Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
21975A0718(01)Agreement between the European Economic Community and the Republic of India on cane sugarDohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukruMZe
21975A1114(01)Customs Convention on the international transport of goods under cover
of TIR carnets (TIR Convention)
CELNÍ ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ V RÁMCI KARNETŮ TIR
(ÚMLUVA TIR)
MF
21975A1201(01)Cooperation Agreement between the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy AgencyDohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energiiMZV
21976A0130(03)ACP-EEC Convention of Lomé Protocol No 3 on ACP sugar /* LOME 1 */Loméská úmluva mezi AKT a EHS - Protokol č. 3 o cukru ze států AKTMZe
21976A0216(02)Protocol concerning cooperation in combating pollution of the mediterranean sea by oil and other harmful substances in cases of emergencyPROTOKOL o spolupráci v boji proti znečišťování Středozemního moře ropnými a jinými škodlivými látkami v případech nouzeMŽP
21976A0426(01)Cooperation Agreement between the European Economic Community and the People's Democratic Republic of AlgeriaDOHODA O SPOLUPRÁCI mezi Evropským hospodářským společenstvím a Alžírskou demokratickou a lidovou republikouMPO
21976A0601(01)Commercial Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Islamic Republic of Pakistan Joint Declaration on the functioning of the Joint Commission - Declaration of the European Economic Community on tariff adjustments and other measures for facilitating tradeDohoda o obchodní spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikouMPO
21976A0624(01)Additional Protocol to the European Agreement on the exchange of tissue-typing reagentsDodatkový protokol k Evropské dohodě o výměně činidel k určování tkáníGŘC
21976A0629(01)Agreement in the form of an exchange of letters relating to Article 22 of the Cooperation Agreement and Article 15 of the Interim Agreement between the European Economic Community and the Republic of Tunisia and concerning the import into the Community of bran and sharps originating in TunisiaDOHODA ve formě výměny dopisů, která se týká článku 22 dohody o spolupráci a článku 15 prozatímní dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tuniskou republikou a zabývá se dovozem otrub a hrubé otrubovité mouky pocházejících z Tuniska do SpolečenstvíMZe
21976A0629(02)Agreement in the form of an exchange of letters relating to Article 21 of the Cooperation Agreement and Article 14 of the Interim Agreement between the European Economic Community and the People's Democratic Republic of Algeria and concerning the import into the Community of bran and sharps originating in AlgeriaDOHODA ve formě výměny dopisů, která se týká článku 21 dohody o spolupráci a článku 14 prozatímní dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Alžírskou lidově demokratickou republikou a zabývá se dovozem otrub a hrubé otrubovité mouky pocházející z Alžírska do Společenství.MZe
21976A0706(01)Framework Agreement for commercial and economic cooperation between the European Communities and CanadaRÁMCOVÁ DOHODA o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropskými společenstvími a KanadouMPO
21976A1019(01)Commercial Cooperation Agreement between the European Economic Community and the People's Republic of Bangladesh Joint Declaration concerning the functioning of the Joint Commission - Declaration of the European Economic Community concerning tariff adjustments - Declaration of the Government of the People's Republic of Bangladesh concerning tariff adjustmentsDohoda o obchodní spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikouMPO
21976A1129(03)Agreement in the form of an exchange of letters amending Table I annexed to Protocol 2 to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of IcelandDohoda ve formě výměny dopisů, kterou se mění tabulka I v příloze protokolu č. 2 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikouMPO
21976A1129(07)Agreement in the form of an exchange of letters amending Tables I and II annexed to Protocol 2 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss ConfederationDOHODA ve formě výměny dopisů, kterou se mění tabulky I a II v příloze protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací
MPO
21977A0118(01)Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Arab Republic of EgyptDOHODA O SPOLUPRÁCI mezi Evropským hospodářským společenstvím a Egyptskou arabskou republikouMPO
21977A0208(03)Final Act concerning the conclusion of the Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and theState of Israel and of the Protocol relating to financial cooperationZÁVĚREČNÝ AKT o uzavření Dodatkového protokolu ke smlouvě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Státem Izrael a Protokolu o finanční spolupráciMPO
21977A0312(01)Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco concerning certain wine originating in Morocco and entitled to a designation of originDOHODA ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Marockým královstvím o některých vínech pocházejících z Maroka, pro která je povoleno označení původuMZe
21977A0315(01)Agreement on fisheries between the European Economic Community of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other partDohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhéMZe
21978A0116(01)Amendment to the Agreement of 6 October 1959, in the form of an exchange of letters, between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of Canada for cooperation in the peaceful uses of atomic energy (78/217/Euratom)Změna ve formě výměny dopisů, která se týká Dohody ze dne 6. října 1959 mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a vládou Kanady o spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie (78/217/Euratom)MPO
21978A0222(01)Agreement between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency in implementation of Article III (1) and (4) of the Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons (78/164/Euratom)Dohoda mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom)SÚJB
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti