 1975, s. 100), naposledy pozměněné: – 391 R 1057: nařízením Komise (EHS) č. 1057/91 ze dne 26 dubna 1991 (Úř. věst. L 107, 27. 4. 1991, s. 11). Švédsko: 1. leden 1997. 2. 390 R 1906: Nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro drůbeží maso (Úř. věst. L 173, 6. 7. 1990, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3204: nařízením Rady (ES) č. 3204/93 ze dne 16 listopadu 1993 (Úř. věst. L 289, 24. 11. 1993, s. 3). Švédsko: 1. leden 1997. 3. 390 R 1907: Nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce (Úř. věst. L 173, 6. 7. 1990, s. 5), ve znění: – 393 R 2617: nařízení Rady (EHS) č. 2617/93 ze dne 21. září 1993 (Úř. věst. L 240, 25. 9. 1993, s. 1). Švédsko: 1. leden 1997. B. Hovězí a telecí maso 381 R 1208: Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (Úř. věst. L 123, 7. 5. 1981, s. 3), naposledy pozměněné: – 391 R 1026: nařízením Komise (EHS) č. 1026/91 ze dne 22. dubna 1981 (Úř. věst. L 106, 26. 4. 1991, s. 2). Finsko: 1. leden 1996. C. Vepřové maso 384 R 3220: Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat (Úř. věst. L 301, 20. 1. 1984, s. 1), naposledy pozměněné: – 393 R 3513: nařízením Rady (ES) č. 3513/93 ze dne 14. prosince 1993 (Úř. věst. L 320, 22. 12. 1993, s. 5). Finsko: 1. leden 1996. D. Zdraví rostlin 1. 369 L 0464: Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru (Úř. věst. L 323, 24. 12. 1969, s. 1) Finsko: 1. leden 1996. Švédsko: 1. leden 1997. Během přechodného období se nesmí brambory z těchto členských států uvádět na území jiných členských států. 2. 369 L 0465: Směrnice Rady 69/465/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému (Úř. věst. L 323, 24. 12. 1969, s. 3). Švédsko: 1. leden 1997. Během přechodného období se nesmí brambory z tohoto členského státu uvádět na území jiných členských států. 3. 393 L 0085: Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti brambor (Úř. věst. L 259, 18. 10. 1993, s. 1). Finsko: 1. leden 1996. Švédsko: 1. leden 1996. Během přechodného období se nesmí brambory z těchto členských států uvádět na území jiných členských států. PŘÍLOHA XIX Seznam uvedený v článku 168 aktu o přistoupení I. VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU 378 L 0686: Směrnice Rady ze dne 25. července 1978o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 233, 24. 8. 1978, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 381 L 1057: směrnice Rady 81/1057/EHS ze dne 14. prosince 1981 (Úř. věst. L 385, 31. 12. 1981, s. 25), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 389 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 (Úř. věst. L 341, 23. 11. 1989, s. 19), – 390 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 73). Rakousko: 1. leden 1999 II. DOPRAVNÍ POLITIKA 391 L 0440: Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství (Úř. věst. L 237, 24. 8. 1991, s. 25). Rakousko: 1. leden 1995. III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. 376 L 0160: Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání (Úř. věst. L 31, 5. 2. 1976, s. 1), ve znění: – 179 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 185 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 390 L 0656: směrnice Rady 90/656/EHS ze dne 4. prosince 1990 (Úř. věst. L 353, 17. 12. 1990, s. 59), – 391 L 0692: směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 (Úř. věst. L 377, 31. 12. 1991, s. 48). Rakousko: 1. leden 1997. 2. 380 L 0836: Směrnice Rady 80/836/Euratom ze dne 15. července 1980, kterou se mění směrnice, kterými se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření (Úř. věst. L 246, 17. 9. 1980, s. 1), ve znění: – 384 L 0467: směrnice Rady 84/467/Euratom ze dne 3. září 1984 (Úř. věst. L 265, 5. 10. 1984, s. 4). a) Rakousko: 1. leden 1997. b) Finsko: 1. leden 1997. c) Švédsko: 1. leden 1997. 3. 392 L 0014: Směrnice Rady 92/14/EHS o omezení provozu letounů uvedených v části II kapitole 2 svazku 1 přílohy 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988) (Úř. věst. L 76, 23. 3. 1992, s. 21). Rakousko: 1. duben 2002. IV. ENERGIE 368 L 0414: Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (Úř. věst. L 308, 23. 12. 1968, s. 14), ve znění: – 1972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 372 L 0425: směrnice Rady 72/425/EHS ze dne 19. prosince 1972 (Úř. věst. L 291, 28. 12. 1972, s. 154). Finsko: 1. leden 1996. V. ZEMĚDĚLSTVÍ 1. 393 L 0023: Směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu prasat (Úř. věst. L 149, 21. 6. 1993, s. 1). Finsko: 1. leden 1996. 2. 393 L 0024: Směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu skotu (Úř. věst. L 149, 21. 6. 1993, s. 5). Finsko: 1. leden 1996.
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti