Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Stručná historie

STRUČNÁ HISTORIE!

V roce 1994 stanovilo usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu č. 631/1994 úkoly specializovaného útvaru pro evropskou legislativu, kterým se stalo samostatné oddělení kompatibility s právem ES zřízené při Úřadu pro legislativu a veřejnou správu (ÚLVS). Místopředseda vlády pověřený řízením ÚLVS tehdy odpovídal za koordinaci a metodické usměrňování prací na sbližování právních předpisů ČR s právem ES za účelem naplnění závazků vyplývajících pro ČR z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, a to prostřednictvím výše uvedeného oddělení.

Na základě zákona č. 272/1996 Sb., kterým byl změněn kompetenční zákon (z. č. 2/1969 Sb.), byla působnost Úřadu pro legislativu a veřejnou správu i se samostatným oddělením kompatibility s právem ES převedena do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR. V roce 1997 pak bylo samostatné oddělení kompatibility s právem ES přeměněno na odbor kompatibility.

Od března 1999 je odbor kompatibility součástí Úřadu vlády České republiky. Díky tomuto postavení může lépe plnit svou úlohu koordinačního a poradního místa pro celou státní správu.

STRUKTURA ODBORU KOMPATIBILITY A JEHO ČINNOST.

Odbor kompatibility se do roku 1998 skládal ze dvou oddělení, a to oddělení analyticko-konzultačního a oddělení informačního. V roce 1998 přibylo na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 1998 č. 645/1998 o zajištění překladů právních předpisů Evropských společenství nové oddělení s názvem Koordinační a revizní centrum. V březnu 2005 bylo na odboru kompatibility vytvořeno čtvrté oddělení – oddělení pro legislativní proces EU. V prosinci 2010 došlo ke sloučení oddělení Koordinační a revizní centrum s oddělením pro legislativní proces EU.

Analyticko-konzultační oddělení

Analyticko-konzultační oddělení odboru kompatibility se zaměřuje na poradenskou činnost při implementaci práva EU do českého právního řádu. Za tímto účelem zejména vypracovává vyjádření o míře slučitelnosti návrhů právních předpisů ČR s právem EU. Uvedená vyjádření zpracovává nejprve ve stadiu připomínkového řízení (jedná se tedy o stanovisko z hlediska slučitelnosti určené zejména pro předkladatele návrhu právního předpisu), a poté i ve stadiu projednávání návrhu na úrovni vlády, zpravidla v Legislativní radě vlády (tzv. revizní stanovisko). V revizních stanoviscích se předložený návrh právního předpisu znovu hodnotí z hlediska míry slučitelnosti s právem EU dosažené po připomínkovém řízení. Ročně toto oddělení vypracuje přibližně 800 stanovisek.

Vypracovaná stanoviska dále analyticko-konzultační oddělení vypořádává s příslušnými věcně odpovědnými resorty tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti návrhů českých právních předpisů s právem EU, a v další fázi legislativního procesu obhajuje tato stanoviska v Legislativní radě vlády, případně jejích pracovních komisích. Tím je zajištěno, že u návrhů českých právních předpisů předkládaných exekutivou budou v maximální možné míře eliminovány rozpory či jiné nedostatky z hlediska plnění legislativních závazků České republiky vůči EU. Mimo to se oddělení vyjadřuje ke koncepčním problémům, s nimiž se resorty potýkají při své legislativní činnosti a vypracovává k nim analýzy a studie.

Vedle role v legislativním procesu ČR, která je podrobně vymezena v Legislativních pravidlech vlády (schválených usnesením vlády dne 19. března 1998 č. 188, v platném znění), a zejména Metodických pokynech (schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněných usnesením vlády dne 26. října 2009 č. 1344), zpracovává toto oddělení na ad hoc bázi posudky k aktuálním problémům souvisejícím s naplňováním právních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.

Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU

Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU zajišťuje informační podporu všech agend, které souvisejí s implementací práva EU do právního řádu České republiky. Pro tento účel je od roku 1995 používán meziresortní Informační systém pro aproximaci práva – ISAP. Datová základna systému je zdrojem pro informování ministerstev a dalších orgánů, pro generování statistik určených pro vládu ČR a pro export údajů určených Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

Oddělení rovněž průběžně přiděluje gesce k publikovaným předpisům Evropské unie těm resortům, které věcně řeší projednávanou problematiku. Po publikování předpisu v Úředním věstníku EU monitoruje jeho implementaci a slučitelnost s platným a navrhovaným právem ČR.
Kromě výše uvedeného zajišťuje oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU veškeré činnosti související s notifikací právních předpisů ČR transponujících směrnice a vlastní provádění notifikační povinnosti (včetně kontrolování podkladů předkládaných odpovědnými resorty) do databáze Evropské komise.

Oddělení pro legislativní proces EU

Oddělení se zabývá agendami, které souvisí s legislativním procesem Evropské unie.
V této souvislosti, zejména prostřednictvím databázové evidence, která je součástí ISAP, průběžně přiděluje gesce k navrhovaným předpisům Evropské unie těm resortům, které věcně řeší projednávanou problematiku. Resorty využívají tuto databázovou evidenci k získávání a vkládání informací o průběhu legislativního procesu na unijní úrovni, mimo jiné při zajišťování spolupráce vlády s oběma komorami Parlamentu ČR při projednávání návrhů právních předpisů Evropské unie.

Další agendou, kterou se oddělení zabývá, je sledování (monitoring) legislativních dopadů návrhů právních předpisů EU na právní řád ČR. Účelem monitoringu je vytvořit celkový přehled možných dopadů návrhů předpisů Evropské unie na právní řád ČR, a to již ve fázi jejich projednávání v orgánech EU. Průběžné analyzování legislativních dopadů napomáhá včasné přípravě vnitrostátních implementačních předpisů a snižuje riziko nedodržení legislativních závazků České republiky plynoucích z jejího členství v Evropské unii. Aktualizace a třídění informací o legislativních dopadech je prováděno prostřednictvím databázové evidence, která je součástí ISAP.

Do působnosti oddělení dále spadá kodifikace právních předpisů EU. Pracovníci oddělení se rovněž účastní jednání Pracovní skupiny právníků-lingvistů v Radě, kde předkládají právně-lingvistické připomínky ke znění nově připravovaných předpisů Evropské unie.

Oddělení pro legislativní proces EU se také zaměřuje na revizi překladů vybraných rozsudků Soudního dvora Evropských společenství, vyjadřuje se ke správnosti překladů smluv a rozhodnutí, které nebyly sjednány v českém jazyce, a k návrhům na opravy (korigenda) právních předpisů EU.

Pracovníci oddělení se účastní jednání resortních koordinačních skupin a meziresortního Výboru pro EU, čímž je zajištěna úzká spolupráce s jednotlivými ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy.

2008-2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti