Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: XII/CS 828 ZÁVĚREČNÝ AKT Zplnomocnění zástupci JEHO VELIČENSTVA KRÁLE BELGIČANŮ, JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY DÁNSKA, PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVA KRÁLE ŠPANĚLSKA, PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENTA IRSKA, PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY, JEHO KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI VELKOVÉVODY LUCEMBURSKA, JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY NIZOZEMSKA, PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY, JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA a RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, zastoupená svým předsedou, shromážděni v Lisabonu a Madridu dne dvanáctého června tisíc devět set osmdesát pět, u příležitosti podpisu Smlouvy o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii, potvrzují skutečnost, že v rámci konference mezi Evropskými společenstvími a Španělským královstvím a konference mezi Evropskými společenstvími a Portugalskou republikou byly vypracovány a přijaty následující dokumenty: I. Smlouva o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii; II. Akt o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv; III. níže uvedené dokumenty, které se připojují k Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv. A. Příloha I: Seznam uvedený v článku 26 aktu o přistoupení Příloha II: Seznam uvedený v článku 27 aktu o přistoupení Příloha III: Seznam uvedený v čl. 43 odst. 1 první odrážce aktu o přistoupení Příloha IV: Seznam uvedený v čl. 43 odst. 1 druhé odrážce aktu o přistoupení Příloha V: Seznam uvedený v čl. 48 odst. 3 aktu o přistoupení Příloha VI: Seznam uvedený v čl. 48 odst. 4 aktu o přistoupení Příloha VII: Seznam uvedený v článku 53 aktu o přistoupení Příloha VIII: Seznam uvedený v čl. 75 bodu 3 aktu o přistoupení Příloha IX: Seznam uvedený v čl. 158 odst. 1 aktu o přistoupení Příloha X: Seznam uvedený v čl. 158 odst. 3 aktu o přistoupení Příloha XI: Technické postupy podle čl. 163 odst. 3 aktu o přistoupení Příloha XII: Seznam uvedený v čl. 168 odst. 4 aktu o přistoupení Příloha XIII: Seznam uvedený v článku 174 aktu o přistoupení Příloha XIV: Seznam uvedený v článku 176 aktu o přistoupení Příloha XV: Seznam uvedený v čl. 177 odst. 3 aktu o přistoupení Příloha XVI: Seznam uvedený v čl. 177 odst. 5 aktu o přistoupení Příloha XVII: Seznam uvedený v článku 178 aktu o přistoupení Příloha XVIII: Seznam uvedený v článku 200 aktu o přistoupení Příloha XIX: Seznam uvedený v článku 213 aktu o přistoupení Příloha XX: Seznam uvedený v čl. 243 bodu 2 písm. a) aktu o přistoupení Příloha XXI: Seznam uvedený v čl. 245 odst. 1 aktu o přistoupení Příloha XXII: Seznam uvedený v čl. 249 odst. 2 aktu o přistoupení Příloha XXIII: Seznam uvedený v čl. 269 odst. 2 aktu o přistoupení Příloha XXIV: Seznam uvedený v čl. 273 odst. 2 aktu o přistoupení Příloha XXV: Seznam uvedený v čl. 278 odst. 1 aktu o přistoupení Příloha XXVI: Seznam uvedený v článku 280 aktu o přistoupení Příloha XXVII: Seznam uvedený v čl. 355 odst. 3 aktu o přistoupení Příloha XXVIII: Seznam uvedený v článku 361 aktu o přistoupení Příloha XXIX: Seznam uvedený v článku 363 aktu o přistoupení Příloha XXX: Seznam uvedený v čl. 364 odst. 3 aktu o přistoupení Příloha XXXI: Seznam uvedený v článku 365 aktu o přistoupení Příloha XXXII: Seznam uvedený v článku 378 aktu o přistoupení Příloha XXXIII: Seznam uvedený v čl. 391 odst. 1 aktu o přistoupení Příloha XXXIV: Seznam uvedený v čl. 391 odst. 2 aktu o přistoupení Příloha XXXV: Seznam uvedený v článku 393 aktu o přistoupení Příloha XXXVI: Seznam uvedený v článku 395 aktu o přistoupení B. Protokol č. 1 o statutu Evropské investiční banky Protokol č. 2 o Kanárských ostrovech a o Ceutě a Melille Protokol č. 3 o obchodu se zbožím mezi Španělskem a Portugalskem po dobu uplatňování přechodných opatření Protokol č. 4 Mechanismus doplňkových povinností v rámci dohod o rybolovu uzavřených Společenstvím se třetími zeměmi Protokol č. 5 o příspěvcích nových členských států do fondů Evropského společenství uhlí a oceli Protokol č. 6 o španělských ročních celních kvótách na dovoz motorových vozidel položky 87.02 A I b) společného celního sazebníku, uvedených v článku 34 aktu o přistoupení Protokol č. 7 o španělských množstevních kvótách Protokol č. 8 o španělských patentech Protokol č. 9 o obchodu s textilními výrobky mezi Španělskem a Společenstvím ve stávajícím složení Protokol č. 10 o restrukturalizaci španělského železářského a ocelářského průmyslu Protokol č. 11 o pravidlech v oblasti cen Protokol č. 12 o regionálním rozvoji Španělska Protokol č. 13 o výměně poznatků se Španělskem v oblasti jaderné energie Protokol č. 14 o bavlně Protokol č. 15 o stanovení portugalských základních celních sazeb pro některé výrobky Protokol č. 16 týkající se osvobození od cla uděleného Portugalskou republikou při dovozu některého zboží Protokol č. 17 o obchodu s textilními výrobky mezi Portugalskem a ostatními členskými státy Společenství Protokol č. 18 o režimu dovozu motorových vozidel z ostatních členských států do Portugalska Protokol č. 19 o portugalských patentech Protokol č. 20 o restrukturalizaci portugalského železářského a ocelářského průmyslu Protokol č. 21 o hospodářském a průmyslovém rozvoji Portugalska Protokol č. 22 o výměně poznatků s Portugalskou republikou v oblasti jaderné energie Protokol č. 23 o režimu dovozu motorových vozidel ze třetích zemí do Portugalska Protokol č. 24 o zemědělských strukturách v Portugalsku Protokol č. 25 o uplatňování produkční kázně zavedené v rámci společné zemědělské politiky v Portugalsku C. Znění Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i smluv, které je pozměnily nebo doplnily, včetně Smlouvy o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii, jakož i Smlouvy o přistoupení Řecké republiky k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii, v jazyce španělském a portugalském. Zplnomocnění zástupci vzali na vědomí rozhodnutí Rady Evropských společenství ze dne 11. června 1985 o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropskému společenství uhlí a oceli. Zplnomocnění zástupci a Rada dále přijali níže uvedená prohlášení, která se připojují k tomuto závěrečného aktu: 1. Společné prohlášení o záměru rozvoje a posilování vztahů se zeměmi Latinské Ameriky; 2. Společné prohlášení o hospodářském a sociálním rozvoji autonomních oblastí Azory a Madeira; 3. Společné prohlášení o volném pohybu pracovníků; 4. Společné prohlášení o pracovnících ze stávajících členských států, kteří jsou usazeni ve Španělsku nebo v Portugalsku, a španělských nebo portugalských pracovnících, kteří jsou usazeni ve Společenství, a jejich rodinných příslušnících; 5. Společné prohlášení o odstraňování monopolů existujících v nových členských státech v oblasti zemědělství; 6. Společné prohlášení o úpravě acquis communautaire v odvětví rostlinných olejů a tuků; 7. Společné prohlášení o režimu obchodu se zemědělskými produkty mezi Španělským královstvím a Portugalskou republikou; 8. Společné prohlášení o dovozu výrobků podléhajících doplňkovému obchodnímu mechanismu ze třetích zemí; 9. Společné prohlášení o použití regulační částky u stolních vín; 10. Společné prohlášení o doplňkovém obchodním mechanismu v odvětví obilovin; 11. Společné prohlášení k protokolu č. 2 o Kanárských ostrovech a o Ceutě a Melille; 12. Společné prohlášení k protokolu č. 2; 13. Společné prohlášení k článku 9 protokolu č. 2; 14. Společné prohlášení o vztazích s třetími zeměmi v oblasti rybolovu; 15. Společné prohlášení o protokolech, jež mají být uzavřeny s některými třetími zeměmi; 16. Společné prohlášení o začlenění pesety a escuda do ECU. Zplnomocnění zástupci a Rada rovněž vzali na vědomí tato prohlášení, která se připojují k tomuto závěrečnému aktu: 1. Prohlášení vlády Spolkové republiky Německo o použitelnosti rozhodnutí o přistoupení k Evropskému společenství uhlí a oceli a smlouvy o přistoupení k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii na Berlín; 2. Prohlášení vlády Spolkové republiky Německo o definici výrazu “státní příslušníci”. Zplnomocnění zástupci a Rada rovněž vzali na vědomí dohodu o postupu pro přijímání některých rozhodnutí a ostatních opatření, která mají být přijata v době předcházející přistoupení, které bylo dosaženo v rámci konference mezi Evropskými společenstvími a Španělským královstvím a konference mezi Evropskými společenstvími a Portugalskou republikou a která se připojuje k tomuto závěrečnému aktu. Závěrem byla učiněna následující prohlášení, která se připojují k tomuto závěrečnému aktu: A. Společná prohlášení: Společenství ve stávajícím složení/Španělské království: 1. Společné prohlášení o španělském železářském a ocelářském průmyslu; 2. Společné prohlášení o cenách zemědělských produktů ve Španělsku; 3. Společné prohlášení o španělských jakostních vínech stanovených pěstitelských oblastí; 4. Společné prohlášení o některých přechodných opatřeních a některých údajích z oblasti zemědělství týkajících se Španělska; 5. Společné prohlášení o akčním programu pro Španělsko, který má být vypracován k etapě ověřování konvergence v odvětví ovoce a zeleniny ve Španělsku; 6. Společné prohlášení o dopadu vnitrostátní podpory přechodně zachované Španělským královstvím na obchod s ostatními členskými státy; 7. Společné prohlášení o uplatňování sociálně-strukturálních opatření Společenství v odvětví vína ve Španělsku a předpisů umožňujících určit původ a sledovat obchodní pohyb španělských vín; 8. Společné prohlášení o budoucím režimu obchodu s Andorrou. B. Společná prohlášení: Společenství ve stávajícím složení/Portugalská republika: 1. Společné prohlášení o přístupu na portugalský trh s ropou; 2. Společné prohlášení o portugalském železářském a ocelářském průmyslu; 3. Společné prohlášení k první směrnici Rady ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu; 4. Společné prohlášení o cenách zemědělských produktů v Portugalsku; 5. Společné prohlášení o akčním programu pro Portugalsko, který má být vypracován u produktů podléhajícím přechodu po etapách pro první etapu přechodu (Portugalsko); 6. Společné prohlášení o některých přechodných opatřeních a některých údajích z oblasti zemědělství týkajících se Portugalska; 7. Společné prohlášení o vínu v Portugalsku; 8. Společné prohlášení o zásobování průmyslu rafinace cukru v Portugalsku; 9. Společné prohlášení o zavádění společného systému daně z přidané hodnoty v Portugalsku. C. Prohlášení Evropského hospodářského společenství: 1. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o přístupu španělských a portugalských pracovníků k placenému zaměstnání ve stávajících členských státech; 2. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o účasti Španělska a Portugalska na prostředcích Evropského sociálního fondu; 3. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o účasti Španělska a Portugalska na využívání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj; 4. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o zásobování průmyslu rafinace cukru v Portugalsku; 5. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o podpoře Společenství na sledování a kontrolu vod; 6. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o přizpůsobení a modernizaci portugalského hospodářství; 7. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o uplatňování systému úvěrů Společenství ve prospěch Portugalska; 8. Prohlášení Evropského hospodářského společenství o uplatňování regulačních částek. D. Prohlášení Španělského království: 1. Prohlášení Španělského království: zóna Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku 2. Prohlášení Španělského království o Latinské Americe; 3. Prohlášení Španělského království o Euratomu. E. Prohlášení Portugalské republiky: 1. Prohlášení Portugalské republiky o vyrovnávacích náhradách podle článku 358; 2. Prohlášení Portugalské republiky: zóna Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku; 3. Prohlášení Portugalské republiky o měnových otázkách. Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto závěrečnému aktu své podpisy. V Madridu dne dvanáctého června tisíc devět set osmdesát pět. Wilfried MARTENS Gearoid Mac GEARAILT L.TINDEMANS Peadar de BARRA P.NOTERDAEME Andreas Ó RUAIRC Poul SCHLÜTER B.CRAXI U.ELLEMANN-JENSEN Giulio ANDREOTTI Jakob Esper LARSEN Pietro CALAMIA Hans-Dietrich GENSCHER J.F. POOS POENSGEN J. WEYLAND Y.HARALAMBOPOULOS R. LUBBERS Th. PAGALOS H. van den BROEK A. ZAFIRIOU RUTTEN Felipe GONZÁLEZ Mário SOARES Fernando MORÁN Rui CHANCERELLE de MACHETE Manuel MARÍN Jaime GAMA Gabriel FERRÁN Ernâni RODRIGES LOPES Laurent FABIUS Geoffrey HOWE Roland DUMAS Michael BUTLER C.LALUMIČRE Luc de LA BARRE de NANTEUIL Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto závěrečnému aktu své podpisy. V Lisabonu dne dvanáctého června tisíc devět set osmdesát pět. Wilfried MARTENS Gearoid Mac GEARAILT L.TINDEMANS Peadar de BARRA P.NOTERDAEME Andreas Ó RUAIRC Poul SCHLÜTER B.CRAXI U.ELLEMANN-JENSEN Giulio ANDREOTTI Jakob Esper LARSEN Pietro CALAMIA Hans-Dietrich GENSCHER J.F. POOS POENSGEN J. WEYLAND Y.HARALAMBOPOULOS R. LUBBERS Th. PAGALOS H. van den BROEK A. ZAFIRIOU RUTTEN Felipe GONZÁLEZ Mário SOARES Fernando MORÁN Rui CHANCERELLE de MACHETE Manuel MARÍN Jaime GAMA Gabriel FERRÁN Ernâni RODRIGES LOPES Laurent FABIUS Geoffrey HOWE Roland DUMAS Michael BUTLER C.LALUMIČRE Luc de LA BARRE de NANTEUIL Společné prohlášení o záměru rozvoje a posilování vztahů se zeměmi Latinské Ameriky Společenství: – potvrzuje důležitost, kterou přikládá svým tradičním vazbám se zeměmi Latinské Ameriky a úzké spolupráci, kterou s těmito zeměmi rozvinulo, – připomíná v této souvislosti nedávné setkání ministrů v San José v Kostarice, – u příležitosti přistoupení Španělska a Portugalska opětovně potvrzuje své rozhodnutí rozšířit a upevnit své hospodářské a obchodní vztahy a spolupráci s těmito zeměmi, – je rozhodnuto posílit své činnosti za účelem využití všech možných způsobů dosahování tohoto cíle a přispívat tak zejména k hospodářskému a sociálnímu rozvoji oblasti Latinské Ameriky a ke snahám zaměřeným na její regionální integraci, – se bude zejména snažit konkretizovat způsoby posilování stávajících vazeb, způsoby rozvoje, rozšiřování a diverzifikaci trhu a zavedení spolupráce v různých oblastech společného zájmu na co nejširším základě, za využití příslušných nástrojů a rámců ke zvýšení účinnosti různých forem spolupráce, – je v této souvislosti připraveno za účelem podpory obchodních toků přezkoumat veškeré obtíže, které mohou nastat v oblasti obchodu a vyřešit je zejména s přihlédnutím k rozsahu všeobecného systému celních preferencí a s přihlédnutím k použití dohod o hospodářské spolupráci, které byly uzavřeny nebo které mají být uzavřeny s některými zeměmi nebo skupinami zemí Latinské Ameriky. _____________ Společné prohlášení o hospodářském a sociálním rozvoji autonomních oblastí Azory a Madeira Vysoké smluvní strany připomínají, že základní cíle Evropského hospodářského společenství zahrnují neustálé zlepšování životních a pracovních podmínek obyvatel členských států a harmonický rozvoj jejich hospodářství prostřednictvím zmenšování rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraněním zaostalosti nejměně vyspělých oblastí. Berou na vědomí skutečnost, že vláda Portugalské republiky a orgány autonomních oblastí Azory a Madeira provádějí politiku hospodářského a sociálního rozvoje, jejímž cílem je překonat znevýhodnění těchto oblastí, které vyplývá z jejich zeměpisné polohy daleko od pevninské Evropy, z jejich zvláštních geomorfologických rysů, z vážných nedostatků infrastruktur a z jejich hospodářské zaostalosti. Uznávají, že je jejich společným zájmem, aby byly konečné cíle stanovené touto politikou dosaženy, a připomínají, že zvláštní ustanovení týkající se autonomních oblastí Azory a Madeira byla přijata v právních nástrojích o přistoupení. Vysoké smluvní strany proto orgánům Společenství svorně doporučují, aby věnovaly uskutečňování výše zmíněných cílů zvláštní pozornost. _____________ Společné prohlášení o volném pohybu pracovníků Rozšíření Společenství by s sebou mohlo nést určité obtíže v sociální situaci jednoho nebo více členských států, pokud jde o uplatňování ustanovení o volném pohybu pracovníků. Členské státy si tímto prohlášením vyhrazují pro případ takových obtíží právo obrátit se na orgány Společenství, aby byly tyto obtíže vyřešeny v souladu se smlouvami o založení Evropských společenství a s předpisy přijatými na jejich základě. _____________ Společné prohlášení o pracovnících ze stávajících členských států, kteří jsou usazeni ve Španělsku nebo v Portugalsku, a španělských nebo portugalských pracovnících, kteří jsou usazeni ve Společenství, a jejich rodinných příslušnících 1. Stávající členské státy a nové členské státy se zavazují, že na státní příslušníky ostatních členských států, kteří pobývají nebo pracují v souladu s právními předpisy na jejich území, nebudou uplatňovat žádná nová omezující opatření, která přijmou po dni podpisu tohoto aktu v oblasti pobytu a zaměstnávání cizích státních příslušníků. 2. Stávající členské státy a nové členské státy se zavazují, že po podpisu tohoto aktu nezavedou do svých předpisů žádná nová omezení týkající se přístupu k zaměstnání pro rodinné příslušníky těchto pracovníků. _____________ Společné prohlášení o odstraňování monopolů existujících v nových členských státech v oblasti zemědělství 1. S výhradou odchylek stanovených na základě aktu o přistoupení učiní nové členské státy veškerá vhodná opatření ke zrušení vnitrostátních monopolů v oblasti produkce a odbytu zemědělských produktů: – k 1. březnu 1986, pokud jde o Španělské království, – k 1. březnu 1986 u výrobků podléhajících klasickému přechodu a k začátku druhé etapy u výrobků podléhajících přechodu po etapách, pokud jde o Portugalskou republiku. 2. V případě alkoholu však nové členské státy přizpůsobí svůj vnitrostátní monopol v souladu s články 48 a 208 aktu o přistoupení a v souladu s judikaturou Soudního dvora. _____________ Společné prohlášení o úpravě acquis communautaire v odvětví rostlinných olejů a tuků Diskuse o úpravě tohoto acquis s ohledem na novou situaci rozšířeného Společenství budou zahájeny co nejdříve po přistoupení. Tyto diskuse se uskuteční na základě návrhů Komise, které budou rovněž brát v úvahu hlavní směry přijaté Radou v říjnu 1983, jež se týkají olivového oleje, a vývoj trhu s oleji a tuky. Pokud bude zjištěna existence přebytků olivového oleje nebo skutečného rizika jejich vzniku, použijí se zaručená prahová množství za podmínek stanovených Radou v závěrech ze zasedání v březnu 1984, v rámci hlavních směrů, které mají být dodržovány při organizaci trhu s výrobky, u kterých došlo nebo může dojít k nadprodukci nebo k rychlému růstu výdajů. Tato opatření přihlédnou k vlivům obchodních koncesí ve prospěch třetích zemí. _____________ Společné prohlášení o režimu obchodu se zemědělskými produkty mezi Španělským královstvím a Portugalskou republikou Ve vzájemném obchodu se zemědělskými produkty uplatňují vůči sobě oba nové členské státy zásadně ustanovení a přechodné mechanismy stanovené v aktu o přistoupení na základě režimu, který je použitelný na jejich obchod se Společenstvím ve stávajícím složení. Zavedení tohoto režimu se uskuteční s přihlédnutím k existenci klasického přechodu a přechodu po etapách v rámci přechodných opatření pro Portugalsko na jedné straně a k existenci etapy ověřování konvergence v odvětví ovoce a zeleniny v rámci přechodných opatření pro Španělsko na straně druhé. Avšak v odvětvích: – obilovin a rýže, – produktů prvotního zpracování v odvětví obilovin a rýže, – vína a – výrobků zpracovaných z rajčat, bude režim obchodu mezi novými členskými státy přijat v souladu s obecnými zásadami dohodnutými v rámci konference. _____________ Společné prohlášení o dovozu výrobků podléhajících doplňkovému obchodnímu mechanismu ze třetích zemí Pokud je narušení trhu Společenství nebo jedné z jeho oblastí způsobeno rovněž dovozem ze třetích zemí, přijmou se vůči těmto dovozům opatření pouze v rámci a na základě podmínek mechanismů již stanovených společnými organizacemi na trhu a v souladu s předpisy, která se týkají mezinárodních závazků Společenství. _____________ Společné prohlášení o použití regulační částky u stolních vín Pro účely čl. 123 odst. 2 písm. a) a čl. 338 odst. 2 písm. a) aktu o přistoupení se úprava regulační částky, která má zohlednit stav tržních cen, uskuteční s přihlédnutím ke zvláštním cenám určitých druhů výrobků na základě jejich jakosti, plnění do lahví a značení, což by mohlo vést ke snížení regulační částky na základě nejvyšší ceny těchto druhů vín. _____________ Společné prohlášení o doplňkovém obchodním mechanismu v odvětví obilovin Pokud je běžná pšenice podrobena denaturaci metodou určenou na úrovni Společenství, která zaručuje, že jí nebude použito k výrobě pečiva, nepodléhá doplňkovému obchodnímu mechanismu. _____________ Společné prohlášení k protokolu č. 2 o Kanárských ostrovech a o Ceutě a Melille Vzniknou-li obtíže v zachování tradičních obchodních toků pro zemědělské produkty z Kanárských ostrovů, je Společenství připraveno v rámci úprav podle čl. 25 odst. 4 druhého pododstavce aktu o přistoupení přezkoumat možnost – přizpůsobení celních kvót mezi různými produkty v rámci celkového objemu obchodu, – nahrazení některých produktů, na které se vztahují celní kvóty, jinými zemědělskými produkty pocházejícími z Kanárských ostrovů, s přihlédnutím ke vstřebávací schopnosti trhu Společenství, a to podle stejných kritérií, jaká se uplatňují ke stanovení současných celních kvót. Společenství však připomíná, že dodávky v rámci kvót musí probíhat v míře tradičních obchodních toků, aniž by tím byla ohrožena možnost čerpání kvót. Společenství kromě toho nevylučuje vývoj v oblasti celních kvót pro produkty rybolovu pocházející z Kanárských ostrovů, související se zjištěným rozvojem místního rybářského loďstva Kanárských ostrovů. U celních kvót uvedených v článku 3 protokolu č. 2 může řízení “podle produktů” zahrnovat seskupování produktů s ohledem na celkovou strukturu produkce a na obchod s dotyčnými produkty vzhledem k příslušným místům určení. Toto seskupování nesmí vést k podstatným změnám tradičních obchodních toků mezi Kanárskými ostrovy a Ceutou a Melillou a částí Španělska, která je součástí celního území Společenství, na jedné straně, a ostatními členskými státy, na straně druhé. _____________ Společné prohlášení k protokolu č. 2 Pro účely článku 10 protokolu č. 3 odstraní Portugalská republika u produktů pocházejících z Kanárských ostrovů a Ceuty a Melilly dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem za stejných podmínek a podle stejného časového rozvrhu, jak jsou stanoveny článkem 190 aktu o podmínkách přistoupení. Použití článků 88 a 256 aktu o přistoupení se týká všech produktů, na které se vztahuje příloha II Smlouvy o EHS, a zahrnuje také všechna zvláštní opatření použitelná pro tyto výrobky na základě protokolu č. 2. _____________ Společné prohlášení k článku 9 protokolu č. 2 Prováděcí pravidla, která Rada přijme v souladu s čl. 9 odst. 1 protokolu č. 2, musí být v souladu s prvky dohodnutými během jednání. _____________ Společné prohlášení o vztazích s třetími zeměmi v oblasti rybolovu Orgány Společenství se při rozhodování o postupech, které umožňují připojení nových členských států k dohodám o rybolovu podepsaným Společenstvím, řídí obecnými zásadami dohodnutými v dané oblasti během vyjednávacích konferencí. _____________ Společné prohlášení o protokolech, jež mají být uzavřeny s některými třetími zeměmi Při sjednávání protokolů, jež mají být uzavřeny se třetími zeměmi uvedenými v článcích 179, 183, 366 a 370, které jsou smluvními stranami daných dohod, bere Společenství za základ jednání ta ustanovení, která byla v této oblasti dohodnuta během konferencí mezi Evropskými společenstvími a novými členskými státy. _____________ Společné prohlášení o začlenění pesety a escuda do ECU S přihlédnutím ke stávající definici měny ECU a s výhradou její případné změny, která by se v určité době mohla jevit na základě zkušeností s vývojem úlohy ECU jako nezbytná, Společenství a nové členské státy konstatují, že všechny členské státy mají právo začlenit svou měnu v rámci postupu Společenství do ECU. Rozhodnutí o začlenění pesety a escuda musí přihlédnout k potřebě zajištění stálého rozvoje funkcí a využití ECU; obě rozhodnutí mohou být přijata na žádost daných nových členských států po konzultaci s Měnovým výborem při příležitosti první pětileté revize váhy měn začleněných do ECU. _____________ Prohlášení vlády Spolkové republiky Německo o uplatňování rozhodnutí o přistoupení k Evropskému společenství uhlí a oceli a smlouvy o přistoupení k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii na Berlín Vláda Spolkové republiky Německo si vyhrazuje právo prohlásit ke dni nabytí účinku přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropskému společenství uhlí a oceli a při uložení své listiny o ratifikaci smlouvy o přistoupení těchto zemí k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii, že se rozhodnutí Rady ze dne 11. června 1985 o přistoupení k Evropskému společenství uhlí a oceli a výše uvedená smlouva vztahují rovněž na zemi Berlín. _____________ Prohlášení vlády Spolkové republiky Německo o definici výrazu “státní příslušníci” V případě Spolkové republiky Německo se výrazem “státní příslušníci”, pokud je použit v aktu o přistoupení a jeho přílohách, rozumí “Němci ve smyslu základního zákona Spolkové republiky Německo”. _____________ Společné prohlášení o španělském železářském a ocelářském průmyslu 1. Po podpisu smlouvy o přistoupení Komise a španělská vláda v rámci politiky Společenství pro železo a ocel společně analyzují: – cíle restrukturalizačních plánů již schválených španělskou vládou, včetně výplat podpor po dni přistoupení, a to podle stejných kritérií, jaká byla přijata ve Společenství a jež jsou uvedena v příloze k protokolu č. 10, připojenému k aktu o přistoupení, – rentabilitu podniků, na které se nevztahuje již schválený restrukturalizační plán. 2. Při stanovování obecných cílů pro ocel pro rok 1990 uskuteční Komise konzultace podle Smlouvy o ESUO se Španělským královstvím stejným způsobem jako s ostatními členskými státy. 3. a) Přede dnem přistoupení stanoví Komise po dohodě se Španělským královstvím a po konzultaci s Radou množství, která mohou být během prvního roku po přistoupení dodána španělskými podniky na zbývající část trhu Společenství, přičemž tato množství musí být stanovena na úrovni slučitelné s cíli španělské restrukturalizace a s plány přijatými pro rozvoj trhu Společenství. Ať je situace jakákoliv, nesmí být tato úroveň v žádném případě nižší než roční průměr dovozů Společenství výrobků ESUO železa a oceli pocházejících ze Španělska v letech 1976 a 1977. Pokud nedojde k dohodě mezi Společenstvím a španělskou vládou do jednoho měsíce před přistoupením, nesmějí množství, která mají být dodána španělskými podniky během prvních tří měsíců po přistoupení, překročit čtvrtinu množství sjednaných mezi Komisí a španělskou vládou během posledního roku. Množství, jež mají být dodána po prvních třech měsících po přistoupení, stanoví Rada postupem uvedeným v bodě 6 písm. a) protokolu č. 10, který je připojen k aktu o přistoupení. b) Španělská vláda bude zodpovědná za mechanismus kontroly uvedený v bodu 6 písm. b) protokolu č. 10, který je připojen k aktu o přistoupení. Uvědomí o něm Komisi alespoň tři měsíce před dnem přistoupení a zavede jej s jejím souhlasem ode dne přistoupení, aby byla dodržena úroveň množství, která mají být dodána na zbývající část trhu po tomto dni. c) Pokud budou po dni přistoupení ve zbývající části Společenství v platnosti opatření pro kontrolu trhu, zapojí se španělská vláda do jejich vytváření stejným způsobem jako ostatní členské státy; opatření přijatá vůči Španělskému království musí podporovat harmonické zapojení jeho železářského a ocelářského průmyslu do celku Společenství. Za tímto účelem budou opatření přijatá vůči Španělsku založena na stejných zásadách, na jakých jsou založena pravidla platná ve Společenství. Tato opatření budou přijata ve stejnou dobu a stejným postupem jako opatření použitelná ve zbývající části Společenství. _____________ Společné prohlášení o cenách zemědělských produktů ve Španělsku 1. Ceny zemědělských produktů ve Španělsku, které se považují za referenční ceny při použití pravidel uvedených – v článku 68 aktu o přistoupení s cílem sbližování cen produktů, u nichž se na tento článek odkazuje v oddílu II aktu o přistoupení, – v čl. 135 bodu 1 aktu o přistoupení týkajícím se cenové kázně během první etapy u ovoce a zeleniny, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72, jsou ceny stanovené v aktech konference. S výjimkou zvláštních případů byly tyto ceny stanoveny na základě cen hospodářského roku 1984/85. Kromě úrovně těchto cen obsahují akta konference pro každý daný produkt také podrobná pravidla pro sbližování cen a pro metody vyrovnávání cen, jež jsou použitelná od: – 1. března 1986 pro jiné produkty než ovoce a zeleninu, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72, – počátku druhé etapy pro ovoce a zelenina, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 1035/72. 2. Ceny uvedené v odstavci 1 se případně do 1. března 1986 aktualizují podle těchto pravidel: a) Pokud jsou španělské ceny vyjádřené v ECU vyšší než společné ceny, zachovají se španělské ceny vyjádřené v ECU na úrovni odpovídající cenám stanoveným v aktech konference. Pokud výše španělských cen pro hospodářský rok 1985/86, vyjádřených v ECU, vede ke zvýšení rozdílu existujícího v hospodářském roce 1984/85 mezi španělskými a společnými cenami, stanoví se ceny pro následující hospodářské roky tak, aby se toto zvýšení zcela odstranilo během prvních sedmi hospodářských let po přistoupení, jak je uvedeno v čl. 70 odst. 3 a čl. 135 písm. c) aktu o přistoupení. b) Pokud jsou španělské ceny vyjádřené v ECU nižší než společné ceny, nesmí jejich zvýšení vést k překročení společných cen daných produktů. Při uplatňování pravidel týkajících se kázně či sbližování, uvedených v odstavci 1, se k žádnému překročení nepřihlíží. 3. Pro účely přepočtu španělských cen na ECU se při aktualizaci cen podle odstavce 2 přihlíží k rozdílu mezi přepočítacím koeficientem stanoveným na začátku referenčního hospodářského roku podle aktů konference a přepočítacím koeficientem platným v době stanovení cen pro následující hospodářský rok. Jestliže se mezi dobou stanovení cen a dobou jejich uplatnění hodnota pesety změní ve vztahu k hodnotě ECU o více než 5 %, přihlíží se při aktualizaci podle odstavce 2 také k této změně. _____________ Společné prohlášení o španělských jakostních vínech stanovených pěstitelských oblastí Španělská vína, která se ve smyslu předpisů Společenství považují za jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí (jakostní vína s.o.), jsou vína vyráběná a skutečně chráněná a prodávaná pod označením “denominación de origen”. _____________ Společné prohlášení o některých přechodných opatřeních a některých údajích z oblasti zemědělství týkajících se Španělska 1. Přechodná opatření podle článku 91 bude případně přijata v souladu s postupy a obecnými zásadami dohodnutými v rámci konference. 2. Předpisy týkající se reprezentativních nebo referenčních období uvedených – v článku 68 a článcích, které na něj odkazují, – v čl. 93 odst. 1, článku 98, čl. 118 odst. 1 druhé odrážce, čl. 119 odst. 1, čl. 120 odst. 1, čl. 121 odst. 1 a čl. 122 odst. 1 třetí odrážce budou přijaty v souladu s rozhodnutími přijatými v rámci konference. _____________ Společné prohlášení o akčním programu pro Španělsko, který má být vypracován k etapě ověřování konvergence v odvětví ovoce a zeleniny Akční program, který má být vypracován v odvětví ovoce a zeleniny podle článku 134 aktu o přistoupení, bude pro účely dosažení obecných cílů během etapy ověřovací konvergence vypracován za úzké spolupráce s Komisí a přijat nejpozději jeden měsíc přede dnem přistoupení; bude zveřejněn v řadě “C” Úředního věstníku Evropských společenství. _____________ Společné prohlášení o dopadu vnitrostátních podpor přechodně zachovaných Španělským královstvím na obchod s ostatními členskými státy Je-li Španělské království podle článku 80 aktu o přistoupení oprávněno zachovat na přechodném a sestupném základě vnitrostátní podporu, určí se zvláštní postupy k zajištění rovnosti přístupu na španělský trh, pouze pokud má poskytování této vnitrostátní podpory za následek skutečnou změnu podmínek hospodářské soutěže mezi domácími produkty a produkty dováženými z ostatních členských států. _____________ Společné prohlášení o uplatňování sociálně-strukturálních opatření Společenství v odvětví vína ve Španělsku a předpisů umožňujících určit původ a sledovat obchodní pohyb španělských vín I. STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ V ODVĚTVÍ VÍNA Pokud jde o uplatňování strukturálních opatření v odvětví vína, budou dodrženy tyto obecné zásady: a) Sociálně-strukturálními opatřeními, která se ve Španělsku použijí od přistoupení, jsou všeobecná opatření stanovená nařízením (EHS) č. 777/85 a nařízením (EHS) č. 458/80. b) Režim stanovený nařízením (EHS) č. 777/85 se ve Španělsku uplatňuje takto: – s přihlédnutím ke vlastnostem půd španělských vinic a ke stávajícímu rozdělení Španělska na oblasti vhodné k výrobě stolních vín a za účelem zajištění maximální účinnosti opatření pro konečné vzdání se vinohradnictví se oblasti zařazené ve Španělsku do kategorie 1 považují za přímo zahrnuté do uplatňování systému vzdání se vinohradnictví, – prémie za konečné vzdání se vinohradnictví použitelné ve Španělsku se upraví ve vztahu k prémiím použitelným ve Společenství ve stávajícím složení tak, aby bylo přihlédnuto k zvláštním podmínkám tohoto odvětví ve Španělsku, aniž by tím bylo ohroženo úsilí zaměřené na podporu konečného vzdání se vinohradnictví za účelem stabilizace trhu. Výše prémie použitelné ve Španělsku však nesmí překročit výši prémie použitelné Společenství. V důsledku toho se upraví odhadované náklady uvedené v článku 10 zmíněného nařízení. c) Nařízení (EHS) č. 458/80, kterým se upravuje vyplácení podpor na restrukturalizaci v rámci kolektivních projektů, se ve Španělsku použije za stejných podmínek jako ve stávajících členských státech. V důsledku toho se upraví odhadované náklady uvedené v článku 9 zmíněného nařízení. II. PŘEDPISY UMOŽŇUJÍCÍ URČIT PŮVOD A SLEDOVAT OBCHODNÍ POHYB ŠPANĚLSKÝCH VÍN Pro účely článku 125 aktu o přistoupení o předpisech umožňujících určit původ španělských červených stolních vín a sledovat jejich obchodní pohyb na vnitřním trhu Společenství se kontrola uskutečňuje prostřednictvím průvodních dokladů zavedených nařízením (EHS) č. 1153/75. III. Zvláštní postupy, které mají být určeny na základě výše nastíněných obecných zásad, se stanoví v mezidobí. _____________ Společné prohlášení o budoucím režimu obchodu s Andorrou Režim, kterým se řídí obchodní vztahy mezi Společenstvím a Andorrou, bude dokončen do dvou let ode dne vstupu aktu o přistoupení v platnost a nahradí stávající platné vnitrostátní režimy. Tyto vnitrostátní režimy se budou nadále uplatňovat až do vstupu výše uvedeného režimu v platnost. _____________ Společné prohlášení o přístupu na portugalský trh s ropou Portugalské orgány mohou přístup na portugalský trh s ropou pro podniky z členských států podmínit splněním objektivních a nediskriminačních kritérií, která mají zajistit oprávněný zájem portugalského státu na zabezpečení zásobování země ropnými produkty. Tato kritéria, jež se pro dosažení uvedeného cíle musí omezovat na nezbytnou míru, se týkají: – nutnosti, aby podniky měly k dispozici odpovídající finanční a technické prostředky (např. sklady), – vypracování a dodržování tříletých plánů, podle kterých se většina dodávek uskutečňuje na základě střednědobých smluv, jež mohou být uzavřeny buď s portugalskými rafinériemi nebo s rafinériemi ostatních členských států. _____________ Společné prohlášení o portugalském železářském o ocelářském průmyslu 1. Po podpisu smlouvy o přistoupení Komise a portugalská vláda v rámci politiky Společenství pro železo a ocel společně analyzují cíle restrukturalizačních plánů již schválených portugalskou vládou, včetně výplat podpor po dni přistoupení, a to podle stejných kritérií, jaká byla přijata ve Společenství a jež jsou uvedena v příloze k protokolu č. 20, připojenému k aktu o přistoupení. 2. Při stanovování obecných cílů pro ocel pro rok 1990 uskuteční Komise konzultace podle Smlouvy o ESUO s Portugalskou republikou stejným způsobem jako s ostatními členskými státy. 3. a) Přede dnem přistoupení stanoví Komise po dohodě s Portugalskou republikou a po konzultaci s Radou množství, která mohou být během prvního roku po přistoupení dodána portugalskými podniky na zbývající část trhu Společenství, přičemž tato množství musí být stanovena na úrovni slučitelné s cíli portugalské restrukturalizace a s plány přijatými pro rozvoj trhu Společenství. Ať je situace jakákoliv, nesmí být tato úroveň v žádném případě nižší než 80 000 tun. Pokud nedojde k dohodě mezi Společenstvím a portugalskou vládou do jednoho měsíce před přistoupením, nesmšjí množství, která mají být dodána portugalskými podniky během prvních tří měsíců po přistoupení, překročit čtvrtinu množství sjednaných mezi Komisí a portugalskou vládou během posledního roku. Množství, jež mají být dodána po prvních třech měsících po přistoupení, stanoví Rada postupem uvedeným v bodě 5 písm. a) protokolu č. 20, který je připojen k aktu o přistoupení. b) Portugalská vláda bude zodpovědná za mechanismus dohledu uvedený v bodu 5 písm. b) protokolu č. 20, který je připojen k aktu o přistoupení. Uvědomí o něm Komisi alespoň tři měsíce před dnem přistoupení a zavede jej s jejím souhlasem ode dne přistoupení, aby byla dodržena úroveň množství, která mají být dodána na zbývající část trhu po tomto dni. c) Pokud budou po dni přistoupení ve zbývající části Společenství v platnosti opatření pro kontrolu trhu, zapojí se portugalská vláda do jejich vytváření stejným způsobem jako ostatní členské státy; opatření přijatá vůči Portugalské republice musí podporovat harmonické zapojení jeho železářského a ocelářského průmyslu do celku Společenství. Za tímto účelem budou opatření přijatá vůči Portugalsku založena na stejných zásadách, na jakých jsou založena pravidla platná ve Společenství. Tato opatření budou přijata ve stejnou dobu a stejným postupem jako opatření použitelná ve zbývající části Společenství. _____________ Společné prohlášení k první směrnici Rady ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu Na základě čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 77/780/EHS ze dne 12. prosince 1977 Rada nejpozději do sedmi let po přistoupení rozhodne o zahrnutí následujících institucí v Portugalsku do seznamu uvedeného v odstavci 2 zmíněného článku za dále uvedených podmínek: a) “Caixa Geral de Dépositôs”, pokud jde o činnosti při správě sociálního zabezpečení státních úředníků a činnosti státní úvěrové instituce, které se týkají následujících operací: – přijímání a správa povinných vkladů, – financování státu za příznivějších podmínek, než jsou tržní podmínky, – financování, které je začleněno do regionální politiky nebo státní bytové politiky a využívá dotace úrokové sazby nebo zvláštní podmínky v porovnání s podmínkami nabízenými ostatními úvěrovými institucemi. b) “Crédito Predial Portugues”, pokud jde o operace týkající se financování, které je začleněno do regionální politiky nebo státní bytové politiky a využívá dotace úrokové sazby nebo zvláštní podmínky v porovnání s podmínkami nabízenými ostatními úvěrovými institucemi. Přijaté rozhodnutí je vázáno na podmínku, že před uplynutím sedmileté lhůty ode dne přistoupení se statuty institucí uvedených v písmenech a) a b) změní tak, aby se oddělily výše uvedené činnosti, které budou vyloučeny z oblasti působnosti směrnice 77/780/EHS, od ostatních činností uvedených institucí, na které se uvedená směrnice bude vztahovat. _____________ Společné prohlášení o cenách zemědělských produktů v Portugalsku 1. Ceny zemědělských produktů v Portugalsku, které se považují za referenční ceny při použití pravidel uvedených – v článku 236 aktu o přistoupení s cílem sbližování cen produktů, které podléhají klasickému přechodu, – v čl. 265 bodu 1 aktu o přistoupení týkajícím se cenové kázně během první etapy u produktů, které podléhají přechodu po etapách, jsou ceny stanovené v aktech konference. S výjimkou zvláštních případů byly tyto ceny stanoveny na základě cen hospodářského roku 1984/85 a přepočítány na ECU podle přepočítacího koeficientu platného na začátku daného hospodářského roku. Kromě úrovně těchto cen obsahují akta konference pro každý daný produkt podrobná pravidla pro sbližování cen a pro metody vyrovnávání cen, jež jsou použitelná od: – 1. března 1986 pro produkty, které podléhají klasickému přechodu, – počátku druhé etapy pro produkty, které podléhají přechodu po etapách. 2. Pokud jsou portugalské ceny podle odstavce 1, vyjádřené v ECU, vyšší než společné ceny, zachovají se portugalské ceny vyjádřené v ECU na úrovni odpovídající cenám stanoveným v aktech konference. Pokud výše portugalských cen pro hospodářský rok 1985/86, vyjádřených v ECU podle druhého pododstavce článku 236 aktu o přistoupení, vede ke zvýšení rozdílu existujícího v hospodářském roce 1984/85 mezi portugalskými a společnými cenami, stanoví se ceny pro následující hospodářské roky tak, aby se toto zvýšení zcela odstranilo u produktů, které podléhají klasickému přechodu, během prvních pěti hospodářských let po přistoupení, jak je uvedeno v čl. 238 odst. 3 písm. a), a u produktů, které podléhají přechodu po etapách, během prvních sedmi hospodářských let po přistoupení, jak je uvedeno v čl. 265 bodu 1 písm. c) aktu o přistoupení. 3. U cen uvedených v odstavci 2 se při uplatňování cenové kázně nepřihlíží k případnému poklesu společných cen před přistoupením. 4. Pokud jsou portugalské ceny podle odstavce 1, vyjádřené v ECU, nižší než společné ceny, nesmí jejich zvýšení vést k překročení společných cen daných produktů. U produktů podléhajících klasickému přechodu je koeficientem pro přepočet daných portugalských cen do ECU koeficient používaný v rámci fungování organizací trhu. U produktů podléhajících přechodu po etapách se použije koeficient uvedený v čl. 265 bodu 1 písm. a) posledním pododstavci. Při uplatňování pravidel týkajících se kázně či sbližování, uvedených v odstavci 1, se k žádnému překročení nepřihlíží. Pokud ceny uvedené v odstavci 1 dosud nebyly pro hospodářský rok 1985/86 stanoveny, vztahují se všechny dané produkty v mezidobí pravidla týkající se kázně pro první etapu. Pokud jde o produkty podléhající klasickému přechodu, přihlíží se pro účely přepočtu portugalských cen na ECU při aktualizaci cen v mezidobí k rozdílumezi přepočítacím koeficientem stanoveným na začátku referenčního hospodářského roku podle aktů konference a přepočítacím koeficientem platným v době stanovení cen pro následující hospodářský rok. Jestliže se mezi dobou stanovení cen a dobou jejich uplatnění v Portugalsku hodnota escuda změní ve vztahu k hodnotě ECU, přihlíží při aktualizaci cen také k této změně. Pokud jde o produkty podléhající přechodu po etapách, použije se pro účely přepočtu portugalských cen na ECU pravidlo uvedené v čl. 265 bodu 1 písm. a) posledním pododstavci. _____________ Společné prohlášení o akčním programu pro Portugalsko, který má být vypracován u produktů podléhajícím přechodu po etapách pro první etapu přechodu Akční program, který má být vypracován u produktů podléhajících přechodu po etapách podle článku 264 odst. 2 písm. a) aktu o přistoupení, bude pro účely dosažení obecných cílů během první etapy přechodu vypracován za úzké spolupráce s Komisí a přijat se nejpozději jeden měsíc přede dnem přistoupení; bude zveřejněn v řadě “C” Úředního věstníku Evropských společenství. _____________ Společné prohlášení o některých přechodných opatřeních a některých údajích z oblasti zemědělství týkajících se Portugalska 1. Přechodná opatření podle článku 258 aktu o přistoupení budou případně přijata v souladu s postupy a obecnými zásadami dohodnutými v rámci konference. 2. Předpisy týkající se reprezentativních nebo referenčních období uvedených – v článku 236 a článcích, které na něj odkazují, – v čl. 291 odst. 1, čl. 304 odst. 1 druhé odrážce, čl. 305 odst. 1, čl. 306 odst. 1 a čl. 307 odst. 1 budou přijata v souladu s rozhodnutími přijatými v rámci konference. _____________ Společné prohlášení o vínu v Portugalsku Před koncem druhé etapy: 1. přezkoumá Komise, pokud jde o režim uvedený v článku 340 pro vína dočasně povolená v Portugalsku, situaci s přihlédnutím k dosaženým výsledkům. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou případně přijme nezbytná opatření; 2. přijme Rada, pokud jde o vína produkovaná v oblasti “vinho verde” podle článku 341, na návrh Komise kvalifikovanou většinou režim pro tato vína. _____________ Společné prohlášení o zásobování průmyslu rafinace cukru v Portugalsku V rámci opatření spojených s rozhodnutími o zemědělských cenách přijala Rada Evropských společenství dne 23. května 1985 ustanovení, kterým se umožňuje přijmout příslušná opatření k vyrovnání cen surového třtinového cukrupocházejícího z francouzských zámořských departementů a nerafinovaného řepného cukru určeného k rafinaci. Tato opatření umožní zásobování portugalských rafinérií tímto cukrem za cenových podmínek podobných podmínkám pro preferenční cukry. _____________ Společné prohlášení o zavádění společného systému daně z přidané hodnoty v Portugalsku Po dobu uplatňování dočasných odchylek, které Portugalské republice umožňují odložit zavedení společného systému daně z přidané hodnoty, se Portugalská republika považuje pro účely uplatňování směrnic uvedených v příloze XXXVI bodu II “Daně” za třetí zemi. _____________ Prohlášení Evropského hospodářského společenství o přístupu španělských a portugalských pracovníků k placenému zaměstnání ve stávajících členských státech Pokud v rámci přechodných ustanovení o výkonu práva volného pohybu použijí stávající členské státy pracovní síly pocházející ze třetích zemí, které nejsou součástí jejich řádného trhu práce, aby uspokojily svou potřebu pracovních sil, poskytnou státním příslušníkům Španělska a Portugalska stejné výhody, jakých požívají státní příslušníci ostatních členských států. _____________ Prohlášení Evropského hospodářského společenství o účasti Španělska a Portugalska na prostředcích Evropského sociálního fondu K zajištění toho, aby se ode dne přistoupení poskytovalo Portugalsku a oblastem Španělska, které mohou využívat zvýšené intervenční sazby, stejné zacházení jako dotyčným oblastem Společenství ve stávajícím složení, zahájí Společenství před přistoupením úpravy příslušných ustanovení pravidel, kterými se řídí Evropský sociální fond, postupem stanoveným pro jejich přijímání. _____________ Prohlášení Evropského hospodářského společenství o účasti Španělska a Portugalska na využívání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj K zajištění toho, aby Španělsko a Portugalsko mohlo od přistoupení využívat prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, upraví Společenství nařízení Rady (EHS) č. 1787/84 ze dne 19. června 1984 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, kterým se stanoví horní a dolní hranice rozpětí vyměřeného pro každý členský stát. _____________ Prohlášení Evropského hospodářského společenství o zásobování průmyslu rafinace cukru v Portugalsku Společenství je připraveno věnovat během budoucích přezkumů společné organizace trhu v tomto odvětví zvláštní pozornost stavu zásobování portugalských rafinérií. Kromě toho je Společenství připraveno uskutečnit před koncem přechodného období celkové přezkoumání stavu zásobování rafinérského průmyslu ve Společenství, a zejména průmyslu portugalského, na základě zprávy Komise doplněné v případě potřeby návrhy, které Radě případně umožní rozhodnout o opatřeních, která mají být přijata. _____________ Prohlášení Evropského hospodářského společenství o podpoře Společenství na sledování a kontrolu vod Společenství potvrzuje, že lze počítat s podporou Společenství na sledování a kontrolu vod pod svrchovaností nebo soudní pravomocí Portugalska. _____________ Prohlášení Evropského hospodářského společenství o přizpůsobení a modernizaci portugalského hospodářství Přistoupení k Evropským společenstvím dává Portugalské republice vyhlídky na modernizaci hospodářství a rozšíření možností jeho růstu. Za tímto účelem se použije ihned po přistoupení zvláštní program rozvoje zemědělství vymezený v článku 263 a protokolu č. 24 a rozloží se na deset let. Podobné úsilí se vyžaduje i v průmyslové oblasti za účelem modernizace výrobního odvětví a jeho přizpůsobení evropskému a mezinárodnímu hospodářství. Společenství je připraveno, stejně jako v zemědělství, podpořit portugalské podniky prostřednictvím poskytnutím své technické podpory a úvěrových nástrojů – jak nového nástroje Společenství (NNS), tak soukromých zdrojů – a zvýšením příspěvků Evropské investiční banky. _____________ Prohlášení Evropského hospodářského společenství o uplatňování systému úvěrů Společenství ve prospěch Portugalska V rámci systému úvěrů Společenství určeného na podporu platebních bilancí členských států (v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 682/81 ze dne 16. března 1981, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1131/85 ze dne 30. dubna 1985) bude Portugalské republice formou úvěru v letech 1986 až 1991 poskytnuta částka 1 000 miliónů ECU. Ročnímu rozdělení této celkové částky bude věnována zvláštní péče v roce 1986 a v roce 1991. _____________ Prohlášení Evropského hospodářského společenství o uplatňování regulačních částek Společenství konstatuje, že uplatňování režimu regulačních částek by nemělo ovlivnit tradiční obchodní toky. _____________ Prohlášení Španělského království: zóna Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku Španělské království má za to, že každý odkaz na zónu, která spadá do působnosti Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku, se musí vykládat tak, aby nebyla dotčeno právo Španělského království na vymezení jeho výsostných vod. _____________ Prohlášení Španělského království o Latinské Americe Aby zabránilo náhlému narušení svého dovozu z Latinské Ameriky, upozornilo Španělsko při jednáních na otázky, které vyplývají z uplatňování acquis communautaire u některých produktů. Pro tabák, kakao a kávu byla přijata částečná a dočasná řešení. Španělsko navrhuje, v souladu se zásadami a kritérii stanovenými společným prohlášením o Latinské Americe přijatým v rámci konference, nalézt při příští revizi trvalé řešení v rámci systému všeobecných celních preferencí nebo v rámci dalších mechanismů, které uvnitř Společenství existují. _____________ Prohlášení Španělského království o Euratomu Španělské království, které nepřistoupilo ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní, se zavazuje aktivně a co nejrychleji nalézt v úzké spolupráci s Komisí a Radou co nejpřijatelnější řešení, s přihlédnutím k mezinárodním závazkům Společenství, aby dodrželo všechny povinnosti vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, zejména pokud jde o jaderné dodávky a pohyb jaderného materiálu uvnitř Společenství. _____________ Prohlášení Portugalské republiky o vyrovnávacích náhradách podle článku 358 Při přijímání předpisů podle článku 358, která se týkají režimu vyrovnávacích náhrad pro producenty sardinek ve Společenství ve stávajícím složení, si portugalská delegace vyhrazuje možnost požádat Radu o přijetí vhodných opatření, která se budou jevit jako nezbytná k nápravě případných narušení podmínek hospodářské soutěže, jež poškozují portugalský průmysl konzervace sardinek. Delegace má dále za to, že opatření, která budou přijata po období sbližování cen, by neměla být diskriminační povahy. _____________ Prohlášení Portugalské republiky: Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku Portugalská republika má za to, že každý odkaz na zónu, která spadá do působnosti Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku, se musí vykládat tak, aby nebyla dotčeno právo Portugalské republiky na vymezení jejích výsostných vod. _____________ Prohlášení Portugalské republiky o měnových otázkách Za účelem sledování vývoje skutečného kurzu portugalského escuda na devizových trzích, zejména ve vztahu k ECU a měnám ostatních členských států, přijme Portugalská republika před přistoupením ke Společenství potřebná opatření, která zajistí fungování devizového trhu v Lisabonu srovnatelné s trhy stávajících členských států Společenství. _____________ Příloha Informační a konzultační postup při přijímání některých rozhodnutí a jiných opatření, která mají být přijata v období před přistoupením I 1. K zajištění přiměřeného informování Španělského království a Portugalské republiky (dále jen “přistupující státy”) jsou všechny návrhy a sdělení Komise Evropských společenství, které by mohly vést k rozhodnutím Rady Evropských společenství, dány na vědomí přistupujícím státům poté, co jsou předloženy Radě. 2. Konzultace se konají na odůvodněnou žádost přistupujícího státu, který v ní výslovně vyjádří své zájmy jako budoucí člen Společenství a uvede své připomínky. 3. Správní rozhodnutí zpravidla nejsou důvodem ke konání konzultací. 4. Konzultace se konají v rámci prozatímního výboru složeného ze zástupců Společenství a přistupujících států. 5. Členy uvedeného prozatímního výboru jsou za Společenství členové Výboru stálých zástupců nebo osoby jimi jmenované pro tento účel. Komise je vyzvána k účasti na této práci. 6. Prozatímnímu výboru je nápomocen sekretariát, kterým je sekretariát konference, pokračující v činnosti za tímto účelem. 7. Konzultace se obvykle konají, jakmile přípravné práce, vedené na úrovni Společenství s cílem přijmout rozhodnutí Rady, dospějí k vypracování společných obecných zásad, které umožňují účelné uspořádání těchto konzultací. 8. Jestliže po konzultacích zůstanou vážné obtíže, může být věc projednána na žádost přistupujícího státu na ministerské úrovni. 9. Výše uvedená ustanovení se obdobně vztahují i na rozhodnutí Rady guvernérů Evropské investiční banky. 10. Postup stanovený ve výše uvedených bodech se použije také na každé rozhodnutí, které má být přijato přistupujícími státy a které by mohlo mít důsledky pro závazky vyplývající z jejich postavení budoucích členů Společenství. II Španělské království a Portugalská republika přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby k jejich přistoupení k dohodám nebo smlouvám uvedeným v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv došlo v mezích možností a za podmínek stanovených v uvedeném aktu ve stejné době jako ke vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. Pokud dohody a smlouvy uvedené v čl. 3 odst. 1 druhé větě a v čl. 3 odst. 2 existují jen v návrhu, nejsou ještě podepsány a pravděpodobně již nemohou být podepsány v období před přistoupením, budou přistupující státy vyzvány, aby se po podpisu smlouvy o přistoupení vhodnými postupy zapojily do přípravy uvedených návrhů v pozitivním duchu a takovým způsobem, který usnadní jejich uzavření. III Při jednáních o protokolech o přechodu a o úpravách se zeměmi, které jsou smluvními stranami dohod, uvedenými v článcích 179 a 366 aktu o podmínkách přistoupení, se zástupci přistupujících států připojí k této práci jako pozorovatelé po boku zástupců stávajících členských států. Některé nepreferenční dohody, které Společenství uzavřelo a které zůstávají v platnosti po dni 1. ledna 1986, mohou být změněny nebo přizpůsobeny s cílem přihlédnout k rozšíření Společenství. Tyto změny nebo přizpůsobení budou sjednány Společenstvím ve spojení se zástupci přistupujících států postupem uvedeným v předchozím pododstavci. IV Konzultace mezi přistupujícími státy a Komisí podle čl. 61 odst. 2 a čl. 223 odst. 2 aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv se uskuteční před přistoupením. V Přistupující státy se zavazují, že poskytování licencí uvedených v článku 2 protokolů č. 13 a č. 22 o výměně informací v oblasti jaderné energie nebude úmyslně urychlováno před přistoupením, aby byl snížen rozsah závazků obsažených v uvedených protokolech. VI Orgány Společenství v patřičné době vypracují znění uvedená v článku 397 aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv.
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti