Informační systém pro aproximaci práva

ZASTUPOVÁNÍ ČR PŘED SOUDNÍM DVOREM EU - DATABÁZE VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE

Ostatní typy řízení

Řízení o žalobě na neplatnost aktu EU

Do působnosti vládního zmocněnce patří také žaloby ČR na neplatnost aktů EU (popřípadě na nečinnost instituce EU). ČR se prostřednictvím těchto žalob může domáhat zrušení právního aktu EU (popř. určení, že instituce EU porušila unijní právo svou nečinností). Vládní zmocněnec žalobu zpracovává ve spolupráci s dotčenými resorty a může ji podat pouze po předchozím souhlasu vlády. Prostřednictvím vládního zmocněnce probíhá veškerá komunikace se Soudním dvorem či Tribunálem (zasílání podání, vystupování na ústním jednání atd.).

Intervence ČR

ČR je oprávněna vstupovat jako vedlejší účastník do řízení před Soudním dvorem či Tribunálem mezi jinými subjekty na podporu jedné ze stran sporu. Žádost o vstup do řízení se podává ve lhůtě šesti týdnů, resp. 4 týdnů v případě kasačního opravného prostředku, ode dne zveřejnění oznámení o zahájení tohoto řízení v Úředním věstníku EU (tato lhůta se prodlužuje o 10 dnů z důvodu vzdálenosti). Po vstupu do řízení a obdržení procesních písemností je vedlejšímu účastníkovi umožněno předložit k věci své písemné vyjádření, případně se účastnit ústního jednání.

Řízení o posudku

ČR má rovněž možnost vyjádřit se k žádosti o posudek podle čl. 218 odst. 11 SFEU. V rámci tohoto typu řízení je Soudním dvorem posuzována slučitelnost zamýšlené dohody mezi EU a jedním nebo více třetími státy nebo mezinárodními organizacemi se Smlouvami.

Veřejné informace o aktivitě ČR v rámci řízení o žalobě na neplatnost, řízení o posudku, jakož i o intervencích ČR, jsou k dispozici v příslušné kapitole Zprávy o činnosti vládního zmocněnce za jednotlivé roky.

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti