Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie

Databáze Cesta do Evropské unie

Stránkovaný přehledSvazekČástKapitola
Hide details for 1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Hide details for  I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EVROPSKÉ DOHODĚ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EVROPSKÉ DOHODĚ
A. Vznik Evropské dohody, politicko společenské aspekty Evropské dohody
B. Právní charakter Evropské dohody
C. Evropská dohoda a český právní řád
Hide details for II. ZÁKLADNÍ CÍLE A ZÁVAZKY EVROPSKÉ DOHODY A JEJÍ INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ II. ZÁKLADNÍ CÍLE A ZÁVAZKY EVROPSKÉ DOHODY A JEJÍ INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
A. Základní cíle
B. Usnesení vlády ČR vydané ke sjednání a provádění ED
C. Institucionální zabezpečení integrace
D. Společné orgány EU a ČR
Hide details for III. KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ PRO MH ČRIII. KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ PRO MH ČR
A. Závazky vyplývající pro MH ČR z článků Evropské dohody, které jsou v přímé působnosti MH ČR a kde je MH ČR gestorem
B. Závazky vyplývající pro MH ČR z článků Evropské dohody, které s působností MH ČR souvisí a kde je gestorem jiný ústřední orgán státní správy
C. Institucionální zabezpečení Evropské dohody v rámci MH ČR
Hide details for IV . HARMONIZACE PRÁVA ČR S PRÁVEM ESIV . HARMONIZACE PRÁVA ČR S PRÁVEM ES
A. Evropská dohoda a Bílá kniha Komise ES
B. Úřad pro výměnu informací o technické pomoci
C. Úloha ÚLVS
D. Sektory Bílé knihy a pracovní skupiny
Hide details for V . PŘÍLOHYV . PŘÍLOHY
1. Texty článků Evropské dohody, které s působností MH ČR souvisí, a kde je MH spolupracujícím orgánem, avšak které jsou v přímé působnosti jiných ústředních orgánů státní správy
2. Seznam zkratek
3. Statut Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody a jeho pracovních skupin
Hide details for VI . PRACOVNÍ TEXT MH ČR Směrnice Rady 83/189/EHS z 28.3.1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti VI . PRACOVNÍ TEXT MH ČR Směrnice Rady 83/189/EHS z 28.3.1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů se zahrnutím jejích modifikací daných Směrnicí Rady 88/182/EHS a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/1O/ES česká
I. Směrnice Rady 83/189/EHS se zapracovanými změnami
II. Preambule ke Směrnici Rady 88/182/EHS
III. Závěrečné články Směrnice Rady 88/182/EHS
IV . Preambule ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES
V . Závěrečné články Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES
VI . Přílohy ke Směrnici Rady 83/189/EHS
Hide details for 2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Hide details for  I. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR S PRÁVNÍMI AKTY ES I. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR S PRÁVNÍMI AKTY ES
Úvodní část
A. Evropská dohoda
B. Usnesení vlády ČR
C. Bílá kniha o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie
Hide details for II. VÝCHODISKA SBLIŽOVÁNÍ - PRÁVNÍ AKTY ES II. VÝCHODISKA SBLIŽOVÁNÍ - PRÁVNÍ AKTY ES
A. Charakteristika komunitárního práva
B. Právní akty ES
C. Orgány ES podílející se na tvorbě právních aktů ES
Hide details for III. ÚKOLY MH PŘI SBLIŽOVÁNÍ PRÁVAIII. ÚKOLY MH PŘI SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA
A. Kompetence MH ČR
B. Komunitární legislativa v rozsahu působnosti MH ČR
C. Priority sbližování práva ČR s právem ES v rozsahu působnosti MH ČR
Hide details for IV . PRAKTICKÉ PROBLÉMY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVAIV . PRAKTICKÉ PROBLÉMY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA
Text
Hide details for V . PŘEHLED INFORMAČNÍCH STŘEDISEKV . PŘEHLED INFORMAČNÍCH STŘEDISEK
Text
Hide details for VI . DOPORUČENÁ LITERATURAVI . DOPORUČENÁ LITERATURA
Text
Hide details for VII. PřílohyVII. Přílohy
1. Základní fakta o Evropských společenstvích a Evropské unii
2. Uspořádání Evropské dohody podle hlav a článků
3. Pokyny vlády pro zabezpečení slučitelnosti českého právního řádu s právem Evropských společenství (usnesení vlády č. 396/1991)
4. Zásady sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem (dále "technické předpisy") s technickými předpisy Evropských společenství (usnesení vlády č. 97/1993)
5. Statut Komise pro sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy ES
6. Analytická struktura komunitární legislativy podle Rejstříku platné legislativy ES
Hide details for 3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY3. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - PRINCIPY
Hide details for  I. PROGRAM TECHNICKÉ HARMONIZACE K PLNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY Ing. V. Horáková, Ing. L. Dupal - ÚNMZ I. PROGRAM TECHNICKÉ HARMONIZACE K PLNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY Ing. V. Horáková, Ing. L. Dupal - ÚNMZ
A. Principy programu a metodické zásady jeho plnění
B. Soubor technických předpisů
C. Přílohy
Hide details for II. EVROPSKÁ NORMALIZACE Ing. O. Kunc, CSc., Ing. Z. Štoud - ČSNI II. EVROPSKÁ NORMALIZACE Ing. O. Kunc, CSc., Ing. Z. Štoud - ČSNI
A. Organizace evropské normalizace
B. Druhy evropských normalizačních dokumentů
C. Principy evropské normalizace
D. Zásady projednávání a schvalování evropských norem
E. Publikace CEN a CENELEC
F. Evropská normalizace v číslech
G. Harmonizace soustavy českých norem se soustavou evropských norem
Hide details for III. POSTUPY PROKAZOVÁNÍ SHODY  Ing. V. Petřík, CSc. - ÚNMZIII. POSTUPY PROKAZOVÁNÍ SHODY Ing. V. Petřík, CSc. - ÚNMZ
A. Systémy posuzování shody v EU
B. Podpora exportu do zemí EU
Hide details for IV . AKREDITACE V ČESKÉ REPUBLICE  Ing. J. Růžička - ČIAIV . AKREDITACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. J. Růžička - ČIA
A. Národní akreditační orgán
B. Vznik a historie Národního akreditačního orgánu v ČR
C. Vymezení pojmu akreditace
D. Význam akreditace
E. Externí vazby ČIA v rámci ČR a jeho organizační struktura
F. Popis procesu akreditace
G. Metodické zabezpečení procesu akreditace
H. Výsledky činnosti Českého institutu pro akreditaci
Hide details for V . PřílohyV . Přílohy
1. SCHÉMA VAZEB ČIA A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ
2. EXTERNÍ VAZBY ČIA V RÁMCI ČR
3. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ČESKÉHO INSTITUTU PRO AKREDITACI
4. ZÁKLADNÍ KROKY AKREDITAČNÍHO PROCESU
Hide details for 4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Hide details for  I . ÚVOD I . ÚVOD
Text
Hide details for  II . BEZPROSTŘEDNÍ POUŽITELNOST USTANOVENÍ EVROPSKÉ DOHODY TÝKAJÍCÍCH SE VOLNÉHO POHYBU ZBOŽÍ A BEZPEČNO II . BEZPROSTŘEDNÍ POUŽITELNOST USTANOVENÍ EVROPSKÉ DOHODY TÝKAJÍCÍCH SE VOLNÉHO POHYBU ZBOŽÍ A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ. VÝKLAD ČL. 75 EVROPSKÉ DOHODY
A. Zásada volného pohybu zboží a bezpečnosti průmyslových výrobků
B. Základní nástroje technické harmonizace v EU
C. Technická harmonizace a Evropská dohoda - čl. 75 ED
D. Bezprostřední použitelnost ustanovení Evropské dohody
E. Dílčí závěr
Hide details for III . ODKAZY NA TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPOKLAD BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ III . ODKAZY NA TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPOKLAD BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ
Úvod
A. Právní základy „nového přístupu k technické harmonizaci a normám“
B. Předpoklad bezpečnosti průmyslových výrobků a jeho právní povaha
C. Odpovědnost za škody z nebezpečných výrobků podle právních předpisů platných v České republice
D. Dílčí závěr
Hide details for IV . PRÁVNÍ POVAHA ODKAZŮ NA TECHNICKÉ NORMY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH ČESKÉ REPUBLIKY IV . PRÁVNÍ POVAHA ODKAZŮ NA TECHNICKÉ NORMY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH ČESKÉ REPUBLIKY
A. Vymezení termínu „technická norma“
B. Odkaz na technickou normu v právních předpisech
C. Dosavadní praxe v České republice
D. Stručná charakteristika stavu v rámci EU
E. Dílčí závěr
Hide details for V  . PRÁVNÍ POVAHA TECHNICKÉHO PŘEDPISU V . PRÁVNÍ POVAHA TECHNICKÉHO PŘEDPISU
Text
A. Analýza věcného obsahu technického předpisu
B. Analýza formální stránky technického předpisu
C. Dílčí závěr
Hide details for VI . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU VI . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
A. Právní rámec
B. Vývoj
C. Předmět harmonizace
D. Prostředky harmonizace
E. Stav implementace
Hide details for VII . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EU ( NA PŘÍKLADU ČR) VII . SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EU ( NA PŘÍKLADU ČR)
A. Právní rámec
B. Vývoj
C. Předmět harmonizace
D. Prostředky harmonizace
E. Stav harmonizace
Hide details for VIII. TECHNICKÁ HARMONIZACE - DODATEK VIII. TECHNICKÁ HARMONIZACE - DODATEK
Text
Hide details for IX  . SHRNUTÍ A NÁMĚTY NA DALŠÍ POSTUPIX . SHRNUTÍ A NÁMĚTY NA DALŠÍ POSTUP
A. Shrnutí
B. Náměty
Hide details for X  . PŘÍLOHA: PŘEVOD SMĚRNIC NOVÉHO PŘÍSTUPU DO NĚMECKÉHO PRÁVAX . PŘÍLOHA: PŘEVOD SMĚRNIC NOVÉHO PŘÍSTUPU DO NĚMECKÉHO PRÁVA
A. Přehled
B. Regulační nástroje v právu pro oblast techniky v Německu
C. Základní prvky nového přístupu v převodu směrnic ES v Německu
Hide details for XI  . SUMMARYXI . SUMMARY
Text
Hide details for 5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Hide details for I. INFORMAČNÍ SYSTÉMYI. INFORMAČNÍ SYSTÉMY
A. INFORMAČNÍ SYSTÉM O LEGISLATIVĚ ES - CELEX
B. INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO APROXIMACI PRÁVA - ISAP
C. Informační systém MPO ČR v oblasti harmonizace právního řádu ČR s právem ES - LEGUAN
D. Informační systém O HARMONIZACI TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ - HARMONI
E. Přehled informačních středisek
Hide details for II. ÚŘAD PRO VÝMĚNU INFORMACÍ O TECHNICKÉ POMOCIII. ÚŘAD PRO VÝMĚNU INFORMACÍ O TECHNICKÉ POMOCI
Úřad pro výměnu informací o technické pomoci
Hide details for III. ZABEZPEČENÍ SLUČITELNOSTI PRÁVA ČR S PRÁVEM ES V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJIII. ZABEZPEČENÍ SLUČITELNOSTI PRÁVA ČR S PRÁVEM ES V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
A. Úvod - sbližování práva podle “Evropské dohody”
B. Přístup legislativy ministerstva k plnění mezinárodního závazku
C. Rámcový pohled na rozsah komunitární legislativy v kompetenci ministerstva
D. Organizační zabezpečení “sbližování práva” v MMR
Hide details for 6. METODICKÉ ZÁSADY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIK6. METODICKÉ ZÁSADY SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PŘIDRUŽENÉHO STÁTU S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY
Hide details for I. ÚVODI. ÚVOD
A. Základy právního řádu ES/EU
B. Právní význam Evropské dohody s ČR
Hide details for II. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA V ES II. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA V ES
A. Funkce a koncepce sbližování práva
B. Pravomoci a postup při sbližování práva
C. Nástroje sbližování práva
Hide details for III. PŘIZPŮSOBENÍ ČESKÉHO PRÁVA PRÁVU ESIII. PŘIZPŮSOBENÍ ČESKÉHO PRÁVA PRÁVU ES
A. Všeobecně
B. Rozsah závazku k přizpůsobení práva
C. Implementace závazku ČR ke sbližování práva
Hide details for IV. NÁSTIN PRÁVNÍCH PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S PERSPEKTIVOU ČLENSTVÍ ČR V EUIV. NÁSTIN PRÁVNÍCH PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S PERSPEKTIVOU ČLENSTVÍ ČR V EU
Dodatek
Nástin právních problémů spojených s perspektivou členství ČR v EU
Hide details for 7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Hide details for I. DOKUMENTY RADY EVROPYI. DOKUMENTY RADY EVROPY
A. Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány
B. Evropská charta místní samosprávy
C. Evropská charta regionálního plánování
D. Evropská charta měst
Hide details for II. DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIEII. DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE
A. Vybrané články ze Smlouvy o založení ES
B. Dokumenty EU ke strukturální politice na období 1994 - 1999
C. Iniciativy EU z nichž se odvíjí vazba na Českou Republiku
D. Výbor regionů
E. Generální ředitelství DG XVI
Hide details for III. DOKUMENTY ČESKÉ REPUBLIKYIII. DOKUMENTY ČESKÉ REPUBLIKY
A. Mezinárodní smlouva
B. Vnitrostátní dokumenty
C. Sdružení obcí a Euroregiony v České republice
D. Financování regionální politiky z programu PHARE
Hide details for IV. ZKRATKYIV. ZKRATKY
Zkratky
Hide details for V. LITERATURAV. LITERATURA
Literatura
Hide details for 8. PODPORA REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ POLITIKY V EU8. PODPORA REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ POLITIKY V EU
Hide details for  PŘEDMLUVA PŘEDMLUVA
Předmluva
Hide details for I. SROVNÁVACÍ ANALÝZA PŘÍSTUPU K REGIONÁLNÍ POLITICE VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIEI. SROVNÁVACÍ ANALÝZA PŘÍSTUPU K REGIONÁLNÍ POLITICE VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE
Použitá literatura a dokumenty
A. Belgie
B. Francie
C. Portugalsko
D. Rakousko
E. Velká Británie
Hide details for II. NÁSTROJE EVROPSKÉ UNIE PRO EKONOMICKOU A SOCIÁLNÍ KOHEZIII. NÁSTROJE EVROPSKÉ UNIE PRO EKONOMICKOU A SOCIÁLNÍ KOHEZI
A. Strukturální a regionální politika Evropské unie
B. Specifické nástroje a operativní nařízení užívané k podpoře regionálního rozvoje
C. Zkušenosti z rozšíření strukturálních fondů na bývalou NDR
D. Výbor regionů
E. Realizace programů financovaných z evropského regionálního rozvojového fondu - INTERREG
Hide details for 9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Hide details for I. ÚLOHA PRÁVA V PROCESU PŘÍPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY NA PŘIJETÍ DO EVROPSKÉ UNIEI. ÚLOHA PRÁVA V PROCESU PŘÍPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY NA PŘIJETÍ DO EVROPSKÉ UNIE
Úloha práva v procesu přípravy České republiky na přijetí do Evropské unie
Hide details for II. PRÁVO ES V ROZSAHU PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJII. PRÁVO ES V ROZSAHU PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Úvod
A. Primární právo ES související s působností Ministerstva pro místní rozvoj
B. Sekundární právo ES v rozsahu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj - obecně a v jednotlivých konkrétních oblastech jeho působnosti
C. Judikáty Soudního dvora související s působností Ministerstva pro místní rozvoj
Hide details for III. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PODLE EVROPSKÉ DOHODYIII. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA PODLE EVROPSKÉ DOHODY
Sbližování práva podle Evropské dohody
Hide details for IV. PŘÍSTUP KE SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICEIV. PŘÍSTUP KE SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE
A. Usnesení vlády ČR k zabezpečování sbližování práva
B. Publikace Cesta do EU
Hide details for V. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA NA MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJV. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA NA MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Sbližování práva na Ministerstvu pro místní rozvoj
Hide details for VI. LITERATURAVI. LITERATURA
Literatura
Hide details for 10. BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII10. BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII
Hide details for I. BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA V EUI. BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA V EU
Úvod do problematiky
A. Setkání ministrů pro bydlení členských zemí EU
B. Předpokládané vlivy budoucí měnové, ekonomické a politické unie na bytovou politiku a trhy s byty v členských zemích EU
Hide details for II. VYBRANÁ TÉMATA Z BYTOVÝCH POLITIK ČLENSKÝCH ZEMÍ EUII. VYBRANÁ TÉMATA Z BYTOVÝCH POLITIK ČLENSKÝCH ZEMÍ EU
Vybraná témata z bytových politik členských zemí EU
A. Nájemní bydlení v členských zemích EU
AA. Soukromý nájemní sektor
AB. Neziskový nájemní sektor - sociální bydlení
AC. Neziskové organizace působící v oblasti bydlení
B. Vlastnické bydlení v členských zemích EU
Hide details for 11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Hide details for I. ÚVODI. ÚVOD
Úvod
Hide details for II. PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHUII. PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
A. Dokumenty, u kterých je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem za aproximaci
B. Dokumenty, u kterých Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracuje na aproximaci
C. Dokumenty, které souvisejí s gescí Ministerstva pro místní rozvoj
Hide details for III. PLNÉ TEXTY VYBRANÝCH DOKUMENTŮ EU-ČESKÁ A ANGLICKÁ VERZEIII. PLNÉ TEXTY VYBRANÝCH DOKUMENTŮ EU-ČESKÁ A ANGLICKÁ VERZE
A. Směrnice Rady z 13. června 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy (90/314/EHS)
B. Rozhodnutí Rady z 22. prosince 1986 zakládající postupy konzultací a spolupráce v oblasti cestovního ruchu (86/664/EHS)
C. Doporučení Rady z 22. prosince 1986 o jednotných informacích ve stávajících hotelích (86/665/EHS)
D. Rezoluce Rady z 22. prosince 1986 o lepším sezónním a geografickém rozložení cestovního ruchu (86/C340/01)
E. Směrnice Rady z 29. června 1982 o opatřeních k účinnému uplatňování svobodného podnikání a svobodného poskytování služeb pokud jde o činnost samostatně výdělečně činných osob v určitých službách souvisejících s dopravními a cestovními kancelářemi (ISIC skupina 718) a ve skladování a skladovém hospodářství (82/470/EHS)
Hide details for IV. ROZSUDEK EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA VE VĚCI ERICH DILLENKOFER A OSTATNÍ VERSUS SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKOIV. ROZSUDEK EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA VE VĚCI ERICH DILLENKOFER A OSTATNÍ VERSUS SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO Z 8.ŘÍJNA 1996 - NEZAVEDENÍ SMĚRNICE RADY Č.90/314/EHS O SOUBORNÝCH SLUŽBÁCH PRO CESTOVÁNÍ, POBYTY A ZÁJEZDY
Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Erich Dillenkofer a ostatní versus Spolková republika Německo z 8. října 1996 - nezavedení směrnice Rady č. 90/314/EHS o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy
Hide details for 12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE12. ÚSTAVNÍ ASPEKTY EVROPSKÉ INTEGRACE
Hide details for I. ÚVODI. ÚVOD
Úvod
Hide details for II. ÚSTAVA A MODERNÍ STÁTII. ÚSTAVA A MODERNÍ STÁT
A. Pojem ústavy, její role a význam v národním právu
B. Suverenita státu
C. Ústava ČR a mezinárodní právo
Hide details for III. EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÁ UNIEIII. EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÁ UNIE
A. Vznik Evropských společenství
B. Vývoj Evropských společenství
C. Nová kvalita evropské integrace - Evropská unie
D. Právní povaha Evropských společenství a Evropské unie
E. Vnitřní struktura ES
Hide details for IV. PRÁVO EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍIV. PRÁVO EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
Právo Evropských společenství
Hide details for IX. ZÁVĚRIX. ZÁVĚR
Závěr
Hide details for V. VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI PRÁVEM VNITROSTÁTNÍM, MEZINÁRODNÍM A PRÁVEM ESV. VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI PRÁVEM VNITROSTÁTNÍM, MEZINÁRODNÍM A PRÁVEM ES
A. Vztah práva vnitrostátního a mezinárodního
B. Vztah práva ES a mezinárodního práva
C. Vztah práva ES a vnitrostátního práva
Hide details for VI. VZTAH PRÁVA ES A ÚSTAV VE VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH ES DE LEGE LATAVI. VZTAH PRÁVA ES A ÚSTAV VE VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH ES DE LEGE LATA
A. Úvod
B. Velká Británie
C. Německo
D. Francie
E. Belgie
F. Itálie
Hide details for VII. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZMĚN PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKYVII. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZMĚN PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
A. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ES a členskými státy ES na straně jedné a Českou republikou na straně druhé (dále ED)
B. Bílá kniha Komise Evropského společenství (1995) - příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu EU
C. Usnesení vlády ČR provádějící závazek sbližování práva ČR
Hide details for VIII. ÚSTAVA ČR DE LEGE FERENDA VZHLEDEM K PŘIJETÍ DO EUVIII. ÚSTAVA ČR DE LEGE FERENDA VZHLEDEM K PŘIJETÍ DO EU
Ústava ČR de lege ferenda vzhledem k přijetí do EU
Hide details for 13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UN13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Hide details for I. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKYI. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY
A. Zadání. Vymezení předmětu studie
B. Ideová východiska
C. Podmínky uplatnění architektů v Evropě
D. Vymezení pojmů
Hide details for II. EVROPSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ MIMO RÁMEC ČESKÉ REPUBLIKYII. EVROPSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ MIMO RÁMEC ČESKÉ REPUBLIKY
Obecná úprava uznávání studií a diplomů
Hide details for III. Právní východiska v rámci Evropské unieIII. Právní východiska v rámci Evropské unie
A. Komunitární právní úprava
AA. Primární právní prameny
AB. Sekundární právní prameny
AC. Soudní precedenty
B. Komunitární přístup
BA. Uznávání odborné kvalifikace
BB. Uznávání osvědčení o bezúhonnosti, dobrém zdravotním stavu atd.
BC. Členství v profesních organizacích a zachovávání kodexů profesionální etiky
C. Praxe členských států
D. Implementace směrnice 85/384/EHS členskými státy
Hide details for IV. STÁTY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPYIV. STÁTY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
Klíčová opatření
A. Opatření první etapy
B. Opatření druhé etapy
Hide details for V. ANALÝZA SMĚRNICE 85/384/EHSV. ANALÝZA SMĚRNICE 85/384/EHS
A. Obecný pohled
B. Rozbor hlavních ustanovení
Hide details for VI. PŘÍSTUP ČESKÉ REPUBLIKY K ZAVEDENÍ SMĚRNICEVI. PŘÍSTUP ČESKÉ REPUBLIKY K ZAVEDENÍ SMĚRNICE
Úvod
A. Legislativní a strukturální stav v České republice
B. Postavení České republiky jako přidruženého člena Evropské unie
Hide details for VII. ZÁVĚRYVII. ZÁVĚRY
Závěry, Přílohy
Hide details for 14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY14. INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Hide details for I. AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE SMĚŘUJÍCÍ K PROHLOUBENÍ A ROZŠÍŘENÍ INTEGRACEI. AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE SMĚŘUJÍCÍ K PROHLOUBENÍ A ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE
Aktivity Evropské unie směřující k prohloubení a rozšíření integrace
A. Od Maastrichtské k Amsterodamské smlouvě
B. Rozšíření Evropské unie
Hide details for II. AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE SMĚŘUJÍCÍ K PŘIJETÍ ČRII. AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE SMĚŘUJÍCÍ K PŘIJETÍ ČR
A. Agenda 2000 - Posudek Komise na Českou republiku
B. Česká republika : Partnerství pro vstup
Hide details for III. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZIIII. AKTIVITY ČESKÉ REPUBLIKY V PŘEDVSTUPNÍ FÁZI
A. Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 1997 č. 432 o metodických pokynech pro další zajišťování prací na slučitelnosti právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství
B. Usnesení vlády ČR ze dne 4. března 1998 č. 159 k pozičnímu dokumentu pro oblast Hospodářská a sociální soudržnost (regionální politiky) pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii
C. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 163 k návrhu Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii
D. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 171 ke zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 4. čtvrtletí 1997 a za rok 1997
E. Usnesení vlády ČR ze dne 14. ledna 1998 č. 25 o odvolání a jmenování vedoucího delegace České republiky pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii
F. Usnesení vlády ČR ze dne 11. března 1998 č. 182 o návrzích na jmenování členů delegace pro jednání o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii
G. Usnesení vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 188 o Legislativních pravidlech vlády
H. Usnesení vlády ČR ze dne 23. března 1998 č. 202 k návrhu dalšího postupu vlády v reformě veřejné správy
I. Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 1998 č. 216 o postupu jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii (mandát) a k přehledu dosud identifikovaných dopadů přípravy České republiky na členství v Evropské unii na státní rozpočet a institucionální zabezpečení
J. Usnesení vlády ČR ze dne 8. dubna 1998 č. 235 o Zásadách regionální politiky vlády
Hide details for IV. INTEGRAČNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJIV. INTEGRAČNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
A. Koordinační úloha MMR
B. Zásady regionální politiky
C. Příprava na využívání strukturálních fondů
D. Regionální rozvojové agentury
E. Přílohy
Hide details for 15. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY15. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY
Hide details for I. ÚVODI. ÚVOD
Úvod
Hide details for II. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKYII. EKONOMICKÝ PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY
A. Základní ukazatele
B. Podnikatelské prostředí v České republice
C. Přílohy
Hide details for 16. Program obnovy venkova16. Program obnovy venkova
Hide details for I. ÚVODI. ÚVOD
Úvod
Hide details for II. PROGRAM OBNOVY VENKOVAII. PROGRAM OBNOVY VENKOVA
1. Cíle Programu
2. Předmět Programu
3. Zásady a podmínky účasti v Programu
4. Organizační zabezpečení Programu
5. Financování Programu
Hide details for III. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ OBCÍM Z ROZPOČTOVÉ KAPITOLY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V RÁIII. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ OBCÍM Z ROZPOČTOVÉ KAPITOLY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
Část A - Obecná část
Část B - Zvláštní část
Část C - Přechodná a závěrečná ustanovení
Hide details for IV.NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY (ES) O PODPOŘE SPOLEČENSTVÍ PRO PŘEDVSTUPNÍ OPATŘENÍ PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VEIV.NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY (ES) O PODPOŘE SPOLEČENSTVÍ PRO PŘEDVSTUPNÍ OPATŘENÍ PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA V ŽADATELSKÝCH ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY V PŘEDVSTUPNÍM OBDOBÍ (SAPARD) - PRACOVNÍ PŘEKLAD
Návrh nařízení Rady (ES) o podpoře Společenství pro předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v žadatelských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (SAPARD) - pracovní překlad
Hide details for V.PŘÍLOHYV.PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Tabulkové a grafické přílohy k realizaci Programu obnovy vesnice/venkova v období 1994 - 1998
Příloha č. 2 Corkská deklarace - živý venkov "Venkovská Evropa - perspektivy pro budoucnost"
Hide details for 17. Zásady regionální politiky vlády České republiky17. Zásady regionální politiky vlády České republiky
Hide details for 1.PŘÍLOHA1.PŘÍLOHA
Regionální politika Evropské unie a jejích členských států
Hide details for I.ČÁSTI.ČÁST
Definice a výchozí principy regionální politiky
Hide details for II.ČÁSTII.ČÁST
Podporované regiony
Hide details for II.PŘÍLOHAII.PŘÍLOHA
Hlavní tendence a problémy regionálního rozvoje v ČR
Hide details for III.ČÁSTIII.ČÁST
Programové dokumenty a nástroje regionální politiky
Hide details for III.PŘÍLOHAIII.PŘÍLOHA
Dosavadní opatření regionální politiky
Hide details for IV.ČÁSTIV.ČÁST
Institucionální rámec pro provádění regionální politiky
Hide details for IV.PŘÍLOHAIV.PŘÍLOHA
Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu
Hide details for V.ČÁSTV.ČÁST
Správa finančních prostředků, koordinace a úkoly
Hide details for 17. Regionální programy podpory malého a středního podnikání na rok 199917. Regionální programy podpory malého a středního podnikání na rok 1999
Hide details for PREFERENCEPREFERENCE
Program úvěrů pro malé podnikatele na území strukturálně postižených regionů - PREFERENCE
Hide details for REGENERACEREGENERACE
Program podpory podnikání v památkových rezervacích a zónách - REGENERACE
Hide details for REGIONREGION
Program podpory malého podnikání ve vybraných regionech - REGION
Hide details for VESNICEVESNICE
Program podpory malého a středního podnikání v obcích do 1999 obyvatel - VESNICE
Hide details for 18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Hide details for 1. PŘÍLOHA1. PŘÍLOHA
1. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů - základní dokumenty
2. Cestovní ruch - základní dokumenty
3. Stavební řád - základní dokumenty
4. Vzájemné uznávání kvalifikací v architektuře - základní dokumenty
5. Veřejné zakázky - základní dokumenty
Hide details for 2. PŘÍLOHA2. PŘÍLOHA
Judikáty Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně
Hide details for I.ÚVODI.ÚVOD
Úvod
Hide details for II.AKTUÁLNÍ ROZSAH KOMUNITÁRNÍHO PRÁVAII.AKTUÁLNÍ ROZSAH KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
A. Vymezení rozsahu
B. Základní dokumenty komunitárního práva
Hide details for III.PRÁVNÍ AKTY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPU ČR K EUIII.PRÁVNÍ AKTY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPU ČR K EU
A. Evropská dohoda
B. Rámcová dohoda
Hide details for IV.SOUČASNÝ STAV APROXIMACE A DOSAŽENÉ VÝSLEDKYIV.SOUČASNÝ STAV APROXIMACE A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY
Současný stav aproximace a dosažené výsledky
Hide details for V.AKTUÁLNÍ OTÁZKY SBLIŽOVÁNÍPRÁVA V UVEDENÝCH PŮSOBNOSTECH MMRV.AKTUÁLNÍ OTÁZKY SBLIŽOVÁNÍPRÁVA V UVEDENÝCH PŮSOBNOSTECH MMR
Aktuální otázky sbližování práva v uvedených působnostech MMR
Hide details for VI. LITERATURAVI. LITERATURA
Literatura
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti