Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :PŘÍLOHA II
Název :Technické adaptace - 2. VOLNÝ POHYB OSOB
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: AA2003/ACT/Příloha II/cs 666 2. 31972 R 0574: Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27. 3. 1972, s. 1), pozměněné a aktualizované: - 31997 R 0118: nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. 12. 1996 (Úř. věst. L 28, 30. 1. 1997, s. 1), a následně ve znění: - 31997 R 1290: nařízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27. 6. 1997 (Úř. věst. L 176, 4. 7. 1997, s. 1), - 31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4. 6. 1998 (Úř. věst. L 168, 13. 6. 1998, s. 1), - 31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29. 6. 998 (Úř. věst. L 209, 25. 7. 1998, s. 1), - 31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8. 2. 1999 (Úř. věst. L 38, 12. 2. 1999, s. 1), - 31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29. 4. 1999 (Úř. věst. L 164, 30. 6. 1999, s. 1), - 32001 R 0089: nařízení Komise (ES) č. 89/2001 ze dne 17. 1. 2001 (Úř. věst. L 14, 18. 1. 2001, s. 16), - 32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 ze dne 5. 6. 2001 (Úř. věst. L 187, 10. 7. 2001, s. 1). - 32002 R 0410: nařízení Komise (ES) č. 410/2002 ze dne 27. 2. 2002 (Úř. věst. L 62, 5. 3. 2002, s. 17). a) Příloha 1 “Příslušné úřady (čl. 1 odst. 1 nařízení a čl. 4 odst. 1 a článek 122 prováděcího nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. 2. Ministerstvo zdravotnictví, Praha. 3. Ministerstvo obrany, Praha. 4. Ministerstvo vnitra, Praha. 5. Ministerstvo spravedlnosti, Praha. 6. Ministerstvo financí, Praha.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Sotsiaalministeerium (Ministerstvo sociálních věcí), Tallinn.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR 1. Őđďőńăüň Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (ministr práce a sociálního pojištění), Ëĺőęůóßá. 2. Őđďőńăüň Őăĺßáň (ministr zdravotnictví), Ëĺőęůóßá. L. LOTYŠSKO Labklâjîbas ministrija (Ministerstvo sociálních věcí), Rîga. M. LITVA 1. Socialinës apsaugos ir darbo ministras (ministr sociálního zabezpečení a práce), Vilnius. 2. Sveikatos apsaugos ministras (ministr zdraví), Vilnius.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO 1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministerstvo zdravotnictví a sociálních a rodinných věcí), Budapest. 2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstvo zaměstnanosti a práce), Budapest. 3. Pénzügyminisztérium (Ministerstvo financí), Budapest. P. MALTA 1. Ministru għall-Politika Soċjali (ministr sociální politiky), Valletta. 2. Ministru tas-Saħħa (ministr zdraví), Valletta.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO 1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (ministr hospodářství, práce a sociální politiky), Warszawa. 2. Minister Zdrowia (ministr zdravotnictví), Warszawa.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO 1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí), Ljubljana. 2. Ministrstvo za zdravje (Ministerstvo zdravotnictví), Ljubljana. V. SLOVENSKO 1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava. 2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky), Bratislava.”. b) Příloha 2 “Příslušné instituce (čl. 1 písm. o) nařízení a čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA 1. Nemoc a mateřství: a) Věcné dávky: zdravotní pojišťovna, u které je dotyčná osoba pojištěna; b) Peněžité dávky: i) obecně: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky; ii) pro příslušníky ozbrojených sil: – vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva obrany; – příslušníci policie: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra; – příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti; – příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva financí; 2. Invalidita, stáří a úmrtí (důchody): a) obecně: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha; b) pro příslušníky ozbrojených sil: – vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva obrany; – příslušníci policie: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra; – příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti; – příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva financí; 3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: a) věcné dávky: zdravotní pojišťovna, u které je dotyčná osoba pojištěna; b) peněžité dávky: i) obecně: – náhrada škody v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání: zaměstnavatel nebo pojišťovna, která jedná jeho jménem; Česká pojišťovna a.s.; Kooperativa pojišťovna, a.s.; – důchody: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha; – krátkodobé dávky: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky; ii) pro příslušníky ozbrojených sil: – vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva obrany, Praha; – příslušníci policie: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Praha; – příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti, Praha; – příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva financí, Praha. 4. Pohřebné: Určené obecní úřady podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby. 5. Dávky v nezaměstnanosti: Úřady práce podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby. 6. Rodinné dávky: Určené obecní úřady podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO 1. Nemoc a mateřství: Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění), Tallinn. 2. Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn. 3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: a) náhrada vyplácená podle občanského zákoníku: zaměstnavatelé; b) důchody: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn. 4. Pohřebné: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn. 5. Nezaměstnanost: Tööturuamet (Rada pro trh práce), Tallinn. 6. Rodinné dávky: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn. 7. Záležitosti související s platbami příspěvků sociálního zabezpečení (sociální daň): Maksuamet (Rada pro daně), Tallinn.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR 1. Věcné dávky: Őđďőńăĺßď Őăĺßáň (Ministerstvo zdravotnictví), Ëĺőęůóßá. 2. Peněžité dávky: TěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Ëĺőęůóßá. L. LOTYŠSKO Příslušnost institucí se řídí ustanoveními lotyšských právních předpisů, pokud není dále stanoveno jinak. 1. Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního sociálního pojištění), Rîga. 2.Věcné dávky zdravotní péče:Valsts obligâtâs veselîbas apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního povinného sociálního pojištění), Rîga. M. LITVA 1. Nemoc a mateřství: a) nemoc: i) věcné dávky:Valstybinë ligoniř kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius; ii) peněžité dávky:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění); b) mateřství: i) věcné dávky:Valstybinë ligoniř kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius; ii) peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 2. Invalidita: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 3. Stáří, úmrtí (důchody): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 4. Pracovní úrazy, nemoci z povolání: a) věcné dávky: Valstybinë ligoniř kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius; b) peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 5. Pohřebné: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci). 6. Nezaměstnanost: Respublikinë darbo birţa (Národní úřad pro trh práce), Vilnius. 7. Rodinné dávky: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO 1. Nemoc a mateřství: věcné dávky a peněžité dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. 2. Invalidita: a) věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; b) peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. 3. Stáří, úmrtí (důchody): a) starobní důchod – systém sociálního pojištění: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest; b) starobní důchod – soukromý systém: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Úřad státního finančního dohledu), Budapest; c) pozůstalostní důchody: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest; d) nepříspěvkové dávky ve stáří: Illetékes helyi önkormányzat (příslušný orgán místní správy). 4. Pracovní úrazy, nemoci z povolání: a) věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; b) peněžité dávky – pracovní úrazy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; c) ostatní peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. 5. Nezaměstnanost: peněžité dávky: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest. 6. Rodina: peněžité dávky: – Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (kancelář pro rodinné přídavky, pokud je u zaměstnavatele zřízena); – Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí); – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění). P. MALTA 1. Peněžité dávky: Dipartiment tas-Sigurtŕ Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta. 2. Věcné dávky: Diviżjoni tas-Saħħa (Sekce zdravotnictví), Valletta.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO 1. Nemoc a mateřství: a) věcné dávky: kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná; b) peněžité dávky: i) zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek; ii) zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné po dobu trvání pojištění a zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu pojištěnce po skončení pojištění; iii) oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce. 2. Invalidita, stáří a úmrtí (důchody): a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců:organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; b) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany; d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; f) pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; 3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: a) věcné dávky: kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná; b) peněžité dávky: i) pro případ nemoci: – zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek; – zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle úředního sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné po dobu trvání pojištění a zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu pojištěnce po skončení pojištění; – oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce; ii) invalidita nebo smrt hlavního živitele: – pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců) a pro nezaměstnané absolventy škol účastnící se školení nebo stáže: organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany; – pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; – pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; – pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti. 4. Pohřebné: a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců) a pro nezaměstnané s nárokem na podporu v nezaměstnanosti: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště; b) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce; c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany; d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; f) pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; g) pro důchodce: – organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999): – specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci); h) pro osoby pobírající předdůchodové dávky a příspěvky:wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu. 5. Nezaměstnanost: a) věcné dávky:kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná; b) peněžité dávky:wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu. 6. Rodinné dávky: a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: –zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek; –zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné; b) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce; c) pro důchodce: – organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999; – specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci); d) pro nezaměstnané osoby:wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu; e) pro ostatní kategorie osob: – ośrodki pomocy społecznej (střediska sociální pomoci) v obci bydliště; – powiatowe centra pomocy rodzinie (okresní střediska rodinné pomoci) místně příslušná podle místa bydliště; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO 1. Peněžité dávky: a) Nemocenská a pohřebné: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění); b) Stáří, invalidita a úmrtí: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění); c) Nezaměstnanost: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti); d) Rodinné a mateřské dávky: Center za socialno delo – centralna enota Bežigrad (Středisko sociální práce – Ústřední jednotka Bežigrad). 2. Věcné dávky: Nemoc a mateřství: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění). V. SLOVENSKO 1. Nemoc a mateřství: A Peněžité dávky: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); d) pro příslušníky Policejního sboru: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); e) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; f) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; g) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava; h) pro celníky: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava. B. Věcné dávky: zdravotní pojišťovny. 2. Invalidita: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava; d) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; e) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava; g) pro celníky: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava. 3. Dávky ve stáří: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava; d) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; e) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava; g) pro celníky: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava. 4. Pozůstalostní dávky: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); d) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; e) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava; g) pro celníky: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava. 5. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: A. Peněžité dávky: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); d) pro příslušníky Policejního sboru: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); e) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; f) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; g) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava. B. Věcné dávky: zdravotní pojišťovny. 6. Pohřebné: a) příspěvek na pohřeb obecně: okresní úřady; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky). 7. Nezaměstnanost: Národný úrad práce (Národní úřad práce), Bratislava. 8. Rodinné dávky: a) pro zaměstnance: zaměstnavatelé; b) pro osoby samostatně výdělečně činné a pro důchodce: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; c) pro ostatní osoby: okresní úřady”. c) Příloha 3 “Instituce místa bydliště nebo instituce místa pobytu (čl. 1 písm. p) nařízení a čl. 4 odst. 3 prováděcího nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA 1. Věcné dávky: zdravotní pojišťovna (podle volby). 2. Peněžité dávky: a) v nemoci a mateřství: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky; b) v invaliditě, stáří a úmrtí (důchody): Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky; c) při pracovních úrazech a nemocech z povolání: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky; d) v nezaměstnanosti: Úřady práce podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby; e) rodinné a ostatní dávky: Určené obecní úřady podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO 1. Nemoc a mateřství: Eesti Haigekassa (Národní fond zdravotního pojištění); 2. Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, pohřebné a rodinné dávky: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění); 3. Nezaměstnanost: místní úřad práce.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR 1. Věcné dávky: Őđďőńăĺßď Őăĺßáň, (Ministerstvo zdravotnictví), Λĺőęůóßá; 2. Peněžité dávky: TěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λĺőęůóßá. L. LOTYŠSKO 1. Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního sociálního pojištění), Rîga. 2. Věcné dávky zdravotní péče: Valsts obligâtâs veselîbas apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního povinného sociálního pojištění), Rîga. M. LITVA 1. Nemoc a mateřství: a) nemoc: i) věcné dávky: Teritorinës ligoniř kasos (Územní nemocenský fond); ii) peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění); b) mateřství: i) věcné dávky: Teritorinës ligoniř kasos (Územní nemocenský fond); ii) peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 2. Invalidita: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 3. Stáří, úmrtí (důchody): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: a) věcné dávky: Teritorinës ligoniř kasos (Územní nemocenský fond); b) peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 5. Pohřebné: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci). 6. Nezaměstnanost: Respublikinë darbo birţa (Národní úřad pro trh práce), Vilnius. 7. Rodinné dávky: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO I. INSTITUCE MÍSTA BYDLIŠTĚ 1. Nemoc a mateřství: Věcné dávky a peněžité dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění). 2. Invalidita: a) Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění); b) Peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění). 3. Stáří, úmrtí (důchody): a) starobní důchod – systém sociálního pojištění: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění); b) starobní důchod – soukromý systém: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Úřad státního finančního dohledu), Budapest; c) pozůstalostní důchody: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění); d) nepříspěvkové dávky ve stáří: Illetékes helyi önkormányzat (příslušný orgán místní správy). 4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: a) Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění); b) Peněžité dávky – pracovní úrazy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; c) Ostatní peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění). 5. Nezaměstnanost: Peněžité dávky: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (župní pobočka Úřadu práce). 6. Rodina: Peněžité dávky: – Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (kancelář pro rodinné přídavky, pokud je u zaměstnavatele zřízena); – Területi Államháztartás – i Hivatal (Oblastní úřad veřejných financí); – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. II. INSTITUCE MÍSTA POBYTU 1. Nemoc a mateřství: Věcné dávky a peněžité dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění). 2. Invalidita: a) Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění); b) Peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění). 3. Stáří, úmrtí (důchody): a) starobní důchod – systém sociálního pojištění: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění); b) starobní důchod – soukromý systém: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Úřad státního finančního dohledu), Budapest; c) pozůstalostní důchody: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění); d) nepříspěvkové dávky ve stáří: Illetékes helyi önkormányzat (příslušný orgán místní správy). 4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: a) Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění); b) Peněžité dávky – úrazová nemocenská: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; c) Ostatní peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění). 5. Nezaměstnanost: Peněžité dávky: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (župní pobočka Úřadu práce). 6. Rodinné dávky: Peněžité dávky: – Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (kancelář pro rodinné přídavky, pokud je u zaměstnavatele zřízena); – Területi Államháztartási Hivatal (Oblastní úřad veřejných financí); – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. P. MALTA 1. Peněžité dávky: Dipartiment tas-Sigurtŕ Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta. 2. Věcné dávky: Diviżjoni tas-Saħħa (Sekce zdravotnictví), Valletta.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO 1. Nemoc a mateřství: a) věcné dávky: kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná nebo registrovaná; b) peněžité dávky: i) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu; ii) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu. 2. Invalidita, stáří a úmrtí (důchody): a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; b) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany; d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; f) pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti. 3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: a) věcné dávky: kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná nebo registrovaná; b) peněžité dávky: i) pro případ nemoci: – zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu; – oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu; ii) invalidita nebo smrt hlavního živitele: – pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců) a pro nezaměstnané absolventy škol účastnící se školení nebo stáže: organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany; – pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; – pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; – pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti. 4. Pohřebné: a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců) a pro nezaměstnané osoby s nárokem na podporu v nezaměstnanosti: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště; b) pro samostatně hospodařící zemědělce:oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělců; c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany; d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; f) pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; g) pro důchodce: – organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary v rámci Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci); h) pro osoby pobírající předdůchodové dávky a příspěvky: wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu. 5. Nezaměstnanost: a) věcné dávky:kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná nebo registrovaná; b) peněžité dávky:wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu. 6. Rodinné dávky: a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu; b) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu; c) pro důchodce: – organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; – specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999); – specializované útvary v rámci Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci); d) pro nezaměstnané osoby:wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu; e) pro ostatní kategorie osob: – ośrodki pomocy społecznej (střediska sociální pomoci) v obci bydliště; – powiatowe centra pomocy rodzinie (okresní střediska rodinné pomoci) místně příslušná podle místa bydliště; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO 1. Peněžité dávky: a) Nemocenská a pohřebné: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (oblastní pobočka Slovinského ústavu zdravotního pojištění); b) Stáří, invalidita a úmrtí: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana; c) Nezaměstnanost: Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (oblastní pobočka Slovinského úřadu zaměstnanosti); d) Rodinné dávky: Center za socialno delo – centralna enota Bežigrad (Středisko sociální práce – Ustřední jednotka Bežigrad). 2. Věcné dávky: Nemoc a mateřství: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (oblastní pobočka Slovinského ústavu zdravotního pojištění). V. SLOVENSKO 1. Nemoc a mateřství: A. Peněžité dávky: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); d) pro příslušníky Policejního sboru: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); e) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; f) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; g) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava; h) pro celníky: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava. B. Věcné dávky: zdravotní pojišťovny. 2. Invalidita: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; (b) b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava; d) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; e) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava; g) pro celníky: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava. 3. Dávky ve stáří: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava; d) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; e) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava; g) pro celníky: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava. 4. Pozůstalostní dávky: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); d) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; e) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava; g) pro celníky: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava. 5. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: A. Peněžité dávky: a) obecně: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); d) pro příslušníky Policejního sboru: Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky); e) pro příslušníky Železniční policie: Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava; f) pro příslušníky Slovenské informační služby: Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava; g) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava; h) pro celníky: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava. 6. Pohřebné: a) příspěvek na pohřeb obecně: okresní úřady; b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava; c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky: Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky). 7. Nezaměstnanost: Národný úrad práce – okresné úrady práce (Národní úřad práce – okresní úřady práce). 8. Rodinné dávky: a) pro zaměstnance: zaměstnavatelé; b) pro osoby samostatně výdělečně činné a pro důchodce: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; c) pro ostatní osoby: okresní úřady.” d) Příloha 4 “Styčná místa (čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 4 a článek 122 prováděcího nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA 1. Věcné dávky: Centrum mezistátních úhrad, Praha. 2. Peněžité dávky: a) v nemoci a mateřství: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha; b) v invaliditě, stáří, při úmrtí (důchody): Česká správa sociálního zabezpečení, Praha; c) při pracovních úrazech a nemocech z povolání hrazených zaměstnavatelem: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha; d) v nezaměstnanosti: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Správa služeb zaměstnanosti, Praha; e) rodinné a ostatní dávky: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO 1. Nemoc a mateřství: Eesti Haigekassa (Národní fond zdravotního pojištění). 2. Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, pohřebné a rodinné dávky: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění). 3. Nezaměstnanost: Tööturuamet (Rada pro trh práce).”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR 1. Věcné dávky: Őđďőńăĺßď Őăĺßáň, ÉáôńéęÝň Őđçńĺóßĺň (Ministerstvo zdravotnictví, Zdravotnické služby), Ëĺőęůóßá. 2.Peněžité dávky:ÔěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Ëĺőęůóßá. L. LOTYŠSKO 1.Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního sociálního pojištění), Rîga. 2.Věcné dávky zdravotní péče:Valsts obligâtâs veselîbas apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního povinného sociálního pojištění), Rîga. M. LITVA 1. Nemoc a mateřství: a) věcné dávky: Valstybinë ligoniř kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius; b) peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 2. Invalidita, stáří, úmrtí (důchody): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 4. Pohřebné: Socialinës apsaugos ir darbo ministerija (Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce), Vilnius. 5. Nezaměstnanost: Respublikinë darbo birţa (Národní úřad pro trh práce), Vilnius. 6. Rodinné dávky: Socialinës apsaugos ir darbo ministerija (Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce), Vilnius.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO 1. Nemoc a mateřství: Věcné dávky a peněžité dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. 2. Invalidita: a) Věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; b) Peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. 3. Stáří, úmrtí (důchody): a) starobní důchod – systém sociálního pojištění: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest; b) starobní důchod – soukromý systém: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Úřad státního finančního dohledu), Budapest; c) pozůstalostní důchody: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. 4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: a) věcné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; b) peněžité dávky – úrazová nemocenská: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; c) ostatní peněžité dávky: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. 5. Nezaměstnanost: peněžité dávky: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest. 6. Rodinné dávky: peněžité dávky: Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest; – příspěvek při narození dítěte a podpora v mateřství: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. P. MALTA Dipartiment tas-Sigurtŕ Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO 1. Věcné dávky: – Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Ministerstvo zdravotnictví – Úřad pro mezinárodní úhrady), Warszawa. 2. Peněžité dávky: a) v nemoci, mateřství, invaliditě, stáří, při úmrtí, pracovních úrazech a nemocech z povolání: –Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS – ústředí), Warszawa; –Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS – ústředí), Warszawa; b) v nezaměstnanosti: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky – MGPiPS), Warszawa; c) rodinné dávky a ostatní nepříspěvkové dávky: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky – MGPiPS), Warszawa.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO 1. Nemoc a mateřství: Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění), Ljubljana. 2. Stáří, invalidita a úmrtí: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana. 3. Nezaměstnanost: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti), Ljubljana. 4. Rodinné a mateřské dávky: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí), Ljubljana. 5. Pohřebné: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění), Ljubljana. V. SLOVENSKO 1. Peněžité dávky: a) Nemoc a mateřství: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) Invalidní dávky: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; c) Dávky ve stáří: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; d) Pozůstalostní dávky: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; e) Pracovní úrazy a nemoci z povolání: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; f) Pohřebné: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava; g) Nezaměstnanost: Národný úrad práce (Národní úřad práce), Bratislava; h) Rodinné dávky: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava. 2. Věcné dávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa (Všeobecná zdravotní pojišťovna), Bratislava.” e) Příloha 5 “Prováděcí ustanovení dvoustranných úmluv, která zůstávají použitelná (čl. 4 odst. 5, článek 5, čl. 53 odst. 3, článek 104, čl. 105 odst. 2 a články 116, 121 a 122 prováděcího nařízení)”, se mění takto: i) před oddíl “1. BELGIE – DÁNSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “1. BELGIE – ČESKÁ REPUBLIKA Žádná úmluva.”; ii) dosavadní oddíl “1. BELGIE – DÁNSKO” se označuje jako “2. BELGIE – DÁNSKO” a následující oddíl se označuje takto: “3. BELGIE – NĚMECKO”; iii) za oddíl “3. BELGIE – NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “4. BELGIE – ESTONSKO Žádná úmluva.”; iv) pořadí dosavadních oddílů 3 až 7 se mění a tyto oddíly se označují takto: “5. BELGIE – ŘECKO” “6. BELGIE – ŠPANĚLSKO” “7. BELGIE – FRANCIE” “8. BELGIE – IRSKO” “9. BELGIE – ITÁLIE”; v) za oddíl “9. BELGIE – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “10. BELGIE – KYPR Žádná úmluva. 11. BELGIE – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 12. BELGIE – LITVA Žádná úmluva.”; vi) dosavadní oddíl “8. BELGIE – LUCEMBURSKO” se označuje jako “13. BELGIE – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “14. BELGIE – MAĎARSKO Žádná úmluva. 15. BELGIE – MALTA Žádná úmluva.”; vii) dosavadní oddíl “9. BELGIE – NIZOZEMSKO” se označuje jako “16. BELGIE – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “17. BELGIE – RAKOUSKO”; viii) za oddíl “17. BELGIE – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “18. BELGIE – POLSKO Žádné.”; ix) dosavadní oddíl “11. BELGIE – PORTUGALSKO” se označuje jako “19. BELGIE – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “20. BELGIE – SLOVINSKO Žádné. 21. BELGIE – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; x) dosavadní oddíl “12. BELGIE – FINSKO” se označuje jako “22. BELGIE – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “23. BELGIE – ŠVÉDSKO” “24. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xi) za oddíl “24. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “25. ČESKÁ REPUBLIKA – DÁNSKO Žádná úmluva. 26. ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO Žádná úmluva. 27. ČESKÁ REPUBLIKA – ESTONSKO Žádná úmluva. 28. ČESKÁ REPUBLIKA – ŘECKO Žádné. 29. ČESKÁ REPUBLIKA – ŠPANĚLSKO Žádné. 30. ČESKÁ REPUBLIKA – FRANCIE Žádné. 31. ČESKÁ REPUBLIKA – IRSKO Žádná úmluva. 32. ČESKÁ REPUBLIKA – ITÁLIE Žádná úmluva. 33. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR Žádné. 34. ČESKÁ REPUBLIKA – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 35. ČESKÁ REPUBLIKA – LITVA Žádné. 36. ČESKÁ REPUBLIKA – LUCEMBURSKO Žádné. 37. ČESKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO Žádné. 38. ČESKÁ REPUBLIKA – MALTA Žádná úmluva. 39. ČESKÁ REPUBLIKA – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 40. ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO Žádné. 41. ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO Žádné. 42. ČESKÁ REPUBLIKA – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 43. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVINSKO Žádné. 44. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO Žádné. 45. ČESKÁ REPUBLIKA – FINSKO Žádná úmluva. 46. ČESKÁ REPUBLIKA – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 47. ČESKÁ REPUBLIKA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; xii) dosavadní oddíl “15. DÁNSKO – NĚMECKO” se označuje jako “48. DÁNSKO – NĚMECKO” a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní: “49. DÁNSKO – ESTONSKO Žádná úmluva.”; xiii) pořadí dosavadních oddílů 16 až 20 se mění a tyto oddíly se označují takto: “50. DÁNSKO – ŘECKO” “51. DÁNSKO – ŠPANĚLSKO” “52. DÁNSKO – FRANCIE” “53. DÁNSKO – IRSKO” “54. DÁNSKO – ITÁLIE”; xiv) za oddíl “54. DÁNSKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “55. DÁNSKO – KYPR Žádná úmluva. 56. DÁNSKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 57. DÁNSKO – LITVA Žádná úmluva.”; xv) dosavadní oddíl “21. DÁNSKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “58. DÁNSKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “59. DÁNSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 60. DÁNSKO – MALTA Žádná úmluva.”; xvi) dosavadní oddíl “22. DÁNSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “61. DÁNSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “62. DÁNSKO – RAKOUSKO”; xvii) za oddíl “62. DÁNSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “63. DÁNSKO – POLSKO Žádná úmluva.”; xviii) dosavadní oddíl “24. DÁNSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “64. DÁNSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “65. DÁNSKO – SLOVINSKO Žádné. 66. DÁNSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; xix) dosavadní oddíl “25. DÁNSKO – FINSKO” se označuje jako “67. DÁNSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “68. DÁNSKO – ŠVÉDSKO” “69. DÁNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xx) za oddíl “69. DÁNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládá nový oddíl, který zní: “70. NĚMECKO – ESTONSKO Žádná úmluva.”; xxi) pořadí dosavadních oddílů 28 až 32 se mění a tyto oddíly se označují takto: “71. NĚMECKO – ŘECKO” “72. NĚMECKO – ŠPANĚLSKO” “73. NĚMECKO – FRANCIE” “74. NĚMECKO – IRSKO” “75. NĚMECKO – ITÁLIE”; xxii) za oddíl “75. NĚMECKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “76. NĚMECKO – KYPR Žádná úmluva. 77. NĚMECKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 78. NĚMECKO – LITVA Žádná úmluva.”; xxiii) dosavadní oddíl “33. NĚMECKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “79. NĚMECKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “80. NĚMECKO – MAĎARSKO Žádné. 81. NĚMECKO – MALTA Žádná úmluva.”; xxiv) dosavadní oddíl “34. NĚMECKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “82. NĚMECKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “83. NĚMECKO – RAKOUSKO”; xxv) za oddíl “83. NĚMECKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “84. NĚMECKO – POLSKO a) Dohoda ze dne 11. ledna 1977 o provádění úmluvy ze dne 9. října 1975 o starobních důchodech a dávkách při pracovních úrazech. b) Článek 5 dohody ze dne 19. prosince 1995 o provádění úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 1990 týkající se vyplácení důchodů styčnými místy. c) Článek 26 dohody ze dne 24. října 1996 o upuštění od úhrad lékařských prohlídek, pozorování a cestovních nákladů lékařů a pojištěnců nezbytných pro přiznání peněžitých dávek v případě nemoci a mateřství.”; xxvi) dosavadní oddíl “36. NĚMECKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “85. NĚMECKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “86. NĚMECKO – SLOVINSKO Žádné. 87. NĚMECKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; xxvii) dosavadní oddíl “37. NĚMECKO – FINSKO” se označuje jako “88. NĚMECKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “89. NĚMECKO – ŠVÉDSKO” “90. NĚMECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xxviii) za oddíl “90. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “91. ESTONSKO – ŘECKO Žádná úmluva. 92. ESTONSKO – ŠPANĚLSKO Žádná úmluva. 93. ESTONSKO – FRANCIE Žádná úmluva. 94. ESTONSKO – IRSKO Žádná úmluva. 95. ESTONSKO – ITÁLIE Žádná úmluva. 96. ESTONSKO – KYPR Žádná úmluva. 97. ESTONSKO – LOTYŠSKO Žádné. 98. ESTONSKO – LITVA Žádné. 99. ESTONSKO – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 100. ESTONSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 101. ESTONSKO – MALTA Žádná úmluva. 102. ESTONSKO – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 103. ESTONSKO – RAKOUSKO Žádná úmluva. 104. ESTONSKO – POLSKO Žádná úmluva. 105. ESTONSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 106. ESTONSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 107. ESTONSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva. 108. ESTONSKO – FINSKO Žádné. 109. ESTONSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 110. ESTONSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádná úmluva.”; xxix) pořadí dosavadních oddílů 41, 51, 59 a 60 se mění a tyto oddíly se označují takto: “111. ŘECKO – ŠPANĚLSKO” “112. ŘECKO – FRANCIE” “113. ŘECKO – IRSKO” “114. ŘECKO – ITÁLIE”; xxx) za oddíl “114. ŘECKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “115. ŘECKO – KYPR Žádné. 116. ŘECKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 117. ŘECKO – LITVA Žádná úmluva.”; xxxi) dosavadní oddíl “61. ŘECKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “118. ŘECKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “119. ŘECKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 120. ŘECKO – MALTA Žádná úmluva.”; xxxii) dosavadní oddíl “62. ŘECKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “121. ŘECKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “122. ŘECKO – RAKOUSKO”; xxxiii) za oddíl “122. ŘECKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “123. ŘECKO – POLSKO Žádné.”; xxxiv) dosavadní oddíl “64. ŘECKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “124. ŘECKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “125. ŘECKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 126. ŘECKO – SLOVENSKO Žádné.”; xxxv) dosavadní oddíl “65. ŘECKO – FINSKO” se označuje jako “127. ŘECKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “128. ŘECKO – ŠVÉDSKO” “129. ŘECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xxxvi) dosavadní oddíl “40. ŠPANĚLSKO – FRANCIE” se označuje jako “130. ŠPANĚLSKO – FRANCIE” a následující oddíly se označují takto: “131. ŠPANĚLSKO – IRSKO” “132. ŠPANĚLSKO – ITÁLIE”; xxxvii) za oddíl “132. ŠPANĚLSKO – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “133. ŠPANĚLSKO – KYPR Žádná úmluva. 134. ŠPANĚLSKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 135. ŠPANĚLSKO – LITVA Žádná úmluva.”; xxxviii) dosavadní oddíl “44. ŠPANĚLSKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “136. ŠPANĚLSKO – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “137. ŠPANĚLSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 138. ŠPANĚLSKO – MALTA Žádná úmluva.”; xxxix) dosavadní oddíl “45. ŠPANĚLSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “139. ŠPANĚLSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “140. ŠPANĚLSKO – RAKOUSKO”; xl) za oddíl “140. ŠPANĚLSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “141. ŠPANĚLSKO – POLSKO Žádné.”; xli) dosavadní oddíl “47. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “142. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “143. ŠPANĚLSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 144. ŠPANĚLSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; xlii) dosavadní oddíl “48. ŠPANĚLSKO – FINSKO” se označuje jako “145. ŠPANĚLSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “146. ŠPANĚLSKO – ŠVÉDSKO” “147. ŠPANĚLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; xliii) dosavadní oddíl “52. FRANCIE – IRSKO” se označuje jako “148. FRANCIE – IRSKO” a následující oddíl se označuje takto: “149. FRANCIE – ITÁLIE”; xliv) za oddíl “149. FRANCIE – ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “150. FRANCIE – KYPR Žádná úmluva. 151. FRANCIE – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 152. FRANCIE – LITVA Žádná úmluva.”; xlv) dosavadní oddíl “54. FRANCIE – LUCEMBURSKO” se označuje jako “153. FRANCIE – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “154. FRANCIE – MAĎARSKO Žádná úmluva. 155. FRANCIE – MALTA Žádná úmluva.”; xlvi) dosavadní oddíl “55. FRANCIE – NIZOZEMSKO” se označuje jako “156. FRANCIE – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “157. FRANCIE – RAKOUSKO”; xlvii) za oddíl “157. FRANCIE – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “158. FRANCIE – POLSKO Žádné.”; xlviii) dosavadní oddíl “57. FRANCIE – PORTUGALSKO” se označuje jako “159. FRANCIE – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “160. FRANCIE – SLOVINSKO Žádné. 161. FRANCIE – SLOVENSKO Žádné.”; xlix) dosavadní oddíl “58a. FRANCIE – FINSKO” se označuje jako “162. FRANCIE – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “163. FRANCIE – ŠVÉDSKO Žádné. 164. FRANCIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; l) dosavadní oddíl “68. IRSKO – ITÁLIE” se označuje jako “165. IRSKO – ITÁLIE” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “166. IRSKO – KYPR Žádná úmluva. 167. IRSKO – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 168. IRSKO – LITVA Žádná úmluva.”; li) dosavadní oddíl “69. IRSKO – LUCEMBURSKO” se označuje jako “169. IRSKO –LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “170. IRSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 171. IRSKO – MALTA Žádná úmluva.”; lii) dosavadní oddíl “70. IRSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “172. IRSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “173. IRSKO – RAKOUSKO”; liii) za oddíl “173. IRSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “174. IRSKO – POLSKO Žádná úmluva.”; liv) dosavadní oddíl “72. IRSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “175. IRSKO –PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “176. IRSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 177. IRSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lv) dosavadní oddíl “73. IRSKO – FINSKO” se označuje jako “178. IRSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “179. IRSKO – ŠVÉDSKO” “180. IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lvi) za oddíl “180. IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “181. ITÁLIE – KYPR Žádná úmluva. 182. ITÁLIE – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 183. ITÁLIE – LITVA Žádná úmluva.”; lvii) dosavadní oddíl “76. ITÁLIE – LUCEMBURSKO” se označuje jako “184. ITÁLIE – LUCEMBURSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “185. ITÁLIE – MAĎARSKO Žádná úmluva. 186. ITÁLIE – MALTA Žádná úmluva.”; lviii) dosavadní oddíl “77. ITÁLIE – NIZOZEMSKO” se označuje jako “187. ITÁLIE – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “188. ITÁLIE – RAKOUSKO”; lix) za oddíl “188. ITÁLIE – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “189. ITÁLIE – POLSKO Žádná úmluva.”; lx) dosavadní oddíl “79. ITÁLIE – PORTUGALSKO” se označuje jako “190. ITÁLIE – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “191. ITÁLIE – SLOVINSKO Žádné. 192. ITÁLIE – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxi) dosavadní oddíl “80. ITÁLIE – FINSKO” se označuje jako “193. ITÁLIE – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “194. ITÁLIE – ŠVÉDSKO” “195. ITÁLIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxii) za oddíl “195. ITÁLIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “196. KYPR – LOTYŠSKO Žádná úmluva. 197. KYPR – LITVA Žádná úmluva. 198. KYPR – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 199. KYPR – MAĎARSKO Žádná úmluva. 200. KYPR – MALTA Žádná úmluva. 201. KYPR – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 202. KYPR – RAKOUSKO Žádné. 203. KYPR – POLSKO Žádná úmluva. 204. KYPR – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 205. KYPR – SLOVINSKO Žádná úmluva. 206. KYPR – SLOVENSKO Žádné. 207. KYPR – FINSKO Žádná úmluva. 208. KYPR – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 209. KYPR – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxiii) za oddíl “209. KYPR – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “210. LOTYŠSKO – LITVA Žádné. 211. LOTYŠSKO – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 212. LOTYŠSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 213. LOTYŠSKO – MALTA Žádná úmluva. 214. LOTYŠSKO – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 215. LOTYŠSKO – RAKOUSKO Žádná úmluva. 216. LOTYŠSKO – POLSKO Žádná úmluva. 217. LOTYŠSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 218. LOTYŠSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 219. LOTYŠSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva. 220. LOTYŠSKO – FINSKO Žádné. 221. LOTYŠSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 222. LOTYŠSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádná úmluva.”; lxiv) za oddíl “222. LOTYŠSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “223. LITVA – LUCEMBURSKO Žádná úmluva. 224. LITVA – MAĎARSKO Žádná úmluva. 225. LITVA – MALTA Žádná úmluva. 226. LITVA – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 227. LITVA – RAKOUSKO Žádná úmluva. 228. LITVA – POLSKO Žádná úmluva. 229. LITVA – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 230. LITVA – SLOVINSKO Žádná úmluva. 231. LITVA – SLOVENSKO Žádná úmluva. 232. LITVA – FINSKO Žádné. 233. LITVA – ŠVÉDSKO Žádné. 234. LITVA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádná úmluva.”; lxv) za oddíl “234. LITVA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “235. LUCEMBURSKO – MAĎARSKO Žádná úmluva. 236. LUCEMBURSKO – MALTA Žádná úmluva.”; lxvi) dosavadní oddíl “83. LUCEMBURSKO – NIZOZEMSKO” se označuje jako “237. LUCEMBURSKO – NIZOZEMSKO” a následující oddíl se označuje takto: “238. LUCEMBURSKO – RAKOUSKO”; lxvii) za oddíl “238. LUCEMBURSKO – RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “239. LUCEMBURSKO – POLSKO Žádné.”; lxviii) dosavadní oddíl “85. LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “240. LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “241. LUCEMBURSKO – SLOVINSKO Žádné. 242. LUCEMBURSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxix) dosavadní oddíl “86. LUCEMBURSKO – FINSKO” se označuje jako “243. LUCEMBURSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “244. LUCEMBURSKO – ŠVÉDSKO” “245. LUCEMBURSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxx) za oddíl “245. LUCEMBURSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “246. MAĎARSKO – MALTA Žádná úmluva. 247. MAĎARSKO – NIZOZEMSKO Žádné. 248. MAĎARSKO – RAKOUSKO Žádné. 249. MAĎARSKO – POLSKO Žádné. 250. MAĎARSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 251. MAĎARSKO – SLOVINSKO Žádné. 252. MAĎARSKO – SLOVENSKO Žádné. 253. MAĎARSKO – FINSKO Žádné. 254. MAĎARSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 255. MAĎARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxi) za oddíl “255. MAĎARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “256. MALTA – NIZOZEMSKO Žádná úmluva. 257. MALTA – RAKOUSKO Žádná úmluva. 258. MALTA – POLSKO Žádná úmluva. 259. MALTA – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 260. MALTA – SLOVINSKO Žádná úmluva. 261. MALTA – SLOVENSKO Žádná úmluva. 262. MALTA – FINSKO Žádná úmluva. 263. MALTA – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 264. MALTA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxii) dosavadní oddíl “89. NIZOZEMSKO – RAKOUSKO” se označuje jako “265. NIZOZEMSKO – RAKOUSKO” a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní: “266. NIZOZEMSKO – POLSKO Žádná úmluva.”; lxxiii) dosavadní oddíl “90. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “267. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “268. NIZOZEMSKO – SLOVINSKO Žádné. 269. NIZOZEMSKO – SLOVENSKO Žádné.”; lxxiv) dosavadní oddíl “91. NIZOZEMSKO – FINSKO” se označuje jako “270. NIZOZEMSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “271. NIZOZEMSKO – ŠVÉDSKO” “272. NIZOZEMSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxv) za oddíl “272. NIZOZEMSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládá nový oddíl, který zní: “273. RAKOUSKO – POLSKO Žádné. lxxvi) dosavadní oddíl “94. RAKOUSKO – PORTUGALSKO” se označuje jako “274. RAKOUSKO – PORTUGALSKO” a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí: “275. RAKOUSKO – SLOVINSKO Žádné. 276. RAKOUSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxxvii) dosavadní oddíl “95. RAKOUSKO – FINSKO” se označuje jako “277. RAKOUSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “278. RAKOUSKO – ŠVÉDSKO” “279. RAKOUSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxviii) za oddíl “279. RAKOUSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “280. POLSKO – PORTUGALSKO Žádná úmluva. 281. POLSKO – SLOVINSKO Žádné. 282. POLSKO – SLOVENSKO Žádné. 283. POLSKO – FINSKO Žádná úmluva. 284. POLSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 285. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxix) za oddíl “285. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “286. PORTUGALSKO – SLOVINSKO Žádná úmluva. 287. PORTUGALSKO – SLOVENSKO Žádná úmluva.”; lxxx) dosavadní oddíl “98. PORTUGALSKO – FINSKO” se označuje jako “288. PORTUGALSKO – FINSKO” a následující oddíly se označují takto: “289. PORTUGALSKO – ŠVÉDSKO” “290. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxxi) za oddíl “290. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “291. SLOVINSKO – SLOVENSKO Žádné. 292. SLOVINSKO – FINSKO Žádná úmluva. 293. SLOVINSKO – ŠVÉDSKO Žádné. 294. SLOVINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxxii) za oddíl “294. SLOVINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se vkládají nové oddíly, které znějí: “295. SLOVENSKO – FINSKO Žádná úmluva. 296. SLOVENSKO – ŠVÉDSKO Žádná úmluva. 297. SLOVENSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Žádné.”; lxxxiii) dosavadní oddíl “101. FINSKO – ŠVÉDSKO” se označuje jako “298. FINSKO – ŠVÉDSKO” a následující oddíl se označuje takto: “299. FINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; lxxxiv) dosavadní oddíl “103. ŠVÉDSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se označuje jako “300. ŠVÉDSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”. f) Příloha 6 “Postup pro výplatu dávek (čl. 4 odst. 6, čl. 53 odst. 1 a článek 122 prováděcího nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Přímá platba.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO 1. Obecně: přímá platba. 2. Ve vztazích s Lotyšskem a Litvou: platby prostřednictvím styčných míst.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Přímá platba. L. LOTYŠSKO 1. Přímá platba. 2. Ve vztazích s Estonskou republikou a Litevskou republikou: platby prostřednictvím styčných míst. M. LITVA 1. Ve vztazích s Belgií, Českou republikou, Dánskem, Německem, Řeckem, Španělskem, Francií, Irskem, Itálií, Kyprem, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím: přímá platba; 2. Ve vztazích s Estonskem a Litvou: platby prostřednictvím styčných míst (společné provádění článků 53 až 58 prováděcího nařízení).”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Přímá platba. P. MALTA Přímá platba.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO 1. Obecné pravidlo: přímé platby dávek; 2. Ve vztazích s Německem na základě uzavřených dohod: platby prostřednictvím institucí místa bydliště příjemce (současné uplatňování článků 53 až 58 a článku 77 prováděcího nařízení a ustanovení uvedených v příloze 5).”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Přímá platba. V. SLOVENSKO Přímá platba.” g) Příloha 7 “Banky (čl. 4 odst. 7, čl. 55 odst. 3 a článek 122 prováděcího nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Česká národní banka, Praha.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Hansapank (Hansabanka), Tallinn.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR KĺíôńéęŢ ÔńÜđĺćá ôçň Ęýđńďő (Kyperská centrální banka), Ëĺőęůóßá. L. LOTYŠSKO Žádné. M. LITVA Hansa – LTB (Hansa – LTB), Vilnius.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Žádné. P. MALTA Bank Ċentrali ta` Malta (Maltská centrální banka), Valletta.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Narodowy Bank Polski (Polská národní banka), Warszawa.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Banka Slovenije (Banka Slovinska), Ljubljana. V. SLOVENSKO Národná banka Slovenska (Národní banka Slovenska), Bratislava.” h) Příloha 8 se nahrazuje tímto: “PŘÍLOHA 8 POSKYTOVÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK (čl. 4 odst. 8, čl. 10a písm. d) a článek 122 prováděcího nařízení) Ustanovení čl. 10a písm. d) prováděcího nařízení se vztahuje na: A. Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné a) s referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi: – Belgií a Českou republikou, – Belgií a Německem, – Belgií a Řeckem, – Belgií a Španělskem, – Belgií a Francií, – Belgií a Irskem, – Belgií a Litvou, – Belgií a Lucemburskem, – Belgií a Rakouskem, – Belgií a Polskem, – Belgií a Portugalskem, – Belgií a Slovenskem, – Belgií a Finskem, – Belgií a Švédskem, – Belgií a Spojeným královstvím, – Českou republikou a Dánskem, – Českou republikou a Německem, – Českou republikou a Řeckem, – Českou republikou a Španělskem, – Českou republikou a Francií, – Českou republikou a Irskem, – Českou republikou a Lotyšskem, – Českou republikou a Litvou, – Českou republikou a Lucemburskem, – Českou republikou a Maďarskem, – Českou republikou a Maltou, – Českou republikou a Nizozemskem, – Českou republikou a Rakouskem, – Českou republikou a Polskem, – Českou republikou a Portugalskem, – Českou republikou a Slovinskem, – Českou republikou a Slovenskem, – Českou republikou a Finskem, – Českou republikou a Švédskem, – Českou republikou a Spojeným královstvím, – Dánskem a Litvou, – Dánskem a Polskem, – Dánskem a Slovenskem, – Německem a Řeckem, – Německem a Španělskem, – Německem a Francií, – Německem a Irskem, – Německem a Litvou, – Německem a Lucemburskem, – Německem a Rakouskem, – Německem a Polskem, – Německem a Portugalskem, – Německem a Slovenskem, – Německem a Finskem, – Německem a Švédskem, – Německem a Spojeným královstvím, – Řeckem a Litvou, – Řeckem a Polskem, – Řeckem a Slovenskem, – Španělskem a Litvou, – Španělskem a Rakouskem, – Španělskem a Polskem, – Španělskem a Slovinskem, – Španělskem a Slovenskem, – Španělskem a Finskem, – Španělskem a Švédskem, – Francií a Litvou, – Francií a Lucemburskem, – Francií a Rakouskem, – Francií a Polskem, – Francií a Portugalskem, – Francií a Slovinskem, – Francií a Slovenskem, – Francií a Finskem, – Francií a Švédskem, – Irskem a Litvou, – Irskem a Rakouskem, – Irskem a Polskem, – Irskem a Portugalskem, – Irskem a Slovenskem, – Irskem a Švédskem, – Lotyšskem a Litvou, – Lotyšskem a Lucemburskem, – Lotyšskem a Maďarskem, – Lotyšskem a Polskem, – Lotyšskem a Slovinskem, – Lotyšskem a Slovenskem, – Lotyšskem a Finskem, – Litvou a Lucemburskem, – Litvou a Maďarskem, – Litvou a Nizozemskem, – Litvou a Rakouskem, – Litvou a Portugalskem, – Litvou a Slovinskem, – Litvou a Slovenskem, – Litvou a Finskem, – Litvou a Švédskem, – Litvou a Spojeným královstvím, – Lucemburskem a Rakouskem, – Lucemburskem a Polskem, – Lucemburskem a Portugalskem, – Lucemburskem a Slovinskem, – Lucemburskem a Slovenskem, – Lucemburskem a Finskem, – Lucemburskem a Švédskem, – Maďarskem a Polskem, – Maďarskem a Slovinskem, – Maďarskem a Slovenskem, – Maltou a Slovenskem, – Nizozemskem a Rakouskem, – Nizozemskem a Polskem, – Nizozemskem a Slovenskem, – Nizozemskem a Finskem, – Nizozemskem a Švédskem, – Rakouskem a Polskem, – Rakouskem a Portugalskem, – Rakouskem a Slovinskem, – Rakouskem a Slovenskem, – Rakouskem a Finskem, – Rakouskem a Švédskem, – Rakouskem a Spojeným královstvím, – Polskem a Portugalskem, – Polskem a Slovinskem, – Polskem a Slovenskem, – Polskem a Finskem, – Polskem a Švédskem, – Polskem a Spojeným královstvím, – Portugalskem a Slovinskem, – Portugalskem a Slovenskem, – Portugalskem a Finskem, – Portugalskem a Švédskem, – Portugalskem a Spojeným královstvím, – Slovinskem a Slovenskem, – Slovinskem a Finskem, – Slovinskem a Spojeným královstvím, – Slovenskem a Finskem, – Slovenskem a Švédskem, – Slovenskem a Spojeným královstvím, – Finskem a Švédskem, – Finskem a Spojeným královstvím, – Švédskem a Spojeným královstvím, b) s referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi: – Dánskem a Německem, – Nizozemskem a Dánskem, Německem, Francií, Lucemburskem, Portugalskem. B. Osoby samostatně výdělečně činné S referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi: – Belgií a Nizozemskem. C. Zaměstnané osoby S referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi: – Belgií a Nizozemskem.” i) Příloha 9 “Výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky (čl. 4 odst. 9, čl. 94 odst. 3 písm. a) a čl. 95 odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezme v úvahu soustava všeobecného zdravotního pojištění.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu zdravotnické služby hrazené Estonským fondem zdravotního pojištění.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu dávky poskytované orgány státní zdravotní péče na Kypru. L. LOTYŠSKO Pro výpočet průměrných ročních nákladů na dávky se vezmou v úvahu věcné dávky (zdravotnické služby) spravované Státní agenturou povinného zdravotního pojištění. M. LITVA Průměrné roční náklady na věcné dávky se vypočtou podle zákona o zdravotním pojištění.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezme v úvahu všeobecný systém zdravotního pojištění a výdaje na zdravotní péči poskytované v souladu se zákonem o zdravotní péči. P. MALTA Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu dávky poskytované v rámci státního zdravotního systému.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu dávky poskytované v rámci systému všeobecného zdravotního pojištění.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezme v úvahu všeobecný program zdravotní péče. V. SLOVENSKO Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu výdaje poskytované na zdravotní péči v rámci systému zdravotního pojištění.” j) Příloha 10 “Instituce a subjekty určené příslušnými úřady (čl. 4 odst. 10 prováděcího nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA 1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení a čl. 10 písm. b), čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, čl. 12 písm. a), čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha; 2. Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: obecní úřad (správní orgán) podle místa, kde rodinní příslušníci bydlí; 3. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (pokud jde o náhradu nákladů na věcné dávky podle článků 36 a 63 nařízení): Centrum mezistátních úhrad, Praha; 4. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (pokud jde o náhradu dávek v nezaměstnanosti podle článku 70 nařízení): Ministerstvo práce a sociálních věcí – Správa služeb zaměstnanosti, Praha.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO 1. Pro účely článku 14c a čl. 14d odst. 3 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst.1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn. 2. Pro účely článku 17 nařízení a článku 8 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění), Tallinn. 3. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: a) Nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání: Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění), Tallinn; b) Nezaměstnanost: Eesti Töötukassa (Estonský fond pojištění v nezaměstnanosti), Tallinn. 4. Pro účely článku 109 prováděcího nařízení: Maksuamet (Rada pro daně), Tallinn.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR 1. Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst.1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2, čl. 91 odst. 2 a článku 109 prováděcího nařízení: TěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Ëĺőęůóßá. 2. Pro účely článku 8, čl. 102 odst. 2 a článku 110 prováděcího nařízení (pro věcné dávky): TěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Ëĺőęůóßá. 3. Pro účely článku 8, čl. 102 odst. 2, článku 110 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení (pro věcné dávky) a článků 36 a 63 nařízení: Őđďőńăĺßď Őăĺßáň (Ministerstvo zdravotnictví), Ëĺőęůóßá. L. LOTYŠSKO Pro účely: a) čl. 14 odst. 1, čl. 14a odst. 1 a 4, čl. 14b odst. 1, čl. 14d odst. 3 a článku 17 prováděcího nařízení: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního sociálního pojištění), Rîga. b) článku 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 82 odst. 2 a článku 109 prováděcího nařízení: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního sociálního pojištění), Rîga. c) čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (v souvislosti se články 36 a 63 nařízení): Valsts obligâtâs veselîbas apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního povinného sociálního pojištění), Rîga. d) čl. 70 odst. 2 nařízení: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního sociálního pojištění), Rîga. M. LITVA 1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 14a odst. 1 písm. b), čl. 14b odst. 1 a 2, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst. 1, článku 11a, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1 a 2, čl. 85 odst. 2 a čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. 2. Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: Seniűnijos pagal asmens gyvenamŕjŕ vietŕ (místní úřady podle místa bydliště dotyčné osoby). 3. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: Respublikinë darbo birţa (Národní úřad pro trh práce), Vilnius. 4. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: a) náhrady nákladů podle článků 36 a 63 nařízení: Valstybinë ligoniř kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius; b) náhrady podle čl. 70 odst. 2: Respublikinë darbo birţa (Národní úřad pro trh práce), Vilnius. 5. Pro účely článku 110 prováděcího nařízení: a) věcné dávky podle hlavy III kapitol 1 a 4 nařízení: Valstybinë ligoniř kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius; b) peněžité dávky podle hlavy III kapitol 1 až 4 a 8 nařízení: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius; c) peněžité dávky podle hlavy III kapitoly 6 nařízení: Respublikinë darbo birţa (Národní úřad pro trh práce), Vilnius; d) peněžité dávky podle hlavy III kapitol 5 a 7 nařízení: Savivaldybiř socialinës paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci). 6. Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: Valstybinë ligoniř kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO 1. Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. 2. Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení: a) nemoc, mateřství, pracovní úrazy: b) stáří, invalidita: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest; c) nezaměstnanost: d) fond soukromého důchodového pojištění, fond dobrovolného důchodového pojištění: 3. Pro účely článků 8 a 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst 1, článku 12a, čl. 13 odst. 3 a 4 a čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest; Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Maďarský úřad finančního dohledu), Budapest. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. 4. Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. 5. Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení: a) úrazová nemocenská a důchod v případě úrazu: b) ostatní dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. 6. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest. 7. Pro účely čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: a) příspěvek při narození dítěte a podpora v mateřství: b) ostatní rodinné dávky: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest. 8. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. 9. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: a) nemoc, mateřství, pracovní úrazy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; b) nezaměstnanost: 10. Pro účely článku 109 prováděcího nařízení: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. 11. Pro účely článku 110 prováděcího nařízení: a) nemoc, mateřství, pracovní úrazy: b) stáří, invalidita: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest; Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest; c) dávky v nezaměstnanosti: d) rodinné dávky: – v případě příspěvku při narození dítěte a podpory v mateřství: 12. Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest; Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest; Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest. P. MALTA Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1 a 2, článku 10b, čl. 11 odst.1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2, čl. 89 odst. 1, čl. 91 odst. 2, čl. 102 odst. 2 a článků 109 a 110 prováděcího nařízení: Dipartiment tas-Sigurtŕ Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta; Pro účely čl. 8 odst. 3 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: Diviżjoni tas-Saħħa (Sekce zdravotnictví), Valletta.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO 1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. a) a článku 17 ve spojení s článkem 11 prováděcího nařízení, čl. 14 odst. 2 a 3 nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení, čl. 14a odst. 1 písm. a) a článku 17 ve spojení s článkem 11a prováděcího nařízení, čl. 14a odst. 2, 3 a 4 nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení, čl. 14b odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení, článku 14c nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení a čl. 14d odst. 3 nařízení: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné. 2. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11 prováděcího nařízení, čl. 14a odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11a prováděcího nařízení, čl. 14b odst. 1 a 2 ve spojení s článkem 14 odst. 1 písm. b) a článkem 17 nařízení: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS – ústředí), Warszawa. 3. Pro účely čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 13 odst. 2 a 3 a článků 14 a 109 prováděcího nařízení: a) dávky zdravotní péče: kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná; b) další dávky: i) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné; ii) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce. 4. Pro účely článku 8 prováděcího nařízení: a) dávky zdravotní péče: kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná; b) další dávky: – zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce (nebo osoby samostatně výdělečně činné) během doby pojištění ve vztahu k zaměstnaným osobám nebo osobám samostatně výdělečně činným s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců; – zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu ve vztahu k zaměstnaným osobám nebo osobám samostatně výdělečně činným s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, po uplynutí doby pojištění; – oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa pojištění samostatně hospodařícího zemědělce. 5. Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení: a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; b) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; c) pro vojáky z povolání: specializované útvary Ministerstva národní obrany; d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; e) pro příslušníky vězeňské služby: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; f) pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti. 6. Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení: a) dlouhodobé dávky: i) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; ii) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; iii) pro vojáky z povolání: specializované útvary Ministerstva národní obrany; iv) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; v) pro příslušníky vězeňské služby: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; vi) pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; b) krátkodobé dávky: i) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků pojištěnce; ii) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků zemědělce. 7. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 83 odst. 1 a čl. 84 odst. 2 prováděcího nařízení: Wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu. 8. Pro účely čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení: a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné; b) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce; c) pro nezaměstnané osoby: wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu. 9. Pro účely čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků pojištěnce; b) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků zemědělce; c) pro vojáky z povolání: specializované útvary Ministerstva národní obrany; d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; e) pro příslušníky vězeňské služby: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; f) pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti. 10. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; b) pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států; c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany; d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy; e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti; f) pro bývalé soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti. 11. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s články 36 a 63 nařízení: Ministerstwo Zdrowia – Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Ministerstvo zdravotnictví – Úřad pro mezinárodní úhrady), Warszawa. 12. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s článkem 70 nařízení: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky – MGPiPS), Warszawa”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO 1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 14a odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí). 2. Pro účely článku 10b prováděcího nařízení: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění). 3. Pro účely článků 11, 11a, 12a, 12b, 13 a 14 prováděcího nařízení: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění). 4. Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí). 5. Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí). 6. Pro účely čl. 80 odst. 1, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti). 7. Pro účely čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí). 8. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí). 9. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s články 36 a 63 nařízení: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění). 10. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s článkem 70 nařízení: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti). 11. Pro účely článku 110 prováděcího nařízení: příslušné instituce. V. SLOVENSKO 1. Pro účely článku 17 nařízení: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava. 2. Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava. 3. Pro účely článku 8 prováděcího nařízení: a) Peněžité dávky: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) Věcné dávky: příslušná zdravotní pojišťovna. 4. Pro účely článku 10b prováděcího nařízení: a) Dávky v případě nemoci, mateřství, invalidity, stáří, úmrtí, pracovních úrazů a nemocí z povolání: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) Rodinné dávky: příslušné instituce vyplácející rodinné dávky; c) Dávky v nezaměstnanosti: Národný úrad práce – okresné úrady práce (Národní úřad práce – okresní úřady práce); d) Věcné dávky: příslušná zdravotní pojišťovna. 5. Pro účely čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava. 6. Pro účely čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; pro věcné dávky: příslušná zdravotní pojišťovna. 7. Pro účely čl. 38 odst. 1 a čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava. 8. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: Národný úrad práce (Národní úřad práce), Bratislava. 9. Pro účely čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava. 10. Pro účely čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení: místní úřad podle místa bydliště rodinných příslušníků příslušný ve věcech osobního stavu. 11. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení (v souvislosti s vyplácením dávek podle článků 77 a 78 nařízení): a) pro zaměstnance: zaměstnavatelé; b) pro osoby samostatně výdělečně činné a pro důchodce: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; c) pro ostatní osoby: okresní úřady. 12. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: a) v souvislosti s náhradami podle článků 36 a 63 nařízení: Všeobecná zdravotná poisťovňa (Všeobecná zdravotní pojišťovna), Bratislava; b) v souvislosti s náhradami nákladů podle článku 70 nařízení: Národný úrad práce (Národní úřad práce), Bratislava. 13. Pro účely článků 109 a 110 prováděcího nařízení: a) dávky v případě nemoci, mateřství, invalidity, stáří, pracovních úrazů a nemocí z povolání: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; b) věcné dávky: příslušná zdravotní pojišťovna; c) dávky v nezaměstnanosti: Národný úrad práce – okresné úrady práce (Národní úřad práce – okresní úřady práce); 14. Pro účely článku 113 prováděcího nařízení: příslušná zdravotní pojišťovna.” k) Příloha 11 “Systémy uvedené v čl. 35 odst. 2 nařízení (čl. 4 odst. 11 prováděcího nařízení)” se mění takto: i) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Žádné.”; ii) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; iii) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Žádné.”; iv) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Žádné. L. LOTYŠSKO Žádné. M. LITVA Žádné.”; v) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Žádné. P. MALTA Žádné.”; vi) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Žádné.”; vii) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Žádné. V. SLOVENSKO Žádné.” 3. 31983 Y 0117: Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 117 ze dne 7. července 1982 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972 (Úř. věst. C 238, 7. 9. 1983, s. 3), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). Bod 2.2 se nahrazuje tímto: “Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným orgánem: Belgie: Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad), Bruxelles/Brussel. Česká republika: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha; Dánsko: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Ředitelství pro sociální zabezpečení a péči), Křbenhavn. Německo: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Středisko pro zpracování dat Svazu německých důchodových pojišťoven), Würzburg. Estonsko: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn. Řecko: şäńőěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (ÉĘÁ) (Ústav sociálního zabezpečení), ÁčŢíá. Španělsko: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Národní ústav sociálního zabezpečení), Madrid. Francie: Caisse nationale d'assurance-vieillesse – Centre informatique national – travailleurs migrants SCOM (Národní fond starobního pojištění – Národní středisko zpracování dat migrujících pracovníků SCOM), Tours. Irsko: Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálních věcí), Dublin. Itálie: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Národní ústav sociální péče), Roma. Kypr: ÔěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Ëĺőęůóßá. Lotyšsko: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního sociálního pojištění), Rîga. Litva: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. Lucembursko: Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Společné středisko zpracování dat, evidence pojištění a inkasa příspěvků orgánů sociálního zabezpečení), Luxembourg. Maďarsko: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. Malta: Dipartiment tas-Sigurtŕ Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta. Nizozemsko: Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam. Rakousko: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. Polsko: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení), Warszawa. Portugalsko: Centro Nacional de Pensőes (Národní důchodové středisko), Lisboa. Slovinsko: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana. Slovensko: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava. Finsko: Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústředna důchodového pojištění), Helsinki. Švédsko: Riksförsäkringsverket (Státní rada sociálního pojištění), Stockholm. Spojené království: Department of Social Security, Records Branch (Ministerstvo sociálního zabezpečení, oddělení evidence), Newcastle-upon-Tyne.” 4. 31983 Y 0112(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 118 ze dne 20. dubna 1983 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972 (Úř. věst. C 306, 12. 11. 1983, s. 2), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). Bod 2.4 se nahrazuje tímto: “Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným orgánem: Belgie: Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad), Bruxelles/Brussel. Česká republika: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha. Dánsko: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Ředitelství pro sociální zabezpečení a péči), Křbenhavn. Německo: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Středisko pro zpracování dat Svazu německých důchodových pojišťoven), Würzburg. Estonsko: Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn. Řecko: şäńőěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (ÉĘÁ) (Ústav sociálního zabezpečení), ÁčŢíá. Španělsko: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Národní ústav sociálního zabezpečení), Madrid. Francie: Caisse nationale d'assurance-vieillesse – Centre informatique national – travailleurs migrants SCOM (Národní fond starobního pojištění – Národní středisko zpracování dat migrujících pracovníků SCOM), Tours. Irsko: Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálních věcí), Dublin. Itálie: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Národní institut sociální péče), Roma. Kypr: ÔěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Ëĺőęůóßá. Lotyšsko: Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního sociálního pojištění), Rîga. Litva: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius. Lucembursko: Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Společné středisko zpracování dat, evidence pojištění a inkasa příspěvků orgánů sociálního zabezpečení), Luxembourg. Maďarsko: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. Malta: Dipartiment tas-Sigurtŕ Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta. Nizozemsko: Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam. Rakousko: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. Polsko: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení), Warszawa. Portugalsko: Centro Nacional de Pensőes (Národní důchodové středisko), Lisboa. Slovinsko: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana. Slovensko: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava. Finsko: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústředna důchodového pojištění), Helsinki. Švédsko: Riksförsäkringsverket (Státní rada sociálního pojištění), Stockholm. Spojené království: Department of Social Security, Records Branch (Ministerstvo sociálního zabezpečení, oddělení evidence), Newcastle-upon-Tyne.” 5. 31988 Y 0309(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 136 ze dne 1. července 1987 o výkladu čl. 45 odst. 1 až 3 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 týkajícího se započítávání dob pojištění podle právních předpisů členských států pro získání, zachování nebo opětné nabytí nároku na dávky (Úř. věst. C 64, 9. 3. 1988, s. 7), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). Příloha se mění takto: a) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA Žádné.”; b) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŘECKO”, “E. ŠPANĚLSKO”, “F. FRANCIE”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; c) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Žádné.”; d) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR Žádné. L. LOTYŠSKO Žádné. M. LITVA Žádné.”; e) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO Žádné. P. MALTA Žádné.”; f) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Žádné.”; g) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Žádné. V. SLOVENSKO Žádné.” 6. 31993 Y 0825(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 150 ze dne 26. června 1992 o provádění článků 77 a 78 a čl. 79 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 10 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení (EHS) č. 574/72 (Úř. věst. C 229, 25. 8. 1993, s. 5), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). Příloha se mění takto: a) za oddíl “A. BELGIE” se vkládá nový oddíl, který zní: “B. ČESKÁ REPUBLIKA 1. Pokud jde o rodinné dávky/přídavky na děti – určené obecní úřady. 2. Pokud jde o sirotčí důchody – Česká správa sociálního zabezpečení, Praha.” b) pořadí dosavadních oddílů “B. DÁNSKO”, “C. NĚMECKO”, “D. ŠPANĚLSKO”, “E. FRANCIE”, “F. ŘECKO”, “G. IRSKO”, “H. ITÁLIE”, “I. LUCEMBURSKO”, “J. NIZOZEMSKO”, “K. RAKOUSKO”, “L. PORTUGALSKO”, “M. FINSKO”, “N. ŠVÉDSKO” a “O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ” se mění a tyto oddíly se označují jako “C. DÁNSKO”, “D. NĚMECKO”, “F. ŘECKO”, “G. ŠPANĚLSKO”, “H. FRANCIE”, “I. IRSKO”, “J. ITÁLIE”, “N. LUCEMBURSKO”, “Q. NIZOZEMSKO”, “R. RAKOUSKO”, “T. PORTUGALSKO”, “W. FINSKO”, “X. ŠVÉDSKO” a “Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ”; c) za oddíl “D. NĚMECKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “E. ESTONSKO Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.”; d) za oddíl “J. ITÁLIE” se vkládají nové oddíly, které znějí: “K. KYPR ÔěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí, Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Ëĺőęůóßá. L. LOTYŠSKO Valsts sociâlâs apdrođinâđanas aěentűra (Agentura státního sociálního pojištění), Rîga. M. LITVA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.”; e) za oddíl “N. LUCEMBURSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “O. MAĎARSKO 1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest. 2. Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest. P. MALTA Dipartiment tas-Sigurtŕ Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.”; f) za oddíl “R. RAKOUSKO” se vkládá nový oddíl, který zní: “S. POLSKO Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky), Warszawa.”; g) za oddíl “T. PORTUGALSKO” se vkládají nové oddíly, které znějí: “U. SLOVINSKO Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí), Ljubljana. V. SLOVENSKO 1. Pouze pro rodinné dávky: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny), Bratislava. 2. Ve všech ostatních případech: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.” 7. 32001 D 0548: Rozhodnutí Komise 2001/548/ES ze dne 9. července 2001 o zřízení Výboru pro penzijní připojištění (Úř. věst. L 196, 20. 7. 2001, s. 26). V čl. 3 odst. 1 se číslo “45” nahrazuje číslem “55”. B. VOLNÝ POHYB PRACOVNÍKŮ 31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257, 19. 10. 1968, s. 13), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). Poznámky pod čarou 1 a 2 v příloze se nahrazují tímto: “1 Belgickém, britském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, kyperském, litevské, lotyšském, lucemburském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rakouském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském – podle země, která povolení vydává.” “2 Belgičtí, britští, čeští, dánští, estonští, finští, francouzští, irští, italští, kyperští, litevští, lotyšští, lucemburští, maďarští, maltští, němečtí, nizozemští, polští, portugalští, rakouští, řečtí, slovenští, slovinští, španělští a švédští – podle země, která povolení vydává.”
2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti