Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před Soudním dvorem EU > Řízení o předběžné otázce

ZASTUPOVÁNÍ ČR PŘED SOUDNÍM DVOREM EU - DATABÁZE VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE

Řízení o předběžné otázce

Řízení o předběžné otázce je jedním z typů řízení před Soudním dvorem v Lucemburku. V rámci tohoto typu řízení se mohou soudy všech členských států Evropské unie obracet na Soudní dvůr s otázkami na a) výklad či b) platnost práva Unie, jejichž vyřešení potřebují pro rozhodnutí ve sporech, které jsou jim předloženy. Účelem řízení o předběžné otázce je zajistit v celé Unii jednotný výklad unijního práva. S ohledem na konstrukci právního řádu Evropské unie se jedná o nejdůležitější soudní řízení před Soudním dvorem.

Řízení o předběžné otázce má obvykle čtyři fáze: (1) písemná fáze, (2) ústní fáze, (3) stanovisko generálního advokáta a (4) rozsudek ve věci. Celé řízení trvá standardně cca 17 měsíců.

Jakýkoli členský stát Evropské unie, tedy nejen ten, jehož soud položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, se může stát účastníkem zahájeného řízení o předběžné otázce. Do řízení se může zapojit jak v jeho písemné, tak v ústní fázi, přičemž do druhé fáze se může zapojit nezávisle na tom, zda se účastnil fáze první. Pro účely zapojení se do řízení nemusí členský stát prokazovat žádný právní zájem.

Vládní zmocněnec je osobou příslušnou přijímat za ČR veškerou dokumentaci zasílanou Soudním dvorem k předběžným otázkám. Každá z předběžných otázek doručených vládnímu zmocněnci je po zpracování krátké analýzy v podobě shrnující tabulky zaslána rezortům, do jejichž gesce řešená problematika spadá, aby tyto mohly kvalifikovaně zvážit, zda by bylo v daném případě účelné, aby se ČR vyjádřila. Již od roku 2004 jsou všechny dokumenty vztahující se k řízení o předběžné otázce v Kanceláři vládního zmocněnce elektronicky zpracovávány a následně distribuovány rezortům prostřednictvím databáze ISAP. V případech, kde příslušný rezort vyhodnotí určitou předběžnou otázku jako důležitou s ohledem na možné budoucí dopady na aplikaci práva EU v ČR, je ve spolupráci s vládním zmocněncem zpracováno písemné nebo ústní vyjádření (podle fáze), které je následně předloženo Soudnímu dvoru, resp. před Soudním dvorem předneseno.

Veřejné informace o běžících řízeních o předběžné otázce, o případech, v nichž se ČR písemně nebo ústně vyjadřovala, jakož i k vybraným zajímavým rozsudkům Soudního dvora a stanoviskům generálních advokátů jsou k dispozici v příslušné kapitole Zprávy o činnosti vládního zmocněnce za jednotlivé roky .

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti