Informační systém pro aproximaci práva

ZASTUPOVÁNÍ ČR PŘED SOUDNÍM DVOREM EU - DATABÁZE VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE

Další aktivity

Vedle zastupování ČR před Soudním dvorem EU vykonává vládní zmocněnec celou řadu dalších úkolů, které s jeho hlavní činností přímo či nepřímo souvisí.

Pracovní skupina Rady „Soudní dvůr“

Ze své pozice je vládní zmocněnec také členem pracovní skupiny Rady „Soudní dvůr“. Zasedání této pracovní skupiny se konají v pravidelných intervalech v Bruselu. Tato pracovní skupina je z části též konzultačním místem vládních zmocněnců většiny členských států a zástupců Soudního dvora EU, v jehož rámci jsou diskutovány praktické otázky dalšího směřování rozhodovací činnosti Soudního dvora EU, včetně jeho organizace a případných reforem.

Setkání zmocněnců

Vládní zmocněnec dále zastupuje ČR na pravidelném setkání zmocněnců pro Soudní dvůr z celé EU. Toto setkání zaštiťuje vždy členský stát předsedající v té době Radě EU.

Výběr kandidátů na funkci soudce, popř. generálního advokáta Soudního dvora

Vládní zmocněnec je také členem komise pro výběr kandidátů na funkci soudce či generálního advokáta Soudního dvora a na funkci soudce Tribunálu. Složení komise, jakož i pravidla pro výběr kandidátů jsou stanovena „Pravidly pro výběr kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie“, schválenými usnesením vlády ze dne 13. července 2011 č. 525. Vládní zmocněnec se rovněž podílí na organizačním zajištění oznámení nominace vybraného kandidáta orgánům EU.

Poskytování součinnosti VLZ

Pro účely zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie, respektive v řízení s Evropskou komisí je vládní zmocněnec oprávněn vyžadovat potřebnou součinnost od dotčených orgánů a dalších osob, a to na základě zákona č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace o dalších aktivitách vládního zmocněnce jsou k dispozici v příslušné kapitole Zprávy o činnosti vládního zmocněnce za jednotlivé roky.

2008-2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti