Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0384
Název - originál :Judgment of the Court of 10 May 1995 Alpine Investments BV v Minister van Financien. Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. Freedom to provide services - Article 59 of the EEC Treaty - Prohibition of cold calling by telephone for financial services. Case C-384/93.
Název - překlad :ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA ZE DNE 10. května 1995 Alpine Investment BV v. Minister van Financiën. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemsko. Volný pohyb služeb – Článek 59 Smlouvy o EHS - Zákaz vyhledávání zakázek prostřednictvím telefonu v oblasti finančních služeb. Věc C-384/93
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : 1995 Datum : Str. : I-1141
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 9
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0384.pdf (pdf, 115kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti