Informační systém pro aproximaci práva

ZASTUPOVÁNÍ ČR PŘED SOUDNÍM DVOREM EU - DATABÁZE VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE

Řízení EU Pilot

Vládní zmocněnec je kontaktním místem ČR pro systém EU Pilot (EU Pilot Central Contact Point).

Řízení EU Pilot je flexibilní a relativně neformální řízení, které slouží k objasnění, popř. řešení situací, u nichž Evropská komise shledává možné porušení unijního práva ze strany členského státu. Jeho předmětem může být velmi široké spektrum problémů, ať už jde o chybnou aplikaci unijního práva ze strany členského státu, nebo o nesprávně provedenou transpozici.

Do roku 2017 bylo ustálenou praxí, že toto řízení předcházelo (až na několik výjimek) všem věcným řízením o porušení unijního práva. V lednu 2017 nicméně Evropská komise vydala sdělení Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování, ve kterém indikovala plánované omezení počtu řízení EU Pilot. Řízení o porušení unijního práva má být standardně zahajováno bez využití řízení EU Pilot, pokud v daném případě není uplatnění tohoto mechanismu výslovně považováno za užitečné. Vzniklý deficit Evropská komise kompenzuje systematičtějším využíváním dialogu s členskými státy, např. prostřednictvím emailové komunikace, což ovšem ztěžuje centrální přehled o případech, v nichž Komise informace vyžaduje, stejně jako koordinaci vyjádření.

Řízení EU Pilot zahajuje Evropská komise z vlastní iniciativy nebo na základě obdržené stížnosti. Komise v jeho rámci komunikuje s kontaktními místy jednotlivých členských států prostřednictvím speciální databáze. Řízení je zahájeno tím, že Komise prostřednictvím této databáze zašle členskému státu (kontaktnímu místu) žádost o vyjádření k určitému problému, v němž spatřuje možné porušení unijního práva. Po obdržení žádosti kontaktní místo, tj. VLZ, osloví resort, do jehož gesce dotčená problematika spadá. V úzké spolupráci s tímto resortem je pak vypracováno vyjádření. Standardní lhůta pro vyjádření členského státu je 10 týdnů. Ve vyjádření VLZ sdělí Komisi v závislosti na povaze případu navrhovaný způsob řešení. Například oznámí přijetí nápravných kroků nebo předloží Komisi argumenty podložené stanovisko, že k porušení práva EU nedošlo, případně poskytne další relevantní informace. Komise následně vyjádření vyhodnotí, a odpověď buď akceptuje, čímž řízení v zásadě končí, nebo ji odmítne a v takovém případě obvykle následují další kroky (zpravidla je zahájeno řízení o porušení unijního práva).

2008-2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti