Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Primární právo
Název :DOKUMENTY o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: PŘÍLOHA XXXII Seznam uvedený v článku 378 aktu o přistoupení I. CELNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice Rady 69/73/EHS ze dne 4. března 1969 (Úř. věst. L 58, 8. 3. 1969, s. 1), ve znění: – aktu o přistoupení z roku 1972 (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 146), – směrnice Rady 72/242/EHS ze dne 27. června 1972 (Úř. věst. L 151, 5. 7. 1972, s. 16), – směrnice Rady 76/119/EHS ze dne 18. prosince 1975 (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 58), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – směrnice Rady 72/242/EHS ze dne 7. února 1983 (Úř. věst. L 59, 5. 3. 1983, s. 1), – směrnice Rady 83/307/EHS ze dne 13. června 1983 (Úř. věst. L 162, 22. 6. 1983, s. 20), ve znění opravy v Úř. věst. L 272, 5. 10. 1983, s. 22, – směrnice Komise 84/444/EHS ze dne 26. července 1984 (Úř. věst. L 245, 14. 9. 1984, s. 28). a) Španělské království je oprávněno zachovat povolení aktivního zušlechťovacího styku, jež byla vydána před přistoupením, za podmínek, za kterých byla udělena, a to až do skončení jejich platnosti, nejdéle však do 31. prosince 1987. Pokud jde o aktivní zušlechťování ve svobodných pásmech, nevztahuje se tato odchylka na podniky uvedené v následujícím seznamu. Jestliže odchylky podle předchozích pododstavců narušují podmínky hospodářské soutěže, budou přijata vhodná opatření postupem stanoveným uvedenou směrnicí. Svobodné pásmo Vigo – Citroën Hispania SA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 31. července 1957 k výrobě motorových vozidel, motorů a náhradních dílů. – Industrias Mecánicas de Galicia SA - INDUGASA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 29. října 1973 k výrobě homokinetických kloubů pro motorová vozidla. – Ferroplast SA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 8. března 1967 k výrobě zámečnických výrobků a výrobků z umělých hmot. – Porcelanas de Vigo - POVISA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 2. března 1974 k výrobě porcelánu a otisků na keramiku. Svobodné pásmo Barcelona – Sociedad Espańola de Automóviles de Tourismo - SEAT Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 16. dubna 1952 k výrobě osobních motorových vozidel a náhradních dílů. – Motor Ibérica SA - MISA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 13. ledna 1959 k výrobě nákladních vozidel, traktorů, zemědělských a průmyslových strojů, motorů a náhradních dílů. – Fabricación de Envases Metálicos SA – FEMSA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 14. ledna 1963 k řezání souvislých pásů určených k výrobě den a stěn barelů. Svobodné pásmo Cádiz – Factorias Oleícolas Industriales - FOISA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 23. března 1961 k rafinaci a mísení olejů a rostlinných a živočišných tuků. – Dragados y Construcciones SA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 27. března 1979 k opravám vlastních strojů používaných v zahraničí. – Jose Belmonte Sánchez – Industria auxiliar del mueble Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 30. července 1981 k výrobě dřevotřískových profilů potahovaných PVC a určených k výrobě zásuvek. b) Odchylně od článků 24 a 25 je Španělské království oprávněno postupně, tj. způsobem přizpůsobeným každému jednotlivému případu, zavést pravidla Společenství použitelná pro rovnocenné zpracování. Povolení k odchylce od článků 24 a 25 uvedené směrnice mohou být vydávána do 31. prosince 1987. Veškeré operace prováděné v rámci těchto povolení je nutno úplně uskutečnit do 1. ledna 1990. Jestliže odchylky podle předchozích pododstavců narušují podmínky hospodářské soutěže, budou přijata vhodná opatření postupem stanoveným uvedenou směrnicí. c) Portugalská republika je oprávněna: – zachovat povolení aktivního zušlechťovacího styku, jež byla vydána před přistoupením, za podmínek, za kterých byla udělena, a to až do skončení jejich platnosti; – vydávat po přistoupení povolení aktivního zušlechťovacího styku za podmínek stanovených předpisy platnými v Portugalsku k 31. prosinci 1985. V žádném případě nesmí doba platnosti těchto povolení překročit 31. prosinec 1987. Jestliže odchylky podle předchozích pododstavců narušují podmínky hospodářské soutěže, budou přijata vhodná opatření postupem stanoveným uvedenou směrnicí. 2. Směrnice Rady 69/75/EHS ze dne 4. března 1969 (Úř. věst. L 58, 8. 3. 1969, s. 11), ve znění: – aktu o přistoupení z roku 1972 (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14 a č. L 2, 1. 1. 1973, s. 1), – směrnice Rady 76/634/EHS ze dne 22. července 1976 (Úř. věst. L 223, 16. 8. 1976, s. 17), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), Zařízení instalovaná před přistoupením ve španělských svobodných pásmech podniky uvedenými v následujícím seznamu, která jsou určena k použití v těchto pásmech, nemusí splňovat podmínky stanovené touto směrnicí. Pokud se zařízení uvedená v předchozím pododstavci již nemají užívat v těchto svobodných pásmech, ale mají se konečně dovézt na území Společenství, uplatňují se na ně příslušná cla. Svobodné pásmo Vigo – Citroën Hispania SA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 31. července 1957 k výrobě motorových vozidel, motorů a náhradních dílů. – Industrias Mecánicas de Galicia SA - INDUGASA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 29. října 1973 k výrobě homokinetických kloubů pro motorová vozidla. – Ferroplast SA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 8. března 1967 k výrobě zámečnických výrobků a výrobků z umělých hmot. – Porcelanas de Vigo - POVISA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 2. března 1974 k výrobě porcelánu a otisků na keramiku. Svobodné pásmo Barcelona – Sociedad Espańola de Automóviles de Tourismo - SEAT Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 16. dubna 1952 k výrobě osobních motorových vozidel a náhradních dílů. – Motor Ibérica SA - MISA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 13. ledna 1959 k výrobě nákladních vozidel, traktorů, zemědělských a průmyslových strojů, motorů a náhradních dílů. – Fabricación de Envases Metálicos SA – FEMSA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 14. ledna 1963 k řezání souvislých pásů určených k výrobě den a stěn barelů. Svobodné pásmo Cádiz – Factorias Oleícolas Industriales - FOISA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 23. března 1961 k rafinaci a mísení olejů a rostlinných a živočišných tuků. – Dragados y Construcciones SA Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 27. března 1979 k opravám vlastních strojů používaných v zahraničí. – Jose Belmonte Sánchez – Industria auxiliar del mueble Povolení na základě rozhodnutí ministra ze dne 30. července 1981 k výrobě dřevotřískových profilů potahovaných PVC a určených k výrobě zásuvek. 3. Směrnice Rady 71/235/EHS ze dne 11. června 1971 (Úř. věst. L 143 29. 6. 1971, s. 28), ve znění směrnice Rady 76/634/EHS ze dne 22. července 1976 (Úř. věst. L 223, 16. 8. 1976, s. 17). Španělské království je oprávněno uplatňovat u operací, na něž se tato směrnice nevztahuje, až do 31. prosince 1987 své vnitrostátní právní předpisy týkajících se “obvyklého zacházení”. 4. Nařízení Rady (EHS) č. 754/76 ze dne 25. března 1976 (Úř. věst. L 89, 2. 4. 1976, s. 1). Odchylně od článku 16 a až do 31. prosince 1992, pokud jde o zboží, pro které skončí k tomuto dni doba uplatňování přechodných opatření stanovených Aktem o podmínkách přistoupení Španělska a Portugalska ke Společenstvím, a až do 31. prosince 1995, pokud jde o ostatní zboží, se nařízení neuplatňuje: a) na Společenství ve stávajícím složení, ledaže vrácené zboží bylo původně vyvezeno z jeho členského státu; b) na Španělsko a Portugalsko, ledaže vrácené zboží bylo původně vyvezeno z členského státu, do kterého bylo znovu dovezeno. Pokud bylo na toto zboží uděleno povolení použít při vývozu systém navracení, uplatňuje se na něj režim pro vráceného zboží teprve po uhrazení navráceného cla. 5. Nařízení Rady (EHS) č. 2102/77 ze dne 20. září 1977 (Úř. věst. L 246, 27. 9. 1977, s. 1). Španělské království a Portugalská republika jsou oprávněni používat až do nabytí účinnosti nařízení Rady (EHS) č. 678/85 a č. 679/85 ze dne 18. února 1985 (Úř. věst. L 79, 21. 3. 1985), své vnitrostátní tiskopisy pro vývozní prohlášení, přičemž tyto tiskopisy musejí poskytovat stejné údaje jako tiskopisy připojené k nařízení (EHS) č. 2102/77. 6. Nařízení Rady (EHS) č. 3599/82 ze dne 21. prosince 1982 (Úř. věst. L 376, 31. 12. 1982, s. 1). Španělské království je oprávněno zachovat povolení dočasného použití, jež byla vydána před přistoupením, za podmínek, za kterých byla udělena, a to až do skončení jejich platnosti, nejpozději však do 31. prosince 1987. II. PRÁVO USAZOVÁNÍ A VOLNÝ POHYB SLUŽEB 1. Směrnice Rady 77/780/EHS ze dne 12. prosince 1977 (Úř. věst. L 322, 17. 12. 1977, s. 30), ve znění aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). a) Nové členské státy mohou až do 31. prosince 1992, v souladu s touto směrnicí a s ohledem na zákaz diskriminace, uplatňovat hledisko hospodářské potřeby podle čl. 3 odst. 3 písm. b) směrnice. b) Do 31. prosince 1992 provede Španělské království postupně opatření nezbytná k dodržení článků 3 a 4 dané směrnice, a to za těchto podmínek: – zachovává se stávající režim, podle kterého se povolení uděluje na základě hospodářské potřeby pro jednu dceřinou společnost a dvě další provozovny nebo pro jednu pobočku a dvě další provozovny; – úvěrové instituce, jejichž sídlo je v jiném členském státě a které mají alespoň jednu dceřinou společnost nebo pobočku, jež byla založena ve Španělsku před přistoupením nebo jejíž založení bude po přistoupení povoleno, mohou bez ohledu na datum tohoto povolení založit: – po 1. lednu 1990 další pobočku, – po 1. lednu 1991 dvě další pobočky, – po 1. lednu 1992 dvě další pobočky, – po 1. lednu 1993 tolik poboček, kolik si přejí, stejně jako španělské úvěrové instituce, s ohledem na zákaz diskriminace; – procento příjmů dosažených výše uvedenými úvěrovými institucemi na španělském vnitrostátním trhu mimo bankovní sféry se v porovnání s aktivy dosaženými na stejném trhu se stanoví takto: – 40% od přistoupení, – 50% od 1. ledna 1988, – 60% od 1. ledna 1989, – 70% od 1. ledna 1990, – 80% od 1. ledna 1991, – 90% od 1. ledna 1992, – 100 % od 1. ledna 1993, aby se vyloučila jakákoliv diskriminace mezi španělskými úvěrovými institucemi a dceřinými společnostmi nebo pobočkami úvěrových institucí ve Španělsku, které mají sídlo v jiném členském státě; – po dobu platnosti výše uvedených dočasných odchylek se zachovávají a na nediskriminačním základě vůči všem členským státům uplatňují všeobecné nebo zvláštní úlevy, které vyplývají ze španělských právních předpisů nebo z úmluv, jež byly před přistoupením v platnosti mezi Španělskem a jedním nebo více ostatními členskými státy. Zacházení poskytované Španělskem úvěrovým institucím ze třetích zemí nesmí být příznivější než zacházení poskytované úvěrovým institucím z ostatních členských států. c) Do 31. prosince 1992 provede Portugalská republika postupně opatření nezbytná k dodržení článků 3 a 4 dané směrnice, a to za těchto podmínek: – úvěrové instituce, jejichž sídlo je v jiném členském státě a které mají alespoň jednu dceřinou společnost nebo pobočku, jež byla založena v Portugalsku před přistoupením nebo jejíž založení bude po přistoupení povoleno, mohou bez ohledu na datum tohoto povolení založit: – po 1. lednu 1988 další pobočku, – po 1. lednu 1990 dvě další pobočky, – po 1. lednu 1993 tolik poboček, kolik si přejí, stejně jako portugalské úvěrové instituce, s ohledem na zákaz diskriminace; – procento příjmů dosažených výše uvedenými úvěrovými institucemi na portugalském vnitrostátním trhu mimo bankovní sféry se v porovnání s aktivy dosaženými na stejném trhu se stanoví takto: – 40% od přistoupení, – 70% od 1. ledna 1990, – 80% od 1. ledna 1991, – 90% od 1. ledna 1992, – 100 % od 1. ledna 1993, aby se vyloučila jakákoliv diskriminace mezi portugalskými úvěrovými institucemi a dceřinými společnostmi nebo pobočkami úvěrových institucí ve Španělsku, které mají sídlo v jiném členském státě. d) Za účelem uplatnění čl. 1 odst. 4 písm. a) dané směrnice v Portugalsku mohou být “Caixas de Crédito Agricola Mútuo” osvobozeny od podmínek stanovených uvedeným článkem, pokud budou nejpozději do 1. ledna 1993 přidruženy k ústřednímu subjektu, který nad nimi provádí dohled, a pokud do uvedeného dne portugalské orgány upraví vnitrostátní právní předpisy tak, aby ústřední subjekt splňoval charakteristiky uvedené v čl. 2 odst. 4 písm. a); e) Za účelem uplatnění čl. 2 odst. 6 dané směrnice může Portugalská republika do šesti měsíců od přistoupení oznámit ty úvěrové instituce, které se mohou dočasně odchýlit od uplatňování této směrnice. Doba platnosti této dočasné odchylky nesmí překročit 1. leden 1993. 2. Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 (Úř. věst. L 151, 7. 6. 1978, s. 25). a) Španělské království může pro pojistitele usazené ve Španělsku vyhradit, pro dobu do 31. prosince 1991 a pro rizika nacházející se na jeho území, podíl na smlouvách o soupojištění podle uvedené směrnice, a to do této percentuální výše a podle tohoto časového rozvrhu: – 100 % do 31. prosince 1988, – 75 % od 1. ledna 1989, – 40 % od 1. ledna 1990, – 20 % od 1. ledna 1991. b) Po dobu platnosti uvedených dočasných odchylek se zachovávají a na nediskriminačním základě vůči všem členským státům uplatňují všeobecné nebo zvláštní úlevy, které vyplývají ze španělských právních předpisů nebo z úmluv, jež byly před přistoupením v platnosti mezi Španělskem a jedním nebo více ostatními členskými státy. Zacházení poskytované Španělskem pojistitelům ze třetích zemí nesmí být příznivější než zacházení poskytované pojistitelům z ostatních členských států. 3. Směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 (Úř. věst. L 233, 24. 8. 1978, s. 1). Až do ukončení vzdělávání zubních lékařů ve Španělsku podle podmínek stanovených směrnicí 78/687/EHS, a nejdéle do 31. prosince 1990, se odkládá výkon práva usazování a volného pohybu služeb pro zubní lékaře z ostatních členských států ve Španělsku a pro španělské zubní lékaře v ostatních členských státech. Po dobu platnosti uvedené dočasné odchylky se zachovávají a na nediskriminačním základě vůči všem členským státům uplatňují všeobecné nebo zvláštní úlevy, které se týkají práva usazování a volného pohybu služeb a které vyplývají ze španělských právních předpisů nebo z úmluv, jež byly před přistoupením v platnosti mezi Španělskem a jedním nebo více ostatními členskými státy. III. DOPRAVA 1. Nařízení Rady č. 11 ze dne 27. června 1960 (Úř. věst. 52, 18. 6. 1960, s. 1121/60), ve znění nařízení Rady č. 3626/84 ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 335, 22. 12. 1984, s. 4). Do šesti měsíců od přistoupení přijmou nové členské státy po konzultaci s Komisí opatření uvedená v čl. 14 odst. 2 posledním pododstavci. 2. Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 (Úř. věst. L 175, 23. 7. 1968, s. 1), ve znění: – aktu o přistoupení z roku 1972 (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). Do šesti měsíců od přistoupení přijmou nové členské státy po konzultaci s Komisí opatření uvedená v poslední větě čl. 21 odst. 6. 3. Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 (Úř. věst. L 156, 28. 6. 1969, s. 1), ve znění: – aktu o přistoupení z roku 1972 (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). Právo na náhradu podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 2 prvního pododstavce nabývá v nových členských státech účinku k 1. lednu 1987. 4. Nařízení Rady (EHS) č. 1463/70 ze dne 20. července 1970 (Úř. věst. L 164, 27. 7. 1970, s. 1), ve znění: – aktu o přistoupení z roku 1972 (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – nařízení Rady (EHS) č. 1787/73 ze dne 25. června 1973 (Úř. věst. L 181, 4. 7. 1983, s. 1), – nařízení Rady (EHS) č. 2828/77 ze dne 12. prosince 1977 (Úř. věst. L 334, 24. 12. 1977, s. 5), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). a) U vozidel registrovaných ve Španělsku poprvé před přistoupením, jichž se užívá k vnitrostátní přepravě, mimo přepravu nebezpečných látek, se zabudování záznamových zařízení uskutečňuje postupně za těchto podmínek: – v případě vozidel užívaných k přepravě cestujících musí být záznamové zařízení zabudováno a užíváno v průběhu roku 1986 ve vozidlech registrovaných poprvé před 1. lednem 1972, v průběhu roku 1987 ve vozidlech registrovaných poprvé před 1. lednem 1977, a v průběhu roku 1988 ve vozidlech registrovaných poprvé mezi 1. lednem 1977 a 1. lednem 1986; – v případě vozidel užívaných k přepravě zboží, mimo přepravu nebezpečných látek, musí být záznamové zařízení zabudováno a užíváno v průběhu roku 1986 ve vozidlech o nejvyšší povolené hmotnosti nad 25 tun, v průběhu roku 1986 ve vozidlech o nejvyšší povolené hmotnosti nad 14 tun, v průběhu roku 1988 ve vozidlech o nejvyšší povolené hmotnosti nad 6 tun a v průběhu roku 1989 ve vozidlech o nejvyšší povolené hmotnosti od 3,5 tuny do 6 tun. b) Použitelnost tohoto nařízení se v Portugalsku odkládá: – do 1. ledna 1989 v případě vozidel registrovaných poprvé před přistoupením, jichž se využívá k vnitrostátní přepravě, mimo přepravu nebezpečných látek, – do 1. ledna 1991 v případě vozidel registrovaných a provozovaných výlučně v autonomních oblastech Azor a Madeiry. 5. Směrnice Rady 77/143/EHS ze dne 29. prosince 1976 (Úř. věst. L 47, 18. 2. 1977, s. 47). Portugalská republika může odložit plné provedení této směrnice do 1. ledna 1988, pokud jde o vozidla využívaná k mezinárodní dopravě mezi Portugalskem a ostatními členskými státy, a do 1. ledna 1990, pokud jde o vozidla využívaná k vnitrostátní dopravě v Portugalsku. Portugalská republika bude usilovat o postupné uplatňování této směrnice od přistoupení, přičemž začne s nejstaršími vozidly. Od 1. ledna 1988 se Portugalská republika plně zaručí, že veškerá motorová vozidla a jejich návěsy podle této směrnice, registrované v Portugalsku a využívané k dopravě mezi členskými státy, skutečně prošly technickou kontrolou, a za tímto účelem zejména touto kontrolou podmíní vydání potřebných povolení. 6. Směrnice Rady 77/796/EHS ze dne 12. prosince 1977 (Úř. věst. L 334, 24. 12. 1977, s. 37). Pro nové členské státy je dnem stanoveným v čl. 5 odst. 2 den 1. ledna 1983. IV. DANĚ 1. Směrnice Rady 72/464/EHS ze dne 19. prosince 1973 (Úř. věst. L 303, 31. 12. 1972, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí Rady 84/217/EHS ze dne 10. dubna 1984 (Úř. věst. L 104, 17. 4. 1984, s. 18). Odchylně od čl. 4 odst. 2: a) Španělské království může prostřednictvím přechodného opatření postupně sbližovat sazbu poměrné spotřební daně z cigaret z tmavého tabáku se sazbou této daně z cigaret ze světlého tabáku takto: – doba uplatňování tohoto přechodného opatření je čtyři roky ode dne přistoupení, – odstranění rozdílu, který ke dni přistoupení existoval mezi oběma sazbami spotřební daně, se uskuteční v pěti stejných ročních etapách vždy k 1. lednu každého roku; b) Portugalská republika se může až do 31. prosince 1992 odchýlit od úpravy Společenství pro spotřební daň z tabákových výrobků vyrobených a spotřebovaných v autonomních oblastech Azor a Madeiry, a to za těchto podmínek: – zatížení spotřební daní z cigaret nejprodávanější cenové kategorie v pevninském Portugalsku a v autonomních oblastech Azor a Madeiry se vypočítá ke dni přistoupení a sdělí se Komisi, – tři roky po přistoupení se sazby spotřební daně uplatňované v autonomních oblastech zvýší o třetinu rozdílu mezi zatíženími vypočítanými podle první odrážky a pět let po přistoupení se zvýší o druhou třetinu, – pokud se během uplatňování této odchylky v pevninském Portugalsku spotřební daň zvýší, zvýší se ve stejném poměru rovněž sazba spotřební daně platná v autonomních oblastech Azor a Madeiry. 2. Směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 (Úř. věst. L 73, 19. 3. 1976, s. 18), ve znění: – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – směrnice Rady 79/1071/EHS ze dne 6. prosince 1979 (Úř. věst. L 331, 27. 12. 1979, s.10). Směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 (Úř. věst. L 336, 27. 12. 1977, s.15), ve znění směrnice Rady 79/1070/EHS ze dne 6. prosince 1979 (Úř. věst. L 331, 27. 12. 1979, s.8). Po dobu uplatňování dočasné odchylky, která Portugalské republice umožňuje odložit do 1. ledna 1989 zavedení společného systému daně z přidané hodnoty, se na daň z obratu platnou v Portugalsku vztahují mechanismy Společenství pro vymáhání pohledávek a vzájemnou pomoc. 3. Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze 17. května 1977 (Úř. věst. L 145, 13. 6. 1977, s.1), ve znění: – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – jedenácté směrnice Rady 80/368/EHS ze dne 26. března 1980 (Úř. věst. L 90, 3. 4. 1980, s.41), – desáté směrnice Rady 84/386/EHS ze dne 31. července 1984 (Úř. věst. L 208, 3. 8. 1984, s.58). a) Pro použití čl. 24 odst. 2 až 6: – Španělské království může poskytovat osvobození od daně osobám podléhajícím dani, jejichž roční obrat je nižší než ekvivalent 10 000 ECU v národní měně při přepočítacím koeficientu platném ke dni přistoupení, – Portugalská republika může po dobu prvních tří let od vstupu společného systému daně z přidané hodnoty pro Portugalsko v platnost poskytovat osvobození od daně osobám podléhajícím dani, jejichž roční obrat je nižší než ekvivalent 15 000 ECU v národní měně při přepočítacím koeficientu platném ke dni přistoupení, a poté osobám podléhajícím dani, jejichž roční obrat je nižší než ekvivalent 10 000 ECU. Poskytnutí osvobození u obratu vyššího než ekvivalent 10 000 ECU vede k vyrovnáním při výpočtu vlastních zdrojů podle nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2892/77, ve znění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 3625/83. b) Pro použití čl. 28 odst. 3 písm. b) je Portugalská republika oprávněna osvobodit od daně plnění uvedená v příloze F bodech 2, 3, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 26 a 27. Tato osvobození nesmí mít vliv na vlastní zdroje, jejichž základ musí být rekonstruován, podle nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2892/77, ve znění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 3625/83. c) Portugalská republika může poskytovat osvobození od daně s vrácením daně zaplacené na předchozím stupni, pokud je dodržen článek 95 Smlouvy o EHS a pokud přijme nezbytná opatření k zamezení dopadu na vlastní zdroje podle nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2892/77, ve znění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 3625/83, a to: – podle čl. 28 odst. 2 pro tyto potravinářské výrobky: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 02.01 Poživatelné maso a droby zvířat čísel 01.01 až 01.04 včetně, čerstvé, chlazené nebo zmrazené 02.02 Mrtvá drůbež a její poživatelné vnitřnosti (kromě jater), čerstvé, chlazené nebo zmrazené 03.01 Čerstvé ryby (živé nebo mrtvé), chlazené nebo zmrazené 03.02 Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před uzením nebo během uzení: A. sušené, solené nebo ve slaném nálevu: I. celé, bez hlavy nebo pokrájené: b) Tresky (Gadus morhua, Boregadus saida, Gadus Ogac) 03.03 Korýši a měkkýši, včetně mušlí (též bez krunýřů nebo skořápek), čerství (živí nebo mrtví), chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě: B. Měkkýši, včetně mušlí: II. Slávky III. Plži, jiní než mořští IV. ostatní 04.01 Mléko a smetana, čerstvé, nezahuštění ani neobsahující přidaný cukr: A. o obsahu tuku nejvýše 6 % hmotnostních II. ostatní B. ostatní Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 04.02 Mléko a smetana, konzervované, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr ex 04.04 Sýry zvané “Flamengo” 04.05 Ptačí vejce a vaječné žloutky, čerstvé, sušené nebo jinak konzervované, též s přídavkem cukru: A. Vejce ve skořápce, čerstvá nebo konzervovaná: 07.01 Zelenina, čerstvá nebo chlazená 07.02 Zelenina, též vařená, zmrazená 07.03 Zelenina, sušená, dehydrovaná, odpařená, též nakrájená na kousky nebo na plátky, nebo drcená či v prášku, avšak jinak neupravená 07.05 Luštěniny sušené, vyluštěné nebo loupané či půlené 08.01 Datle, banány, ananasy, manga, mangosty, avokáda, kvajávy, kokosové ořechy, para ořechy, kešu ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky: B. Banány C. Ananasy D. Avokáda ex 08.02 Citrusové plody, čerstvé 08.03 Fíky, čerstvé nebo sušené: A. čerstvé 08.04 Vinné hrozny, čerstvé nebo rozinky: A. čerstvé 08.06 Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé 08.07 Peckové ovoce, čerstvé 08.08 Bobulové ovoce, čerstvé 08.09 Ostatní ovoce, čerstvé Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 10.06 Rýže 11.01 Obilné mouky 15.01 Vepřové sádlo, jiné vepřové a drůbeží tuky, lisované, tavené nebo extrahované rozpouštědly: A. Vepřové sádlo a jiné vepřové tuky 15.07 Rostlinné oleje stálé, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované: A. Olivový olej 19.02 Sladové výtažky; přípravky pro dětskou výživu a pro dietetické nebo kuchařské účely z mouky, krupice, škrobu, nebo sladových výtažků, též s přídavkem kakaa v poměru menším než 50 % hmotnostních: ex B. ostatní – Přípravky pro dětskou výživu 19.03 Těstoviny 19.07 Chléb, lodní suchary a jiné pekařské zboží, bez přídavku cukru, medu, vajec, tuků, sýru nebo ovoce; hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky: ex D. ostatní: – Chléb 22.01 Voda, minerální vody, sodovky, led a sníh: ex B. ostatní: – Voda – v rámci dočasné odchylky po dobu pěti let od skončení období, během kterého je možné odložit zavedení společného systému daně z přidané hodnoty, pro tyto zemědělské vstupy: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Kapitola I Živá zvířata 06.01 Cibule, hlízy, kořenové hlízy, stonkové hlízy; výběžkaté oddenky a oddenky, ve vegetativním klidu, ve vegetaci nebo v květu 06.02 Ostatní živé rostliny a kořeny, včetně řízků a roubů 10.01 Pšenice a sourež 10.02 Žito 10.03 Ječmen 10.04 Oves 10.05 Kukuřice 10.06 Pohanka, proso, lesknice kanárská, čirok; ostatní obiloviny 12.01 Olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené A. k setí ex 12.03 Semena, plody a výtrusy k setí: – kromě semen okrasných květin 12.04 Cukrová řepa (též řepné řízky), čerstvá, sušená nebo v prášku; cukrová třtina ex 12.07 Rostliny, části rostlin používané jako insekticidy, fungicidy apod., čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku 12.09 Sláma a plevy, též pořezané 12.10 Krmná řepa, tuřín, pícninové kořeny, seno, vojtěška, vičenec ligrus, jetel, kapusta zimní košťálová, vlčí bob, vikev a podobné pícniny 13.03 Rostlinné šťávy a výtažky, pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a jiné slizy a zahušťovadla získané z rostlin: A. Rostlinné šťávy a výtažky: V. z pyrethra a z kořenů rostlin obsahujících rotenon Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 14.01 Rostlinné materiály používané zejména k výrobě¨košíkářkého nebo proutěného zboží (vrbové proutí, rákos, bambus, španělský rákos, sítina, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko a podobné materiály) ex C. ostatní – Rafie 23.01 Moučky a šroty z masa a drobů, z ryb, korýšů a měkkýšů, nevhodné pro lidskou výživu; škvarky 23.04 Pokrutiny, pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci rostlinných olejů, kromě kalů a sedlin 23.06 Výrobky rostlinného původu používané k výživě zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté 23.07 Krmné přípravky melasové nebo cukrové; ostatní přípravky používané k výživě zvířat 28.02 Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra 28.38 Sírany a kamence; peroxosírany (persírany) A. Sírany: II. draslíku, mědi VI. železa, niklu VIII.ostatní ex 38.11 Dezinfekční prostředky, insekticidy, fungicidy, pro použití v zemědělství 38.19 Výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté: A. Přiboudlina, Dippelův olej 82.01 Rýče, lopaty, krumpáče, škrabky, motyky, vidle a hrábě; sekyry, sekáče a podobné sekací nástroje; kosy a srpy, dlouhé nože na řezání sena nebo slámy, nůžky na stříhání keřů, dřevorubecké klíny a ostatní ruční nástroje používané v zemědělství, zahradnictví a lesnictví Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 82.02 Ruční pily, pilové listy a kotouče všech druhů (včetně prořezávacích, drážkovacích a bez ozubení) A. Ruční pily ex 84.10 Čerpadla a motorová čerpadla na kapaliny používaná v zemědělství 84.24 Stroje, přístroje a nářadí pro zemědělství a zahradnictví na přípravu nebo obdělávání půdy, včetně válců na úpravu trávníků a sportovních ploch 84.25 Žací nebo mláticí stroje, přístroje a zařízení; lisy na slámu a na píci; sekačky na trávu; stroje na čištění nebo třídění zrna, stroje na třídění vajec, ovoce a jiných zemědělských produktů, kromě strojů a přístrojů používaných v mlynářství čísla 84.29 84.26 Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení 84.27 Lisy, pěchovačky a jiná zařízení pro výrobu vína, moštů apod. 84.28 Ostatní stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, drůbežnictví a včelařství, včetně zařízení na klíčení rostlin a jejich mechanického nebo termického vybavení, inkubátory a umělé líhně pro drůbežnictví 84.29 Stroje, přístroje a zařízení používané v mlynářství a při zpracování obilí a sušených luštěnin, kromě strojů, přístrojů a zařízení zemědělského typu 87.01 Traktory, včetně traktorů s navijákem: A. Kultivační malotraktory s výbušným nebo spalovacím motorem B. Zemědělské traktory (kromě kultivačních malotraktorů) a lesnické traktory, opatřené koly ex 87.06 Součásti, náhradní díly a příslušenství pro automobily čísla 87.01 A a B. 87.14 Ostatní vozidla bez mechanického pohonu a návěsy pro veškerá vozidla, jejich součásti a náhradní díly ex A. Vozidla tažená zvířaty používaná v zemědělství V. OBCHODNÍ POLITIKA Nařízení Rady (EHS) č. 288/82 ze dne 5. února 1982 (Úř. věst. L 35, 9. 2. 1982, s. 1), ve znění: – nařízení Komise (EHS) č. 2303/82 ze dne 18. srpna 1982 (Úř. věst. L 246, 21. 8. 1982, s. 7), – nařízení Komise (EHS) č. 2417/82 ze dne 3. září 1982 (Úř. věst. L 258, 4. 9. 1982, s. 8), ve znění opravy v Úř. věst. L 354, 16. 12. 1982, s. 36, – nařízení Rady (EHS) č. 889/85 ze dne 28. března 1983 (Úř. věst. L 103, 21. 4. 1983, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 58, 2. 3. 1982, s. 31, Úř. věst. L 189, 1. 7. 1982, s. 80, Úř. věst. L 260, 8. 9. 1982, s. 16 a Úř. věst. L 351, 11. 12. 1982, s. 35. Podle článku 19 může Španělské království po přistoupení, v souladu s platnou praxí ve Společenství, zachovat opatření, kterými podřídilo zvláštnímu povolení dovoz 14 níže uvedených výrobků, ať nových nebo použitých, ale ve špatném stavu: Číslo společného celního sazebníku Popis zboží 40.11 Obruče, pneumatiky, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z pryže, pro kola všech druhů: B. ostatní: ex II. neuvedené: – duše používané pro jízdní kola nebo jízdní kola s pomocným motorem – použité pneumatiky 63.01 Oděvy a oděvní doplňky, přikrývky, domácí prádlo a bytový textil (jiné než výrobky čísel 58.01, 58.02 a 58.03) z textilních materiálů, obuv a klobouky ze všech materiálů, které vykazují známky patrného používání, předkládané hromadně nebo v balících, pytlích nebo podobných obalech 73.24 Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn ze železa nebo oceli Kapitola 84 Kotle, stroje a mechanická zařízení Kapitola 85 Elektrické stroje a přístroje a výrobky používané v elektrotechnice Kapitola 86 Kolejová vozidla a kolejový svrškový materiál; dopravní signalizační neelektrická zařízení Číslo společného celního sazebníku Popis zboží Kapitola 87 Automobily, traktory, jízdní kola a jiná pozemní vozidla 89.01 Plavidla neuvedená pod čísly 89.02 až 89.05 89.02 Plavidla speciálně určená pro remorkáž (remorkéry) nebo tlačení jiných plavidel 89.03 Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry všech typů, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny 90.17 Zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje, včetně elektroléčebných přístrojů a přístroje pro vyšetření zraku Kapitola 93 Zbraně a střelivo 97.01 Dětská vozidla a vozítka, např. jízdní kola, koloběžky, houpací koně, šlapací auta, kočárky pro panenky a podobné 97.03 Ostatní hračky; zmenšené modely na hraní VI. SOCIÁLNÍ POLITIKA 1. Nařízení Rady (EHS) č. 2950/83 ze dne 17. října 1983 (Úř. věst. L 289, 22. 10. 1983, s. 1). Pro uplatnění článku 3, pokud jde o Portugalsko, se na střediska založená již před dnem přistoupení vztahují stejná ustanovení jako na střediska uvedená v odstavci 2 uvedeného článku, pokud je výpočet odpisů založen na zůstatkové hodnotě středisek odborného vzdělávání. Tato střediska se považují za definitivně amortizovaná po uplynutí šestého roku po dni přistoupení. 2. Směrnice Rady 80/1107/EHS ze dne 27. listopadu 1980 (Úř. věst. L 327, 3. 12. 1980, s. 8). Lhůty tří a čtyř let stanovené v čl. 11 odst. 1 prvním a druhém pododstavci začínají v případě Portugalska dnem jeho přistoupení. VII. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 1. Směrnice Rady 65/65/EHS ze dne 26. ledna 1965 (Úř. věst. 22, 9. 2. 1965, s. 369), ve znění směrnice Rady 83/570/EHS ze dne 26. října 1983 (Úř. věst. L 332, 28. 11. 1983, s. 1). Směrnice Rady 75/318/EHS ze dne 20. května 1975 (Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975, s. 1), ve znění směrnice Rady 83/570/EHS ze dne 26. října 1983 (Úř. věst. L 332, 28. 11. 1983, s. 1). Druhá směrnice Rady 75/319/EHS ze dne 20. května 1975 (Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975, s. 13), ve znění: – směrnice Rady 78/420/EHS ze dne 2. května 1978 (Úř. věst. L 123, 11. 5. 1978, s. 26), – směrnice Rady 83/570/EHS ze dne 26. října 1983 (Úř. věst. L 332, 28. 11. 1983, s. 1). Směrnice Rady 78/25/EHS ze dne 12. prosince 1977 (Úř. věst. L 11, 14. 1. 1978, s. 18), ve znění: – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – směrnice Rady 81/464/EHS ze dne 24. června 1981 (Úř. věst. L 183, 4. 7. 1981, s. 33). Portugalská republika může až do 1. ledna 1991 odložit vstup v platnost těch opatření, která jsou pro ni nezbytná k dosažení souladu s ustanoveními uvedených směrnic, která se týkají hromadně vyráběných léčivých přípravků. Po přistoupení však Portugalská republika přijímá bez opakování a v souladu s uvedenými směrnicemi klinické a předklinické zkoušky, jakož i kontrolní zkoušky každé šarže léčivých přípravků, jež byly uskutečněny ve stávajících členských státech. Za tímto účelem musí každá šarže léčivých přípravků dovezená do Portugalska obsahovat protokoly o provedení kontrolních zkoušek v členském státě původu. 2. Směrnice Rady 73/173/EHS ze dne 4. června 1973 (Úř. věst. L 189, 11. 7. 1973, s. 7), ve znění: – směrnice Rady 80/781/EHS ze dne 22. července 1980 (Úř. věst. L 229, 30. 8. 1980, s. 57), – směrnice Rady 80/1271/EHS ze dne 22. prosince 1980 (Úř. věst. L 375, 31. 12. 1980, s. 70), – směrnice Rady 82/473/EHS ze dne 10. června 1982 (Úř. věst. L 213, 21. 7. 1982, s. 17). Portugalská republika může až do 31. prosince 1988 povolovat uvádění na trh na svém území nebezpečných přípravků (rozpouštědel), jejichž klasifikace, balení a označování neodpovídají podmínkám vyžadovaným uvedenou směrnicí, ale které byly uváděny na portugalský trh před přistoupením a jsou v den přistoupení stále na skladě. 3. Směrnice Rady 73/241/EHS ze dne 24. července 1973 (Úř. věst. L 228, 16. 8. 1973, s. 23), ve znění: – směrnice Rady 74/111/EHS ze dne 1. srpna 1974 (Úř. věst. L 221, 12. 8. 1974, s. 17), – směrnice Rady 74/644/EHS ze dne 19. prosince 1974 (Úř. věst. L 349, 28. 12. 1974, s. 63), – směrnice Rady 75/155/EHS ze dne 4. března 1975 (Úř. věst. L 64, 11. 3. 1975, s. 21), – směrnice Rady 76/628/EHS ze dne 20. července 1976 (Úř. věst. L 223, 16. 8. 1976, s. 1), – směrnice Rady 78/609/EHS ze dne 29. června 1978 (Úř. věst. L 197, 22. 7. 1978, s. 10), – směrnice Rady 78/842/EHS ze dne 10. října 1978 (Úř. věst. L 291, 17. 10. 1978, s. 15), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – směrnice Rady 80/608/EHS ze dne 30. června 1980 (Úř. věst. L 170, 3. 7. 1980, s. 33). Španělské království může až do 31. prosince 1987, a aniž je dotčeno případné následné zahrnutí těchto výrobků do uvedené směrnice, povolovat uvádění na trh na svém území výrobků druhu “familiar a la taza”, “a la taza”a “familiar lacteado” pod označením čokoláda. 4. Směrnice Rady 75/726/EHS ze dne 17. listopadu 1975 (Úř. věst. L 311, 1. 12. 1975, s. 40), ve znění: – směrnice Rady 79/168/EHS ze dne 5. února 1979 (Úř. věst. L 37, 13. 2. 1979, s. 27), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). Portugalská republika může až do 31. prosince 1988 povolovat uvádění na trh na svém území ovocných šťáv a nektarů jejichž složení, výrobní specifikace, balení a označení neodpovídají podmínkám vyžadovaným uvedenou směrnicí, ale které byly uváděny na portugalský trh před přistoupením. 5. Směrnice Rady 76/118/EHS ze dne 18. prosince 1975 (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 49), ve znění: – směrnice Rady 78/630/EHS ze dne 19. června 1978 (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1978, s. 12), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17)m – směrnice Rady 83/635/EHS ze dne 13. prosince 1983 (Úř. věst. L 357, 21. 12. 1983, s. 37). Přestože se uvedená směrnice na tento výrobek nevztahuje a s výhradou pozdější změn uvedené směrnice, může Španělské království zachovat označení “leche concentrada” pro takto označený druh španělského výrobku. 6. Směrnice Rady 77/728/EHS ze dne 7. listopadu 1977 (Úř. věst. L 303, 28. 11. 1977, s. 23), ve znění: – směrnice Komise 81/916/EHS ze dne 5. října 1981 (Úř. věst. L 342, 28. 11. 1981, s. 7), ve znění opravy v Úř. věst. L 357, 12. 12. 1981, s. 23 a Úř. věst. L 78, 24. 3. 1982, s. 28, – směrnice Rady 83/265/EHS ze dne 16. května 1983 (Úř. věst. L 147, 6. 6. 1983, s. 11). Portugalská republika může až do 31. prosince 1988 povolovat uvádění na trh na svém území barev, laků, tiskařských inkoustů, lepidel a podobných výrobků, jejichž klasifikace, balení a označení neodpovídají podmínkám vyžadovaným uvedenou směrnicí, ale které byly uváděny na portugalský trh před přistoupením a jsou v den přistoupení stále na skladě. 7. Směrnice Rady 78/611/EHS ze dne 29. června 1978 (Úř. věst. L 197, 22. 7. 1978, s. 19). V období, které skončí nejpozději 31. prosince 1986, je Španělské království oprávněno uvádět na svůj trh benzín kvality “super”, jehož nejvyšší povolený obsah olova zůstává na 0,60 gramu na litr pro “super” s RON 96 a na 0,65 gramu na litr pro “premium” s RON 98. V období, které skončí nejpozději 31. prosince 1987, je Portugalská republika oprávněna uvádět na svůj trh benzín kvality “super”, jehož nejvyšší povolený obsah olova je vyšší než 0,4 gramu na litr. 8. Směrnice Rady 78/631/EHS ze dne 26. června 1978 (Úř. věst. L 206, 29. 7. 1978, s. 13), ve znění: – směrnice Rady 81/187/EHS ze dne 26. března 1981 (Úř. věst. L 88, 2. 4. 1981, s. 29), – směrnice Komise 84/291/EHS ze dne 18. dubna 1984 (Úř. věst. L 144, 30. 5. 1984, s. 1). Portugalská republika může až do 31. prosince 1988 povolovat uvádění na trh na svém území nebezpečných přípravků (pesticidů), jejichž klasifikace, balení a označování neodpovídají podmínkám vyžadovaným uvedenou směrnicí, ale které byly uváděny na portugalský trh před přistoupením a jsou v den přistoupení stále na skladě. 9. Rozhodnutí Rady 80/372/EHS ze dne 26. března 1980 (Úř. věst. L 90, 3. 4. 1980, s. 45). Pro účely čl. 1 odst. 2 uvedeného rozhodnutí na Portugalsko se za referenční rok pro výpočet snížení použití chlorfluoruhlovodíků považuje rok 1977. VIII. RYBOLOV 1 Nařízení Rady (EHS) č. 3796/81 ze dne 29. prosince 1981 (Úř. věst. L 379, 31. 12. 1981, s. 1), ve znění nařízení Rady (EHS) č. 3655/84 ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 340, 28. 12. 1981, s. 1). a) Odchylně od lhůty týkající se skončení podpor podle čl. 6 odst. 2 písm. b) může Portugalsko poskytovat podporu organizacím výrobců založeným během pěti let ode dne přistoupení Portugalska, a to po dobu pěti let ode dne jejich uznání. b) Odchylně od čl. 21 odst. 3 třetího pododstavce a po dobu nejdéle do 31. prosince 1988 sděluje Portugalsko Komisi informace v méně podrobném rozsahu, než je vyžadováno předpisy Společenství, a ve lhůtách, které budou stanoveny v souladu s postupem podle článku 33. 2. Nařízení Rady (EHS) č. 171/83 ze dne 25. ledna 1983 (Úř. věst. L 24, 27. 1. 1983, s. 14), ve znění: – nařízení Rady (EHS) č. 2931/83 ze dne 4. října 1984 (Úř. věst. L 288, 21. 10. 1983, s. 1), – nařízení Rady (EHS) č. 1637/84 ze dne 7. června 1984 (Úř. věst. L 156, 13. 6. 1984, s. 1), – nařízení Rady (EHS) č. 2178/84 ze dne 23. července 1984 (Úř. věst. L 199, 28. 7. 1984, s. 1), – nařízení Rady (EHS) č. 2664/84 ze dne 18. září 1984 (Úř. věst. L 253, 21. 9. 1984, s. 1), – nařízení Rady (EHS) č. 3625/84 ze dne 18. prosince 1984 (Úř. věst. L 335, 22. 12. 1984, s. 3). Termínem pro oznámení podle čl. 19 odst. 5 je 1. červenec 1986. PŘÍLOHA XXXIII Seznam uvedený v čl. 391 odst. 1 aktu o přistoupení 1. Výbor pro dopravu zřízený článkem 83 Smlouvy o EHS, jehož stanovy byly stanoveny rozhodnutím Rady ze dne 15. září 1958 (Úř. věst. 25, 27. 11. 1958, s. 509/58), ve znění rozhodnutí Rady 64/390/EHS ze dne 22. června 1964 (Úř. věst. 102, 29. 6. 1964, s. 1602/64). 2. Výbor pro Evropský sociální fond zřízený článkem 124 Smlouvy o EHS, jehož stanovy byly stanoveny rozhodnutím Rady 83/517/EHS ze dne 17. října 1983 (Úř. věst. 289, 22. 10. 1983, s. 42). 3. Poradní výbor Zásobovací agentury Euratomu zřízený stanovami agentury ze dne 6. listopadu 1958 (Úř. věst. 27, 6. 12. 1958, s. 534/58), ve znění: – rozhodnutí Rady 73/45/Euratom ze dne 8. března 1973 (Úř. věst. L 83, 30. 3. 1973, s. 20), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). 4. Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků zřízený nařízením Rady č. 15 ze dne 16. srpna 1961 (Úř. věst. 57, 26. 8. 1961, s. 1073/61), ve znění: – nařízení Rady č. 38/64/EHS ze dne 25. března 1964 (Úř. věst. 62, 17. 4. 1964, s. 965/64), – nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 (Úř. věst. L 257, 19. 10. 1968, s. 2). 5. Poradní výbor pro odborné vzdělávání zřízený rozhodnutím Rady 63/266/EHS ze dne 2. dubna 1963 (Úř. věst. 63, 20. 4. 1963, s. 1338/63), jehož stanovy byly přijaty rozhodnutím Rady 63/688/EHS ze dne 18. prosince 1963 (Úř. věst. 190, 30. 12. 1963, s. 3090/63), ve znění: – rozhodnutí Rady 68/189/EHS ze dne 9. dubna 1968 (Úř. věst. L 91, 12. 4. 1968, s. 26), – aktu o přistoupení z roku 1972 (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). 6. Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků zřízený nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 (Úř. věst. L 149, 5. 7. 1971, s. 2), ve znění nařízení Rady (EHS) č. 2001/83 ze dne 2. června 1983 (Úř. věst. L 230, 22. 8. 1983, s. 6). 7. Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci zřízený rozhodnutím Rady 74/325/EHS ze dne 27. června 1974 (Úř. věst. L 185, 9. 7. 1974, s. 15), ve znění aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). 8. Správní rada Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání zřízená nařízením Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 (Úř. věst. L 39, 13. 2. 1975, s. 1). 9. Správní rada Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek zřízená nařízením Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 (Úř. věst. L 139, 30. 5. 1975, s. 1). 10. Poradní výbor pro vzdělávání lékařů zřízený rozhodnutím Rady 75/364/EHS ze dne 16. června 1975 (Úř. věst. L 167, 30. 6. 1975, s. 17). 11. Poradní výbor pro vzdělávání v ošetřovatelství zřízený rozhodnutím Rady 77/454/EHS ze dne 27. června 1977 (Úř. věst. L 176, 15. 7. 1977, s. 11). 12. Vědecký poradní výbor pro toxicitu a ekotoxicitu chemických sloučenin zřízený rozhodnutím Komise 78/618/EHS ze dne 28. června 1978 (Úř. věst. L 198, 22. 7. 1978, s. 17), ve znění: – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – rozhodnutím Komise č. 80/1084/EHS ze dne 7. listopadu 1980 (Úř. věst. L 316, 25. 11. 1980, s. 21). 13. Poradní výbor pro vzdělávání zubních lékařů zřízený rozhodnutím Rady 78/688/EHS ze dne 25. července 1978 (Úř. věst. L 233, 24. 8. 1978, s. 15). 14. Poradní výbor pro vzdělávání veterinárních lékařů zřízený rozhodnutím Rady 78/1028/EHS ze dne 18. prosince 1978 (Úř. věst. L 362, 23. 12. 1978, s. 10). 15. Poradní výbor pro vzdělávání porodních asistentek zřízený rozhodnutím Rady 80/156/EHS ze dne 21. ledna 1980 (Úř. věst. L 33, 11. 2. 1980, s. 13). 16. Poradní výbor pro rovné příležitosti mužů a žen zřízený rozhodnutím Komise 82/43/EHS ze dne 9. prosince 1981 (Úř. věst. L 20, 28. 1. 1982, s. 35). 17. Správní a vědecká rada Společného výzkumného střediska pro jaderný výzkum zřízené rozhodnutím Komise 84/339/Euratom ze dne 24. května 1984 (Úř. věst. L 177, 4. 7. 1984, s. 29). 18. Poradní výbory pro řízení a koordinaci činností Společenství v oblasti výzkumu, rozvoje a demonstrací zřízený rozhodnutím Rady 84/338/Euratom, ESUO, EHS ze dne 29. června 1984 (Úř. věst. L 177, 4. 7. 1984, s. 25). 19. Výbor pro vědecké a technické informace a dokumentaci (VVTID) zřízený rozhodnutím Rady 84/567/EHS ze dne 27. listopadu 1984 (Úř. věst. L 314, 4. 12. 1984, s. 19). PŘÍLOHA XXXIV Seznam uvedený v čl. 391 odst. 2 aktu o přistoupení a) 1. Rozhodčí výbor zřízený článkem 18 Smlouvy o ESAE, jehož jednací řád byl stanoven nařízením Rady č. 7/63/Euratom ze dne 3. prosince 1963 (Úř. věst. 180, 10. 12. 1963, s. 2849/63). 2. Smíšený poradní výbor pro sociální otázky v silniční dopravě zřízený rozhodnutím Komise 65/362/EHS ze dne 5. července 1965 (Úř. věst. 130, 16. 7. 1965, s. 2184/65). 3. Poradní výbor pro rybolov zřízený rozhodnutím Komise 71/128/EHS ze dne 25. února 1971 (Úř. věst. L 68, 22. 3. 1971, s. 18), ve znění rozhodnutí Komise 73/429/EHS ze dne 31. října 1973 (Úř. věst. L 355, 24. 12. 1973, s. 61). 4. Poradní výbor pro spotřebitele zřízený rozhodnutím Komise 73/306/EHS ze dne 25. září 1973 (Úř. věst. L 283 10. 10. 1973, s. 18), ve znění: – rozhodnutím Komise 76/906/EHS ze dne 3. prosince 1976 (Úř. věst. 341, 10. 12. 1976, s. 42), – rozhodnutím Komise 80/1087/EHS ze dne 16. října 1980 (Úř. věst. 320, 27. 11. 1980, s. 33). 5. Poradní výbor pro cla zřízený rozhodnutím Komise 73/351/EHS ze dne 7. listopadu 1973 (Úř. věst. L 321, 22. 11. 1973, s. 37), ve znění: – rozhodnutí Komise 76/921/EHS ze dne 21. prosince 1976 (Úř. věst. L 362, 31. 12. 1976, s. 55), – rozhodnutí Komise 78/883/EHS ze dne 20. října 1978 (Úř. věst. L 299, 26. 10. 1978, s. 39), – rozhodnutí Komise 81/342/EHS ze dne 5. května 1981 (Úř. věst. L 133, 20. 5. 1981, s. 31), – rozhodnutí Komise 83/111/EHS ze dne 7. března 1983 (Úř. věst. L 66, 12. 3. 1983, s. 23). 6. Smíšený výbor pro sociální otázky mořského rybolovu zřízený rozhodnutím Komise 74/441/EHS ze dne 25. července 1974 (Úř. věst. L 243, 5. 9. 1974, s. 19), ve znění rozhodnutí Komise 83/53/EHS ze dne 24. ledna 1983 (Úř. věst. L 44, 16. 2. 1983, s. 21). 7. Smíšený výbor pro sociální otázky pracovníků v zemědělství zřízený rozhodnutím Komise 74/442/EHS ze dne 25. července 1974 (Úř. věst. L 243, 5. 9. 1974, s. 22), ve znění rozhodnutí Komise 83/54/EHS ze dne 24. ledna 1983 (Úř. věst. L 44, 16. 2. 1983, s. 22). 8. Výbor odborníků Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek zřízený nařízením Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 (Úř. věst. L 139, 30. 5. 1975, s. 1). 9. Smíšený výbor pro harmonizaci pracovních podmínek v uhelném průmyslu zřízený rozhodnutím Komise 75/782/ESUO ze dne 24. listopadu 1975 (Úř. věst. L 329, 23. 12. 1975, s. 35). 10. Vědecký výbor pro kosmetologii zřízený rozhodnutím Komise 78/45/EHS ze dne 19. prosince 1977 (Úř. věst. L 13, 17. 1. 1978, s. 24). 11. Vědeckotechnický výbor pro rybářství zřízený rozhodnutím Komise 79/572/EHS ze dne 8. června 1979 (Úř. věst. L 156, 23. 6. 1979, s. 29). 12. Smíšený výbor pro vnitrozemskou plavbu zřízený rozhodnutím Komise 80/991/EHS ze dne 9. října 1980 (Úř. věst. L 297, 6. 11. 1980, s. 28). 13. Poradní výbor pro potraviny zřízený rozhodnutím Komise 80/1073/EHS ze dne 24. října 1980 (Úř. věst. L 318, 26. 11. 1980, s. 28). 14. Výbor pro obchod a odbyt zřízený rozhodnutím Komise 81/428/EHS ze dne 20. května 1981 (Úř. věst. L 165, 23. 6. 1981, s. 24). 15. Výbor pro evropský rozvoj vědy a techniky zřízený rozhodnutím Komise 82/835/EHS ze dne 6. prosince 1982 (Úř. věst. L 350, 10. 12. 1982, s. 45). 16. Poradní výbor pro politiku Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu zřízený rozhodnutím Komise 83/247/EHS ze dne 11. května 1983 (Úř. věst. L 137, 26. 5. 1983, s. 31). 17. Poradní výbor pro průmyslový výzkum a vývoj (IRDAC) zřízený rozhodnutím Komise 84/128/EHS ze dne 29. února 1984 (Úř. věst. L 66, 8. 3. 1984, s. 30). 18. Smíšený výbor pro železnice zřízený rozhodnutím Komise 85/13/EHS ze dne 19. prosince 1984 (Úř. věst. L 8, 10. 1. 1984, s. 26). b) Poradní a vědecké výbory zřízené v rámci společné zemědělské politiky, o jejichž případném celkovém novém obsazení ke dni přistoupení se před přistoupením vzájemně dohodnou Španělské království, Portugalská republika a Komise. PŘÍLOHA XXXV Seznam uvedený v článku 393 aktu o přistoupení I. CELNÍ PŘEDPISY 1. Nařízení Rady (EHS) č. 222/77 ze dne 13. prosince 1976 (Úř. věst. L 38, 9. 2. 1977, s. 1), ve znění: – nařízení Rady (EHS) č. 983/79 ze dne 14. května 1979 (Úř. věst. L 123, 19. 5. 1979, s. 1), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – nařízení Rady (EHS) č. 3813/81 ze dne 15. prosince 1981 (Úř. věst. L 383, 31. 12. 1981, s. 28), – nařízení Rady (EHS) č. 3617/82 ze dne 17. prosince 1982 (Úř. věst. L 382, 31. 12. 1982, s. 6): 1. březen 1986. 2. Nařízení Komise (EHS) č. 223/77 ze dne 22. prosince 1976 (Úř. věst. L 38, 9. 2. 1977, s. 20), ve znění: – nařízení Komise (EHS) č. 1601/77 ze dne 11. července 1977 (Úř. věst. L 182, 22. 7. 1977, s. 1), – nařízení Komise (EHS) č. 526/79 ze dne 20. března 1979 (Úř. věst. L 74, 24. 3. 1979, s. 1), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – nařízení Komise (EHS) č. 1964/79 ze dne 6. září 1979 (Úř. věst. L 227, 7. 9. 1979, s. 12), – nařízení Komise (EHS) č. 137/80 ze dne 9. ledna 1980 (Úř. věst. L 18, 24. 1. 1980, s. 13), – nařízení Komise (EHS) č. 902/80 ze dne 14. dubna 1980 (Úř. věst. L 97, 15. 4. 1980, s. 20), ve znění opravy v Úř. věst. L 254, 27. 9. 1980, s. 47, – nařízení Komise (EHS) č. 3298/80 ze dne 18. prosince 1980 (Úř. věst. L 344, 19. 12. 1980, s. 16), – nařízení Komise (EHS) č. 1664/81 ze dne 23. června 1981 (Úř. věst. L 166, 24. 6. 1981, s. 11), ve znění opravy v Úř. věst. L 243, 26. 8. 1981, s. 18, – nařízení Komise (EHS) č. 2105/81 ze dne 16. července 1981 (Úř. věst. L 207, 27. 7. 1981, s. 1), – nařízení Komise (EHS) č. 3220/81 ze dne 11. listopadu 1981 (Úř. věst. L 324, 12. 12. 1981, s. 9), – nařízení Komise (EHS) č. 1499/82 ze dne 11. června 1982 (Úř. věst. L 161, 12. 6. 1982, s. 11), – nařízení Komise (EHS) č. 1482/83 ze dne 8. června 1983 (Úř. věst. L 151, 9. 6. 1983, s. 29), ve znění opravy v Úř. věst. L 285, 18. 10. 1983, s. 24: 1. březen 1986. 3. Nařízení Komise (EHS) č. 2826/77 ze dne 5. prosince 1977 (Úř. věst. L 333, 24. 12. 1977, s. 1), ve znění: – nařízení Komise (EHS) č. 607/78 ze dne 29. března 1978 (Úř. věst. L 83, 30. 3. 1978, s. 17), – aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – nařízení Komise (EHS) č. 1653/79 ze dne 25. července 1979 (Úř. věst. L 192, 31. 7. 1979, s. 32), – nařízení Komise (EHS) č. 1976/80 ze dne 25. července 1980 (Úř. věst. L 192, 26. 7. 1980, s. 23), – nařízení Komise (EHS) č. 2966/82 ze dne 5. listopadu 1982 (Úř. věst. L 310, 6. 11. 1982, s. 11), – nařízení Komise (EHS) č. 3026/84 ze dne 30. října 1984 (Úř. věst. L 287, 31. 10. 1984, s. 7): 1. březen 1986. 4. Nařízení Komise (EHS) č. 3177/80 ze dne 5. prosince 1980 (Úř. věst. L 335, 12. 12. 1980, s. 1): a) 1. leden 1993 pro průmyslové výrobky, b) 1. leden 1996 pro zemědělské produkty. 5. Nařízení Komise (EHS) č. 3178/80 ze dne 5. prosince 1980 (Úř. věst. L 335, 12. 12. 1980, s. 3): a) 1. leden 1993 pro průmyslové výrobky, b) 1. leden 1996 pro zemědělské produkty. 6. nařízení Komise č. 1577/81 ze dne 12. června 1981 (Úř. věst. L 154, 13. 6. 1981, s. 26), ve znění: – nařízení Komise (EHS) č. 3523/81 ze dne 8. prosince 1981 (Úř. věst. L 355, 10. 12. 1981, s. 26), – nařízení Komise (EHS) č. 3063/82 ze dne 18. listopadu 1982 (Úř. věst. L 323, 19. 11. 1982, s. 8), – nařízení Komise (EHS) č. 1012/84 ze dne 10. dubna 1984 (Úř. věst. L 101, 13. 4. 1984, s. 25): 1. leden 1996. PŘÍLOHA XXXVI Seznam uvedený v článku 395 aktu o přistoupení I. PRÁVO USAZOVÁNÍ A VOLNÝ POHYB SLUŽEB 1. Směrnice Rady 63/607/EHS ze dne 15. října 1963 (Úř. věst. 159, 2. 11. 1963, s. 2661/63). Portugalsko: 1. leden 1991. 2. Druhá směrnice Rady 65/264/EHS ze dne 13. května 1965 (Úř. věst. 85, 19. 5. 1965, s. 1437/65). Portugalsko: 1. leden 1991. 3. Směrnice Rady 68/369/EHS ze dne 15. října 1968 (Úř. věst. L 262, 22. 10. 1968, s. 22), ve znění aktu o přistoupení z roku 1972 (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14). Portugalsko: 1. leden 1991. 4. Směrnice Rady 70/451/EHS ze dne 29. září 1970 (Úř. věst. L 218, 3. 10. 1970, s. 37), ve znění aktu o přistoupení z roku 1972 (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14). Portugalsko: 1. leden 1991. 5. Směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 (Úř. věst. L 233, 24. 8. 1978, s. 1). Španělsko: 1. leden 1991. II. DANĚ – První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 (Úř. věst. 71, 14. 4. 1967, s. 1301/67), – druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 (Úř. věst. 71, 14. 4. 1967, s. 1303/67), – šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 (Úř. věst. L 145, 13. 6. 1977, s. 1), – osmé směrnice Rady 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979 (Úř. věst. L 331, 27. 12. 1979, s. 11), – směrnice Rady 83/181/EHS ze dne 28. března 1983 (Úř. věst. L 105, 23. 4. 1983, s. 38), – desátá směrnice Rady 84/386/EHS ze dne 31. července 1984 (Úř. věst. L 208, 3. 8. 1984, s. 58). Portugalsko: 1. leden 1989. III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 (Úř. věst. L 194, 25. 7. 1975, s. 23). Portugalsko: 1. leden 1989. 2. Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 (Úř. věst. L 194, 25. 7. 1975, s. 26). Portugalsko: 1. leden 1989. 3. Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 (Úř. věst. L 31, 5. 2. 1976, s. 1), ve znění aktu o přistoupení z roku 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). Portugalsko: 1. leden 1993. 4. Směrnice Rady 78/319/EHS ze dne 20. března 1978 (Úř. věst. L 84, 31. 3. 1978, s. 43), ve znění aktu o přistoupení 1979 (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17). Portugalsko: 1. leden 1989. 5. Směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 (Úř. věst. L 271, 29. 10. 1979, s. 44), ve znění směrnice Rady 81/855/EHS ze dne 19. října 1981 (Úř. věst. L 319, 7. 11. 1981, s. 16). Portugalsko: 1. leden 1989. 6. Směrnice Rady 80/778/EHS ze dne 15. července 1980 (Úř. věst. L 229, 30. 8. 1980, s. 11), ve znění směrnice Rady 81/858/EHS ze dne 19. října 1980 (Úř. věst. L 319, 7. 11. 1981, s. 19). Portugalsko: 1. leden 1989.
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti