Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
21984A0609(02)Exchange of letters relating to point 2 of the exchange of letters between the European Economic Community and the People's Republic of Bulgaria on trade in the sheepmeat and goatmeat sectorVýměna dopisů týkající se bodu 2 výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Bulharskou lidovou republikou o obchodu v odvětví skopového a kozího masaMZe
21984A0609(04)Exchange of letters relating to point 2 of the Arrangement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Republic of Iceland on trade in sheepmeat and goatmeatVýměna dopisů týkající se bodu 2 Ujednání ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou o obchodu se skopovým a kozím masemMZe
21984A0626(01)Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and Barbados Belize, the People's Republic of the Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Democratic Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, Mauritius, the Republic of Surinam, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zimbabwe and Saint Christopher and Nevis on the accession of the last-mentioned country to Protocol 7 on ACP sugar annexed to the Second ACP-EEC ConventionDohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Barbadosem, Belize, Konžskou lidovou republikou, Fidži, Guayanskou kooperativní republikou, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou demokratickou republikou, Malawskou republikou, Mauriciem, Surinamskou republikou, Svazijským královstvím, Tanzanskou sjednocenou republikou, Trinidadem a Tobagem, Ugandskou republikou, Zimbabwskou republikou a Svatým Kryštofem a Nevisem o přistoupení posledně jmenované země k Protokolu č. 7 o cukru ze států AKT, připojenému k Druhé úmluvě mezi AKT a EHSMZe
21984A0626(02)Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and Barbados Belize, the People's Republic of the Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Democratic Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, Mauritius, the Republic of Surinam, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zimbabwe and the Republic of the Ivory Coast on the accession of the last-mentioned country to Protocol 7 on ACP sugar annexed to the Second ACP-EEC ConventionDohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Barbadosem, Belize, Konžskou lidovou republikou, Fidži, Guayanskou kooperativní republikou, Jamajkou, Keňskou republikou, Madagaskarskou demokratickou republikou, Malawskou republikou, Mauriciem, Surinamskou republikou, Svazijským královstvím, Tanzanskou sjednocenou republikou, Trinidadem a Tobagem, Ugandskou republikou, Zimbabwskou republikou a Republikou Pobřeží slonoviny o přistoupení posledně jmenované země k Protokolu č. 7 o cukru ze států AKT, připojenému k Druhé úmluvě mezi AKT a EHSMZe
21984A0714(01)Exchange of letters between the European Economic Community and the Swiss Confederation, founding direct cooperation between the authorities of the Member States of the Community responsible for the prevention of fraud and the competent Swiss authoritiesVýměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se zakládá přímá spolupráce mezi orgány členských států Společenství příslušnými k potírání podvodů a příslušnými švýcarskými orgányGŘC
21984A0716(01)Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on fishing off the coast of Equatorial Guinea Protocol between the European Economic Community and the Government of the Republic of Equatorial GuineaDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Rovníková Guinea o rybolovu při pobřeží Rovníkové GuineyMZe
21984A0716(02)Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement)DOHODA o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami(Bonnská dohoda)MŽP
21984A1127(01)Exchange of letters between the European Economic Community and the Government of Australia on the Arrangement between Australia and the Community concerning cheeseVýměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Austrálie týkající se ujednání mezi Austrálií a Společenstvím o sýruMZe
21984A1127(02)EXCHANGE OF LETTERS between the European Economic Community and the Government of New Zealand amending the Joint Discipline Arrangement between
New Zealand and the Community concerning cheese
Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Nového Zélandu, kterou se mění ujednání mezi Novým Zélandem a Evropským hospodářským společenstvím o dohodnutých pravidlech týkajících se sýraMZe
21985A0131(01)Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Yemen Arab RepublicDohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Jemenskou republikouMPO
21985A0201(01)Agreement on fisheries between the European Economic Community, on the one hand, and the Government of Denmark and the local Government of Greenland, on the otherDOHODA o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhéMZe
21985A0323(01)Protocol on the extension of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and Indonesia Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, member countries of the Association of the South-East Asian Nations, to Brunei-DarussalamPROTOKOL o rozšíření Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Singapurem a Thajskem, členskými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie, na BrunejMPO
21985A0403(01)Exchange of letters extending the Arrangement relating to clause 2 of the Agreement between the European Economic Community and the Socialist Republic of Romania on trade in sheepmeat and goatmeatVýměna dopisů, kterou se prodlužuje Ujednání týkající se bodu 2 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rumunskou socialistickou republikou o obchodu se skopovým a kozím masemMZe
21985A0507(01)Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, on the other hand, concerning salmon fishing in Faroese watersDOHODA ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé o lovu lososů ve faerských vodáchMZe
21985A0705(01)Proposal from the International Commission for the Protection of the Rhine against Pollution to supplement Annex IV to the Convention on the protection of the Rhine against chemical pollution signed in Bonn on 3 December 1976Návrh Mezinárodní komise pro ochranu Rýna před znečišťováním na doplnění přílohy IV úmluvy o ochraně Rýna před chemickým znečišťováním, podepsané v Bonnu dne 3. prosince 1976MŽP
21985A0731(06)Agreement in the form of an exchange of letters between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of Canada, amending the Agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of Canada of 6 October 1959 for cooperation in the peaceful uses of atomic energy (85/C 191/03)DOHODA ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Kanady, kterou se mění Dohoda ze dne 6. října 1959 mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Kanady o spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie (85/C 191/03)SÚJB
21985A0919(01)Agreement on Trade and Economic Cooperation between the European Economic Community and the People's Republic of ChinaDOHODA o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikouMPO
21985A1121(01)Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Swiss Confederation on trade arrangements for soups sauces and condimentsDohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o opatřeních v obchodu s polévkami, omáčkami a kořenímMPO
21986A0211(01)Memorandum of Understanding between the European Atomic Energy Community represented by the Commission of the European Communities and the Government of Canada concerning cooperation in the field of fusion research and developmentMEMORANDUM O POROZUMĚNÍ mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a vládou Kanady o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézyMPO
21986A0318(01)Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of MadagascarDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Madagaskarské demokratické republikyMZe
2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti